Do ulkige Wuchtere sjunge “Hejo, span do Hoangste oun”

Ju Wieuwljudetruppe “Do ulkige Wuchtere” hät ‘n näi Läid apnumen. Jo häbe “Hejo, spann den Wagen an” in’t Seeltersk uursät. Nu klingt dät as: “Hejo, span do Hoangste oun”. Et is hier tou heren: