Deutsch-Saterfriesisch

P. KRAMER
DÜÜTSK-
SEELTERSK

PROVISORISKE WOUDELIESTE

NÄIAPLOAGE 17.1.06 (bloot foar Internet)
Apmoakenge ferbeeterd. 1.5.2006
Moor tjuk sät un ätterkieked 20.10.2006

Sch- ärsät truch sk- 22.11.2010

Mäd ju Säikefunktion (Ctrl+F) fon dän Browser
läite sik düütske un seelter Woude bee fluks apfiende.

&

Dit is neen ächt Woudebouk. Eegentelk is et nit fuul moor as n Register ap mien Seelter Woudebouk (Sw) un ap Prof. Fort sien Saterfriesisches Wörterbuch (Fo).
Daach waas dät noch n hoolich Jier Knooien! Deeruum hääbe ik deerfon ousäin uk noch dät eerste Beend fon dät Näi Seelter Woudebouk (Nsw) deeroun tou beluuken.
Alles is normalisierd ap ju Schrieuwwiese fon Sw*. Bie Laangte-Unnerscheede (oa/o aa/a ää/äusw.) is uk oafte foar Sw wääld, man sunt uk wäil moal bee Foarme roat. In wäkke Fälle rakt Fo n uur Woudgeslächt as Sw. Do sunt dan oafte bee roat (die, ju usw.). Deerbie kon me in algemeenen ounnieme dät dät fon dät Düütske ouwiekende Geslächtswoud dät original Seelterske is.

Do düütske Woude hongje ou fon wät in do Woudebouke as Uursättenge bruukt wuuden
waas. Deeruum konnen bestimde düütske Woude failje. Bie moorere seelter Woude hääbe ik fersoacht, do so aptouriegjen, dät ju maast algemeene Uursättenge fon dät düütske Woud eerste kumt. Man in fuul Fälle is dät nit gans kloor. Uum dät goud tou moakjen, mout ik eerste dät Nsw kloor hääbe.
Dan konnen filicht uk do apaate Gebruuksgebiete fon aal do Woude beeter ounroat wäide, as fon do 19 Woude do nu sunner moor bääte schwätzen stounde. So uk fuul seelter Woude un Betjuudengen do nu noch failje. Bit soloange mout me sik hälpe mäd dit Bouk, wät eegentelk bloot meend is as Hälpmiddel foar dät Nsw. Dät hat, dät me neen Woude uut dit Bouk bruuke schäl, wan me do sälwen nit koant, af me mout do in do ächte Woudebouke apsäike.
P.K.
Eenige Teekene:
f. Femininum (wieuwelk), m. Maskulinum (monnelk), n. Neutrum (seekelk), pl. Plural (Moortaal), { }deertou heerende Woude, also bie Mühle ‘Büülkiste, Deel fon de Määlne’.
ON un LN sunt Noomen fon Täärpe usw. un fon Lounde. R, U un S beteekenje do Dialekte
fon Roomelse, Utände (Strukelje), un Schäddel. R wäd gewöönelk nit ounroat, bloot wan dät Woude mäd oa angungt, do in do uur bee Täärpe aa hääbe. Mäd H sunt ätter Fo apaate Hollener Woude ounroat, maasttied mäd ö, öi, as spöile junuur späile.

Do Lemmawoude sunt fat drukt. Fääre in n Artikkel stoant insteede fon dät Lemmawoud.

—————
*ANFÄLLENGE BIE JU NÄIAPLOAGE 17.1.06 (bloot foar Internet):
In disse Aploage sunt do Teekene as Wl anpaased an ju däälich maast bruukte Schrieuwwiese.
Do wichtichste Unnerscheede twiske Sw un Fo un Wl sunt:

Sw ì i, ie ù u, uu ü, üü iu eeu
Fo i ie, íe u u, úu ü üü, ü’ü ieuw eeuw
Wl i ie u uu ü üü ieuw eeuw

Um ju Räägel “Een Luud, een Teeken” nit tou ferbreeken, wäide do Luude uk ap Eende fon ne Silwe dubbeld schrieuwen, also Teeken, groote.
Ap Eende fon ‘n Woud wäd eenpeld schrieuwen: du, ju, do, uutgekweeden ee, ie: bee, Snee, die, jie, mie.

—————
*ANFÄLLENGE BIE JU NÄIAPLOAGE 22.11.2010 (bloot foar Internet):
In disse Aploage is Sch-, sch- an n Woudanfang ärsät truch Sk-, sk in Eenkloang mäd dän Gebruuk in dän Unnergjucht un mäd Täkste as Skäddel, Skoule ap eepentelke Noomenskilde. Hiermäd is ju Räägel “Een Luud, een Teeken” ferlät, dan an n Woudanfang is ju Uutsproake gewöönelk [sx] an n Woudeende [sk]. Fääre sunt eenige Seeken ferbeeterd wuuden, as uundüütelke Steeden in ju Apmoakenge.

BIDDE
Bie ju automatiske Uumesättenge konnen wäkke düütske Woude mäd Uungjucht uumesät weese. Dät passiert maast bie loange Satse, do sik uur moorere Riegen uutdienje. Täl mie jädden Bescheed ap pytkramer@hotmail.com, wan jie wäkke fiende. Kiek tou Fergliekenge ap ju Originoalversion in n uur Finster.

A
Aal Äil (die)
aalen budje
Aalfischen; Dreizack zum ~ Tuuke (ju)
aalglatt äileglääd
Aalköder Äilebudde (ju)
Aalkorb Äilekuurich (die)
Aalmutter Puutäile (ju)
Aalpuppe Budde (ju)
Aalreuse Äilebunge (ju)
Aas Oas (dät)
Aasfliege Moaifljooge (ju)
Aasfresser Oasfreeter (die)
ab ou, oawe; auf und ~ ap un deel; davon ~ deerou; ~ und zu ap un tou, mädunner, bie Tuuren, uurloangs, uurloang
abändern ouannerje
abarbeiten oufertjoonje
abästen takje
abbalgen fille
abbauen oubaue
abbeißen oubiete
abbilden oubildje
Abbildung Oubildenge (ju)
abblättern oubleedje
abbrechen oubreeke
abbrennen oubaadenje, oubaanje; oberflächlich ~ ousoange
abbrühen (v. Schwein) broie
Abdach Oudak (dät), Hom (die)
abdachen outäkke
abdanken outonkje
abdecken fille, oudäkke
Abdecker Filler (die)
abdingen pangelje
abdrehen outraale
abdrücken outaie
Abend Äiwend (die); gestern ~ jäärsen(e) Äiwende; heute ~ äuwich, (S) äuwelch; morgen ~ mäinäiwend
Abenddämmerung Junkelge (ju)
Abendessen Äiwendieten (dät)
Abendrot Äiwendrood (dät)
abends säiwens
Abendstern Äiwendstiern (die)
Abendwind Äiwendwiend (die)
aber man, oawers, oaber
Aberglaube Uurgloowe (die)
abergläubisch uurgloowsk
abfahren oufiere; ~ mit Schiff oufoare
Abfahrt Oufoart (ju)
Abfall Oufal (die), Ougefal (die), Ouruum (dät), Kreepelgöitjen (dät)
abfallen oufaale
abfallend ouhongsk
abfärben oufaawje
abfertigen oufäidigje; grob ~ ferputsje
abfeuern outaie
abfinden oufiende
Abfindung Oufiendenge (ju)
Abfuhr Oufuur (ju)
Abgabe Ougoawe (ju), Skät (die), Last (ju), Stjuur (ju)
Abgang Ougong (die)
abgeben oureeke, ouloangje, sich ~ mit sik kloorje mäd
abgegrabenes Moor Breedenje (ju), (S) Breedelge
abgehen ougunge
abgelegen ougelain
abgemattet oawe, ou
abgeneigt fäind
abgenutzt ouslieten, staf, uutslieten
abgerissen ou
abgescheuert muur
abgeschmackt fläp
abgesehen; es ~ haben auf et ousäin häbbe ap
abgespannt lak, loom
abgestanden fersloain, ousteen
abgetorftes Moor Breedenje (ju)
abgetragen oudrain
abgewöhnen ouwoane
abgezehrt smoachtich
abgraben ougreeuwe, oubunkje
abgrasen ouweedje
abgrenzen bepeelje
abgucken oukiekje
abhacken oukappe, oufuchelje
abhaken ferhoakje
abhalten ouhoolde, ferweere
abhandeln pangelje
Abhang Ouhong (die)
abhängen von ouhongje fon
abhärten hädje
abhaspeln ouhaspelje
abhauen ouhaue; ( weglaufen ) uutnäidje
abhobeln ouskoawje
abholen ouhoalje
abhören ouheere
abhülsen dopje
abjagen oujoagje
abkaufen oukoopje
abketten oukätje
abklopfen ouklopje
abkommen oukuume
abkratzen ouplikke
abkriegen oukriege
ablagern ouleegerje
Ablagerung Ouleegerenge (ju)
ablassen ouläite
ablaufen ouloope; ~ v. Wasser wailoope
ablegen oulääse
Ableger Oulääser (die)
ablehnen oulien(j)e; Ansinnen ~ bloasje
Ablehnung Oulienenge (ju)
ablesen ouleese; Pegel ~ pailje
ableugnen outälle
abliefern oulääwerje
ablösen oulööse
ablügen ouljooge
abmachen oukoartje
Abmachung; ohne ~ stilswiegens
abmagern oumeegerje
abmähen oumjo
abmessen oumeete; mit Armen ~ oufäidemje
abmühen; sich ~ skloawje
abnagen ougnauelje
abnehmen ounieme
Abnutzung Slietoasje (ju)
Abort Skiethuus (dät)
abpflücken ouplukje
abplagen, sich ~ sik ourakkerje, sik ouhälgje
abquälen, sich ~ knooie, puupsakje
abrahmen roomje, ouroomje
abraten ouräide
Abraum Ouruum (dät)
abreisen ouraisje, oufiere
abreißen ouriete
abriegeln sköatelje, ousköätelje, pänje, pänne
abrutschen ouglippe
absägen ousoagje
absagen outälle
absahnen roomje
Absatz (v. Schuh) Häkke (ju)
abschaben ouskoawje
abschälen ouskille, dopje
abschätzen taksierje
abschäumen ouskuumje
abscheiden ouskeede; Butterteile v.d. Milch ~ skiffe(lje)
Abscheu Ouskjou (die)
Abschied Ouskeed (die); seinen ~ nehmen outonkje
Abschlag Ousleek (die)
abschlagen ouslo, ouhaue
abschleifen ousliepe
abschließen ousluute
abschneiden ousniede, oufuchelje, oukappe; die Kehle ~ käälkje
abschöpfen ouskäppe
abschrägen ouskroadje, ousküünje
abschrecken ouskräkke; Schale v. Ei ~ skrämpe
abschreiben ouskrieuwe
abschuppen ouskubje
abschütteln ouskädje
abschwächen ouswäkje
absehen ousjo
abseits uursiede
absengen ousoange
absetzen ousätte; Bodensatz ~ slinke; Schlamm ~ slämje; sich ~ slinke
Absicht Apsicht (ju)
absichtlich apsichtelk, mäd Fliet; ~ hungern sik besmoachtje
absondern ousunnerje; Schleim ~ sliemje
abspalten oukleeuwe
absperren ouspeere
absprechen oukoartje
abspringen ouspringe
abspülen ouwaaske
abstammen oustamme
Abstand Oustand (die), Ferskot (die)
abstauben oustubje
abstechen oubunkje
abstecken oustikje
Absteckpfahl Boake (ju)
abstehen oustounde
Abstellraum Kebuf (die, dät)
abstoßender Mensch Buuba (die)
abstreifen striepelje, oustriepelje
abstreiten oustriedje, bestriedje
abstumpfen oustumpje; Geschmack ~d slee
abstürzen oustäite
abstützen oustutje
absuchen ousäike
Abt Abt (die)
abtasten befäile
abteilen oudeele
Abteilung Oudeelenge (ju)
abtragen oudreege
abtrennen outränje
abtreten outreede
Abtritt Skiethuus (dät)
abtrocknen oudruugje; Tuch zum ~ Druugeldouk (die)
abtun oudwo
abwägen ouweege
abwarten outäiwe, täiwe
abwaschen ouwaaske
Abwässersenkgrube Sikkerdobbe (die)
Abwässerungsgraben (klein) Gruppe (ju)
abwechseln ouwikselje
Abwechselung Ouwikselenge (ju)
Abweg Ouwai (die)
abwehen ouwaaie
Abwehr Ouweer (ju)
abwehren ouweere
abweichen ouwieke, ferskiele, skiele
abweisen ouwiese, ouwimmelje
abweisend spietich
abwenden ouweende
abwerfen ousmiete
abwetzen ouwätje
abwiegen ouweege, ferweege, weege (hie wächt – wuuch – wain); ~ v. Branntwein piegelje
abzählen outälle
abzapfen outapje, outappe
abzäunen ourichelje
Abzeichen Skild (dät)
abziehen ouluuke
Abzug Outoach (die); ~ am Gewehr Nukker (die)
Abzugsgraben (schmal) Gruppe (ju)
Abzugsrinnen anlegen grupje
ach! och!
Achse Oakse (ju, R); ~ v. Schießspule Präin (die); Stützstange für ~ Oaksestok (die)
Achsennagel Läns (die)
acht oachte (R), oage
Acht; sich in ~ nehmen sik woarje
achte oachte
achten oachtje; ~ auf oachtje ap, touslo ap
Achtung Oachtenge (ju, R)
achtzehn achttien
achtzehnte achttienste
achtzig tachentich
Acker Äkker (die); kleiner ~ Blok (die), do Blooke; Mittelpunkt v. ~ Middel (dät); Rand v. ~ Ounweendenge (ju); bestellen von ~ baue
Ackerbau Äkkerbau (die)
Ackerbauer Bauloundbuur (die)
Ackerland Baulound (dät), Iesk (die); hoch gelegenes ~ Iesklound (dät); das beste ~ Iesk (die); Timpe (die)
Ackerlandstück (10 x 100 m.) Spaal dät), (US) Spal
ackern äkkerje
Ackerspörgel Spais (die)
Adel Oadel (die, R)
Adelschaft Oadeldum (die)
Ader Äddere (ju); zur ~ lassen Äddere läite
Adler Oadeler (die)
Affe Oape (die, R)
äffen oapje
affenähnlich oape-äänelk
Ahle Älst (ju), Prüün (die)
ahnen oanje
ähnlich äänelk; ~ sehen liekje; ~ sein glieke, gliekje
Ähnlichkeit feststellen liekje
Ähre Iere (ju), (U) Äire; taube ~ doowe Iere, Knipiere (ju); unfruchtbare ~ holle Iere; verkümmerte ~ Knipiere (ju); Ähren rechen toogje
aktiv aktiv
Alaun Aluun (dät)
albern ferwoand, labberch, bieslänsk; sich ~ betragen douje
Algenschicht (auf Graben) Kwadderske (ju)
Alkoven Durk (die)
Alkovenbett Durk (die)
alle aal, aal do, alle
allein alleene, (HS) alleenich; ganz ~ alliefalleenich, liefalleenich; mutterseelen ~ liefalleenich
allenthalben allerweegense
allerhand allerhound, allerand, allerhounde
Allerheiligen Allerhilgen
allerlei allerlai
allermeist allermaaste
allerschönst allerfluchst
Allerseelen Allerseelen
allerwegen allerwaiens
alles alles; das ~ dät aal, aal dät; ~ in allem aaltouhoope
allgemein algemeen; im ~en int algemeen
Allmacht Almacht (ju)
Allmächtige Almachtige (die)
allmählich aal, aphound, apound, uurloang, bie litjen, läiweloa
alltäglich alle Deege
Alltagskleider Deegeskloodere (do), Ooldeegeskloodere (do), Wätseldeegesklood (dät)
Alltagskleidung Deegeskloodere (do), Ooldeegeskloodere (do)
allzumal altoumoal
Almanach Almenakke (ju), Oawernak (die)
almögend almuugend
Almosen Aalmoose (dät)
als as
also also
alt oold; über ein Jahr ~ uurjierich; ~er Mann oolde Knaaster (die); in ~er Zeit aleer; in ~en
Zeiten 
toufoarne
Altar Oalter (dät, R)
Alte Oolde (die, ju)
Altenoythe Ooldenait ON
älter aller; ~e Jungfer Jüfferske (ju)
Alter Oaler (dät, R); reiferen ~s bejierd
altern oalerje (R)
altertümlich oold(e)waareldsk
altfriesisch ooldfräisk
altklug ooldful, ooldklouk
altmodisch ooldwaareldsk
Altweibersommer Ooldewieuwesuumer (die)
am meisten ap maaste, am maasten
Amboß Ambold (dät), (S) Oombold
Ameise Miegelke (ju), (U) Miechhäimken
Ameisehaufen Miegelkebält (die)
amerikanisch amerikoansk
Amt Amt (dät)
Ämtchen Boantje (dät)
amtlich amtelk
Amtmann Amtsmon (die)
Amtsgericht Gjucht (dät)
Amtssprache Amtssproake (ju)
amüsieren, sich ~ sik fermoakje
an an, oun; bis ~ an, antou; ~ einander annunner
Anbau an Scheune Uutkäbbenge (ju)
anbauen anbaue; ~ v. Getreide, Haus ounbaue
anbellen anbliekje
anbeten anbeedje
Anbetracht; in ~ in Anbetracht
anbetteln anböädelje
anbieten ounbjoode
anbinden; Vieh ~ seelje
anblasen anpuustje
anblicken; heimlich ~ gluumje, glapoogje
anbrennen anbaadenje, anbaanje, koolje
anbringen anbrange, ounbrange
anbrüllen anbrulje, anbölkje
andauern anduurje, ounduurje, ounhoolde
ander uur, (U) our; ~e Menschen Uurswäkke; die ~e Seite Uurkaante (ju); auf der ~en Seite juunsiede
andere uur, (U) our, uurswäkke
ändern annerje,ferannerje
andernfalls uursiede
anders uurs, (U) ours; jemand ~ uurs aan
anderswo uurswain, uurswier, uursainewaine, ap uurs ne Steede
anderthalb uurel, (U) ourel
Änderung Ferannerenge (ju)
Andrang Antroang (die)
andrehen antraale; (anschmieren) anbaale, anplakje
andringen antringe
andrücken antaie
aneignen; sich ~ sik anoainje
Anekdote Dööntje (ju), Dööntjen (dät)
anekeln gjouelje, weere
anerden anäidje
anerkennen anärkanne
anfahren anfiere
Anfall Anfal (die)
Anfang Ounfang (die), Anfang (die), Begin (die)
anfangen ounfange, ounfoatje, beginne; damit ~ biegunge
anfangs ounfangs
anfassen ounfoatje, oungrappe, ounpakje; hart ~ truch de Hietsele luuke
anfaulen anrootje
anfeinden anfäindje
anfeuchten anfuchtje
anfeuern anfjuurje
anflicken anlapje
anfragen anfräigje
anführen anfiere
Anführer Anfierder (die)
Angabe Angoawe (ju
angaffen anglapje, anjapje
angeben ounreeke; (wichtig tun) tjuk dwo, (verraten) ferklikke
Angeber (Wichtigtuer) Striedewied (die), Buntjer (die)
angeboren angebooren
Angebot Bod, do Boode (dät)
Angebranntes Baansel (dät)
angebunden; kurz ~ näielk
Angedenkens; seligen ~ sälger
angefressen anstat
angehen angunge
Angel Ongel (ju), Ongele (ju); ~ am Ruder Häspe (ju)
Angelegenheit Angeleegenhaid (ju); (deine) ~ Oungungen (dät)
Angelhaken Wierhoake (die); (groß) Sätongel (ju)
angeln ongelje
Angelrute Ongelstok (die)
Angelus läuten kläppe, Äiwend kläppe
angemessen anniemboar
angenehm süüwer; (ruhig) stil
Anger Brink (die)
angeschlagen ansloain
angesehen in Ounsjoon stounde
Angestellte(r) Anstoalde (die, ju)
angestochen anstat
angewöhnen anwoane
angezogen ounleeken; vornehm ~ ountoakeld
angreifen oungriepe
Angreifer Oungrieper (die)
Angriff Oungriep (die), Ramstäk (die)
Angst Nood (ju), Oangst (ju); in ~ versetzen ferfiere
ängstlich bong, noodelk, oainsk, skräksk, oangstelk; ~ sein Nood hääbe; ~ werden et mäd de Nood kriege
Ängstlichkeit Bongegaid (ju)
angstvoll bong
angucken ankiekje, ounkiekje
anhacken kapje
Anhalt Hoold (die)
anhalten anhoolde
anhaltend stoadich, ounhooldend; ~ betteln hüügje, truggelje
anhänglich; ~ nachlaufen siepje; ~es Kind oder Tier Siephuntjen (dät)
anheben aplichte, aptille, apweege
anheften tängelje
anheizen ounbäite
anherrschen anrandselje
Anhöhe Höchte (ju), (S) Hachte
Ankauf Ankoop (die); ~ v. Land Loundkoop (die)
Anker Onker (die)
anketten ankätje
anklagen betiegje
ankleben anbakje
ankleiden ounluuke
anklopfen anklopje
ankohlen koolje
ankommen ankuume, loundje; ~ auf ankuume ap
ankönnen ankonne
Ankunft Ankumst (ju)
Anlage Anloage (ju)
anlaschen anlaaskje
Anlauf Toufoart (ju)
anlaufen anloope; übel ~ deerounloope; ~ vor ounloope foar
anlegen anlääse; Feuer ~ bäite; Gräben ~ slootje; kleine Gräben ~ grupje; Wege ~ domje
anlehnen ounlienje
anleinen anlienje
anmalen anmoalje
Anmarsch Anmarsk (die)
anmelden anmäldje
anmessen anmeete
anmuten anmoudje
annageln anspiekerje
annähen ansäie
annehmen ounnieme
annehmbar anniemboar
anordnen anoardenje
anpflanzen anplontje
anpflocken; Vieh ~ tjudderje
anpicken anbikje
anpreisen anpriesje
anraten anräide
anrechnen anreekenje
anregen ounreegje
Anregung Anreegenge (ju)
anreißen anriete, anluuke
anreiten ounriede
anrempeln anjoagje
Anrichte Angjuchte (ju), Anricht (dät)
anrichten angjuchte
anrufen anroupe
ansägen besoagje
Ansatz (am Kesselhaken) Hoal (dät)
anschaffen anskafje
anschärfen anskärpje
Anschein Skien (die), Anskien (die); dem ~ nach dät Ounsjoon ätter
anscheinend anskienend, skienboar
anschießen anskjoote
anschlagen anslo; (v. Glocke) baierje
anschleppen ansliepje
anschließen ansluute; sich ~ sik ansluute
Anschluß Anslus (die)
anschmieden ansmiedje
anschmiegen fjundje, fründ(k)je
anschwellen answälle
anschnallen angaspje
anschnauzen ansnaue
anschneiden ansniede
anschreiben anskrieuwe
anschwellen aprooie; (vom Euter) mounjaaderje; beim Frieren ~ apfjoose
Anschwellung Swolst (die)
ansehen ounkiekje, ounsjo
Ansehen Ounsjoon (dät)
ansehnlich ounsjoonelk; (anständig) fonsuunelk
anseilen tjudderje
ansengen ansoange
ansetzen ounsätte
Ansicht Ansicht (ju)
ansiedeln; sich ~ sik ansiedelje
Ansiedlung Weer (ju)
anspannen anhiesje
anspitzen anspitsje, ferspitsje, skroad moakje
anspornen apiewerje
Ansprache Ansproake (ju)
ansprechen anbaale, anspreeke
anspringen anspringe
Anstand Fonsuun,dät
anständig fonsuunelk, däftich
anstarren anstierje
anstatt ansteede, insteede
anstecken ounstikje; (v. Feuer) stikke; (v. Krankheit) befaale; ~e Grippe Smuugeräi (ju); ~e Krankheit Süükte (ju), Plooge (ju)
ansteigen anstiege
ansteigender Weg Apdrift (ju)
anstellen anstaale; (unternehmen) uutfreete
anstimmen ounstämme
anstreichen moalje (R)
anstoßen ansteete
anstreichen klöärje, faawje
Anstreicher Faawer (die)
anstrengen; sich ~ sik stängelje
anstrengend hoalsbreekelch
Anstrengung Ansträngenge (ju); wer sich mit ~ fortbewegt Kjooper (die)
Anteil Andeel (dät, die), Paat (die), Pound (dät); ~ eines Miterben Äärwdeel (dät)
Antlitz Gesicht (dät)
antragen andreege
antreffen anträffe, anroakje, beloangje
antreiben andrieuwe
Antrieb Andrieuw (die), Drift (ju)
antrinken andrinke
antun andwo
Antwort Oantwoud (ju, R), freche ~ geben snaue
antworten oantwoudje
anvertrauen anfertrjoue, anfertjoue
anwachsen anwoakse
anweisen anwiese
Anweisungen geben liekteekenje
anwenden anweende
anwerfen ansmiete
anwidern gjouelje
Anwohner Anwooner (die)
Anzahl Antaal (ju), Taal (ju); größere ~ Riege (ju)
anzeigen anwiese
anziehen ounluuke, anluuke; sich schlampig ~ sik ounfuddelje
Anzug Pak (dät)
anzünden ounstikke
anzuziehen; helfen ~ ounhälpe
apart apaat
Apfel Appel (die)
Apfelart Grööntje-appel (die)
Apfelbaum Appelboom (die)
Apfelschale Appelskil (dät)
Apfelschimmel Appelskimmel (die)
Apotheke Aptäik (ju), Aptäike (ju)
Apotheker Aptäiker (die)
Appetit Möäge (ju)
April April (die)
Aprilmonat Aprilmound (dät)
Ar; 10 ~ Skäppelsäid (dät); 50 ~ Juk (dät)
Arbeit Oarbaid (ju, R); erschöpfende ~ möördenjene Oarbaid; mühsame ~ Liedebreeken (dät), Pöäseläi (ju); schmierige Arbeit Smeerderäi (ju); schwere ~ Kwälleräi (ju); verstohlene ~ Musseläi (ju); ~ eines vollen Tages Daiwierk (dät); leichte ~ verrichten klüüterje; Teil der ~ Poark (die)
arbeiten oarbaidje; heimlich ~ musselje; ~ im kleinen knüsselje; langsam ~ klungelje; oberflächlich ~ ruusje; schnell ~ ruusje; schwer ~ knooie, pöäselje, puuselje, puupsakje, sik ourakkerje; umsonst ~ öile; ohne Unterbrechung ~ pöäselje; träge ~ nuskje, knuskje; wer schwer arbeitet Knooier (die)
Arbeiter Oarbaider (die); träger ~ Nusker (die); schlechter ~ Klamphauer (die)
Arbeitsbiene; Zelle der ~n Iemedop (die); Wabe für ~n Broudmoarte (ju)
Arbeitskittel Besuuntje (dät), Jumper (die)
Arbeitsleute Oarbaidsfoulk (dät)
Arbeitspause Skofttied (ju)
Arbeitsraum Oarbaidsruum (die)
Arbeitsstätte Oarbaidssteede (ju)
Arbeitszeit; (ununterbrochen) Skoft (die)
Arbeitszeug Räiskup (ju)
arg äärch
Ärger Ferträit (die), Ferträitelkaid (ju), Äärger (die); ( Schwierigkeit ) Skeerderäi (ju)
ärgerlich; (böse) näielk, dul un ful, wrakkerch; ( verdrossen ) ferträitelk, bedröiwed
ärgern; (verdrießen) äärgje, ferträite; ( necken ) brüüe, bunterje, buntjerje, faksierje, fiksierje, taargje; sich ~ über etwas spiete (dät spiet mie)
Argwohn Äärgwoan (die)
ärgwöhnisch äärgwoanisk
arm äärm, gemeen; sehr ~ bloudäärm; ~er Mensch Lieder (die); ~es Wesen Bloud (die); ~es Geschöpf Bloud (die); {Jäild is roar}
Arm Ierm (die), (U) Äirm; ausgestreckte ~e Fäidem (die); ~e einer Karre Troame (ju, R)
Armband Iermbeend (die, dät)
Armbanduhr Halloosje (ju)
Ärmel Sleeuwe (ju); Jacke ohne ~ Rump (die); Schmuck am ~ Snabbe (ju)
Ärmelbesatz Böörtjen (dät)
Armenhaus Äärmhuus (dät)
Armkraft Iermkraft (ju)
ärmlich skroa, klöäterch, lumperch; ~e Kleidung Göitjen (dät)
armselig äärmseelich; ~es Geschöpf Sakkerlooter (die); ~e Wirtschaft Smachlapperäi (ju)
Armut Äärmoud (ju)
Armvoll Iermful (dät)
Arsenik Rottekruud (dät)
Art Oard (ju, R), Sleek (die)
arten oardje, oarje
artig oardich, oarich
artig ljoowelk
Artikel Artikkel (die)
Arzt Dokter (die); schlechter ~ Kwaksalwer (die)
Asche Ääske (ju); Feuer mit ~ zudecken toustrieke, ounröäkelje, rääkelje, röäkelje, rookelje
Aschenbrödel Foutskuuwer (die)
Aschendorf Äskentäärp ON
Aschengrube Ääskedobbe (die)
Aschenloch Röäkeldobbe (die)
äsen äisje
Ast Takke (die); ~ im Holz Noust (ju)
Astloch Noustgat, -goate (dät)
asthmatisch dämpich, dämperch, (U) dämpstrich; ~ atmen hiemje
Astholz Sprik (die), Noustgat (dät)
Astronom Stiernkieker (die)
Aststück (gabelförmig) Twille (ju); ~ zum Reinigen des Pfluges Trompel (die)
Atem Omme (ju); ~ holen sik ferpuustje
Atemluft Luft (ju)
atmen omje; asthmatisch ~ hiemje, heftig ~ hachje, (S) blachje, buuksloagje; schwer ~ hichje, hiemje, blächje
Atmen; heftiges ~ Buuksloon (dät)
Atmosphäre Lucht (ju)
ätsch! sliep uut!
ätzen äisje
auch uk, ook
auf ap, (S) op; uureende; ~ einmal ap eenmoal, mädeens, uur Noacht; ~ sich haben ap sik hääbe; ~ und ab ap un deel; sich ~ und niederbewegen wipje, wippelje; ~ und nieder schaukeln wiegelwaggelje
aufatmen apomje
aufbahren apboarje
aufbauen apbaue
aufbäumen; sich ~ steete
aufbessern aplapje
aufbewahren bewoarje, apbierge, apwoarje
Aufbewahrung Bewoarenge (ju), Apbewoarenge (ju), Apwoarenge (ju)
aufbieten; Brautpaar ~ kännigje, kändigje, uutkändigje
aufbinden apbiende
aufbleiben apblieuwe; Nachts ~ rawauje
aufblühen apblöie
aufbrauchen apbruuke
aufbrechen apbreeke, eepenbreeke
aufbrennen apbaadenje, aptunderje
aufbringen apbrange
aufeggen apaidje
aufeinander apnunner
Aufenthalt Apänthoold (die)
aufessen apiete
auffahren apfiere
Auffahrt Apfoart (ju)
auffallen apfaale
auffällig apfaalend; ( v. Mensch ) eenkannich; ~er Mensch Jakhoals (die)
auffangen apfange
auffassen apfoatje
auffinden apfiende
aufflammen apflamje
auffordern apfoarderje
auffressen apfreete, ferfreete
auffrieren apfjoose
auffrischen apfriskje, apdwaste, apkwastje; Farbe ~ apklöärje
aufführen apfiere
auffüllen apfälle
Aufgabe Apgoawe (ju)
aufgeben apreeke, uurreeke, toureeke, in do Beene sakje läite
aufgebläht buuked
aufgeblasen apbloased; (hochmütig) grootsk
aufgebracht ferdul(le)d
aufgedehnt apdiend
aufgedunsen aproied, apdunsed, apkwoalen, buuked, plussich
aufgehen apgunge, kwälle, tiegje; (v. Teich) riese, jeese, geesje
aufgelegt; ~ sein aplaid weese; schlecht ~ nit goud ap de Läkse
aufgeputzt brustich, bruusich
aufgequollen apkwoalen
aufgeregt apbruused, ferballerd, ferbiesterd, ferrotterierd, tatterch
aufgeschwollen aprooid
aufgestickter Rand Bestämmelse (dät)
aufgeweckt munter
aufgewühlt apwöild
aufgießen apjoote
aufhacken aphäkje
aufhalten aphoolde; (hindern) mäite, aplätte; sich ~ sik aphoolde, ferwielje
aufhängen aphongje
aufheben aplichte, riskje, tille, aphieuwje, aptille; Grundsode ~ wrikje
aufheitern aphällerje
aufhellen aphällerje, apskoare; sich ~ apskoare
aufhetzen aphisje
aufhöhen apfiere, aphöögje
aufholen aphoalje
aufhören aphoolde, apheere, uutskeede
aufklären apkloorje; (v. Wasser) slinke (- slonk – slonken); sich ~ apkloorje
Aufklärung Uutslöätel (die)
aufkleben apklieuwje, apbakje
aufknöpfen eepenknoopje
aufkochen apsjoode
aufkommen apkuume
aufkratzen apkratsje
aufkriegen apkriege
aufladen apleede
Auflage Aploage (ju)
auflauern apluurje
Auflauf Anloop (die)
auflaufen aploope; (entzünden) apsätte
aufleben aplieuwje
auflecken slikje, aplikje
auflegen aplääse
aufleuchten apljuchte, apskiene
auflodern apflakkerje
auflösen aplööse
aufmachen apmoakje
aufmerksam apmäärksoam; ~ zuhören pinkoorje
Aufmerksankeit Apmäarksoamkaid (ju)
aufmessen apmeete
aufmuntern apmunterje
aufnehmen apnieme
Aufnehmer Faidel (die)
aufpassen appaasje
aufpfeffern apkwastje
aufpflanzen applontje
aufpicken apbikje
aufpullen appuulje
aufputzen; sich ~ hämmelje
aufquellen wälje
aufräumen rakje, aprüüme, apruumje
aufrecht apgjucht
aufrecht risk, liekap, uureende
aufrechtstehen liekap stounde
aufregen ferballerje; sich ~ sik uuriewerje, sik apiewerje
Aufregung Späktoakel (ju), Späktoakeläi (ju)
aufreihen apräie
aufreißen apriete, eepenriete
aufrichten apgjuchte, riskje; ( v. Segel ) uutsponne; ( v. Torf ) stuukje; sich ~ sik apriskje
aufrichtig apgjucht, äffen
aufrollen krauelje
aufrücken apskikje, aprukje
Aufruf Aproup (die)
aufrufen aproupe
Aufruhr Apruur (die), Bedrieuw (die)
aufsagen aptälle; Dienst ~ Tjoonst aptälle
aufschieben apskuuwe
aufschießen apskjoote
aufschlagen apslo
aufschlitzen apslippe
Aufschluß Uutslöätel (die)
aufschmücken aptunderje, aptoakelje
aufschneiden eepensniede, slippe; (schwätzen) proalje, flunkerje
aufschöpfen apskäppe
aufschreiben apskrieuwe
Aufschrift Apskrift (ju)
Aufschub Uutstal (die), Äntsät (die)
aufschütten apfälle
aufschwellen apdienje, apswälle
Aufsehen Apsjoon (dät)
Aufseher Boas (die)
aufsetzen apsätte; Flachs ~ stuukje; Heu ~ hookje; Torf ~ stuukje
Aufsicht; wer ~ braucht Oogentjooner (die)
Aufsitzstange Hannerik (dät)
aufspalten apkleeuwe
aufsparen bespoarje
aufsperren apskätte
aufspeichern; (v. Garben) apsteete
aufspielen; sich ~ sik apspielje
aufspießen apspiesje
aufspringen apspringe, aphupje, hoochspringe, stoitje
aufspulen apspoulje
aufstacheln apstöäkelje
aufstapeln apstoapelje, apfläie, ferstoapelje; (v. Torf) bältje, boankje
aufstauen apstaue, apstauje
aufstehen apstounde; ~de Gerte im Korb Apstok (die)
aufsteigen apstiege; (auf Treppe) aptrapje
aufstellen apstaale; (v. Torf, Flachs) apstuukje; in Reihen ~ riegje
aufstoßen apsteete; (rülpsen) kurkje, apkurkje, (S) körkje
aufsuchen apsäike
auftakeln aptoakelje
auftauchen foar dän Dai kuume
auftauen apdaie, apdauje, apwookje; (jemanden) apdwaste
aufteilen apdeele
auftischen apdiskje
Auftrag Apdraach (die); ~ übermitteln uutgjuchte
auftragen apdreege, ountälle
auftreten aptreede; schwer ~ kluntsje
auftun; ( v. Tisch ) apreeke
aufwachen apwoakje
aufwachsen apwoakse
aufwallen wälje
Aufwand Apwand (die); ( unnötig ) Bewier (dät)
aufwärmen apwoormje, apweermje; ( jemanden ) apdwaste; sich ~ uurslo
aufwärts uumhooch
Aufwaschtuch Feedouk (die), Skööteldouk (die)
aufwecken apwoakje
aufweichen weeke, apweeke, apwookje
aufweisen apwiese
aufwellen apsjoode
aufwenden apweende
aufwerfen apsmiete; (v. Wall) waalje
aufwiegen apweege; mit Gold ~ mäd Gould apweege
aufwinden apwiende
aufwischen faidelje
aufzählen aptälle
aufzäumen aptoomje
aufzehren apteere
Aufzeichnung Apteekenge (ju)
aufzeigen apwiese
aufziehen apluuke; (züchten) tuchtje; (foppen) fäksierje; Gerät zum ~ der Kette beim Weben Skäärlaadere (ju)
Aufzug (für Mehlsäcke) Lairee (die)
aufzwingen anplakje
Auge Ooge (dät), do Oogene; stechendes ~ Katte-ooge; in die ~n fallen in t Ooge faale; mit funkelnden ~n grälooged; die ~n zusammenkneifen pieroogje; {dät Wiete, dät Süün, (S) Sjüün, dät Swotte, knipoogje, kwinkje}
Augenblick Oogenblik (die), Oogensleek (die), Sät (dät); einen ~ ieuwen, ieuwkes; im ~ hoast, nu; jeden ~ alnuunan alluundan
augenblicklich oogenblikkelk
Augenbraue Oogenbruun (dät), Oogenhier (dät)
Augenkrankheit {die Stöär}
Augenlid Oogenlid, -liede (dät), Lid, do Liede (dät)
Augenmerk Oogenmäärk (dät)
Augenschein; in ~ nehmen in Oogenskien nieme
augenscheinlich oogenskienelk
Augenwulst Oogenwulst (die)
August August (die)
Augustmonat Augustmound (dät)
Auktion Utmieneräi (ju); auf ~ kaufen miene
auktionieren uutmiene
Aurich Aurk ON
aus uut, uute; von … aus fon … uut
ausarbeiten uutoarbaidje
ausarten uutoarje
ausästen uuttakje
ausarbeiten uutwierkje
ausatmen uutomje
ausbacken uutboake
ausbaden uutsuurje
ausbaggern uutbaagerje
ausbaken uutboakje
ausbauen uutbaue
ausbedingen uutbetingje
ausbessern uutbeeterje
Ausbesserung Uutbeeterenge (ju)
ausbeulen uutbüülje
ausbeuten benoaderje
ausbeuten plukje, piegelje; (v. Boden) uutpiegelje
ausblasen uutbloasje
ausbleiben uutblieuwe
ausbluten uutbläide
ausbohren uutboorje
ausborgen uutbuurgje
ausbraten uutbräide
ausbrechen uutbreeke
ausbreiten uutspreede, uutbreedje, uutbreede
ausbrennen uutbaadenje, aptunderje
ausbringen uutbrange; Gesundheit ~ proostje, toostje
ausbrüten uutbroude; Zelle zum ~ der Arbeitsbienen Iemedop (die)
Ausdauer Uutduur (ju)
ausdauern uutduurje
ausdauernd bestand
ausdehnen uutdiene, uutdeenje; sich ~ diene; (beim Frieren) apfjoose
Ausdehnung Uutdienenge (ju)
ausdenken uuttoanke, uutsinne
ausdienen uuttjoonje
ausdreschen uuttäärske
Ausdruck Uutdruk (die)
ausdrücken uuttaie, uutwringe
ausdünnen tänje
auseinander uutnunner; ~ halten uutnunner hoolde; ~ setzen uutnunnersätte; ~werfen uuraal smiete
ausfahren uutfiere
Ausfahrt Uutfoart (ju)
Ausfall Uutfal (die)
ausfallen uutfaale; besser ~ als erwartet in de Hounde faale; schlechter ~ als erwartet uut de Hounde faale
ausfinden uutfiende
Ausflucht Uutflucht (ju), Ienweensel (dät), Uutwai, -weege (die); leere ~ Fiebelkwintje (dät)
ausfolgen uutfoulgje
Ausfuhr Uutfuur (ju)
ausführen uutfiere
ausführlich uutfüürelk
ausfüllen uutfälle
Ausgabe Uutgoawe (ju)
Ausgang Uutgong (die)
ausgeben uutreeke
ausgefahrene Stelle Slänkte (ju)
ausgehen uutgunge; ( mit Mädchen ) loope; ~ von uutgunge fon
ausgekämmtes Flachswerg Häide (ju)
Ausgekratztes Skraabelse (ju)
ausgelassen uutlät, daaten, balstjuurich
ausgelastet; voll ~ sein t drok hääbe
ausgemergelt uutteerd
ausgeschlössen uutsleeten
ausgestreckt; mit ~en Beinen beensträksk
ausgetropftes Bier Läkbjoor (dät)
ausgetrocknet uutteerd; ~es Holz soor Holt
ausgewachsen uutwoaksen
ausgezeichnet uutgeteekend, uutteekend
ausgiebig drjooch, djooch, uurfloudich
ausgießen uutjoote
Ausgleich Uutgliek (die)
ausgleichen uutglieke
ausgleiten uutgliede
ausglühen uutgloie
ausgraben uutgreeuwe, apgreeuwe, uutspitte; (mit Forke) fuurkje
Ausguck Uutkiek (die)
aushaken ferhoakje
aushalten uuthoolde, fulhoolde, häide, duurje, uutduurje
aushandeln uuthondelje
aushängen uuthongje
ausharken (Strohdünger auf Grasland) uutrieuwje
aushauen uuthaue
ausheben uutspitte
aushecken; Streich ~ wät uutfreete
ausheilen uutheelje
aushelfen; einem ~ mit etwas aan wät toudäägenje
aushöhlen uuthöölje, uutholje
aushorchen uutheere
aushülsen puulje, dopje, uutdopje
aushungern uutsmoachtje
ausjäten uutjuude
auskämmen uutkeeme
auskauen uutkauje
auskennen; sich ~ sik uutkanne
auskippen uutkippe
auskleiden uutkloodje
ausklopfen uutklopje
ausklügeln uuttoanke
auskneifen uutkniepe
auskneten uutkneede
auskommen uutkuume; ~ mit etwas dät rund kriege; ~ können toukonne; (mit einem gut) ~ können kroamje; ~ (mit) toukonne
auskramen uutkroamje
auskratzen uutkrasje; ( weglaufen ) uutnäidje
auskriechen uutkjoope
auskriegen uutkriege
auskundschaften sik ferheere, spikkelierje
auslachen uutlaachje
ausladen uutleede, losje
Ausland Uutlound (dät)
Ausländer Uutlounder (die)
ausländisch uutloundsk
auslassen uutläite
Auslauf Uutloop (die)
auslaufen uutloope, ( v. Faß ) loosloope
auslegen uutlääse, (erklären) uuttjuude
ausleihen uutbuurgje, uutleende
ausliefern uutlääwerje
auslöschen uutläskje, uutlöskje, uutjoote
Auslosung Lootjeräi (ju)
auslüften uutluftje
ausmachen uutmoakje
ausmalen uutmoalje
ausmauern uutmuurje
ausmeißeln uutkeepje
ausmergeln ( v.Grund ) uutpiegelje
ausmessen uutmeete
ausmisten uutmjuksje
Ausnahme Uutnoame (ju)
ausnahmslos samt un sunners
ausnehmen uutnieme
ausnützen uutnutsje, piegelje; (v Personen) benoaderje, ( v. Grund ) uutpiegelje
ausösen oosje
auspacken uutpakje, uutkroamje
auspeilen uutpielje
auspichen ticht pikje
ausplappern; Geheimnis ~ Stilkenes uutbaale
ausplaudern uutbaale
ausplündern uutplunnerje, haimsäike
auspressen uuttaie; Rübsamen ~ Oulje slo
auspusten uutpuustje
ausputzen uutputsje
ausrauben uutroowje, haimsäike
ausräumen uutrüüme
ausrechnen uutreekenje
ausreichen uuträkke
ausreifen uutriepje
ausreißen uutriete
ausreiten uutriede, uutfiere
Ausrede Ienweensel (dät); ~ suchen sik n Boskup moakje
ausreichend däägergoud
ausreißen uutnäidje
ausrichten uutgjuchte
ausringen wringe (- wrong – wrongen), uutwringe
ausroden uutroodje
ausrotten uutroodje
Ausruf der Verhöhnung sliepuut!
ausrufen uutroupe
Ausrufer Uutrouper (die)
ausruhen uuträäste, -raue, räästje, rääste; sich ~ räästje, sik uutraue
ausrupfen uutrupje
Ausrüstung Uutrustenge (ju)
ausrutschen uutruutskje, uutglippe
Aussaat Iensäid (ju), Uutsäid (ju)
aussaugen uutsuuge
ausschachten uutskachtje
Ausschank Skoanke (ju)
Ausschau Uutkiek (die)
ausschauen uutkiekje; böse ~ kiesje
ausscheiden uutskeede
ausschelten uutskeelde
ausschenken uutskoanke
ausschießen uutskjoote
ausschimpfen uutskeelde, bedüüwelje, uutmoakje
ausschlafen uutsläipe; Rausch ~ sik uutnochterje
Ausschlag Uutsleek (die)
ausschlagen uutslo
ausschleifen uutsliepe
ausschleudern uutsloiderje
ausschließen uutsluute
ausschlüpfen uutsluupje
ausschlürfen uutslubberje, uutslurpje
ausschmieren uutsmeere
ausschneiden uutsniede
ausschöpfen uutskäppe, oosje, loosskäppe
ausschütteln uutskädje
aussehen uutsjo, läite; schlecht ~ noar (R); verwirrt ~d büüsterch
aussenden uutseende
Außenkoben Uutkäbbenge (ju)
Außenseite Buutensiede, Buutersiede (ju)
Außentür Buutendoore (ju), Buuterdoore (ju)
Außenwelt Buute(n)waareld (ju)
außer buute, uuter; ~ sich geraten tiesje, uuter sik räide
außerdem buppedeem, buutendät, buutewais
äußere Form Fonsuun (dät)
außergewöhnlich uungewoond, uutergewöönelk
äußern uuterje
äußerst uuterst
außerhalb buuten, buute
außerordentlich buute de Mäite, uunmundich
äußerst uuterste
äußerste buuterste
aussetzen uutsätte
Aussicht Uutsicht (ju); im ~ haben in Uutsicht hääbe
aussickern uutsakje
Aussöhnung Uusöönenge (ju)
ausspannen uutsponne
ausspeien uutspäie
ausspinnen uutspinne
Ausspreitung (v. Torf, Heu) Spreedenje (ju)
ausspreizen uutspreede
ausspucken kwalsterje
ausspülen uutspäile, skulsje
ausstaffieren uutstaffierje
ausstechen uutsteete; ( v. Grassoden ) plaagje
ausstehen uutstounde; (vertragen) ferknuusje
ausstellen uutstaale
Ausstellung Uutstaalenge (ju)
ausstemmen boitelje, (S) beetelje
aussterben uutstierwe
Aussteuer Uutstjuur (ju)
ausstoßen uutsteete
ausstreuen ferstraie
aussuchen uutsäike, skifje, skiffe
austauschen uuttuuskje
austeilen uutdeele
Auster Auster (ju)
austragen uutdreege
austreiben uutdrieuwe; ( v. Vieh ) uutjoagje
austreten uuttreede
austrinken uutdrinke
austrocknen uutdruugje, ferdruugje, fersoorje
auströpfeln uutsakje
auswachsen uutwoakse
Auswahl Köär (ju)
auswählen uutköäre; für Zucht ~ köärje
auswandern uutwonderje
auswechseln uutwikselje
Ausweg Uutwai (die), -weege
ausweichen uutwieke
Ausweichstelle Uutwiek (die)
Ausweis Uutwies (die)
ausweiten uutwiedje
auswickeln uutwikkelje
auswiegen uutweege
auswirken uutwierkje
auswittern ferweederje
Auswurf Uutskot (dät)
auszacken uuttakje
auszehren uutteere
Auszehrung Teerenge (ju)
auszeichnen uutteekenje
ausziehen uutluuke
Axt Biele (ju), Äkse (ju); ( Dechsel ) Tjuksel (die); hauen mit ~ äksje

