Oolde Seelter konnen sik boalde ääntje läite

So as aal 12 Steden un Meenten fonne Kring Kloppenbuurich wol uuk ju Meente Seelterlound de Kring hälpe biet ääntjen fon do ooldste Mon- un Wieuljude. Dät gungt um Moanskene uur do tachentich, do nit in n Heem lieuje. Dät ääntjen kon heer in Romelse geböäre. Ju Meente hät jäärsene un däälich hoast 700 Bräive ferstjuurd, weerin do oolde Moanskene deeruur informiered wäide.

In disse Kuväärten sund do Bräive ferstjuurd wäiden.

En konkreten Äänttermien kon spietelkerwies noch nit bekoandroat wäide. Die honget deerfon ou, wofuul Ääntgoud boalde paroat is en wofuul Ljude sik ääntje läite wollen.

Deer me sik bloot bit di 22. Januoar anmälde kon un Ääntgoud bloot foar Ljude toacht is, do sik anmälded hääbe, bidt e Burgermaaster aal oolde Ljude an to spreken un him sofuul as muugelk to stöänen, wan jo Hälpe biet uutfullen un oureken fonne Pepiere bruke.

Fuul tonk!

Mädenuur foarenuur!

(Dit is ne nit-offizielle Uursättenge fon n Ättergjucht fonne Burgermaaster font Seelterlound ap Facebook.)