Ilse-Johanna Christiansen is ferskeden

Dän 13. Moai is Ilse-Johanna Christiansen pärrebous stuurven. Ju wier aiske aktief inne noudfräiske un interfräiske Bewegenge. Uk ättert Seelterlound wai hie ju goude Kontakte. As Foarsitterske fonne Fräiske Räid fon Noudfräislound un fonne Interfräiske Räid wier se fergeen Jier noch in Skäddel. Touken Wieke wuud se in Auerk ‘n Räde hoolde. Ju wier uk an ju Organisatioon fon dät Interfriisk Träffen ap Helgolound bedeligd un wier aktief in ju deensk-fräiske Minderhaidepartai SSW.

Ju fräiske Toal hät een fon hiere grootste Striedersken ferlädden. Foar hiere Dochtere, Bäidensbäidene un fuul Fjunde betjudt die Dood fon Ilse-Johanna ‘n groten persöönliken Ferluus.

Ilse-Johanna Chistiansen is 70 Jier oold wuden.