B
babbeln babbelje, kwabbelje, snoaterje
Baby Puppe (die)
Bach Siepe (ju), Äi (ju)
Bachstelze Bauerke (ju), Baumantje (dät), Dobbeskieter (die), Wipstäit (die); gelbe ~ Kuufuugel (die)
Backbord Bakboud (dät)
backen boake (R) (hie bakt – buuk- boaken)
Backenzahn Käise (ju)
Backenzahnschmerzen Käisekällen (dät)
Bäcker Bakker (die)
Bäckerei Bakkeräi (ju)
Bäckerschaufel Loute (ju)
Backhütte Bakhuus (dät)
Backmulde Bakkelsetroach (die), – ge
Backofen Bakougend (die)
Backstein Baksteen (die)
Badegast Boadegast (die)
baden boadje, swimme
Badeort Swimsteede (ju)
Badestätte Swimsteede (ju)
Bagatelle Lapkroam (die)
baggern baagerje, uutbaagerje
Bahn Boan (ju, R)
Bahnbeamter Boantjer (die)
Bahngeleise Boangelaise (dät)
Bahnhof Boanhoaf (die)
Bahre Beere (ju)
bahren boarje
Bake Boake (ju); mit ~n versehen uutboakje
baken boakje
bald bolde, gau, stuuns, straks, strak; so ~ sobolde, sogau
baldig bolde
Balg Balch (die), Balge (die), Fäl(dät)
balgen; sich ~ wrosselje, wrange, sik balgje, doogje, sik doogje, sik unnerkriege
Balgerei Wrosseläi (ju), Unnerkriegen (dät)
Balgtreter Puustertreeder (die)
Balken Boolke (die); (in Boot) Knie (die), Rauboolke (die); (in Mühle) Fouchholt (dät), Ieserboolke (die), Sprüüt (dät); (in Wagenstell) Loangwoain (die)
Ball Bal (die); ~ spielen kaalje; {kuusje}
Ballast Ballast (die)
Ballen Baalen (die), Bolle (die)
ballen; Schnee ~ Sneebaale boake
Ballschagen Balsloon (dät)
Ballschläger Balslooer (die)
Ballspiel Balspil (dät), Balleküüljen (dät), Kuusesloon (dät); Merkmal beim ~ Kat (die); Aufprallpunkt bei ~ Stoite (ju); Park im ~ Poark (die)
Band Beend (dät), Seel (dät); (platt) Lint (dät), Lindebeend (dät), Striepel (die)
bändigen stjuure
bange bong, miedsoam, fee
Bank Boank (die, R); durch die ~ truch de Boank wäch
bankrott sein nit fuul moor in Reekenge hääbe
bar boar
Bär Boar (die); (Sternbild) Heemelswoain (die)
barbarisch boarboarsk
bärbeißig kribbich
Barchent Paarchänt (dät)
Barenberg Boarenbierich (die) ON
barfuß boarfouts, mäd bloote Fäite
Bargeld Boarjäild (dät)
Bärme Bierme (ju)
barmherzig barmhaatich, wookhaatich
Barmherzigkeit Barmhaategaid (ju)
barsch kuutan, boarsk, snippich, snipsk
Barsch Boars (die)
Barßel Bäärsel ON
Bart Boart (die), kurzer ~ Stoppelboart (die)
bärtig boartich
Bartnelke Jeloangerjeljauer (dät)
Bast Bast (die)
basteln klüüterje
Bätholt Bäätholt ON
Bau Bau (die)
Bauch Buuk (die), Wampe (ju), (v. Tier) Pans (die); mit dicker ~ tjukbuuked
Bauchfett v. Tiere Floume (ju)
Bauchgurt v. Pferd Pansgjoome (die)
bauchig buuked
Bauchriemen Buukgjoome (die)
Bauchschmerzen Lieuwseer (dät)
Bauchschmerz Lieuwseer (dät)
Bauchteil über dem Schenkel Läiste (ju)
Bauchweh Buukpiene (ju)
bauen baue; (ein Haus) huusje; (mit Lehm) kleeme (hie klämt – kloamde – kloamd); (Uferbefestigung) haudje; (mit Stroh und Reisig) wällerje
Bauer Buur (die); ( dilettantisch ) n latiensken Buur; als ~ tätig sein buurkje
Bäuerin Buurske (ju)
Bauernhaus Buurenhuus (dät); {ju Groodoore, di Köäkeneend, die Hom}
Bauernhof Steede (ju), Buurenhoaf (die), Buuräi (ju), Woonhoaf (die); (mit Land) Ploats (die, R)
Bauernrat Buurenroat (die)
Bauernschaft Buurskup (ju)
Bauernstelle Steede (ju)
Bauerntölpel Buurenlummel (die)
Bauernwagenbank Sittelstoul (die)
baufällig baufällich, kreepelch
Baugelände Bauploats (die)
Baugerüst Staigerholt (dät); {dät Staigergat, die Staigerpeel}
Bauholz Timmerholt (dät)
Baum Boom (die); ( jung ) Teeling (die); schiefgewachsene ~e kreepelch Holt; {dät Bleedwierk, die Stubbe, die Touch, uuttakje}
Bäumekamp Boomekomp (die)
baumeln bungelje, bummelje; Beine ~ lassen spinnefoutje
bäumen; sich ~ steete
Baumfrucht Boomfrucht (ju)
Baumgarten Boometuun (die)
Baumkrone Kroune (ju), Krop (die)
Baumläufer Boomlooper (die)
Baummarder Boommodder (die)
Baumrinde Boark, Boarker (die), Boork (ju)
Baumstamm Boomstam (die), Plänter (die); (kurz) Wrubbe (die)
Baumstrunk Stubbe (die)
Baumstumpf Boomstubbe (die), Stubbe (die), Wrubbe (die); (im Moor) Kienstubbe (die)
Baumwachs Boomwoaks (dät)
Baumwolle Katuun (die), Boomwulle (ju); aus ~ katuunen
Baumwollgewebe Paarchänt (dät)
Baumwollköper Fieskaft (die); aus ~ fieskaffend
Baumwurzel Boomwuttel (die); voller ~n truchwutteld; Torfschicht mit ~n Toarks (dät), (US) Taaks
Bausch; in ~ und Bogen kaufen und verkaufen ruusje
Bauschutt Skut (dät)
Baustätte Bausteede (ju)
Bauzeichnung Bestäk (dät)
beachten beoachtje, aue; nicht ~ uurkiekje, uursjo
beackern beäkkerje
beängstigen beoangstigje
beanstanden; Ware ~ Wrak ounsmiete
bearbeiten beoarbaidje; oberflächlich ~ ruusje; ( mißhandeln ) begunge; roh bearbeitet ruuchhauen
Beauftragte Beapdraagde (die)
bebauen bebaue
beben bieuwje, dubberje
Becher Bieker (die)
Becken Bäkken (dät)
bedachen täkke
bedacht betoacht; ~ sein auf fertoacht weese ap; auf seiner Vorteil ~ neerich
bedächtig sinnich, bedäftich, bedääftich
bedanken betonkje
Bedarf Bedarf (die)
bedauerlich spietelk, misselk
bedauern beduurje
bedecken bedäkke, däkke (- däkde – däkd), toudäkke; mit Asche ~ toustrieke
bedeckt (v. Himmel) beleeken; mit Schrammen ~ skraamich
bedenken betoanke, uurlääse
Bedenken Betoank (die)
bedenklich betoankelk
bedeuten betjuude
Bedeutung Betjuudenge (ju)
bedienen betjoonje, apdiskje; Messe ~ tjoonje
Bedienter Betjooner (die)`
bedingen betingje
Bedingung Bedingenge (ju), Bedink (die), Kondütsje (ju)
Bedürfnisanstalt für Männer Pishuk (dät)
beehren be-eerje
beeilen; sich ~ sik be-ielje, foudels moakje, hästerje, toumoakje, näidje, sik weere; beeile dich! weer die!
beeindruckt be-iendrukd
beenden be-eendje
beendigen be-eendigje
beengen äängje
beengt benaud
Beere Bäie (ju)
Beet Dan (dät); ~e harken woasje
befahren (mit Schiff) befoare
befallen befaale, uurkuume
befassen; sich ~ sik befoatje
Befehl Befeel (die)
befehlen befeele (befäält – befuul – befäälen), kommandierje
befestigen befäästigje; mit Keilen ~ kielje; mit Klotz ~ klosje; mit Krampe ~ kroampje; mit Zwecken ~ tängelje
Befestigung Befäästenge (ju)
Beffchen Bäfke (dät)
befinden befiende
befolgen befoulgje
Befolgung Befoulgenge (ju)
befördern skafje
befragen befräigje; sich ~ sik befräigje
befreien befräie
Befreieuwng Befräienge (ju)
befreunden befrüündje
befreundet befrüünded; eng ~ {Grootegaid}
befühlen befäile, begrabbelje
befürchten besuurgje
Begabung Begoabenge (ju)
begaffen bejapje
begatten treede
begaukeln begüüchelje
begeben; sich ~ sik bereeke
begegnen mäite
begehen; Fehltritt ~ n skeeuwen Treed dwo
Begehr Begeeren (dät)
begehren begeerje, lustje, (U) läste; sehnsüchtig ~ ampelje
begehrlich begeerelk
begehrt; sehr ~ griepsk
Begeisterung Begäisterenge (ju)
Begier(de) Begier (ju), Begierdelkaid (ju)
begierig begierelk, begierich, joanksk (R)
begierlich lustjammerch
begießen bejoote
Beginn Begin (die)
beginnen beginne (- beginde, begon – begind)
begleichen begliekje, beglieke
begnügen; sich ~ sik begnöigje
begraben begreeuwe
Begräbnis Deelbjoor (dät)
begreifen begriepe
begreiflich begriepelk
Begriff Begriep (die)
begrüßen begröitje
begucken bekiekje
behaart behierd
behalten behoolde; im Gedächtnis ~ änthoolde
Behälter Bak (dät)
behandeln behondelje
Behang (unter Rauchfang) Skosteensklood (dät)
behangen behongje
behängen behongje
Beharrlicher Ounhoolder (die)
behäufeln äidje, anäidje
behaupten foar weer fertälle
behende kittich, wipsk
beherbergen behärbiergje
beherrschen behärskje; sich ~ sik bebiete, sik bedoarje (R), sik betieme
behilflich behälplik, behälpelk
behindern behinderje
behindert sein n Bungel an t Been hääbe
Behinderung Behinderenge (ju)
behobeln beskoawje, ferskoawje
Behörde Behöörde (ju)
bei bie
beibehalten biebehoolde
beibringen biebrange
Beichte Bichte (ju)
beichten bichtje
Beichtsiegel Bichtsiegel (dät)
Beichtstuhl Bichtstoul (die)
Beichtvater Bichtfoar (die)
beide bee, allebee; die ~n Brüder do bee Bruure
beiderseitig beesiedich
beieinander bienunner
beieinandersuchen bienunnersäike
beiern baierje
Beifall Biefal (die)
beigeben biedwo; klein ~ sliepstäitje
Beigericht Toubiet (die)
Beigeschmack Biesmoak (die)
Beil Biele (ju)
Beilaufgarn Skäärjäiden (dät)
beilegen biedwo, bielääse
Bein Been (dät), Skinke (die); Klotz am ~ Bungel an t Been; auf den ~en beenhaft, beenich; nicht fest auf den ~en faalhaftich; mit ausgestreckten ~en beensträksk; mit gespreizten ~en bestrieded; {Skrid, spinnefoutje, strieded}
beinahe bienai, bienaist, hoast
Beiname Bienoome (die)
beinander touhoope, tousommen
Beinbrech Buutergäärs (dät)
Beinbruch Beenbreek (die)
beinernes Messer Sool (die)
beinig beenich
Beinkleid Bukse (ju)
beipflichten bieflichtje
Beisatz Biesats (die)
Beischläfer Biesläiper (die)
beiseite biesiede; ~ nehmen biesiedenieme
beisetzen biesätte
Beispiel Biespil (dät)
beißen biete (hie bit – beet – bieten); ~ nach etwas hapje
beistehen biestounde
beiwohnen biewoonje
beizeiten bietieds
beizen; Samen ~ baitsje
bejahrt bejierd
bejubeln bejuubelje
bekämpfen bekämpje, bekompje
bekannt bekoand, kundich; im Hause ~ huuskundich; auf ~es Gebiet kommen Kunde slo
Bekannte(r) Bekoande (die, ju), (R)
bekanntgeben (Heirat) kännigje, kändigje
Bekanntschaft Bekoandskup (ju)
Bekassine Mäidhanne (ju)
bekehren bekiere; sich ~ lassen sik uumereeke
Bekehrung Bekierenge (ju)
bekennen bekanne
beklagen bekloagje
bekleiden bekloodje; mit Holz ~ bekloodje
beklemmt benaud
beklommen benaud
bekommen kriege (hie kricht – kreech – kriegen), bekuume
bekreuzen bekjuusje
bekreuzigen; sich ~ sik bekjuusje
bekriegen bekriegje
bekunden bekundje
belachen begaffelje
beladen beleede, bepakje; Fahrzeug ~ ounleede
belagern beleegerje
Belang Beloang (die)
belasten belastje
belästigen piesakje
belauern beluurje
belaufen beloope
belauschen belusterje
beleben belieuwje
belecken belikje, besabbelje, beslikje
belegen belääse
belehren beleere, unnergjuchte
beleidigt an de Eere keemen
Beleidigung Skimp (die)
beleuchten beljuchte
belieben beljoowje
bellen blafje, bliekje, klifkje
belohnen beloonje
Belohnung Beloonenge (ju)
belügen beljooge, ferkoolje
bemalen bemoalje
bemängeln lakskauje, määkelje
bemerkbar bemäärkboar
bemerken bemäärke
bemitleiden bemeeliedje
bemühen bemöie; sich vergeblich ~ öile
benachrichtigen Beskeed tälle, boodje, boskupje
benagen beknibbelje, benibbelje
benähen besäie
benehmen; sich ~ sik benieme; sich komisch ~ sik oarich anstaale
Benehmen; gutes ~ Benul (dät)
benennen benaame
Bengel Feeling (die)
benommen erwachen fermunnerje
benutzen benutsje, bruuke (- bruukde – bruukd)
Benutzung Benutsenge (ju); gemeinschaftliche ~ v. Weiden Meeweede (ju)
beobachten beooboachtje, öögje; heimlich ~ beluurje
Beobachter Beooboachter (die); stiller ~ Luurongel (die)
Beobachtung Beooboachtenge (ju)
beordern beoarderje
bepacken bepakje
bepflanzen beplontje
bepflastern; mit Steinen ~ floorje
bepissen bemiege
beprahlen beproalje
bequem kemoudich, goadelk, (R) goadelch, griefelk, handsoam, bekweem, mäkkelk; ~ in die Hand passen houndje
Bequemlichkeit Mäkkelkaid (ju)
beraten beräide; sich ~ sik beräide
Berater Beräider (die)
beratschlagen beräidslo
berauben beroowje
berechnen bereekenje
Berechnung Bereekenge (ju)
bereden ienspreeke, bebaale; einen ~ aan bebaale, aan bekoierje
Bereich Beräk (dät)
bereichern beriekerje; sich ~ sik säägenje
bereit kloor; ~ sein kloor stounde; sich ~ halten kloor stounde
Berg Bierich (die), (U) Bäirch
Bergabhang Bierichouhong (die)
bergen bierge (hie bärcht – boorch – buurgen), (U) bäirge
Berggeist Bierichgäist (die)
bergig biergich
Bergwerk Bierichwierk (dät)
Bericht Begjucht (die)
berichten begjuchte
berichtigen begjuchtje
beriechen besnuffelje
beringen beringje
Bernstein Bärnsteen (die)
Bersenbrück Bäärsenbrääch ON
bersten bäärste (- boarst – boarsten), sköäre; bis zum ~ dick bäärstentjuk
berufen beroupe
beruhen auf beraue ap
beruhigen bedoarje (R), beraue, doalje
beruhige ihn! doale him!
berühmt berüümd
berühren röögje, berüürje, roakje (R)
besäen besäidje, fersäidje
besaufen; sich ~ sik besuupe
besäumen besööme, uumesäie, (US) seeme
beschäftigen; sich ~ sik beschäftigje
beschäftigt drok; ~ sein mit sik oureeke mäd; tougong weese mäd
beschämen beskoomje
beschatten beskaadje
Bescheid Beskeed (die); ~ sagen Beskeed tälle, boskupje; ~ wissen Bescheed wiete
bescheiden beskeeden
bescheinen beskiene
bescheißen beskeelde
beschenken beskoanke
beschießen beskjoote
Beschießung Beskjootenge (ju)
beschiffen befoare
Beschlag Besleek (die)
beschlagen beslo
Beschlagnahme Poundenge (ju)
beschleichen besliekje
beschließen besluute
Beschluß Besluut (die)
beschmieren besmeere, anklaadje; dünn ~ grieselje
beschmutzen begräime, beklaadje, bemudderje; sich beim Essen ~ sik beslakkerje
beschneiden besniede
beschnüffeln besnuuwe
beschränkt; (geistlos) knipsk
beschreiben beskrieuwe
Beschreibung Beskrieuwenge (ju)
beschuldigen beskeeldigje
beschweren besweerje; sich ~ sik besweerje
beschwerlich lastich, besweerelk
beschwindeln ferkoolje
beschwipst ansloain
besehen bekiekje
Besen Bäisem (die); (beim Feuer) Bjuntbäisem (die); (v. Heide) Heedebäisem (die)
Besenbinder Bäisembiender (die)
Besenginster Riesheede (ju); Brom (die)
Besenreis Bäisemries (dät)
Besenreisig Riesheede (ju)
besetzen besätte
besichtigen skauje
besiedeln besiedelje
besiegeln besiegelje
besiegen besiegje
besingen besjunge
besinnen; sich ~ sik besinne
Besinnung Besinnenge (ju), Fermunnerenge (ju); zur ~ kommen fermunnerje
Besitz Besit (die), Stok (die)
besitzen besitte
Besitzer Oainer (die)
besoffen beseepen, ful; ~ sein dän Iers ap do Häkken hääbe
besohlen besoolje
besonder besunner
besonders besunners, foarallen
besonnen sinnich
Besonnenheit Sinnegaid (ju)
besorgen besuurgje
besorgt sein Nood hääbe
Besorgung Boskup (ju); ~en machen Boskuppe dwo
bespeien besputterje
besprechen bebaale
besprengen besproange; sproange (R)
bespucken besputterje
besser beeter; ~ gehen als erwartet in de Hounde faale; ~ werden (v. Wetter) apweederje, sik apsätte
bessern beeterje; sich ~ (v. Wetter) sik apsätte
Besserung Beeterskup (ju)
besserwissend njuugenklouk
Besserwisser Wiesmoarse (die)
besserwisserisch oainklouk
best bääst
bestallen apstaale
Bestand Bestand (die)
bestäuben bestuuwe
beste bääste; auf das ~ ap dät Upperste; zum Besten haben biet hääbe
bestechen bekoopje, besteete
bestehen bestounde
bestehlen besteele, beskummelje
bestellen bestaale; (v. Akker) baue
bestellt sein bestoald weese
Bestellung Bestaalenge (ju)
besticken bestikje; bestickter Mütze Apstiksel (dät)
bestimmen bestimme, bepeelje
bestimmt bestimd, [Adv.] wildääge
Bestimmung Bestimmenge (ju)
bestochen bekooped
bestrafen bestroafje, pienigje
bestreichen bestrieke; mit Kalk ~ wietje; mit Wachs ~ woaksje
bestreiten bestriedje
bestreuen bestraie
bestürmen bestoarmje
Besuch Besäik (die)
besuchen besäike; Nachbarn ~ noaberje; kaum besucht töimich
besudeln bemudderje, besuudelje
betasten fummelje, begrabbelje
betätigen; sich ~ sik beteetigje
betäubt beduust
beteiligen bedeeligje; sich ~ sik bedeeligje
Beteiligung; ohne viel ~ töimich
beten beedje
Bethaus Beedhuus (dät)
betrachten betrachtje; genau ~ öögje; kritisk ~ lakskauje
Betrag Bedraach (die)
betragen; sich ~ sik bedreege; sich albern ~ douje
betrauern betruurje
betreffen beträffe
betreiben bedrieuwe
betreten betreede; [Adj.] bestat
Betrieb Bedrieuw (die); (landwirtschaftlich) Buuräi
betrinken; sich ~ sik bedrinke, sik besuupe
betroffen weggehen sliepstäitje
betropfen bedrupje
betrüblich bedröiwed
Betrug Bedroach (die)
betrügen bedrjooge/ bedjooge (hie bedrjucht – bedrooch – bedrain), skooie, bäätegunge, begunge, beskummelje, beskundjerje, beskeelde, meenieme, anskiete, ansmeere; förmlich ~ goud begunge; jemanden ~ aan biet hääbe
Betrüger Bedrjooger, Bedjooger (die), Beskundjer (die), Lapsak (die), Skooier (die), Skundjer (die)
Betrügerei Bedrjoogeräi (ju),
betrügerisch bedrjoogersk
betrunken beseepen, dronken, duun; leicht ~ ansloain; schwer ~ knäppeltjuk; leicht ~ sein aan in de Kroune hääbe; nicht ~ nochtern
Bett Bääd (dät)
Bettbezug Uurträksel (dät)
Bettdecke Bääddääke (ju)
Bettelei Böädeläi (ju)
Bettelkrume Böädelkroume (ju)
betteln böädelje, drinsje, gammelje, smeeke; anhaltend ~ truggelje; anhaltend ohne Worte ~ hüügje; sehnsüchtig ~ joankje (R)
Bettgiebel Bäädskot (dät)
Bettler Böädeler (die); ~ um Eßbares Broodböädeler; zudringlicher ~ Truggeler (die)
bettmachen bäädmoakje
Bettschüssel Skuuwer (die)
Bettstelle Lääsekant (dät); (eingebaut) Bäädsteede (ju)
Bettstroh Bäädsträi (dät
Bettüberzug Bjuure (ju)
Bettwärmer Bäädponne (ju)
Bettzeug Bäädegoud (dät)
beugen beegje
Beule Buule (ju); ( in Metall ) Dalk (die); harte ~ Knubbe (ju), Knurre (die)
beulen buulje
beurkunden beuurkundje
Beurkundung Beuurkundenge (ju)
beurteilen kääre, köäre
Beute Büüte (ju), Fangst (die)
Beutel Püüt (die), Büül (die); (zum Honigseihen) Huunichpüüt (die)
beuteln (v. Mehl) büülje
Bevölkerung Befoulkenge (ju)
bevor befoar, eer, aleer
bevorstehen befoarstounde
bewachen bewoakje
bewachsen bewoakse; [Adj.] bewoaksen
bewahren bewoarje
Bewahrung Bewoarenge (ju)
bewähren; sich ~ sik bewäärje
bewältigen uurwinne, winne, uurtwinge, fersmääje, fersmätse, remäntje
bewandern bewonderje
bewegen bewäägje, röögje, sik rüürje; etwas mit Geräusch ~ sköärje; sich unruhig ~ wispelje
beweglich wispelch
Bewegung Bewäägenge (ju)
bewehrt beweerd
beweinen behuulje
Beweis Bewies (die)
beweisen bewiese
bewerfen besmiete; mit Kalk ~ kalkje
bewerten beweertje
bewirken bewierkje
bewohnbar bewoonboar
bewohnen bewoonje
Bewohner Bewooner (die)
bewölkt beleeken
bewundern bewunnerje
bewußtlos beduust, flau
Bewußtlosigkeit Flaute (ju); vorgetäuschte ~ Teeflaute (ju)
Bewußtsein Fernul (ju)
bezahlen betoalje (R), berapje, berappe, klosje
bezähmen; sich ~ sik betieme
bezaubern begüüchelje
bezeichnen beteekenje
bezeugen betjuuge
beziehen beluuke; (bekleiden) uurluuke
Bezirk Besirk (die)
Bezirksvorsteher Buurenfoogd (die)
bezogen beleeken
bezweifeln betwieuwelje
bezwingen betwinge, mantje, stjuure, uurtwinge, uurwinne; (Auftrag) skafje
Bibel Biebel (ju)
Bibelte Bieuwelte ON
biegen beegje; krumm ~ kruumbeegje
biegsam beegsoam, slonk
Biegung Bucht (ju), Knik (die)
Biene Ieme (ju); {swoormje}
Bienenbestand Iemebestand (die)
Bienenjahr Iemejier (dät)
Bienenkönigin Muur (ju); ohne ~ muurloos
Bienenkorb Iemekuurich, -kuurige (die); Iemetäine (ju); Immetäine (ju); (leer) Täine (ju); {ju Apsättelge, dät Ielgat, (R) Üülgat, dät Iemesküül, ju Spiele, spielje}
Bienenmännchen Droane (ju)
Bienenschwarm Swoorm (die); zweiter ~ Ätterläit (die)
Bienenstachel Ongel (die)
Bienenstand Immesküül (dät)
Bienenzelle Dop (die)
Bienenzucht Imkeräi (ju)
Bienenzüchter Imker (die)
Bier Bjoor (dät); (ausgetropft) Läkbjoor (dät); {ju Bjoorenge}
Bierkanne Krous (dät), (RU) Kruus
Biestmilch Bjast (die), Bjastmolk (ju)
bieten bjoode (hie bjut – bood – beeden); mehr ~ apbjoode
Bild Bielde (ju), Skilleroatsje (dät)
bilden bildje, bilgje
Bildhauer Bieldehauer (die)
Bildrahmen Roome (die)
billig billich
bimmeln bimmelje
Binde Biende (ju)
Bindebaum Punter (die)
binden biende (hie bint – boont – buunen); in Garben ~ uutnieme; Fässer ~ kuuperje; Vieh ans Knie ~ knäihalterje
Binder Binster (die)
Bindfaden Pakbeend (dät), Pakjäiden (dät); (dick) Hüüsling (dät)
Bindseil (für Vieh) Tjudder (dät)
binnen binne(n)
Binse Rääske (ju); aus ~n rääsken
Birke Riesenboom (die), riesene Boom
birken riesen
Birkenholz; aus ~ riesen
Birkhahn Kudderhoone (die)
Birkhenne Kudderhanne (ju)
Birkhuhn Kudderhanne (ju)
Birnbaum Peereboom (die)
Birne Peere (ju); große ~nart Ongelpeere (ju)
bis bit, tou, bit tou
bis an an, antou
bis dahin juundääst
bis jetzt tou nu tou
bis zu bit tou
Bischof Biskop (die)
bisher tou nu tou, bithäär, bit nu oun, bit nu tou
Bißchen Bitje, (R) Bitsken
Bissen Slik (die), Biet (die), mit kleinen ~ essen nibje
bissig bietsk, kros, niedich, gnaarich, gräl, snauich, bieterch; ~es Tier Bietert (die)
Bistum Bisdum (dät)
bisweilen bietiede, toumäts, touwielen, bie Tuuren, twiskoun, aluundan, biewielen, mädunner, smoals, altoumäts
Bitte Bidde (ju); mit ~n quälen munkje
bitte – ; willst du das bitte machen? wolt du dät moakje?
bitten bidje, anhoolde; zu Gast ~ ienleede; bitten um anweese uum
bitter bitter
Bitter Bidder (die)
bittersüß bitterswäit
Bittsteller Bidder
Blähung Wiend (die), Fullegaid (ju)
blank blonk
Blankheit Blonkegaid (ju)
Blase Bläise (ju)
Blasebalg Puuster (die), Püüsder (die), Bloasebalch (die)
blasen bloasje, (S) bleesje, puustje; in Horn ~ tuutje
blaß bleek
bläßlich foal
Blatt Blääd (dät), do Bleede/Bleedere
Blatter Bläddere (ju)
Blätter do Bleede, Bleedere; (v. Baum) Bleedwierk (dät)
blätterig skalferch
blättern bleedje, (US) bleederje
blau blau; sich ~ färben looje; ~es Eisenhütlein Poatermutse (ju)
Blaumeise Blaumeeske (ju)
Blauzwecke Tängel (die)
Blech Blik (dät), Stoart (die); aus ~ blikken
blechern blikken
Blechdose Trumme (ju)
blechen klosje
Blechtopf blikkene Pot (die)
Blei Bläi (dät), Lood (dät)
Blei (Fisch) Bläier (die)
bleiben blieuwe (hie blift – bleeuw – blieuwen); Nacht stehen ~ uurstounde
bleich bleek
Bleiche Blieke (ju), Bleeke (ju)
bleichen blieke, bliekje, ferblieke
Bleischrot Hoagele (do)
Bleistift Bläistikke (die)
Bleßhuhn Bläshanne (ju)
Blick Glap (die)
Blicke Bläier (die)
blicken öögje, küürje; finster ~ gluumje
blind bliend
Blinddarmentzündung Lieuwkällen (dät)
Blindheit Bliendegaid (ju)
blinken blinkje, blinsterje
blinzeln knipoogje, kwinkje, funkelje, pinkoogje, küüroogje
Blitz Lai (die), (R) Loai
blitzen loaie, laie
Blitzschlag Loai (die)
Block Blok (die), do Blooke
blöde blood
blöken bläärje
blond blond, ljoacht (R), häl
bloß bloot
bloßliegen blootlääse
bloßspülen blootspäile
blühen blöie, (S) bluuje
blühend flöörich, flöärich; (vollwangig) blussich
Blume Bloume (ju)
Blumengarten Bloumentuun (die)
Blumenstrauß Druust, Duust, Truust, Tuust (die)
Blut Bloud (dät)
blutarm bloudäärm
Blutauge Bloudooge (dät)
Blüte Blöite (ju), Blossem (die), (S) Blössem, Blässem; (v. Nußbäumen) Wurm (die)
Blutegel Bloudsuuger (die)
bluten bläide (hie blät – blätte – blät)
Blütenpracht Blöitenpracht (ju)
Blütenstaub Blöimte (ju)
Blutgeschwür Bloudfinne (ju)
blutig blouderch
Blutschuld Bloudskeeld (ju)
Blutspeien Bloudspäienge (ju)
Blutsturz Bloudspäienge (ju)
blutvergießen bloudferjoote
blutwarm bloudwoarm
Blutwurst Bloudwust (ju)
Bö Böie (ju), Skuur (die)
Bock Buk (die); Rom (die)
bocken bukje
Bockmühle Bukmäälne (ju), Stonnermäälne (ju)
Boden Boudem (die), Gruund (die, ju); fester ~ Gruundsleek (die); ( im Boot ) Boudemholt (dät); (Dachboden) Been (die); ( über Diele ) Boolke (die); (über Kuhstall) Hielde (ju); (in Windmühle) Kapsoller (die)
Bodenbretter (los) Ientäil (die)
Bodenluke Balchgat, Boolkgat (dät), do -goate; Raum zwischen ~ und Dach Sim (die)
Bodenplanke (v. Schiff) Kolswien (dät)
Bodenraum neben Luke Sim (die)
Bodenrippe (v. Schiff) Flakstok (die)
Bodensatz Mudde (ju)
Bodensenke Slänkte (ju)
Bodenstecken (im Korb) Boudemstikke
Bodenstein Floorsteen (die)
Bodenwinde Duunkraft (ju)
Bogen Booge (die); (v. Papier) Aakelse (die), Blääd (dät), do Bleede
Bogenpeitsche Swiepe (ju)
Bohle Boole (ju)
Bohne Boone (ju); (geschnitten) Snippelboone (ju); eingemachte ~n ounsätte Boone; {snippelje, (R) snibbelje, träidje, outräidje
Bohnenstange Boonenstok (die), Boonespille (ju)
Bohnenstroh Boonensträi (dät)
Bohner Bouner (die)
Bohnerbürste (aus Heide) Heedbouner (die)
bohnern bounerje
bohren boorje
Bohrer Boor (die, dät),
Bohrer Truchsleek (die)
Bohrkurbel Uumsleek, Uumesleek (dät)
Bohrloch Boorgat (dät)
böiger Wind bukske Wiend
Bokelesch Boukeläsk, Klaaster ON
Bolle Bol (ju)
Bollingen Baaljene ON
Bollwerk Bolwierk (dät)
Bolzen Bolt (die), Pänne (ju)
Boot Boot (dät); (schmal) Julle (ju); (mit Roof) Mutte (ju); {die Loaiwoain, die Rauboolke, dät Roiboud, bootjerje, dät Boudemholt, die Knie}
borgen buurgje, (US) bourgje
Borke Boark(er) (die)
Börse Knippe (ju)
Borste Bäärste (ju)
Borte Boud (ju), (U) Bud
böse dul, fäind, ferduld, ferdulled, gräl, lälk, näielk, niedich, oolk, slim; ~ und besoffen dul un ful; ( schlecht ) kwood, läip; ~ ausschauen kiesje
boshaft gnaarich; ~ grinsen gniesje
Böshaftigkeit Dullegaid (ju)
Bosheit Booshaid (ju), Fielainegaid (ju)
Böswilligkeit Läipegaid (ju)
Bote Boode (die), Beskeedtäller (die)
Botschaft Boskup (ju)
Botschafter Boskupper (die)
Böttcher Kuuper (die)
Böttchergewerbe Kuuperäi (ju)
brach wäst
Brachsen Breesem (die)
Brachvogel Wälp (die), Wülp (die)
brack (v. Wasser) brakkich
Brand Bround (die)
Brandeimer Broundommer (die)
brandig baanerch; leicht ~ songerch
Brandung Brandenge (ju)
Branntwein Baadenwien (die), Baanwien (die), Fuusel (die); ~ abwiegen piegelje
braten bräide (hie brät – brätte – brät)
Braten Broaden (die)
Bratpfanne Ponkuuksponne (ju), Ponne (ju)
Brauch Bruuk (die), fester ~ Sätgjucht (dät)
brauchbar bruukboar
brauchen bruuke (- bruukde – bruukd); nicht ~ nit hougje
brauen bjoue (- bjoude/ brou – bjoud/ brouen); {die Tapstok, dät Straiholt}
Brauer Bjouer (die)
Brauerei Bjoueräi (ju)
braun bruun
braun-violett saang
Brause Bruuse (ju)
brausen bruusje
Braut Bräid (ju)
Bräutigam Brüüdicham (die)
Brautpaar aufbieten uutkändigje
Brautwagen Bräidwoain
brav broaf, dääge
Breche Broake (ju)
Brecheisen Breekiersen (dät)
brechen breeke (hie bräkt – briek – breeken), knikke; Flachs ~ broakje; Genick ~ Knik ousteete
Brechreiz empfinden rukhoalsje
Brechstange Breekiersen (dät), Kuufout (die) , do -fäite
Brei Bräi (die)
breiig labberch
breit breed; weit und ~ wied un breed; eine Hand ~ hondebreed
breitbeinig wiedbeend; ~ gehen striedje
Breite Bratte (ju)
breiten breede
Breitengrad Brattengroad (die)
breiter braader, bratter
breitschlagen breed haue
breitschulterig breedskullerch
breitspurig joolk(beened)
breitzinkige Torfforke Prikke (ju)
Bremse Breemse (ju); ~ an Windmühle Fang (die)
brennen baadenje, baanje, tunderje, tunnerje; (v. Entzündungen) fjuurje; ohne Flamme ~ gloorje, smeele, sweele; stark ~ tunderje; (v. Wunden) smeete (dät smät – smätte – smät)
Brennerei Baaneräi (ju)
Brennessel Banneetel (ju)
Brennglas Fjuurglääs (dät)
Brennschere Kruliersen (dät), Krultonge (ju)
Brennstoff Fjuurenge (ju)
brenzlig baanerch, songerch
Brett Brääd (dät), do Breede, Plonke (ju), Post (die); (am Pflug) Mulskeede (ju); (seitlich rindig) Skoalplonke (die); ~er mit Nute und Feder feederd Holt; schaukeln auf ~ wippelje
Brief Bräif (die), (S) Breeuw
Briefträger Postlooper (die)
Brille Bril (die)
Brillenetui Brilskeele (ju)
bringen brange (- broachte – broacht); (Güter) skafje; in Ordnung ~ toakelje
Brise Briese (ju)
Brocken Brokke (die), Knibbelke (dät), Kroume (ju), Klüüte (ju)
brodeln brubbelje, bullerje
Brombeere Brommelbäie (ju), brummelse Bäie (ju)
Bronz Brons (ju)
Brot Brood (dät); ~ dünn beschmieren grieselje; Endstuck v. ~ Kappe (ju); Klumpen ~ Knuuwe (die); Stück ~ Humpe (die); ~ verdienen foar än Jipjap oarbaidje; weich v. ~ mul(sk); {hondebreed}
brotbacken broodboake
Brotbeutel Twäärssäk (die)
Brötchen Bröödken (dät)
Broteinschieben; Gerät zum ~ Skussel (die), (US) Sköätel
Brotesser Buutje-ieter (die)
Brotkorn Broodkoarel (dät
Brotmasse Baksel (dät)
Brotmesser Broodsoaks (dät), Käärfsoaks (dät)
Brotschieber Loute (ju)
Brotschnitte Sniede (die), Sniede Brood
Bruch Breek (die), Bruch (die), Knik (die); (Sumpf) Brouk (die)
brüchig bros, brokkich, splinterch; hart aber ~ sprak
Bruchstück Kwak (die)
Brücke Brääch (ju), do Brääge, Uurgong (die); schmale ~ Iendrift (ju), Tille (ju)
Bruder Bruur (die), (U) Brour
brühen broie
brüllen blöökje, brulje, galpe, roorje, snaarje; (v. Kalb) bölkje
Brummbär Brumboard (die)
brummen brumje, knaakje, knöäterje; nach Futter ~ drinsje
brummig brumsk
Brummkreisel Tiddeltop (die)
Brunnen Sood (die), Putte (ju); ~ ausschöpfen oosje; Schwengel am ~ Putswängel (die)
Brunneneimer Soodommer (die), Woaterskäpper (die)
Brunnenwasser Soodwoater (dät)
brünstig sein; (v. Hunden, Katzen, Schweine) joagje (R); (v. Schafen, Ziegen) bukje; (v. Stuten) hingstje
Brunstzeit; (v. Hasen, Kaninchen) Bukkeltied (ju)
Brust Brust (ju), (S) Brüst; (v. Pferd) Bouch (ju); sich in die ~ werfen sik riskje
Brustbaum (am Weberstuhl) Brustboom (die)
Brustblatt d. Pferdes Bouchstuk (dät)
brüsten; sich ~ sik kropje
Brustschmuck Gadderke (ju)
Brustwarze Tit (die)
Brustwehr Brustweer (ju), Steenwaal (die)
Brut Broud (ju)
brutal brutoal
brüten broude (hie brot – brotte – brot); ~ wollen klukje
brütlustig kluksk
Bruthenne Klukhanne (ju)
Brutwabe Broudmoarte (ju)
Brutzelle (v. Bienen) Broud (ju), Muurdop (die)
Buch Bouk (dät)
Buchdruckerkunst Boukdrukkerskunst (ju)
Buche boukene Boom (die), Boukenboom (die), Bouke (ju)
Buchecker boukene Äkkene (ju), Boukel (ju)
Buchel Boukel (ju)
buchen bouken
Bücherbord Boukeboud (dät)
Büchergestell Boud (dät)
Buchsbaum Busboom (die)
Büchse Busse (ju), Bukse (ju)
Buchstabe Boukstäf (die), do Bouksteeuwe, Lättere (ju); ~n im Holz schneiden präntje
Bucht Bucht (ju)
Buchweizen Boukete (ju); Holzharke für ~ Bik (dät), do Bieke
Buchweizenacker Bouketenlound (dät); Streifen ~ Kläp (dät), do Kleepe
Buchweizenbrei Bouketenbräi (die)
Buckel Pukkel (die)
buckeln pukkelje
bücken bukje
bucklig bälterch
Bude Boue (ju), Buude (ju); {dät Standjäild}
Bug Bouch (ju)
Büge Stäkbeend (dät)
Bügel Bail (die)
Bügeleisen Striekiersen (dät)
bügeln strieke (ju strikt – streek – strieken)
Bühne Been (die)
Bulle Bulle (die)
bullen (v. Kühen) bulje
Bullenkalb Bullenkoolich (dät), do -koolwere
bummelig bummelich
bummeln gängelje, bummelje, daidelje, klüngelje
Bund Busk (die), Buund (die, dät), (v. Stroh) Skoof (die), (S) Skooue, Wiep (die)
Bündel Busk (die), Pak (dät); (Flachs) Diesene (ju), (Garn) Strap (die); (Stroh) Skoof (die), Wiep (die)
bunt bunt
Buntzeug Buntgoud (dät)
Bürde Last (ju)
Burg Buurich (ju), do -ge, Steenbuurich (ju), Steenhuus (dät)
Bürge Buurge (die)
Bürger Burger (die
Bürgerkrieg Burgerkriech (die)
Bürgermeister Buurmäster (die)
Bürgerwehr Burgerweer (ju)
Burggraben Grääfte (ju)
Bürgschaft leisten Buurge tälle
Burgvogt Buurichfood (die)
Bursche Burs(k)e (die), Wänt (die)
Bürste Bäärsel (die); (groß) Kwast (die); (aus Heidekraut) Heedbäärsel (die)
bürsten bäärselje
Busch Busk (die)
Buschbaum Buskboom (die)
Buschbohne Stokboone, Kruupboone (ju), Paadlääser (die)
Büschel (Heu, Wolle) Top (die), (Stroh) Beeken (dät)
buschig buskerch
Busen Bossem (die), (S) Bousem, (H) Bousem (die)
Buße Buuse (ju)
büßen büüsje
Bütte Pot (die)
Butter Buutere (ju)
Butterblume Buuterbloume (ju), Hoonepootplonte (ju)
Butterbrot Buutje (dät)
Butterfaß Säddene (ju), Buuterfät, -feete (dät); Stampfer in ~ Pulst (die), Säddenepuls (die)
Buttermilch Säddenemolk (ju)
Buttermilchsuppe Säddenemolksbräi (die)
buttern säddenje, buuterje
Butternapf Buuternäp (die)
Butterteile abscheiden skiffe(lje)
Butzemann Buusekäärel (die)

C
Chor Koor (dät)
Christ Krist (die)
Christenglaube Kristengloowe (die)
Christenheit Kristenhaid (ju)
Christentum Kristendum (dät)
Christenvolk Kristenfoulk (dät)
Christkind Kristkind (dät)
Christkönig Kristköönich (die)
christlich kristelk
Christmesse Kristmisse (ju)
Christus Kristus

D
da; (damals) do; (dann) dan; (dort) deer; (es) der, deer; (weil) deer; ~ umher deer uumetou; hier und ~ hier un deer; sehe ~! sjuch deer!
dabei deerbie
Dach Dak, Däk (dät); (aus Heide und Stroh) Toake (ju); {die Boolke, dät Rim, die Sim, dät Oaiegat, täkke, ju Utkäbbenge}
Dachbalken Muurploate (ju), (auf Mauer) Muurstrang (die)
Dachbalkengefüge Speer (dät), Spon (dät)
Dachboden Been (die), (mit Lehm) Wällerbeen (die)
Dachdecker Täkker (die)
Dachfirst Frääst (die), (S) Fröst
Dachgaupe Utstääk (dät)
Dachpfanne Huusponne (ju); Strohbündel unter ~ Dokke (ju)
Dachrand; Brett am ~ Windfeere (ju); untere ~ Ouse (ju)
Dachs Taks (die)
Dachsparren Spon (dät); obere ~ Speer (dät); untere ~ Aploanger (die)
Dachsparrenholz Speerholt (dät)
Dachstroh Täksträi (dät)
Dachüberhang über Tür Hom (die)
Dachwinkel Ouker (die)
Dachziegel Ponne (ju), Huusponne (ju); glaserner ~ Glääsponne (ju), Glääsruute (ju)
Dachziegelknauf Häkke (ju)
dadurch deertruch
dafür deerfoar
dagegen deerjuun; (wider) deer ap juun
daheim touhuus
daher; so ~ reden kwäädelje
dahin deerwai, deer bieloangs, bis ~ juundäst
dahinein deerien, deeroun
dahingehen deer waigunge
dahinsiechen süükje
dahinten deerbääte
dahinter deerbääte
damalig doomoalich
damals do, doomoals
Damast Daamsk (die)
Damenkleid Klood (dät); (leicht) Flitterkroam (die); {Faanderpound (dät)}
Damenrock Rok (die)
damit deermäd; (daß) dät; ~ anfangen biegunge
dämlich doamelch
Damm Dom (die); ~ mit Wasserröhre Tille (ju)
dämmen domje
dämmerig djunker
Dämmerung Djunkelenge (ju), Twillucht (dät), Twielucht (ju)
Dampf Damp (die)
dampfen dampe, woasemje (R), smoorje
dämpfen dämpe
Dampfer Damper (die)
dämpfig dämpich, (U) dämpstrich
Dampfkessel Dampseetel (die)
danach deerätter
daneben deerieuwenske
Dank Tonk (die)
dankbar tonkboar
Dankbarkeit Tonkboarkaid (ju)
danken tonkje; nichts zu ~ deer nit foar
dankenswert tonkenswäid
dann dan; (damals) do
daran deeran, deerbie, deeroane
darauf deerap; (danach) deerätter; ~ hin deerap wai, ~ verzichten et uurreeke
daraufzu deeraptou
daraus deeruut
darein deeroun, deerien
darin deeroane, deerin
Darm Tierm (die), (U) Täirm
Darmauswurf Skäät (die)
Darre Tiere (ju), (U) Daare
darren daarje (U)
darüber deeruur
darum deeruum
darumher deeruumetou
darunter deerunner, unnerdeem
das dät; ~ alles dät aal, äal dät
dasein deerweese; irdisches Dasein Waareldslieuwend (dät)
daß dät
Dasselbeule Gröipuule (ju)
dastehen deerstounde
Daube Stäf (die, U), do Steeuwe
Dauer Duur (ju); ~ v. Leben Lieuwendstied (ju)
Dauerapfel Duurappel (die)
dauerhaft duurhaft, dääge, duuroabel
dauern duurje
Daumen Tuume (die)
daumenbreit tuumebreed
Daumenbreite Tuumebreed (die)
Däumling Düümelke (die)
davon deerfon; ~ ab deerou; heimlich ~ laufen sik wächpisje
davonlaufen uutbüülje
davonmachen; sich heimlich ~ wächpisje; sich wie ein begossener Pudel ~ sliepstäitje
davonreiten loosriede
davor deerfoar
dazu deertou
dazwischen deertwiske
Dechsel (Axt) Tjuksel (die); mit ~ hauen tjukselje
Deck (v. Schiff) Däk (dät)
Decke Dääke (ju), Uurhong (die)
Deckel Steelpe (ju), Däksel (die)
decken däkke (- däkde – däkd)
Deckgeld Däkjäild (dät)
Deckladung Däkleedenge (ju)
Deckung Däkkenge (ju)
Degen Däägen (die)
dehnen deenje, wiedje; ( recken ) räkke; sich ~ tiegje
Deich Diek (die)
deichen diekje
Deichscharte Slop (dät), do Sloope
Deichsel Dieselboom (die); ( gabelförmig ) Eenstaal (dät); Träger für ~ Hoalsknäppel (die)
Deichselbaum; (einzeln) Eenboom (die)
dein [f.,n.,pl.] dien; [m.] din; (das Deinige) dienen, dinnen
deinetwillen; um ~ uum dienentwillen
dekorieren dekorierje
Delirium {boasjende Kroankhaid}
Delle Dalk (die)
dem [m.] dän; [n.] dät; [pl.] do
demütig deemöidich, deemöidsk
demütigen deemöidigje
den [m.] dän; [pl.] do, de
Dengelamboß Hoarspit (dät), Spit (dät)
Dengelhammer Hoarhoomer (die)
dengeln hoarje (R)
denken toanke (R) (- toachte – toacht)
denn dan
dennoch daach
deprimiert luukstäited
der [m.] die; [f.] fon de; [pl.] fon do
derartig deeroartich, deeroart
derb; (heftig) fäl
derselbe diesälge
des fon dät
Detern Tjootern ON
deuten tjuude (hie tjut – tjutte – tjut); darauf hin ~ deerap wai tjuude
deutlich düütelk, (U) düüdelk
deutsch düütsk
Deutschland Düütsklound LN
Dezember Dezember (die)
Diabolospiel Snirrekat (die)
diagonal uurtwäärs, sküün
dich die
dicht ticht; (drall) traal; ~ dabei ap e Naite; ~ hinterher nai bäätien; ~ machen tichtje; ~ wie ein Topf potticht
Dichte Tichte (ju), Tichtegaid (ju)
dichten; (dicht machen) tichtje
dichten; (Verse machen) dichtje
Dichter Dichter (die)
dichtschmieren tousmeere
dick tjuk, plussich, pummelich; bis zum Bersten ~ bäärstentjuk; ~er Bindfaden Hüüsling (dät), durch ~ und dünn truch Busk un Broak; ( grob ) groaf; sehr ~ kwabbelch; ~e Luft läige Lucht; ~e Masse Lubbe (ju); ~e Milch Klundermolk (ju), ~er Stock Prängel (die)
Dicke Tjukte (ju)
dickfellig tichtlieuwed
dickflüssig lubberch
Dickkopf Tjukkop (die), Diesekop (die)
dickköpfig hädnäkked
Dickmilch Klunnermolk (ju)
dicknackig tjuknäkked
die [f.] ju, dju; [pl.] do, de
Dieb Däif (die), Steeler (die)
diebisch däifsk
diejenigen do
Diele Toal (ju, R)
dienen tjoonje, dän Tjoonst dwo
Diener Tjooner (die), Knächt (die)
dienlich tjoonelk
Dienst Tjoonst (die); den ~ aufsagen dän Tjoonst aptälle
Dienstag Täisdai (die); letzter ~ vor den Festen Beekensdai (die)
dienstags täisdeeges
Dienstboten do Tjoonste; {sik besteedigje}
dienstfrei tjoonstfräi
Dienstleute Tjoonstljuude (do)
Dienstwoche; erste ~ Stuutewiek (ju)
diese [m., f., pl.] disse, düsse
dieser [m., f., pl.] disse, düsse
dieses [n.] dit, düt; ~ Jahr fon t Jier
diesig diesich
diesmal ditmoal
diesseits dussiede
dilettantisch latiensk
Ding Diert (dät)
Dings Diert (dät)
Dingsda Diert (dät)
Diphtherie Kruup (die)
dir die
direkt stump, stuuf
Distel Tiesel (die)
Distelspaten Stiekelspoade (die)
Disziplin Tucht (ju)
Döbel (Fisch) Mööne (die)
doch daach; (ja) ja
Docht Däächt (die)
Docke (Garn) Dokke (ju), Stuk (dät)
Dohle Doole (ju)
Dolch Dolk (die), (S) Dülch
Dollart Dullert (die) ON
Dolle Dolle (die)
Donner Grummel (die)
donnern grummelje, bullerje
Donnerschlag Sleek (die), Grummelsleek (die); starker ~ Knittersleek (die)
Donnerstag Tuunsdai (die)
donnerstags tuunsdeeges
Donnerwetter Grummelweeder (dät)
Donnerwolke Grummelkop (die)
Doppelkinn Unnerkeeuwe (ju)
doppelt dubbeld, twäiedubbeld
Dorf Täärp (dät)
Dorfgemeinde Täärpsfoulk (dät)
Dorn Touden (die), (U) Tudden
Dornenhecke Stiekelhääge (ju)
dorren durje
dörren druugje
dort deer, deerbääte, deerjunner, junner; ~ oben deer buppe
dorthin junner
Dose Döise (ju)
Dotter Dooderke (ju); Ei ohne ~ Spouksoai (dät)
Drachen Droake (die)
Draht Träid (die); {liekträidich, loangträidich}
Drahtkorb Träidkuurich (die)
drahtlos träidloos
Drahtspanner Träidsponner (die)
Drahtwurm Träidwurm (die)
drall traal
dran deeran
Drang Troang (die), Drift (ju)
drängeln tringe
Draufgänger Dalskert (die)
Draufgeld Hondjäild (dät), Hondpännich (die)
draußen buute(n)
Drechsler Traaler (die), Wäilentraaler (die)
Dreck Strunt (dät), Dräk (die), Keete (ju), Mudde (ju), Skiet (die)
dreckig keetich, kwood, mudderch, smeerich, smuddelich; ~ werden mudderje
Dreesch Trjaaske, Tjaaske (ju)
drehen traale, (US) tralle; ( biegen ) krulje; ( taumeln ) swooie; Mühle nach dem Wind ~ kröie; ~der Mehlsieb Büüle (ju)
Dreher Traaler (die)
Drehorgel Draioargel (ju)
Drehriegel Waapel (die)
Drehung Traal (die)
Drehwerk an Mühle Kröihaspel (ju)
drei [m.] träi, [f., n.] trjo, tjo
Dreiblatt Trjoblääd (dät)
Dreieck Trjokaant (dät)
dreieckig trjokaantich
dreifach träiedubbeld, trjofoold
dreimal träie
dreißig trietich
dreist driest, driesterch, käk
Dreizack (zum Aalfischen) Tuuke (ju)
dreizehn trättien
dreizinkig trjotienich, tjotienich
Dreschdiele Toal (ju)
dreschen täärske; {ju Lääse}
Drescher Täärsker (die)
Dreschflegel Floaine (ju, R), (U) Fläiene
Dreschflegelklöppel Floaineklop (die)
Dreschflegelwirbel Houtjen, (U) Hutje (dät)
Drillbohrer {drilje}
drillen drilje
drin oane
dringen tringe (- troang – troangen)
drinnen binne(n), oane, inwändich
dritte trääde
Drittel Träädel (dät)
drohen troue, truuje, ~ mit Strafe wonkje, wikje
Drohne Droane (ju)
dröhnen dröönje, bullerje, dubberje, dunsje; ~d fallen bunsje
Drohnenzelle Droanedop (die); Wabe mit ~n Droanemoarte (ju)
Drohung Truuenge (ju)
Drossel Dröiselke (ju)
drüben deerbääte, deerunner, junner
drücken taie, knuuwje, duukje
Druckschrift Drukskrift; in ~ schreiben präntje
Drüse Käddel (die)
du du
ducken duukje
duckmäuserisch duuknäkked
dudeln duudelje
duften duftje
dulden duldje; nicht ~ misduldje
Duldsamkeit Duldsoamkaid (ju)
Duldung Duldenge (ju)
dumm dum, hoolich; für ~ halten betwieuwelje; ~e Jugendliche Goadenjegoud (dät); ~es Geschwätz Foaseläi (ju); ~er Mensch Bloage (die), Dwat (dät); ~er Schwätzer Dwälskert (die); ~es Weib Dwat (dät); ~es Zeug reden kauelje; ~ sein nit genouch Snotte in de Kop hääbe
dummdreist dumdriesterch
Dummerjan Bloage (die), Dumsnuute (die), Hosk (die), Släif (die)
Dummheit Duddigaid (ju), Dummegaid (ju)
Dummkopf Feeling (die), Dwälskert (die)
Dummstolz Dumstolt (die)
dumpf dump, dumperch; ~es Geräusch machen dunsje; ~ knallen puffe
dumpfig dunstich, muffich
Düne Duune (ju)
düngen mjuksje, uurmjuksje
Dünger Mjuks (die)
dunkel tjuusterch
Dunkelheit Tjuustergaid (ju)
dünken tinke
dünn tän, eempeld, kleen, smäl, smoachtich; ~es Band Lint (dät); ~ beschmieren grieselje; (v. Glieder) spril; (v . Haare) stralterch
dünnen tänje
dunstig diesich, dunstich
durch truch, truuge; ~ die Bank truch de Boank wäch; ~ und ~ naß mjukswäit
durchackern truchäkkerje
durcharbeiten truchoarbaidje
durchbacken truchboake
durchbeißen truchbiete; (Kehle) uutkauje
durchblättern truchbleederje
durchbohren truchboorje
durchbraten truchbräide
durchbrechen truchbreeke
durchbrennen truchbaadenje
durchbringen truchbrange
durchbringen deer truch brange, truchbrange
durchdenken truchtoanke
durchdringen truchtringe
durcheinander truchnunner, uuraal, fertooged; ~ gewirrt tuusterch, tuusich, fertooged; ~ legen uuraal lääse; nicht ~ reeken; sich ~ regen wimmelje; ~ streuen uuraal smiete; satersch und plattdeutsch ~ reden halfbliekje; ~ wirren tulsterje
Durcheinander Funseläi (ju)
durchfahren truchfiere
Durchfahrt Truchfoart (ju); (in Wall) Slop (dät), do Sloope
Durchfall Truchgong (die), Truchtoach (die), Truchfal (die), Skitteräi (ju); ~ haben skitterje; ~ habend skitterch
durchfallen truchfaale
durchfeilen truchfielje
durchfinden truchfiende
durchfliegen truchfljooge
Durchgang Truchgong (die), Loopgong (die); (in Hecke) Iendrift (ju); (in Hecke, Wall) Slop (dät), do Sloope
durchgängig truchwäch
durchgeben truchreeke
durchgehen truchgunge; ( v. Pferd ) flääsk loope, (U) truchbaadenje, (S) flächtich loope; leicht ~des Pferd Flääsklooper (die)
durchgreifen truchgriepe
durchgucken truchkiekje
durchhacken truchhäkje, truchbikje
durchhalten uutduurje; ~de Person Ounhoolder (die)
durchharken kraabje; gründlich ~ uurrieuwje
durchhauen truchhaue, truchwalkje
durchhecheln (auch fig.) truchhietselje
durchhelfen truchhälpe
durchkämmen truchkeeme
durchkauen truchkauje
durchlassen truchläite
durchlässig läk
Durchlauf Loopgong (die)
durchlaufen truchloope
durchlesen truchleese
durchmengen truchmoakje, truchmoange
Durchmesser Truchmäite (ju)
durchnäßt truchwäit, truchsloain, truchwäited
durchnehmen truchnieme
durchpressen truchpräsje
durchrufen truchroupe
durchsägen truchsoagje
durchschauen in de Kunde kuume
durchscheinen truchskiene
durchschießen truchskjoote
Durchschlag Truchsleek (die)
durchschneiden truchsniede
Durchschnitt Middelsleek (die), Middelskot (dät); im ~ in n Truchsleek
durchschnittlich in n Truchsleek
‘durchsetzen ‘truchsätte
durch’setzen truch’sätte
Durchsetzung Truchsättenge (ju)
durchsichtig kloor
durchsieben truchsieuwje
durchsprechen truchbaale, truchspreeke
durchspringen truchspringe
durchstechen truchsteete
durchsticken truchstikje
durchstoßen truchsteete
durchstreichen truchwiskje
durchsuchen truchsäike
durchtränken truchwäitje
durchtrieben truchtrappeld
durchwachen truchwoakje; eine Nacht ~ rawauje
durchwachsen; mit Sehnen ~es Rindfleisch Hierwoaks (dät)
durchwalken truchwalkje
durchwandern truchwonderje
durchweg truchgungens, truch de Boank wäch, truchwäch
durchwühlen truchwöile
durchziehen mit Fett spikje
Durchzug Soach (die), Soachwiend (die)
dürfen duure (wie duuren(e) – doarste – doarst)
dürr soor
Dürre Druuchte (ju), Druugegaid (ju)
Durst Toarst (die)
dursten toarstje; hungern und ~ smoachtje
durstig toarsterch, toarstich
düster tjuusterch
Dutzend Duts (dät)
Dweil Dwail (die)

E
Ebbe Äbbe (ju), Äbbetied (ju)
eben; (einmal schnell) ieuwen, ieuwkes, ieuwenkes, juust, nät; (erst) eerste; (flach) liek, plat, sljucht
Ebene Ieuwene (ju)
ebenfalls ieuwenso
Ebenmaß Ieuwenmäite (ju)
ebenso ieuwenso, juuso
ebensogut ieuwensogoud, nät so goud
Eber Hauer (die); (verschnitten) Hauerbaarch (die), Baarch (die)
Eberesche Kraansbäie (ju), Moaiboom (die); Beere v. ~ Kraansfuugelbäie (ju); Holz v. ~ Moaiholt (dät)
ebnen ieuwen moakje, sljuchtje, liekje
Echo Ieuwenkloang (die)
echt ächt, ree-äl
Ecke Houk (die), Häidene (ju), (U) Hiddene; (in Dachrand) Ouker (dät); (in Raum, Gelände) Timpe (die); in allen ~n und Winkeln in alle Houk un Häidene
Eckensteher Tunnenskooier (die)
eckig kaantich
Eckschrank Houkskap (dät)
Eckstein Ruute (ju)
Eckzahn Häddentusk (die)
edel eedel
Edelleute Eedelljuude (do)
Edelmann Eedelmon (die), Oadelker (die)
edelmütig eedelmöidich
Edelstein Eedelsteen (die)
egal juustgliek; ganz ~ juust gliek
Egge Aide (ju); Haken zur Hebung der ~ Aidelichter (die)
eggen aidje
ehe aleer; ( bevor ) eer
Ehe Hilk (die)
Ehefrau Moanske Wieuwmoanske (dät), -ljuude
Ehegattin Oolske (ju)
ehemals aleer, fröier
eher eer
Ehemann Käärdel (die)
Ehepaar Poor (dät)
ehern eeren
ehrbar eerboar
Ehre Eere (ju)
ehren eerje
Ehrgeiz Eergiets (die)
ehrlich eerelk, trjou, tjou
ehrwürdich eerwöidich
Ei Oai (dät, R), do Oaiere; faules ~ Skulpoai (dät); leeres ~ Skulpoai (dät), Wiendoai (dät); Schale v. ~ abschrecken skrämpe
Eiche Eeke (ju), eekene Boom, Eekenboom (die)
Eichel Äkkene (ju)
Eichelhäher Häägakster (die) , (S) Holtakster
eichen [Verb] iekje
eichen [Adj.] eeken
Eichenhain Eekenhain (die)
Eichhorn Kateeker (die)
Eichhörnchen Kateeker (die)
Eichkater Kateeker (die)
Eichkatze Kateeker (die)
Eichung Ieke (ju)
Eichzeichen Iekteeken (dät)
Eid Eed (die), Need (die)
Eidechse Ässluuper (die); grüne ~ Gäärssluuper (die)
Eidgenossenschaft Eedgenossenskup (ju)
Eidotter Dooderke (ju), Oaidooderke (ju)
Eierschale Dop (die), Oaierskil (dät)
Eierstock v. Huhn Lääge (ju)
Eifer Iewer (die), Iewergaid (ju)
eifern iewerje
eifrig iewerch
eigen oain (R)
eigenartig oainsk, oarich
Eigene Oaine (dät)
eigenmächtig oainmachtich
Eigensinn Oainsinnegaid (ju), Kopskaid (ju)
eigensinnig oainsinnich, wäärrääged, twäärs; (v. Vieh) oainsk (R)
eigenständig oainständich
eigentlich eegentelk, ännelk
Eigentum Oain (dät), Oaindum (dät)
Eigentümer Oainer (die), Oaindummer (die)
eigentümlich oaintüümelk
eignen oainje; sich ~ sik oainje
Eigner Oainer (die)
Eiland Ailound (dät), Insel (ju)
Eile Iele (ju), Joageräi (ju); mit ~ gemacht mäd Ruusjen moaked
eilen ielje, joagje; (laufen) bänselje, bruusje, flitskje
eilig drok, ielich
Eimer Ommer (die); (groß, hölzern) Skoabäkken (dät); (hölzern, auf Schiff) Pusse (ju)
Eimerbügel Ommerseel (dät)
ein [Art. m.] n
ein [Num. f., n.] een, [m.] aan
ein, hinein ien
Einachse; (Kutsche) Karjool, Karjut (dät), Krjoole (ju)
Einachsewagen Wippe (ju)
einander enunner, eenunuur, sik eenuur; an ~ annunner; gegenüber ~ stehen sik juunuurstounde; mit ~ mädnunner
einarbeiten ounoarbaidje
einatmen ienomje
einäugig eenooged
einbilden; sich ~ sik ienbilgje
Einbildung Ienbillenge (ju)
Einblick Ienblik (die)
einbohren ounboorje
einbrechen ienbreeke, ounbreeke
einbringen ienbrange
Einbuchtung, Beule Dalk (die)
einbüßen ienskousterje
eindämmen iendiekje
eindeichen iendiekje
eindringen ientringe
Eindruck Iendruk (die); ~ erwecken skiene
eindrücken ientaie
eine (Num.) een
eine (Art. f.) ne
Eine Eene (die, ju, dät)
eineggen ounaidje
einengen ienäängje
einer fon een
einerlei eenerlai, gliekefuul, gliekeful
einernten ienaadenje
eines fon n
einfach eenfach, sljucht
Einfachheit Eenfachhaid (ju)
einfahren ienfiere, ienhoalje
Einfahrt Ienfoart (ju)
Einfahrtstür Groodoore (ju)
Einfall Ienfal (die)
einfallen ienfaale, in dän Sin skjoote
einfältig eenfoltich, eenfooldich, dum, hoolich, slok, tourääch; (ungeschickt) duudelch, duulich; ~er Mensch n Hoolwen
einfarbig eenklöärich
einfassen ienkuuperje
Einfassung Boud (dät)
einfetten ienfatje
Einfluß Ienfloud (die); Mensch von ~ Paias (die)
einfrieden, einfriedigen oufreedje, oufreedigje, iensingelje; künstlich ~ ienrichelje, richelje
Einfriedigung Richeläi (ju), Singel (dät)
Einfriedigungspfahl Richelpeel (die)
einfugen ienfougje
einführen ienfiere; ( in Amt ) ienwiese; (Heu, Getreide) ienfiere
Eingabe Iengoawe (ju)
Eingang Iengong (die)
eingeben ienreeke
eingebildet ienbilgsk, ienbilsk, strunsk; ~er Mensch Kloukskieter (die)
eingeengt bekniepen
eingehen ienkuume
eingemacht ounsät
eingenähte Falte Apsäielske (ju)
eingesunken; mit ~en Rücken soadelrääged
Eingeweide Gewaid (dät), Iengewand (dät), Tierme (do); v. Wiederkäuer Pans (die)
eingraben iengreeuwe, oungreeuwe
einhaken ounhoakje
einhalten ienhoolde
einhämmern ounlapje
einhauen ounlapje, ounhaue
einheben beere, ienbeere
Einheber Beerder (die)
einhegen bepeelje
einheiraten ienhilkje, iennäästelje
Einheit Eenegaid (ju), Eenhaid (ju)
einheizen ounbäite
einholen ienhoalje, hoalje, beloope
einhüllen ienhülje
einig eenich; sich ~ sein sik eenich weese
einige eenige, oankelde, n poor, wäkke, wät; (gleichartige) sukwäkke; (Leute) Wäkkene
einigen; sich ~ sik eenigje
einigermaßen eenigermäiten
Einigkeit Eenegaid (ju)
Einigung Eenigenge (ju)
einimpfen ienääntje
einjährig jierich; ~es Pferd Oanter (die)
Einkehr; zur ~ kommen in sik gunge
einkerben ienkäärwje, ienkeepje
Einkommen Ienkuumen (dät)
einkommen ienkuume
einkürzen bekuutje
einladen ienleede, boodje, nöigje, (S) nöödigje
Einlage Ienloage (ju)
einlassen ienläite
einlaufen ounloope, ienloope
einleben; sich ~ oain wäide
einlegen ienlääse
Einmachebohne Iensättelboone (ju)
einmachen iensätte, ounsätte
einmal insen, eenmoal, moal; auf ~ mädeens, toumoal, uur Noacht; nicht ~ nit moal; noch ~ noch insen
einnehmen iennieme, ienbeere
einnicken napkopje
einnisten iennäästelje
einpacken ienpakje
einpflanzen ounplontje
einpökeln ienpiekelje
einprägen ienääntje
einquartieren ienkwattierje
einrahmen ienroomje
einrammen ounramje
einräumen ienrüüme, ienruumje
einreden; (einem etwas ~) ounskeende
einreihen ounriegje, beriegje
einreißen ounriete
einrichten iengjuchte
Einsaat Iensäid (ju)
Einsaatzeit Säideltied (ju)
einsacken iensäkje, säkje
einsalben iensoolwje
einsalzen iensoaltje, ounsoaltje
einsam eensoam (R)
Einsatz in Kleider Goore (ju)
einschalen ienskoalje
einscharren; (Feuer ~) ienröäkelje
einschlafen iensläipe, ienduusje, in Släip kuume
Einschlag Iensleek (die); (beim Weben) Ounsleek (die)
einschlagen ounslo
einschließen iensluute, ienpänne
einschlummern iendöösje
einschmieren iensmeere
einschneiden ounsniede, ounriete, keepje
Einschnitt Keep (die), Käärf (die)
einschöpfen ounskäppe
einschränken; sich ~ sik beknapje, beknappe
einschreiben; >sich ~ lassen sik ounskrieuwe läite
einschrumpfen krimpe
einsehen iensjo
einseifen ienseepje, seepje
einsetzen iensätte
Einsicht Iensicht (ju)
einsinken iensakje
einspannen iensponne, ounsponne
Einspänner Eensponner (die), Troame (die); Deichsel für ~ Eenstaal (dät)
einsperren ienspeere; Vieh ~ skätte, ienskätte, beskätte
Einspruch Iensoage (ju); ~ erheben Iensoage dwo
einst insen, aleer, moal, al
einstecken ounsteete
einstellen ienstaale
einstimmig eenstämmich
einstippen ounstipje
einstürzen ienfaale, ienstäite, ienstöartje
eintauschen ientuuskje
einteilen iendeele
eintönig eentöönich
eintreffen ienträffe
eintreten ientreede, ountreede
eintrocknen iendruugje
einverstanden! ienfersteen!, top!; ~ sein ienfersteen weese
einwallen ienwaalje
Einwand Iensoage (ju)
einwandern ienwonderje
einweichen (v. Wäsche) ienweekje
einweihen ienwäie
einweisen ienwiese
einwenden ienweende
einwerfen iensmiete
einwickeln bewikkelje, ienwikkelje
einwiegen ienwääsje
Einwilligung Ienwillenge (ju)
Einwirkung Ienwierkenge (ju)
Einwohner Ienwooner (die)
einwurzeln ounwuttelje
einzäunen ienrichelje
einzeln eenpeld, oankeld (R), (U) änkeld; ~e Personen die minste Mon
einziehen ienluuke; (militär) ansätte; Schwanz ~ sliepstäitje
einzig eensich, oankeld (R), (U) änkeld
Eis Ies (dät); (ohne Wasser) Roadies (dät); ~ regnen gieselje; tauen v. ~ wookje
Eisbein Kinkel (die)
Eisbusch Äisbusk (die) ON
Eisdecke Iesdääke (ju)
Eisen Iersen (dät); ~ enthaltender Sand Orre, Oare (ju)
Eisenbahn Iersenboan (ju)
Eisenblech Iersenblik (dät), Stoart (die)
Eisenhammer; ( schwer ) Mööker (die)
Eisenhütlein; blaues ~ Poatermutse (ju)
Eisenstück für Balkenbefestigung Onker (die)
eisern iersen; ~e Flachsbreche Sliepbroake (die); ~er Keil Iersenkiel (die); ~er Reifen Iersenbeend (die); ~er Spazierstock Kaierhoake (die)
eisfrei iesfräi
eiskalt ieskoold
Eispforte Iespoute (ju)
Eisscholle Iesskusse (ju), Skusse (ju)
Eissporn Iesnail (die)
Eisvogel Iesfuugel (die)
Eiszapfen Juukel (die), Iesjuukel (die)
Eiszeitalter Iestied (ju)
eitel strunsk, bruusich, stoatsk
Eiter Atter (die)
Eiterherd Suuken (dät)
eiterig atterch
eitern atterje, eeke
Eiweiß Oaiwiet (dät)
Ekel Gjouel (die)
ekelhaft öäsich, ullerch, hachelk, eekelch
ekelig hachelk
ekeln vor gjoue(lje) foar
eklig eekelch
elastisch elastisk
Elend Äiländ (dät)
elend äiländich, noar (R), ferspäid, klöäterch, skampich; ~es Geschöpf Skröägel (die); ~er Mensch Stakkert (die)
elf alwen
Elfenbein Älfenbeen (dät)
elfte alfte
Elisabethfehn Feen ON
Ellbogen Älbooge (die)
Elle Äälne (ju)
Ellenbogen Älboogen (die)
Ellenwaren (gestreift) Buntgoud (dät)
Eller Ällerboom (die)
Ellerbrook Ällerbrouk ON
Ellernbaum Ällerboom (die)
Elster Akster (die); schallen v. ~ skakkerje
elterlich oalerelk
Eltern Oolden (do), Oalere (do)
Elternhaus Ooldenhuus, Oalernhuus (dät)
elternlos ooldenloos, oalerloos
Emden Oamde (R) ON
Empfang Ämpfang (die); in ~ nehmen annieme
empfangen; (v. Geld) beere
Empfangsbogen Booge (ju)
Empfinden Ämpfienden (dät)
empfindlich kruus, pienelk, nauniemend, piepsk, wookelk
empfindsam ämpfiendsoam, wookelk
Empore (in d. Kirche) Oargelbeen (die)
emporstreichen apstrieke
Empörung Ämpöörenge (ju)
Ems Oamse (ju, R); Sagter ~ Äi (ju), Seelter Äi (ju) ON
emsig biesich; sehr ~ neerich
Endchen Aantje (dät)
Ende Eend (die), Eende (dät); ~ v. Gegenstand Moarseende (die); ~ v. Peitschenschnur Smik (die); ~ v. Reuse Küül (die); das untere ~ Unnereende (die, dät); zu ~ uute
enden eendje
endigen eendigje
endlich eendelk, äntelk, läiweloa
endlos eendloos
Endpunkt Määrk (dät)
Endstück v. Brot Kappe (ju)
eng ääng, knap, kniepsk, noar; ~ an nau ap; ~ zusammengefügt ticht; ( v. Kleider ) strom, bekniepen, knipsk engbrustig noarbrustich, ombrustich
Enge Äänge (ju)
engen äängje
engherzig nauniemend
England Änglound LN
Engländer Änglounder (die)
englisch ängelsk
Englisches Ginster Knippers, Knapheede (ju)
Enkel; (Kind) Bäidensbäiden (dät)
Enkel; (Knöchel) Onkel (die)
Enkelin Bäidensbäiden (dät)
Enkelkind Bäidensbäiden (dät)
entarten ferwäide
entbehren miste
entbehrlich bietou
Entbehrungen; voller ~ äärmoudich
entblättern; sich ~ oubleederje
entdecken äntdäkke; etwas ~ deerbäätekuume
Entdeckung Äntdäkkenge (ju)
Ente Oante, Oande (ju, R)
Enterich Woode (die)
entfernen; Äste, Zweige ~ takje; Baumrinde ~ ouboorkje; Keime ~ oukienselje; obere Moorschicht ~ bunkje; Ranken ~ outräidje
entfernt, weit ~ wiedloftich; ~ sein oustounde
Entfernung Eende (die, dät)
entgegen toumäite, juun
entgegenarbeiten juunoarbaidje, ieselje
entgegengehen juungunge
entgegenkommen juunkuume
entgegenlaufen juunloope
entgegenschlagen (Rauch) juunslo
entgegenstellen juunstaale
entgehen äntgunge
enthalten änthoolde
entkeimen kienselje
entkommen äntkuume, uut de Wai kuume
entlang loangs, bieloangs, äntloang, äntloangs
entlanglaufen an loangsloope an
entlassen äntläite
Entmistungsluke Klappe (ju)
entrinden; (Baum) ouboorkje
entsahnen ouroomje
entscheiden äntskeede
entschließen risselwierje; sich ~ sik äntsluute, besluute, sik risselwierje
entstammen äntstamme
entstehen äntstounde; im ~ begriffen in t Ounduuren; im ~ sein in de Moak weese
Entstehung Äntstoundenge (ju)
Enttäuschung Ousleek (die)
entwachsen äntwoakse
Entwässerungsgraben Meedjesloot (die), Meer (dät)
entweder…. oder äntweeder…. af
entwenden; einem etwas ~ fjunnelje
entwickeln äntwikkelje
entwickelt; gut ~ fulmons
Entwicklung Äntwikkelenge (ju)
entwirren (v. Wolle, Flachs) ounspreede
entwöhnen ouwoane
entwurzeln uutwuttelje
entzünden (v. Wunden) rooje
Entzünden (v. Feuer) Stik (die)
entzündet rousich, seerich, eeken, fjuurich
Entzündung Fjuuregaid (ju); {fjuurje, slinke(-slonk, slonken)}
entzwei stukken, kuut
er hie; [unbetont:] er
erbauen apbaue
Erbe (das) Äärwdeel (dät), Äärwe (dät), (US) Ierwe, Äärwgoud (dät), Äärwskup (dät)
Erbe (der) Äärwe (die), (US) Ierwe
erben äärwje, äärwe, (US) ierwje, ierwe
Erbgut Äärwgoud (dät)
erbrechen; sich ~ sik uurreeke
Erbse Aate (ju); ~ aushülsen puulje; ~ sortieren skifje, skiffe
Erdbeben Äidbieuwjen (dät)
Erdbeere Äidbäie (ju)
Erde Äide, Äid (ju), (U) Idde; über ~ stehen uurstounde
erden äiden
Erdhügel im Moor Bjuntbält (die)
Erdhummel Äidieme (ju), Moasieme (ju)
Erdklumpen Kluute (ju), Klüüte
Erdkruste Äidkoarste (ju)
Erdoberfläche Äidbupperkaante (ju)
Erdoberschicht Buppegruund (die, ju)
Erdreich Äid (ju)
erdreisten; sich ~ sik unnerstounde, sik ferdriesterje
erdrosseln drusselje, (S) drüssemje
Erdschicht; obere ~ Buppegruund (die, ju); ~ über Torfschicht Bunkäid (ju), Rod (dät)
Erdschwamm Häksebuutere (ju)
erdulden duldje, uutstounde
Erdwall Äidwaal (die), Waal (die)
Erdwurm Äidwurm (die)
ereifern; sich ~ sik apiewerje
ereignen; sich ~ geböäre
Ereignis Geböärnis (dät), Foarfal (die)
erfahren [Adj.] klouk, kundich, wies
erfahren [Verb] unnerfiende, wies wäide
Erfahrung Unnerfiendenge (ju), Ärfoarenge (ju)
erfinden uutfiende
Erfindung Uutfiendenge (ju), Ärfiendenge (ju)
erfindungsreich kluftich
Erfolg Ärfoulch (die)
erforschen ärfoarskje
erfrieren ferfjoose
erfrischen friskje
erfroren uutwinterd; ~er Torf Smuus (die)
ergeben; sich ~ sik reeke
ergiebig drjooch
ergötzen bliede moakje
ergreifen pakje
erhalten behoolde, ärhoolde; Geld ~ beere
erhältlich; schwer ~ betüümt
erhärten ferhädje
erhaschen; etwas ~ deerbäätekuume
erheben ienbeere; Einspruch ~ Iensoage dwo
erhöhen aphöögje
erholen; sich ~ sik ferhoalje; ( sich ausruhen ) ferpousje, ferpuusje, sik ferpuustje, sik fersnuuwe; ( Krankheit überwinden ) beeterje, kleeuwerje, truchkwakkelje
erhören ärheere
erinnern an ärinnerje an
Erinnerung Ärinnerenge (ju)
erkälten ferkoalje (R), (S) ferkielje; sich ~ sik ferkoalje, sik ferköile
erkältet ferkoald
Erkältung Ferkoaleräi (ju), Smuugeräi (ju)
Erkennbarkeit Kannegaid (ju)
erkennen wierkanne, ärkanne
Erkennungszeichen Skild, -ere (dät)
erklären ferkloorje, ferdüütskje, ärkläärje
Erklärung Ärkläärenge (ju)
erkunden ärkundje
erkundigen; sich ~ ätterfräigje, hääruumeheere
erlangen ärloangje
erlauben ferlööwje, ärlaubje; sich ~ sik ful Gjucht nieme, sik unnerstounde
Erlaubnis Ferlof (dät), Ärlaubnis (ju); ohne ~ stilswiegens
Erle ällerne Boom (die)
erleben belieuwje, unnerfiende
erledigen oumoakje
erlegen doodje
erlen ällern
Erlenholz Ällernholt (dät)
erlöschen uutgunge
Erlöser Leesder (die)
ermahnen ärmoonje
ermessen; Tiefe ~ piegelje
ermüdendes Warten Luurderäi (ju)
ermüdet lak
ernähren ärneere; bis zum Tode ~ tou Doode fodderje
Ernährer Fertjooner (die)
ernennen benaame
erneuert ooldmoakenäi
Ernst Iedenst (die)
ernst iedenst, betoacht, sweerierst
ernstlich iedenst
Ernte Aaden (die)
ernten aadenje
Erntezeit Aadentied (ju)
ernüchtern apnochterje
erregt wöist
erreichen beloangje, roakje; durch Rufen ~ beroupe
errichten apgjuchte; ein Haus ~ gjuchte, huusje; Getreidehaufen ~ Bält fiere
erscheinen ärskiene
Erscheinung Ärskienenge (ju); gespenstische ~ Foarspouk (die)
erschöpfen möördenje; ~d möördenjen
erschöpft oawe
erschrecken skräkke, ferfiere, ferskräkke; sich ~ sik ferjoagje, sik ferskräkke
erschüttern ferskädje
ersetzen ärsätte
ersparen bespoarje
erst eerste; (eben) eerste
erstarren; vor Kälte ~ ferkluumje; erstarrt vor Durst stieuw fon Toarst
erstens eerstens, foareerst
ersticken smoorje, stikke; (etwas, einer) fersmuurje, drüüselje, fersmoorje
ertappen bedappe, dappe, uurrumpelje
ertragen oukonne
ertrinken ferdrinke, fersuupe
erübrigen feruurigje
erwachen; benommen ~ fermunnerje
erwachsen uutwoaksen
erwähnen ärwääne, räppe
erwärmen uurslo
erwarten ferwachtje, wachtje
Erwartung übertreffend drjooch
erwartungsvoll ferwachtengsful
Erwerb Fertjoonst (die)
erwidern oantwoudje
erwürgen oudrüüselje; einer ~ aan dän Hoals toutaie
Erz Gröt (dät), Arst (dät)
erzählen fertälle, tälle; in Vertrauen ~ bekanne
Erzähler Fertäller (die)
Erzählung Dööntje (ju), Fertälster (dät)
Erzbischof Ärtsbiskop (die)
erzdumm dum as Boonesträi; ~er Junge Hosk fon n Wänt; {Akster}
Erziehung Tucht (ju)
erzürnen fertöärnje
es et, t; (da) der, deer
Esch Iesk (die)
Esche Äske (ju), Äskenboom (die), äskene Boom (die)
eschen äsken
Eschenbaum Äskenboom (die)
Esel Iesel (die)
eßbar ietbeer, ietelk
essen iete (hie it – eet – ieten); in kleinen Bissen ~ nibje; lustlos ~ plierkje; mit vollem Munde ~ mummelje
Essen Ieten (dät), Mäil (dät); {anbaanje, beslakkerje, Kätlapper, oainsk, plierkje, skroa, ullerch}
Essenträger Kätlapper (die)
Esser Ieter (die)
Essig Äätek (die)
Eßraum Flöt (dät), (R) Flät
Eßware Ietelweere (ju), Ieteräi (ju)
Eßzeit Ietenstied (ju)
etliche wäkke
etwa so’wät, uungefeer
etwas wät, eeniget; nie ~ sieläärge niks; so ~ ‘sowät; zu ~ heraus irgends tou uut
euch jou
euer jou
Eule Katuule (ju), Uule (ju)
Euter Jadder (dät), (US) Jaader; anschwellen v. ~ mounjaaderje
Euterfliege Iersfljooge (ju)
evangelisch luttersk
ewig eewich, eeuwich
Ewigkeit Eewichkaid (ju)
examinieren examinierje
exhumieren apgreeuwe
Existenz; verkrachte ~ Hondwierksbusse (die)
existieren lieuwje
extra bietou

