Eerste Fergoaderenge fon dän Oarbaidskring Seeltersk

Die Oarbaidskring Seeltersk hät fergenen Moundai sien eerste Fergoaderenge häiwed. Diskutierd wuud die Seelterskunnergjucht in do Skoulen un Bäidenstune.

En groot Probleem in fuul Skoulen is dät Gebräk an Koastere of Erenamtelke, do Seeltersk unnergjuchte konnen. Die Oarbaidskring ropt deeruum Ljude, do Seeltersk bale konnen deertou ap, sik biet Räidhuus tou mäldjen. Jo konnen uuk wät Jäild fonne Meente kriege, wan jo Seeltersk unnergjuchtje.

Uuk wuud besleten, Kurse foar Ljude sunner Seeltersk as Mämensproake an tou bjoden. Al fjouwer Moanskene häbe sik anmälded. Wolter Jetten stoalde n Program foar, wo do Seelter inne Toukumst hiere oaine Koastere uutbielde konnen: foar Ljude mäd ferskedene Beginnivos skäl et uuk ferskedene Kuurse reke. Die Oarbaidskring wol fersäike, ju Organisation fon do Kuurse bie en Instituut unner tou brangen, uumdät sokke Kuurse nit moor fon Initiativen fon Aintselpersonen ouhoangje.