Wolter Jetter skrift ap Seeltersk in dän General-Anzeiger

Sänt dän Dood fon Gretchen Grosser, intwiske al wier n goud Jier häär, roate et neen Seeltersk moor inne Saitenge. Foar Ätterfoulgere wädt et uuk nit eenfach, dan Gretchen waas n groten Nome int Seelterlound. As Skrieuwerske un Uursätterske waas ju bit wied int Uutlound bekoand.

Wolter Jetten gungt deer daach juunan. Hie skäl ferdounwai Kolumnen ap Seeltersk foar dän General-Anzeiger skrieuwe un n beteren Kandidoat kon me sik oaintlik nit toanke, dan die 37-jierige uut dät Aastfräiske Timmel hät sik intwiske bewiesd. Hie hät n Leerbouk foart Seeltersk skreeun, hät foar ju wäästfräiske Hoochskoule NHL in Ljouwert/Leeuwarden n Seelterskkurs roat un fon sien Hounde is knulääst ne wäästfräiske Uursättenge fon Franz Kafka sien Die Verwandlung uutkemen.

Ju eerste Kolumne fon Jetten stoant disse Wiek inne Saitenge un ju honnelt uur dän Mythos, dät do Eskimos sofuul ferskedene Woude foar dän Snee häbe skulen.