F
Fabrik Fabrik (ju), Wierk (dät)
fabrizieren fabriksierje
Fach Fäk (dät), do Feeke; ~ für Kleinvieh Huk (dät)
Fackel Fakkel (ju)
fade laf, flau
Faden Träid (die); (Maß) Fäidem (die); Fäden ziehen (v. Bohnen) träidje
fadenscheinig muur
fahl foal
Fahne Foone (ju)
Fähre Feer (dät), Fääre (ju); (Boot) Punte (ju)
fahren (mit Schiff) faadenje (U), foare (R) (- fuur – foaren), skipperje
fahren (mit Wagen, Fahrrad usw.) fiere, (U) fäire, joagje; langsam ~ jukkelje; schnell ~ jikkelje; einen ~ lassen aan riete läite
Fahrer Foarder (die)
Fährmann Feermon (die)
Fahrrad Foarrääd (dät), Rääd (dät), do Reede
Fahrt Foart (ju, R); ~ verlangsamen bietraale
Fahrweg; (schmal) Iendrift (ju)
Fahrzeug Foartjuuch (dät); (verbraucht) Rikrak (die)
Fall Fal (die), Faal (die)
Falke Falk (die)
Falle Falle (ju)
fallen faale (- fäl – faalen); dröhnend ~ bunsje; zum ~ geneigt faalhaftich; in Ohnmacht ~ flau wäide
falsch falsk, fielainich, mis; ~e Richtung geben ferstjuure; ~ stricken ferbraidje; vollkommen ~ uunmis, ~es Weib Klitse (ju)
fälschen falskje
Falschheit Fielainegaid (ju)
Falte Foolde (ju); ( v. Stirn ) do Kruuseme; (in Kleidungsstück) Apsäielske (ju); in ~n legen krüüselje
falten fooldje, foolgje, knikke
Faltenrock Fooldenrok (die)
faltig fooldich
Familie Fjundskup (ju), Früündskup, Familie (ju)
Familienname Skrieuwnoome (die)
fanatisieren swaarmje, swäärmje
Fang Fangst (die); (an Mühle) Fang (die); {dät Sabbeliersen}
Fangball Koatsebal (die)
fangen fange (- fäng – fangd); (mit Reuse) fuukje
Farbe Faawe (ju), Klöär (die); ~ auffrischen apklöärje; braun-violette ~ saang; grüne ~ Gräinegaid (ju); ~ in Kartenspiel Truuf (dät); Ruute (ju); passende ~ haben klöärje; unpassende Farbe Misklöär (dät); {misklöärich}; ~ verlieren ferskiene, sik ferklöärje; ~ wechseln ferskjoote fon Klöär; {apklöärje}
färben klöärje, faawje; sich blau ~ looie
Farbenpracht Faawenpracht (ju)
Farbenton Faawetoon (die)
Färber Faawer (die)
farbig faawich
farblos faaweloos
Farbstoff; roter ~ Rootsel (dät), schwarzer ~ Swotsel (dät)
Farn Foone (ju)
Farnkraut Rainefoone (ju), Foanenkruud (dät)
Färse Räir (dät)
Faschine {ju Haude, ju Klippe}
faseln dweele (hie dwält – dwuul – dwällen), doamelje, kwabbelje, foaselje, ierje
Faselschwein Feesel (die)
Fasern; Torfschicht mit ~ Toaks (dät), (US) Taaks
faserig träiderch, holterch; ~er Torf Toaks (dät)
fasern pluusje
Faß Fät (dät), do Feete
Faßband Iersenbeend (die)
faßbinden kuuperje
fassen griepe, foatje (R), pakje; ( verstehen ) begriepe; beim Wickel ~ bie dän Kanshoake kriege
Faßreif Beend (die)
Fässer binden kuuperje
fast bienaist, bienai, bolde, hoast; ~ immer smoals
fasten fäästje
Fasten Fääste (ju)
Fastenzeit Fääste (ju)
Fastnacht Fäästeläiwend (die); {Rummelpot (die)}
Fastnachtsmaske Skebällenskop (die)
Fasttag Fäästeldäi (die)
fata morgana Suumerkatte (do)
faul (träge) loai, ludderch; ( verdorben ) fuul, skimmelch; ~e Sache oungeen Wierks
Faulbaum Fuulbäie (ju), Huundestok (die)
Faulbeere Fuulbäie (ju)
faulen rotterje, rootje, fuulje, mooderje
faulenzen loaierje, loaiwamsje, ludderje, bummelje, fuulänsje, gängelje, klungelje, länsje
Faulenzen Ludderäi (ju)
Faulenzer Loaiwams (die), Slöärdert (die)
Faulheit Loaiegaid (ju), Ludderäi (ju), Luddergaid (ju)
Fäulnis Kwattergaid (ju), Fuuleräi (ju)
Faulpelz Loaiwams (die)
Faust Fäste (ju)
Fäustchen; ins ~ lachen smusterlaachje
Fausthandschuh Wonte (ju)
Februar Februoar (der), Feebermound (dät)
fechten fächtje, fjuchte
Feder (v. Vogel) Fugge (ju); (zum Schreiben) Pänne (ju); (v. Metal) Feeder (ju)
Federbettstoff Inlät (dät)
Federfuchser Pännelikker (die)
Federhalter Hoalter (die, R)
Federkiel Fuggenkiel (die)
Federmesser Pännesoaks (dät)
federn rüüderje
Federwolke Wiendstroale (ju)
fegen feegje
Fehde Feede (ju)
fehl mis, flak; ~ schlagen mis gunge, flak slo
fehlen failje, happerje, misje, miste; ( Unterschied machen ) skiele
Fehler Fail, Failer (die); ~ machen Buk skjoote, ~ bei Pferd Spar (dät)
fehlerhaft failerhaft, wrak
Fehlschlag Failsleek (die)
fehlschlagen glippe, slippe
Fehltritt skeeuwe Treed (die)
Feier Fier (ju)
Feierabend Fieräiwend (die)
feierlich fierelk
feiern fierje
Feiertag Fierdai (die), -deege, Stuutedai (die), -deege; ~e hilge Deege
feige fee
Feile Fiele (ju)
feilen fielje
feilhalten, Maulaffen ~ blaarbakje, joankje (R)
Feilsel Fielelse (dät)
fein kleen; ( nett ) fäin, kordoat; ( zart ) fien; ~ er Regen Stoafrien (die), ~er Staub Fluus (dät), Mot (dät)
feind fäind
Feind Fäind (die)
feinden fäindje
Feindesland Fäindeslound (dät)
feindlich fäindelk, fäintelk
feindliche Linie Fäindlinie (ju)
Feindschaft Fäindskup (ju)
feinfühlig wookhaatich
Feinfühligkeit Wookhaategaid (ju)
Feingefühl Wookhaategaid (ju)
feingezeichnet fienteekend
Feinschmecker die n fiene Tunge häd
Feld Fäild (dät), do Fäildere, Komp (die); Schutzhütte im ~e Sküül (dät, die)
Feldarbeit Fäildoarbaid (ju), Loundoarbaid (ju)
Feldbohne Fäildboone (ju)
Feldherr Fäildheer (die)
Feldhüter Skätter (die)
Feldmaß {Daiwierk (dät)}
Feldmaus Fäildmuus (ju)
Feldscheune Heemel (die)
Feldstein Flinte (die)
Felge Feelge (ju)
Fell Fäl (dät); Grübchen im ~ Dobbe (die)
Fels Fäls (die)
Felsengebirge Steenbierich (die)
Felswand Steenwooge (ju)
Fenster Finster (dät); Steinkranz um ~ Rulloage
Fensterbogen Finsterbooge (die)
Fensterladen Blände (ju)
Fensterrahmen Kesien (dät), Kesiene (ju)
Fensterscheibe Ruute (ju)
Ferkel Faarich (dät), do Faargere
Fermesand Fäärmesound ON
fern wied, fier; von ~e fon fierne
Ferne Fierte (ju), Wiete (ju)
ferner fääre
Fernglas Fierkieker (die)
Fernrohr Fierkieker (die)
Ferse Häkke (ju)
Fersenstück (v. Socke) Häkhuus (dät)
Fersenteil Häkkestuk (dät)
fertig kloor, däin, fäidich, peroat; ~ machen tou Eende moakje
fertigbringen skafje
Fertigkeit Kittegaid (ju)
Fessel Kneewel (die)
fest fääst; ~er Boden Gruundsleek (die); ~ geraten fäästroakje; ~er Hosenstoff Fieskaft (dät); nicht ~ auf Beinen faalhaftich; ( ausdauernd ) bestand; ( steif ) strääwich
Fest Fäst (dät)
Festabend vor Weihnachten Tjukkebuuksäiwend (die)
festbinden fäästbiende, seelje; (anpflocken) tjudderje
festen fäästigje
Festessen Hochtiedsieten (dät)
festfrieren fäästfjoose
festgelegte Verhaltensweise Wiese (ju)
festhalten fäästhoolde
festigen fäästigje
Festigkeit Fäästegaid (ju), Strääwegaid (ju)
Festland Fäästlound (dät)
festlegen fäästlääse
festlich fästelk
festliegen fäästlääse
festmachen fäästmoakje, spongje
festsetzen fäästsätte, fääststaale, bepeelje; Pfahl zum ~ der Kühe im Stall Fuurskäddel (die), (US) Fuursköätel
feststehen fääststounde
feststellen fääststaale; Gewicht ~ ferweege
Festtag; kirchlicher ~ Halgedai (die)
Festung Fäästenge (ju)
fett fat, glidderch, grousich, kwabbelch; ganz ~ (v. Speck) skier; nicht ~ genug skroa; sehr ~ mudderfat, stikkefat; ~ werden groie
Fett Fat (dät), Smeer (dät); ~ von Därme Plukfat (dät)
Fettaugen do Doobel
fetten fatje
fettig smeerich; ~ werden gläärje
Fettigkeit Glääregaid (ju)
Fettklumpen Fatkluute (ju)
Fettopf Fatpot (die)
Fettsucht Fatsucht (ju)
Fettweide Fatweede (ju)
Fettweiderei Kuuweede (ju)
Fetzen Plun (die), Fludde (die), Patte (ju), Talte (ju), Tulte (ju)
feucht fuchtich, dämp, klam, sluf
feuchten fuchtje
Feuchtigkeit Fuchtegaid (ju)
Feuchtflecken Weeder (dät)
feuchtkalt klom
Feuer Fjuur (dät); {bäite, die Bjuntbäisem, ju Fjuursteelpe, dät Hongiersen, ienröäkelje, läskje, (S) löskje, ounpuustje, ounröäkelje, rääkelje, röäkelje, rookelje, Smeelponne (ju), die Stik, stikke}
Feueresse Fjuurhäid (die)
Feuerhaken Röäkel (die); ( v. Bäcker ) Loute (ju)
Feuerherd Fjuurhäid (die)
Feuerkieke Stöäfken (dät), Stööfken (dät); {ju Tääste}
Feuerkorb (aus Eisen) Fjuurkuurich, -ge (die)
Feuerlöschbesen Fjuurbäisem (die)
feuern fjuurje
Feuerpfanne Fjuurponne (ju)
Feuerpfeil Fjuurpieler (die)
feuerrot fjuurrood
Feuerstätte Fjuursteede (ju)
Feuerstein Fjuursteen (die)
Feuerstelle Häid (dät)
Feuerzeug Fjuurtjuuch (dät)
feurig brannerch, fjuurich
Fichte Kjuusdanne (ju)
Fieber Bieuwenge (ju), Fiewer (dät), (S) Fäiber; im ~ irre reden boasje
Fieberfrost Grieselge (ju)
fieberhaft fiewerhaft
Figur Figuur (ju)
Filter Droogelse (ju)
filtern droogje
Filterstöckchen im Brauzober Straiholt (dät)
Filtrat Droogelse (ju)
finden fienden (hie fint – foont – fuunen)
Finder Fiender (die)
Finger Finger (die); kleiner ~ litje Finger; {dät Eekem, eeken, die Fiek, dät Nailekällen}
fingerfertig knaphandich
Fingerfertigkeit Kittegaid (ju)
Fingerhut Fingerhoud (die)
Fingernagel Nail (die); {Bienaile (die)}
Fingerspitze Dop (die)
Fink Buukfink (die), Fink (die)
Finne Finne (ju)
finster tjuusterch; ~ blicken gluumje
Finsternis Tjuusterenge (ju)
Finte Fiebelkwintje (dät)
firmen fiermje
Firmung Fiermenge (ju)
First Frääst (die), (S) Fröst
Firstbalken Fräästboolke (die)
Fisch Fisk (die); {fuukje, die Mööne, skubje}
fischen fiskje; {fuukje, tuukje, wurmje}
Fischer Fisker (die)
Fischerdorf Fiskertäärp (dät)
Fischerei Fiskeräi (ju)
Fischfang Fiskfangst (die)
Fischfanggerät Ongele (ju)
Fischnetz Fiskenät (dät)
Fischotter Fiskotter (ju)
Fischreuse Fuuke (ju), Bunge (ju); Ende der ~ Küül (die)
Fischrogen Fiskoai (dät), -ere
Fischteich Fiskediek (die)
fit fuchtich
fix und fertig kant un kloor
flach flak, läich, liek, plat, ieuwen; (seicht) floot
Fläche Flach (dät), Plakke (ju), Flakte (ju); größere ~ Lappe (die); ~ zwischen Wendeäckern Ferweend (dät)
flachgehendes Schiff (das) Punte (ju)
Flachland ieuwen Lound
Flachs Floaks (dät) (R), Lien (dät); aus ~ linnen; {apstuukje, broakje, ju Bol, ju Diesene, ounspreede, ribje, riepelje, die Rjoomel, rootje, stuukje, troitje}
Flachsabfall Skieuwel(s)e (ju)
Flachsbreche Broake (ju), Floaksbroake (ju); eiserne ~ Sliepbroake (die)
flachsbrechen broakje; ~ mit eiserne Breche sliepbroakje
Flachsbündel Diesene (die); (groß) Boote (dät)
Flachsfaser Floaksspier (dät)
Flachshaufen Stuuke (die)
Flachshechel Hietsele (ju)
Flachskamm Reepe (ju); {ju Buuke, die Troite}
Flachskopf Floakskop (die)
flachsrippen ribje {die Ribbelappe, dät Ribiersen}
Flachsroste Reete (ju); Grube zum ~n Reeteldobbe (ju), Roodedobbe (ju), Rooteldobbe (ju)
Flachswerg Häide (ju)
Flagge Flaage (ju)
flaggen flaagje
Flamme Flamme (ju); ohne ~ brennen gloorje
flammen flamje
Flasche Buddel (die), Petälje (ju)
Flaschenzug Skieuweloop (die), Toakele (ju)
Flatterhaube Flüürdouk (die)
flattern fladderje, flitterje, floiderje, flierje, flüürje, flutterje
flau klam, laf, gammelich
Flauheit Flauegaid (ju)
Flaumfeder Duune (ju)
Flechs Wüüldewoaks (dät)
Flechte; Haar~ Floachte (ju, R); Haut~ Flächte (ju)
flechten floachte (R) (hie floacht – floachte – floachten), floachtje, (S) fljaachtje; Zweige ~ wällerje
Fleck Fläk (die), Moal (dät), Plakken (die), Steede (ju); {Haatje (ju)}
Fledermaus Fläddermuus (ju)
Flegel; (Taugenichts) Fleegel (die), Knääwel (die), Feeling (die), Sakkerlooter (die); junger ~ Snöäsel (die); Dresch~ Floaine (ju, R)
flegelhafter Mensch Rääkel (die)
Flegelstiel Steele (die)
flehen bidje, smeeke
Fleisch Flaask (dät); {Wieme (ju), kwatterch}
Fleischbaum Rieuwel (ju)
Fleischer Sloachter (die)
Fleischerspieß Rieuwel (die)
Fleischgabel Flaaskgaffel (ju)
fleischige Teil v. Hand Baalen (die)
Fleiß Fliet (die)
fleißig flietich, biesich, neerich
fletschen; Zähne ~ kiesje
flicken flikje, lapje, stukje
Flickschuster Pikskouster (die)
Flickwerk Lapkroam (die)
Flieder Kidde (ju), Kiddeboom (die), Kitjeboom (die), Pingsterboom (die)
Fliederblüte Kidde (die)
Fliege Fljooge (ju)
fliegen fljooge (hie fljucht – flooch – flain), fjooge
Flieger Fljooger (die)
fliehen fluchtje, fljuchtje
Fließ (v. Wolle) Flüüs (dät)
Fliese Fliese
fließen strieke, fljoote (dät fljut – floot – fleeten), flouje; ~des Wasser strieken Woater; Speisereste ~ lassen slabberje
flimmern flikkerje, flimmerje, flakkerje, flitterje
flink kittich, kwik, wipsk
Flinkheit Handegaid (ju)
Flintstein Fjuursteen (die)
flittern flitterje
Flittergold Klinstergould (dät)
Flitterwoche Stuutewiek (ju)
Flitzbogen Flitsebooge (die)
Flocke Flokke (ju)
flockig werden fluusje
Floh Flee (die), do Flee-e
flöhen fleeje
Flom Floume (ju)
Flomen Floume (ju)
Floß Flot (dät), (S) Flöt
Flosse Flunke (ju), Fin (die)
Flöte Floite(piepe) (ju)
flöten floitje, piepje
flott flot, (S) flöt; (leichtlebig) wiedloftich
Flottgras Slabbegäärs (dät)
Fluch Flouk (die)
fluchen wonskje, floukje
Flucht Flucht (ju)
flüchten fluchtje, fljuchtje
Fluchtform; in ~ fluchtoartich
flüchtig fluchtich, (S) flächtich
Flügel Juuke (die), die Flöägel (die)
Flugloch (im Bienenkorb) Ielgat (dät), (R) Üülgat, Fluchtgat, -goate (dät)
Flugsand Büülsound (dät), Stuufsound (dät), Waaisound (die)
flugsandig daarich
Flugzeug Luftfoartjuuch (dät)
flunkern flunkerje
Fluß Äi (ju); kleiner ~ Riede (ju), Toachte (ju); {Rik (dät)}
Flußarm Woaterloopierm (die)
Flüssigkeit zum Weichen Week (ju)
Flüssigkeitsmaß Kruus (dät)
Flußschiff mit flachem Boden Mutte (ju)
Flußschiffahrt Bootjeräi (ju)
Flußschiffer Bootsljuude (do)
Flußufer Äiskaante (ju)
flüstern flusterje, flisterje
Flut Floud (ju)
fluten floudje
Flutgebiet Floudgebiet (dät)
Flutwelle Floudwälle (ju)
Flutzeit Floudtied (ju)
Focksegel Fokke (ju)
Fohlen Foole (die); (jung) Hiesje (dät); (männlich) Hingstfoole (die); (weiblich) Muurfoole (die)
Föhre Fjuurenboom (die)
Folge Foulge (ju)
folgen foulgje, befoulgje, ättergunge
folgenschwer foulgensweer
Folgerung Foulgerenge (ju)
folgsam foulchsoam
Folgsamkeit Foulchsoamkaid (ju)
Folter Folter (ju)
foltern pienigje
foppen fopje, naarje, fäksierje; jemand ~ aan faksierje
Fopperei Taageräi (ju), Naareräi (ju)
fordern aaskje, foarderje
fördern förderje; Gesundheit ~ bekuume
Forderung Foarderenge (ju)
Förderung Förderenge (ju)
Forke Fuurke (ju), (U) Fourke; breitzinkige ~ Prikke (ju); {wrikje}
forken fuurkje
Form Foarm (ju), (S) Fäärme; äußere ~ Fonsuun (dät); die ~ wahren Wiese begunge
formen foarmje
formlos sunner Fonsuun
forsch strankiel
forschen foarskje, (S) föärskje
Forscher Foarsker (die)
Forschung Foarskenge (ju)
fort wäch, wääge, fout; (weiter) ferdoun; fort! hü!
fortbestehen foutbestounde
fortbleiben wäägeblieuwe
fortbringen wächbrange; (mit Fuhrwerk) ferfiere
Fortdauer Foutduur (ju)
fortfahren foutfiere; (mit Schiff) wächfoare
fortfallen wächfaale
Fortgang Foutgong (die)
fortgehen wächgunge, foutgunge
forthelfen fouthälpe
fortkommen wächkuume
fortlaufen uutkniepe, uutkrasje, uutnäidje
fortmachen foudels moakje
fortnehmen wächnieme
fortreißen wächriete
fortschmeißen wächsmiete
fortsetzen foutsätte
Fortsetzung Foutsättenge (ju)
forttragen wächdreege
fortwehen ferfladderje
fossiles Holz Holtstubbe (die), Sienstubbe
fotografieren fotografierje
Frack Stäitrok (die)
Frage Froage (ju)
fragen fräigje; lästiges Fragen Fräigeräi (ju)
Frager Fräiger (die)
Frankreich Frankriek LN
Franse Franje (ju)
Franzose Fransoose (die)
Frau Wieuw (dät), do Wieuwljuude, Wieuwmoanske (dät); (Gattin) Moanske (dät, R), Oolske (ju); herrische ~ Klitse (ju)
Frauenhaube Flüürhoud (die)
Frauenjacke; (sonntäglich) Kerskien (dät)
Frauenkopfbinde Binnelken (dät)
Frauenmütze Kappe (ju)
Frauensperson Wieuwmoanske (dät)
Frauenunterwäsche Flitterkroam (die)
Frauenzimmer; (weinerlich) Siepeltriene (ju); (wild) Klatte (ju)
frech driesterch, driest, käk, snipsk; ~e Antwort geben snaue; ~es Kind Rakker (die); ~er Mensch Jakhoals (die)
Frechheit Uunbeskuftegaid (ju)
frei fräi; (ledig) kwiet, leedich
Freie Fräie (dät)
freien fräie; ~ wollen ap de Fräite gunge, kaapje
Freier Fräier (die)
Freiersfüßen; auf ~ ap Fräiersfäite
freigeben fräireeke
freigebig fräigeewich, eepenhoundich, rieuw, ree-äl
Freiheit Fräiegaid (ju)
Freiheitsliebe Fräiegaidssin (die)
freimachen fräimoakje
Freimut Fräimoud (die)
freimütig fräimoudich
Freitag Fräindai (die)
freitags fräindeeges
Freite Fräite (ju)
Freiwerber Däägensmon (die)
freiwillig fräiwillich
fremd froamd (R)
Fremde Froamde (die)
fressen freete (hie frät – friet – freeten); {befreete}
Fressen Freeten (dät)
Fresser Freeter (die)
freßgierig sluuksk, wöösich
Freßnapf (für Katzen) Kattebäkken (dät)
Freßsack Sluuker, Sluukert (die), Boul (die)
Freude Bliedegaid (ju), Bliedskup (ju), Fraute (ju)
freudig bliede; ~ wiehern hunskje
freuen; sich ~ sik fraue, sik hoagje (R)
Freund Bekoande (die), Fjund (die), Früünd (die)
freundlich fjuntelk, früntelk
Freundschaft Fjundskup (ju), Früündskup; innige ~ Grootegaid (ju)
Frevel Friewel (die)
frevel friewel
frevelhaft wrieuwelch
Frieden Free (die); ohne ~ freeloos
Friedensstifter Freestifter (die)
Friedhof Säärkhoaf (die), -hoawe, Doodenhoaf (die); Pestoors Äkker
friedlich freedelk
frieren fjoose (dät fjust – froos – fäärsen), griesje, riepje, ruuchriepje; beim ~ anschwellen apfjoose; ( Kälte empfinden ) kluumje; wer leicht friert Krimpert (die)
Friese Fräise (die)
friesisch fräisk, friesisk
Friesland Fräislound LN
Friesoythe Ait ON; ~r Langenstraße Loangesträite (ju) ON
frisch frisk, luftich
frischen friskje, kwastje
froh bliede, weelich; ~ machen bliede moakje
fröhlich freedelk, daaten
Fröhlichkeit Bliedegaid (ju), Lustegaid (ju)
Frohsinn Bliedskup (ju), Lustegaid (ju)
fromm from
Frömmigkeit Frommegaid (ju)
Front Front (ju)
Frosch Poage (die)
Froschlaich Poageglidderske (ju), (U) Puddegrauelse, Glidderske (ju)
Froschlarve Poagestäit (die)
Froschschenkel Poagestilte (ju)
Frost Froast (die); {uutwinterd}
Frostbeule Nailekällen (dät); ~n Keelde (ju)
frösteln kluumje, ~d griddelch, grillerch, grillich
frostig froasterch
Frucht Frucht (ju); {die Druust, (S) Duust}
fruchtbar fruchtboar
früh ädder (eer, eerste), tiedich; zu ~ foartiedich; morgen ~ mäiden ädder
Frühbeet Plonteldan (dät)
früher fröier, toufoarne, eer
Frühjahr Foarjier (dät)
Frühling Foarjier (dät); winterliche ~stage Ätterwinter (die)
Frühlingszeit Foarjierstied (ju)
Frühmesse Froumisse (ju)
Frühstück Mäddenmäil (dät), Bräitied (ju)
frühzeitig betieds
Fuchs Foaks (die)
Fuchsbau Foaksgat (dät), -goate
Fuchsschwanz Hondsoage (ju)
Fuchsschwanzgras; knieiges ~ Muusegäärs (dät), Saisendüüwel (die)
Fuder Fouger (dät); (klein) Totje (ju)
Fuge Fouge (ju)
Fugeisen Fouchspieker (die)
fügen föigje
fügsam mäk, trjou, tjou, tuuk
fugen fougje
fühlen fäile; (tasten) taaste
Fühler Taaster (die), Fäiler (die)
Fuhre Woainful (die), Fouger (dät)
Fuhrmann Fuurmon (die)
füllen fälle, (U) fulje; in Säcke ~ iensäkje
Füllen Foole (die)
Fummelei Fummeläi (ju)
fummeln fummelje
Fund Funst (die), Fuund (die)
Fundament Funnemänt (dät), Gruundsleek (die)
Fundschicht Fuundloage (ju)
Fundstätte Fuundsteede (ju)
fünf fieuw
Fünfeck Fieuwkaant (dät)
fünffach fieuwfach
fünfte füüfte
fünftel füüftel
fünfzehn füüftien
fünfzig füüftich
Fünkchen Gluumke (ju)
Funke Funke (ju), Spoorke (ju)
funkeln funkelje, blinkje, glinsterje; mit ~den Augen grälooged
funkelnagelneu splinternäi
funken funkje
Funker Funker (die)
für foar, (S) far; ~ sich apaat
Furche Fuurge (ju), Riet (die); in ~n säen drilje; mit ~n versehen begrupje
furchtbar aiske, äiländich, furchtboar
fürchterlich fürchterelk
furchtsam bong, skräksk
Fürst Fürst (die)
fürstlich fürstelk
Furz Fiest (die), Wiend (die)
furzen wiendje, aan riete läite
Fusel Fuusel (die)
Fuß Fout (die), do Fäite; ~ fassen Fout foatje; wer die ~e nach innen setzt Skeeuwfout, -fäite (die)
Fußbekleidung Foutwierk (dät)
Fußboden Floor (die), Foutbeen (die)
Fußende Fäiteende (dät); am ~ v. Bett toufäitense; (v. Strumpf) Fottelge (ju)
Fußfessel Spontau (dät)
Fußgelenk (v. Pferd) Koote (ju); überspringen v. ~ uurkootje
Füßling Fottelge (ju), (S) Föttelke
Fußofen Stöäfken (dät); {ju Tääste}
Fußspann Wriege (ju)
Fußspitzen {twäärsfoutje}
Fußspur Foutspuur (ju)
Fußstapfe Foutstappe (die), Foutspuur (ju)
Fußvolk Foutfoulk (dät)
Fußwanderung Gong (die)
Füßwärmer Fjuurstoowe (ju)
Fußweg Foutwai (die), -weege
Futter Fodder (dät), Mast (ju); nach ~ brummen drinsje; zusätzliches ~ Biefodder (dät), Toufodder (dät); zusätzliches ~ geben toufodderje
Futteral Fodder (dät)
Futtereimer Fodderommer (die)
Futterkessel Fäiseetel (die)
Futterkiste Fodderkiste (ju), Häkkelsekiste (ju)
füttern fodderje; (v. Hühner) Koarel tousmiete; als Zuchttier ~ feeselch fodderje
Futtersack Foddersäk (die)
Futterschneidemaschine Sniedloade (ju)
Futterschwinge; reinigen mit ~ kranselje, skeenigje
Futtertopf (für Schweine) Swienepot (die)
Futtertrog Fodderkrääf (die), – krääwe, Blok (dät)
Fütterung; Geld für ~ Fodderjäild (dät)

G
Gabe Gift (ju), Goawe (ju, R)
Gabel Gaffel (ju), Fuurke (ju); (zum Essen) Goabel (ju, R); (an Geschirr) Lichte (ju); (für Getreide) Skjootele (ju)
gabelförmig; (Aststück) Twille (ju), Twilstok (die), Trompel (die); (Deichsel) Eenstaal (dät); ( Nackenholz fur Kühe ) Kloowe (die), (U) Kljo
Gabelholz machen twilje
gabeln fuurkje; sich ~ sik twilje
gackeln goakelje (R), koakelje
Gaffel Gaffel (ju)
gaffen glappe, joanje, blaarbakje, glapje, japje
Gaffer Gluupert (die), Jappert (die), Japstok (die), Joanup (die), Glapooge (die)
Gagel Posten (do)
gähnen jaanje, joanje, hoojoanje (R); zum ~ geneigt hoojoansk; ~d japsk
Galgen Galge (die)
Gallapfel Eekappel (die)
Galle Galle (ju); ~ enthaltend gallich
gallig gallich
Galopp; im ~ foar t Stäiten
galoppieren truchspringe, in Sproang loope
Gammler Lapsak (die)
Gang Gong (die), Loop (die), in ~ tougong; im ~e sein tou Gong weese; in ~ kommen tou Sköät kuume
Gängelband Leedbeend (dät)
Gans Gäise (ju), Gous (ju), do Gäise
Gänsbraten Brättegous (ju)
Gänseblume Marienbloume (ju)
Gänsehaut Hannehäid (ju)
Ganser Gant (die), Gont (die)
Gänseblume Marienbloume (ju)
Gänsefuß Mälde (ju)
Gänserich Gant (die), Gont (die)
ganz gans, heel, geheel, riekelk; ~ egal juust gliek; ~ fett skier; ~ gleich juust gliek
Ganze Ganse (dät)
gar goar (R); ~ kein goarnaan; ~ nicht goarnit; ~ kochen wook sjoode
garantieren garantierje
Garaus Goaruut (die); den ~ gemacht dän Damp däin
Garbe Jierwe (ju)
Garbenbinder Binster (die)
Garderobe Kloodoasje (ju)
gären jeese (- joos – jeesen); (v. Heu) broie
garkochen goarsjoode, wooksjoode
Garn Jäiden (dät), (U) Jidden; {ju Dokke, ju Jäidenbrikke, die Snierekat, die Strap}
Garnele Gernoat (die)
Garnknäuel Kljouen Jäiden
Garnmaß {dät Biend, dät Knip}
Garnrolle Kuddel Jäiden
Garnscheider (beim Weben) Bräiskeede (ju)
Garnwinde Kroune (ju)
garstig goarstich
Garten Tuun (die); Timpe (die)
Gartenbeet Dan (dät)
Gartenfrucht Tuunfrucht (ju)
Gartenpfad Tuunpaad (dät), -poade
Gartenschere Häägeskiere (ju)
Gartenwerkzeug {Kraabe (die)}
Gartenzaun (Flechtwerk) Teenelse (ju)
Gärtner Tuunker (die)
Gärung Jeesenge (ju); (v. Heu) Broi (die)
Gasrohr Piepe (ju)
Gast Gast (die); zu ~ bitten ienleede
gastfreundlich gastfräi
Gasthaus Gasthuus (dät)
Gasthof Gasthuus (dät)
Gaststätte Weershuus (dät)
Gaststube Weerstoowe (ju)
Gastwirt Weersmon (die), -ljuude
Gatte Käärel (die)
Gattertür Wring (die)
Gattin Moanske (dät, R)
Gattung Sleek (die)
Gaukelei Köäkeläi (ju)
gaukeln köäkelje
Gaul Sosse (die)
Gaumen Been (die), Muulebeen (die)
Gauner Gaudäif (die)
Gaze Goase (ju)
geachtet auf tousloain ap
Gebälk Ferbiend (dät)
Gebärden machen geboare
gebären; nicht lebensfähige Frucht ~ feelhoolde; sich wunderlich ~ sik tierje
Gebärmutter Lieuw (dät)
Gebäude Bauwierk (dät)
Gebell Gejalp (dät)
geben reeke (hie rakt – roate (R) – roat (R)), loangje, dwo; (wohltätig) konsedierje
Gebet Gebäd (dät), do Gebeede
Gebetbuch Beedebouk (dät), Gebädbouk (dät)
Gebiet Gebiet (dät)
gebieten gebjoode
gebieterisch strankiel, strom
Gebilde Gebilde (dät)
Gebiß Gebit (dät), Bit (dät)
gebleicht ferbliekt
geblümt blöimed
gebogen nach einer Seite eensiedelch, eensiedich
geboren gebooren
Gebrauch Gebruuk (dät)
gebrauchen bruuke; leicht zu ~ handsoam
Gebrechen Gebräk (dät)
gebrechlich gebräkkelk
Gebrüll Gebrul (dät), Geroor (dät)
Geburt Gebuurt (ju)
Geburtstag Gebuursdai, -deege (die)
Geburtswehe Tuur (die)
Gebüsch Broak (die)
Geck Gäk (die), Fegöök, Fegöäk (dät)
Gedächtnis Gedächtnisse (dät); gutes ~ haben loangewai toanke konne
gedämpft dump, dumped
Gedanke Toacht (die), Gedanke (die)
gedeihen däie, groie, tiegje; es wird gut ~ deer sit Goawe in
Gedeihen Groienge (ju)
gedeihlich wreed
gedemütigt luukstäited
Gedenkkapelle Moaihüüsken (dät)
Gedicht Geriemsel (dät)
gediegen dääge; gut ~ foardeelich
Gedränge Fullegaid (ju), Drokte (ju)
gedrungen gedrigged
Geduld Geduld (ju)
gedulden; sich ~ sik geduldje
geduldig geduldich
Geest Geest (ju)
Gefahr Gefoar (ju)
gefährlich gefoarelk, noodelk, hoalsbreekelch, prikkelch; ~ Arbeit Woagewierk (dät)
gefallen ounstounde, gefaale, hoagje
gefällig oarich, nät
Gefälligkeit Toutaast (die)
gefangen gefangen
Gefangenschaft Gefangenskup (ju)
gefangensetzen iensponne
Gefängnis Tuchthuus (dät), Kitjen (dät), Pieson (dät)
Gefäß; (hölzern) Balge, Boolje (ju); (mit Kohlenbecken) Stöäfken (dät)
gefedertes Holz feederd Holt
Gefegte; das ~ Feegelse (ju)
geflochten floachten
geformt; gut ~ fonsuunelk
gefragt griepsk
gefräßig happerch
Gefüge Geföige (dät)
gefügig from
Gefühl Geföil (dät), Gefäil (dät)
gefühllos geföilloos, tichtlieuwed
gefüttert, schlecht ~ hoamelch
gegabelt twild
gegen juun
Gegend Geegend (ju)
Gegendruck Juundruk (die)
gegeneinander juunnunner
Gegenpartei Juunpaatäi (ju), Juunuurpaatäi (ju)
Gegenschmerz Wierpiene (ju)
Gegenstand Wierks (dät); schwerer ~ Bakbäist (dät)
Gegenteil Juundeel (dät), Juunpaatäi (ju)
gegenüber juunuur; ~ einander stehen sik juunuurstounde
Gegenwart Geegenwoart (ju)
gegenwärtig apstuuns
Gegenwind Juunwiend (die)
Gehalt Gehalt (die)
Geharkte; das ~ Rieuwelse (dät, ju)
geheiliget gehilliged
geheim stilken, stil; im ~en int stilkene
geheimhalten stil hoolde
Geheimnis ausplappern Stilkenes uutbaale
Geheimniskrämer behutske Mon (die)
geheimnisvoll tuend behutsk
gehen gunge (- geen – geen), loope; breitbeinig ~ striedje; mit Fußspitzen nach außen ~ twäärsfoutje; hinkend ~ humpelje; langsam ~ slöäre, sakkerdauje, söäle; obeinig ~ joolje; schwer ~ stampje; schwer ~d troa; schleppend ~ sakkerdauje; auf die Seite ~ bietraale; unordentlich ~ skuffelje; unsicher ~ trieselje, sik foar do Toonen steete; vor sich ~ foar sik gunge; wackelnd ~ slänterje
Gehirn Brainge (ju)
Gehölz; (klein) Buskoasje (dät)
gehorchen heere; {Stjuur}
gehören heere
gehörig doane, goud
Gehorsam Stjuur (dät)
gehorsam willich, froam, trjou, tjou
Gehren Goore (ju)
Gehrock Sliprok (die)
Geifer Kwiele (ju), Seeuwer (die)
geifern kwielje
Geige Fjoole (ju)
Geigenbogen Fjoolstok (die)
Geigensaite Kwinte (ju)
Geiger Fjoolenstrieker (die)
geil gail, hoonich
Geißblatt Suugelke (ju)
Geißel Giesel (ju)
geißeln gieselje
Geist Gäist (die)
geisteskrank truchtroald
geistig gäistich
geistlich gäistich
Geistlicher Gäistelke (die)
geistlos knipsk
Geiz Giets (die), Gietsegaid (ju)
Geizhals Gietshoals (die), Knikkerpüüt (die), Noodnoagel (die), Joankhoals (die)
geizig gietsich, koorich; ~ sein dän Giets unner hääbe; sehr ~ sein fon Kniphuusen kuume; nicht ~ ree-äl
Gekeimtes Kiensel (dät)
Gekicher Kibbeläi (ju)
Gekleff Gejalp (dät)
Geklingel Klingeräi (ju)
gekocht goar
gekrümmt nach einer Seite eensiedich
Gelage Freeteräi (ju)
gelähmt lom, ferloamd
Geländer Gelint (dät
gelaunt; schlecht ~ nit goud bie Luune, roar toufree; schlecht ~ sein tuuterje
gelb jeel; ~e Bachstelze Kuufuugel (die)
gelbhäutig jeelhäidich
gelblich jeelsk
Geld Jäild (dät), (S) Jield; ~ für Fütterung Fodderjäild (dät), ~ bei Viehablieferung Taujäild
(dät); {apmoakje, beere, ferteere, ienbeere}
Geldbeutel Knippe (ju)
Geldbörse Knippe (ju)
Geldgeschenk (klein) Houndstüüwer (die)
Geldstrafe Breeke (ju)
Geldstück (klein) Öörtjen (dät)
Geldverschwender Lichtfink (die)
gelegen gelain, toupaas; ~ sein an gelain weese an
Gelegenheit Geläägenhaid (ju); bei ~ bie Gefal
gelegentlich geläägentelk
gelehrt geleerd
Gelehrte(r) Geleerde (die; ju)
Geleise Gelaise (dät)
Gelenk Lid (dät) , do Liede
gelenkig slonk
Gelenkknochel Knöäwel (die)
Gelenkkugel Pot (die)
gelingen glukje, klappe, lukje, gelinge (- geloang – geloangen), meeloope, buuterje; zufällig ~ slumpje
gellen galpje, krietskje, gälje
gelten jäilde (dät jält – goolt – guulden)
gelüsten lustje, (U) läste
gemächlich mäkkelk
gemein gemeen; ~es Volk Hak un Mak, Strunt un Janhoagel
Gemeinde Meente (ju), Meent (die)
Gemeinderat Meenteroat (die), Roat (die)
Gemeinheit Gemeenegaid (ju)
gemeinsam gemeensoam
Gemeinschaft Gemeenskup (ju)
gemeinschaftliches Beweiden Meeweede (ju)
Gemeinwesen Gemeenweesen (dät)
Gemisch Moangelse (ju)
Gemunkel Munkeläi (ju)
Gemüse Gräinieten (dät), Gemöis (dät)
Gemüsebauland Iesk (die)
Gemüsegarten Kooltuun (die)
gemütlich kemoudich, mäkkelk, mollich, bekweem; gutherzig sachtsinnich
Gemütlichkeit Sinnegaid (ju), Ferkoierskup (ju)
genau gnau, nau, niep, juust, seküür; (ordnungsliebend) äffen; wer alles ~ nimmt Nauniemer (die)
genesen ferheelje, beeterje, truchkwakkelje
Genesung Beeterskup (ju)
Genick Knik (die)
genieren; sich ~ sik skenierje
genießen genäite (- genoot – geneeten), genjoote
Genossenschaft Genossenskup (ju)
genug genouch, nouch
genügen genöigje
genügend ruum
Genuß Genäit (dät)
Gepäck Pakkeräi (ju)
Gepäckwagen Pakwoain (die)
gepflügt; zum ersten Mal ~ näibreeken
gepökelt soalten
Gepolter Pulteräi (ju)
gerade; (eben) juust; ( gestreckt ) liek; ( aufrecht ) risk, apgjucht; ( gutgewachsen ) stak, stolt; ( v. Zahl ) poor; mit ~n Fasern liekträidich; ~ harken woasje (R); machen ~ uutgjuchte; mit ~stehenden Ohren stailoored; ~ Strecke Rik (dät)
geradeaus liekuut
Gerassel Klöäteräi (ju)
Gerät Reewe (ju), Reeskup (dät); ~ zum Broteinschieben im Ofen Skussel (die), (US) Sköätel; ~ zum Flachsrippen Ribiersen (dät); ~ zum Aufziehen der Kette beim Weben Skäärlaadere (ju); ~e zum Schärfen der Sense Hoargoud (dät)
geraten roakje, räide; fest ~ fäästroakje; ~ sein geraaden weese
geräuchert röökerd; ~es Rindfleisch Noagelholt (dät)
geräumig ruum, ruumelk; ~er machen wiedje
Geräusch; mit ~ bewegen sköärje; dumpfes ~ machen dunsje
gerben beräide (- beratte – berat), (U) gäärwje, loogje, looje
Gerbstoff Looge (ju)
Gerede Fertälleräi (ju), Baaleräi (ju)
gereimter Vers Geriemsel (dät)
gereizt wranterch; leicht ~ näielk
gereuen spiete
Gericht Gjucht
Gerichtslage Gjuchtsloage (ju)
gering licht, äärmbloot
gerinnen stulje; (v. Milch) skjoote, keedelje, käisje, klunnerje
Gerinnsel Siepe (die)
gern jädden; ~ haben jädden liede muuge; nicht ~ uunjädden
geronnen klunnerch; ~e Milch Klunnermolk (ju), Keedel (die)
Gerste Jäärste (ju), (U) Jüste
Gerstenfeld Jäärstenfäild (dät), -ere
Gerstenkorn; (Geschwür) Stippe (die)
Gerstenmehl Jäärstenmeel (dät)
Gerte Jäd(de) (ju); aufstehende ~ in Korb Apstok (die)
Gertel Haksoaks (dät)
Geruch Röäk (die)
Gerücht Baaleräi (ju); böse ~e verbreiten raachje
gerunzelt kruusleeken
Gerüst Gerüst (dät), Ställoasje (ju); (v. Haus) Stoapelwierk (dät)
gesalzen soalten
Gesang Song (die)
Gesangbuch Songbouk (dät)
Gesäß Iers (die)
Gesäßtasche Ierstaaske (ju)
gesättigt sääd
geschädigt durch Frost uutwinterd
Geschäft Winkel (die), Kööpenskup (ju); ~e machen Geskäfte moakje
geschäftig drok, biesich
Geschäftigkeit Drokte (ju), Drokkegaid (ju)
geschäftlich geskäftelk
Geschäftshaus Geskäftshuus (dät)
geschehen geböäre, geskjo (dät geskjut – geskutte – geskut)
Geschenk Geskoank (dät), Gift (ju)
Geschichte Geskichte (ju), Dööntjen (dät)
geschichtlich geskichtelk
Geschichtsforscher Geskichtsfoarsker (die)
Geschicklichkeit Geskikkelkhaid (ju)
geschickt geskikt, grieuwelk, handich, houndfeerich, kunselk; wer ~ handelt Uurfljooger (die)
Geschicktheit Handegaid (ju)
Geschimpfe Skeelderäi (ju), Späktoakeläi (ju)
Geschirr Geskier (dät); (v. Pferd) Siele (die)
Geschlecht Geslächt (dät)
Geschmack Smoak (die, R), Gesmak (die), Göär (die); ~ abstumpfend slee; ohne ~ klam; (persönlich) Möäge (ju)
geschmacklos flau
geschmeidig smiedich, smoud, wook, länkich
Geschnater Gesnöäter (ju)
Geschöpf; (arm) Bloud, -ere (die); (armselig) Sakkerlooter (die); (elend) Skröägel (die); (mager) Strind (die), (ungehorsam) Uundiert (dät)
Geschrei Geroor (dät), Geskräif (dät), Skräiweräi (ju)
geschützt; in ~er Lage sküülich
Geschwätz; dummes ~ Foaseläi (ju); grobes ~ Kalweräi (ju)
geschwätzig baalhaftich
geschwind gau
Geschwindigkeit Gauegaid (ju), Foart (ju)
Geschwulst Swolst (dät), Swäl (dät), Stippe (die); (an den Fingern) Eekem (dät)
gesellen; sich ~ sik gesälje
Gesellschaft Sälskup (ju)
Gesetz Gesäts (dät), Wät (ju); ungeschriebenes ~ Sätgjucht (dät)
Gesicht Gesicht (dät)
Gesichtsrose Bälrouse (ju)
Gesinde Tjoonste (do), Tjoonstljuude (do); mieten v. ~ winne
Gesindehaus Tjoonsthuus (dät)
Gesindel Göitjen (dät), Pakfoulk (dät), Gesindel (dät)
Gespann Spon (dät)
gespannt pral
Gespenst Spouk (die); (Vorspuk) Foarspouk (die)
gespensterhaft spouksk
Gespräch Gespräk (dät)
gespreizt; mit ~en Beinen bestrieded, strieded
gesprenkelt sprinkelch
Gestalt Fonsuun (dät), Gestalt (ju)
gestalten gestaltje
Gestank Stoank (die)
gestehen läie
Gesteinsmasse Steenmasse (ju)
Gestell Ställoasje (ju); (v. Wagen, Pflug) Stal (dät); (v. Pflug) Plouchstal (dät)
gestern jäärsene, (U) jüssene; ~ Abend jäärsen Äiwende
gestorben in dän Heemel
Gesträuch Struukeräi (ju)
gestreift strieped; ~e Ellenwaren Buntgoud (dät)
Gestrüpp Broak (die), kreepelch Holt, Possem (die), Gestrup (dät)
gesucht griepsk
gesund gesuund, suund, käädenich, krewäl; ( wieder ~ ) buppe-aape
Gesundheit Suundhaid (ju), Gesuundegaid (ju), Suundegaid (ju); ~ ausbringen toostje, proostje; ~ fördern bekuume
Gesurr Gesurre (dät)
getan däin
Getöse Getoos (dät)
Getränk Dronk (die)
Getreide Koarel (dät); {Bagge (ju), Gulf dät), Hällekeem (die), hokje, Hokke (die), ienfiere, Jierwe (ju), ounbaue, rinselje, skeenigje, sollerje, waaierje}
Getreideähre; Rost in ~ Stoarksbrood (dät)
Getreidebauland Iesk (die)
Getreidefach Gulf (dät)
Getreidegabel Skjootele (ju)
Getreideharke Tooge (ju)
Getreidehaufen Bält (die); ~ errichten Bält fiere
Getreidekern Kääden (die)
Getreidemaß; (v. 2 Scheffel) Fjoorup (die); (v. 120 Scheffel) Läst (ju)
Getreidereste Straielse (ju), Swil (dät), Toogelse (ju)
Getreiderost Stoarksbrood (dät)
Getreideschicht zum Dreschen Lääse (ju)
Getreideschippe Koarnskuppe (ju)
Getreideschnitter Sichter (die)
Getreidewanne Wonne (ju)
getrost getraast
Gevatterschaft Fadderskup (ju)
gewahr werden gewoar wäide, wies wäide
gewähren lassen gewäide läite
Gewährleistung Gewäärlaistenge (ju)
Gewalt Gewalt (ju)
Gewaltherrschaft Gewaltheerskup (ju)
gewaltig gewaltich, uunmundich
gewalttätig baldoarich
Gewand Gewand (dät)
gewandt gewant
Gewandtheit Kittegaid (ju)
Gewehr Ruur (dät), Busse (ju), Geweer (dät)
Gewehrhahn Hoone (die)
gewellt wällerch
Gewerbe Hondwierk (dät), Oambacht (dät, R)
Gewicht Gewicht (dät), Sweeregaid (ju); ~ haben weege; ~ von 1 Pfund Puundstuk (dät); {iekje}
gewichtig loodich
Gewichtigkeit Loodegaid (ju)
Gewinn Boate (ju), Foardeel (dät), Gewinst (die)
gewinnen gewinne, winne (- won – wonnen)
Gewinner Winner (die)
gewirrt; durcheinander ~ fertooged, tuusterch, tuusich
gewiß wisse, gewis
Gewissen Gewieten (dät)
gewissermaßen so tou tällen
Gewitter Grummelskuur (die); {knitterje}
gewittern uunweederje
Gewitterwolke Grummelkop (die)
gewitzt rotterch
gewöhnen, (sich ~) woane (R)
Gewohnheit; die ~ haben pleegje
gewöhnlich gewöönelk, alle Deege, smoals
gewohnt gewoond
Gewölbe Gewölft (dät)
gewonnen geben apreeke
Gewühl Gewöil (dät)
Gewürz Krüüderäi (ju)
Gezeit Tiede (ju)
Gicht Jicht (ju), Flöäte (ju)
gichtig jichtich
gichtkrank jichtich
Giebel Göäwel (die), (S) Gääuwel
gieren gierje
gierig gulsich, joank, happerch, grappich, grapsk, gierich; ~er Mensch Sluuker, Sluukert (die)
gießen joote (hie jut – goot – geeten), külpje, flappe
Gießkanne Jooter (die), Jootkanne (ju)
Gießloch Göätegat (dät), do -goate
Gift Gift (dät)
giftig giftich
Giftpflanze Giftplonte (ju)
Gig Giek (die)
Ginster; Englisches ~ Knippers, Knapheede (ju)
Gipfel Top (die)
girren kurje
Gischt Gisk (die)
Gitter Goaderge (ju, R); mit ~ versehen richelje
Gitterwerk Roster (die)
Glanz Glans (die), dät Blonke
glänzen glansje, glinsterje, blinkje, blinsterje
glanzlos dof, foal
Glanzstärke Stieuwelse (ju)
Glas Glääs (dät), do Gleese
Glaser Glääsker (die), Glöäsker, Gloasker (die); ( Pferdefliege ) Hoangst (die, R)
glaserner Dachziegel Glääsruute (ju)
Glasfenster Glääsfinster (dät)
glasig glääsich
glasurte Ziegelplatte Ästerke (ju)
glatt glääd, glidderch, sljucht, reeken, stuuf; ~ machen sljuchtje; nicht ~ rubbelch
Glätte Gläädegaid (ju)
Glatteis Gläädies (dät)
glätten gläädje, sliepe
Glatze Koalkop (die)
glauben leeuwe
Glauben Gloowe (die); ~ wechseln sik uumereeke
Glaubensfreiheit Gloowensfräiegaid (ju)
glaubhaft leeuwhaft
glaubwürdig weerhaft
gleich gliek, juustgliek; (sofort) fluks, fout, glieks, straks; ~ schnell glieke gau; ~ nach naist; zu ~er Zeit tou glieke Tied
gleichen glieke, gliekje, liekje; (aussehen) läite
gleicherweise gliekerwiese
gleichfalls gliekfals
Gleichgewicht Gliekgewicht (dät)
gleichgültig gliekgultich
gleichlaufen liekloope; ~d gliekloopend
gleichmäßig gliekmäitich; (ruhig) rauelk
gleichzeitig tou glieke Tied
gleiten gliede (hie glit – gleed – glieden), glidderje, glippe, glitskje, skuurje
Gletscher Glitsker (die)
Glied Lid (dät) , do Liede; (v. Kette) Glid (dät), do Gliedere; steife ~er kreepelge Liede
Gliedmaße Lid (dät), do Liede, Strilte (ju)
glimmen glimme (- glom – glommen); (glühen) gloorje; (schwelen) smeele
glimpflich glimpelk
glinstern glinsterje
glitschen glidderje, glitskje
glitscherig glidderch
Glockblume Klokkebloume (ju)
glitschig gläärich, glitskich
Glöckchen Pingele (ju), Skeepeklokke (ju)
Glocke Klokke (ju); {baierje}
Glockenheide Dopheede (ju)
Glockenschlag Klokkensleek (die)
Glockenschlägel Klääpel (die)
Glockenturm Kloktouden (die)
glorreich gloorriek
glotzäugig gluupsk
glotzen glapje, glappe
Glück Gluk (dät), Slump (die); auf gut ~ ap goude Hoopenge, ap Rumpslump
glücken glukje, slumpje
glucken klukje
gluckern skulsje, skultsje
Gluckhanne Klukhanne (ju)
glücklich glukkelk, bliede, slumpelk
glücklicherweise glukkelkerwiese, slumpswiese
glucksen skulsje, pulskje
Glücksfall Slump (die), Glukseeke (ju)
Glückssache Glukseeke (ju)
glühen gloie, glöie, (S) gluuje, smeele; (v. Entzündungen) fjuurje; leise ~ gloorje
glühend glöinich, (S) gluuinich
Glut Gloud (ju), Glöinegaid (ju)
Gnade Gnoade (ju, R)
Gold Gould (dät); aus ~ goulden
Goldamsel Riekelüün (die)
Goldblume Goartjebloume (ju)
Goldbrosche Gadderke (ju)
golden goulden
Goldfieber Gouldfiewer (dät)
goldgelb gouldjeel
Goldgräber Gouldgreeuwer (die)
Goldstück Gouldstuk (dät)
Golfspiel {Kaaljen (dät)}
Golfstrom Gulfstroom (die)
gönnen gonne
Göpel Rosmäälne (ju)
Gosse Göäte (ju)
Gott God (die)
Gottesdienst Goddestjoonst (die); letzter ~ Läästtjoonst (die)
gottesfürchtig from
gottgefällig godgefaalend
göttlich goddelk
Gottlose Godloose (die)
Grab Grääf (dät), do Greewe
grabbeln grabbelje
graben greeuwe (hie gräft – gruuf – greeuwen), bunkje, kuulje, spitte
Graben Sloot (die), Grääfte (ju), Dobbe (die); ~ anlegen, reinigen slootje
Grabenerde Slootäid (ju)
Grabenrand Slootskaante
Grabensteg Tille (ju), Klom (die)
Gräber Greeuwer (die)
Gräberei Greeuweräi (ju)
Gräbstätte Grääfsteede (ju), Leegersteede (ju)
Grabstein Grääfsteen (die)
Gracht Grääft(e) (ju)
Grad Groad (die, R)
Graf Groaf (die)
Gram Ferträit (die)
grämen grääme
grämlich grimmietich, grimmietsk
Granne Dongel (die), Iene (ju), Onge (ju)
Graphit Looie (ju)
Gras Gäärs (dät)
Grasacker Trjaaske, Tjaaske (ju)
Grasart Miedel (die)
Grasfläche Plakke (ju)
grasgrün gäärsgräin
Grashalm Gäärsspier (dät)
Grashaufen Gäärsbält (die)
grasig gäärsich
Grasklumpen Bjunttop (die), Gailtop (die)
Grasland Gräid (ju), Trjaaske, Tjaaske (ju)
Grashalm Gäärshoolm (die)
Grasland Weedelound (dät), Plakkelound (dät), ( hochgelegen beim Dorf ) Brink (die)
Graslandstück mit Tannen Dannenplakke (ju)
Grasraupe Gäärsruupe (ju)
Grassamen Gäärssäid (dät)
gräßlich grääselk, grääsich, hachelk
Grassoden Plaage (ju); ~ ausstechen plaagje
grätschweise stehen oder sitzen striedje
grau gries; ~es Sand Griessound (dät)
Graudrossel Wintergriese (die)
grauen griddelje, griesje
graupeln grieselje
Grausamkeit Grausoamkaid (ju)
Grausen Griddel (die)
grausen griddelje
grausig gjouelk, eekelk
greifbar bie de Hounde
greifen griepe (hie gript – greep – griepen), pakje, foatje (R), grappe, grabbelje; mit ~ und raffen mäd griepen un grappen
Greifer Grieper (die)
greis gries
Greis Wietkop (die); mürrischer ~ Knastert (die)
grell gräl; ~ leuchten grälluchtje
grellbemalt grälbemoald
Grellheit Grällegaid (ju)
Grenz Graft Seelter Graft ON
Grenze Skeed (dät), Skeedenge (ju)
Grenzgraben Skeedsloot (die), Meer (dät)
Grenzscheide Skeed (dät)
Griebe Greeuwenge (ju)
griechisch griechisk
Griesgram Knöäterpüüt (die), Knurrepüüt (die), Knuurpot (die), Brumboard (die), Wrantpot (die)
Griff Griep (die), Hoandsel (dät);(Heft) Hächt (dät), Hääft (dät); (an Sense) Krukke (ju); (an Spaten, Schaufel) Hilt (dät)
griffbereit griefelk, ticht bie de Hounde
Griffel Griffel (die)
Grille Häimke (ju)
grimmig bietsk; ~er Mensch Kiesebieter (die)
Grind Skuppe (ju), Tatter (die)
grinsen gniesje, grinsje, kiesje
Grippe; ansteckende ~ Smuugeräi (ju)
grob groaf, klunterch; (vierschrötig) balstjuurich, boarsk, but, kros, uunbeskuft; ~er Mensch Kluntshäkke (die); ~e Worte Skeelde (do); ~es Geschwätz Kalweräi (ju)
Grobheit Buttegaid (ju), Groawegaid (ju), Uunbeskuftegaid (ju)
Grobian Butkop (die), Buffel (die), Duljes (die), Suljes (die)
gröhlen groalje
Groll Grul (die); heimlicher ~ Piek (die)
grollen grulje, (S) grölje, wrakje
Groschen Grosken (die)
groß groot; nicht ~ jäntich; ~er Mensch Jipjap (die); ~es Stück Holz Klos (die), ~es Tier Breekert (die); im ~en int Groote; etwas ~es wät Grootet; größer gratter
Größe Grööte (ju); in ganzer ~ fulboudich; von passender ~ jäntich
Großeltern Grootoolden (do)
großenteils grootendeels, tou n grooten Deel, maastendeels
Großmaul Grootbäk (die), Grootsnuute (die), Bliekert (die), Striedewied (die)
Großmutter Bääsje (ju), Grootmuur (ju), Ooldmääme (ju); Haus v. ~ Bääsjehuus (dät)
großsprechen spreeke
Großsprecher Grootspreeker (die), Grootbäk (die)
Großsprecherei Grootspreekeräi (ju)
größtenteils maastendeels
Großtuer Paias (die)
Großtür Groodoore (ju)
Großvater Bääsebaabe (die), Bääsjebaabe (die), Grootfoar (die), Ooldbaabe (die)
großziehen apluuke
Grotte Grotte (ju)
Grübchen Gruppe (ju); ( im Fell ) Dobbe (die), Sookedobbe (die)
Grube Dobbe (die), Grääb (dät), do Greebe, Gruube (ju), Kuule (ju); (zum Flachsrösten) Rooteldobbe, Reetedobbe (ju)
grübeln simulierje, gruubelje
Grummet Gram (dät)
grün gräin; das ~e Gräinegaid (ju); ~e Eidechse Gäärssluuper (die); ~e Farbe Gräinegaid (ju); ~es Holz Gräinholt (dät)
Grün Gräinte (ju)
Grund Gruund (die); (Boden) Boudem (die); (Bodenart) Gruunde (ju)
Grundbesitz Määrke (ju)
grundehrlich doodeerelk
gründen gruundje
gründlich gruundelk; ~ durchharken uurrieuwje
Gründling Stiekelboars (die)
Gründonnerstag gräine Tuunsdai
Grundsee Gruundsee (ju)
Grundsoden Gruundseede (ju); {wrikje}
Grundstein Gruundsteen (die)
Grundstück Lappe (die), Plakke (ju); kleines Esch~ Spaal (dät)
Gründungspfeiler Stiepel (die)
Grundwasser Sakwoater (dät)
grünen gräinje
Grünfläche im Dorf Brink (die)
Grünkohl Kruusenkool (die), gräine Kool
Grünland Gräinlound (dät), Tjaaske (ju)
Grünschnabel Gräinsnoabel (die), Kiek-in-de-Waareld; {nit gans goar}
Grünspan Gräinspon (dät), Kooperrood (dät)
grunzen gnurje, knuchje, rochje; ~ und schmatzen tjaftje
Grüppe um Misthaufen Siepelke (ju)
Gruppe; (Herde) Koppel (die)
grüppen grupje
Gruseln Griesenge (ju)
gruseln gruuselje
Gruß Gröitnis (dät)
grüßen gröitje
Grütze Goarte (ju); ~ machen goartje
Grützmacher Goartemoaker (die)
Grützmühle Goartemäälne (ju)
gucken kiekje (hie kieket, kikt – kiekede, keek – kieked), oogje
gültig gultich
Gunst Gunst (ju)
günstig gunstich, griefelk, grieuwelk, goadelk, (R) goadelch, skikkelk, reed, toupaas
Gurgel Sluuk (die), Strot (die)
gurren kurje
Gurt Gäddel (die)
Gürtel Gäddel (die)
Gürtelschnalle Gaspe (ju)
Guß Got (die), (US) Güüt, Gulp (die)
Gußloch Göätegat (dät)
güst (v. Kühen) foarmeelk, gääst
gut goud; sehr ~ baldoarich; ~er Rat gouden Räid; ~en Tag! gouden Dai!; ~e Tat Wierk (dät); ~ temperiert mundpaas; ( vorzüglich ) wreed; ziemlich ~ wreed; ins ~ int Goude
Gut Goud (dät), do Göidere
Güte Göide (ju)
Güter do Göidere
Güterbesitz Göidere (do)
Güterzug Frachtsuch (die)
Gutes Goudes
gutgewachsen stak
gutherzig goudhaatich, sachtsinnich
gütig göidich
gütlich göidich; sich ~ tun prousje
gutmütig goudmöidich, goudmoudich, slok
gutwillig goudwillich, int Goude

H
Haar Hier (dät), do Hiere; ~e verlieren hierje; {aptunderje, klatterch, ju Näid, sloksk}
Haarband Hierbeend (dät)
Haarbüschel Strap (die); (v. Pferd) Fieseltop (die)
haaren hierje, (U) häirje
Haaresbreite Hieresbratte (ju)
Haarflechte Floachte (ju, R)
haarig hierich
haarklein hierkleen
Haarknoten Tüüt (die)
Haarlocke Hiertolle (ju), Tolle (ju), Krulle (ju)
Haarnadel Hiernäddele (ju)
Haarspange Ooriersen (dät)
Haartolle Hiertolle (ju)
Haarwirbel Tweertop (die), Dweerel (die)
Hab und Gut Stok (die)
haben hääbe (hie häd – hied(e) – häiwed), (S) häbbe
habgierig hääbich, habbich, grannich, grapsk, gulsich, sluuksk
Habicht Hauk (die)
Hacke Häkke (ju), (S) Häkker (die); ~ mit langem Stiel Sloothauer (die); kleine ~ Bikker (die)
hacken häkje, kappe, bikje; wer hackt Häkker (die)
Hackenleder Häkkeleeder (dät)
Hackensehne Häksiene (ju)
Hackfleisch Biestuk (dät)
Hackfrucht Häkfrucht (ju)
Hackklotz Haublok (dät)
Häcksel Häkkelse (ju)
Häckseler Sniedloade (ju)
Hader Hikhakkeräi (ju)
Hafen Hoawen (die), (U) Hauenge (ju)
Hafendamm Hoawendom (die)
Hafer Hoawer die), (U) Heeuwer; (v.Dreesch) T(r)jaaskehoawer (die); (leer) Wiendhoawer (die)
Hafergrütze Hoawergoarte (ju)
Haferschleim Hoawersliem (die)
haften haftje
Hagebuche n hoageboukenen Boom
Hagebutte Hoagebutte (ju)
Hagedorn Hoageltouden, Hoagelbusk (die, R)
Hagel Hail (die)
Hagelkorn Hailsteen (dät), Hailkoarel (dät), Hailstuk (dät)
hageln hailje
Hagelschauer Hailskuur (die); kleiner ~ Twisterenge (ju)
Hahn Hoone (die); (Zapfen) Kroane (die), Kroan (die); (hölzern) Swik (dät)
Hahnenbalken Hooneboolke (die)
Hahnenfuß Hoonepootplonte (ju); scharfer ~ Buuterbloume (ju)
Hahnenkamm Hoonekoum (die)
Hahnentritt Hoonentreed (die)
häkeln hääkelje
haken hoakje
Haken Hoake (die, R), do Hoake; ~ zum Balken umwälzen Kanthoake (die) ; ~ zum Eggen heben Aidelichter (die); ~ zum Heu herunterziehen Tuukhoake (die); ~ versetzen aphoakje
halb hoolf, (RS) hoolich; [Adj.] hoolwe; nichts ~es und nichts Ganzes twiskebee-en; ~ und ~ hoolwerhands; auf ~em Wege hoolfwais
Halbbruder Halfbruur (die)
halberwachsen händich
Halbmond hoolwe Moune
halbreif twiebrouderch, twiebroudich
halbrund hoolfrund
Halbschwester Halfsuster (ju)
halbverschlissen hoolichslieten
halbwegs hoolichwais
halbwollenes Zeug Fieskaft (die)
halbwüchsig hoolichwoaksen
Hälfte Haaldeel (die), Halfskeed (dät)
Halfter Haalter (ju)
Halfterkette Halterkätte (ju)
Halle Halle (ju)
Halm Hoolm (ju), Spier (dät)
Hals Hoals (die, R); ~ über Kopf kopunner kopuur
Halsband Hoalsbeend (dät)
Halsdrüse Käddele (ju)
Halskette Krallebeend (dät)
Halskragen Böörtjen (dät)
Halsriemen Hoalsgjoome (die)
halsstarrig hädnäkked, kopsk, stieuwkopped, wäärrääged
Halstuch Hoalsdouk (die)
Halszäpfchen Huuk (die)
halt! holt!, hou!
Halt Hoold (die), Skrap (dät)
halten hoolde (hie haalt – heelt- heelden); (stocken) stukje, (S) stokje
Halter Hoalter (die, R)
Halttau (v. Windmühle) Töie (die), Töiseel (dät)
hämisch lachen smüüsterje
Hammel Weeder (die), Weer (die); hornloser ~ Mönnek (die), (S) Muunek
Hammer Hoomer (die); eiserner ~ Steenhoomer (die); schwerer ~ Mööker (die)
hämmern hoomerje, timmerje, klopje, lapje
Hammerschlacke Hoomersleek (die)
Hammerschlag Hoomersleek (die)
hamstern gammelje
Hand Hounde (ju), do Hounde; an ~ der, des an Hounde fon; eine ~ breit hondebreed; in die ~ passen houndje; in die ~ passend handsoam; fleischige Teil v. ~ Baalen (die); mit vollen ~en fulhandich; beiden ~e voll Grapse (ju), Grapseful (ju)
Handarbeit Hondarbaid (ju)
Handballen Muus (ju)
Handbohrkurbel Booruumsleek (dät)
Handbreit Hondebreed (dät)
handbreit hondebreed
Handbreite Houndebratte (ju)
Handbürste Handuule (ju)
Handel Hondel (die)
handeln hondelje; sich ~ um ankuume ap; tauschen und ~ buutje, ruusje
Handelsartikel Weere (ju)
Handelsfahrt Hondelsraise (ju)
Handelsflotte Hondelsflotte (ju)
Handelsstadt Hondelsstääd (ju)
Handelsware Hondelsweere (ju)
Händevoll do Houndeful
Handgelenk Houndekneetsel (dät)
handgemein; fast ~ werden ap Sloainsmäite weese
handgreiflich hondgriepelk; ~e Lehre Dämper (die)
Handgriff Hondsel (dät)
handhaben hondhoawje
Handharke (klein) Bikker (die), Kraabe (die)
Handklapper Klapperke (ju)
Handkurbel Uumsleek (dät)
Handlanger Toupleeger (die), Pleechsmon (die)
handlangern toupleegje, hondloangje
Händler Hondelsmon (die)
handlich jäntich
Handlung Wierk (dät)
Handschrift Hondskrift (ju)
Handschuh Handske (ju)
Handspritze Skitterbusse (ju)
Handstock Hondstok (die)
Handtuch Hondouk (die); ~ zum Abtrocknen Druugeldouk (die)
Handvoll Hondful (ju), Honteful (ju)
Handwaage Änster (ju)
Handwerk Hondwierk (dät)
Handwerker Hondwierker (die), do Hondwierksljuude
Handwerksbursche Hondwierksbusse (die)
Handzeichen Hondteeken (dät)
Hanf Hoamp (die, R)
Hanfnessel Dungele (ju)
Hang Hong (die); ~ zum Streunen Wiedloftegaid (ju)
Hängeisen Hongiersen (dät)
hangen hongje
hängen hongje, bummelje, bungelje; Schwanz ~ lassen luukstäitje, sliepstäitje
Hängevorrichtung im Schornstein Hoal (dät); Hongiersen (dät)
Hans Dampf die de Noose alleweegense twiske häd
Hanswurst Bundreeger (die), Buntjer (die)
hantieren hontierje, spinkenierje
Happen Hap (die)
Harfe Harfe (ju)
Harke (für Heu) Rieuwe (ju); (groß) Tooge (ju)
harken rieuwje, (S) tieme; (mit Tooge) toogje; gerade ~ woasje (R)
Harn Pisse (ju)
harnen pisje, pinkelje, strulje; (v. Tieren) miege
Harnisch Harnisk (die)
harren täiwe, wachtje; (aushalten) häide
hart häd; (brüchig) sprak; ~ anfassen truch de Hietsele luuke; ~ machen hädje; mit ~er Schale hädskeeld, hädskeelich
Härte Hädde (ju)
härten hädje, stäilje
hartnäckig hädnäkkich, hädnäkked
Harz Has (dät)
Haschen spielen Tik spielje
Hase Hoase (die, R)
Haselnuß Hoaselnuute (ju), Nuuteboom (die)
Hasenpfad Hoasepaad, -poade (dät)
Hasenscharte Hoasemuule
Haspel Haspel (die)
haspeln haspelje
Haß Haatenskup (ju), Has (die)
hassen haatje, hasje
häßlich lälk, oolk, hässelk
Häßlichkeit Lälkegaid (ju)
Hast Hoast (ju), Iele (ju), Joageräi (ju)
hasten joagje, tauje
hastig hoastich, ielich
hauchen hauchje
hauen haue (- häuw- hauen), lapje, buukje, dalje, klosje, (etwas) bestrieke; ~ mit Axt äksje; ~ mit Dechsel tjukselje
häufen bältje
Haufen Bält (die), Hoop (die); (v. Heu) Hooke (die); (v. 4 Korngarben) Hokke (ju); wirrer ~ Rummeläi (ju); in ~ setzen hokje, bältje, stuukje; auf ~ werfen klüütje
häufig oafte
Haumesser Haksoaks (dät)
Haupt Haupt (dät), Hööft (dät); (Kopf) Kop (die); Querbalken am Rechen; Uferbefestigung Haude (ju)
Hauptäste Touch (die)
Hauptbeweis Hööftbewies (die)
Häuptling Hööftmon (die)
Hauptsache Hööftseeke (ju), Hauptseeke (ju)
Hauptstadt Hööftstääd (ju)
Hauptteil Hauptdeel (die)
Haus Huus (dät), do Huuse; ~ v. Großmutter Bääsjehuus (dät); verfallenes ~ Kebuf (die, dät); ~ und Hof die fulle Besleek; im ~e in de Huus; ein ~ bauen huusje; im ~e bekannt huuskundich; zu ~e bleiben inne blieuwe; ein ~ errichten huusje; am ~ gebunden huusheemsk; wer das ~ hütet Huusbundjer (die)
Hausarbeit Huusoarbeid (dät)
Häuschen Hüüsken (dät); (wo man kocht) Bakhuus (dät)
hausen huusje
Hausflur Gong (die)
Hausfrau Wärdinne (ju)
Haushalt Huushollenge (ju)
Haushälterin Huushollerske (ju), Mamsäl (ju)
Haushaltung Huusho(lle)nge (ju)
Haushöhe Huushööchte (ju)
Hausierer Bundreeger (die), Buntjer (die), Uumelooper (die)
Hausschelle Huusskälle (ju)
Hausschuh Slurre (ju)
Hausschürze Foarbiendeskoarte (ju)
Haustür Huusdoore (ju)
Haustyrann Dreeguuner (die)
Hauswurz Huuslook (dät), Dunnerkruud (dät)
Haut Häid (ju), Fäl (dät); Streifen ~ Palte (die)
Hautausschlag Uutsleek (die), Seeregaid (ju), Kringelwurm (die)
Hautblase Bläise (ju)
Häutchen Flie (die)
häuten fille, häidje
Hautentzündung Wulf (die), Seeregaid (ju)
Hautflechte Flächte (ju)
häutig häidich, häiderch
Hautstrieme Strieme (die)
Hebamme Fraumuur (ju), Badmuur (ju)
hebbar tilboar
Hebebaum Wuchtboom (die)
Hebel Heeuwelte (ju)
heben lichte, beere, stämme, hieuwje
Hebewinde Duunkraft (ju)
Hechel Hietsele (ju)
hecheln hietselje
Hecht Häkte (die); (klein) Snouk (die)
Heck Häk (dät), Wring (die); (am Wagen) Kraite (ju)
Hecke Hääge (ju); Durchgang in ~ Iendrift (ju)
Hecken Brouderäi (ju)
Heckenschere Häägeskiere (ju)
Heckpfahl Wringpeel (die)
Hederich Räiwe (ju)
Heer Heer (dät)
Heerfahrt Heerfoart (ju)
Heerschau Harniskskau (ju)
Heerstraße Heersträite (ju)
Heerweg Heerwai (die)
Heetberg Heedbierich (die) ON
Hefe Gääst (die), Jääst (die), Bierme (ju)
Hefeteig mit Korinthen Krintepuffert (die)
Heft Hächt (dät), Hääft (dät), Hilt (dät)
heften hächtje, häftje
heftig fäl, doane, duftich; (stark) nietsk; (grimmig) bietsk; ~ atmen hachje, (S) blachje, buuksloagje; ~es Atmen Buuksloon (dät); ~ verlangen jakhoalsje, jankje
Heide (die) Heede (ju), Fodderheede (ju), gjuchte Heede (ju), Riesheede (ju), (Feld) Heedelound (dät); {die Sied}
Heide (der) Heeden (die)
Heidebeere Heedebäie (ju)
Heidebürste Heedbäärsel (die)
Heidekraut Heede (ju)
Heideland Heedelound (dät)
Heidelbeere Buskbäie (ju), Heedbäie (ju), Bikbäie (ju)
Heidelerche Heedhanke (ju)
Heideschaf Heedskäip (dät)
Heidesense Heeddüüwel (die)
Heidesichel Heeddüüwel (die), Heedsied (die), Heedsichte (ju), Sied (die)
heidnisch heedensk
Heidschnucke Heedskäip (dät)
Heil Hail (dät)
heil heel
Heiland Hailand (die)
heilen heelje
heilig hillich; (vor Namen) Sänt; ~ sprechen hillich spreeke
heilige hälge
Heilige Hillige (die)
Heilpraktiker Knookenbreeker (die)
Heim Heem (dät)
Heimat Heemat (ju)
Heimatland Heematslound (dät)
Heimchen Heemke (ju), Häimken (dät)
heimisch heemsk; ~ werde n oain wäide
heimlich stilken; ~ anblicken glapoogje; ~ anblicken gluumje; ~ arbeiten musselje; ~ beobachten beluurje; ~ davon laufen sik wächpisje; ~er Groll Piek (die); ~ naschen snoupe
heimsuchen wonkje
heimtückisch luurich, luursk, fielainich; still und ~ sein gluumje
Heimweh; unter ~ leidend huusheemsk
Heirat Hilk (die)
heiraten hilkje, (H) hölkje; Frau zum ~ suchen ap de Fräite gunge
heiser häisterch
Heiserkeit Häistergaid (ju)
heiß heet; kochend ~ sjoodenheet; heißer hatter
heißen heete (hie hat – hiet – heeten)
heizen bäite (hie bät – bätte – bät), stookje
Held Häld (die)
helfen hälpe (- holp – holpen); ~ anzuziehen ounhälpe
Helfer Hälper (die)
Helgoland Hälgelound ON
hell ljoacht (R), kloor, häller, gräl, häl; ~ klingen klikke; ~ werden ljoachtwäide
hellbraun ljoachtbruun
hellgrau griesljoacht
hellhaarig ljoachthierich
Helligkeit Ljoachtegaid (ju), Ljoacht (dät)
Helling,Werft Hällenge (ju)
Hellseher Hälkieker (die), Spoukkieker (die
Helm Hälm (die)
Helmholz Stjuurpänne (die)
Helmstock Hälmholt (dät)
Hemd Hoamd (dät, R)
Hemdbrust Foarblääd (dät), – bleede, Foarhoamd (dät)
hemmungslos wöist
Hengst Hingst (die); {Klaphingst}
Hengstfüllen Hingstfoole (die)
Henkel Seel (dät)
Henkelkorb Boogenkiepe (ju)
Henkeltopf Kätlapper (die)
Henker Honger (die)
Henne Hanne (ju)
Heppe Haksoaks (dät)
her häär; um sich ~ uum sik tou
herab deerou
herabfallen deer oufaale
herabkommen deer oukuume
herabsetzen minderje
herangehen biegunge
herankommen häärankuume, oungungen kuume
heransausen hääranroasje
heranziehen hääranluuke
heraus hääruut, uut, uute
herausbilden hääruutbildje
herausfordern hääruutfoarderje, hääruutfräigje
herausgeben hääruutreeke; kein Geld ~ Tuume deerap hoolde
herausgucken hääruutkiekje
herauskommen hääruutkuume
herauslassen hääruutläite
herausnehmen hääruutnieme
herausschleudern hääruutsloiderje
herausschmeißen uutstutje
herausstoßen hääruutsteete; ( Zunge ) uutsteete
Herberge Härbierge (ju)
herbringen häärbrange
herbsauer släisk
Herbst Häärst (die)
Herbstfrost Häärstfroast (die)
herbstlich häärsterch
Herbstmonat Häärstmound (dät)
Herbstsonne Häärstsunne (ju)
Herbstwetter Häärstweeder (dät)
Herbstzeit Häärsttied (ju)
Herd Häid (die), (U) Hid; {die Gäk, die Huund, ju Fjuursteelpe}
Herde Koppel (die), Drift (ju)
Herdgarnitur Huund (die)
Herdloch Röäkeldobbe (die)
Herdplatte Fjuurploate (ju)
herein häärien, ien, binne
hereinfallen deerounloope
hereinfliegen häärounfljooge
hereinkommen ienkuume
hereinlassen ienläite
hereinziehen häärounluuke
herfallen über einen uur aan häärfaale
hergeben häärreeke, oureeke
hergehen; dabei ~ deerbie häärgunge
herholen häärhoalje
Hering Hiering, (die), (U) Häiring
herkommen häärkuume
Herkommen Häärkuumen (dät)
Herkunft Häärkuumen (dät); gemeinsame ~ feststellen liekje
hernieder deel, häärdeel
herniederreiten häärdeelriede
herniedersteigen häärdeelstiege
herniederwerfen häärdeelsmiete
Herr Heer (die), Mäster (die)
herrenlos heerenloos, heerloos
Herrenmütze Kipse (ju)
Herrenunterhemd Slip (dät)
herrichten; schön ~ uutputsje
herrisch heersk, härsk, strom, stolt; ~e Frau Klitse (ju); ~er Mensch Dreeguuner (die)
herrlich heerelk, härrelk, roar
Herrschaft Heerskup (ju)
herrschen härskje
Herrscher Härsker (die)
hersagen apnaame
herschicken häärstjuure
herstellen häärstaale
Hersteller Moaker (die)
Herstellung Häärstaalenge (ju)
hertragen häärdreege
herüberkommen hääruurkuume
herum hääruume, uum; um ~ uumetou; um… ~ uum…hääruume, uum; umeinander ~ uumnunner tou
herumfingern fuchelje
herumfliegen hääruumefljooge
herumgraben purje
herumirren joagje
herumlaufen hääruumeloope, rundloope; wild ~ biesterje, büüsterje
herumliegen hääruumelääse
herumlungern daidelje, ludderje; ( v. Tieren ) länsje, (U) lünskje
herumpfuschen pruttelje
herumsagen rundbaale
herumschmieren hääruumeklaadje
herumsitzen ludderje; faul ~ sik rääkelje
herumstechen purje
herumstöbern hääruumenusselje
herumtollen jachterje
herumtreiben swierje
herumtreiben hääruumedrieuwe, sich ~ klungelje, sik hääruumedrieuwe
herumtoben balskje
herunter biedeel, deel, addeel, haddeel, häärdeel,
herunterfahren häärunnerfoare
herunterfallen deelfaale, häärunnerfaale
heruntergehen deelgunge, häärunnergunge
herunterholen häärunnerhoalje
herunterreißen häärunnerriete
herunterrutschen ousakje
herunterschlucken truchsluuke
herunterstechen häärunnersteete
heruntersteigen; Treppen ~ deeltrapje
herunterstoßen häärunnersteete
herunterströmen droogje
herunterspringen ouspringe
Herz Haat (dät); von ~en froh fon Haaten bliede; zu ~en nehmen tou Haaten nieme
Herzeleid Haatseer (dät)
Herzklopfen Haatklopjen (dät)
herzlich haatelk
Herzog Härtsoch (die)
Herzschlag Sleek (die)
hetzen hätsje; (v. Hund) hisje
Heu Ho (dät); ( 2. Schnitt ) Gram (dät); ~ machen hooje; ( v. Rand ) Kaanteho (dät); {dät Määd, die Top, die Hooke, ju Wirse} Heuboden Hoobeen (die), Hooboolke (die)
heucheln woorm baale
Heuchler Glisner (die), Fainbaaler (die), Woormbaaler (die), Ierslikker (die)
heuchlerisch woorm
heuen hooje; ( zum 2. Mal ) gramje
Heuer Hiere ju), (U) Häire
heuer fon t Jier
heuern hiere, (U) häire
Heuernte Hooaaden (die)
Heuerntezeit Hooieltied (ju)
Heufach Hoofäk (dät), -feeke, Fäk (dät), do Feeke, Hookoomer(e) (ju, die)
Heuforke Hoofuurke (ju)
Heugabel Fuurke (ju), Hoofuurke (ju); (hölzern) Gaffele (ju)
Heuharke Rieuwe (ju)
Heuhaufen Hoobält (die); (klein) Hooke (die)
Heukammer Hookoomer(e) (ju, die), Hoofäk (dät), -feeke
Heuland Hoolound (dät)
Heuleiter Kraite (ju)
heulen huulje, jauerje
Heulpeter Huulebälle (die)
Heumacher Hoojer (die)
Heuraufe Reepe (ju)
Heuschnitt; zweiter ~ Gram (die)
Heuschrecke Gäärsspringer (die), (U) Gäärshupper, (S) Kunstoapel
heute däälich; ~ Abend äuwich, (S) äuwelch; ~ Morgen määrlich, (S) mäddelk; ~ Nacht noachich (R), (S) nachelch, (H) naachelch, naagelch
heutig fon däälich, hüütich
Heuwagenleiter Kraite (ju)
Heuzupfer Tuukhoake
Hexe Häkse (ju)
hexen häksje
Hexenkessel Häksenseetel (die)
Hexerei Häkseräi (ju), Häksteräi (ju)
Hieb Kap (die)
hier hier, ~ oder da hier af deer; ~ und da hier un deer
hierbei hierbie
hierdurch hiertruch
hierfür hierfoar
hiermit hiermäd
Hilfe Hälpe (ju), Boate (ju), Stöän (die)
hilflos hälploos
Hilfstruppen Hälptroppen (do)
Himbeere Hiembäie (ju)
Himmel Heemel (die)
Himmelfahrt Heemelfoart (ju)
himmeln heemelje
himmlisch heemelsk
hin wai, waie; ~ und her wai un wier, wai un wieruume, räägels un foudels; sich unruhig ~ und her bewegen wispelje
hinab deel
hinabkommen deelkuume
hinaufreichen aploangje
hinbringen waibrange
hindern hinderje, lätte, ferweere
Hindernis Hinder (dät), Aplätteräi (ju), Bungel (die)
hinein ien, binne, deerien
hineinblasen ounpuustje
hineinbohren ounboorje
hineindringen ountringe
hineinfahren ounfiere
hineinfliegen ounfljooge
hineingeraten ounroakje
hineingucken ounkiekje
hineinlaufen deer ounloope
hineinlegen ounlääse
hineinkommen ounkuume
hineinpressen ounpräsje
hineinschmeißen ounsmiete
hineinsetzen ounsätte
hineinstecken deer ounsteete
hineinstopfen ounpropje
hineintun oundwo, deer oundwo
hineintunken ounstipje
hineinwerfen deer ounsmiete, ounskjoote
hineinziehen ounluuke
hinfahren (mit Wagen) waifiere
hingehen waigunge
Hinkebein Lunkebeen (die)
hinken hinkje, hukkelje, stöäkelje; (v. Pferd) kootje, lomje, uurkootje; ~d gehen humpelje
Hinkender Huphap (die)
hinlangen wailoangje
hinlaufen wailoope
hinlegen fläie
hinleiten waileede
hinpacken (v. Garben) waifläie
hinplumpsen deelkwakje
hinreisen wairaisje
hinrichten waigjuchte
Hinrichtung Waigjuchtenge (ju)
hinschauen; scharf ~ pierje
hinsehen; neugierig ~ brilje; scharf ~ kiesje
hinsetzen deelsätte; sich ~ sitte gunge
hinsiechen wächteere, kwiene, kwienje
hinsterben süükje, ferskeede
hinten bääte, (U) bääfte; ~ aus bäätuut; von ~ fon bääten
hintenüber räägelsuur
hinter bääte, (U) bääfte
Hinterbacke Bille (ju)
Hinterbeine do bääterste Beene
hintere bääterste
Hinterer Iers (die), (U) Äirs, Kunte (ju)
hintereinander bäätnunner
Hinterende v. Haus Bääterhuus (dät)
Hintergebäude Bääterhuus (dät)
hintergehen bäätegunge
Hintergrund Bäätergruunde (ju)
hintergründig behutsk
Hinterhaus Bääterhuus (dät), Toaleend (die)
hinterher bäätätter, bääte ien(e), ättertied; dicht ~ nai bäätien
Hinterkammer Bääterkoomer (ju, die)
Hinterkopf Bääterkop (die)
hinterlassen bäätläite, bääteläite
hinterlistig fielainich, oolk
Hinterrad Bääterjool (dät)
Hinterseil Bääterroop (die)
hinterst bääterst
Hinterteil Bääterdeel (dät);
Hintertür Bääterdoore (ju); (v.Scheune) Skäindoore (ju)
hinunter biedeel, deel, addeel, haddeel
hinziehen wailuuke
hinzielen küüroogje
hinzufügen beföigje, touföigje
hinzuzahlen toulapje
Hirsch Hirsk (die), Hart (die)
Hirschgeweih; ( Spitze v. ~ ) Takke (die)
Hirt Höid (die)
historisch historisk
Hitze Hatte (ju)
Hitzebläschen Hitsepuule (ju)
hitzig hitsich
Hitzkopf Fjuurkop (die), Dulkop (die)
hitzköpfig dulkopped
Hobel Skoawe (ju, R); ( Lang~ ) Rauboank (die)
Hobelbank Skoawboank (ju); (H) Skoaboank (die); Skauboank (ju, US)
hobeln skoawje (R)
hoch hooch; (aufrecht) stolt, uureende; nun ~! hup!
Hochamt Hoomisse (ju)
hochbeinig hoochbeenich
hochdeutsch hoochdüütsk
Hochgestellten Hooge (do)
hochkrempeln hoochkrauelje
hochliegend hoochlääsend
Hochmoor Hoochfoan (die), Foan (die)
hochmütig grootsk, hoochdrain, moudich, stailoored, wreed
hochnäsig sein dän Kop tou hooch dreege
Hochsommer Hoochsuumer (die)
höchst uuterst; das ~e dät uuterste, die Krountje
höchstens höchstens
Hochzeit Hochtied (ju), Wärskup (ju)
Hochzeitsessen Hochtiedsieten (dät)
Hochzeitstag Hochtiedsdai (die)
Hocke Hurke (ju); (v. Getreide) Hokke (die)
hocken in do Hurke sitte; (v. Getreide) hokje
Höcker Hökker (die)
Hockstellung; in ~ ap de Hurke
höckerig bälterch
Hode Klööte (ju), Oai (dät), -ere
Hodensack Säk (die)
Hof Weer (ju), Hoaf (die), Hoafruum (die)
Hoffart Hoofoart (die)
hoffärtig hoofäidich
hoffen hoopje
hoffentlich sääft
Hoffetot Hoapedood
Hoffnung Hoopenge (ju)
Hofkirche Hoafsäärke (ju)
höflich hoffelk
Höhe Höchte, Hööchte (ju), (S) Hachte; in die ~ uumhooch; in die ~ schießen apskjoote; in die ~ streichen apstrieke
hohes Tier Paias (die)
höher haager; ~ als buppe
hohl hol
hohläugig (d)joopooged
Höhle Hööle (ju)
höhlen holje
Hohlkehle Glusse, Glusse (ju)
Hohlmaß; (alt, 3/4 Liter) Oud dät), (U) Ud
Hohlraum Hollegaid (ju)
Hohlsaum Holnäid (ju)
Höhlung Hollegaid (ju)
Hohlzahn Dongele (ju)
Hohn Hoon (die)
höhnisch skoi, höönisk; ~ lachen skakkerje
hojanen hoojoanje (R)
hökern höökerje
holen hoalje (R)
Holland Hollound LN
holländern swierje
Hollandgänger Holloundgunger (die)
Hölle Hälle (die)
Hollen Hollen ON
Hollenermoor Hollenerfoan ON
Höllenpforte Hällenpoute (ju)
höllisch hälsk, hälske
holprig knubbelich
Holunder Kidde (ju), Kiddeboom (die), Kitjeboom (die)
Holunderbaum Kiddeboom (die)
Holunderbeere Kiddebäie (ju)
Holunderblume Kiddebloume (ju)
Holunderholz Knalbusseholt (dät), Kiddeholt (dät)
Holundertee Kiddetee (die)
Holz Holt (dät); ( v. Eberesche ) Moaiholt (dät); ( fossil ) Holtstubbe (die); ( grün ) Gräinholt (dät); ( längsfaserig ) liekträidich Holt; (im Moor) Sienholt (dät), Sienstubbe (die); ( für Sarge ) Noodholt (dät); ( zum Sensenschärfen ) Strik (dät), do Strieke; großes Stück ~ Klos (die); kleines Stück ~ Skeede (ju); {ferulmje, ju Noust, präntje, die Spint}
Holzbekleidung im Schiff Skandäksel (die)
hölzern holten; {ju Boolje, ju Muurpiepe, pänje, ju Pusse, dät Swik, die Waapel}
Holzgestell in Windmühle Kjuuselwierk (dät)
Holzhammer; (schwer) Buuke (ju); ( zum Flachsklopfen ) Buuke (ju), Troite (die);
Holzhandlung Holtsteek (die)
Holzharke; (klein) Bik (dät), do Bieke
Holzhaus Holthuus (dät)
holzig holterch
Holzkeil Holtkiel (die)
Holzklotz Rängel (die)
Holzkohle Holtkoole (ju)
Holzkugel Kuuse (ju)
Holzleiste Lieste (ju); (am Dachrand) Wiendfeere (ju)
Holzlöffel Buuterlätse (ju)
Holznagel Prigge (die)
Holznapf Näp (die)
Holzpflock Pänne (die)
Holzriegel Sköätel (die)
Holzscheit Plänter (die), Rängel (die); ~e kleeuwed Holt
Holzschuh Hosk (die); ( mit Lederbekleidung ) Stöäwelhosk (die); ( zum Torfgraben ) Brikhosk (die)
Holzschuhmacher Hoskemoaker (die)
Holzschuhmachermesser Rietsoaks (dät)
Holzschüssel Näp (die)
Holzstange Prängel (die); (dünn) Spiele (ju)
Holzstift; (klein) Prigge (ju)
Holzstück am Pflugeisen Soole (die)
Holzzapfen Pänne (die)
Honig Huunich (die)
Honigbeutel Huunichpüüt (die)
Honiggetränk Meede (ju)
Honiggras Kaantegäärs (dät)
Honigkuchen Huunichkouke (die)
Honigpresse Huunichprässe (ju)
Honigsieb Huunichpüüt (die)
Honigtracht Dracht (ju)
Honigwabe Moarte (ju), Huunichmoarte (ju); ( leer ) Wierk (dät), (U) Wäirk
Hopfen Hoppe (ju)
horchen lusterje, pinkoorje, lunkoorje
Horcher Lusterer (die)
hören heere; hör auf! skee uut!
Horizont Horisont (die)
Horn Houden (dät), (U) Hudden; ( v. Tier ) Fäihouden (dät); {tuutje}
Hornisse Doarne (ju), Doddene (ju)
Hornklee Slinkkleeuwer (die)
Hose Bukse (ju)
Hosenlatz Snälfikker (die)
Hosenschlitz Fikke (ju)
Hosenstoff Fieskaft (dät)
Hosentasche Buksetaaske (ju)
Hosenträger Drachte (ju)
hübsch fluch, froai
Hubschrauber Hoochskruuwer (die)
Huf Houf (die), Houch; {ju Koote}
Hufeisen Houfiersen (dät)
Hufnagel Houfspieker (die)
Hufschmied Houfsmid (die), – smiede
Hüftbein Hufteknooke (die)
Hüfte Hufte (ju)
Hügel Höäwel (die), Hööchte (ju)
hügelig bälterch
Huhn; (weiblich) Hanne (ju); {goakelje (R), dät Hannerik, Koarel tousmiete, pluuderje}
Hühnerarsch Hanne-iers (die)
Hühnerauge Liktouden (die)
Hühnerei Hanne-oai (dät), -ere; (ohne Dotter) Spouksoai (dät), (ohne Schale) Skieteloai (dät)
Hühnerkamm Hannekoum (die)
Hühnerleiter Hannelaadere (ju)
Hühnernest Hannenääst (dät)
Hühnerstall Hannesküül (dät), Hannehuk (dät), Hannestaal (die)
Hühnerstange Hannerik (dät)
Hühnerstiege Hannelaadere (ju), Hannewieme (ju)
Hülle Skeele (ju), Skeede (ju)
hüllen hülje
Hülse Puule (ju), Dop (die), Skeede (ju), Skiele (ju), Bulster (dät), Bagge (ju)
Hummel Moasieme (ju)
humpeln humpelje, kloutje
Humpen Klippe (ju)
Humus Mul (dät)
Hund Huund (die); ( groß ) Buldoage (die); ( klein ) Häkkebieter (die), Kööter (die); ( läufig ) Siepe (die); ( nicht reinrassig ) Bastert (die); {blafje, gnaarich, gräl, hisje, jachterje, joagje (R), siepje}
Hundehütte Huundehutte (ju)
Hundeleine Huundeliene (ju)
hundert hunnert
Hunderte Hunnerte [pl.]
Hündin Tieuwe (ju)
Hundsrose wüülde Rouse (ju)
Hundsstern Huundsstierne (die)
Hundstage Huundsdeege (do)
Hüne Hüüne (die)
Hunger Smoacht (die, R), Hollegaid in dän Buuk; (erschöpfend) Geehunger (die); {hunskje}
Hungerleider Smachlappe (die)
hungern smoachtje; absichtlich ~ sik besmoachtje; ständiges ~ Smoachteräi (ju)
hungrig smoachtich
hüpfen hupje, tichelje
Hure Skikse (ju)
Husten Host (die)
husten hostje
Hut Houd (die); dummer ~ Skanduudel
hüten woarje (R); Schweine ~ swienewoarje; sich ~ sik woarje
Hütte Hutte (ju); ~ zum Backen Bakhuus (dät)

I
ich iek
Idee Idee (ju), Ienfal (die)
Igel Koodiegel (die), Swieniegel (die), Tuuniegel (die)
Igelkolben Iele (ju)
ihm him
ihn him
ihnen him, [pl.] se
Ihnen Jou
ihr [f. sg.] se, [besitzl.] hier, hiere, [nom. pl.] jie
Ihr Jou
Iltis Ulk (die)
im in dän, in dät
Imker Imker, Iemker (die); {ju Muurpiepe}
immer immer, altied(e); fast ~ smoals; für ~ [weggehen] ap Nimmerwiersjoon
Immobilien Määrke (ju)
impfen ääntje
importieren importierje
imstande instande
in in, binne
infolge ätter
indirekt indirekt
Industrie Industrie (ju)
ineinander innunner
Infanterie Foutfoulk (dät)
informieren informierje
Ingrimm Grol (die)
Ingwer Gänfer (die)
inhaftieren iensponne
Inhalt; (v. Karre) Koareful (ju); ( v. Löffel ) Lätseful (ju); ( v. Tasse ) Kopful (ju)
Inland Binnenlound (dät)
inne inne
innen inwändich, inne
Innenmauer; (dünn) Kantsteenmuure (ju)
Innenseite Binnersiede (ju)
Innere Binnere (dät)
innere Organe do binnerste Deele
innerhalb binne
innerste binnerste
Insektenlarve Moade (ju)
Insel Ailound (dät), Insel (ju)
Instrument Instrument (dät)
Intelligenz Intelligens (ju)
interessant interessant
Interesse Interesse (dät), Sin (die)
interessieren interessierje
inwendig inwändich
Inzucht Intucht (ju)
inzwischen intwisken, in de Twiskentied, unner do Wiele, unner ju Wiele
irden äiden
irdisch waareldsk; ~es Dasein Waareldslieuwend (dät); ~es Gut Waareldsgoud (dät); ~es Leben Äidenlieuwend (dät)
irgend jemand aan
irgendein irgendeen
irgends irgends, ainewaine
irgendwo ainewaiens, ainewaine, irgends
irre reden doamelje, dweele, ielje; im Fieber ~ boasje
irren dweele (hie dwält – dwuul- dwällen); sich ~ sik ferdwo
Irrenanstalt Dulhuus (dät)
Irrlicht Wierljucht (dät), Äiddunst (die); {wierljuchtje}
Irrsinn Biesteräi (ju)
irrsinnig dwälsk, rappelich
Irrsinniger Maale (die)
Irrwahn Ierwoan (die)

J
ja; (jawohl) jee; (doch) ja
Jacke Jikkel (die); ~ ohne Ärmel Rump (die); {dät Foarpound}
Jagd Jaacht (ju); auf die ~ gehen jeegerje
Jagdhorn Jaachthouden (dät)
Jagdschein Jaachtkoarte (ju)
Jagdzeit Jaachttied (ju)
jagen joagje (R); (v. Jäger) jeegerje
Jäger Jeeger (die)
Jahr Jier (dät); in diesem ~e fon t Jier; vergangenes ~ fergeen Jier; nächstes ~ touken Jier; über ein ~ alt uurjierich
Jahresring Jieresring (die)
Jahrestag Jiersdai, Jieresdai (die)
Jahreszahl Jiertaal (ju), Jiertoal (ju)
Jahreszeit Jierstied (ju), Jierestied (ju)
Jahrgang Jiergong (die)
Jahrhundert Jierhunnert (dät)
jährlich jierelk(s)
Jährling Bäist (dät)
Jahrmarkt Kroammäärked (dät)
Jahrring Jieresring (die)
Jahrtausend Jierduusend (dät)
Jahrzehnt Jiertjaand (dät), do tjoon Jiere
jähzornig dulkoppich; ~er Mensch Dulkop (die)
Jakobi; Sankt ~ Sänt Jookub
Jammer Jammer (die)
jammern jöäselje, kloagje, jammerje, jauelje, jauerje
Januar Januoar (die)
jappen japje
Jätehacke Häkker (die)
jäten juude (hie jut – jutte – jut)
Jäter Judder (die), Juuder (die)
Jauche Jeere (ju)
Jauchegrube Jeeredobbe (die)
Jauchekarre Bakkoare (ju)
Jaucherinne Groupe (ju)
Jauchgrube Jeerdobbe (die)
jauchzen juuchje, huuwje; rufen und ~ roogje
jaulen galpje, jauerje
jawohl jee
je je, jee; ~ Dutzend je Duts; ~ länger ~ lieber je loanger je ljauer
Jeanshose fieskaffende Bukse
Jeansstoff; aus ~ fieskaffend
jede älke; ~n Tag alle Deege; ~n Augenblick alnuunan alluundan
jeder älk, älke
jedermann allemon, älk, älkuneen, die maaste Mon; nicht ~s Sache nit foar Jan un allemon
jedes älke
jedesmal allemoale
jedoch oaber (R), oawers
jeher; von ~ fon jeehäär
jemals jeemoals
jemand wäl, aan; ~ anders uurs aan
jemands wäls
jener, –e, -es juns
jenseitig uursiede, (U) oursiede
jenseits juns, junner, junsiede, uursiede
jetzt nu, stuuns; bis ~ tou nu tou
jeweilig jeewielich
Joch Juk (dät), Ommerjuk (dät)
jochen jukje
Johanni; Sankt ~ Sänt Jans
Johannisbeere; rote ~ roode Säntjansbäie (ju); schwarze ~ swotte Säntjansbäie (ju), SlanterbäieBoukelbäie (ju)
Johannistag Midsuumer (die)
jovial eepenhoundich
Jubel Juubel (die)
jubeln juubelje
jucken juukje, kribbelje, prikkelje
Jude Juude (die)
jüdisch juudsk
Jugend Junkhaid (ju), Juugd (ju), Juugend (ju); Jungfoulk (dät)
Jugendliche Jungfoulk (dät); dumme ~ Goadenjegoud (dät)
Jugendzeit Bäidenstied (ju)
Juli Juli (die)
jung jung, junk; ~er Baum Teeling (die); ~es Fohlen Hiesje (dät); die ~e Welt Jungfoulk (dät); ~er, unerfahrener Mensch Kiek-in-de-Waareld (die)
Junge Wänt (die); {from, Hosk, oarich, roar, roodhierich, sljucht, Wandhinnerk}
jungen jungje
Jünger Jünger (die)
Jungfer; ältere ~ Jüfferske (ju)
Jungfrau Jungwucht (dät)
Junglehrer Unnerkoaster (die)
Jüngling Jungmon (die)
Jungsein; Zeit des ~s Jungegaid (ju)
jüngst knu, knulääst, kuudelk, (U) kuuts
Juni Juni (die)
Juwel Juuweel (dät)

K
Kachel Ästerke (ju)
Käfer Rust (die)
Kaff Sääf (dät)
Kaffee Koafje (ju); eine Tasse ~ n Kopful Koafje; Meßgerät für ~ Koafjelood (dät)
Kalb Koolich (dät), do Koolwere
Kalbsleder Kalfsleeder (dät)
Kalender Kalänner (die), Oawernak (die)
Kalk Kalk (die), (U) Koolk; mit ~ bestreichen wietje
kalken kalkje
Kalkstein Kalksteen (die)
Kalmus Karmswuttel (ju)
kalt koold
kaltblütig kooldblöidich
Kaltblütigkeit Kooldblöidegaid (ju)
Kälte Keelde (ju); {ferkluumje}; vor ~ erstarren ferkluumje
kälteempfindlich kluumsk, krimpsk, froasterch
kälter kaller
Kältewelle Keeldewälle (ju)
Kamel Kamäil (dät)
Kamerad Kamroad (die), Moat (die)
Kamille Kamälde (ju), Kamääln (die)
Kamillenblüte Kamäälnblöite (ju)
Kamillentee Kamääln (die)
Kamingesims Bossem (die), (S) Bousem
Kaminrost Huund (die)
Kamm Koum (die), do Koume
Kammdeckel (v. Pferd) Kääsen (dät)
kämmen keeme; Wolle ~ kraasje
Kammer Koomer(e) (ju, die)
Kammgarn Siejätjäiden (dät)
Kamp Komp (die), Kamp (die)
kämpfen kampje
Kampfplatz Kampsteede (ju)
Kanal Kanoal (dät)
Kandare Stangentoom (die)
Kandiszucker blonken Sukker
Kaninchen Kanienken (dät)
Kanne Kanne (ju); (für Bier) Krous dät), (RU) Kruus
Kanone Kenunne (ju)
Kante Kaante (ju), Ägge (ju)
kanten kaantje, uumelichte
Kanten Kappe (ju)
Kanthaken Kanthoake (die)
Kanzel Preetstoul (die)
Kanzlei Kanslai (ju)
Kapitän Kaptain (die)
kapitulieren sliepstäitje, sik kamp reeke
kaputt stukken
kaputthauen stukken haue
Kapuze; Umhang mit ~ Pälleriene (ju)
Kapuzinerkresse Stäitbloume (ju), Häkkebloume (ju)
Kärcher Koarder (die)
Kardätsche Krasse (ju)
Karde Krasse (ju)
kardieren kraasje
Karfreitag stille Fräindai (die)
Karn Säddene (ju)
karnen säddenje
Karo Ruute (ju)
Karre Koare (ju); {ju Beere, ju Troame}
karren koarje
Karrenlast Koareful (ju)
Karrenschieber Koarder (die), Koareskuuwer (die)
Karrevoll Koareful (dät)
Karst Foankraabe (die)
Karte Koarte (ju)
karten koartje
Kartenspiel Koartenspil (dät), – spiele; {Kjuus, Ruute, Truuf}
Kartoffel Tuffelke (ju)
Kartoffelacker Tuffelkeäkker (die)
Kartoffelforke Tuffelkefuurke (ju)
Kartoffelkeime Kiensel (dät)
Kartoffelland Tuffelkelound (dät)
Kartoffelmiete Tuffelkekäller (die)
Kartoffelschale Tuffelkeskil (dät)
kartoffelschälen; Korb zum ~ Skilkiepe (ju)
Kartoffelschaufel Tuffelkefuurke (ju)
Kartoffel-sortiermaschine Waaier (die)
Karussel Maalmäälne (ju)
Karwoche stille Wiek (ju)
Käse Sies (die); {wrak, galsterch, läbberch}
Käselab Sieslabbe (ju)
Käsewasser Sieswoai (die)
Kassierer Beerder (die)
Kastanie Kastanje (ju)
Kasten Kaste (ju), Bak (dät)
kastrieren uutbiende, sniede
Katastrophe Unnergong (die)
Kater Bolse (die), Koater (die)
katholisch katoolsk
Kätzchen Kitse (ju)
Katze Kat (die), Puus (die), do Puusjene; (im Herbst geworfen) Stoppelkat (die); {joagje, dät Kattebäkken}
Katzenauge Katte-ooge (dät), -ne
Katzendreck Katteskiete (ju)
Katzenleder Katteleeder
Katzennapf Kattebäkken (dät)
kauen kauje; langsam und vorsichtig ~ mummelje; Tabak ~ priemje; ohne Zähne ~ mummelje
kauern hurkje; sich ~ in do Hurke sitte
Kauf Koop (die)
kaufen koopje; auf Auktion ~ miene; in Bausch und Bogen ~ ruusje, ap e Ruuse koopje; unachtsam ~ in dän Slöär koopje
Käufer Kööper (die)
Kaufmann Koopman, Koopmon, – ljuude (die)
Kaufmannsgut Koopmansweere (ju)
Kaufmannschaft Koopenskup (dät)
Kaulquappe Poagestäit (die)
Kautabak Sloatje (ju)
Kauz; komischer ~ Fegöök, Fegöäk (dät)
Kebse Klatte (ju), (S) Klitse, Keepse (ju)
Kebsweib Klatte (ju), (S) Klitse, Keepse (ju)
keck käk; driest, driesterch; (v. Mädchen) brustich, bruusich
Kegel Keegel (die), (U) Kiegel
kegeln keegelje, (U) kiegelje
Kegelspiel Keegelspil (dät)
Kehlbalken Hooneboolke (die)
Kehle Kääle (ju), Sluuk (die), Strot (die); ~ abschneiden käälkje
kehlen käälkje
Kehlkopfentzündung Kruup (die)
kehren kiere, (U) käire, weende (hie woant (R) – woande (R) – woand (R))
Kehricht Feegelse (ju)
kehrt machen n Traal nieme
keifen kieuwje (hie kift – keeuw – kieuwen)
Keil Kiel (die); eiserner ~ Iersenkiel (die); ~ bilden kielje; mit ~en befestigen kielje
keilen kielje
keilförmig kielich; ~es Landstück Goore (ju)
Keim Kien (die), Kiensel (dät); ~e entfernen oukienselje
keimen kiene (hie kint – kiende – kiend), kienje, spruutje
Keimling Kiensel (dät)
kein naan [m.], neen [f.,n., pl.]; gar ~ goarnaan
keiner neemens
Kelch Kälk (die)
Keller Käller (die)
Kellerassel Muurtieke (ju)
kennen kanne (hie koant (R) – koande (R) – koand (R))
Kenntlichkeit Kannegaid (ju)
Kenntnis Kunde (ju), Weet (ju)
Kennzeichen Känteeken (dät), Määrk (dät)
kennzeichnen känteekenje, liekteekenje
Kerbe Käärf (die), Keep (die)
kerben käärwje, keepje
Kerbholz; etwas auf dem ~ haben dät Fäl nit skeen hääbe
Kerl Käärel (die
Kern Kääden (die); Piedek (die)
Kernhaus Käädenhüüsken (dät), Hüüsken (dät)
kernig käädenich
Kerze Käärse (ju), Lucht (dät), -ere
Kessel Seetel (die)
Kesselflicker Seetelflikker (die)
Kesselhaken Seetelhoake (die); Ansatz am ~ Hoal (dät)
Kette Kätte (ju)
ketten kätje
Kettenglied Glid (dät), do Gliedere, Kättenlid (dät), -liede, Lid (dät), do Liede
Ketzerei Kätseräi (ju)
keuchen häächje, (S) hichje, knuchje, (S) knöchje, blächje, hachje, hiemje
Keuchen Buuksloon (dät)
Keuchhusten Stikhost (die)
kichern güüchelje, smüüsterlaachje
Kiebitz Kiewiet (die)
Kiebitzmoor Kiewietsfoan (die) ON
Kiefer Keeuwebunke (die); (Baumart) Fjuure (ju), Fjuurenboom (die)
Kiefernholz Gräinholt (dät), Fjuurenholt (dät); harzdurchtränktes ~ Kien (dät)
Kienholz Sienholt (dät), Sienstubbe (die)
Kienruß Swotsel (dät)
Kiesel; voller ~ flinterch
Kieselstein Flinte (ju), Flintensteen (die)
Kind Bäiden (dät) – (U) Bidden; ~ aus früherer Ehe Foarbäiden (dät); anhängliches ~ Siephuntjen (dät); kleines ~ Dot (die), Litje (die, ju); noch nicht entwöhntes ~ Tittebolse; noch nicht sauberes ~ Skiethäkke (die); uneheliches ~ Foarbäiden (dät); uneheliches ~ bekommen mäd n Bäiden in Huus kuume; ungehorsames ~ Rakker (die); {balleküülje, dramje, hüügje, rammelje, siepje}
Kinderarsch Bäidensiers
Kinder do Bäidene
Kinderei Bäideneräi (ju)
Kinderhemd Päie (ju)
Kinderjahre Bäidensjiere (do)
Kinderklapper Klatterbusse (ju), Klatterdöise (ju)
Kinderkleid Päie (ju)
Kinderkram Bäidenskroam (die)
Kinderlätzchen Slabberdouk (die)
kinderlieb bäidensmaal
Kinderschuh Bäidenskou (die)
Kinderspiel Bäidenspil (dät), – spiele; {kalle, kuutebuutje, kuusesloo}
Kinderspielsachen Pingel-pangel
Kinderwagen Bäidenswoain (die); (scherzhaft) Bullerwoain
Kinderzeit Bäidenstied (ju)
kindisch kinsk, bäidensk; ~e Streiche bäidenske Töäge
kindlich bäidensk
Kindskopf Bäidenskop (die)
Kindtaufe Silme (ju)
Kink Snierekat (die)
Kinn Keeuwe (ju)
Kinnlade Keeuwebunke (die), Sookenknooke (die)
kippen kaantje, kippe, külpje
Kippwagen; (zweiräderig) Wüppe (ju)
Kirchdorf Säärspeltäärp (dät), Louch (dät)
Kirche Säärke (ju); {die Oargelbeen}
Kirchengesang Säärkensong (die)
Kirchenlied Säärkenläid (dät)
Kirchentür Säärkendoore (ju)
Kirchhof Säärkhoaf (die)
kirchlich säärkelk; ~er Festtag Halgedai (die); ~ trauen kapläärje
Kirchspiel Säärspel, Säspel (dät)
Kirchturm Säärktouden (die)
Kirschbaum Säärseboom (die)
Kirsche Säärse (ju)
Kissen Kääsen (dät)
Kissenüberzug Bjuure (ju)
Kiste Bak (dät), Kiste (ju), Kuffer (die); große ~ Bakbäist (dät)
Kitt Kit (dät)
Kittel Pesuundje (dät), (S) Pestruundje
kitten kitje, kitte
kitzeln kiddelje
kitzlig kiddelsk
klaffen kiesje, japje
kläffen blafje, bliekje, jalpe, klifkje
klaffend japsk
Klage Kloage (ju, R)
klagen kloagje (R)
Klageruf Kloageroup (die)
klamm klom
Klammer Kniepe (ju)
klammern klammerje
Klamotten Panduuren (do)
Klang Kloang (die)
Klangloch Kloanggat (dät)
Klappbrücke Klapbrääch (ju), – brääge
Klappe Klappe (ju)
klappen klappe
Klapper Klöäterdöise (ju)
klappern klapperje, klatterje, knapperje; (v. Zähnen) snapperje
Klappertopf Doodriek (die)
Klapphut Flüürhoud (die)
Klaps Klaps (die), Bats (die)
klar kloor, peroat, fäidich
klären kloorje, kläärje
klaren; sich in ~ sein sik kloor weese
Klarheit Kloorhaid (ju)
klarlegen kloorlääse
klarstellen kloorstaale
Klasse Klasse (ju)
Klatschbase Plappermuule (ju)
Klatschbüchse Knalbusse (ju)
klatschen lapje, klatskje; (v. Wasser) flappe
Klaue Klaue (ju)
Klausner Kluusner (die)
kleben klieuwje, bakje, plakje
Klebkraut Klieuw (dät), Klief (dät)
klebrig klieuwsk, kliesterch, klieuwerch
kleckern klakkerje, drauelje, slakkerje
Klecks Klaks (die)
Klee Kleeuwer (die)
Kleeblatt Kleeuwerblääd (dät), -bleede
Klei Kloai (ju, R)
Kleiboden Kloaigruunde (ju)
Kleid Klood (dät), do Kloode; ~ ohne Ärmel Rump (die); Rand des ~es Soom (die)
kleiden kloodje (hie kloodet, klat – kloodede, klatte – klooded, klat); tüütelje
Kleider Kloodere (do); alte ~ Panduuren (do); schlechte ~ Fudden (do); {bekniepen, kiesje, klatterch, oudrain, tunderje}
Kleiderfabrik Säieräi (ju)
Kleidersaum Soom (die)
Kleiderschrank Klooderskap (dät)
Kleidertracht Klooderdracht (ju), Dracht (ju)
Kleidung Kloodoasje (ju), Kloodere (do); ärmliche ~ Göitjen (dät), klatterch, knipsk
Kleidungstück Kloodengstuk (dät), Klood (dät)
Kleie Bulster (dät), Kläie (ju); (v. Roggen, Weizen) Seemelse (ju)
klein littik, [Adj.:] litje; knap, minnelk; ( fein ) kleen; sehr ~ lietik, [Adj.:] lietje; im ~en in t litje; arbeiten im ~en knüsselje; {(die) Minnerpot, ju Pliete, die Tängel}
Kleinarbeit Tiepelkroam (die)
Kleine Litje (die, ju)
kleiner litjer
Kleingeld Kleenjäild (dät)
Kleinhändler Hööker (die)
Kleinigkeit Klöäteräi (ju), Lapkroam (die), Minnegaid (ju), Skäät (die); ~en Kleenkroam (die)
Kleinkind Puppe (die)
kleinlaut kleenluud
kleinst litst
kleinste minste; ins ~ ausarbeiten int Kleenste uutoarbaidje
Kleinverbrecher Freeter (die)
Kleister Kliester (die)
kleistern kliesterje
Klemme Klämme (ju), Kniepe (ju), Äänge (ju); in der ~ sitzen in de Pikponne sitte
klemmen klämme, sik stuukje
Klepper Skröägel (die)
Klette Kladde (ju), Klooranne (ju)
Kletterer Stieger (die)
klettern klatterje, klauerje, klieuwerje
klicken klikke
klickern knikkerje
Klima Lucht (ju)
klimatisch klimatisk
klimmen klieuwe (hie klift – kleeuw – klieuwen)
klimpern klimperje, klinsterje
Klingel Pingelklokke (ju)
Klingelbeutel Klingelpüüt (die)
klingeln klingelje, bimmelje, tingelje; (hell ) klikke
klingen klinge (- kloang – kloangen)
Klinke Klinke (ju); ~ öffnen oder schließen klinkje
klinken klinkje
klirren klierje, ratterskje
Kloben Kloowe (die), (U) Kljo
klopfen klopje, rammelje; Flachs ~ troitje
Klopholz Buuke (ju)
Klöppel Klääpel (die), (S) Kleepel; {baierje}
Kloß Kluutkene (ju), Klüüte (ju); ~ aus Blut und Mehl Bloudbaal
Kloster Klaaster (dät)
Klosterknecht Klaasterknächt (die)
klösterlich klaasterelk
Klosterschule Klaasterskoule (ju)
Klotz Klos (die), Bungel (die); mit ~ befestigen klosje
Kluft Kleeuw (ju)
klug klouk, kluftich, finnich, wies; {Affekoat, bäätätter}
klüger klokker
Klugheit Kloukhaid, Kloukegaid (ju), Wiesegaid (ju)
Klugredner Wiesbaaler (die), Wiesnoose (die)
Klumpen Klüüte (ju), Knuust (die), Knuuwe (ju), Humpen (die) , Klump (die); (Erde) Kluute (ju),
Klüüte; (in Milch) Klunder (die); (Strauß) Truust (die)
Klumpfuß Klumpfout (die), -fäite
klumpig klüüterch
Kluten Stuk (dät)
knabbern knapperje, knabberje, gnibbelje
Knabe Wänt (die)
Knabenkraut Kuukuuksbloume (ju)
knallen knalje, knappe, bumsje; dumpf ~ puffe
knapp knap; (v. Kleider) bekniepen; (selten) betüüm, betüümt
Knappheit Knaphaid (ju), Kröäk (die, R)
knarren gnoarje, knaapje, knappelje, gierje, knääterje, knätterje; scharf ~ knitterje
Knäuel Kljoun (dät), Buund (dät)
Knauserer Noodnoagel (die)
knauserig koorich, nau, kniepsk, knikkerch
Knecht Knächt (die)
kneifen kniepe (hie knipt – kneep – kniepen), knippe
Kneifzange Knieptonge (ju)
kneten kneede (hie knät – knatte – kneeden), truchmoange, wälje
knicken knikke
Knicker Knikker (die)
Knie Kniebel (die); (in Boot) Knie (die); {knäihalterje, kniebelje, Hüüsken}
Kniehöhle Kniebelhom (die)
knieiges Fuchsschwanzgras Muusegäärs (dät), Saisendüüwel (die)
Kniekehle Kniebelhom (die); Bucht fon n Kniebel
knien knäie
Kniescheibe Kniebelponne (ju), Ponne (ju), Ponne fon n Kniebel
Kniff Kniep (die)
knipsen knipje
Knirps Böötel (die), Krööte (die), Stint (die); kleiner ~ Stjunkert (die), Waadebukse (die)
knirschen knasterje, gierje, gnasterje, gnisterje, knapperje; (mit Zähnen) knaasterje
knistern knisterje, knitterje
Knoblauch Knuuflok (dät)
Knöchel (an Hand) Knouel (die); (an Fuß) Onkel (die)
Knochen Bunke (die), Knooke (die)
Knollen Knulle (ju)
Knochenhautentzündung Fiek (die)
Knochenmark Maak (dät)
knochentrocken knookedruuch
knochig knookich
Knopf Knoop (die)
knöpfen knoopje
Knopfloch Knoopgat (dät), – goate
Knorpel Wüüldewoaks (dät), Gnisterge (ju), Gnister (dät), Gnuuster (die)
Knorren Knuust (die), Noust (die)
knorrig nousterch, noustich
Knospe Blossem (die), Knoaspe (ju)
knospen spruutje
Knoten Knät (die), (US) Knöt, Knubbe (die); voller ~ knätterch
knoten knätte, (US) knötte
knüpfen knätte, (US) knötte
Knüppel Knäppel (die)
knurren gnurje, gnoarje, brumje
knurrig gnoarich (R)
Koben Huk (dät), Koowe (ju)
Kobold Oolke (die); (im Getreide) Hällekeem (die)
Koch Kok (die)
kochen sjoode (ju sjut – sood – seeden); schlecht ~ kookje; zu ~ anfangen sjunge
kochend sjoodenheet
Köcherjungfer Toonebikker (die)
Köchin Köäkske (ju)
Kochkessel Sjooder (die)
Kochtopf Ietelpot (die)
Köder Budde (ju), Äise (ju)
ködern budje; (locken) lokje
Koffer Kuffer (die), Kuffert (die)
Kohl Kool (die)
Kohle Koole (ju)
kohlen hoske, koolje
Kohlenbehalter Tääste (ju)
Kohlenfeuer Koolefjuur (dät)
Kohletopf Tääste (ju)
Kohlgarten Kooltuun (die)
Kohlmeise Koolmeeske (ju)
Kohlsaat Koolsäid (dät)
Kohltopf Koolpot (die)
Kolben Kolwe (die)
Komfort Mäkkelkaid (ju)
komisch kluftich, kerjöölsk, ferfreeten, oarich, roar
kommandieren kommandierje, (U) komdäirje
kommen kuume (hie kumt – koom, keem – keemen)
kommend touken
Kompaß Kumpas (die)
kompliziert prikkelch, prikkel
Komposthaufen Broihoage (die)
König Köönich (die)
Königin Köönigin (ju); (v. Bienen) Muur (ju); {muurloos}
königlich köönichelk
können konne (iek, hie kon, du koast, wie konnen(e) – kuud(e) – kuud)
Kontrast Kontrast (die)
kontrollieren skauje
Konzessionsgeld Standjäild (dät)
Kopf Kop (die); kleiner ~ Bäidenskop (die)
Kopfbedeckung; (auffällig) Skanduudel (die)
Kopfbeule Druule (ju)
köpfen kopje
Kopfende Kopeende (dät); am ~ toukoppense
Kopfgrind Skin (dät)
Kopfheide Dopheede (ju)
Kopfhörer Kopheerer (die)
Kopfkissen; (groß) Peel (dät)
Kopfschmerzen Koppiene (ju), Kopkällen (dät)
kopfschütteln skäddekopje, kopskädje
Kopfstein Kopsteen (die)
Kopfteil v. Bett Kopeende (dät)
Kopftuch Hierdouk (die)
Koppel Koppel (die)
koppeln koppelje, jukje
Koralle Kralle (ju)
Korallenschnur Krallebeend (dät)
Korb Kuurich (die), (U) Kouerch; (zum Kartoffelschälen) Skilkiepe (ju); (aus Weidenruten) Kiepe (ju)
Körbchen Heeuwe (ju)
Korbflasche Twiegebuddel (die)
Korbstake Apstok (die)
Körbulle Köärbulle (die)
Kordel Kordel (ju)
kören kääre, köäre
Korinthe Krinte (ju)
Kork Koark (die)
Korken Koark (die)
Korkenzieher Koarkeluuker (die), Koarkenträkker (die)
Korn Koarel (dät); ~ wannen kranselje; {kranselje, waaierje}
Kornblume Skoanelke (ju, R), Roagebloume, Skandebloume
Kornboden (in Mühle) Soller (die)
Kornbranntwein Sluk (die)
Körnchen Kroume (ju)
Korndämon Boarewulf (die)
Korngarben aufsetzen hokje
körnig koardelk
Körper Lieuw (dät), Lieuwend (dät), Körper (die); ~ zwischen Brust und Lenden Lieuw (dät); ~ wo die Beine sich spalten Skrid (die)
Körperhaare; Person ohne ~ Koaljoager (die)
korpulent tjukbuuked
Korridor Gong (die)
korrigieren begjuchtje
Körung Köärenge (ju)
kosen fräie
Kosewort {Düüfken (dät)}
Kost Kost (ju)
kostbar kostboar
Kosten Kossenge (ju, doo), Kosten (do)
kosten kostje, pröiwje
Kostgänger Kostgunger (die)
kostspielig; sehr ~ pieperjuur
Kot Skiete (ju), Köätel (die), Strunt (die), Skäät (die), Sliek (die)
Kötel Köätel (die)
Kotelett Snirrebroaden (die)
kotzen späie
Krabbe Krabbe (ju)
krabbeln krabbelje, krauelje
Krach Späktoakel (die); ~ machen karjöölje, skandoalje
krachen kroakje (R), knappe
Kracke Klaphingst (die)
Kraft Kraft (ju), Stäärke (ju), Kroasje (ju), Stäärkegaid (ju)
Kraftfahrzeug Kraftfoartjuuch (dät)
Kraftfeder Moudfugge (ju)
kräftig kräftich, strääwich, mons, baldoarich, bäistich, gail, wöist, wrieuwel, wrieuwelch; ~er Mensch Dalskert (die)
kraftlos swäkkelk
Kraftlosigkeit Slappegaid (ju)
Kraftmensch Wrouter (die)
Kragen Kroage (die, R)
Kragenbesatz Böörtjen (dät)
krähen kjo (hie kräit – kräide – kräid), kräie
Kralle Kralle (ju)
Kram Kroam (die, R)
kramen kroamje
Krämer Hööker (die), Kroamer (die)
Kramladen Kräämerwinkel (die)
Kramme Krompe (ju)
Krammetsvogel Kraansfuugel (die)
Krampe Krompe (ju)
krampen krompje
Krampf Krom (ju)
Kran Kroan (die)
krank kroank, säik, rotterch, galsterch, seer, süük
kränkeln kroankelje, kwienje, kreepelje
kränkelnd wookelk
kränken kroanke, kroankje
Krankenbett Kroankenbääd (dät)
Krankenstuhl Kroankenstoul (die)
krankhaft rotterch
Krankheit Kroankhaid (ju); ansteckende ~ Süükte (ju), Plooge (ju); (v .Haustier) Skuppe (ju); {Bloudspäienge (ju), boasjene Kroankhaid}
kränklich eeuwelch, luurich, wietnibbed, kroankelk, kwakkelch, noar; ~ sein kwakkelje
Kranz Kraans (die), Kroune (ju); ~ von Steinen Rulloage (ju)
kraß kros
Krater Kroater (die)
Krätze Skuppe (ju)
kratzen plikke, röäkelje, rubje, skraabje, skuurje, kraabje, kraawje, kratsje; (v. Wolle) krasje; (v. Vieh) puurje; {Skraaber (die)}
kraueln krauelje
krauen kraabje, kraawje; ( mit Zähnen ~ v. Pferd ) gnubje
kraus kruus, krullerch
Krause Kruus (ju); in ~n legen krüüselje
kräuseln krulje, kruuselje
Krauseminze Kruuseminte (ju)
kraushaarig kruushierich
Krauskopf Kruuskop (die)
Kraut Kruud (dät), do Krüüdere
Krebs Krääps (die), Kanker (die); an ~ leidend kankerch
Krebsblume Konkel, Woaterkinkes (do)
Krebsgeschwür Kanker (die)
Kreide Kriet (dät)
Kreis Kring (die)
kreischen krieskje, krietskje, gülpe
Kreisel Tiddeltop (die), Snurrekat (die)
kreiseln swierje
kreisen sirkelje
kreisrund kringrund
krempeln krauelje; Lippen ~ tuuterje
Kreuz Kjuus (dät), Krüüs; über ~ uurtwäärs; ~ v. Tier Kjuuselwierk (dät)
kreuzen kjuusje
Kreuzer Krüüser (die )
Kreuzfahne Kjuusfoone (ju)
Kreuzgang Kjuusgong (die)
Kreuzglaube Kjuusgloowe (die)
Kreuzholz Kjuusholt (dät), Twäärsholt (dät)
kreuzigen kjuusigje
Kreuzleine Kjuusliene (ju)
Kreuzotter Needer (ju)
Kreuzträger Kjuusdreeger (die)
Kreuzungspunkt Skiere (ju)
kreuzweise kjuuswiese
Krickente Kriekoante (ju)
Kriechbohne Kruuboone (ju)
Krieche Oachte (ju)
kriechen kjoope (hie kjupt – kroop – kreepen), krabbelje
Kriecher Kjooper (die)
Kriechweide Äidwüülge (ju)
Krieg Kriech (die)
kriegen kriege (hie kricht – kreech – kriegen)
Krieger Krieger (die)
kriegerisch kriegerisk
Kriegsgefangene(r) Kriechsgefangene (die, ju)
Kriegsschiff Kriechsskip
krimpen krimpe (- kromp – krompen)
Krippe Krääf, Krääb (ju, die), (S) Kräbbe
Kritiker Kritiker (die)
kritisch kritisk; ~ betrachten lakskauje
kritzeln kritselje
Krokodilstränen weinen snippeltroonje
Krone Kroune (ju); (das Höchste) Krountje (die)
krönen krounje
Kropf Krop (die)
Kröte Pudde (die)
Krücke Krukke (ju)
Krug Kruuke (ju), Pulle (ju)
krüllen krulje
Krümchen Krüümelke (dät)
Krume Krommel (die), Kroume (ju)
Krümel Krommel (die), Kroume (ju)
krümelig krommelch
krümeln krommelje, kromje, krömmelje
krumen kromje
krumm kruum, jäl, jälsk, skeeuw, (v. Brett) uurjälsk; ( v. Tür ) winsk; ~ biegen kruumbeegje
krummbeinig kruumbeenich
Krummel Kroume (ju)
krümmen kruumbeegje
Krummheit Kruumegaid (ju)
Krummholz (im Schiff) Kruumholt (dät)
Krümmung Kruumenge (ju), Kruumte (ju), Bucht (ju), Slänkte (ju)
Kruppe Kjuus (dät)
Krüppel Kreepel (die), Huphap (die), Stumper (die)
krüppelhaft kreepich, (US) kreepel
krüppelig kreepich, (US) kreepel
Krüppelwalmdach Flipken (dät)
Kruste Koarste (ju)
Küche Köäkene (ju)
Kuchen Kouke (die), (U) Kuuke
Küchenherd Häid (die), Maskine (ju), Koakmaskine (ju)
Küchentür Köäkendoore (ju)
Kuckuck Kuukuuk (die)
Kuckucksblume Kuukuuksbloume (ju)
Kugel Kuugel (ju)
Kuh Ku (ju), do Bäiste; {bejänne, bisje, blöökje, bulje, drinsje, gääst, ju Haatje, Molk apluuke, mounjaaderje, Spontau, tiedich, dät Tjuuch}
Kuhblume Hoangstebloume (ju), Huundebloume (ju)
Kühe Bäiste (do)
Kuhfladen Kuuskäät (die), Kuuskietebält (die), Skietelbält (die)
Kuhhirt Koiert, Köi(er)t (die)
Kuhkalb Köike (dät), Kuukoolich (dät), -koolwere
Kuhkette Kuukätte (ju)
kühl köilich, köilich, luftich
kühlen keele, (R) köile, (U) koile
Kuhmist Kuuskiete (ju), Staalemjuks (die)
kühn driesterch, baldoarich, köin
Kuhpfad Bäistepaad, -poade (dät)
Kuhschwanz Kuustäit (die)
Kuhstall Kuustaal (die)
Kuhstallgraben Groupe (ju)
Kuhzitze Kuutit (die)
Küken Suuken (dät); {jalpe}
Kükenauslauf Suukensingel (dät)
Kükenei Suukenoai, -ere (dät)
Kükenlaufraum Suukensingel (dät)
Kükenweibchen Hanken (dät)
kultivieren kultivierje
Kultursprache Kultuursproake (ju)
Kümmel Kummel (die)
Kummer Kummer (die), Ferträit (die)
kümmern kummerje; sich ~ sik kummerje
Kunde Kunde (ju)
kundgeben kännigje, (S) kändigje
kundig kundich
kündigen kännigje, (S) kändigje
Kunst Kunst (ju)
Kunstdünger Kunstdunger (die)
Künstler Kunstler (die)
künstlich kunstelk
kunstvoll kunstful
Kupfer Kooper (dät); {die Deegel, ferkooperje}
kupfern koopern
Kupferschmied Koopersmid, – smiede
kuppeln koppelje
Kürbis Flaaskappel (die)
kurieren kuurierje
kurren kurje
Kurs Kuurs (die)
kurz kuut, knap; ~ angebunden kuutan, näielk; ~er Baumstamm Wrubbe (die); ~ gesagt kuutuum; ~e Pfeife Bröäsel (die), Döäfke (ju); ~e Strecke Aantje; ~er Trab Hundjetrap (die); in ~en Zeitabständen alle nooseloang; den kürzeren ziehen mäd dän kuutsten gunge; kürzester Weg Gjuchte (ju)
kurzatmig kuutommich, kuutommed, dämpich, (U) dämpstrich, dämperch, benaud
kürzen kuutje, bekuutje
kürzlich knu, knuulääst, kuudelk, kuutens, kuuts (U)
kurzsichtig stiksjüünich, stiksjuunich, stiksüünich, kuutsichtich
Kurzstroh Kuutsträi (dät)
Kurzweil Korswille (ju)
Kurzwellen Kuutewällen
Kusine Nichte (ju)
Kuß Oap (die, R), Piep (die), n Swäiten
küssen oapje, (US) aapje, piepje, küsje, soondje; wollüstig ~ flappe
Küste Kuste (ju)
Küstenstreifen Kustenstriek (die)
Küster Koaster (die)
Kutsche Kuutske (ju); (Einachse) Karjool, Karjut (dät), Krjoole (ju); (für ein Pferd) Eensponner (die), Troame (die)
Kutscher Kuutsker (die)

L
Lab Strämsel (dät), Läbbe (ju)
Labkraut Klieuw (dät)
Labmagen Läbbe (ju)
lächeln; spöttisch ~ smielje
lachen laachje; ins Fäustchen ~ smusterlaachje; hämisch ~ smüüsterje; höhnisch ~ skakkerje; laut ~ skakkerje; laut und schallend ~ groalje; verstohlen ~ gniffelje
lächerlich lächerelk, snurrich, lachhaft
Lachs Lachs (die)
Lack Lak (die)
Lade Loade (ju, R)
laden leede (hie laat – latte – leeden)
Laden Winkel (die), Kööpenskup (ju)
Ladendiener Winkelknächt (die)
Ladentisch Tööneboank (die)
Ladentür Winkeldoore (ju)
Ladenware Winkelweere (ju)
Ladeplatz Leedesteede (ju)
Ladung Leedenge, Leedenje (ju)
Lage Loage (ju, R)
Lager Leeger (dät)
Lagerhaus Pakhuus (dät)
lagern leegerje
Lagerplatz für Holz Holtleeger (dät)
Lagerraum für Getreide, Heu Gulf (dät)
lahm lom, lommich, staf
Lahmheit Loamte (ju), Lommegaid (ju)
Lähmung Lomhaid (ju)
Laken Leeken (dät)
Lakritze Sapkouke (ju)
lallen babbelje
Lamm Loum (dät), do Loumere; männliches ~ Bukloum (dät); weibliches ~ Ouloum (dät)
Lämmerschwanz Loumerstäit (die)
Lammswolle Loumerwulle (ju)
Lampe Lampe, Laampe (ju), Lucht, -ere (dät)
Lampendocht Laampedäächt (die)
Land Lound dät), do Lounde(re); eingefriedigtes ~ Komp (die); niedriges ~ Läichlound (dät); Stück ~ Pound (dät); kleines Stück ~ Snippel (die); unbebautes ~ Trjaaske, Tjaaske (ju); unfruchtbares ~ Uunlound (dät); {begrupje, pulterch, skier, skroa, sied}
landeinwärts loundien
landen loundje
Ländereien Lounderäien (do); {Deelenge}
Landkarte Loundkoarte (ju)
Landmaß Skäppelsäid (dät), Juk (dät)
Landpfleger Loundpleeger (die)
Landsleute Lountjer (do)
Landsmann Lo(u)ndsmon (die)
Landsmann Londsmon, -ljuude (die)
Landstraße Loundsträite (ju)
Landstreicher Göitjen (dät), Strööper (die), Strieker (die)
Landstrich Flakte (ju), Loundstriek (die)
Landstück; (sumpfig) Röt (dät)
Landteil Lounddeel (die)
Landungsbrücke Loundengssteech (die)
Landvermesser Loundmeeter (die)
Landvolk Loundfoulk (dät)
Landwirtschaft Buuräi (ju)
landwirtschaftlich loundwirtskaftelk; ~er Betrieb Buuräi (ju)
lang loang; ~e Zeit loange; zu ~e touloange; mit ~en Drähten loangträidich
langbeinig loangbeend
lange loange
Länge Loangte (ju, R); ~ der Ärme Fäidem (die)
langen loangje
Längengrad Loangengroad (die)
Längenmaß Fäidem (die); (alt) Tol (die)
Langenstraße Loangesträite (ju) ON
länger laanger
Langeweile loange Wiele
Langhobel Rauboank (die), Rietskoawe (ju)
langjährig loangjierich
länglich loangsk
langmütig loangmöidich
längs loangs
langsam loangsoam, dudderch, duddich, duulich, sinnich; ~ arbeiten klungelje; ~ im Denken und Handeln bietou; ~ fahren jukkelje; ~ gehen slöäre, söäle; ~ und schleppend gehen sakkerdauje; ~er Mensch Slöärdert (die), Söälert (die); ( v. Pferd ) duulich, (S) döddich; ~ sein klungelje
Längsfaser; nach der ~ verlaufend liekträidich
langstielig loangträiderch
Langstroh Loangsträi (dät)
Langwagen {do Lippen}
langweilig loangwielich, tiepelich
Lanze Lanse (ju)
Lappen Lappe (die), Plun (die), Fudde (ju), Talte (ju), Tulte (ju)
Lärm Allaarm (die), Halaam (die), Späktoakel (die), Bedrieuw (die), Paroabel (die); ~ machen truumultje; ~ und Unruhe machen remäntje
lärmen allaarmje, halaamje, balskje, broaskje, bruusje, karjöölje, rummelnasje, ruumoorje, skändoalje, späktoakelje
Larve Ruupe (ju); (v. Schnellkäfer) Träidwurm (die)
Lasche Laaske (ju)
laschen laaskje
lassen läite (hie lät – liet – lät)
Last Last (ju), Meelasje (ju)
Laster Laster (dät)
lästern lästerje
lästig lastich, antringsk
Lasttier Lastdiert (dät)
Latein Latien (dät)
lateinisch latiensk
Laterne Skienfät, -feete (dät), Latuchte (ju)
Latsche Slurre (ju)
Latte Latte (ju); mit ~n versehen latje
Lattengestell Rik (dät)
Lattenzaun Strankät (dät), Stakät (dät)
Lätzchen Slabbelappe (die)
Laub Loof (die), (R) Loou, (S) Looch
Lauch Look (dät)
Lauer Luur (ju)
lauern luurje; verstohlen ~ gluupje
Lauf Loop (die); (für Federvieh) Singel (dät)
laufen loope (hie lapt – ron – ronnen), näidje; heimlich davon ~ sik wächpisje; schnell ~ flitskje, flitsje, tauje, tichelje, gau loope, kielje, bänselje, in Sproang loope, tauje, tichelje; Schlittschuh ~ sköäwelje; auf den Zehen ~ tööntje; ~d tou Fout
Läufer Lööper (die)
Läuferschwein Lööper (die)
Laufgewichtswaage Änster (die)
Laufgitter Singel (dät)
läufiger Hund Siepe (die)
Laufmasche bilden aploope
Lauge Looie (ju)
Laune Luune (ju), Nukke (ju)
launig tuuterch
launisch luunsk, buksk, wranterch
Laus Luus (ju)
lauschen lusterje, lunkoorje
Lausei Niete (ju)
lausen luusje
lausig luusich
laut luud; (heftig) fäl; ~ lachen skakkerje, groalje; ~ reden proalje; ~ schreien galpe, gierje
laut sprechen ballerje
Laut Kloang (die)
lautbar luudboar
lauten luude (dät lut – lutte – lut)
läuten läide (dät lät – lätte – lät); Angelus ~ kläppe
lauter luuter
Läuter Läider (die)
lau ljou
lauwarm ljouwoorm, luukwoorm
lavieren lavierje
leben lieuwje; stürmisch ~ bambuusje; ~d lieuwend
Leben Lieuwend (dät); das irdische ~ Äidenlieuwend (dät); Dauer des ~s Lieuwendstied (ju)
lebendig lieuwend, lieuwendich, leebendich, krewäl
Lebensarbeit Lieuwendswierk (dät)
Lebensmittel Lieuwendsmiddel (dät), Ietelweere (ju), Ieteräi (ju)
Lebensstand Lieuwendsstand (die)
Lebenswandel Lieuwendswondel (die)
Lebenszeit Lieuwendstied (ju)
Leber Lieuwer (ju)
Leberegel; an ~ erkrankt gallerch
Leberwurst Lieuwerwust (ju)
Lebewohl Foarwäil (dät)
lebhaft kwiek, ballerch, fläksk
Lebhaftigkeit Ballergaid (ju)
leblos luurich
Lebzeiten Lieuwendstieden (do); zu seinen ~ bie Lieuwendstied
Leck Läk (die)
leck läk; ~ sein läkke
lecken, träufeln läkke, siepelje; ( mit Zunge ) likje; Lippen ~ smakmuulje
lecker smoakelk, läkker, swäit, köärsk
Leckeres Läkkeres
Leckermaul Läkkersnuute (die), Slikkertaaske (die)
Leder Leeder (dät); (zäh) Tiegeleeder (dät); {ju Äiwe}
ledern leedern; ~er Brandeimer Broundommer (die)
ledig leedich; (los) kwiet
Leer Lier ON
leer loos; {ju Täine, dät Wierk}
Leeraner Lierder (die)
leeren loosmoakje
leerlaufen leedichgunge
leerschöpfen loosskäppe
legen lääse (hie lait – laide – laid, imp. lai); sich ~ lääse gunge, sik deellääse
Lehm Leem (die); aus ~ kloamd; mit ~ bauen kleeme (hie klämt – kloamde – kloamd); ~ mit Stroh Kleemelse (ju)
Lehmdecken bauen wällerje
Lehmgrube Leemdobbe (die)
lehmig leemerch
Lehmwand Wooge (ju), kloamde Wooge; ~e bauen wällerje; {ju Räi}
Lehne Liene (ju)
lehnen lienje
Lehnstuhl Kroakstoul (die)
Lehre Leere (ju); handgreifliche ~ Dämper (die)
lehren leere
Lehrer Mäster (die), Koaster (die), Leerder (die)
Lehrerin Jüfferske (ju)
Lehrgeld Leerjäild (dät)
Lehrjunge Leerwänt (die)
Lehrmädchen Leerwucht (dät)
Leib Lieuwend (dät), Lieuw (dät)
leibhaftig fulboudich
leiblich liefelk
Leichdorn Liektouden (die)
Leiche Lieke (ju)
Leichenbestattung Liekentoach (die)
Leichenbitter Doodenbidder (die)
Leichenträger Dreeger (die)
Leichenverbrennung Liekenferbaadeneräi (ju)
leicht licht; ( bequem ) mäkkelk, bekweem; ( mühelos ) reedelk; am ~esten ap lichtste
leichtfertig; ~er Mensch Windbüüdel (die); ~e Frau Flüürtaaske (ju)
leichtgläubig lichtleeuwend
Leichtigheit Lichtegaid (ju)
Leichtsinn Lichtsinnegaid (ju)
leichtsinnig licht, lichtsinnich, lichtierst; ~er Mensch Lichtfink (die)
Leid Leed (dät)
leid läid; es tut mir ~ dät spiet mie, dät däd mie läid; ~ tun benoarje
leiden liede (hie lit – leed – lieden)
Leiden Lieden (dät)
Leidenskelch Liedenskälk (die)
Leider Lieder (die)
leidlich oardich, oarich, täämelk
leiern laierje, (S) läierje
leihen leende (hie leent – leende, loante – leend, loant), leene; (borgen) buurgje, US) bourgje
Leik Liek (dät)
Leim Liem (die)
leimen liemje
leimig liemerch
Leimtopf Liempot (die)
Lein Lien (dät)
Leine Liene (ju)
Leinen Linnen (dät); aus ~ linnens, linnen
Leinen Linnengöitjen (dät)
leinen linnen
Leinenmaß (7½ Ellen) Smitte (ju)
Leinenzeug Linnengöitjen (dät)
Leinöl Lienoulje (ju)
Leinsamen Liensäid (dät)
leise sinnich, dumped, liesken; ~ glühen gloorje; ~ stoßen tikje
Leiste; (Bauchrand) Läiste (ju); (Randstreifen) Lieste (ju)
Leisten Läist (die)
leiten leede (hie lat – latte – lat), laitje
Leiter; (zum Steigen) Laadere (ju), (US) Laddere; {ju Stappe, die Twäärsstok}
Leiter; (der leitet) Uppermon, – ljuude (die)
Leiterholm Laaderboolke (die)
Leitersprosse Stappe (ju)
Leiterwagen {ju Laadere, ju Runge, ju Siedelplonke}
Leithammel Klokkeweeder (die)
Lektion Läkse (ju)
Lende Leende (ju), Skinke (die), Stilte (die)
Lendenstück Stilte (die)
lenken länkje, stjuure
lenksam; schwer ~ balstjuurich
Lerche Läiwerke (ju), (S) Leeuwke
lernen leere
Lesebuch Leesebouk (dät)
lesen leese (hie lääst – luus – leesen)
Letter Lättere (ju)
letzt lääst; ~e fergeen; ~ens läästens
leuchten ljuchte, luchtje; grell ~ grälluchtje
Leuchter Kandler (die), Ljuchter(ke) (die)
Leuchtturm Ljuchttouden (die), Fjuurtouden (die)
leugnen löägenje, nit ounnieme
Leute Ljuude, Ljuuden (do)
Libelle Päärtjen (dät), (S) wüülde Hangst, Rüüderhoangst (die), loangbeende Määge
licht ljoacht (R), häl
Licht Lucht (dät); ans ~ kommen an den Dai kuume, foar t Ljoachte kuume; ~ geben skiene
lichtbraun ljoachtbruun
lichterloh ljoachtskienend, ljoachterlöächen
Lichtmeß Ljoachtmisse (ju)
Lichtquelle Lucht, -ere (dät)
Lichtschein Ljoacht (dät), Luchtskien (die)
lichtscheu luchtskjou
Lichtstrahl Luchtstroal (die)
lieb ljo, ljoowelk; du ~e Zeit! bie mien Lieuwendstieden!, nu man tou!
Liebe Ljoowe (ju), Ljoote
lieben jädden liede muuge, ljo hääbe, jädden hääbe
lieber ljauer
Liebhaber Ljoohääber (die)
liebkosen aigje, (HS) aisje, strookje
lieblich läifelk
Lied Läid (dät), do Läidere, Song (die)
Liederbuch Läidebouk (dät)
liederlich liederelk
liefern lääwerje
liegen lääse (hie lait – liech – lain)
Liek Liek (dät)
lilafarben sangen
Linde Lindeboom (die)
Lindenbaum Lindeboom (die)
Linderung Äntsät (die)
Lineal Lienjoal (dät), Liekstikke (die)
Linie Lienje (ju), Skrieuw (die)
linieren lienje
link linker, linke
links linksk, links
Lippe Lippe (ju); ~n am Langwagen do Lippe; {sprak, tuuterje}
lispeln lispelje, lisperje, mäd lääsende Tunge baale
List Limpe (ju), List (ju)
Liste Liste (ju), Lieste (ju)
listig truchdrieuwen, laidich; ~e Streiche Kattetööge (do)
Litanei Luutenäi (ju)
Lob Lof (dät)
loben loowje, beproalje, priesje
Loch Gat (dät), do Goate(re) (R), Kuule (ju), Luftgat (dät); ( im Boden ) Dobbe (die); ( im Dachgiebel ) Oaigat (dät); ( im Eis ) Woake (ju, R); ( in der Mauer ) Staigergat (dät); kleines, rundes ~ Muuseooge (dät), -ne
löcherig goaterch (R); (v. Käse) läbberch
Locke Kruus (ju)
locken lokje, tokje
Lockente Lokoante (ju)
Lockerheit Loosegaid (ju)
locker loos
Lockruf; (für Kälber) kieman!; (für Hühner) tüüt!, tüüt!, (fur Schweine) kuffie!
Löffel Lätse (ju); {Lätseful}
löffeln lääpelje
Lohe Looie (ju)
lohen looje, loogje
Lohn Loon (die)
Lohn Fertjoonst (die); auf hohen ~ versessen juurloonsk; ~ zum Futtern Fodderloon (die)
lohnen loonje
Los Lot (dät), do Loote
los kwiet, loos; offen leedich
losbrechen loosbreeke
löschen (v. Schiff) losje; (v. Feuer) läskje, (S) löskje, uutjoote
Löschkappe Fjuursteelpe (ju)
Löschpapier Klatpapier (dät)
Löschplatz Losselsteede (ju)
lose loos
lösen lööse, loosmoakje
losen lootje
losgehen loosgunge; ( davon schreiten ) loosstappe
losketten looskätje
loslassen loosläite
losmachen loosmoakje
lossprengen loosspränge
loswerden looswäide; nicht ~ können besitten blieuwe mäd
Lot Lood (dät)
löten loodje, löödje, löötje
loten loodje
Lotterie Lotteräi (ju), Lootjeräi (ju)
Löwe Leeuwe (die), Lööwe (die)
Löwenzahn Hangstebloume (ju), Huundebloume (ju)
Luft; (Himmel) Lucht (ju); (Gas) Luft (ju)
luftdicht luftticht
Luftdruck Luftdruk (die)
lüften luftje
Luftgewehr Knalbusse (ju)
Luftlinie Gjuchte (ju)
Luftloch im Faß Spuund (die)
Luftröhre Sundeegeshoals, ferkierde Hoals (die)
Luftschicht Luftloage (ju)
Luftspiegelung Suumerkatte (do)
Lüge Löägense (ju), Löägene (ju)
lügen ljooge (hie ljucht – looch – lain), koolje, flunkerje
Lügenbold Lüüchpüüt (die), Lüüchpot (die), Lüüchfät (dät), -feete
Lügenhaftigkeit Ljoogeräi (ju)
Lügner Löägener (die), Lüüchfät (dät), -feete, Wiesmoaker (die)
Lügnerei Wiesmoakeräi (ju)
lügnerisch löägensk
Luke hinter Kühen Klapper (die)
Lümmel Lummel (die), Knääwel (die)
Lump Lump (die)
Lumpen Plun (die), Fudden (do)
Lumpenhändler Plunker (die)
Lumpensammler Plunker (die)
lumpig talterch
Lunge Lunge (ju)
lungern lungerje
Lünse Läns (die)
Lunte Lunte (ju)
Lust Lust (ju), Sin (die); ~ haben Sin hääbe
lüstern lustjammerch, begeerelk
lustig lustich
lustlos sloksk; ~ essen plierkje
Luxus Stoat (die), Apwand (die)

M
machen moakje (R), dwo; sich ~ sik bereeke
Macht Macht (ju)
mächtig machtich
machtlos machtloos
Machtwort Machtwoud (dät)
Mädchen Wucht (dät), do Wuchtere; leichtes ~ Skikse (ju); mannstolles ~ Klatte (ju); verwöhntes ~ Määmewucht (dät); {brustich, bruusich}
Made Moade (ju, R)
Magd Fauene (ju)
Magen Moage (ju)
magenkrank ferspäid
mager meeger, kleen, eempeld, slanterch, smoachtich, lied; ( v. Fleisch, Land, Tieren ) skroa (Flaask); ~es Geschöpf Strind (die)
Magerkeit Meegergaid (ju)
magern meegerje
magnetisch magnetisk
mähen mjo (hie mäint – mäinde – mäind); Grummet ~ gramje; mit Sichel ~ sichtje; zum Mähen bestimmte Wiese Mäid (ju)
Mäher Mädder (die), Holloundgunger (die)
Mähgerät für Heide Sied (die)
Mahl Mäil (dät)
mahlen määlnje, griene; {toumäälnje}
Mahlmetze Matte (ju); ~ entnehmen matje
Mahlsteingehäuse Pot (die)
Mahlzeit Mäiltied (ju)
Mähmaschine Maimaskine (ju)
Mähne Moone (ju)
mähnen moonje
Mahnung Moonenge (ju)
Mai Moai (die), Moaimound (dät)
Maikäfer Moairust (die), Boombikker (die)
Maimonat Moaimound (dät)
Mais Turskeweete (ju)
Maisch Mask (die)
-mal –moal
mal; (einmal) moal
Mal Moal (dät)
malen moalje (R)
Maler Moaler (die)
Malerei Skilleroatsje (dät)
Malz Moalt (dät)
Malzmehl Moaltmeel (dät)
Mama Määme (ju), do Määme
man [betont] man; [nicht betont] me
manch(er) moonich
manche moonige, eenige
manches Mal moonichmoal
Manchester Masjäster (die)
manchmal mongs, monges
Mangel Kröäk (die); ~ leiden Kröäk liede
Manieren; gute ~ Benul (dät)
Mann Mon (die), do Monljuude, Käärel (die); alter ~ oolde Knaaster (die)
Mannagras Slabbegäärs (dät)
mannbar stääkfääst
männlich monnelk
Mannsbild Monmoanske (die)
Mannschaft Monskup (ju), Plouch (die)
Mannshöhe Käärelshöchte (ju)
Mannsperson Monmoanske (die)
mannstolles Mädchen Klatte (ju)
Mantel Moantel (die, R)
Märchen Soage (ju)
Marder Modder (die)
Marienkäfer Goddeshanken (dät)
Mark (Geld) Maak (die); (Kern) Piedek (die); (Land) Määrk (ju)
Marke Määrk (dät)
markieren markierje
Markröhre Piedek (die)
Markt Määrked (dät), (S) Mierked
Marktbude Tälte (ju)
Marktgewühl Määrkedgewöil (dät)
Marktplatz Määrkedsplats (die)
Markttag Määrkedsdai (die)
Marsch Marsk (die)
Marschboden Kloaigruund (die)
marschieren marskierje
Marschtorf Daar (die)
Marter Matter (ju)
martern matterje
März Meerte (die)
Märzmonat Meertemound (dät)
Masche Mäske (ju)
Maschine Maskine (ju)
Masern Meesel (pl)
Maß Mäite (ju); {dät Bestäk, die Fäidem, dät Kläm, dät Oud}
Masse Masse (ju); dicke ~ Lubbe (ju)
Massenzustrom Antroang (die)
Maßliebchen Marienbloume (ju)
Maßstock Räi (ju)
Mast; (v. Schiff) Mäst, Mast (die); ( v. Vieh ) Maaste (ju)
Mastbank Mästboank (die)
Mastbaum Mäst, Mast (die)
Mastdarm Paktierm (die)
mästen maaste, apfodderje
Material Materioal (dät)
Matrose Matrose (die)
matt; (glanzlos) dof, foal; ( müde ) loom, flau, flaumoudich, gammelich, labberch, ludderch, sluf, sluurich
Matte Matte (ju)
Mattigkeit Flauegaid (ju)
mauen miauje, mauje
Mauer Muure (ju)
Mauerassel Muurtieke (ju)
mauern muurje; {dät Staigergat, dät Staigerholt, die Staigerpeel}
Mauerpfeiler Stiepel (die)
Mauerschwelle Muurploate (ju)
Mauerstein roode Steen
Maul Bäk (die), Frätte (ju)
Maul- und Klauenseuche Süükte (ju)
Maulaffen feilhalten blaarbakje, joankje (R)
maulen liepje, muulje, tuuterje
Maulkorb Muulkuurich (die)
Maulwurf Wroute (ju)
Maulwurfsfalle Wroutefalle (ju)
Maulwurfshügel Wroutebält (die)
Maulwurfsloch Wroutegat (dät)
Maurer Müürker (die)
Maurerkelle Truufel (die)
Maus Muus (ju)
Mausedreck Muuseköätel (die)
Mausefalle Muusefalle (ju)
Mäusegerste Muusegäärs (dät)
mausen muusje
Mausenest Muusenääst (dät)
mausern rüüderje
Mausezahn Muusetusk (die)
meckern mäkkerje, bläärje
Meer See (ju), Meer (dät); (Kindersprache) Bullerwoater (dät)
Meeresarm Meerierm (die), Mündenge (ju), Muude (ju)
Meeresvogel Seefuugel (die)
Mehl Meel (dät); {büülje, griene, mulsk, säkje}
Mehlbeeren Hoagele (do)
Mehlbeutel Meelbjuure (ju)
mehlig meelich, meelerch
Mehlkiste Meelkiepe (ju); (in Mühle) Büülkiste (ju)
Mehlkloß Puffert (die); (in Öl gebacken) Ouljeflut (dät)
Mehlsack Meelpüüt (die)
Mehlschüssel Meelkiepe (ju)
Mehlsieb; drehender ~ in der Mühle Büüle (ju)
mehr moor; je ~ je doaner; ~ als nötig uurhoop
mehren meerje, moorje
mehrere moorere
mehrfarbig spinkelch
Mehrheit Meerhaid (ju)
mehrmals moormoals
meiden miede (hie mit – meed, mitte – mieden, mit)
Meile Miele (ju)
mein min [m.], mien [f., n., pl.]; mienen
Meineid Meeneed (die)
mein(em) [m.] min; [n.] mien
meinen meene
meinen [m.] min
meinetwegen mintwain
Meinung Meenenge (ju)
Meise Meeske (ju)
Meißel Boitel (die), (S) Beetel, (H) Böötel (die), Stäkiersen (dät)
meißeln boitelje, (S) beetelje, (H) böötelje; {uutkeepje}
meist maast, uuterst; aller ~ allermaast; am ~en ap maaste, am maasten
meistbietend maastbjoodend
meistens maastens, maasttied, maasttieds, truchuut
Meister Boas (die), Mäster (die)
Melde Mälde (ju), Meelde (ju)
melden mäldje
Meldung Mäldenge (ju)
melk meelk, (H) mölk; zu früh ~ foarmeelk; schon lange ~ foarmeelk
melken meelke (hie mälkt – moolk – muulken); mit Daumen und Zeigefinger ~ stripje
Melkschemel Meelkstoul (die)
Melkstuhl Meelkstoul (die)
Melodie Wiese (ju); ohne ~ singen, spielen duudelje
Menge Boudel (die), Masse (ju), Fullegaid (ju); (Anzahl) Riege (ju); (v. Menschen) Koppel (die); (Schar) Skoar (ju), Tucht (ju); (v. Torf) Sleek (dät)
mengen moange (R)
Mengsel Moangelse (ju)
Mensch Moanske (die, R), do Moanskene; ( Frau ) Moanske (dät, R); ( abstoßend ) Buuba; ( arbeitsam ) Knooier, Wrouter; ( arm ) Koaljoager, Lieder; ( dumm ) Bloage, Dwat; ( einfältig ) n Hoolwen; ( einflußreich ) Paias; ( eingebildet ) Kloukskieter; ( elend ) Skröägel, Stakkert, ( flegelhaft ) Rääkel; ( frech ) Jakhoals; ( gierig ) Sluukert; ( grimmig ) Kiesebieter; ( herrisch ) Dreeguuner; ( jähzornig ) Dulkop; ( leichtfertig ) Windbüüdel; ( leichtsinnig ) Lichtfink; ( mühsam gehend ) Kjooper; ( mürrisch ) Tuutersnuute, Wrantpot; ( neugierig ) Hanne-iers; ( rechthaberisch ) Häbbegjucht, Jipjap; ( stark ) Breekert, Dalskert; ( streitsüchtig ) Hikhak, Kääkelder; ( totgewünscht ) Hoapedood; ( träge ) Slöärdert, Slöärhäkke, Söälert; ( unbeholfen ) holtene Koaster, Kluntshäkke; ( unerfahren ) Kiek-in de Waareld; ( unordentlich ) Släif, Sludderbukse, Swieneegel; ( unruhig ) Rubbe, Wiggeliers, Wipskinke, Wipstäit, Wispelstäit, Wöiler; ( verdrießlich ) Gnaarpot; ( zänkisch ) Fjuurfreeter, Kibbelder
Menschen Ljuude, (U) Ljuuden (do), Foulk (dät); andere ~ Uurswäkke; die ~ man
Menschenalter Moanskenlieuwend (dät)
Menschengedenken; seit ~ siet Moanskentoanken
Menschengewühl Rummel (die)
Menschenleben Moanskenlieuwend (dät)
menschenscheu moanskenskjou
Menschheit Moanskhaid (ju)
menschlich moanskelk, moanselk
merken määrke, spüüre; sich ~ änthoolde
Merkmal Määrkmoal (dät); (beim Ballspiel) Kat (die)
merkwürdig määrkwöidich, roar
Meßbuch Misbouk (dät)
Meßdiener Misbetjooner (die), Mistjooner (die)
Messe Misse (ju); ~ bedienen tjoonje
messen meete (hie mät – mätte, wie mätten – meeten)
Messer (der) Meeter (die)
Messer (das) Soaks (dät, R); beinernes ~ Sool (die); stumpfes ~ Filler (die), Fuchel (die), Poagefiller (die); ~ zum Schnippeln Snippelsoaks (dät)
Messerklinge Lämt (dät), Soakslämt (dät)
Messerschärfe Soaksägge (ju), Lämt (dät), Ägge (ju)
Meßgerät Meetinstrument (dät); (für Kaffee) Koafjelood (dät)
Meßgewand Misgewand (dat)
Messing Jeelmäsk (dät), Mäsken (dät); aus ~ mäsken, jeelmäsken
messingen mäsken
Messingring mäskene Ring
Meßschnur Snuur (ju)
Met Meede (ju)
Metall Metal (dät); aus ~ eeren
Metalldraht Wier (dät), Wierträid (die)
metallisch klingen klikke
Metalltopf eerene Pot
Meteorologen do Weederljuude
Meter Meeter (die)
methodisch methodisk
Mett Mät (dät)
Mettwurst Mätwust (ju)
Meuterei Moiteräi (ju)
metzen matje
miauen mauje, miauje
mich mie
Midwinterhorn Luurenhouden (dät)
Mieder Kniep (die)
Miene Miene (ju)
Miete; ( Mietgeld ) Hiere (ju), (U) Häire; ( für Marktbude ) Standjäild (dät)
Miete; ( Haufen ) Miete (ju)
mieten hiere, (U) häire; ( v. Gesinde ) winne (- won – wonnen)
Mietgeld Hierejäild (dät)
Milbe Miete (ju)
Milch Molk (ju); (dick) Klundermolk (ju); ( geronnen ) Keedel (der); ( bei Säuglingen ) Häksenmolk (ju); ~ geben molkreeke; {apluuke, die Flie, keedelje, die Klunder, skiffe, skjoote, songerch}
milchgebend meelk
Milchkammer Buur (die), Molkkoomer (ju, die)
Milchkanne Molkgüütjen (dät), Molkkanne (ju)
milchlos gääst
Milchschemel Molkstoul (die)
Milchschüssel Molkkum (die), Sät (die)
Milchsieb Drooge (ju), Teemse (ju)
Milchstraße Molksträite (ju), Molkstroale
Milchstuhl Molkstoul (die)
Milchtopf Molkpot (die); (klein) Minnerpot (die)
milchwarm molkwoorm
mild(e) mild; ~er Winter kwakkelge Winter
Milderung Äntsät (die)
Milz Milte (ju)
minder minder, minner
minderjährig minnerjierich
mindern minderje; ( beim Stricken ) ou-äängje
minderwertig minnerwäidich; (v. Heu) sunner Gehalt; ~es Wesen Skröägel (die)
Mine Mine (ju)
minutiös prikkelch, prikkel
Minute Minute (ju)
mir mie
mischen miskje, ansätte
Mischmasch Miskmask (die), Pruttelsoppe (ju)
Mischung Miskenge (ju)
mißachten misoachtje
Mißbrauch Misbruuk (die)
mißbrauchen misbruuke
missen misje, miste
Mißerfolg Misärfoulch (die)
Mißernte Misaaden (die)
Mißgestalt Fegöök, Fegöäk (dät)
mißgestaltet wonskeepen
mißglücken misglukje
mißglückt uungeroaden
mißgönnen misgonne
Mißgunst Misgunst (ju)
mißgunstig misgunstich
mißhandeln mishondelje
mißlaunig brumsk
mißlich misselk, misselk
mißlingen misglukje, juunloope
Mißmut Mismoud (die)
mißmutig mismoudich
mißraten misräide
mißtrauisch wontrjousk, wontjousk, mistrjousk, mistjousk
mißverstehen misferstounde
Mist Mjuks (die)
Misteldrossel dubbelde Kraansfuugel (die)
misten mjuksje
Mistgabel Mjuksfuurke (ju), Fuurke (ju)
Mistgang Groupe (ju)
Misthacke Mjukskraabe (die)
Misthaken Mjukshoake (die)
Misthaufen Hoage (die, R); ( klein ) Mjuksbält (die); {ju Siepelke}
Mistkarren Mjukskoare (ju), Bakkoare (ju)
Mistkugel Köätel (die)
Mistwagen Mjukswoain (die)
mit mäd; ~ einander mädnunner
mit- mee-
mitbeleben meemoakje
mitbringen meebrange
miteinander mädnunner, mänunner
Anteil eines Miterben Äärwdeel (dät)
miterleben meebelieuwje
mitessen mee-iete
mitgeben meereeke
mitgehen meegunge
Mitgift Gift (ju)
mithelfen meehälpe
Mitleid Meelieden (dät)
mitleidend meeliedich
mitleidig wookhaatich, meeliedich
mitleidsvoll meeliedich
mitmachen meedwo, meemoakje
mitnehmen meenieme
mitreißen meeriete
mitsamt mädsamt
Mitspieler Meespieler (die)
Mittag Middai (die), -deege
Mittagessen Middaisieten (dät)
mittags smiddeegs, middeeges
Mittagsmahl Middaismäil (dät)
Mitte Midde (ju); ( v. Acker ) Middel (dät)
mitteilen meedeele, foartälle
Mitteilung Meedeelenge (ju)
Mittel Middel (dät)
Mittelalter Middeloaler (dät)
Mittelfinger loange Finger
mittelgroß händich
Mittellauf Middelloop (die)
mittelmäßig middelmäitich, twiskebeen
Mittelpunkt v. Acker Middel (dät)
mittelste middelste
Mittelweg Middelwai (die), – weege
mitten midde, monk(en); ~ in monken
Mitternacht Midnoacht (ju), Middernoacht (ju)
mitunter altoumäts, mongs, mädunner, aluundan
Mittwoch Midwiek (die)
Möbel Mööbel (dät), do Reewen
Mobilien Iengedöönte (dät)
Mode Moude (ju); aus der ~ uutslieten
moderig rotterch, fuul, dunstich, skimmelch
modern rotterje, mooderje
mögen muuge (iek, hie mai, wie muugen – moate (R) – moat (R)); einen ~ aan jädden liede muuge
möglich muugelk
Möglichkeit Muugelkaid (ju)
möglichst muugelkst
Mohnkopf Moonekop (die)
Möhrenlaub Wuttelloof (dät)
Mohrrübe Wuttel (ju)
Molch Pudde (die)
Molken Woaie (ju), (U) Waai (die), (S) Wäi (die), Sieswoai (die)
Moment Sät (dät); im ~ hoast
Monat Mound (dät)
monatlich moundelk
Monatsheft Moundblääd (dät)
Mönch Mönk (die)
Mond Moune (ju)
Mondfinsternis Mouneferdjunkelenge (ju)
mondhell mouneljoacht
Mondscheibe Mounskieuwe (ju)
Mondschein Mounskien (die)
mondsüchtig mounsichtich
Mondviertel Fjoodendeel
Mondwechsel Mounewiksel (die)
Montag Moundai (die)
Moor Foan (die, R); ( abgegraben ) Breedenje (ju), (S) Breedelge; ( schwimmend ) Rüüde (ju); {daarich, dät Kläp, die Meer, dät Sienholt}
Moorauge Fladderge (ju)
Moorbank Boank (die, R), Woodenje (ju)
Moorbildung Foanbildenge (ju)
Moorboden Foangruund (die); (sumpfig) Fladderge (ju)
moorbrennen smeele; {Fjuurkuurich, Fjuurponne, Smeelponne}
Moorgrund Foangruunde (ju)
Moorgut Foangoud (dät)
moorig foanerch, daarich
moorkultivieren foankultivierje
Moorland; (unkultiviert) Douse (ju)
Moorrübe Wuttel (die)
Moorschicht; unterste ~ Daarch (die); {moaserch}
Moorweg Foanwai, -weege (die)
Moos Moas (dät)
Moosbeere Moasbäie (ju)
moosig moasich, moaserch
morastig foanerch
Mord Moort (die)
morden möärenje, möördenje, moordje
Mörder Möärender, Möärder (die), Doodhauer (die)
Morgen Mäiden (die); heute ~ määrlich, (S) mäddelk
morgen mäiden; ~ früh mäinädder, mäiden ädder; heute ~ määrelch; ~ abend mäineeuwend
Morgendämmerung Mäddengries (dät), Daiskiemerjen (dät), Griesljoacht (dät)
Morgengrauen Mäddengries (dät)
Morgenrot Mäddenrood (dät)
Morgenröte Mäddenrood (dät)
morgens smäidens
Morgenstern Mäddenstierne (die)
Morgenzeit Mäddentied (ju); (früh) Hoonentied (ju)
Mostrich Muster (die)
Möwe Meeske (ju), Seemeeske (ju)
Mücke Määge (ju), Loangbeenmääge (ju)
Mückenstich Puule (ju)
müde wuurich, (U) moud, ou, sluf, lak, loom, ludderch, flaumoudich
Müdigkeit Wuuregaid (ju)
muffig mulsk, muffich
Mühe Moite (ju), Fliet (die)
mühelos reedelk
mühen; sich ~ sik Moite reeke
muhen blöökje
Mühle Määlne (ju); {die Bunkeler, ju Büüle, ju Büülkiste, ju Kröihaspel, die Lairee, die Soller, dät Sprüüt}
Mühlenberg Määlnbierich (die), Määlnsteede (ju)
Mühlenflügel Määlnjuuke (die), Määlnroue (ju), Roue (ju)
Mühlenplatz Määlnsteede (ju)
Mühlenstaub Määlnstoaf (die)
Mühlenstein Määlnsteen (die); {dät Ree}
mühsam stuur, kwästich, hoalsbreekelch, tiepelich; ~e Arbeit Kwälleräi (ju), Liedebreeken (dät), Pöäseläi (ju), Tiepelwierk (dät)
Mulde Molle (ju); (zwei Händen) Grapse (ju)
Müll Mul (dät), Kreepelgöitjen (dät)
Müller Muller (die)
Müllermaß Mullermäite (ju)
mulmig mulsk
Mund Muule (ju), Babbel (die), Jipjap (die); in den ~ nehmen bejapje; nach dem ~ reden muulebaale, flunkerje
mundgerecht mundpaas
Mundharmonika Muuloargel (ju)
mündlich mundelk
Mündung Mündenge (ju), Muude (ju)
Mundvoll Muuleful (ju), Biet (die)
munkeln brumje, munkelje
mustern musterje
munter munter, kräägel, buppe- aape, fläksk, fuchtich; (flink) kwik; (rüstig) stak
Münze Munte (ju), Jäildstuk (dät); kleine ~ Stüüwer (die)
mürbe bros, muur, brokkich, kros, kwatterch; ~ werden mulje
Murmel, Schüsser Knikker (die)
Murmelkugel; (groß) Rabbalster (die)
murmeln mummelje, murmelje, muddelje, mäd lääsende Tunge baale
murren murje, brumje
mürrisch tuuterch, wranterch, gnaarich, gnääterch, knöäterch, mursk; ~er Greis Knastert (die); ~er Mensch Tuutersnuute (die), Wrantpot (die); ~ sein wrantje, wrakje
Muschel Musselke (ju), Mussel (ju)
Musik Musik (ju)
Musikant Spielmon (die), -ljuude
Musiker Spielmon (die), -ljuude
Muskel Muus (ju), Muskel (ju)
Muskelfleisch bei Rippen Hoase (die)
muskelig muskelch
müssen moute (iek, hie mout, du moast, wie mouten, mouden – moaste – moast)
müßig leedich
mustern musterje
Mut Moud (die), Keroasje (die); den ~ haben duure
muten moudje
mutig möidich, moudich, krewäl, kordoat, krüüderch, hädfuchtich, stääkfääst
mutlos flaumoudich, moudloos, sluf, sluurich
mutmaßen gisje
Mutmaßung Fermoudenge (ju)
Mutter Määme (ju) , do Määme; Muur (ju), (U) Mour
Mutterfohlen Muurfoole (die)
Muttermal Moal (dät)
Mutterschaf Oue (ju)
Mutterschwein Mutte (ju)
mutterseelenallein liefalleenich, alliefalleenich, mouderseelenalleenich
Muttersöhnchen Määmewänt (die)
Muttersprache Määmesproake (ju), Muursproake (ju)
Mutterstute Foolemääre (ju)
Mutti Määme (ju)
Mutwille Moudwillegaid (ju), Ferfreetenegaid (ju)
mutwillig ferfreeten, daaten, moudwillich, wrieuwel, wrieuwelch; ~e Streiche Töäge (do); ~e Zerstörung Fernäileräi (ju)
Mütze Mutse (ju); ( bestickt ) Apstiksel (dät)
Mutterstute Foolemääre (ju)
Myrtendorn Posten (do)

