Mien Moanske boalt Plat

Henk Wolf, 30.1.2020

Mien Moanske kumt uut Stadskanaal, unwied fon ju Steede, weer uus Huus nuu stoont. Hier Oalere baale metenuur et Plat fon e Groninger Ummelounde, man ju het det säärm silläärge nit däin, uk wan ju et goud ferstounde kon. Jee, ou un tou as uut Spoas, oaber nit in Ietenst. Oaber däälich het se deermee ounfoangd.

So as sofuul moanskene in hier Oaler is ju ap Holloundsk grootmaaked wäiden. Met hiere Fjuundinnen het se altied Holloundsk baald un uk wie bee hääbe ap Holloundsk ounfangd. Det waas in Wäästfräislound, wier ju foart Oarbaid uk Wäästfräisk bruukte un dan het ju bie mie in Wäästfräisken toalkursus maaket. Nit loang deeretter het ju alleen noch Wäästfräisk met mie boald.

Hier Bääsje moast et nit partuu liede, det se met mie Wäästfräisk boalde, wilst se nit die Stap sette, Groninger Plat tou baalen. Säärm het mien Moanske uk altied et Gefäil häived, det et bietje n wunderboardelk waas, det se ju Toal fon Baabe un Määme nit baale kud, oaber ju het n Lieuwend loang woand ween, met hiere Oalersgenossen Holloundsk tou baalen, moank allere Ljuude, do säärm unnerenuur Plat bruukten.

As Studentske het ju in e Stääd wooned un deer baalt hoast nemens Plat. Deerätter hääbe wie Jiereloang tousommen wooned, met et Wäästfräisk as Huustoal, wilt wie anne Oarbaitssteede in Ljouwert Wäästfräisk un Holloundsk bruukten un wie in uus Woonsteede Groningen moar Moanskene, do Wäästfräisk boalden, koanden, as Ljuude met et Groningsk as Huustoal.

Nu wet det metdertied uurs. Wie woonje sent Ounfang font Jier in Lula, wier do maaste Ljuude Plat baale. Det un de Doatseek, det ik mie foar de Oarbaid altied met litje Toale beskeftigjen dwoo, het bewierked, det ju n oolden Noaber ap Plat tou Woud steen het. Hie het toueerst ap Holloundsk oantwouded, man ju het trochheelden. Wisse duuret et nit moar loange, bit alle Noabers biet Plat blieuwje, wan se hier anbale.

Indirekt hääbe do Fräiske Toale deer uk wet mee to dwoon. Ju kwaad: “Wan iek et waikriege, fljotend Wäästfräisk tou leeren un du leerst nu en Toal met nit moor as twooduusend Spreekere, dan hääbe ik neen Ienweensele moor, ju Toal font Täärp un fonne Oainskup tou leeren un Deel fonne Mienskup tou wäiden.”