Oarighaid foar aktieve Liede fon dän Seelter Buund

Die Seelter Buund hiede Fräindai 6. Moai sien Jierfergoaderenge. Die litje Foarstand blift so as ‘r is. Ferskiedene Liede, do sik al loang foar dän Buund iensätte, kregen een Oarighaid as Tonk foar hiere Oarbaid. Fritz Janßen, die al 25 Jier (Foarstands)Oarbaid moaket, kreech ‘n Urkunde. Foar Kurt Niemeyer, die dän Buund al 25 Jier in ‘n Fräiske Räid fertradt, roate et n groten Kurich mä smoakelk Ieten. Kalle Schramm, die nit bie de Fergoaderenge weze kude, wude uk loved foar sien loangjierige Fertredenge in dän Minderhaidenräid.