N
Nabe Trubbe (ju)
Nabel Nauel (die), (S) Nauelke (ju)
nach ätter; (hinterher) bäätap; ~ … hin ätter … wai; ~ oben ätter buppen; ~ unten deel, addeel, haddeel, biedeel
nachäffen ätteroapje
nacharbeiten ätteroarbaidje
nacharten ätteroarje
Nachbar Noaber (die, R); ~n besuchen noaberje
Nachbarin Noaberske (ju)
Nachbarschaft Noaberskup (ju)
nachdenken ättertoanke, gruubelje, simulierje
nachdenklich betoankelk
Nachdurst Ättertoarst (die)
nacheilen ätterielje
Nachen Skuute (ju)
nachessen ätteriete
nachfolgen ätterfoulgje, befoulgje
Nachfolger Ätterfoulger (die)
nachforschen ätterpuurje, ätterheere
nachgeben ätterreeke
Nachgeburt (v. Kuh, Schwein) Tjuuch (dät); ( v. Pferd ) Hoom (die), Hoome (ju); ( v. Tiere ) Ätterfouchsel (dät)
nachgehen ättergunge
nachgerade bie litjen, aphound
nachheizen ätterbäite
nachhelfen ätterhälpe
nachher ätters, ättens, deerätter, leeter; (bald) straks, strak
Nachhut Ätterskup (die)
nachkommen ätterkuume
Nachlaß Ätterläit (die)
nachlassen ätterläite, ousakje
nachlässig slöärich, sludderch, suumseelich; ~er Mensch Slöärhäkke (die)
Nachlässigkeit Slöär (die)
nachlaufen ätterloope; anhänglich ~ siepje; wer jeder nachläuft Siephuntjen (dät)
nachlesen ätterleese
nachmachen ättermoakje
Nachmittag Ättermiddai (die), – deege
nachmittags ättermiddeeges
Nachmittagsmahlzeit Fäsper (die)
nachplappern ätterbabbelje
nachplaudern ätterfläärje
nachrechnen ätterreekenje
Nachrede Ätterbaaleräi (ju)
nachreden ätterbaale, ättertälle; übel ~ ätterfläär(j)e
nachreisen ätterraisje
Nachricht Ättergjucht (ju), Begjucht (die), Tiedenge (ju), Odder (ju)
nachsagen ättertälle
nachschauen musterje
Nachschwarm Ätterswoorm (die)
nachschicken ätterseende
nachsehen ätterkiekje
nachsenden ätterseende
nachsinnen ättersinne
Nachsommer Ättersuumer (die)
nachspüren ätterspeere, ätterspuurje
nächst naist; ~e touken; ( neben ) ieuwenske; in ~er Nähe apnaisten; ~es (Jahr) touken (Jier)
Nächste Naiste (die)
nachsuchen ättersäike
Nacht Noacht (ju, R); heute ~ noachich (R), (S) nachelch, (H) naagelch
nachteilig ätterdeelich
Nachteule Katuule (ju)
Nachtgeschirr Noachtpot (die)
Nachtgespenst Wäilriederske (ju)
Nachtigall Noachtegoal (ju)
Nachtmahr Wäilrüüderske (ju)
nachtragen ätterdreege
nachträglicher Schmerz Ätterpiene (ju)
nachts snoagens (R)
Nachtschatten; schwarzer ~ Fuulbäie (ju)
Nachtschwärmer Nachtroawe (die)
Nachttopf Nachtpot (die), Pispot (die)
nachweisen ätterwiese
Nachwinter Ätterwinter (die)
nachzahlen ätterbetoalje, ättertälle
Nacken Näkke (ju); mit dicker ~ tjuknäkked
Nackenholz für Kühe Kloowe (die), (U) Kljo
nackt noakend (R), bloot, boar
Nadel Näddele (ju); ( zum Stopfen ) Stopnäddele (ju); ( für Ballen ) Paknäddele (ju)
Nadelkissen Näddelkääsen (dät)
Nadelöhr Näddelooge (dät)
Nagel (v. Finger, Zehe) Nail (die)
Nagel, Drahtstift Spieker (die); kleiner ~ Tängel (die); langer ~ Runge (die)
Nagelbohrer Spiekerboor (die), Flitseboor (die)
Nägelchen Näägelke (dät)
nageln spiekerje, nailje
nagelneu splinternäi, spoogelnäi, gloudnäi, noagelnäi
Nagelwurzel Nailewuttel (ju)
nagen gnaue, gnauje, gnauelje, knibbelje, nibbelje
nah nai
nahe nai, ticht; ~ an nau ap; ~ bei ticht bie; ganz ~ ticht, ticht bie
Nähe Naite (ju); in der ~ ap e Naite; ganz in der ~ tichtebie, naibie, ap e Naite; in nächster ~ apnaisten
nahebei tichtebie, naibie, nau
nähen säie
näher naier
Näherin Säisterke (ju)
näherkommen naierkuume
nähern naierje
Nähfaden Säielträid (die, dät)
Nähgarn Säieljäiden (dät)
Nähnadel Säinäddele (ju)
nähren neere
nahrhaft säädsoam, drjooch, djooch
Nahrung Kost (ju)
Nährung Neerenge (ju)
Naht Näid (ju); {kiesje}
Name Noome (die)
nämlich nämmelk
Napf Näp (die), Kum (die), Kumke (dät)
Narbe Naarwe (ju), Näid (ju), Käärwe (ju), Moal (dät), Skraam (die); (im Leder) Äiwe (ju)
Narr Maale (die), Naar (die), Bundreeger (die), Buntjer (die), Gäk (die), Güüchel (die); zum ~en halten ferkoäkelje, foargaukelje, gäkje, foar n Griesen hoolde, foar dän Güüchel hoolde, foar n Dummen hoolde
narren naarje
Narrerei Güücheläi (ju)
närrisch hoolfwies
Narzisse Paaskebloume (ju)
naschen slikkerje, slikmuulje; (heimlich) snoupe
Nascher Snoupert (die)
Nascherei Slikkeräi (ju)
naschhaft snouperch, snouphaftich, snoupsk; ~ sein slikmuulje
Naschwerk Slikkeräi (ju)
Nase Noose (ju); {Snottekwiel, snotterje}
Nasenloch Noosepiepe (ju)
Nasenriemen (v. Pferd) Bril (die)
Nasenschleim Snotte (ju); {fersnotterje}
naseweis wiesnoosed, wiesnoosich, wies
Naseweis Snottert (die), Snöäsel (die), Gräinsnoabel (die)
Naseweisheit Wiesegaid (ju)
Nashorn Noosehouden (dät)
naß wäit, durch und durch ~ mjukswäit
Nässe Wäit (dät), Wäitegaid (ju)
nässen wäitje, sproange, pisje
naßkalt woaterskekoold
Natter Needer (ju)
Natterkopf Neederkruud (dät)
Natur Natuur (die)
natürlich natüürelk
Naturstein Breeksteen (die)
Nebel Dook (die)
nebelig dookerch, dookich; ~ werden dookje
Nebelkrähe Soaltrouk (die)
nebeln dookje
Nebelregen Dookrien (die)
Nebelwetter dauerch Weeder
Nebelwolke Dookwulke (ju)
neben ieuwenske, bie
nebeneinander ieuwenskenunner
Nebengraben Siedensloot (die)
Nebenkanal Wieke (ju)
Nebentür Buutendoore (ju)
Nebenverdienst Bieboate (ju)
neblig dookelch, dookerch, diesich, dauerch
necken taagje, näkje, gnäägelje, brüüe, buntjerje, bunterje
Neffe Bruursbäiden (dät), Oomkweeder (die)
nehmen nieme (hie nimt – noom – nuumen); in den Mund ~ bejapje; zwischen die Zähne ~ bejapje
Neid Misgunst (ju), Ougunst (ju)
neidisch misgunstich, ougunstich, spietich, grannich, naidisk
neigen naigje
Neigung Hong (die), Drift (ju)
nein noa (R)
nennen naame, (US) namme, apnaame
Nerv Närwe (die)
Nessel Neetel(e) (ju)
Nest Nääst (dät)
nett fäin, läifelk, nät; ( reinlich ) hämmelch
Nettigkeit Nättegaid (ju)
Netz Nät (dät)
neu näi; aufs ~e teilen uumedeele; von ~em fon näien
Neubruch Näilound (dät), näibreeken Lound
Neues Näis (dät)
neugeboren nochtern
Neugier Näiskieregaid (ju)
neugierig näiskierich, ienkieksk; ~ hinsehen brilje; ~er Mensch Hanne-iers (die), Jakhoals (die)
Neujahr Näijier (dät)
Neujahrsgeschenk Tuunskiere (ju), Wääpelrout (ju)
Neujahrsgruß Gluksäls Näijier
Neujahrskuchen Näijierskouke (die)
Neuland Näilound (dät)
neulich knu, knulääst, (U) kuuts, kuudelk, läästens, lääst
neumodisch näimoudsk
Neumond Näimoune (ju)
neun njuugen
neunmalklug oainklouk, njuugenklouk
neunzehn njuugentien
neunzig njuugentich
Neuscharrel Näiskäddel ON
Neusiedlung Näisiedlenge (ju)
neutral näitroal
Neuwall Näiwaal
neuzeitlich näitiedelk
nicht nit; ~ einmal nit moal; gar ~ goarnit
Nichte Bruursbäiden (dät)
nichts niks; ~ als luuter
nichtsnutzig niksnutsich
nichtssagend nikskweedend
nicken nikkopje, nikje
nie sieläärge nit, (U) se lääwe nit, nooit, nimmer (nit), nummer (nit); ~ eine sieläärge neen; ~ etwas sieläärge niks
nieder deel
niederbrennen deelbaadenje
niederbücken deelbukje, (U) deelbeegje
niederdeutsch platdüütsk, plat
niederfallen deelfaale
niedergeschlagen luukstäited, oawe
niedergleiten deelgliede
niederhangen deelhongje
niederkauern deelhurkje
niederknien deelknäie
Niederlage Niederloage (ju), Ousleek (die)
niederländisch holloundsk
niederlassen deelläite
niederlegen deellääse
niedermachen deelmoakje
niederpurzeln deeltuumelje
niederreißen deelriete
niedersächsisch läichsaksisk
niederschlagen deelhaue; sich ~ slinke
niederschreiben deelskrieuwe
niedersetzen deelsätte
niedersinken deelsakje
niederstechen deelsteete
niedersteigen deelstiege
Niederung Läichte (ju), Niede (ju), Slänkte(ju); sumpfige ~ Niede (ju)
niederwerfen deelsmiete
niedlich müüsich, nuddelk
niedrig läich; (v. Land) sied
niemals sieläärge nit, (U) se lääwe nit, nooit, nimmer (nit), nummer (nit)
niemand neemens
Niere Njuure (ju)
Nierenfett Floume (ju)
Nierenfettrolle Floume (ju)
niesen pruustje
Niete Näid (ju), Niete (ju)
nieten näidje
Nikolaus; St. ~ Sunnerkloas (die)
nimmer sieläärge nit, (U) se lääwe nit, nooit, nimmer (nit), nummer
Nimmersatt Smachlappe (die)
nippen slöötje
nirgends naargends
Nische Niske (ju)
Nisse Niete (ju)
nisten nääselje, (U) näästje
noch noch; weder … ~ noch … noch; nit … af
nölen jöäselje
Nonne Nunne (ju)
Norden Noude dät), (U) Nudden
nordisch noudsk, noarsk
nördlich noudelk
Nordlicht Noudlucht (dät
Nordosten Noudaaste (die, dät)
Nordostseite Noudaastersiede (ju)
Nordpol Noudpool (die)
Nordsee Noudsee (ju)
Nordseite Nouderkaante (ju); an der ~ von nouderkaante
Nordstern Noudstiern (die
Nordwest Noudwääste (dät)
Nordwesten Noudwääste (dät)
Nordwind Noudewiend (die), Noudwiend (die)
nörgeln wrakje
normal normoal, kauster
Normanne Noudmon (die), do Noudljuude
Not Nood (ju); ~ leiden Kröäk liede
Notbehelf Noodbehälp (die)
Notdurft verrichten puupje
Notfall Noodfal (die)
notieren notierje
nötig nöödich; mehr als ~ uurhoop; nicht ~ haben nit hougje
Notkirche Noodsäärke (ju)
Notpfennig Noodgrosken (die)
Notruf Noodroup (die)
Notwendigkeit Noodseeke (ju)
Notwoche Noodwiek
November November (die)
nüchtern nochtern
Nummer Nuumer (ju)
nun nu; von ~ an fon nu an; ~ hoch! hup!
nur bloot, man
nuscheln mäd lääsende Tunge baale
Nuß Nuute (ju)
Nußbaum Nuuteboom (die); {die Wurm}
Nüster Njusterge (ju)
Nute {feederd Holt}
nutzen nutje, nutsje
nützen nutje, nutsje
Nutzen Nutsen (die), Baate (die)
nützen baatje
nützlich nutselk
nutzlos uundöimich
Nutznießung Niesbruuk (die)

O
ob af, (S) of
Obdach Unnertäk (dät)
obeinig joolk, joolkbeened, joolbeenich; ~ gehen joolje
oben buppe; ganz ~ buppe-aape; nach ~ uum(e)hooch
obenauf buppe-aape
obendrein buppedeem
Oberarm Bupperierm (die)
Oberbett Bupperbääd (dät)
obere buppere; das ~ Ende Buppereende (die, dät); ~e Erdschicht Buppegruund (die, ju); ~e Torferdeschicht Röd (dät)
oberflächlich ruusich; ~ abbrennen ousoange; ~ arbeiten ruusje
Oberhemd Pesuundje (dät), (S) Pestruundje; Uurhoamd (dät)
Oberkammer Apkoomer (ju, die)
Oberkleid Buppeklood (dät), – kloodere
Oberländer Buppenlounder (die)
oberländisch buppenloundsk
Oberlast Bupperlast (ju)
Oberlippe Buppelippe (ju)
Oberlippenrinne Snottepaad (dät)
Oberschenkel Leende (ju), Leendenstuk (dät)
Oberseite Bupperkaante (ju)
oberst upperst
Oberst Oberst (die)
oberste bupperste, upperste; ~ Torfschicht Bunkeed (ju)
Oberwindel Winnelse (ju)
obgleich owwol
Obmann Uppermon, -ljuude (die)
Obstgarten Appeltuun (die)
Obstkern Kääden (die)
obwohl owwol
och! och!
Ochse Okse (die)
Ochsenziemer Piesel (die), Bullenpääsel (die)
Ödem Lidwoater (dät), Sienewoater (dät)
oder af, (S) of
Ofen Ougend (die); {die Skussel}
Ofenrohr Piepe (ju)
Ofenschieber Loute (ju)
offen eepen; (geräumig) ruum; (los) leedich
offenbar eepenboar, eepenbeer
offenbaren eepenboarje
offenherzig apgjucht, eepenhaatich
öffentlich eepentlik, eepentelk; ~ naschen slikkerje
öffnen eepenje, eepen moakje; eine Klinke ~ klinkje; sich ~ eepengunge; vorsichtig ~ böötelje
Öffnung Eepenge (ju), Eepenegaid (ju), Luftgat (dät), -goate
oft oafte
öfters oafters
Oheim Oom (die)
ohne sunner, buute
Ohnmacht Flaute (ju); in ~ fallen flau wäide; vorgetäuschte ~ Teeflaute (ju)
ohnmächtig flau; ~ werden beswieme, flau wäide
Ohr Oor (dät); Tier mit aufrechtstehenden ~en Stakoor (dät); mit geradestehenden ~en stailoored
Ohrenklappen; Mütze mit ~ Klapmutse (ju)
Ohrenschmalz Oorensmolt (dät)
Ohrenschmuck Oorbingele (ju)
Ohrfeige Tauel (die)
ohrfeigen batsje
Ohrgehänge Oorbingele (ju)
Ohrring Oorring (die)
Ohrwurm Gaffeltonge (ju)
Ohrzipfel Timpe (die), Tip (die)
Oktober Oktober (die)
Öl Oulje (ju); {galsterch}
Oldenburg Ooldenbuurich ON
Ölkuchen Ouljekouke (die)
Öllampe Troanfunsel (ju), Troanlaampe (ju)
Ölzeug Ouljepak (dät)
Onkel Unkel (die), Oom (die)
operieren operierje
Opfer Offer (dät)
opfern offerje
Opferstein Offersteen (die)
Opferstock Offerstok (die)
Orden Oarden (die)
Ordenspriester Poater (die)
ordentlich oardenelk, oardentelk, nit fertooged, akroat
ordinäres Weib Tieuwe (ju)
ordnen oardenje, räägelje, beriegje, begliekje, beglieke, ferhakstukje, ätteroarbaidje
Ordner Fläier (die)
Ordnung Oardenge (ju), Stjuur (dät); in ~! ap(pe)räägel!, ap Räägel, ap e Räägel, tougjuchte, apräägel, apsteede, kauster; in guter ~ reeken; in ~ bringen apsteede moakje, beriegje, ferhakstukje, toakelje
ordnungsliebend äffen
Ordnungsstrafe Breek (ju)
Organ v. Mensch Deel
Orgel Oargel (ju); ~ spielen oargelje; {Puustertreeder}
Ornat Ornaat (die)
Ort Steede (ju)
Ortschaft Buurskup (ju)
ortskundig loundkundich
Öse Nouse (ju), Noose (ju), Häsp (die), (S) Oose (ju); ( oben im Segel ) Nöösken (dät)
Ösfaß Oosfät (dät)
Osnabrück Ossenbrääch ON
Osten Aaste (dät); {aastelk}
Osterei Paaske-oai, -oaiere (dät); ~er faawede Oaiere
Osterfest Poaskefäst (dät)
Osterfeuer Paaskefjuur (dät)
Osterglocke Paaskebloume (ju)
Ostermoor Aastfoan (die) ON
Ostern Paasken (die)
Ostfriese Fräise (die)
ostfriesisch fräisk, aastfräisk; ~e Schafe rienske Skäipe
Ostfriesland Fräislound, Aastfräislound, Oostfräislound LN
östlich aastelk
Ostseite Aastsiede (ju), Aastersiede (ju), Aasterkaante (ju); an der ~ aastersiede
Ostwind Aastewiend (die)
Oxhoft Okshoud (dät)

P
Paar Poor (dät)
paar poor
paaren poorje
paarweise poorwiese
Pacht Paacht (ju), Hiere (ju)
pachten paachtje, hiere
Pächter Paachter (die)
Pachtvertrag Hierbräif (die)
Pack Torfstreu Mulbolle (die)
packen pakje, fläie
Packer Fläier (die)
Packnadel Paknäddele (ju)
paffen pafje
Paket Pakje (dät)
Palast Palast (die)
Palme Poolme (ju), Poolmenboom (die)
Palmsonntag Poolmsundai (die)
Palmstock Poolmstok (die)
Palmweihe Poolmwäie (ju)
Pansen Pans (die)
Panzerhemd Panserhoamd (dät), Kättenhoamd (dät)
Päonie Spjoone (ju)
Papa Baabe (die)
Papier Papier (dät); Blatt ~ Blääd (dät), do Bleede, Aakelse (die)
Pappel Päppel (die); päppelne Boom; von der ~ päppeln
pappig pappelch, kliesterch, labberch
Papst Poapst (die, R), Paus
päpstlich poapstelk
Park (im Ballspiel) Poark (die)
Part Paat (dät)
Partei Paatäi (ju)
Partie Paatie (ju)
Paß Pas (die)
passen paasje; in die Hand ~ houndje
passend akroat, goadelk, grieuwelk; in die Hand ~ handsoam; von der ~en Größe jäntich
passieren passierje, uurkuume
Pastinak Pingsternakke (die)
Pastor Pestoor (die)
Pate Fadder (die)
Patenschaft Fadderskup (ju)
Pater Poater (die, R)
Patron Patron (die)
Pauke Trumme (ju)
pauken buukje
Pause Äntsät (die); ~ einlegen sik ferhoalje; ~ machen sik fersnuuwe; kurze ~ machen Pedum moakje
pausieren ferpousje, ferpuusje
Pech Pik (dät)
Pechdraht Pikträid (die)
Pechfackel Pikfakkel (ju)
Pechpfanne Pikponne (ju)
pechschwarz pikkeswot
Pegel ablesen pailje
pegeln loodje
peilen pailje, pielje
Pein Piene (ju)
peinigen pienigje
Peiniger Bongmoaker (die)
Peitsche Pietske (ju), Swiepe (ju); Ende der ~nschnur Smik (die)
peitschen pietskje
Pelle Skil (dät)
Pellkartoffel Pältuffelke (ju)
Pelz Päls (die)
Pendel Slinger (die), (U) Slingel
pendeln slingerje, (U) slingelje, pändelje
Penis Pis (die), Rängel (die)
Pension Kosthuus (dät)
pensionieren; sich ~ lassen outonkje
Perle Poarel (ju)
Perlreis Päärlries (die)
Perücke Prüüke (ju)
petzen kliftje (hie klifket)
Petzer Klifker (die)
Pfad Paad (dät), do Poade; krummer ~ Slingerpaad (dät)
Pfahl Peel (die); ~ zum festsetzen der Kühe Fuurskäddel (die), (US) Fuursköätel; ~ mit Querstöcke neben dem Herd Gäk (die); loser ~ Wiggelpeel (die)
Pfand Pound (dät)
pfänden poundje
Pfanne Ponne (ju); (zum Moorbrennen) Smeelponne (ju)
Pfannkuchen Ponkouke (die), (U) Ponkuuke
Pfannkuchenpfanne Ponkouksponne (ju)
Pfannkuchenteig Moangelse (ju)
Pfarrer Pestoor (die)
Pfau Pauluun (die)
Pfeffer Pieper (die)
Pfefferminz Kruusemunt (dät)
pfeffern; zu stark ~ ferpieperje
Pfeife Piepe (ju); krumme ~ Döäfke (ju); kurze ~ Bröäsel (die)
pfeifen floitje, piepje
Pfeifengras Bjunt (dät)
Pfeifengrasbesen Bjuntbäisem (die)
Pfeifengrashalm Bjuntspier (dät)
Pfeifenkopf Dop (die)
Pfeifenräumer Pröäkel, Puuruut (die)
Pfeil Piel (die)
pfeilen pielje
Pfeiler Pieler (die)
Pfennig Pännich (die)
Pferd Hoangst (die, R); ( leicht durchgehend ) Flääsklooper; ~ das in die Krippe beißt Krääfbieter; ( zum Rennen ) Droawer; ( verbraucht ) Skinder (die), Skröägel (die), Sosse (die); {beslo, beroisk, ju Bouch, döddich, eenooged, die Fieseltop, flääsk, (S) flächtich, gedrigged, gnubje, die Hoalsknäppel, die Hoom(e), ju Koote, die Släägel, soadelrääged, dät Spar, dät Spontau, spril, steete, steetsk, trjou/tjou, die Träis, uunräästich, uurkootje, walterje, wreed, wüüld}
Pferdeapfel Hangsteköätel (die)
Pferdebohne Hangsteboone (ju)
Pferdeerkältung Träis (die)
Pferdefleisch Hangsteflaask (dät)
Pferdefliege Bliende (ju), Hoangst (die, R)
Pferdefuß Hangstefout (die), – fäite
Pferdegeschirr Tjuuch (dät), Siele (die, ju)
Pferdehaaren {ju Teemse}
Pferdeholzschuh Hangstebrikke (ju), Brikke (ju)
Pferdekopf Hoangstekop (die)
Pferdemarkt Hangstemäärked (dät)
Pferdemilch Hangstemolk (ju)
Pferdemist Hangstemjuks (die)
Pferdesprache bei Hunger hunskje
Pferdestall Hangstestaal (die)
Pferdestriegel Roskoum (die)
Pferdezaum; (einfach) Lidtoom (die)
Pferdezecke Stäitfljooge (ju)
pfiffig ooldful
Pfingsten Pingster
Pfirsichkraut Smaatekaan (ju)
Pflanze Plonte (ju)
pflanzen plontje
Pflanzensorte Plontesoarte (ju)
Pflaster Ploaster (dät, R), Lappe (die); mit ~ belegen ferploasterje
pflastern ploasterje (R)
Pflasterstein Flinte (die)
Pflaume Pluume (ju); kleine ~ Oachte (ju)
Pflaumenbaum Oachteboom (die)
Pflege Pleege(nge) (ju)
pflegen pleegje, fleegje, befläie
Pfleger Fleeger (die)
Pflicht Plicht (ju), Flicht (ju)
pflichten flichtje
Pflock Prigge (die), Pänne (ju), Plok (die)
pflücken plukje
Pflücker Plukker (die)
Pflug Plouch (die); {die Krop, ju Mulskeede, dät Rüüst, dät Stal}
Pflugbaum Boom (die)
Pflugeisen Plouchiersen (dät); {die Soole, di Trompel}
pflügen plougje, plöigje, tielje, uumebreeke; ( leicht ~ ) foolgje; {ju Ounweendenge}
Pflüger Plouchhoolder (die), Plöiger (die)
Pflugfeld Äkker (die)
Pfluggestell Plouchstaal (dät)
Pflugkette Oadel (dät, R)
Pflugmesser Foarsoaks (dät)
Pflugschar Rüüstblääd, -bleede (dät)
Pflugsterz Plouchstäit (die)
Pflugtreiber Drieuwer (die)
Pforte Poute (ju), (U) Putte
Pfosten Post (die), Posten (die), Stonner (die); (in der Scheune) Ferbiendstonner (die)
Pfostenwerk Stonnerwierk (dät)
Pfote Poot (die), Bask (die)
Pfriemen Prigge (die), Prün (die)
Pfropf Stop (die), Stoppel (die)
pfropfen propje, ääntje
Pfropfen Prop (die), Koark (die)
Pfropfreis Äänte (ju), Riese (ju)
Pfuhl Poul (die), Kolk (die), Oantegat (dät)
Pfühl Peel (dät)
pfui! föi!
Pfund Puund (dät)
Pfundgewicht Puundstuk (dät)
pfuschen ruusje, fuchelje, fuddelje, fuskje, kwaksalwerje
Pfuscher Fusker (die), Gräimer (die), Ruuchhauer (die)
Pfuscherei Prutteläi (ju), Gräimeräi (ju), Kwaksalweräi (ju)
Pfütze Poul (die)
phantasieren boasje
Phantast Stiernkieker (die)
pichen pikje
Picke Pieke (ju)
picken bikje
piepen (v. Küken) jalpe
Pilz Poagestoul (die)
Pinsel Pinsel (die)
Pistole Pestolle (ju)
Plackerei Knooieräi (ju)
Plage Plooge (ju)
plagen ploogje, drilje, hälgje, wonkje
Plagge Plaage (die)
Plan Plan (die)
planieren sköifelje
Planke Plonke (die), Post (die); ( im Boot ) Roiboolke (die), Roiboud (dät); {rubbelch}
plantschen spankje, spankelje, kulskje, palskje, pulskje
Plappermaul Snottebäk (die), Plappermuule (ju)
plappern babbelje; ( v. kl. Kindern ) rammelje
plätschern skulsje
platt plat
Platte Ploate ju, (R)
plätten stieuwje
Plattfisch Platfisk (die)
plattstirnig platstiernich
Platz Ploats (die, R), Ruumte (ju), Bod (dät)
platzen platsje
Platzregen Platsrien (die), Gas (die)
Plauderei Baaleräi (ju); verstohlene ~en Munkeläi (ju)
plauderhaft fläärhaftich
plaudern snaffelje
Plaudertasche Doameltaaske (ju), Snöätertaaske (ju)
pleite sein nit ful moor in Reekenge weese
plötzlich ap n Moal, mädeens, uunfersjoons; ur~ uur Noacht
plump plump, uunfonsuunelk, lumpen
plumpsen kwakje
plündern plunnerje
Pöbel Uutskot (dät), Hak un Mak, Pakfoulk (dät), Pööbel (die)
pochen pukje, puchje
Pocke Pok (die)
Pockennarbe Poknäid (die)
Poffer Puffert (die)
Pökel Piekele (die)
Pökelfleisch Piekelflaask (dät), soalten Flaask
pökeln piekelje
polieren polierje
politisch politisk
Polizist Dreeguuner (die)
Pollen Blöimte (dät)
poltern ballerje, bullerje, pulterje
polternd ballerch, ballersk
Pony Kidde (die)
Porree Broi (die), Look (dät)
Portion; ~ Tee Träksel (dät); kleine ~ Slik (die)
Porzellan Potslain (dät); ~scherbe Fätsken (dät)
Posse Putse (ju)
Potshausen Potshuusen ON
Pottasche Potääske (ju)
Pracht Stoat (die), Froaiegaid (ju), Pracht (ju)
prachtvoll prachtful
prahlen proalje, tjuk dwo, prunkje, flunkerje, broaskje, slippe
praktisch praktisk
Prall Ruk (die)
Prallbohle Prälbuk (die)
prallen aphupje
prasseln prasselje, snirje
predigen preetje
Prediger Preetjer (die)
Predigt Preetenje (ju)
Preis Pries (die); hohe ~e (D)juurte (ju)
Preiselbeere Krounsbäie (ju)
preisen priesje, ruumje, röime, reeme (S); einen ~ aan beproalje
Preißelbeere Krounbäie (ju)
prellen prälje, kulje
Prellstein Prälbuk (die)
Presse Prässe (ju)
pressen taie, taierje, präsje
Preßtorf Präseed (dät)
preußisch prüüsk
prickeln prikkelje; (v. Finger) Nailekällen (dät)
pricken prikje
Priem Sloatje (ju)
priemen plüümkje, prüümkje, Sloatje kauje
Priester Priester (die), Poater (die),
Probe; auf die ~ stellen wröigje
probieren pröiwje, probierje
Problem Problem (dät)
profitieren sik säägenje
prompt prunt
prophezeien wikje, profesäie
Propst Proost (die)
Propstei Proostäi (ju)
protestieren protestierje
prozessieren protsäsje
prüfen pröifje, wröigje
Prüfung Wröich (ju), Köärenge (ju)
Prügel Stripse (do); ~ bekommen wäkke apstrieke
prügeln kammesoolje, näidje, beluuke, prüü(g)elje; sich ~ sik klopje
prunken prunkje
Prunkstück Sieroat (dät)
prunkvoll prunkful
prusten pruustje
Puckel Pukkel (die)
Pudel Puudel (die)
Puff Stäk, Stääk (die)
Puls Puls (die
pulsieren tukkerje
Pulswärmer Lidhanske (ju)
Pulver Pulwer (dät), Kruud (dät)
Pumpe Pumpe (ju)
pumpen pumpje
Punkt Punkt (die), Tuddelk (die); ~ beim Ballspiel Stoite (ju)
punktiert stippich, stipped, stippelch
pünktlich äffen, prunt, tiedelk, ap e Tied, bietiedelk
Pupille (v. Auge) Sün (dät), (S) Sjün, dät Swotte in t Ooge
Puppe Puppe (ju)
Puppenkleider machen fudderje
pur puur
Purzelbaum schlagen aksterskjoote, kopstutterbulje, stuttebulje, stutterbulje
purzeln kopsterbolje, stuttebulje
Puste Puuste (ju)
pusten puustje
putzen putsje, Schuhe ~ wiksje; sich übermäßig ~ sik aptoakelje
putzig putsich

Q
quabbelig wubbelch
Quacksalber Kwaksoolwer (die), Kwaksalwer (die)
quaken kwaakje
Qual Kwoal (ju), Plooge (ju)
quälen piesakje, ploogje, kwääle, kwälle, drilje, hälgje; mit Bitten ~ munkje; sich ~ skloawje
Quäler Kwäller (die), Piesakker (die)
Quälerei Kwälleräi (ju)
Quälgeist Kwälgäist (die)
Qualität Gehalt (dät)
Qualm Kwalm (die)
qualmen kwalmje
Qualster Kwalster (die)
qualstern kwalsterje
Quappe Puutäile (ju), Kwabbe (ju)
Quark Keedel (die)
Quartier Kwattier (dät)
Quatsch Kwatsk (die)
Quatschbase Doameltaaske (ju), Waaskwieuw (dät)
Quatschkopf Dweel (die), (S) Dwäl
Quecke Kwieke (ju)
Queckengras Kwiekegäärs (dät); mit ~ durchwachsen kwiekerch
Quellbach Siepe (die)
Quelle Wälle (ju), Woaterwälle (ju), Siepe (ju)
quellen wälje
quengeln wranterje, dramje, gnääterje; (v. Kindern) dramje
quer twäärs, uurtwäärs
Queracker Twäärsstuk (dät)
Queraxt Tjuksel (die)
Querbalken Twäärsboolke (die); ( unter Fußboden ) Ligger (die); ( am Rechen ) Haude (ju)
Querbeet Twäärsdan (dät)
querdrähtig twäärsträidich
querfaserig twäärsträidich
quergestreift twäärsstrieped
Querhaus Twäärshuus (dät)
Querholz (in Lehmwand) Räi (ju)
Querkopf Wäärräägel (die), Dweerkop (die)
Quersaum Twäärsnäid (die)
Querstäbchen Spiele (ju); ~ in Bienenkorb setzen spielje
Querstange Twäärsstok (die)
Querstock Twäärsstok (die)
Querstrich Twäärsstriek (die)
Quertreiber Uundiert (dät)
Querweg Twäärsdom (die)
Querweg Twäärswai (die), – weege
Querwind Twäärswiend (die)
quetschen kwätsje
quietschen knaapje
quitt kwiet
quittieren uutdwo

R
Rabenart (klein) Doole (ju)
Rache Rache (ju)
rächen rächje, wreeke
Rad (v. Wagen) Jool (dät); ( klein ) Rääd (dät), do Reede; ( in Mühle ) Bunkeler (die)
raffen grappe
radebrechen roabroakje
rädern roabroakje
Radkranz Feelge (ju)
Radzahn Takke (die)
raffgierig grappich
raffig grappich
ragen hoochraagje, raagje
Rahm Room (die)
Rahmen Roome (die); ( v. Fenster ) Kesien (dät); {ienroomje}
rahmen roomje
Rahmtopf Roompot (die)
räkeln reekelje
Ramm, Schafbock Rom (die)
rammen ramje
Ramsloh Roomelse ON
Rand Raant (die), Boud (dät), Ägge (ju); ( Acker ) Ounweendenge (ju); ( v. Rock ) Bestämmelse (dät); ( v. Tonne ) Boudkaante (ju); {die Soom}
randalieren skandoalje
randvoll boudful
Rang; Person von ~ Paias (die)
rank ronk
Ranke Träid (die); ~n entfernen outräidje
ranken rankje
Ranunkel Hoonepootplonte (ju)
ranzig galsterch
Raps Räiwsäid (dät), Raps (die)
rasch fluks, gau
rascheln russelje
rasen roasje (R), büüsterje
Rasen Gräid (ju)
rasend roasend (R)
Raseneisenerz Grot (dät), Orre (ju)
Rasenplatz zum Bleichen Bleeke (ju)
Rasensoden Plaage (ju)
Rasenstück Seede (ju), Soode (die)
rasieren putsje, (U) boartje, (S) skääre
Rasiermesser Putselsoaks (dät), Boartsoaks (dät), Skäärsoaks (dät); Wetzstein für ~ Ouljesteen (die)
Rasierpinsel Putsbäärsel (die), Putselbäärsel (dät)
Raspel Raspe (ju)
Rasse Rasse (ju)
rasseln rasselje
Rast Rääst (ju)
rasten rääste, räästje
Rat Räid (die)
raten räide (hie rät – rätte – rät), gisje
Ratgeber Räidreeker (die)
Rathaus Räidhuus (dät), Roathuus (dät)
ratlos räidloos
Ratschlag Unnersleek (die)
Rätsel Räätsel (dät)
rätselhaft räätselhaft, oarich
Ratsherr Roatsheer (die)
Ratte Rotte (ju)
Rattenfalle Rottefalle (ju)
rattern ratterskje; (v. Wagen) klatterje
Raub Roof (die)
rauben roowje
Räuber Roower (die
Räuberei Rooweräi (ju)
Raubtier Roowdiert (dät)
Rauch Rook (die)
rauch ruuch, (U) rouch
rauchen rookje; Taback ~ smookje; hörbar Pfeife ~ pafje; ~d ohne Flamme brennen smeele
Raucheraal Smudäil (die)
räucherig rookerch, ferrooked, ferrookerd
räuchern röökerje, rookerje
Rauchfang Skosteenbousem (die), Bousen (die)
rauchig ferrooked, ferrookerd
Rauchloch im Dach Oaiegat (dät), Üülgat, -goate (dät)
Rauchwolke Rookwulke (ju)
Räude Skuurich (die), (S) Skuurch, Skuppe (ju)
räudig rüüderch, skuurich
‘rauf! hup!
Raufe Reepe (ju)
Rauferei; (scherzhaft) Unnerkriegen (dät)
rauh ruuch, (U) rouch; (trocken) struuf; (v. Händen) hoarich; ( ~ und ungepflegt ) klatterch
Rauhbank Rauboank (die), Rietskoawe (ju)
Rauhfrost Ruuchfroast (die)
Rauhfutter Ruuchfodder (dät)
Rauhreif Riep (die), Ruugeriep (die), Ruuchriep (die); {griesje}
raum ruum
Raum Ruum (die), Ruumte (ju), Bod (dät); ( neben Bodenluke ) Sim (die); ( unter Dach ) Uutkäbbenge (ju); ( zwischen Knien ) Hüüsken (dät); ( über Stall ) Hielde (ju); ( über Tenne ) Boolke (die); ( unterkellert ) Apkoomer (ju, die)
räumen ruumje, rüüme, bunkje
Raupe Ruupe (ju)
Rausch Ruusk (die); {andrinke, uutnochterje}
rauschen ruuskje
räuspern skrämme; sich ~ sik stämme, sik strämme, sik skrämme
Raute Ruute (ju)
reagieren reagierje
Rebe Wienranke (die)
Rebhuhn Petrieshanne (ju)
Rechen Rieuwe (ju); {ju Haude}
rechen rieuwje, (S) tieme; (zu Reihen) wirsje; Ähren ~ toogje
Rechenbuch Reekenbouk (dät)
Rechenschaft Reekenskup (ju)
rechnen reekenje
Rechnung Reekenge (ju) {paas reekenje}
recht gjucht; {goud}
Recht Gjucht (dät); ( ~ sprechen ) Uurdeel spreeke
rechthaberischer Mensch Häbbegjucht (die), Jipjap (die)
rechts gjuchts
Rechtsanwalt Adwookoat (die), Affekoat (die)
rechtschaffen gjuchtfäidich
rechtwinklig gjuchtwinkelch, kaantich
rechtzeitig ap e Tied, bietieds
Reck Rik (dät)
recken räkke
Rede Rääde (ju)
reden baale (hie boalt, boalde, boald), (US) balle; räädje; so daher ~ kwäädelje; dummes Zeug ~ kauelje; irre ~ iel(j)e; laut ~ proalje; nach dem Mund ~ muulebaale, flunkerje; nicht Satersch ~ froamdbaale; satersch und plattdeutsch durcheinander ~ halfbliekje; Unsinn ~ kwäädelje, kauelje; viel ~ fuul in de Muule hääbe; mit schwacher Stimme ~ piepje; unanständig ~ groaf baale, swiensk baale; durch ~ überzeugen dum baale
redselig baalhaftich
Reep Roop (die)
Reetdach Toake (ju)
reffen rifje
Regel Räägel (ju); feste ~ Sätgjucht (dät); in der ~ smoals, stilswiegens
regelmäßig räägelmäitich
regeln räägelje
regen röögje
Regen Rien (die); (fein) Dookrien (die), Stoafrien (die); {truchweederje, Uunweeder}
Regenbogen Rienbooge (die); (halb) Woatergalle (ju)
Regenfall Rienfal (die)
Regenfaß Rienbak (dät)
Regenmantel Pälleriene (ju)
Regenpfeifer Wilp (die)
Regenschauer Rienskuur (die), Böie (ju); (kurz) Kwisterke (ju)
Regentropfen Riendruppe (die)
Regenwasser Rienwoater (dät)
Regenwetter {Räddeldai}
Regenwurm Äise (ju)
regieren regierje, rejierje
registrieren registrierje
regnen riene (- reen – rienen), pisje; Eis ~ gieselje; fein ~ smuddelje
regnerisch rienerch; ~es Wetter skuurich Weeder
Reh Räi (dät)
Reibe Raspe (ju)
Reibeisen Raspe (ju)
reiben wrieuwe (hie wrift – wreeuw – wrieuwen), rubje
Reibepfahl Wrieuwpeel (die)
Reiberei Wrosseläi (ju)
Reibungshitze Wrieuwhatte (ju)
reich riek, fermuugend
Reich Riek (dät)
reichen loangje; (von…bis) räkke
reichlich riekelk, ruum, uurfloudich
Reichling Rieke (die)
Reichstaler Rieksdoaler (die)
Reichtum Riekdum (die)
reif riep; nicht gleichzeitig ~ twiebroudich, twiebrouderch; zum Tode ~ fee; ( vernünftig ) goar; ~eren Alters bejierd
Reife Riepte (ju)
reifen riepje; ( v. Rauhreif ) griesje, riemje, ruuchriepje
Reifen Beend (dät); eiserner ~ Iersenbeend (die)
Reihe Riege (ju); (v. Heu) Wirse (ju); auf der ~ setzen riegje; an die ~ kommen an dän Tuur kuume
reihen (mit Faden) räie; ( auf Reihe ) riegje
Reiher Reeger (die), Fiskreeger, Skietreeger
Reihgarn Räieljäiden (dät)
Reim Geriemsel (dät), Riem (die)
reimen rieme, riemje
Reimer Riemer (die)
Reimspruch Riemsel (dät), Geriemsel dät)
rein skeen; ( nur ) luuter, puur, skier, kauster, süüwer
reinemachen; groß ~ skummelje
reiner skanner
Reingewinn Uurwinst (die)
reinigen skeen moakje, hämmelje, putsje, behämmelje, bounerje, rakje, rakkerje, skrubje; ( auswendig ) aphämmelje; ( v. Getreide ) skeenigje, waaierje, kranselje; ( v. Gräben ) slootje; ( Roggen ) Roage skjoote; ( mit Stock ) stöökelje
reinlich hämmelch, rännelk, skeenelk
Reinlichkeit Skeenegaid (ju), Skieregaid (ju)
reinrassig; nicht ~er Hund Bastert (die)
Reis (Essen) Ries (die); ( Zweig ) Riese (ju), Ries (dät)
Reisbrei Riesebräi (die)
Reise Raise (ju)
reiselustig wiedloftich
reisen raisje
Reisig Bäisemriese (do); {wällerje}
Reisigbesen Struukbäisem (die), Riesebäisem (die)
Reißaus nehmen t Rietuut nieme
reißen riete (hie rit – reet – rieten), sköäre, toogje, tuukje; ( v. Nähten ) kiesje; Possen ~ skakkerje
Reißhacke Kraabe (die)
Reißmesser Rietsoaks (dät)
reiten riede (hie rit – reed – rieden)
Reiter Rieder (die)
Reiterei Riederäi (ju)
Reitpferd Riedhoangst (die)
reizbar niedich
reizen raitsje, taargje
reizend nuddelk
rekeln; sich ~ sik rääkelje,
religiös religiös
Remel (v. Flachs) Rjoomel (die)
rennen gau loope, bänselje, kielje, tauje, tichelje
Renner Lööper (die)
renovieren apfriskje
reparieren {knusselje}
Rest Räst (die)
retten rädje
Retter Rädder (die)
Rettung Räddenge, Räddenje (ju)
Rettungsboot Räddengsboot (dät)
Reue Rjou (ju), Spiet (die)
Reukauf Rjouelkoop (die)
Reuse Fuuke, Bunge (ju); Ende von ~ Küül (dät); mit ~ fischen fuukje
reuten uutroodje
Revolver Pestolle (ju)
Rhein Rien (die) ON
rheinisch riensk
Rheuma Flöäte (ju)
Rheumatismus Liedekällen (dät)
richten gjuchte (- gjuchte – gjucht)
Richter Gjuchter (die)
richtig gjucht
Richtigkeit Gjuchtegaid (ju)
Richtlatte Ree (dät)
Richtscheit Hoochmäite (ju)
Richtschnur ziehen uutlienje
Richtung Gjuchte (ju); falsche ~ geben ferstjuure
riechen ruuke (hie rukt – rook – reeken)
Ried Rait (dät)
Riedkamm Äffener (die)
Riegel Sköätel (die); {pänje}
riegeln sköatelje
Riemen Gjoome (die); Seel (dät)
Riemenbalken Rim (dät), do Rieme
Riemenleder Gjoomeleeder (dät)
Riemenloch Gjoomegat (dät), – goate
Riese Riese (die), Hüüne (die)
rieseln rieselje
riesengroß riesengroot
riesig riesich
Riffel Riepele (ju)
riffeln (v. Flachs) riepelje
Rille Glieuwe (ju), Glusse (ju)
Rind Bäist (dät); ( einjährig ) Bäist; (Färse) Räier (dät); ( mager ) Ribbelappe (die); {knäihalterje}
Rinde (v. Baum) Boork (dät); ~ entfernen ouboorkje
Rinder Bäiste (do)
Rinderherde Koppel Bäiste
Rindfleisch Kuuflaask (dät); (geräuchert) Noagelholt (dät); ( mit Sehnen durchwachsen ) Hierwoaks (dät)
rindiges Holz Skoalholt (dät); {Skoalplonke}
Rindvieh Kuufäi (dät), do Bäiste
Ring Ring (die), Beend (die); (Kreis) Kring (die); ( an Sensenstiel ) Houp (die), (aus Tau) Strop (die); mit ~ versehen beringje, ringje
Ringdrossel Wintergriese (die)
ringen (wringen) wringe (- wrong – wrongen); (sich balgen) wrosselje, wrange; zu Boden ~ uumewrosselje; Schweine ~ ringje
Rinne Göäte (ju), Glusse (ju)
Rippe Ribbe (ju); ohne ~ ribbeskier; {Hoase}
rippen (v. Flachs) ribje
Rippenbraten Ribbebroaden (die), Ribbestuk (dät)
Rippenfett Floume (ju)
Riß Boarst (die), Rait (die), Riet (die), Rits (die), Sköär (die), Knik (die), Kleeuw (die); ~ im Fingernagel Bienaile (die)
rissig boarsterch; (v. Haut) struuf; (v. Lippen) sprak; ~ werden springe
Ritter Rieder (die); spukender ~ Wüüldjeeger (die)
rittlings bestrieded
Ritz Glieuwe (ju), Rait (die), Riet (die), Rits (die)
Ritze Riet (die)
ritzen kritselje
Robbe Rubbe (die)
robuster Mensch Breekert (die)
röcheln ruchelje
Rock Rok (die)
Rodelbahn Boan (ju)
roden roodje
Roggen Roage (die); aus ~ roagen; {skjoote, Koardel}
Roggenblume Roagebloume (ju)
Roggenernte Roagenaaden (die)
Roggenfeld Roagenfäild (dät)
Roggengarben roagene Jierwen
Roggenmaß Moatjen (dät)
Roggenmehl Roagenmeel (dät); (fein) uutsieuwed Meel
roggenmessen moatje, (S) matje
Roggenzeit {oold un Näi}
roh ruuch, (U) rouch; (ungekocht) räi; ~ bearbeitet ruuchhauen
Rohr Roor (dät), Ruur (dät), (U) Rour; (Gasrohr) Piepe (ju); (Schilf) Rait (dät)
Rohrdach Toake (ju, R)
Rohrkolben Muppert (die, bot)
Rohstoff Gruundstof (die)
Rolle Rulle (ju), Kuddel (die), ( v. Tuch ) Bolte (die)
rollen rulje, kullerje, kuddelje, pulterje
Rollenhacke Rulhäkke (ju)
Rollenhalter (im Webstuhl) Pläiene (ju)
Rollstuhl Kroankenstoul (die)
Rom Room ON
Römer Roomske (die)
römisch roomsk
Roof Rou (die)
Rose Rouse (ju), (S) Rousje
Rosenstrauch Rouseboom (die)
Rosine Sienkene (ju); kleine ~ Krinte (ju)
Roßapfel Hangsteköätel (die)
Rost Rust (die); ( in Getreide ) Stoarksbrood (dät); ( zum Rösten ) Roster (dät)
Röste Reete (ju)
rösten rosterje, rusterje, rustje; (v. Flachs) roodje
rostig rusterch
rot rood; ~er Farbstoff Rootsel (dät)
rotbartig roodboartich
rotbraun roodbruun
Rotdrossel Wienfuugel (die), litje Kraansfuugel
rothaarig (Mädchen) roodhierd
rothaarig (Jungen) roodhierich
rötlich roodblond
Rotschenkel Tüüdik (die)
Rottanne Kjuusdanne (ju)
Rotte Plouch, do Plouge (die)
rotten rotterje
Rotz Snotte (ju), Snottekwiel (die); ~ fließen lassen snotterje
Rotzbengel Snottelappe (die)
rotzen snotterje, fersnotterje
rotzig snotterch
Rübe Räiwe (ju); ~ in Stoppelfeld Stoppelräiwe (ju)
Rüböl Räiwoulje (ju), Räiweoolje (ju)
Rübsamen Räiwsäid (dät), Räiwesäid (dät); {Oulje sloo}
ruchbar luudboar
Ruchgras Saisendüüwel (die)
Ruck Ruk (die)
Rücken Rääch (die), Pukkel (die); mit eingesunkenem ~ soadelrääged; mit hohem ~ hoochrääged; auf dem ~ tragen pukkelje, slurje; {Gööle, Groipuule, Huuke}
rücken rukje, rukke, skikje, skikke
Rückenlehne Räächliene (ju)
Rückenstück in Kleid Räägepound (dät)
Rückfahrt Wieruumefoart (ju)
Rückgrat Räägebunke (die)
Rücklicht v. Fahrrad Katte-ooge (dät)
rücklings räägels
Rückreise Wieruumefoart (ju)
Rückseite Bäätersiede (ju)
rücksichtslos but, roukloos; {Middelskot}
Rücksichtslosigkeit Roukloosegaid (ju)
Rückstand v. Fett Greeuwenge (ju)
rückständig bäätap
rückwärts räägels
rückwärtsgehen räägels gunge
Rückzug Touräächtoach (die)
Ruder Ruur (dät), (U) Rour
Ruderbank Roiboank (die), Sittelbrääd (dät)
Ruderer Roier (die), Ruuderer (die)
rudern roie, rjoomje, ruuderje; wrikje
Ruderpflock Dolle (die)
Ruderriemen Gjoome (die)
Ruf Roup (die)
rufen roupe (hie rapt – ruup – ruupen); ~ und jauchzen roogje
Rufen Geroup (dät); durch ~ erreichen beroupe
Ruftaube Roupduuwe (ju)
Rüge Sjaffüüser (die)
rügen rüffelje
Ruhe Raue (ju)
ruhen raue, rauje
Ruhepunkt Rauepunkt (die)
ruhig rauelk, stil, sachtsinnich, touräächhooldend, tuuk
Ruhm Roum (die)
rühmen röime, reeme (S), ruumje, beproalje; einen ~ aan beproalje
rühren röögje, sik rüürje
Rührschüssel Moangelsepot (die)
Ruine Ruine (ju)
rülpsen apkurkje, kurkje, (S) körkje
Rummel Boudel (die), Toakeläi (ju)
rummeln rummelnasje
Rumpf Rump (die)
rund rund
Runde Runde (ju); über die ~n truch do Kedunsen
Rundgang v. Windmühle Swichtställenge (ju)
rundherum rundhääruume
rundherumdrehen rundtraale
Rundschreiben Rundskrieuwen (dät)
rundum runduume, runduumetou, rundhääruume
Runge Runge (ju)
Runkelrube Runkel (die)
Runzel Foolde (ju); ~n [pl.] Kruuseme (ju)
runzeln runselje
rupfen rappe, rupje, plukje
Ruß Rout (dät)
Rüssel v. Schwein Swinnesnuute (ju)
rußig routerch
russisch russisk
rüsten rüstje
rüstig rustich, stak, kordoat
Rute Pietske (ju); ( v. Hengst ) Skäft (die); {Bolt (die)}; ( Maßstock ) Räi (ju)
rutschen rutskje, glippe, ruutskje
rütteln rukkelje

S
[ S am Wortanfang wird gewöhnlich scharf gesprochen, wie in wissen ].
[ S im Inlaut zwischen Vokalen und vor stimmhaften Konsonanten ist gewöhnlich stimmhaft, wie in wesen ]
[ Sk wird am Wortanfang gesprochen als S + Ach -Laut]

