Älke Moundai Spreekuure in Strukelje

Wiederwai in ‘e Feber un Meerte hoaldt die Seelterfräiskbeapdraagde Henk Wolf älke Moundai n Spreekuure in ‘t Mandehuus in Strukelje. Hie moate deer jädden oolde Fertälstere in ‘t Seeltersk apnieme, man älkuneen mäd Froagen of Ideen is hatelk wäilkemen. Uk wäl Lust hät ap n Muleful Balen ap of uur et Seeltersk, kon anskikje. Koafje un Koukjes sunt deer!

Ju Spreekuure is moundeges fon 10.00 bit 12.00 uure. Anmäldje is praktisk, dan et Mandehuus is littek un ful = ful, man eenfach foarbie kuume un meedwo, wat et Bod rakt, is altied muugelk.