Spreekure in Strukelje gungt inne Häärst färe

Die Seelterskbeapdraagde Henk Wolf hoaldt foareerst mäd sien Spreekuren in Strukelje ap. Hie hiede deer do fergene träi Mounde moundeges foaremiddeges altied n Stamdisk, uum mäd Strukeljer uur Toal, Kultuur un Geskichte tou balen.

Do Spreekuren häbe n Masse broacht: intwiske rakt et n Truppe Stamgaaste, do oafter deer wieren, un deer wieren uk oafte Ljudene, do eenfach so foarbie kemen sunt. Henk Wolf hät ferskiedene näisgierige Fertälstere aptekend, hie hät fuul froaie Bielden kregen un hie hät fuul Informationen uur ju Seelter Sproake sammeld.

Fuul fon disse Informationen wäide inne touken Tied färe roat: Wolf skrift deer Kolumnen uur, rakt do an do Sproakwietenskupsljudene bie de Fryske Akademy wieder un digitalisiert ferskedene Bielden.

Wolf wädt do Spreekoeren inne Häärst wier apgriepe. Hie betoanket dän Bürgerverein Strukelje gjucht hatelk foar ju nätte Tousammenoarbaid un foar et bruke konnen fon’t Mandehuus.

Ap ju Bielde stoant Kurt Niemeyer, aan fonne tjauste Gaaste un n Mon mäd n aiske groot Wieten. Et waas n Eere un n Fergnöigen, deerin dele tou duren.

Dieses Projekt in den Medien: