Fugelnomen ap Seeltersk

Fon fuul Fugele is goarnit ap Seeltersk beskreeun, wo jo hiete. Deeruum sunt do Seelter in n Saitengskolumne deertou aprupen wäiden, Fugelnomen, do jo kannen, ien tou seenden. Uut do Ienstjuurengen is n Lieste moaked. Ju stoant ferdounwai ap disse Website.

[Hier is ju tou fienden.]