Seelter Glukskouke

Kanne Jie do Glukskouken, do me monges bie n Chinees kricht, mäd n Spröäk deeroane? Do rakt et nu uk ap Seeltersk. Do Seelter Glukskouken häbe foar älkuneen wier en uursen Spröäk, die oafte aiske goud tou et Lieuwend fon dän Empfänger paasjen dädt.

Do Seelter Glukskoukse wuden fon Plattgemacht.de un dän Seelter Buund moaked. Int Seelterlound sunt do mientwain bie Wohnstilgefühl in Sedelsbierich tou kriegen.