Wierum bale do neen Platdüütsk?

Henk Wolf, 24.2.2021

As iek mäd mien Boantje begonnen häbe, häbe iek beloved, so gau as iek kon, Seeltersk tou leren. Wisse moakje iek noch Failere, iek mout uuk noch oafte wät int Woudebouk ätterkiekje, dät heert deertou, man lukkelkerwies häbe iek n poor Ljude um mie tou, do glieks fon Anfang an, bloot Seeltersk mäd mie boald häbe. Wo uurs skäl iek tout Boalen kume?

Wo skäl dät uuk uurs weze? Iek häbe in fuul Foren foart Wäästfräisk meedäin un et waas unfoarstaalboar, dät Fräizen deer neen Fräisk boale wuden. Uuk do, do nit so goud Fräisk bale kuden, häbe et oafte fersoacht.

Dusse Wiek waas iek bie n Fergoaderenge, ju uurt Stöänen font Platdüütsk (un bietou n bitje uurt Seeltersk) honnelde. Iek hiede goar nit deeruur ättertoacht, wät ju Toal of Toalen weze wuden, do deer boald wuden – iek bän eenfach deerfon uutgeen, dät touminst do, do dät konnen, Plat bale wuden. Dät begröitjen geen dan uuk wudelk ap Platdüütsk, man ättertied waas bloot noch Hoochdüütsk tou heren. So apaat foont ik dät. Juust in een Grup, ju sik umt Plat troalt, weer do mooste ju Toal boale konnen un weer älkuneen sik professionäl deermäd befoatet, skuul me daach kwede, dät me Platdüütsk boale wude. Wan t deer al nit geböärt, weer kon me t dan noch moakje?

Of toanke iek noch tou Frysk un skäl iek noch lere, mie tou fougjen?