Saal Soal (die, dät)
Saat Säid (dät)
Saatbohne Säidboone (ju)
Saatgut Säidgoud (dät)
Saatkrähe Rouk (die
Saatzeit Säideltied (ju)
sabbern kwielje, drauelje
Säbel Soabel (die)
säbelbeinig joolbeenich
säbeln soabelje
Sache Seeke (ju), Kroam (die, R); ~n [pl.] Göitjen (dät); ( Gegenstand ) Wierks (dät); verrückte ~ Stuk uut t Dulhuus, (deine) ~ Oungungen (dät)
sachunkundig latiensk
Sack Säk (die); in ~e füllen iensäkje
sacken säkje
Sackgasse doode Eende, doode Wai
Sackleinen Säklinnen (dät)
Sacktasche Säktaaske (ju)
säen säidje; in Reihen ~ drilje
Saft Saft (die); ( v. Bäume ) Sap (die, dät))
saftig sappich, saftich, grousich
Sage Soage (ju), Saage (ju)
Säge Soage (ju), (S) Sniede
Sägebock Soagebuk (die)
Sägemehl Soagelse (ju), Soagemeel (dät)
Sägemesser Käärfsoaks (dät)
Sägemühle Soagemäälne (ju)
sägen soagje, (S) sniede
sagen kweede (hie kwäd – du kwiest, hie kwad/kwied, wie kwieden – kweeden), naame, tälle; so zu ~ so tou tällen
Sagter Ems Äi (ju), Seelter Äi ON
Sahne Room (die)
Sahnetopf Roompot (die)
Saite Säide (ju)
Säkorb Säidelkuurich (die), – ge
Sakristei Gäärkoomere (ju, die)
Salat Seloat (die)
Salbe Soolwe (ju)
salben soolwje
Salpeter Sälpäiter (die)
Salz Soalt (dät, R)
Salzbrühe Piekel (die), Sülte (ju)
salzen soaltje
Salzgefäß Soaltfät (dät), -feete
Salzhering Soalthiering (die), Piekelhiering (die)
salzig soalterch, soaltich
Salzkruste Soaltkoarste (ju)
Salzstreuer Soaltfät, -feete (dät)
Salzwasser Soaltwoater (dät)
Sämann Säider (die)
Samen Säid (dät)
Samenhändler Soadjer (die)
Samenkapsel Bol (die, ju)
Samenkorn Koardel (dät)
sammeln sammelje, touhoopesäike
Sammeltopf Rummelpot (die)
Samt Samt (die)
Sammlung Sammelenge (ju)
Samstag Snäiwende (die), (S) Sneeuwende
samt samt; ~ und sonders samt un sunners
Sand Sound (dät); ( eisenhaltig ) Orre (ju); graues ~ Griessound (dät)
Sandbank Soundboank (die)
Sandboden Soundgruunde (ju)
sandig sounterch
Sandsack Soundsäk (die)
Sandsteinplatte Saarkploate (ju)
Sandstein Saarksteen (die)
Sandstreifen Soundstriepe (die)
Sandwall Soundwaal (die)
sanft wook; (ruhig) touräächhooldend, sachtsinnich
sanfter wakker
Sanftmut Goudegaid (ju)
Sang Song (die)
Sänger Sjunger (die)
sankt sänt
Sankt Johanni Sänt Jans
Sankt Jakobi Sänt Jookub
Sarg Sark (dät, die), Huusholt (dät); {dät Noodholt}
Sater Ems Äi (ju), Seelter Äi ON
Saterfriese Seelter (die)
saterfriesisch seelter, seeltersk; die ~e Sprache ju seelter Sproake, Seeltersk
Saterland Seelterlound LN
Saterländer Seelter (die)
saterländisch seelter, seeltersk; die ~e Sprache ju seelter Sproake, Seeltersk
satt sääd; völlig ~ stuufsääd, stumpsääd (S), uursääd, stopsääd; sich ~ essen truchiete
Sattel Soadel (die, R)
satteln soadelje
Sattler Soadeler (die)
Sätuch Säidelsäk (die)
Sau Mutte (ju)
sauber skeen (skanner), süüwer, hämmelch, skier, akroat; sehr ~ süüwerskeen
Sauberkeit Skeenegaid (ju), Skieregaid (ju)
saubermachen skeen moakje, behämmelje, hämmelje, rakje, rakkerje
Saubohne Hoangsteboone (ju)
Saum Apstiksel (dät)
sauer suur
Sauerampfer Suurke (ju), Suurblääd (dät), -bleede
Sauergras Suurgäärs (dät)
Sauerkirschen suure Säärsen
Sauerkraut Suurkool (die), Suurbuuskool (die)
säuerlich süürelk
säuern suurje
Sauerstoff Suurstof (die)
saufen suupe (hie supt – soop – seepen)
Saufen Suupen (dät)
Säufer Suuper (die), Suuplappe (die)
Sauferei Suuperäi (ju)
saugen suuge (hie sucht – sooch – sain); ~ auf etwas saabje
säugen söögje
Sauger Suuger (die)
Säugling Titbäiden (dät), Söögling (die)
Saugwarze Tit (die)
säuisch swiensk
Saum Soom (die)
säumen; (Stoff) sööme, seeme (US), besööme; ( zögern ) suumje
sausen suusje, suusje
säuseln suusje
Schabe; (Tier) Kakkerlakke (ju)
schaben skrabje, skraabje, schoawje (R); Werkzeug zum ~ Skraaber (die)
Schabernack Lurk (die)
schäbig slunsich, skoawich, skoofel
schachern sjacherje
Schachtel; alte ~ Peträk (dät)
Schachtelhalm Pännedöise (ju), Uuneet (dät)
Schädel Platte (ju), Skäädel (die)
Schaden Skoade (die, R)
schaden skoadje, Skoade dwo
schadhaft rotterch
schädigen ferdierwe
schädlich skoadelk, kwood
Schaf Skäip (dät); ( weiblich ) Oue (ju); {riensk, gallerch}
Schafbock Rom (die), Skeepbuk (die); ( verschnitten ) Weer (die)
Schäfer Skeeper (die)
Schäfermantel Hoaike (ju)
schaffen skafje, winne, uutgjuchte, skäppe (- skeepen)
Schaffleisch Skeepflaask (dät)
Schafgarbe Duusendtakke (ju)
Schafherde Haskup (die)
Schafhirt Skeeper (die)
Schafkoben Skeepekoowe (ju)
Schaflamm Ouloum (dät), -ere
Schafmistkugel Skeepeköätel (die)
Schafschere Skäipeskiere (ju)
Schafschere Wulskiere (ju)
Schafsknochen zum Spielen Bikker (die)
Schafschinken Skeepeskinke (die)
Schafstall Koowe (ju), Skeephuk (dät), Skeepestaal (die), Skeepekoowe (die)
Schaft Skäft (die)
Schaftrift Skäipweede (ju)
Schafweide Skeepeweede (ju)
Schafzecke Skäipetieke (ju)
schal fersloain
Schal Knäddouk (die), (S) Knipdouk
Schale; (Schüssel) Kum (die); ( Hülse ) Bulster (ju), Skeele (ju), Skiele (ju); ( v. Ei ) Dop (die), Skil (dät); {wookskeelich, hädskeeld, hädskeelich}
schalen skoalje
schälen skille; Getreide ~ rinselje
schallen skalje, dunsje; ( v. Elster ) skakkerje; ( ~d lachen ) groalje
Scham Skoomte (ju)
schämen; sich ~ sik skoomje
Schamteile Skoomte (ju)
Schande Skande (ju), Swieneräi (ju)
schänden skeende (hie skoant – skoande – skoand)
Schändung Skändenge (ju)
Schankwirtschaft Weerskup (ju); kleine ~ Pieseläi (ju)
Schankwirt Piesel (die)
Schanze Skanse (ju)
Schar Plouch (die), do Plouge, Skoar (ju, R), Tucht (ju)
scharen skoarje
scharf skärp, sehr ~ grändich; ( genau ) niep; ( unangenehm ) strom; ~ hinschauen pierje; ~ hinsehen brilje, kiesje; ~ knattern knitterje; ~er Hahnenfuß Buuterbloume (ju); {slee, släisk}
scharfblickend grälooged
Schärfe Ägge (ju)
schärfen skärpje, skärpe, sliepe (- sleep – sleepen); ( v. Sense ) strieke, saisestrieke; Geräte zum ~ Hoargoud, dät; Pikstrik (dät), Strik (dät); (dengeln) hoarje
scharfkantig skärpkaantich
Scharlach Skarloak (die)
Scharmützel Truumult (die)
Scharnier Hänge (ju)
Scharrel Skäddel ON
scharren skrabje; (v. Hühner) pluuderje
schartig skeederch
scharren röäkelje, skuurje
Schatten Skaad (ju)
Schattenbild Skieme (ju)
schattig skaadich, skaddich
Schatz Skats (die)
schätzen skatsje, taksierje
Schatzung Skät (die)
schätzungsweise uur dän Tuume wäch
Schaub Skoof, Skoowe (die)
Schauder Griese (ju), Grille (ju), Grieselge (ju)
schaudern skudderje
schauen öögje, oogje
Schauer; (Bö) Skuur (die), Böie (ju); (Fieber) Bieuwenge (ju), Griesenge (ju)
schauern griddelje; ~d griddelch
Schaufel Skuppe (ju), Sköifel (die)
schaufeln skupje, sköifelje
Schaukel Bummeltakke (die)
schaukeln bummelje, wiegelje, wipje, stuttelje; (an Baumast) wiegelwaggelje; (auf Brett) wippelje; (Butter) wääsje
Schauladen Uutstaalwinkel (die)
Schaum Skuum (die)
schäumen skuumje
Schaumlöffel Skuumer (die)
schaurig skuurich, grillerch, grillich, gruuselk
Schauspiel Skauspil (dät)
scheckig bunt
scheel skielich
Scheffel Skäppel (die), (U) Skeepel; 2 ~ Fjoorup (die), (U) Fjäärp; 120 ~ Läst (ju)
Scheibe Skieuwe (ju); (v.Fenster) Ruute (ju); (v. Wurst, Wurzeln) Platte (ju), Doaler (die)
Scheide Skeede (ju), (v. Kuh, Schwein) Moacht (ju); (Grenze) Skeed (dät)
Scheidegraben Skeedsloot (die)
Scheidelinie Skeedlienje (ju)
scheiden skeede (hie skat – skatte – skat)
Scheidestock (beim Weben) Raustok (die)
Scheidewand Skäärmuure (ju), Skot (dät), Middelskot (dät); (zwischen Mund und Nase) Been (die)
Scheidung Skeedenge (ju)
Schein Skien (die); zum ~ kwantwiese, kwantswiese
scheinbar skienboar
scheinen skiene (- skeen – skienen)
scheinheilig skienhillich
Scheiße Skiete (ju)
scheißen skiete (hie skit – skeet – skieten), kakje, köätelje; dünn ~ skitterje
Scheitel (im Haar) Näid (ju)
Scheitern Unnergong (die)
Schelle Skälle (ju), Pingele (ju); kleine ~ Pingelklokke (ju)
schellen skälje, pingelje
Schellfisch Skälfisk (die)
Schelm Skälm (die), Skubbert (die), Klant (die), Kloon (die)
schelmisch skälmsk
Schelte Skeelde (do)
schelten skeelde (hie skält – skoolt – skuulden), (S) skielde, rachje, snaue, kääkelje, röäkelje, späktoakelje
Schemel Skoomel (die), Buk (die)
Schemen Skieme (ju)
Schenke Skoanke (ju, R), Krouch (die), (U) Kruuch, Weershuus (dät), Weerskup (ju)
Schenkel Stilte (die), Skinke (die)
schenken skoanke (R)
Schenkstube Weerstoowe (ju)
Schenkung Skoankenge (ju, R)
Scherbaum Jäidenboom (die)
Scherbe Fätsken (dät), Skäid (dät); ( v. Dachziegel ) Ponneskäid (dät)
Scherdeichsel Eenstal (dät)
Schere Skiere (ju), (U) Skäire
scheren skääre
Scherenschleifer Skierenslieper (die)
Schererei Knooieräi (ju), Skeerderäi (ju)
Schergarn Skäärjäiden (dät)
Scherge Skeerge (die)
Scherz Juks (die)
scherzen spoasje, maaljoagje, gnäägelje; {dät maale Fäl}
scheu skjou, miedsoam; ( gegen Fremden ) eenkannich; ( v. Pferd ) spril
Scheu Skjou (ju), skjouegaid (ju)
scheuen skjoue, skjouje
Scheuerlappen Faidel (die)
scheuern skuurje, skrubje
Scheuerpfahl Wrieuwpeel (die)
Scheuersand Skuursound (dät)
Scheune Skäin (dät), in de Skäin; {dät Ferbiend, ju Hielde, dät Huk, ju Skäindoore}
Scheunenfach Gulf (dät)
Schicht Loage (ju, R), (Pause) Skofttied (ju); (zwischen Weiß- und Schwarztorf) Splinteed (dät), Bunteed (dät, S)
schichten fläie
Schichter Fläier (die)
schicken stjuure
Schicksal Skiksoal (dät)
Schicksalsschlag Skiksoal (dät)
Schiebebaum Kloutstok (die)
schieben skuuwe (hie skuft – skoof – skäuwen)
Schieber Skuuwer (die)
Schiebetür Ruldoore (ju)
Schiebkarrenschieber Koarder (die)
Schiedsgericht Skeedsgjucht (dät)
Schiedsrichter Skeedsgjuchter (die)
schief skeeuw, sküün, eensiedich, skäl; ( krumm ) uurjälsk, ( v. Tür ) winsk; ~ gehen skeeuw loope, tou t Fjuur ien loope; wer ~ geht skroadlooper (die); ~ stehen buute t Lood stounde
Schiefer Laie (ju)
Schieferstift Griffel (die)
Schiefertafel Laie (ju)
schiefgewachsene Bäume kreepelch Holt
schielen skielje
Schienbein Skiene (ju)
Schienbeinknöchel Onkel (die)
schienen skienje
schier skier
Schießbogen Flitsebooge (die)
schießen skjoote (hie skjut – skoot – skeeten); in die Höhe ~ apskjoote
Schießerei Skjooteräi (ju)
Schießgewehr Skjootruur (dät)
Schießscharte Skjootslits (die)
Schießscheibe Skieuwe (ju)
Schießspule (im Webstuhl) Skifken (dät); {di Präin}
Schiff Skip (dät), do Skiepe, Mutte (ju), Punte(ju), Poage (die); {die Boud, (U) Bud, dät Däk, die Flakstok , flot, foare, (U) faadenje, kloutje, dät Kruumholt, losje, oufoare, ju Pusse, dät Swid, do Swiede (U), dät Uumeskot}
Schiffahrt Skipfoart (ju), Foarderäi (ju)
schiffbar foarboar, skipboar
Schiffbauchwelle Buukwälle (ju)
Schiffboden; Holzbekleidung des ~s Skandäksel (die)
schiffen skipperje, bootjerje, mutjerje
Schiffer Skipper (die), Bootjer (die), Mutjer (die); die ~ Skipperfoulk (dät)
Schifferberuf ausüben skipperje
Schiffsbaum Kloutstok (die)
Schiffstange Kloutstok (die)
Schiffsvolk Skipsfoulk (dät)
Schiffswerft Hällenge (ju), do Hälgene
Schiffzimmermann Skipstimmermon (die)
schikanieren strapsierje
schildern skillerje, skilderje
Schilderung Skilderenge (ju)
Schildwächter Skillersmon (die)
Schilf Rait (dät), Raitgäärs (dät); Ielt(e) (dät), (US) Iele
Schilfrohr Rait (dät)
schillern; mehrfarbig ~ spinkelje
Schillsbusch Skillerbierich (die) ON
Schimmel Skimmel (die)
schimmelig skimmelch, mulsterch
Schimmer Skimmer (die)
schimmeln skimmelje
schimmern skiemerje, skimmerje, glinsterje
Schimpf Läk (die)
schimpfen skeelde (hie skält – skoolt – skuulden), (S) skielde, skimpe, fuuterje, mäkkerje, snaue, späktoakelje
Schimpfname Skäldnoome (die), Bienoome (die)
Schimpfwort für Unordentlicher Släif (die)
schinden skinje
Schinken Skinke (die)
Schippe Skuppe (ju)
schippen skupje
Schirm Skärm (die), Skirm (die)
Schirmdach (über Tür) Lööwe (ju)
Schirmmütze Kipse (ju)
schlabbern slabje slabberje, slubberje, (S) slöbberje, slurpje
Schlacht Slacht (ju), Sleek (die)
schlachten sloachtje (R); Hühner ~ kopje
Schlächter Sloachter (die, R)
Schlächterei Sloachteräi (ju)
Schlachtfeld Sleekfäild (dät)
Schlachtschiff Slachtskip (dät)
schlackern slakkerje
Schlaf Släip (die)
Schläfchen tun döärje
Schläfe Tuddenge (ju), (U) Tonnenge, (H) Tunnenge (ju)
schlafen släipe (hie släpt – sliep – sliepen ), duusje, duukje
Schläfer Släiper (die)
schlaff slap, labberch
Schlaffheit Slappegaid (ju)
Schlafittchen Kanshoake (die), Kripse (ju)
Schlaflaus Släipluus (ju)
schlaflos släiploos
Schlafraum Släipruum (die)
schläfrig släiperch, släipich
Schlafzimmer Släipkoomere (ju, die)
Schlag Sleek (die), Kap (die); (Ohrfeige) Tauel (die)
Schlagader Hauptäddere (ju)
schlagartig klak, kwak
Schlageisen Hau-iersen (dät)
Schlägel Kloppe (die), Bungel (die), Släägel (die)
schlagen slo (hie slacht – sluuch – sloain (R)), bestrieke, buukje, dalje, dalskje, pulskje, rammelje; mit Hand ~ batsje; sich ~ sik klopje
Schlagen (das) Slooeräi (ju)
Schläger Slooer (die)
Schlägerei Slooeräi (ju), Klopperäi (ju), Haueräi (ju)
schlagfertig ap n Träid, klak, kwak
Schlagring Sleekring (die)
Schlagseite Sleeksiede (ju)
Schlagsichel Sichte (ju)
Schlamm Mudde (ju), Sliek (die), Gubbe (ju); ~ absetzen slämje
schlammen slämje
schlammig mudderch, muddich, sliekerch; {gläärich}; ~e Moorschicht Daarch (die)
Schlamp Sludderpäls (die)
schlampig sludderch, slurrich, ruuch, (U) rouch; sich ~ anziehen sik ounfuddelje
Schlange Slange (ju)
schlängeln slingerje, (U) slingelje
schlank slonk, jäntich, ronk
Schlapphut Klaphoud (die)
Schlaraffenland Loailäkkerlound (dät)
schlau slau, laidich, finnich, truchdrieuwen
Schlauberger Lunkoor (die)
Schlauheit Slauegaid (ju)
Schlauigkeit Slauegaid (ju)
schlecht läip, lälk, sljucht, kwood, roar, slim, noar, eeuwel, eeuwelch, klöäterch, oolk, skampich, äärmoudich; (böse) kwood, läip; ~ aussehend noar (R); ~ aufgelegt nit goud ap de Läkse; ~er ausfallen als erwartet uut de Hounde faale; ~ gefüttert hoamelch; ~ gelaunt nit goud bie Luune; ~ gelaunt sein tuuterje; ~e Kleider Fudden (do); ~ machen anfloitje; ~ werden ferdierwe
schlechterdings platterdings, in t geheel
Schlechtes Läipes (dät)
Schlechtheit Läipegaid (ju)
Schleckerei Likkeräi (ju)
Schlegel Släägel (die)
Schlehdorn Släietouden (die)
Schlehe Släie (ju)
schleichen slieke (- sleek – slieken), slierkje
Schleichwegen; auf ~ unnerhoundsk
Schleier Sloier (die), Slüür (die)
Schleife Strik, Strieke (dät)
schleifen; (schleppen) sliepje, sluurje, (S) slöärje, slurje; ( schärfen ) sliepe (hie slipt – sleep – sleepen), wätje
Schleifer Slieper (die)
Schleifstein Sliepsteen (die); {Traaler}
Schleim Sliem (die); {sliemje}
Schleimauswurf Kwalster (die)
schleimen sliemje
schleimig sliemerch, kwalsterch
schleißen sliete
Schlemmer Läkkersnuute (die)
schlendern koierje, köierje, gängelje, giggelje, diedelje, sludderje, slingerje
schleppen sliepje, slurje; ( tragen ) tungelje; ~d gehen sakkerdauje
Schlepper Slieper (die)
Schleppzug Fleet (die)
Schleuder Slingerlappe (die)
schleudern slingerje, sloiderje
Schleuse Slüüse (ju); (klein) Ferloat (dät)
schlicht sljucht; (v. Haare) slok
schlichten sljuchte, besljuchtje
Schlick Sliek (die); Boden mit ~ bereichern uursliekje
Schließbalken Sluutholt (dät)
schließen sluute (hie slut – sloot – sleeten), pänje; (v. Tür) touluuke; (v. Klinke) klinkje
Schliff; ohne ~ uunbeskuft
schlimm aisk, doane, läip, slim; ~stenfalls läipsten Fal
Schlinge Strik (dät), do Strieke, Strap (die); (aus Tau) Strop (die)
Schlingel Skubbert (die)
schlingern slingerje, (U) slingelje
Schlips Slips (die)
Schlitten Sliede, Skliede (ju)
Schlittschuh Sköäwel (die); ~ laufen sköäwelje
Schlittschuheisen Sköäweliersen (dät)
Schlitz Slits (die)
schlitzäugeln pieroogje
schlitzäugig slitsooged
schlitzen slippe
Schloß Slot (dät); {duulich, (S) döddich}; (Burg) Kastäil (dät)
schlotterig slanterch, sludderch
schlottern swabbelje, slotterje
Schlucht Slucht (ju)
schluchzen rukhoalsje
Schluck Sluk (die), Gulp (die); kleiner ~ Nip (die)
Schluckauf Snukkop (die); ~ haben snukkopje
schlucken sluuke (hie slukt – slook – sleeken), snukkopje
Schlucker Sluukhoals (die)
Schlummer Slummer (die)
schlummern döösje, duusje, slummerje
Schlund Strot (die)
schlüpfen slippe, sluupje
schlüpfrig slipperch, glidderch, glipsk
Schlüpfrigkeit Glääregaid (ju)
Schlupfwinkel Skutswinkel (die)
schlürfen slubberje, (S) slöbberje, slurpje
schlurfen skuffelje
schlurren sluurje, (S) slöärje
Schluß Eende (die, dät)
Schlußbalken (im Webstuhl) Pläienboom (die)
Schlüssel Koai (die, R)
Schlüsselbein Koaieknooke (die), Hoalsknooke (die), Skullerknooke (die)
Schlüsselloch Koaigat (dät), – goate
schmachten smoachtje
schmackhaft smoakelk, läkker
schmähen belasterje, (U) ougruundäirje
schmal smäl; ~er Steg Post (die)
Schmalz Smolt (dät)
schmatzen smakmuulje
schmatzen flappe; grunzen und ~ tjaftje
Schmaus Smuus (die)
schmausen smuusje, prousje
schmecken smoakje, pröiwje
schmausen prousje
schmeicheln flikflooie, fliemstrookje, smaichelje
Schmeichler Ierslikker (die)
schmeißen smiete (hie smit – smeet – smieten), gooie, klüütje
schmelzen smilte (- smolt – smolten), daie
Schmer Smeer (dät)
Schmerbauch Smeerbuuk (die)
Schmerz Piene (ju), Smaat(e) (die); (nachträglich) Ätterpiene (ju); {pienelk, Piepstäit, Wierpiene}
schmerzempfindlich wookelk
schmerzen källe, seerdwo; brennend ~ smeete (dät smät – smätte – smät)
schmerzhaft pienelk, seer
Schmetterling Flinnerke (ju), (US) Flitterke (ju)
schmettern smätterje
Schmicke Smik (die)
Schmied Smid (die), do Smiede
Schmiede Smitte (ju), Smiede (ju)
schmieden smiedje
Schmiedgerät Smiederäi (ju)
schmiegen duukje
Schmiere Smeer (dät)
schmieren smeere, klaadje, öäsje
Schmierer Klaader (die)
Schmiererei Klaaderäi (ju)
Schmierfink Smeerlappe (die)
schmierig smeerich, klaaderch, glidderch, öäsich; ~e Arbeit Smeerderäi (ju); ~ werden gläärje
Schmiß Smiet (die)
schmollen tuuterje, wrakje
schmoren smuurje, smoorje
schmuck froai
Schmuck Smuk (die), Sieroat (die); (am Ärmel) Snabbe (ju)
schmücken aptunderje, sierje, fersierje; (kleiden) tüütelje; (mit Stickerei) bestikje
Schmuckreif Ooriersen (dät)
schmuddelig smurrich, smuddich, (U) smuddelich
schmuggeln smuggelje
schmunzeln smüüsterje, gniffelje, grinsje, smuusje
Schmutz Keete (ju)
schmutzen gräime
Schmutzfleck Stippe (die)
schmutzig keetich, fuulich, klaaderch, öäsich; ~ werden mudderje
Schnabel Bäk (die), Snoabel (ju)
Schnalle Sponge (ju); (v. Schuh) Gaspe (ju)
schnallen gaspje, snalje
schnalzen knipje
schnappen hapje, japje, snappe
Schnaps Sluk (die)
Schnapsbrennerei Baaneräi (ju)
schnarchen snurkje, soagje
schnattern snaaterje, snatterje, snöäterje
schnauben snuuwe (hie snuft – snoof – snäuwen)
Schnauze Snuute (ju), Babbel (die); (Tülle) Nib (die)
schnauzen snaue, snuutje
Schnecke Snigge (ju)
Schneckenhäuschen Sniggehüüsken (dät)
Schnee Snee (die); {dwierje}
Schneeball Sneebal (die), Sneebaal (die)
Schneegestöber Sneewaaien (dät)
Schneehaufen Duune (ju)
Schneemann Sneekäärel (die)
Schneetreiben Sneejoagjen (dät)
Schneewehe Sneeduune (ju)
Schneide Ägge (ju)
Schneidebohne Snippelboone (ju), Iensätboone
Schneidegerät für Heide Sied (die)
schneiden sniede (hie snit – sneed – snieden), kappe; Buchstaben im Holz ~ präntje; ( mit Schere ) knippe; ( mit stumpfes Messer ) fuchelje; in kleine Stücke ~ snippelje; ( stutzen ) benoaderje
Schneider Snieder (die)
Schneiderin Säister(ke) (ju)
Schneiderlohn Moakerloon (die)
Schneidewerkzeuge Äggetjuuch (dät)
schneien snäie
schnell gau, kittich, fäl, handich, ruusich; ~ und oberflächlich arbeiten ruusje; ( behende ) kittich; ( sofort ) fluks; ~ laufen gau loope, tauje, tichelje, flitskje, flitsje, bänselje, kielje, in Sproang loope
Schnellheit Gauegaid (ju), Handegaid (ju)
Schnellkäfer; (Larve v.) Träidwurm (die)
Schnepfe Snippe (ju)
schneuzen, sich ~ snuuwe, sik
schnippeln snippelje, (R) snibbelje; Messer zum ~ Snippelsoaks (dät)
Schnitt Snied (die); zweiter ~ Heu Gram (dät)
Schnitte Sniede (die)
Schnitter Mädder (die)
Schnittlauch Look (dät)
Schnittwunde Snied (die)
Schnitzel Snirrebroaden (die)
schnitzeln snitje, snitselje
schnitzen snitkje, snitje
schnöde snippich, snipsk
schnüffeln snuffelje, ( v. Schweine ) njuskje, (S) nüskje
Schnüffler Snuffeler (die)
Schnuller Suuger (die)
Schnupfen Smuugeräi (ju), Snuppen (die), Bräits (die)
schnupfen, Tabak ~ snüüfkerje, snüüfkje
Schnupfen Ferkoaleräi (ju), Bräits (die)
Schnupftabak Snuuftoobak, Snuuftebak (die)
Schnur Beend (dät), Snuur (ju), (U) Snour, Liene (ju); {Flucht}
schnüren snurje, snalje, snüürje
schnurgerade pielerliek, snuurliek
Schnurrbart Snurboart (die)
Schnurre Putse (ju)
Schnürriemen Skoubeend (die)
schnurrig putsich
Schnurrolle Kurrel (die)
Schnürsenkel Skoubeend (die)
schofel skoofel
Scholle Klüüte (ju)
schön fluch, froai, kordoat; ~ herrichten uutputsje; ~ schreiben präntje
schon al; ~ wieder alwier
schonen ferskoonje, skoonje
Schönheit Fluchhaid (ju), Froaiegaid (ju)
Schöpfeimer Woaterskäpper (die), Skäpper (die)
schöpfen skäppe
Schöpfer Skaffer (die)
Schöpfkelle Sljo (die), Föörlägger (die)
Schöpflöffel Sljo (die), (U) Sleef, Foarlägger (die), Skäpper (die)
Schöpfschaufel Oosfät (dät)
Schorf Skuurich (die), (S) Skuurch, Tatter (die), Skuppe (ju)
schorfig skuurich
Schornstein Skosteen (die), (S) Skösteen; {Hoal}
Schornsteinfeger Skosteenfeeger (die)
Schoß Skoot (die); (beim Flachsrippen) Ribbelappe (die)
Schößling Sköät (die)
Schote; (Hülse) Puule (ju); (v. Segel) Skoote (ju)
Schott Skot (dät)
Schotter Steengruus (dät)
schräg skroad, sküün, (U) skräin, ouhongsk
Schräge Sküünte (ju)
schrägen skroadje, sküünje
Schrägheit Sküünte (ju)
Schramme Pliete (ju), Skraam (die); mit ~n bedeckt skraamich
schrammen skraamje, skramme
Schrank Skap (dät)
Schranke Määrk (dät)
schrappen skrabje
Schraube Skruuwe (ju)
schrauben skruuwje
Schraubenmutter Muur (ju)
Schraubenwinde Duunkraft (ju)
Schraubstock Skruuwstok (die)
Schreck Skräk (die)
schrecken skräkke
Schrecken Skräk (die); in ~ setzen Griddele uur dän Pukkel joagje
schreckhaft skräksk
schrecklich grääsich, hachelk, skräkkelk
Schrecklichheit Hachelkäid (ju)
Schrei Skräif (die), Skräift (die)
schreiben skrieuwe (hie skrift – skreeuw – skrieuwen); schön ~ präntje; in Druckschrift ~ präntje
Schreiben Skrieuwen (dät)
Schreiber Skrieuwer (die)
Schreibfeder Pänne (ju)
Schreibtisch Skrieuwdisk (die), Skrieuwboank (die)
schreien skräiwe, skreeuwe, galpje, kriete, broaskje, gilpje, gülpe, kräie, bläärje; laut ~ galpe, gierje; ~ v. Schweine gierje, roagje; ~des Kind Kräier (die)
Schreier Roorder (die), Skräiwer (die)
Schreihals Skräiwer (die), Bläärsnuute (die)
schreiten treede (hie trät – tried – treeden), stappe
Schrift Skrift (ju)
schriftlich skriftelk
Schriftstück Skriftstuk (dät)
Schriftzüge Hondskrift (ju)
Schritt Stap (die), Treed (die), Stappe (die)
schrittweise treedwiese
schroff skrof
Schrot Grul (dät)
Schrotkorn Hoagel (die)
schrubben skrubje
Schrulle Nukke (ju)
schrumpfen skrämpe (- skromp – skrompen), apkrimpe, klinge
Schubkarre Koare; ~ mit Kasten Bakkoare (ju); Arme v. ~ Troame (ju)
Schublade Loade (ju)
schüchtern oainsk, skjou, eenkannich, skjuchtern
Schuft Skuft (die)
schuften wöile
Schuftigkeit Skuftegaid (ju)
Schuh Skou (die); {ju Häkke, dät Häkkestuk, wiksje}
Schuhanzieher Skou-Ounluuker (die)
Schuhcreme Wikse (ju)
Schuhkappe Snuute (ju)
Schuhschnalle Gaspe (ju)
Schulaufgabe Läkse (ju)
Schuld Skeeld (ju); {Mooner (die)}
schuldig skeeldich
Schuldige Skeeldige (die)
Schuldigkeit Skeeldegaid (ju)
Schule Skoule (ju)
Schüler Skoulker, Sköilker (die), Sköiler (die)
Schuljugend Skouljuugend (ju)
Schulkind Skoulker, Sköilker (die)
Schulmeister Skoulmäster (die)
Schulter Skullere (ju)
Schultern Huuke (ju)
Schulterblatt Lääpelbunke (die), Skullerblääd (dät), -bleede
Schulterjoch Juk (dät)
schuppen skubje, skupje; (v. Fisch) ouskubje, skubje
Schuppen; (klein) Sküül (dät, die)
schuppig skalferch
Schürhaken Röäkel (die)
Schurke Kloon (die)
Schürzband Skoartebeend (dät)
Schürze Skoarte (ju)
Schurzfell Skootfäl (dät)
Schuß Skoat (die), (US) Sköät, Skot (die)
Schüssel Skoale (ju), Kum (die), Fät (dät), do Feete, Skuudele (ju); (tief) Kum (die); (klein) Kumke (dät)
Schüsseltuch Feedouk (die), Druugeldouk (die)
Schusser Knikker (die)
schussern knikkerje
Schußwaffe Booge (ju)
Schuster Skouster (die), Pikskouster (die); {Spongjoome (die)}
Schusterahle Älst (die)
Schustermesser Skoustersoaks (dät)
schustern skousterje
Schütte Busk (die)
Schüttegeld Skätjäild (dät)
Schüttelfrost Griddelge (ju)
schütteln skädje, rukkelje; Kopf ~ skäddekopje
schütten fälle; ( v. Vieh ) skätte, ienskätte; ( v. Wasser ) flappe
Schütteplatz für Torf Sleek (dät)
Schüttgeld Skätjäild (dät)
Schüttstall Skätte (die)
Schutz Skuts (die), Skutte (die); ~ suchen sküülje
Schutzbrief Skutsbräif (die)
Schutzdach für Bienenkörbe Iemesküül (dät), Immesküül (dät)
Schütze Skjooter (die); (beim Weben) Skifken (dät)
schützen skutsje
Schutzgitter über Feuer Fjuursteelpe (ju)
Schutzheilige Skutshillige (die)
Schutzhütte (im Felde) Sküül (dat, die)
Schutzkappe (v. Imker) Iemekappe (ju)
Schutzmann Skätter (die)
Schwabber Dwail (die)
schwach swäk, flau, gammelich, äärmbloot; mit ~er Stimme reden piepje; ~er Tee Güüt (dät)
Schwäche Swäkte (ju), Swäkhaid (ju)
Schwachheit Swäkte (ju)
schwächlich swäkkelk
schwachsinnig kindsk
Schwade Määd (dät), do Meede; ( groß ) Wirse (ju); zu ~n rechen wirsje
Schwaden Swoade (die)
Schwager Swoager (die, R)
Schwägerin Sweegerske (ju)
Schwalbe Swoalke, (S) Swaadelke (ju)
Schwalenberg Swoalebierich (die) ON
Schwamm Swom (die), Swam (die)
Schwan Swoan (die), Swonne (ju)
Schwaneburg Swoonebierich ON
schwanger ap n uur Fout, fulmons, dreegend
schwängern tjuk moakje
schwanken swonkje, wiegelje, slingerje, trieselje, wiggelje; ~d trieselch
Schwankung Swankenge (ju)
Schwanz Stäit (die), (U) Stit; ~ einziehen sliepstäitje; ~ hängen lassen sliepstäitje; {luukstäitje, wümmelje}
schwären swälle(- swol – swollen), eeke (- äkte – äkt), rooje
Schwarm Swoorm (die); dritter ~ Jufferswoorm
schwärmen (v. Bienen) swoormje; (fanatisieren) swaarmje, swäärmje
Schwärmer Stiernkieker (die)
Schwarte Swoode (ju), (U) Swodde
schwarz swot, (S) swoot; ( dunkel ) tjuusterch; ~er Farbstoff Swotsel (dät); ~er Nachtschatten Fuulbäie (ju); weiß mit ~en Flecken wietbunt
Schwarzes Moor Swotte Foan (die) ON
Schwarzbrotstulle Broodbuutje (dät)
Schwarzbrotwoche Broodwiek
schwarzbunt swotbunt
Schwarzdrossel Dröiselke (ju), swotte Kraansfuugel (die)
Schwärze Swotsel (dät)
schwärzen swotje
Schwarztorf Swoteed (dät)
schwatzen babbelje, doamelje, flääre, fläärje, flätterje, fuuterje, kalwerje, kauelje, koolje, kwäätelje, kwitkwakje, plapperje, roawekolsje, rüülje, sabbelje, snaffelje, snoabelje, snöäterje, swätje; Versammlungsplatz zum ~ Kibbelhouk (die)
Schwätzer Baaler (die), Bliekert (die), Doameler (die), Dweel (die), (S) Dwäl, Dweeler (die), Kwääteliers (die), Pröötjer (die); Roawekolsker (die); Snottebäk (die); dummer ~ Dwälskert (die)
Schwätzerin Rappeltaaske (ju), Kauelwieuw (dät)
schwatzhaft fläärhaftich
schweben swieuwje
schwedisch; hinter ~en Gardinen bääte tjukke Dooren
Schwefel Swieuwel (die)
Schwefelhölzchen Swieuwelstikke (die)
schwefeln swieuwelje
schweflig swieuwelch
Schweifriemen Stäitgjoome (die)
Schweifrübe (v. Pferd) Bolt (die)
schweigen swiegje (hie swicht – sweech – swieged)
Schwein Swien (dät); ~ haben slumpje; ~e hüten swienewoarje; Lockruf für ~e kuffie!; {ju Floume, gierje, joagje, njuskje, (S) nüskje, ringje, roagje, die Swienepot}
Schweineborste Swinnebäärste (ju)
Schweinefett Smeer (dät); {Käddel (die)}
Schweinefleisch Swinneflaask (dät)
Schweinelaus Swinneluus (ju)
Schweinerei Swieneräi (ju)
Schweinering Swinnering (die)
Schweineschlachter Swinnesloachter (die)
Schweinestall Koowe (ju)
Schweinetrog Swienetroach (die)
schweinisch swiensk
Schweinsrippe Swiensribbe (ju)
Schweiß Sweet (dät)
schwelen smeele, sweele
Schwelgerei Swälgeräi (ju)
Schwelle Dräppel (die)
schwellen swälle (- swol – swollen), diene, dienje
Schwengel Swängel (die), Släägel (die); ( am Brunnen ) Putswängel (die); ( v. Wagen ) Knäppel (die)
schwenken swänke
schwer (v. Gewicht) sweer, loodich; (mühsam) stuur, kwästich; (sehr) läip; (stramm) noode; ~ arbeiten knooie, sik ourakkerje, pöäselje, puupsakje, puuselje, wöile; wer ~ arbeitet Knooier (die); ~ atmen blächje; ~ auftreten kluntsje; ~ erhältlich betüümt; ~er Gegenstand Bakbäist (dät); ~ gehen stampje; ~er Hammer Mööker (die); ~er Holzhammer Buuke (ju); ~ lenksam balstjuurich; ~er Wagen Bullerwoain (die)
Schwerarbeiter Pöäseler (die)
Schwere Sweeregaid (ju), Loodegaid (ju)
schwerfällig sweerierst; ~ sein tüntelje
schwergehend troa; ( v. Schloß, Schraube ) duulich, (S) döddich
schwerhörig doof
schwermütig sweermoudich
Schwert Swäid (dät), (U) Swid; ( v. Schiff ) Swid (dät), do Swiede (U)
Schwertbruder Swäidbruur (die)
Schwertgriff Swäidgriep (die)
Schwester Suster (ju)
Schwiegermutter Sweegermuur (ju), Muur (ju), (U) Mour
Schwiegersohn Sweegersuun (die)
Schwiegervater Sweegerfoar (die), Foar (die)
Schwiele Ielt (dät)
schwiemeln swierje
schwierig swierelk, swierich, hooch
Schwierigkeit Meelasje (ju), Meeläsje (ju)
Schwimmen Drift (ju)
schwimmen swimme (- swom – swommen); ~d (v. Schiff) flot; ~des Moor Rüüde (ju)
Schwimmer Swimmer (die)
Schwimmsand Swimsound (dät), Sluupsound (die)
Schwindel Duusegaid (ju); {die Geehunger}
schwindelfrei kopfääst
Schwindelhafer Raigäärs (dät)
schwindeln swindelje
schwinden (v. Entzündung) slinke (- slonk – slonken)
schwindlig duuselich, duusich, dwaarelch, swindelk
Schwindsucht Teerenge (ju)
Schwingbaum Putswängel (die)
Schwingel Juuke (die)
schwingen swänke, swierje, swooie; ( schwanken ) wiegelje
schwirren swierje
schwitzen switte
schwören sweere (- sweerde/ swoor – sweerd/ swäddend), swööre
schwül swoul, luurich
Schwung Swier (ju)
Schwungrad Swungrääd (dät)
Sech Foarsoaks (dät)
sechs säks
sechste säkste
sechzehn säkstien
sechzig säkstich
Sedelsberg Säidelsbierich ON
See Meer (dät), See (ju)
Seeadler Seeoadeler (die)
Seegang Seegong (die)
Seegras Teek (dät)
Seele Seele (ju)
Seemann Seemon (die), Foarensmon (die)
Seemannsanzug; (wasserdicht) Ouljepak (dät)
Seenot Seenood (ju)
Seeräuber Seeroower (die
Seerose Poapske (ju)
Seeschaum Seeskuum (die)
Seetier Seediert (dät)
Seevogel Seefuugel (die)
Segel Sail (dät); {giebje, dät Liek, dät Nöösken, ju Skoote, die Spreed, uutsponne}
Segelboot Sailboot (dät)
Segelgarn Sailjäiden (dät)
segeln sailje; beim ~n überholen besailje
Segelschiff Sailskip (dät), -skiepe
Segelsport Sailsport (die)
Segeltuch Saildouk (die)
Segen Säägen (die)
Segge Säächgäärs (dät)
segnen säägenje
sehe da! sjuch deer!
sehen sjo (hie sjucht – iek, hie saach, du seechst, wie seegen – blouked); (gucken) kiekje; ähnlich ~ liekje
Sehenswürdigkeit Sieroat (dät)
Sehne Siene (ju); mit ~n durchsetzt sienich; {dät Hierwoaks}
sehnen ferloangje; sich ~ ferloangje, jankje, joankje
sehnig sienich
Sehnsucht Ferloangst (die), Seensucht (ju)
sehnsüchtig; ~ begehren ampelje; ~ betteln joankje (R)
sehr gjucht, aisk, aiske, bedröiwed, duftich, hälske, läip, swied ; ~ emsig neerich; ~ gut baldoarich; ( schlimm ) läip; ~ stark uunmundich; zu ~ tou doane
seicht floot
Seide Siede (ju); aus ~ sieden
seiden sieden; ~er Tuch Siedendouk (die)
Seife Seepe (ju)
seifen ienseepje, seepje
Seifensieder Seepesjooder (die)
seifig seeperch
Seige Droogelse (ju)
seihen droogje
Seihtuch Droogeldouk (dät)
Seil Roop (die), Seel (dät), Tau (dät), Fäidem (die), Strange (die), Strik (dät), do Strieke; {anhiesje}
Seiler Tausloo-er (die)
sein weese (iek bän, du bäst, hie is, wie sunt – iek, hie waas, du wierst – wie wieren – weesen)
seine [n.] sien; [f. + pl.] sien(e)
Seine; das ~ sien Möäge
seinen [m.] sin; [n.] sien
seinen [m.] sin; [f., pl.] sien(e)
seiner [n.] sien; [f. + pl.] sien(e)
seinetwegen sintwain
seit siet, sänt
seitdem siet, sietdäm
Seite Siede (ju), Kaante (ju); an der ~ siedelk; die andere ~ Uurkaante (ju); auf der anderen ~ juunsiede; auf die ~ gehen bietraale; auf die ~ legen uumelichte; auf die ~ stellen kaantje; von der ~ fon de Siede
Seitenbalken (vom Webstuhl) Siedstuk (dät)
Seitenbrett (am Wagen) Laadere (ju), (US) Laddere, Siedelplonke (ju)
Seitengang Siedelgong (die)
Seitenheck Kraite (ju)
Seitenkante der Torfgrube Ouger (dät)
Seitenmauer Siedmuure (ju), siedelke Muure
Seitenscheidung Siedenskeed (dät)
Seitenstück Siedstuk (dät)
Seitenstütze Skroage (die)
Seitentür Sieddoore, Siedeldoore (ju), Buutendoore (ju)
Seitenwand Siedenwooge (ju), ju siedelke Muure; {die Aploanger}
Seitenweg Siedenwai (die), -weege
seitlich siedelk
seitwärts siedels, fon de Siede
selbe (der-, die-, das-) sälge (die-, ju-, dät-)
selber sälwen, säärm
selbst sälwen, säärm; (selbstverständlich) soogoar; von ~ fonsälwen
selbstgewebt sälwenweeuwed
selbständig oainständich
Selbständigkeit Oainständegaid (ju)
selig sälger; ~en Angedenkens sälger
Sellerie Sälleräi (ju)
selten säilden, roar, betüüm
Seltenheit Säildenhaid (ju)
seltsam säildsoam, oarich
Semmel Koafjebrood (dät)
senden seende (hie soant (R) – soande (R) – soand (R))
Sendung Seendenge (ju)
Senf Muster (die)
Senfsamen Mustersäid (dät)
Senftopf Musterpot (die)
sengen soange (R)
senil kinsk
Senkblei Lood (dät)
Senkel Skoubeend (dät)
Senker Oulääser (die)
Senkfuß Platfout, -fäite (die)
Senkgrube Göätedobbe (die), Sikkerdobbe (die)
Senklinie Gjuchtskrieuw (dät)
Senklot Lood (dät)
senkrecht lood; ~ stehen in t Lood stounde
Senkrücken; mit ~ soadelrääged
Sennesblatt Sännesblääd (dät), -bleede
Sense Saise (ju); {dät Pikstrik, dät Hoargoud, die Houp, ju Krukke, dät Strik, do Strieke, strieke}
Sensenbart Wuurp (die)
Sensenbügel Toujeeger (die)
Sensengriff Krouke (ju)
Sensenschärfer Strik (dät), do Strieke, Saisestrik (dät)
Sensenschnitt Saisesnied (die)
Sensenstiel Saiseboom (die)
September September (die)
servieren apdiskje
Serviette Slabberlappe (die)
setzen sätte (- sätte – sät); sich ~ sitte gunge
Setzling Oulääser (die)
Seuche Süüke (ju), Süükte (ju), Sjukte (ju) [nicht *Gjunte], Plooge (ju)
Seufzer Suchte (ju), Stänner (die)
sich sik, an ~ ännelk; für ~ apaat
Sichel Sichte (ju); (für Heide) Sied (die)
sicheln sichtje, sichtje
sicher seeker, sicher, wisse
Sicherheit Sicherhaid (ju); mit ~ wildääge
sichern sicherje, gewisje
Sicht Sicht (ju)
sickern siepje, siepelje, sikkerje
sie [Nom.pl.] jo; [Nom.f.] ju; [Akk.pl.] him; [Akk.f.] hier
Sie Jie
Sieb Sieuwe (ju), Droogelse (ju), Truchsleek (die)
sieben [Verb] sieuwje; (7) soogen
Siebengestirn Soogengestiern (dät)
siebzehn soogentien
siebzig soogentich
siech süük
siechen kwakkelje, kwienje, sükje, U sükkelje, säikelje
siedeln siedelje
sieden sjoode (ju sjut – sood – seeden)
Siedlung Siedelenge (ju)
Sieg Siech (die)
Siegel Siegel (dät)
siegeln siegelje
siegen siegje
Sieger Sieger (die)
sieh dich vor! woar die!
Sielengeschirr Siele (ju); {die Pansgjoome, dät Kääsen, ju Lichte, die Hoalsgjoome, die Hoalsknäppel, die Stäitgjoome}
Silber Säälwer (dät)
Silvesterabend Ooldjiersäiwend (die)
Sims Boud (ju), (U) Bud
Simse Poulrääske (ju)
simulieren simulierje
singen sjunge (- soang – soangen); ohne Melodie ~ duudelje
sinken sakje, deelsakje; (im Wasser) sinke (- soank – soanken)
Sinn Sin (die); eines ~es eenich
Sinnbild Sinbielde (ju)
sinnen auf sinne ap
sinnlos sinloos
Sintflut Säändfloud (ju)
Sirup Sieroop (die)
Sitte Bruuk (die), Moude (ju), Sidde (ju)
Sitzbank Boank (die)
Sitzbrett Sittelbrääd (dät), – breede
sitzen sitte (- siet – seeten)
Sitzstange für Hühner Hannerik (dät)
Skalde Skalde (die)
Sklave Sklaawe (die), Skloue (die); ~ für andere Foutskuuwer (die)
Sklavenmarkt Sklaawenmäärked (dät)
Sklaverei Sklaaweräi (ju)
Sklavin Sklaawin (ju)
so so; ~ bald sobolde, sogau; ~ eine(r) sun; ~ etwas ‘sowät
sobald sobolde
Socke Sokke (ju), Hoosokke (ju); {dät Häkhuus}
Soda Soodoa (dät)
sodaß sodät
Sodbrennen Suurbaadenjen (dät)
Sode Seede (ju); (v. Torf) Soode (ju)
Soeste Söiste (ju) ON
Soff Suup (die)
sofort fluks, fout, glieks, ap de Steede, straks, stuuns, hoast
sogar sogoar
sogenannt sonaamd
sogleich gau
Sohle Soole (ju)
Sohn Suun (die)
solang(e) soloange
solch suk, sun
solche suk(ke)
solches ‘sowät
Soldat Suldoat (die)
sollen skälle (du skääst, iek, hie skäl, wie skällen – skuul – skould); ~ wir skä wie; sollt ihr skä jie
somit somäd
Somme Summe (ju)
Sommer Suumer (die); im ~ in Suumerdai
Sommerabend Suumeräiwend (die)
Sommerflut Suumerfloud (ju)
Sommerfrucht Suumerfrucht (ju)
Sommergerste Suumerjäärste (die)
Sommerpracht Suumernacht (ju)
Sommerroggen Suumerroage (die)
Sommersprosse Suumerspot (die), Suumerpokke (ju)
Sommertag Suumerdai (die), – deege
Sommerwetter Suumerweeder (dät)
sonderbar sunnerboar, maal, oarich
sondergleichen sunnerglieken
Sonderling Uutoarder (die)
sondern sunnerje
sondern man
Sonnabend Snäiwende, Sneeuwende (die)
Sonne Sunne (ju)
sonnen sunje
Sonnenfinsternis Sunnenferdjunkelenge (ju)
Sonnenfleck Sunnenfläk (die)
Sonnenglut Sunnengloud (ju)
Sonnenhut Flüürdouk (die)
Sonnenscheibe Sunnenskieuwe (ju)
Sonnenstich Sunnenstäk (die)
Sonnensystem Sunnensystem (dät)
Sonnentau Bullekruud (dät)
sonnig sunnich
Sonntag Sundai (die)
sonntags sundeeges
Sonntagskleider Sundeegeskloodere (do)
sonst sonst, uurs, (U) ours
sonstwo, ap uurs ne Steede
Sorge Suurge (ju), (U) Sourge
sorgen suurgje, (U) sourgje
sorgen suurgje; für jemanden ~ pleegje
sorglos suurgloos
sorgsam suurgsoam
Sorrtau beim Heuladen Roop (die)
Sorte Soarte (ju)
sortieren skifje
Soße Stip (dät)
soviel sofuul, sofel
soweit sofier, sowied; (es ist) ~ antou
sozusagen so tou tällen
spähen uutkiekje, küürje, küüroogje, luurje
Späher Luurder (die)
Spalt Kleeuw (die), Glieuwe (ju), Boarst (die), Skrieuw (die), Sköär (die)
spalten kleeuwe, sköäre, bunkje; Zweige ~ twiegje
Span Spoune (ju)
Spange Sponge (ju)
Spann; (v. Fuß) Wriege (ju)
Spannader Sponäddere (ju)
Spanne Spon (dät), Sponne (ju)
spannen sponne, skääre, hiesje; vor Wagen ~ ounsponne
Spannriemen Spongjoome (die)
Spannstange (für Segel) Spreed (die)
Spannung Sponnenge (ju)
Spannweite Sponwiete (ju); ~ zwischen Beinen Skrid (die); ~ der Hand Spon (dät)
Sparbüchse Spoardöise (ju)
Spardose Spoardöise (ju)
sparen spoarje (R)
Sparkasse Spoarkasse (ju)
spärlich roar
Sparrwerk Speerwierk (dät)
sparsam spoarsoam, süünich, neerich, nau
Sparsamkeit Süünegaid (ju)
Spaß Spoas (die, R), Oaregaid (ju); ~ machen spoasje
spaßhaft snurrich, kluftich
spaßig spoasich
Spaßmacher Juksmoaker (die), Kwiedam (die), Broasker (die)
Spaßvogel Paias (die)
spät leet
Spaten Spoade (die, R); Griff v. ~ Hilt (dät); Tülle am ~ Dille (ju)
Spatenstich Spit (dät); Tiefe v. ~ Spit (dät)
später leeter, ättertied
spätest lääst
Spatz Lüünek (die), (S) Lüünich
spazieren koierje, köierje, kaierje
spazierengehen kaierje
Spaziergang Gong (die), Koierskup (ju), Kaierskup (ju)
Spazierstock Hondstok (die); ( v. Eisen ) Kaierhoake (die)
Specht Spächt (die)
Speck Späk (dät); ( v. Sau ) Muttenspäk (dät); {skier}
Speckfett Späkfat (dät)
Speckhals Unnerkääle (ju)
Speckkiste Späkkiste (ju)
Speckpfannkuchen Späkponkouke (die)
Speckschwarte Späkswoode (ju)
Speer Speer (die)
Speiche Speeke (ju)
Speichel Kwiel (die), Sputterske (ju), Seeuwer (die)
speicheln sieuwje
speichern stoapelje; Getreide ~ sollerje
speien späie
speilen spielje
Speise Spiese (ju)
speisen spiesje
Speisentopf Ietelpot (die)
Speisereste fließen lassen slabberje
Speiseröhre Sluuk (die), do Sluuke
Spektakel Parroabel (die)
spenden spändje
Sperling Lüünek (die), (S) Lüünich
sperrangelweit speerwied
Sperrbaum (vor Pferden) Släägel (die)
sperren speere
Sperrvorrichtung für Bienenkönigin Muurpiepe (ju)
sperrweit speerwied
Spesen Kossenge (ju, doo), Kosten (do)
spicken spikje
Spiegel Speegel (die)
Spiegelbild Skieme (ju)
spiegelglatt speegelglääd
spiegeln speegelje
Spiel Spil (dät), do Spiele; {dät Kaaljen}
Spielbahn Spielboan (ju)
Spielball Koatsebal (die)
spielen spielje, spiedelje; ohne Melodie ~ duudelje; Orgel ~ oargelje; wüst ~ doogje; {die Bikker, die Foarbukker, foarpiepje, kaalje, knikkerje, koatsje, kuusje, Tik}
Spieler Spieler, Spiedeler (die)
Spielfeld Spielfäild (dät)
Spielkartenfarbe Haat (dät)
Spielkreisel Tiddeltop (die)
Spielmann Spielmon (die)
Spielplatz Spielsteede (ju)
Spielraum Spielruum (die)
Spielsache Spielseeke (ju); ~n Pingel-pangel
Spielzeug {ju Skitterbusse, die Snirrekat}
Spieß Spies (die)
Spinat Spienoat (die)
Spindel; (v. Spinnrad) Flucht (ju)
Spindelachse; (v.Spinnrad) Spilne (ju)
Spinne Spinne (ju)
spinnen spinne (- spon – sponnen); ( v. Katze ) snurje; ( lügen ) flunkerje
Spinngewebe Spinnewäb (dät), Spinskäärelse (ju)
Spinnrad Wäil (dät); {ju Flucht, dät Kjuusholt, die Oaksestok, ju Weerwe}
Spinnrocken Huutsene (ju), Diesene (ju)
spitz spits
Spitzbube Spitsbouch (die); ~n Goadenjegoud (dät)
Spitze Spitse (ju), Timpe (die), Top (die); (v. Hirschgeweih) Takke (die)
spitzen spitsje
Spitzhacke Pieke (ju)
spleißen spliete; (v. Tau) splisje
Splint Splint (die); ( in Baum ) Spint (die)
Splintloch Splintgat (dät), – goate
Splinttorf Splinteed (dät)
splissen splisje
Splitter Splinter (die), Skeede (ju)
splitterig splitterch
splittern splitterje, sköäre
splitternackt splinterbloot, splinternoakend
Spore Spoore (ju)
Spörgel Woaterjood (dät)
spotten spotje
spöttisch lächeln gniesje, smielje
Spottname Bienoome (die)
Sprache Sproake (ju)
Sprachlehre Sproakleere (ju)
sprechen spreeke (hie spräkt – spriek – spreeken), baale, (US) balle; laut ~ ballerje; zart ~ woorm baale
Sprecher Spreeker (die)
spreiten spreede (hie sprat – spratte – sprat)
spreizen spreede; Beine ~ striedje
sprengen; (nässen) sproange (R); ( mit Sprengstoff ) spränge
Sprengstoff Sprängstof (die)
Sprengung Sprängenge (ju)
Spreu Sääf (dät)
Sprichwort Spräkwoud (dät)
sprießen spruute, spruutje
springen springe (- sproang – sproangen); (v. Ball) stoitje
Springflut Springfloud (ju)
Springstock Pulststok (die), Kloutstok (die)
spritzen skitterje, spritsje; (planschen) spankelje, spankje; (impfen) spritsje
spröde bros, muur, splinterch, sprak; (v. Haut) struuf
Sproß Spruut (die), Spruutsel (dät), Spier (dät)
Sprosse (v. Leiter, Fenster) Twäärsstok (die)
Sprößling Spruutsel (dät), Uutspruutsel (dät); ~e treiben uutskjoote
sprudeln spruudelje, bruddelje
sprühen (v. Funken) spoorkje, spoorkenje; (fein regnen) smuddelje; (spritzen) skitterje
Sprung Sproang (die), Kleeuw (die)
Spucke Sputterse (ju)
spucken sputterje, sieuwje
Spucknapf Sputterbäkken (dät), Seeuwerpot (die)
Spuk Spouk (die), Spoukeräi (ju)
spuken spoukje, spoukenje, häksje, spinkenierje; ~der Ritter Wüüldjeeger (die)
Spukgeschichte Spoukfertälster (dät)
spukhaft spouksk
Spule Spoule (ju)
spulen spoulje
spülen späile, (H) spöile, waaske
Spulenträger Weerwe (ju)
Spüllappen Feetdouk, Feedouk (die)
Spulpfeife Spoulpiepe (ju)
Spülstein Göötensteen (die)
Spültuch Feetdouk, Feedouk (die)
Spülwasser Ouwaaskwoater (dät), Waaskwoater (dät), Späilwoater (dät)
Spund Spuund (die)
Spundloch Tapgat (dät), -goate
Spur Spuur (ju), (U) Spour
spuren spuurje
spüren speere, spuurje, ätterspeere
sputen; sich ~ näidje
Staat Stoat (die)
Stab Stikke (die), Stäf (die), do Steeuwe, Stoab (die)
Stäbchen (in Bienenkorb) Spiele (ju)
Stachel Stiekel (die)
Stachelband Stiekelbeend (dät)
Stachelbarsch Stiekelboars (die)
Stachelbeere Kjuusbäie (ju), Stikbäie (ju)
Stacheldraht Stiekelwier (dät), Gitterträid (dät)
stachelig stiekelch, stiekelich
stacheln stöäkelje
Stadt Stääd (ju), do Stääde, Steeden
Stadtälteste Stäädooldeste (die)
Stadtrat Stäädroat (die)
Stadttor Stäädpoute (ju)
Stahl Stäil (die); aus ~ stäilen
stählen stäilje
stählern stäilen
Stahlhelm Stäilhälm (die)
Stahlstift Truchsleek (die)
staken (v. Schiff) kloutje
Staken (v. Schiffern) Kloutstok (die)
Staket Stakät (dät), Strankät (dät)
Stall Staal (die); auf ~ bringen apstaale; kleiner ~ Huk (dät); ~ für Kleinvieh Huk (dät); ~ zum Vieh Einsperren Skätstaal (die); {die Fuurskäddel, ju Klappe, die Släägel}
Stallboden Hielde (ju)
Stalltür Groupedoore (ju), Staaldoore (ju), Klampedoore (ju)
Stamm Stam (die)
Stammbaum Stamboom (die)
Stammbuchsbulle Köärbulle (die)
stammeln stoomerje
stammen stamme
stämmig strääwich, gedrigged, stämmich
Stammler Stoomerder (die)
stampfen stampje, stompje, trampelje; Gerät zum ~ Stamper (die)
Stampfer Stamper (die); (im Butterfaß) Pulst (die)
Stand Stand (die)
Ständer Stonner (die), Stiepel (die)
Ständerchen Stonnerke (dät)
standhaft bleiben hot hoolde
standhalten standhoolde
ständig stoadich, ounhooldend, stämmich; ~ bei der Arbeit stämmich; ~es Hungern Smoachteräi (ju)
Standort v. Torfdarre Sleekfäild (dät)
Stange Stange (ju); dünne ~ Spille (ju); {ju Runge, die Fuurskäddel, die Hoalboom, die Hoalsknäppel, die Loaiwoain, die Staigerpeel}
Stangenbohne Stokboone (ju)
Stangengerüst Wieme (ju)
Stänkerei Stjunkeräi (ju)
Stapel Stoapel (die, R)
stapeln stoapelje, fläie; (v. Torf) stuukje, ringje
stapfen stappe, stapje, stampje, stapfoutje
Star (Vogel) Spräie (ju); (Augenkrankheit) Stöär (die)
stark [Adj.] stäärk, bäistich, stail, strääwich, gail, nietsk; [Adv.] doane, fäl, mons; ( rüstig ) kordoat; sehr ~ uunmundich; ( übermütig ) wrieuwel, wrieuwelch; zu ~ tou kwästich; ~er Hund Buldoage (die); ~er Mensch Breekert (die); ~er Stoß Gnub (die); ~es Tier Breekert (die)
Stärke (Kraft) Stäärke (ju), Stäärkegaid (ju); ( Mehl ) Stieuwelse (ju), Stäärkebräi (die)
Stärkemehl Stieuwelse (ju)
stärken stäärkje
Stärkung Ferstäärkenge (ju)
starr stieuw; (vor Kälte) ferkluumed
starren gluupje, gluupoogje, stierje, stöäre
Starrkopf Diesekop (die), Dieskop (die), Stieuw-iers (die), Stieuwkop (die)
starrköpfig diesich
Starrsinn Stieuwkoppegaid (ju)
statt insteede foar
Statt Steede (ju)
Stätte Steede (ju)
stattfinden: Es findet nicht statt = Deer wäd niks fon.
Statthalter Stäädhoolder (die)
stattlich stak, stoatelk
Staub Stoaf (die); ( fein ) Mot (dät), Fluus (dät)
Staubbesen Stoafbäisem (die)
Staubbürste Stoafbäärsel (die)
stauben stuuwe (dät stuft – stoof – stäuwen), stubje
stäuben stuuwe; ( v. Sand ) büülje
Stauberde Mul (dät)
staubig stoawich
Staublappen Feegeldouk (die)
Staubmühle Waaier (die)
Staubregen Dookrien (die)
Staubsand Büülsound (dät)
Staude Struuk (die)
stauen stauje
Stecheisen Prikke (ju)
stechen steete (hie stat – statte – stat), prikje; ( graben ) spitte, bunkje; ~des Auge Katooge, -ne (dät)
Stechmeißel Stäkböötel (die)
Stechpalme Dulle-Huunde [pl.]
stecken prikje, stikje
Stecken Stikke (die)
Stecknadel Knoopnäddele (ju)
Steckrübe Stäkräiwe (ju)
Steg Tille (ju), Uurgong (die), Iendrift (ju); ( schmal ) Post (die)
stehen stounde (hie stoant (R) – stuude – steen); grätschweise ~ striedje; Nacht ~ uurstounde
stehlen steele (hie stält – stuul – stäälen), n stilkenen Griep dwo; ~ und betrügen skooie
steif stieuw; ( aufrecht ) risk; ( fest ) strääwich; ( hölzern ) holten; ( verkrüppelt ) kreepelch
steifen stieuwje
Steifheit Stieuwegaid (ju)
Steifigkeit Stieuwegaid (ju), Strääwegaid (ju)
Steigbügel Stieuwbail (die)
Steige in Wall Klif (dät)
steigen stiege (hie sticht – steech – stiegen); ( aufgehen ) riese; Treppen ~ trapje
Steiger Stieger (die)
steil stail, liek; ~ nach unten liekdeel
Stein Steen (die); {fersteenerje}
Steinwand Steenwooge (ju)
steinalt steenoold
Steinbeil Steenbiele (ju)
Steinbock Steenbuk (die)
Steinbruch Steenbreek (die)
Steinchen Steenken (dät)
steinern steenen
Steingut Steengoud (dät)
steinhart steenhäd
Steinhaufen Steenebält (die)
steinig steenich, flinterch, pulterch
steinigen steenigje
Steinklee Slinkkleeuwer (die)
Steinklotz Steenklos (die)
Steinkohle Steenkoole (ju)
Steinkrug Pulle (ju)
Steinkugel Steenkuugel (ju)
Steinmarder Steenmodder (die)
Steinpfeiler Steenpieler (die)
Steinpflaster Floor (dät)
steinreich gruundriek, steenriek
Steinschlag Steengruus (dät)
Steinschleuder Slingerlappe (die)
Steinschnitt Steensnied (die)
Steinsorte Steensoarte (ju)
Steintor Steenpoute (ju)
Steintreppe Steentrappe (ju)
Steinwall Steenwaal (die)
Steinschleuder Slingerlappe (die)
Stelle Steede (ju); auf der ~ ap de Steede
stellen staale, (US) stalle; sich ~ stounde gunge
stellenweise steedenwiese
Stellmacher Woainmoaker (die)
Stellung Ställenge (ju)
Stelze Stälte (ju)
Stemmeisen Stämiersen (dät)
stemmen stämme
Stengel Stängel (die)
sterben stierwe (hie stärft – stoorf – stuurwen), (U) stäirwe, doodgunge, wächheemelje, ätter Pestoors Äkker waigunge; {riep weese}
sterbensnah doodriep
Sterbesakramente überreichen begjuchte, fersjo
sterblich stärfelk
Sterblicher Buutje-ieter (die)
Stern Stiern (die)
Sternbild Stiernbielde (ju)
sternenklar stiernkloor
Sterngruppe Stiernkoppel (die)
Sternhimmel Stiern(en)heemel (die)
sternklar stiernenkloor
Sternkunde Stiernkunde (ju)
Sterz Stäit (die)
stetig stoadich
stets altied, altiede
Steuer Stjuur (dät)
Steuer; (Steuerrad) Stjuur (dät); ( Abgabe ) Stjuur (ju), Last (ju), Ougoawe (ju); ( Zehnt ) Teeged (die)
Steuerdefraudant Ougoawensäänder (die)
Steuermann Stjuurmon (die)
steuern; (lenken) stjuure
Steuerrad Stjuurrääd (dät), Stjuur (dät)
Steven Stäiwenge (ju)
Stich Stäk, Stääk (die); im ~ lassen in Stik läite
sticheln stichelje
Stichling Stiekelboars (die)
sticken stikje
Stickerei Apstiksel (dät); ~ auf Bettücher Boomkelättere (ju); mit ~ schmücken bestikje
Stickhausen Stikhuusen ON
stieben stuuwe (dät stuft – stoof – stäuwen)
Stiefbruder Stäifbruur (die)
Stiefel Stöäwel (die), (R) Stääwel
stiefeln stöäwelje
Stiefelschaft; Holzschuh mit ~ die Stääwelhosk
Stiefmutter Stäifmuur (ju)
Stiefmutterchen wüülde Stäifmutterke (ju, bot)
Stiefschwester Stäifsuster (ju)
Stiefvater Stäiffoar (die)
Stiege Stiege (ju)
Stiel Steel (die), Steele (die); (v. Pflanze) Stängel (die)
Stier Bulle (die); {nietelch}
stieren stöäre, stierje, gluupoogje
Stierkalb Bullekoolich (dät)
stiften stiftje
Stil Fonsuun (dät)
still stil; ~ und heimtückisch sein gluumje; ~er Beobachter Luurongel
Stille Stilte (ju)
stillegen stillääse
stillen stilje, söögje
stillschweigen stilswiegje; ~d stilswiegens
stillstehen stilstounde
Stimme Stämme (ju); {piepje}
stimmen stimme, klappe; (wählen) stämme; nicht ~d uungliek
Stimmung Stämmenge (ju)
Stimmwechsel Stämwiksel (die)
Stimmzettel Stämsäädel (dät)
stinken stjunke (- stoank – stoanken); ~d stjunkerch, fergeen
stippen tipje, stipje
Stippvisite machen ienkiekje, flierje, flüürje
Stirn Stierne (ju); die ~ in Falten legen ju Stierne in Kruuseme luuke
Stirnkrause Stiernekruuseme (ju)
Stirnlappe (beim Tracht) Binnelken (dät)
stöbern stööwerje, nusselje, skummelje
Stocher Pröäkel (die)
stochern pröäkelje, stöäkelje
Stock Stok (die); ( etwas dünner ) Stikke (die); (dick) Prängel (die); (beim Ballspiel) Knubbe (ju); ( beim Brauen ) Tapstok (die); mit ~ reinigen stöökelje; ( am Trittbrett ) Treedestok (die); ( am Tritt vom Webstuhl ) Päärtjen (dät)
stockblind stokbliend
Stöckchen Staanken (dät)
stocken stukje, (S) stokje, happerje
stockfinster boolketjuusterch, nailtjuusterch, pikketjuusterch, stikketjuusterch
Stockwerk Stokwierk (dät)
Stoff Goud (dät), Göitjen (dät); {die Palte, sprinkelch}
Stoffbahn Boan (ju)
Stoffrand Ägge (ju)
stöhnen stänne; (nölen) jöäselje; wer stöhnt Stänner (die)
Stöhner Stänner (die)
stolpern strumpelje, stulperje, pulterje, slingerje; wer stolpert Pulterjan (die)
stolz bruusich, möitsk, stoatsk, stolt; (hochmütig) wreed
Stolz Stolt (die)
stopfen stopje, knuusje, propje, prousje; ( drücken ) knuuwje; Nadel zum ~ Stopnäddele (ju)
Stopfgarn Stopjäiden (dät)
Stopfnadel Stopnäddele (ju)
Stoppel Stoppel (ju); ~n pflügen tielje, (S) dielje
Stoppelstreifen Striep (die)
Stoppelfeld Stoppelfäild (dät), -ere
Stoppeln Stoppele (do)
Stoppelrübe Stoppelräiwe (ju)
Stöpsel Stop (die), Stoppel (die)
Storch Stoark (die), Oadebar (die)
Storchennest Stoarksnääst (dät)
Storchschnabel Stoarksnoabel (die)
stören stööre
störrisch diesich, uundööged; ( v. Vieh ) oainsk (R); ( v. Pferd ) steetsk
Störung Stöörenge (ju)
Stoß Stäk, Stääk (die), Steet (die), Nukke (ju), Ramstäk (die), Ruk (die); leichter ~ Tik (die); starker ~ Gnub (die)
Stößel Steeter (die)
stoßen steete (hie stat – statte – stat), gnubje, kulje, pulskje, skupje; leise ~ tikje
Stößer Steeter (die)
Stoßholz ( im Butterfaß ) Säddenepuls (die)
stößig (v. Stier) nietelch; ~es Tier Steeter (die)
Stoßkappe Snuute (ju)
Stoßstock (beim Pflügen) Trompel (die)
Stotterer Stutterbuk (die)
stottern stoomerje, stutterje, mäd do Woude anhoolde
Strafe Stroafe (ju); drohen mit Strafe wonkje
strafen stroafje, röäkelje
straff strom
straffen stromje
Strafgericht Stroafgjucht (dät)
Sträfling Stroafling (die)
Strahl Stroal (die, R)
strahlen stroalje
Strahlung Stroalenge (ju)
Strähne Strang (die), Strap (die)
strähnig stralterch
stramm strom, pral; (schwergehend) noode
strammen stromje
strampeln strampelje, humpelje
Strand Strand (die)
Strandläufer Strandlooper (die)
Strang Strang (die)
strapazieren strapsierje
Straße Sträite (ju), Skausee (ju)
Straßenverkehr Sträitenferkier (die)
sträuben; sich ~ sik struuwje
Strauch Struuk (die)
Sträuche Buske [pl.]
straucheln strumpelje, slingerje
Strauchwerk Struukwierk (dät)
Strauß Struus (die); (v. Blumen) Druust (die), (S) Duust, Truust (die)
Strebe Streewe (ju)
streben strieuwje, ampelje; ~ nach trachtje ätter
Strebepfahl Skroage (die)
Streber Wöiler (die)
Strecke Eende (die, dät), Sträkke (ju); gerade ~ im Fluß dät Rik; ~ Strecke Aantje (dät); (Fläche) Flach (dät)
strecken sträkke, räkke; Waffen ~ sik kamp reeke
strecksam drjooch, djooch
Streichbrett d. Pfluges Krop (die), Striekbrääd (dät), -breede
Streiche; mutwillige ~ Töäge (do); listige ~ Kattetöäge (do); tolle ~ Kunsten [pl.]
streicheln strookje, aisje, fummelje, striekelje, swälje; ~d liebkosen aigje, (U) aisje
streichen strieke (hie strikt – streek – strieken); in die Höhe ~ apstrieke
Streichholz Striekholt (dät), Rietstikke (die), Swieuwelstikke (die)
Streichmaß Rietholt (dät)
Streifen Striemel (die), Striepe (die), Striepel (die), Striep (die); (v. Stoff, Haut) Palte (die); ~ Buchweizenmoor Kläp (dät), pl. Kleepe
streifen striepelje, striepje
streifig strieperch; ~ machen striepje
streiken straikje
Streit Stried (die), Twist (die), Hikhakkeräi (ju); {sljuchtje}
Streitaxt Kriechsäkse (ju)
streiten striedje, kibbelje, fächtje, fjuchte, kathalsje, kääkelje, wrakje; sich ~ sik fertöörnje, sik in de Fuddenge kriege; hikhakje
Streiterei Striederäi (ju)
streitig striedich
Streitsache Striedseeke (ju)
streitsüchtiger Mensch Hikhak (die), Kääkelder (die)
streng strom, strankiel; überaus ~ but
Strenge Strommegaid (ju), Hädde (ju); mit ~ behandeln truch de Hietsele luuke
Streu Straielse (ju), (U) Straielge
streuen straie; durcheinander ~ uuraal smiete
streunen straue, tiddelje, wüülderje; Hang zum ~ Wiedloftegaid (ju)
Streusand Straisound (dät)
Streuzucker Straisukker (die)
Strich Striek (die), Skrieuw (die), Lienje (ju); ~ aushecken wät uutfreete
strichweise striekwiese
Strick Strik, do Strieke (dät), Roop (die), Strange (die); ( für Vieh ) Spontau (dät); {knäihalterje}
Strickbluse Jumper (die)
stricken braidje, braidelje; falsch ~ ferbraidje; {ou-äängje}
Strickerei Braideläi (ju), Braideräi (ju)
Strickgarn Braideljäiden (dät)
Stricknadel Braidelstok (die)
Strickzeug Braidelse (ju), Braidelgoud (dät)
Striegel Roskoum (die)
striegeln reekenje, rosje
Striemen Striemel (die)
Stroh Sträi (dät); {Beeken (dät), Kleemelse (ju), Skoof (die), (S) Skoouwe, Wiep (die)}
Strohbund Skoof (die); (klein) Sträiwiep (die)
Strohbündel (im Dach) Dokke (ju); ~ legen dokje
Strohdach Toake (ju, R), Sträitäk (dät)
Strohfeuer Sträifjuur (dät)
Strohhalm Sträispier (dät)
Strohmatratze Sträisäk (die)
Strohreste Straielse (ju)
Strohsack Sträisäk (die)
Strohseil Sträiseel (dät), Seel (dät)
Strohsohle im Holzschuh Sträisoole (ju)
Strolch Skooier (die), Strieker (die), Freeter (die)
strolchen skooie
Strom Stroom (die), Gulp (die)
stromaufwärtsfahrend stroomhoochfoarend
Strombrecher Klippe (ju)
strömen droogje
Strömung Drift (ju)
Strophe Geriemsel (dät)
Stropp Strop (die)
Strücklingen Struukelje ON
Strudel Kolk (die)
Strumpf Hoose (ju)
Strumpfband Hoosebeend (dät)
Strumpfferse Häkhuus (dät)
Strunk Strunk (die); ( v. Bäume ) Boomstubbe (die)
struppig strubberch
Stube Stoowe (ju)
Stüber Stüüwer (die)
Stück Stuk (dät), Patte (ju), Eende (die, dät); ( Brocken ) Knibbelke (dät); größeres ~ Brot Humpen (die); größeres ~ Holz Klos (die); kleines ~ Holz Brikke (ju), Skeede (ju); kurzes ~ Aantje; ~ Land Pound (dät); kleines ~ Land Snippel (die); ( z.B. Vieh ) Deel (die); in kleine ~e schneiden snippelje; ~ für ~ Stuk uum Stuk; 20 ~ Stiege (ju)
Stückchen Kliksken (dät); kleines ~ Kwak (die)
stücken stukje
Stückgut Stukgoud (dät)
stückweise stukwiese
studieren studierje
Stufe Stappe (ju)
Stufenleiter Traplaadere (ju)
Stuhl Stoul (die); ~ aus Binsen rääskene Stoul
Stuhlgang Stoulgong (die), eepen Lieuw
Stulle Buutje (dät)
stumm stum
Stummel Stummel (die)
Stümper Stumper (die)
stümpern ruusje
stumpf stump, stuuf; ~es Messer Filler (die), Fuchel, Fuggel (die), Poagefiller (die); ( nicht scharf ) bol; ~e Zähne släiske Tuske
Stumpf Stump (die)
stumpfen stumpje
Stumpfheit; Gefühl der ~ verursachend släisk
Stumpfsinn Duddegaid (ju)
Stunde Uure (ju); 24 ~n Ätmäil (dät)
Sturm Stoarm (die); heftiger ~ und Regen Uunweeder (dät)
stürmen stoarmje, ballerje, uunweederje
stürmisch stoarmsk, bruusich, buusich, tuusterch, tuusich, uunweedersk; ~ leben bambuusje
Sturmflut Stoarmfloud (ju)
Sturmlaterne Skienfät (dät)
Sturmlaterne Latuchte (ju)
Sturz Stät (die), Faal (die)
stürzen stäite (hie stät – stätte – stät), stöärtje, pulterje
Stute Määre (ju), Muurhoangst (die); {hingstje, Stäitmieger (die)}
Stuten Stuute (die)
Stutenfüllen Muurfoole (die)
Stützbalken in der Scheune Stäkbeen (dät)
Stütze Stiepel (die), Stutte (ju), Stöän (die), Hoold (die)
stutzen benoaderje
stützen stöäne, stutje
Stützpfahl Stöän (die)
Stützpfeiler Stöänder (die)
Stützstange im Spinnrad Oaksestok (die)
Suche; auf der ~ ap de Säike
suchen säike (hie säkt – soachte – soacht), snurje; Schutz ~ sküülje; sorgfältig ~ pierje; ( stöbern ) nusselje; wer beim Verstecken spielen ~ soll Foarbukker
(die); Würmer ~ äisewrikje, prikje, wurmje
Sucher Säiker (die)
Süd Suud
Sudelei Musselkroam (die)
sudeln klaadje, öäsje
Süden Suude (dät)
südlich suudelk; {die Buppelounder}
Südseite Suudersiede (ju), Suudsiede (ju); an der ~ suudersiede
Südwest Suudwääste (dät)
Suff Suup (die)
Sühne Süüne (ju)
summen sumje
Sumpf Sump (die), Sumpplakke (ju), Brouk (die), Poul (die)
Sumpfbeere Krounsbäie (ju)
Sumpfgras Raitgäärs (dät)
sumpfig sumpich, daarich, foanerch; ~es Landstück Röt (dät); ~e Niederung Niede (ju); ~es Stuck Moorboden Fladderge (ju)
Sumpfland Sumplound (dät); ~ mit Gesträuch Brouk (die)
Sumpfohreule Katuule (ju)
Sumpfpflanzenwelt Rüüde (ju)
Sumpfschnepfe Mäidhanne (ju)
Sünde Säände (ju)
Sünder Säänder (die)
Sünderin Säänderin (ju)
sündigen säändigje
superklug snotterch
Suppe Soppe (ju); {die Doobel}
surren snurje
süß swäit
süßer swätter
süßig swätsk
Süßigkeit Swäitegaid (ju)
süßlich swätsk
Süßwaren Sukkergoud (dät)
Süßwasser Swäitwoater (dät)
Syringe Pingsterbloume (ju)
Syrup Sierup (die)

