Meedwo mäd do uure Fräizen

Henk Wolf, 3.2.2021

Läästens boalde iek mäd twäin Kollegen, do sik uk mäd litje Toalen aphoolde. Die ene waas Abel Darwinkel, die läästen Oktober Direktor fonne Stellingwarver Schrieversronte, en litje Organisation foar dät Stellingwerver Platdüütsk, wäiden is. Ju twäide is Helen Christiansen, ju Petroonske fon dät Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk fon Sleeswiek-Holstein un Süd-Dänemark. Een Video fon dät Gespräk is hier tou fienden [link].

Abel fertälde mie, dät do Platdüütske Skrieuwere tou bee Kanten fonne Skeed ou un tou tousommenoarbaidje. N Stuk of wät Skrieuwere fon ju Holloundske (kweed doch ljower Nederloundske!) Sied häbe uk dän Freudenthalpries wonnen. Me kon noch nit wuddelk kwede, dät et een Platdüütske Literatuur in two Lounde rakt, man n Begin as doch deer.

Mäd Seeltersk un Wäästfräisk kon me sik dät uk foarstale. Do Ferskiele twiske bee Toalen sunt man littek. Wierum skulen eenlik seelterske Skrieuwere nit insen wät ienstjuure foar n Skrieuwwedstried in Wäästfräislound? Mintwain fersäike n poor Seelter bie dän Rely Jorritsmawädstried mee tou dwoon. Iek wiet goar nit, of dät gungt, man dät wiet me eerst, wan me ‘t fersoacht hät, ne? Wan et glukket, kon me 1000 euro winne!

Bie do Noudfräizen in Sleeswiek-Holstein kon me et uk fersäike. Deer sunt 100 euro tou winnen!

Moor Informationen fient me hier: [link] und [link].