Ju Europäiske Kommisjoon kwädt ‘noa!’

Henk Wolf, 19.1.2021.

Stal Jou foar: Jie oarbaidje foar n Skoule int Seelterlound un Jie wollen jädden n fluch näi Leerbouk int Seeltersk uursätte un uutreke läite – dät Jie rekenjen wiederwai uuk ap Seeltersk unnergjuchte konnen. Dät is fonsäärm fuuls to juur: tonk bloot an Uurhebergjuchte, an do Lone foar de Uursettere un an do Kostenge foart uutreken.

Int fergene Jierhundert hiede ju Europäiske Unioon n Jeeldpot, wät apaat foar sukke Projäkte foar litje Toale toacht waas. Mäd ne goude Begruundenge kude me deer Stöän kriege – un wan dät ou un tou insen melöärde, dan wist me, dät et Jeeld foar n wäästfräisk of sorbisk of baskisk Projäkt toukoand waas.

Däälich is dät al loang nit moor so. Stöän foar sproaklike Projäkte kon me bie ju Europäiske Union altid noch beandrege, man nu mout me nit bloot mäd Wäästfräizen, Sorben un Basken konkurrierje, man uuk mäd aal, do wät mäd Ängelsk, Düütsk of Spaansk dwo wollen. Wo groot e Chance dan as, dät me n poor Stüver in de Taaske kricht, lät sik räide.

Deerumme hät ju Organisation FUEV in Flänsbuurich, ju sik foar litje Sproaken insätten dät, n Bräif an dät Europaparlament skreeun, mäd ju Bidde, wier n Fonds foar Minnerhaidssproaken ien to gjuchten. Ju Bidde waas een fon njuugen un do wuden uner di Noome Minority Safepack bekoandroat. Die Bräif wude ätter ne grote Aktioon fon moor as n Million Moanskene in Europa unnerskreeun.

Ju Bidde koom goud an. Dät Europaparlamänt waas fon die Foarsleek heelunaal iennumen un wude him jädden ienwilligje. Spietelkerwies undskadt et Europaparlament deer nit säärm uur. Dät dät ju Europäiske Kommisjoon – un ju hät fergene Wike “Noa!” kweden.

Dät betjut nit alleen, dät die oolde Jeeldpot nit wierummekumt, man uuk, dät mäd uure Foarsleke, so as et stöänen fon Forskenge, wo me litje Toalen ap bääste behoolde kon, un et apniemen fon litje Sproaken in EU-Stöänprogramme foar regionale Entwiklenge, niks moaket wädt. Dät is wildäge spietelk, uuk for ju Koasterske, ju so jädden insen n näi Leerbouk ap Seeltersk häiwed hiede.