T
Tabak Tebak, Toobak (die); ~ kauen priemje; ~ rauchen smookje; ~ schnupfen snüüfkerje, snüüfkje; schlechter ~ Knaster (die)
Tadel Blaamaasje (ju)
tadeln lakskauje, rüffelje, toadelje
tadelsüchtig snauich
Tafel Toafel (ju)
Tag Dai (die), do Deege; an den ~ kommen foar dän Dai kuume; jeden ~ alle Deege; am ~e deeges; bei ~e bie Dai; guten Tag! gouden Dai!
Tage Deege (do)
Tagelohn Daiere (ju)
Tagelohn Dailoon (die)
Tagelöhner Dailooner (die); als ~ arbeiten ap Daiere gunge
Tageslicht Deegeslucht (dät), Daisljoacht (dät)
Tagesordnung Deegesoardenge (ju)
Tagesreise Deegesraise (ju)
Tageswerk Daiere (ju)
Tagewerk Daiwierk (dät)
täglich; (jeden Tag) älke Dai, alle Deege, aldeege; ( am Tage ) deeges
tagsüber deeges, deegens
Takelage Toakeläi (ju), Täil (dät)
takeln toakelje
Takt Taakt (die)
Tal Doal (dät), Niede (ju)
talentvoll talentful
Taler Doaler (die)
Talg Ungel (die)
Talgkerze Strienkäärse (ju)
tanken taankje
Tanne Danne (ju), Danneboom (die), dannene Boom; Graslandstück mit ~n ju Dannenplakke
tannen dannen
Tannenbaum Dannenboom (die)
Tannenzapfen Dannenappel (die)
Tante Möie (ju)
Tanz Dons (die)
tanzen donsje; (hüpfen) wipje, wippelje
Tanzmusik Donsmusik (ju)
tapfer dapper, krewäl, stääkfääst, krüüderch, hädfuchtich
Tapferkeit Hädfuchtegaid (ju)
Tasche Taaske (ju)
Taschenmesser Taaskensoaks (dät)
Taschentuch Taaskendouk (die)
Taschenuhr Halloosje (ju)
Tasse Kop, die; Inhalt v. ~ Kopful (ju); ~ ohne Griff Spöilkum (die); ~ Kaffee n Kopful Koafje
tasten taaste, grabbelje
Taster Taaster (die)
Tat Doat (ju); gute ~ Wierk (dät)
Täter Deeder (die)
tätig drok
tatkräftig ballerch
tätlich {ap Sloainsmäite}
Tatsache Doatseeke (ju), Fakt (die)
tatsächlich innerdoat, innedoat, ree-äl
Tau; (Nebel) Dau (die); ( Seil ) Tau (dät), Roop (die); {splisje, die Strop}
taub doof; ~e Ähren doowe Ieren; {Knipieren}
Täubchen Düüfken (dät)
Taube Duuwe (ju); {kurje}
Täuber Duffert (die)
Täuberich Duffert (die)
taubstumm doofdum
tauchen duukje
tauen (schmelzen) daie, wookje; (nebeln) dauje
Taufe Dööpe (ju)
taufen dööpe, kristenje
Taufkleid Dööpklood, -kloodere (dät)
Taufschmaus Silme (die)
Taufstein Funte (ju), Dööpsteen (die)
Taufwasser Dööpwoater (dät)
Taufzeuge Fadder (die)
Taufzeugin Fadderske (ju)
taugen dooge
Taugenichts Döägenicht (die), Fleegel (die)
Taumel Tuumel (die)
taumeln tuumelje, duusje, swooie, trieselje; ~d trieselch
Tausch Tuusk (die), Buutenskup (ju)
Tauschartikel Weere (ju)
tauschen tuuskje, buutje, küütebüütje, uumesätte; ~ und handeln buutje; mehrmaliges ~ kuutebuutje; {ruusje}
Tauscher Tuusker (die), Küütebüüter (die)
Tauschhandel Buutenskup (ju)
Tausend Duusend (die)
tausend duusend
Tausendblatt Duusendtakke (ju)
Tausendschön Jeloangerjeljauer (dät)
tausendste duusendste
Täutau Töie (die), Töiseel (dät)
Tauwetter eepen Weeder, Wookweeder (dät); Dauweeder (dät)
Tee Tee (die); schwacher ~ Jüüdel (die), Güüt (dät)
Teekanne Träkpot (die)
Teer Taar (die)
teeren taarje
Teerose Teerouse (ju)
Teertonne Taarboolje (ju)
Teetasse Teekop (die)
Teetopf Teepot (die)
Teich; (klein) Oantegat, -goate (dät)
Teichrose; (gelb) Poapske (ju)
Teig Dee (die), Deech (die); {tiegje}
teigig deechoartich
Teigmulde Deetroach (die), -ge , Baktroach, -ge (die)
Teigspaten Deespoade (die)
Teil Deel (die), Paat (dät); (Arbeit) Poark (die); (Land) Pound (dät); zum großen ~ toun grooten Deel; zum ~ deels
teilen deele; aufs neue ~ uumedeele
teilnehmen deelnieme
teils deels
Teilung Deelenge (ju)
teilweise deelwiese
Teller Täller (dät)
Tellergestell Boud (dät)
Tempel (beim Weberstuhl) Tämpel (die)
Temperament Ballergaid (ju)
temperiert; gut ~ mundpaas
Tenne Toal (ju, R)
teuer djuur, juur, djuuroabel; ~ gemacht djuuroabel, juuroabel; wer ~ verkauft Djuurferkooper (die)
Teuerung Djuurte, Juurte (ju)
Teufel Düüwel (die), Knubbe (die)
teuflisch düüwelsk
theaterspielen theaterspielje
Theke Skoanke (ju)
theoretisch theoretisk
Thron Troon (die)
ticken tikje, tikke
tief djoop, joop
Tief Djoop (dät)
Tiefe Djüpte, Jüpte (ju), Djapte (ju); ~ ermessen piegelje; ~ v. Torfstich Kläm (dät); ~ v. Spatenstich Spit (dät); ( im Wasser ) Kolk (die)
tiefer djapper
Tiefenmaß Fäidem (die)
tiefhängend djoophongjend
Tier Diert (dät); anhängliches ~ Siephuntjen (dät); ~ mit aufrechtstehenden Ohren Stakoor (dät); bissiges ~ Bietert (die); großes ~ Breekert (die); hohes ~ Paias (die); minderwertiges ~ Skröägel (die); schwerbewegendes ~ Kjooper (die); stößiges Tier Steeter (die); verkommenes Tier Kwiene (die)
Tierfett; (roh) Ungel (die)
Tierharn Miege (ju)
Tierkreis Diertekring (die)
Tiersorte Diertesoarte (ju)
Tierwelt Diertewaareld (ju)
tilgen tilgje
Tinte Äänket (dät)
Tintenfaß Äänketpot (die)
tippen tikje, tikke, tipje
Tisch Disk (die)
Tischdecke Diskdääke (ju)
Tischler Skrainer (die), Disler (die)
Tischplatte Toafel (ju)
Tischtuch Diskdouk, Diskleeken (dät)
Titel Tittel (die)
toben biesterje, büüsterje, broaskje, roasje, rummelnasje, rumoorje, skändoalje, toobje
Tochter Dochter (ju)
Tod Dood (die); zu ~e kommen doodkuume; zum ~e reif fee; dem ~e verfallen fee
todesreif doodriep
Todesstrafe Doodesstroafe (ju)
todkrank doodkroank, fee, süük
Todkranke Doodkroanke (die)
tödlich döödelk; ~ verunglücken uum Hoals kuume
toll dul, roasend (R); ~e Streiche Kunsten [pl.]
tollen maaljoagje
Tollkopf Dulkop (die)
Tollkühnheit Dumstolt (die)
Tollwut Dullegaid (ju)
Tölpel Duljes (die), Släif (die), Suljes (die)
Ton Toon (die)
Tonart Toonoard (ju)
Tonflasche Kruuke (ju)
Tonfolge Song (die)
Tonkugel Knikker (die)
Tonne Tunne (ju), Trumme (ju)
Tonpfeife steenene Piepe (ju)
Topf Pot (die); eiserner ~ Klinkpot (die); ( für Fett ) Fatpot (die); ( v. Kupfer ) Deegel (die)
Topfdeckel Steelpe (ju)
Töpfer Potteboaker (die)
Topfgucker Potkieker (die)
topfguckerisch koksk
Topfkuchen Potkouke (die), (S) Gatkouke
Topfschlecker Potlikker (die)
Topfschrapper Potskraaber (die)
Torf Eed (dät); brauner ~ Splint (dät), Splinteed (dät); erfrorener ~ Smuus (die); faseriger ~ Toaks (dät); ~ stapeln eedfläie; {apstuukje, brokkich, ju Eedkraite,
ringje, stuukje, dät Sleek, ju Spreedenje}
Torfabfall Eedmot (dät), Mot (dät)
Torfabgrabung Woodenje (ju)
Torfausfuhr Eeduutfuur (ju)
Torfbude Eedboue (ju)
Torfdarre Sleekfäild (dät), – ere
Torfecke Eedhäidene (ju), Häidene (ju)
Torferdeschicht; obere ~ Röd (dät)
Torfgabel Prikke (ju)
torfgraben eedgreeuwe
Torfgraben Eedgreeuwen (dät); {dät Bestäk, di Brikhosk, dät Kläm, die Oundobbe}
Torfgraberei Eedgreeuweräi (ju)
Torfgrube Eedgrääb (dät), – greebe, Eedgrääf (dät), -greewe, Oundobbe (die); feste Seitenkante der ~ Ouger (dät)
Torfhaufen; (klein) Ringe (die, ju); ( länglich ) Waal (die); ( groß ) Eedbält (die)
Torfkammer Eedhäidene (ju)
Torfkanal Wieke (ju)
Torfkarre Eedkoare (ju)
Torfkasten Eedbak (dät); (tragbar) Eedkraite (ju), Kraite (ju)
Torfladeplatz Sleekfäild, -ere (dät)
Torflänge Kläm (dät)
Torfmaß {dät Daiwierk, die Stok}
Torfmull Mäilm, (H) Mölm (die)
Torfschicht Eedloage; {ju Bunkäid, dät Rod}
Torfschicht mit Fasern und Baumwurzeln Toarks (dät), (US) Taaks
Torfscholle Soode (die)
Torfschuppen Eedboue (ju), Eedhäidene (ju), Häidene (ju), (U) Hiddene
Torfspaten Joager (die), Stikker (die), Woodenjesteeter (die)
Torfstapeler Eedringer (die)
Torfstaub Eedmot (dät); Mäilm (die)
Torfstreu Eedmul (dät); Pack ~ Mulbolle (die)
Torfstreufabrik Mulfabrik (ju)
Torfwagen Eedwoain (die)
töricht hoolfwies
torkeln strumpelje, kloutje, slänterje, slingelje, sludderje, stipstapje, swääkje, trieselje
Torte Toarte (ju)
tot dood
Tote Doode (ju)
töten dooddwo, dood moakje, doodje
Totenbahre Doodenbeere (ju)
Totenbier Deelbjoor (dät), Deelbjoor (dät)
Totengrab Doodengrääb (dät), – greebe, Doodengrääf (dät), -greewe
Totengräber Dobbegreeuwer (die), Doodengreeuwer (die)
Totenhemd Hänneklood (dät), -ere, Doodenleeken (dät)
Totenkleid Hänneklood (dät)
Totenkopf Doodenkop (die)
Totenlaken Doodenleeken (dät)
Totenmahl Deelbjoor (dät)
Toter Doode (die)
totschlagen doodhaue
Totschläger Doodhauer (die)
Tour Tuur (ju); auf vollen ~en ap Hoochtuuren
Trab Trap (die); kurzer ~ Hundjetrap (die)
Trabant Trebaant (die)
traben droawje, troawje (R), Trap loope; ( schnell ) jikkelje
Traber Droawer (die)
Tracht Dracht (ju)
trachten ampelje, trachtje; ~ nach trachtje ätter
trächtig ( v. Kuh ) tiedich; [ sonst ] dreegen, dreegend; {mounjaaderje}
Tragbahre Kraite (ju); ~ für Torf Eedkraite (ju)
tragbar tilboar
Trage Beere (ju); ( an Schubkarre ) Troame (die)
träge duulich, (S) döddich, duddich, ludderch, slöärich, sluurich, loai, wuurich, bietou; ~ arbeiten knuskje, nuskje; ~r Arbeiter Nusker (die); ~r Mensch Slöärdert (die), Slöärhäkke (die), Söälert (die); ~ sein Puunde in dän Iers hääbe
Tragekorb Boogenkiepe (ju)
tragen dreege (hie drächt – druuch – drain); auf dem Rücken ~ pukkelje, slurje; ( schleppen ) tungelje
Träger Dreeger (die)
Trägheit Luddergaid (ju), Slöär (die)
Tragriemen Drachsel (dät)
Tragstange an Karre Beere (ju)
traktieren traktierje
trampeln trappelje, trampelje
Tran Troan (die)
Träne Troone (ju); {ferhuuld}
tränend troonerch
tranig troanerch
Trank Dronk (die)
tränken soopje, (US) sööp(k)je, troanke; Zeit zum ~ Suupeltied (ju)
Tranlampe Troanlampe (ju)
transportieren transportierje, ferfiere
Traube (Frücht) Druuge (ju), (S) Truuge, Druuwe
Traube (Blütenstand) Druust (die), (S) Duust
trauen (wagen, Vertrauen schenken) trjoue, tjoue, trjougje; ( Ehe einsegnen ) kapläärje, touhoopejeeuwe
Trauer Truur (ju)
Trauerflor Sloier (die)
Trauergewand Truur (ju)
Trauerkleidung Truur (ju)
trauern truurje, (S) trüürje
Trauernachricht Truurkunde (ju)
träufeln drauelje, siepelje
Traum Droom (die)
Traumbild Droombielde (ju)
träumen drööme
Träumer Dröömer (die)
traurig truurich, noar, eekelk; sehr ~ godstruurich
Traurigkeit Truuregaid (ju)
Trauung Kaploatsjoon (ju)
Treff; (Kartenspiel) Kjuus (dät)
treffen träffe (- träfde – träfd), roakje; (begegnen) mäite
treiben drieuwe (hie drift – dreeuw – drieuwen), swimme
Treiben Drift (ju); wüstes ~ Maaljoageräi (ju)
Treiber Drieuwer (die)
Treibsand Sluupsound (die), Drieuwsound (die, dät)
treideln lienje
trennen tränje, tränne
Trense Lidtoom (die)
Treppe Trappe (ju); ~n heruntersteigen deeltrapje; ~n steigen trapje
Treppenstufe Trappe (ju)
treten treede (hie trät – tried – treeden)
treu trjou, tjou
Treubruch Trjoubreek (die)
Treue Trjoue, Tjoue (ju)
treuherzig trjouhaatich, tjouhaatich
Trichter Trjoachter, Tjoachter (die, R); ~ in Mühle Rump (die)
trichtern trjoachterje, tjoachterje (R)
Trick Trik (die)
Trieb Drift (ju); (v. Pflanze) Spier (dät), Sköät (die)
Triebwerk in Mühle Gongwierk (dät)
Triefauge Troonooge (dät)
Trift Drift (ju)
Trilling Spilne (ju)
trinken drinke (- dronk – dronken); ~ bis man berauscht ist sik aan andrinke; aus Flasche ~ uur dän Tuume drinke; in kleinen Zügen ~ nibje, slöötje
Trinken Drinken (dät)
Trinkgefäß Kruuke (ju)
Trinkgeld Drinkjäild (dät)
Trinkspruch Drinkansproake (ju)
Trinkstätte Drinkeldobbe (die), Suupeldobbe (die)
trinksüchtig an de Suup
Trinkwasser Drinkwoater (dät)
Tripp Triep (die)
trippeln trippelje, fittelje
Tritt Treed (die), Stappe (die)
trocken druuch; ( dürr ) soor; ( v. Essen ) skroa; ( v. Moor ) daarich; ( v. Vieh ) gääst; {die Räddeldai}
Trockenheit Druuchte (ju), Druugegaid (ju)
Trockenplatz für Torf Sleek (dät)
trocknen druugje
Troddelsaum Franje (ju)
trödeln döädelje
Trog Troach (die), Molle (ju); (Krippe) Krääf (die)
Trommel Trum, Trumme (ju), Trummel (ju), (S) Tromme
trommeln trummelje
Trommelsucht Blas (ju)
Trommler Trumler (die)
Trompete Trumpätte (ju)
tröpfeln drupje, (S) drüppelje, drauelje, siepje
tropfen droogje, drupje; ständiges ~ Drupperäi (ju)
Tropfen Druppe (die), Droupe (die); {die Noosedruppe}
Tropfstein Drupsteen (die)
Troß Tros (die)
Trost Traast (die)
trösten traaste, traastje
Trostwort Traastwoud (dät)
trotz trots
trotzdem daach
trotzen trotsje
trotzig wärrääged
trübe (vom Wetter) smuddich, (U) smuddelich, smurrich; {slinke}
Trugbild Droach (die)
trügen drjooge (hie drjucht – drooch – drain)
Trümmer Gruus (dät), Trummere (do)
Trumpf Tru (die), Truuf (dät)
trumpfen truuwje, trumpje
Trunk Dronk (die)
Trunkenbold Suupswien (dät)
Trunksucht Suup (die)
Trupp Trop (die)
Tuch Douk (die, dät), Uurhong (die); seidener ~ Siedendouk (die)
Tuchballen Doukebolle (die)
Tuchleiste Ägge (ju)
tüchtig duftich, dääge, dääged, doane, goud, fiks; ~er Arbeiter Uurfljooger (die)
tüfteln klüüterje
Tugend Duugd (ju)
tugendhaft dääge(d)
Tülle; (Ausguß) Nib (die); ( am Spaten ) Dille (ju)
tummeln; sich ~ sik doogje
Tumult Truumult (die); ~ machen truumultje
tun dwo (du dääst, hie däd – diede – däin), kriege
Tünche Wietelkalk (die)
tünchen wietje, kalkje, uutkalkje
Tunke Stip (dät)
tunken stipje
Tüpfelchen Tippelke (dät)
Tür Doore (ju); {ju Löowe, touluuke}
Türangel Hange, Hänge (ju)
Türhaken Doorhoake (die)
Türklinke Doorklinke (ju), Klinke (ju)
Türleiste Doorlieste (ju)
Türloch Dooregat, -goate (dät)
Turm Touden (die), (U) Tudden
Turmfalke Stoothauk (die)
Turmspitze Toudenspitse (ju)
turnen turnje
Türpfosten Doorposte (die)
Türrahmen Doorkesien (dät), Kesien (dät), Doorroome (die), (H) Doorkesiene (ju), (H) Kesiene (ju),
Türriegel; hölzerner ~ Waapel (die)
Türschloß Dooreslot (dät)
Türschwelle Dooredräppel (die), Dräppel (die)
Tute Tuuthouden (dät)
Tüte Tütjen (dät)
tuten tuutje
Typhus Narrenfiewer (dät)
Tyrann Twinger (die)

U
Ubbehausen Ubbehuusen ON
übel eeuwel, eeuwelch; ~ anlaufen deerounloope; ~ nachreden ätterfläär(j)e; ~ nehmen foar läip apnieme
Übel Eeuel (dät)
übelgelaunt kluuterch
üben üübje
über uur, buppe; ~ ein Jahr alt uurjierich
überall alle(r)weegense, allerwaiens
überall uural, (U) oural
überanstrengen uurdwo, uurnieme
überarbeiten; sich ~ sik ferknooie
überaus uuruut
Überbein Knubbe (die)
überbieten uurbjoode
überbleiben uurblieuwe
Überbleibsel Uurblieuwsel (dät)
überblicken uurkiekje, uursjo
überbringen uurbrange
Überbringer Uurbranger (die); (v. Nachricht) Beskeedtäller (die)
überdauern uurduurje
überdenken uurtoanke
überdrüßig ferträitelk, (U) fertrittelk
überdüngen uurmjuksje
übereifrig uuriewerch
übereilen uurielje; sich ~ sik uurielje
übereilt balstjuurich
Übereilung Iele (ju)
übereinander buppenunner, uurnunner
überessen; sich ~ sik uuriete
Überfall Uurloop (die), Uurfal (die)
überfallen uurfaale
überfliegen uurfljooge
überfließen uurstrieke
Überfluß Uurfloud (ju)
überflüssig uurfloudich, uurhoop, uurskeerich, bietou
überfluten uurfloudje, uurstrieke
Überflutung Uurfloudenge (ju)
überfordern uurdrieuwe
Übergabe Uurgoawe (ju)
Übergang Uurgong (die)
Übergangsform Uurgongsfoarm (ju)
übergeben uurreeke
übergehen uurgunge; ~ zu uurgunge tou, uurtreede tou
übergeschäftig doar
Übergewicht Truchsleek (die)
übergießen begulpje
überhand uurhound
überheben; sich ~ sik uurtille
überher uurhäär, uurhoop
überhin uurwai
überholen uurhoalje; beim Segeln ~ besailje
überhören uurheere
überkippen uurkippe
überkleiden uurkloodje
überklug njuugenklouk
überkochen uursjoode
überkommene Sitte Bruuk (die)
überladen uurleede
überlang uurloang
überlassen uurläite
Überlauf Uurloop (die)
überlaufen uurloope; (überfluten) uurstrieke
überlaut balstjuurich
überleben uurlieuwje, uurduurje; sich ~ sik uurlieuwje; einen ~ aan uurduurje
überlegen [Verb] uurlääse, uurtoanke; ( bedenken ) simulierje
überlegen [Adj.] uurlain, ~ sein Mäster weese
Überlegenheit Uurlainhaid (ju)
überlegt sinnich
überliefern uurlääwerje
Überlieferung Uurlääwerenge (ju)
überlisten uurdüüwelje
Übermacbt Uurmacht (ju)
übermächtig uurmachtich
übermäßig uuremäite, uurdoadich
übermitteln; (v. Auftrag) uutgjuchte
übermorgen uutemäiden, uutenemäiden
Übermut Uurmoud (die)
übermütig uurmoudich, weelich, kwoodoardich, möitsk; (kräftig) wrieuwelch
übernachten uurnoachtje
übernähen uursäie
übernehmen uurnieme
überpflastern ferploasterje
überragen uurraagje
überraschen uurraskje; (ertappen) ap e Maat kuume; uurrumpelje
überreden bebaale, beskierje, ienspreeke; überredet uurboald
überreichen reeke (hie rakt – roate (R) – roat (R)), uurreeke
überrumpeln uurrumpelje
übersäen uursäidje
überschüssig uurhoop
überschwemmen uurfloudje
überschwemmt plas
Überschwemmung Uurfloudenge (ju)
übersehen uurkiekje, uursjo
übersetzen uursätte
Übersicht Uursicht (ju)
überspannt uurspond
überspringen uurjumpje; ( v. Fußgelenk ) uurkootje
überstehen uurstounde; Krankheit überstanden haben uur dän Bierich weese
überstrichen, mit Lehm ~ klamd
übertölpeln uurdüüwelje
übertragen uurdreege
übertreffen uurträffe; Erwartung ~d drjooch
übertreiben uurdrieuwe
übertreten zu uurtreede tou
übervorteilen meenieme
überwältigen mantje
überwintern uurwinterje
Überwurf Hoike (ju)
überzeugen uurtjuuge; durch Reden ~ dum baale
überziehen uurluuke, bekloodje
Überzug Uurtoach (die), Uurträksel (dät)
übrig uurich
übrigbehalten uurhoolde
übrigbleiben uurichblieuwe, uurblieuwe
übriglassen uurläite
Ufer Ouger (dät)
Uferbefestigung Haude (ju)
Uferpfahl Äipeel (die)
Uferschwalbe Äidswoalke (ju)
Uhr Klokke (ju)
Uhrzeiger Wieser (die)
Ulme ieperne Boom; von der ~ iepern
Ulmenholz; aus ~ iepern
um uum, uume; ~ sich her uum sik tou; ~ herum uumetou; da ~ herum deer uum tou; ~…herum uum…hääruume, uum
umändern uumannerje
umarbeiten uumeoarbaidje; ( v. Grund ) uumemoakje
umbauen fertimmerje
umbiegen uumebeegje
umbinden uumebiende
umblasen uumebloasje
umbrechen uumebreeke
umbringen uumebrange
umdenken uumetoanke
umdeuten uumetjuude
umdrehen uumetraale
umfahren uumefiere
umfallen uumefaale
umfalten uumefooldje
Umfang Uumfang (die)
umfassen uumfoatje
umflattern uumfladderje
umfluten uumspäile
umformen uumefoarmje
Umgang Uumgong (die)
Umgangsart Wiese (ju)
umgeben uumreeke, uumereeke
Umgebung Uumgeebenge (ju)
Umgegend Uumgeegend (ju)
umgehen uumgunge; ~ mit uumegunge mäd; ~ nach dem Tode wiergunge
umgekehrt uumekierd
umgewöhnen uumewoane
umgießen uumejoote
umgraben uumegreeuwe, uumespitte
umgucken uumekiekje
umhacken uumehäkje
umhaken ferhoakje
Umhang Knäddouk (die), Uurhong (die); ~ mit Kapuze Pälleriene (ju)
Umhängetuch Knäddouk (dät), (S) Knipdouk
umhauen uumehaue
umher hääruume
umhergehen hääruumegunge
umherirren dweele (hie dwält – dwuul – dwäälen), ierje
umherlaufen tiddelje
umherrennen (v. Kühen) bisje
umherschlendern gängelje
umherspringen spinkenierje
umhertollen jachterje
umhertreiben; sich spielend ~ juchterje
umhin uumetou, buute tou
umkehren uumekiere
umkippen uumekülpje
umklammern uumklammerje
umkleiden uumekloodje
umkommen uumekuume
umkreisen uumsirkelje
umladen uumeleede
Umlauf Uumloop (die)
Umlaufzeit Uumloopstied (ju)
umlegen uumelääse
umliegend uumlääsend
umpacken umefläie
umpflügen uumebaue; Stoppeln ~ tielje, (S) dielje
umrahmen uumroomje
umreißen uumeriete
umschauen uumekiekje
umschichten uumefläie
Umschlag Uumsleek (die), Uumesleek (die)
umschlagen uumeslo; ~ v. Segel giebje; ~ vom Wetter wikselje
umschließen uumsingelje
umschmieden uumesmiedje
umschöpfen ferskäppe
Umschott Uumeskot (das)
Umschwung Uumetraalenge (ju)
umsetzen uumesätte
Umsicht Uumsicht (ju)
umsonst uumsonst, uumesunst, uumsunst, uundöimich; ~ arbeiten öile
umspülen uumspäile
Umstände machen Uumstände moakje
umstapeln uumestoapelje, ferstoapelje
umstellen uumestaale
umstimmen uumestämme
umstoßen uumesteete
umstrahlen uumstroalje (R)
umstritten striedich
umtaufen uumedööpe
umtauschen uumetuuskje, uumebuutje
umtun uumedwo
umwechseln uumewikselje
Umweg Uumwai, -weege (die)
umweiden ferweedje
umwenden uumeweende; {ju Ounweendenge}
umwerfen uumesmiete
umwickeln bewinnelje
Umzug Uumtoach (die)
umzäunen oufreedigje
Umzäunung Richeläi (ju)
umziehen uumeluuke; (umkleiden) uumekloodje
umzingeln uumsingelje
un- uun-
unabsichtlich uunferwoars
unachtsam ruuch, (U) rouch; ~ kaufen in dän Slöär koopje
Unachtsamkeit Slöär (die)
unangenehm spietelk; ( v. Person ) strom
unanständig reden groaf baale, swiensk baale
unaufhörlich ineens
unbändig uunbändich, flääsk; (v. Pferd) uunräästich
unbarmherzig uunbarmhaatich
unbedingt uunbedingd
unbefruchtet gääst
unbehilflich uunbehälpsoam
unbehobelt uunbehauen, rubbelch
unbeholfen slanterch; ~er Mensch holtene Koaster (die)
unbekannt uunbekoand
unbequem sitzen sitte as n Oape ap n Sliepsteen
unberechenbar uunbereekenboar, buksk; ~ sein toufuul Wietes in t Ooge hääbe
unbeschwert uunbesweerd
unbesiedelt uunbesiedeld
unbesorgt uunbesuurged
unbeständig wipsk; (v. Wetter) kwakkelch, ap Uunstjuur
Unbeständigkeit Uunstjuur (dät)
unbeholfen uunbeholpen
unbewohnbar uunbewoonboar
unbrauchbar uunbruukboar
und un
Undank Uuntonk (die)
Unding Fegöök, Fegöäk (dät)
undurchlässig ticht
uneben knubberch, pulterch, struuf
uneheliches Kind Foarbäiden (dät); ein ~ bekommen mäd n Bäiden in Huus kuume
uneinig uuneenich
Uneinigkeit Twist (die), Uuneenichkaid (ju)
unentschieden uunäntskat
unentschlossen uunäntsleeten
unentwegt tätig drok
unerfahren nit druuch bääte do Oore
unersättlich sein naan Boudem in de Moage hääbe
unerträglich uunfreedelk
unerwartet uunferwoars, uunferwacht, uunferwachted, uunferhüütsk
unfest rikrakkerch
Unflat Ougefal (die)
unförmig uunfonsuunelk
unfreundlich uunfjuntelk, uunfrüntelk, grimmietich, grimmietsk, kwood
Unfriede Uunfree (die)
unfriedlich uunfreedelk
unfruchtbar uunfruchtboar, hol, skroa; ~es Land Uunlound (dät); durch Anbau von Buchweizen ~ machen uutboukenje
Unfruchtbarkeit Skroaegaid (ju)
ungeduldig; sehr ~ sein ap de Hietsele sitte
ungeeignet (v. Lage) uungoadelch
ungefähr uungefeer, so’wät, uumtränt, uum, hoolwerhands
ungeheuer wonwieten
Ungeheuer Monster (dät)
ungehorsam uundööged; ~es Geschöpf Uundiert (dät); ~es Kind Rakker (die)
ungehorsam uunheerich, luunsk
ungekocht räi
ungelegen uungelain
ungelenk staf
ungelöst uunlöösd
ungenießbar nit tou genäiten
ungepflegt klatterch
ungerade uunpoor
ungeraten uungeroaden
ungerecht sein neen Middelskot in de Noose hääbe
ungern uunjädden, noode
ungesalzen frisk
ungeschickt klunterch, slanterch, uunbeholpen; ( einfaltig ) duudelch, duulich
ungeschlacht lumpen
ungeschriebenes Gesetz Sätgjucht (dät)
ungestört uungestöörd
ungesund uungesuund, rotterch, galsterch
ungewiß uungewis
ungewöhnlich uungewöönelk
ungewohnt uungewoond
Ungeziefer Uuntjuuch (dät)
ungezogen ferleeken, wärrääged
Unglaube Uungloowe (die)
ungläubig uungloofsk
ungleich uungliek, unnerskeedelk
Unglück Uungluk (dät), Unnergong (die), Skiksoal (dät)
unglücklich uunglukkelk
ungünstig uungunstich, uungoadelk
unhaltbar uunhooldboar
Unheil Uunheel (dät)
unhöflich uunhoffelk
Unhold Uunhold (die)
unklug uunklouk
Unkosten Uunkosten (do), Kossenge (do, ju)
Unkraut Jood (dät), Tjuuch (dät), Uunkruud (dät), Uuntjuuch (dät); Land ohne ~ skier Lound; {dät Klief, ju Meelde, die Smaatekaan}
unkultiviert uunbehauen; ~es Moorland Douse (ju)
unkundig uunkundich
unlustig sloksk
unmittelbar stump
unmöglich uunmuugelk
unnötig uunnöödich; ~e Umstände Bewier (dät)
unnütz uunnuts; ~es Zeug Ballast (die), Flitterkroam (die)
unordentlich uunoardenelk, uunoantelk, klatterch, plunnerch, sludderch, slurrich, slunterch; ~ gehen skuffelje; ~er Mensch Släif (die), Sludderbukse (die), Swieneegel (die); ~ schneiden fuchelje; ~ zusammenpacken knausje; ~e Wirtschaft Smeerderäi (ju)
Unordnung Uunstjuur (dät); ( v. Wetter ) Uunstjuur (dät)
unpassend uunpaasend; ~e Farbe Misklöär (dät); von ~e Farbe misklöärich; ~e Zeit Uuntied (ju); ~er Zeitpunkt Uuntied (ju)
unpassierbar uunpassierboar
unrecht uungjucht
Unrecht Uungjucht (dät)
unreif uunriep
Unreinlichkeit Keetegaid (ju)
Unruhe Uunraue (ju), Drokte (ju), Späktoakel (die); Lärm und ~ machen remäntje
unruhig uunrauelk, uunräästich, beroisk, wipsk, wääpsk, wispelch, wispelhaft; sich ~ hin und her bewegen wispelje unruhiger Mensch Rubbe (die), Wiggeliers (die), Wipskinke (die), Wipstäit (die), Wispelstäit (die),
Wöiler (die)
unrühmlich uunruumelk
uns uus
unsauber sludderch
Unschlitt Ungel (die)
unschlüssig wonkelhaft
Unschuld Uunskeeld (ju)
unschuldig uunskeeldich
unser uus
unsicher uunsicher; ~ gehen trieselje, sik foar do Toonen steete
Unsinn Uunsin (die), Kwatsk (die); ~ reden kauelje, kwäädelje
unsittlich uunsittelk
unten; nach ~ deel, biedeel, addeel, haddeel, häärdeel; steil nach ~ liekdeel
unter unner; ( mitten in ) monken; ( zwischen ) monk, monken; ~e Dachrand Ouse (ju); das ~e Ende Unnereende (die, dät)
Unterarm Unnerierm (die)
Unterbett Unnerbääd (dät)
unterbieten unnerbjoode
unterbrechen unnerbreeke, dät Woud foar de Muule wächnieme
unterbringen unnerbrange
Unterdach Unnertäk (dät)
unterderhand unnerhoundsk
unterdessen intwisken
unterdrücken fersmoorje, ‘unnertaie
Unterdrücker Unnerdrukker (die)
untere unnerste, unnere
unterentwickelt tourääch, minnelk
unterernährt hoamelch
Untergang Unnergong (die)
untergehen unnergunge; (mit Schiff) ap See blieuwe
untergeordnet unneroardend; ~ sein unnerstounde
Untergrund Unnergruund (die)
unterhalten unnerhoolde; sich ~ sik unnerhoolde, sik fermoakje
unterhaltsam fermoakelk
Unterhaltungsspiel Tik-tak-tul-Spil (dät)
Unterhemd Unnerhoamd (dät)
Unterholz Possem (die)
Unterhosen Unnerbukse (ju)
unterirdisch unnergruundsk
Unterjacke Unnerwams (dät)
unterkellerter Raum Apkoomer (die, ju)
Unterkiefer Unnerkeeuwe (ju)
Unterkleid Unnerklood (dät), – kloodere
Unterkleidung Unnerkloodere [pl.]
Unterkunft Kwattier (dät)
unterlegen unnerlääse; ~ sein unnerlain weese
Unterleib Wams (die)
Unterlippe Unnerlippe (ju)
unternehmen unnernieme, uutfreete, uutgjuchte
Unternehmen Unnerniemen (dät)
Unternehmungsgeist Uumsleek (die), Uumesleek (die)
unterordnen unneroardenje
Unterpfand Unnerpound (dät)
Unterricht Unnergjucht (die)
unterrichten unnergjuchte
Unterrock Unnerrok (die), Waanken (dät), Päie (ju)
Untersatz (v. Bienenkorb) Äpsattelge (ju)
unterscheiden unnerskeede, skiele
Unterschenkelknochen Skiene (ju)
Unterschied Ferskiel (dät, die), Skiel (dät, die), Unnerskeed (die)
Unterschlupf Sküül (dät, die)
unterschlüpfen sküülje
unterschreiben unnerskrieuwe
Unterschrift Unnerskrift (ju)
untersetzt strääwich
unterste unnerste
unterstehen unnerstounde
Unterstützung Stöän (die)
untersuchen unnersäike
Untersuchung Unnersäikenge (ju)
Untertasse Unnersköölken (dät), Sköälken (dät)
unterwegs unnerwains
Untier Uundiert (dät)
untrennbar uuntränboar
untreu uuntrjou
untröstlich uuntraastelk
ununterbrochen ineens; ~e Arbeitszeit Skoft (die)
unverdaulich uunferdauelk
unverdorben uunferduurwen, kauster
unvergeßlich uunferjeetelk
unverheiratet leedich, uunferhilked, (H) uunferhölked
unverhofft uunferhooped, uunferwachted
unverkäufliche Ware Wrak (dät)
unvermindert uunferminnerd
unvermischt skier
unvermutet uunfermoudelk
unverschämt uunferskoomd
unversehens uunfersjoons
unverzagt hädfuchtich
unvollständig uunfulständich
unvorsichtig roukloos
unwegsam uunwächsoam, uunweechsoam
Unwetter Uunweeder (dät); schweres ~ Noodweeder (dät)
unwillkürlich uunfersjoons, uunferwoars
Unwissen Uunwieten (dät)
Unwissenheit Uunwietenhaid (ju)
unwohl wunderelk, wunnerelk
unzerbrechlich uunbreekboar
unzufrieden uuntoufree, knutterch, gnaarich
unzuverlässig falsk, uungewis
üppig gail, grousich
uralt uuroold
urbar; ~ machen tougjuchte moakje; neu ~ gemachter Streifen Moor Kläp (dät), do Kleepe
Urgroßmutter Oankemääme (ju)
Urgroßvater Oankebaabe (die), Uurgrootfoar (die)
Urin Pisse (ju), Woater (dät)
urinieren pisje; ( v. Tier ) miege (hie micht – meech – miegen)
Urkunde Uurkunde (ju)
urkundlich uurkundelk
Urlaub Uurloof (die)
Urmensch Uurmoanske (die)
urplötzlich uur Noacht
Ursache Uurseeke (ju); keine ~ deer nit foar
Ursprung Uursproang (die)
Urteil Uurdeel (dät)
urteilen uurdeelje
Urwald Uurwoold (die)
urzeitlich uurtiedelk
Urzustand Uurtoustand (die)
Utende Uutände ON

V
Vagabund Foagebund (die), Strööper (die)
Vasall Fasal (die)
Vase Woase (ju)
Vater Baabe (die), Foar (die)
Vaterland Foarslound (dät)
verachten feroachtje
Verachtung Feroachtenge (ju)
veralten feroalerje
veränderlich ferannerelk
verändern ferannerje
Veränderung Ferannerenge (ju), Ferannerge (ju)
verankern feronkerje
veranlassen feranlasje
Veranlassung Feranlassenge (ju)
veranstalten feranstaltje
verantworten feroantwoudje
Verantwortung; in ~ nehmen uurnieme
verantwortungslos roukloos
verarbeiten feroarbaidje
verärgern feräärgje, feräärgerje
verarmen feräärmje; völlig ~t anteerd; völlig ~ter Mensch Koaljoager (die)
verbacken ferboake
Verband Ferbeend (die); ( Umschlag ) Uumsleek (die)
verbannen ferbanne
verbergen ferbierge
verbessern ferbeeterje
Verbesserung Beeterskup (ju)
verbeugen ferbeegje
verbiegen ferbeegje
verbieten ferbjoode
verbinden ferbiende, ferkoppelje; die Augen ~ blienddoukje; Taue ~ splisje; ( mit Zapfen ) pänne, pänje, ferpänje
Verbindung Ferbiendenge (ju)
Verbindungsbalken; (im Haus) Ferbiendsboolke (die); ( im Pflug ) Rüüst (dät)
Verbindungseisen (in Windmühle) Sabbeliersen (dät)
Verbindungshaken (im Webstuhl) Rauhoak (die)
Verbindungsholz Ferbiend (dät)
Verbindungsweg Ferbiendengswai (die)
verbitten; sich ~ sik ferbidje
verbittern ferbitterje; ~d ferbitterd
verblassen ferskjoote
Verbleib Ferblieuw (die, dät)
verbleiben ferblieuwe
verblüffen ferblufje
verblühen ferblöie
verbluten ferbläide, uutbläide; sich ~ sik ferbläide
verborgen uutleende
Verbot Ferboad (dät), do Ferboode
verbrauchen ferbruuke; beim Backen ~ ferboake; durch Hacken ~ ferhäkje; durch Kauen ~ ferkauje; beim Sägen ~ fersoagje; beim Schießen ~ ferskjoote; beim Schnitzeln ~ fersnippelje; beim Stricken ~ ferbraidje
verbraucht (schadhaft) rotterch; ~es Fahrzeug Rikrak (die); ~es Pferd Skinder (die)
verbrechen ferbreeke
Verbrechen Ferbreeken (dät)
Verbrecher Ferbreeker (die)
verbreiten wiedje; böse Gerüchte ~ raachje
verbreitern ferbraaderje
verbrennen ferbaanje, ferbaadenje, ferstookje
verbringen ferbrange
verbrühen ferbroie
verbummeln ferbummelje
verdammen ferdamme; ~t ferdamd
verdanken fertonkje
verdauen ferdaue
verdauen ferknuusje
verdaulich; schwer ~ wrieuwel
Verdeck (v. Schiff) Däk (dät)
Verdeckbalken Plichtboolke (die)
verdecken ferdäkke
verderben ferdierwe (hie ferdärft – ferdoorf – ferduurwen), (U) ferdäirwe, angunge, fergunge, feroasje, ferwäide; es mit einem ~ et mäd aan ferbrüüe
Verderben Ferdierwen (dät)
verdeutlichen ferdüütskje
verdeutschen ferdüütskje
verdienen fertjoonje; {Jipjap}
Verdiener Fertjooner (die)
Verdienst Fertjoonst (die)
verdoppeln ferdubbelje
verdorben fuul, fergeen, kwatterch, galsterch, rotterch; ( v. Käse ) wrak; es mit Einem ~ haben et mäd aan ferbrüüd hääbe; {ullerch}
verdorren soorje, ferdurje
verdorrt soor
verdrängen fertringe
verdreht fertroald, dwaarelch
verdrießen ferträite (dät ferträt mie – ferträtte – ferträt), spiete
verdrießlich ferträitelk, (U) fertrittelk, boarsk, brumsk, ferträitelk, gnaarich, gnutterch, mursk, spietelk, wrakkerch; ~er Mensch Gnaarpot (die)
verdrücken fertaie
Verdruß Ferträit (die), Ferträitelkaid (ju)
verdunkeln ferdjunkelje
Verdunkelung Ferdjunkelenge (ju)
verdünnen fertänje
verdunsten ferfljooge
verdutzt bestat, ferbluft
veredeln; mit Kupfer ~ ferkooperje
verehren fereerje
Verehrung Fereerenge (ju)
vereid(ig)en fereedigje
Verein Buund (die)
vereinbaren fereenboarje, oumoakje
Vereinbarung Fereenboarenge (ju)
vereinigen fereenigje
vereitern feratterje
Vereiterung (v. Finger) Fiek (die)
vererben feräärwje; sich ~ ätteroarje
verfahren ferfoare; sich ~ sik ferfiere
Verfahren Ferfoaren (dät)
Verfall Ferfal (die)
verfallen ferfaale; dem Tode ~ fee; ~es Haus Kebuf (die, dät)
verfangen ferfange
verfärben; sich ~ ferskiene, ferskjoote fon Klöär, looje, ouklöärje
verfassen touhoopestaale
verfaulen ferfuulje, feroasje, ferrootje
verfechten ferfächtje
verfehlen ferfailje, misje
verfehlt mis
verfeinden, sich ~ sik ferfäindje
verfemt ferfeemd
verflicken ferlapje
verfliehen ferfladderje
verfluchen ferwonskje
verfolgen ferfoulgje
Verfolgung Ferfoulgenge (ju)
verfrachten ferfrachtje
verfressen ferfreeten
verfrieren ferfjoose
verfroren ferfäärsen
verfügen ferföigje
Verfügung; zur ~ stellen tou Ferföigenge staale
vergaffen; sich ~ sik ferkiekje
vergangenes Jahr fergeen Jier
vergänglich fergängelk
vergeben ferreeke
vergebens fergeebens, fergääwens, ferjeeuwens, uundöimich
vergeblich unnuts; sich ~ bemühen öile
vergehen fergunge
Vergehen Fergungen (dät)
vergelten ferjäilde
vergessen ferjeete (hie ferjät – ferjiet – ferjeeten)
Vergessenheit Ferjeetenskup (ju)
vergeßlich ferjeetelk
Vergeßlichkeit Ferjeetelkaid (ju)
vergeuden ferkwitkerje, ferkwitkje, fernäile
sich vergewissern sik bewisje, in t Gewisse hoolde
vergießen ferjoote
vergiften fergiftje
Vergiftung Fergiftenge (ju)
Vergleich Fergliek (die); einen ~ machen paas reekenje, paas moakje; gliekje
vergleichen ferglieke, fergliekje
verglimmen ferglimme
verglühen fersmulje
Vergnügen Fergnöigen (dät), Ferkoierskup (ju), Oaregaid (ju), Feroaregaid (ju)
vergnüglich plesierdelk
vergnügt fergnöigd, fergnöiged, weelich
vergolden fergouldje
vergoldet fergoulded
vergönnen fergonne
vergraben fergreeuwe
vergreifen; sich ~ sik fergriepe
vergrößern fergratterje, fergrööterje
Vergrößerung Fergratterenge (ju)
verhacken ferhäkje
verhaften ferhaftje, aphoalje
verhageln ferhailje
verhallen ferhalje
verhalten ferhoolde
Verhaltensweise; festgelegte ~ Wiese (ju)
verhandeln ferhondelje
Verhandlung Ferhondelenge (ju)
verhängen ferhongje
Verhängnis Ferhängnis (dät)
verhärten ferhädje
verhaßt ferhast
verhauen ferhaue, ferwalkje, fertoobakje
verheben; sich ~ sik fertille
verheeren ferheerje, ferheere
verheilen ferheelje
verheiraten ferhilkje, (H) ferhölkje
verheizen bäite, ferbäite, ferstookje
verhelfen ferhälpe
verheuern ferhiere
verhindern ferhinderje, lätte, ferwoarje, mäite; ( umgehen ) äntgunge
verhobeln ferskoawje
Verhöhnung; Ausruf der ~ sliepuut!
verhören ferheere, ferlusterje; sich ~ sik ferheere
verhungern fersmoachtje
verhüten äntgunge
verirren ferbiesterje; sich ~ ferdweele, sik ferdweele, sik ferierje, ferbiesterje
verjubeln ferjuubelje
Verkauf Ferkoop (die)
verkaufen ferkoopje, ferklopje, ferskuurje; {ruusje}
Verkehr Ferkier (die)
verkehren (mit) ferkiere (mäd)
verkehrt ferkierd, fertroald, mis; ganz ~ uunmis; nicht ganz ~ nit uunmis
verkeilen ferkielje
verkennen ferkanne
verklagen ferkloagje
verkleben ferklieuwje
verkleiden ferkloodje; mit Holz ~ skoalje; sich ~ sik ferkloodje
verkleistern ferkliesterje
verklingen ferklinge
verklommen ferkluumed
verknüpfen ferknätte
verkochen fersjoode
verkohlen ferkoolje
verkommen [Verb.] ferkuume
verkommen [Adj.] ferlädden, lumperch, sludderch; ~es Tier Kwiene (die); ~es Weib Tulte (ju)
verkoppeln ferkoppelje
verkorken ferkoarkje
verkrachte Existenz Hondwierksbusse (die)
verkraften fersmäie, fersmätse
verkramen ferkroamje
verkriechen; sich ~ sik ferkjoope
verkrüppeln ferkreepelje
verkrüppelt ferkreepeld, kreepelch
verkümmern ferkwienje
verkümmert minnelk
verkuppeln ferkoppelje
verkürzen ferkuutje
verlachen ferlaachje
verladen ferleede
verlagern ferleegerje
verlangen ferloangje; heftig ~ jakhoalsje, jankje, joankje
verlängern ferlaangerje
Verlängerung Ferlaangerenge (ju)
verlangsamen ferloangsoamje; Fahrt ~ bietraale
Verlaß Ferläit (die)
verlassen ferläite; sich ~ auf oukonne ap, sik ferläite ap, sik ferläite tou
Verlauf Ferloop (die)
verlaufen ferloope; sich ~ sik ferloope, sik ferjoagje, ferbiesterje
verläuten ferläide
verleben ferlieuwje
verlegen [Verb] ferlääse; ( verkramen ) ferkroamje
verlegen [Adj.] ferlain
Verlegenheit Ferlainegaid (ju); {in de Pikponne}
Verleger Ferlääser (die)
verleihen ferleende
verleimen ferliemje
verlernen ferleere
verletzen beseerje
verletzt; leicht ~ nauniemend
Verletzung Seeregaid (ju)
verleugnen ferlöägenje
verleumden belasterje, flääre, fläärje, ätterfläärje, raachje, anfloitje
verlieben; sich ~ sik ferkiekje
verliebt fernarred
verlieren ferljoose (hie ferljust – ferloos – ferlädden); ( einbüßen ) ienskousterje; Haare ~ hierje
verloben; sich ~ sik beslo läite
verlocken truggelje
verloren ferlädden, haidie
Verlust Ferljus (die), Ferlust (die), Ousleek (die)
verlustig gehen ferlustich gunge
vermachen fermoakje
vermahnen fermoonje
vermauern fermuurje
vermehren fermoorje, fermeerje; sich ~ meerje
vermeiden fermiede
vermengen fermoange
vermessen fermeete
Vermessungsstab Pieler (die), Boake (ju)
vermieten ferhiere; sich ~ (v. Dienstboten) sik besteedigje
vermindern ferminnerje, minderje
vermischen fermiskje; ~ beim Mahlen toumäälnje
vermissen fermiste, fermisje
vermitteln fermiddelje, däägenje
vermodern (trocken) ferrootje; (v. Holz) ferulmje
vermodert mulsk
Vermögen Fermuugen (dät); {truchjoaged}
vermögend fermuugend
vermummt ferklat, fermumt
vermuten fermoudje, girsje, gisje, ounnieme
vermutlich fermoudelk
Vermutung Fermoudenge (ju)
vernachlässigen ferludderje, ferloaiwamsje
vernageln ferspiekerje
vernarben ferheelje
vernaschen ferslikkerje
vernehmen fernieme
verneigen; sich ~ niegje
verneinen benoadje; Kopf ~d schütteln skäddekopje
vernichten fernäile, fernichtje
Vernunft Fernunft (ju)
vernünftig goar
Verordnung Feroardenge (ju)
verpachten ferpaachtje, ferhiere
verpacken ferpakje
verpassen ferpaasje, ferfailje
verpesten ferpästje
verpetzen ferklikke, anklaadje
verpfänden ferpoundje
verpflanzen ferplontje; junger Baum der verpflanzt werden soll Teeling (die)
Verpflegung Ferpleegenge (ju)
Verpflichtung Skeeldegaid (ju)
verpfuschen ferfuddelje, ferfuskje
verprügeln katoolje, blouderch un blau haue, buukje, ferkammesoolje, ferklopje, truchhaue
verputzen ferputsje
verqualmt bekwalmd
verquollen apdunsed
verrammeln ferrammelje
verraten ferräide, ferklikke, anklaadje
verräterisch ferräidersk
verrechnen ferreekenje
verrecken ferräkke
verregnen ferriene
verreiben ferwrieuwe
verreisen ferraisje
verrenken ferstuukje
verriegeln ienpänne, ienpänje, sköätelje
verrosten ferrusterje, ferrustje
verrotten rootje, ferrootje; naß ~ ferrotterje
verrücken ferrukje, ferrukke, ferskikje, skokje
verrückt maal, rappelich; ~e Sache Stuk uut t Dulhuus
Verrücktheit Maalegaid, Mallegaid (ju)
verrußen ferroutje
verrutschen fergliede, ferglippe
Vers Färs (die), Geriemsel (dät)
versacken fersakje
versagen ferseeke (- fersuuk – ferseeken), fersichtje
versägen fersoagje
Versager Lappert (die)
versalzen [Adj.] fersoalten
versalzen [Verb] fersoaltje
Versammlungsplatz Kibbelhouk (die)
versanden fersoundje
versauern fersuurje
versaufen fersuupe
versäumen fersuumje
verschachern fertuuskje, ferbuutje
verschaffen ferskafje, skafje
verschalen ferskoalje
verschämt ferskoomd
verschanzen ferskansje
verscheiden ferskeede
verschenken ferskoanke
verscherzen ferbrüüe
verscheuern ferskuurje
verschicken ferstjuure
verschieben ferskuuwe, skokje
verschieden ferskeeden, unnerskeedelk; ~e ferskeedene; ~ sein ferskiele, skiele
verschießen; (verbleichen) ferklöärje
verschiffen ferskiepje
verschlafen fersläipe
Verschlag Fersleek (die), Holtfersleek (die)
verschlagen ferslo
verschlechtern fersljuchterje
Verschlechterung Fersljuchterenge (ju)
verschleifen fersliepe
verschleimen fersliemje
Verschleiß Slietoasje (ju)
verschleißen fersliete, sliete (hie slit- sleet – slieten)
verschleppen fersliepje
verschließen fersluute, sluute (hie slut – sloot – sleeten), ousluute; mit hölzerner Riegel ~ pänje
verschlingen ferslinge, fertoakelje
verschlissen ouslieten, uutslieten
verschlitzen ferkeepje
verschlossen tou; ~ wie ein Topf potticht
verschlucken fersluuke; sich ~ sik fersluuke
verschmachten fersmoachtje
verschmähen fersmoadje (R)
verschmelzen fersmilte
verschmerzen fersmeete
verschmieden fersmiedje
verschmieren fersmeere
verschnaufen, sich ~ sik fersnuuwe
verschneiden fersniede
verschnitten; ~er Eber Baarch, Baarich, -ge (die), Hauerbaarch (die); ~er Hengst Ruune (die); {die Klaphingst}; ~er Schafbock Weeder (die)
verschnitzeln fersnippelje
verschnüren fersnüürje
verschonen ferskoonje
verschulden ferskeeldigje, ferskeeldje
verschütten gräime
verschwägert ferswoagerd
verschweigen ferswiegje
verschwenden ferdwo, ferklaadje, fernäile, ferkwitkerje, ferkwitkje, apmoakje, truchjoagje
Verschwender Apmoaker (die)
verschwenderisch grootsk, rieuw, ruum, uurdoadich
verschwimmen ferswimme
verschwinden ferswiende (hie ferswint – ferswoont – ferswuunen), sik skääre
verschwitzen ferswitte
verschwollen ferswollen
verschwören mit touhoolde mäd
Verschwörung Fersweerenge (ju)
versehen fersjo; sich ~ sik fersjo, sik ferkiekje; ~ mit fersjo mäd; {belatje, latje, beringje, richelje, ringje, täkke, uutboakje}
Versehen Fersjoon (dät)
versenden ferseende, ferstjuure
versengen fersoange
versenken fersinke, jumpe
versetzen fersätte; in Angst ~ ferfiere; einen Haken ~ aphoakje
versichern fersicherje, gewisje
versinken fersinke, fersakje
versitzen fersitte
versohlen fersoolje
versöhnen; sich ~ Skieregaid moakje
versorgen fersuurgje
Versorger Disker (die)
verspäten; sich ~ sik leeterje
versperren ferspeere
verspielen ferspielje
verspinnen ferspinne
Versplitterung Fersplitterenge (ju)
versprechen ferspreeke, ounloowje, toutälle; sich ~ sik ferspreeke; sik ferbaale
Versprechen Ferspreeken (dät)
verspüren spüüre
Verstand Ferstand (die), Benul (dät), Fernul (ju), Sin (die)
verständig klouk, wies
verständigen ferständigje
Verständnis Fernul (ju)
verstärken ferstäärkje
Verstärkung Ferstäärkenge (ju)
verstaubt ferstäuen
verstauchen ferstuukje
verstauen ferstauje
Versteck Sküül (dät, die), Häidene (ju), Skutswinkel (die)
verstecken ferstopje
verstecken uutersiede brange; sich ~ sik fersteete; ~ spielen Ferstopjen spielje, foarbukje, foarpiepje; wer beim ~ spielen suchen soll Foarbukker (die)
versteckt uutersiede, uutesiede
verstehen ferstounde, begriepe; sich ~ auf sik ferstounde ap
versteigern fergantje
Versteigerung Uutmieneräi (ju)
versteinern fersteenerje
verstellen ferstaale
versterben ferstierwe
versteuern ferstjuure
verstimmt bedröiwed
verstohlen stilken, ferstäälen; ~e Arbeit Musseläi (ju); ~ lachen gniffelje; ~ lauern gluupje; ~e Plaudereien Munkeläi (ju)
verstopfen ferstopje
verstopft hädbuuked, tichtlieuwed; ~ sein neen eepen Lieuw hääbe
Verstopfung Fullegaid (ju)
verstört; leicht ~ ferrotterierd
verstoßen fersteete, oubiete
verstreichen ferstrieke
verstreuen ferstraie
verstricken fertoakelje
verstümmeln ferstummelje
Versuch Fersäik (die), Toufoart (ju)
versuchen fersäike
Versuchung Fersäikenge (ju)
versumpft fersumpt
versündigen; sich ~ sik fersäändigje
vertauschen fertuuskje, ferbuutje
verteidigen ferdäägenje
verteilen ferdeele
Verteiler Ferdeeler (die)
verteufelt ferdüüweld
Vertrag Ferdraach (die)
vertragen ferdreege; sich ~ sik ferdreege
verträglich ferdreegelk
vertrauen fertrjoue, fertjoue
Vertrauen Fertrjouen (dät); im ~ unnerhoundsk
Vertrauensmann Fertrjouensmon (die)
vertreiben ferdrieuwe, bandiesje, wächbandiesje
vertreten fertreede
Vertreter Fertreeder (die)
vertrimmen fertoobakje
vertrinken ferdrinke
vertrocknen ferdruugje, apdruugje, fersoorje
vertrösten fertraaste
vertun ferdwo
verübeln eeuwel nieme
verunglückt; tödlich ~ uum Hoals keemen
verursachen feruurseekje
verurteilen feruurdeelje
Verurteilung Feruurdeelenge (ju)
verwachsen ferwoakse, wonscheepen, ferstaaged
verwägen ferweege
verwahren ferwoarje
verwahrlosen ferroukloosje
Verwahrlosung Ferroukloosenge (ju)
Verwahrung; in ~ nehmen ferwoarje
verwaist ooldenloos
verwalken ferwalkje
verwalten ferwaltje
Verwaltung Ferwaltenge (ju)
verwandeln ferwondelje
verwandt früünd, früünde; {gliekje}
Verwandten; die nächsten ~ do naiste Früünde
Verwandte(r) Früünd (die)
Verwandte Fjunde (do), Früünde (do), Bloudsfrüünde (do)
Verwandtschaft Fjundskup (ju)
verwässern ferwoaterje
verwechseln ferwikselje
verwegen driesterch, roukloos, krüüdich, ferwain
verwehen ferwaaie
verwehren; einem etwas ~ aan wät ferweere
verweigern ferwäigerje
verweilen ferwielje; sich ~ sik ferwielje
verweint ferhuuld
Verweis Ferwies (die), Sjaffüüser (die)
verweisen ferwiete (hie ferwit – ferweet – ferwieten)
verwelken ferwüülkje
verwenden ferweende
verwerfen fersmiete
Verwertung Ferweertenge (ju)
verwesen fergunge, ferwäide
verwetten ferwädje
verwickelt hooch
verwildern ferwüülderje, ferbiesterje
verwirren ferballerje, ferbiesterje, tulterje
verwirrt truchnunner, fertooged; ~ aussehend büüsterch; ( aufgeregt ) ferbiesterd; (schwindlig) duus(el)ich
Verwirrung Biesteräi (ju), Späktoakel (die), Späktoakeläi (ju)
verwischen ferwiskje
verwittern ferweederje
verwöhnen ferwoane, ferpäppelje
verwöhnt ferwoand; ~s Kind Määmebäiden (dät); ~s Mädchen Määmewucht (dät)
verwunden ferwuundje, ferwunnerje, ferwunderje
Verwunderung Ferwunnerenge (ju)
Verwundung Ferwuundenge (ju); kleine ~ Pliete (ju)
verwünschen ferwonskje
verwünscht fee
verwurzeln ferwuttelje
verwurzelt bewutteld, ferwutteld
verwüsten ferwöistje
Verwüstung Ferwöistenge (ju)
verzagen fersoagje
verzagt fersoaged
verzapfen ferpänje, pänje, pänne
verzärteln ferpäppelje
verzehren ferteere, apteere
Verzeichnis Lieste (ju)
verzeihen ferreeke, ferjeeuwe
Verzeihung Ferskoonenge (ju), Ferjeeuwenge
verzichten toureeke; darauf ~ et uurreeke
verziehen ferluuke
verzieren siere, fersierje, apsierje
verzinnen fertinje
verzinsen rantje, ferrantje, fertinsje
verzogen ferleeken
Verzögerung Aplätteräi (ju)
verzweifeln fertwieuwelje
verzweifelt fertwieuweld; völlig ~ uuntraastelk
Verzweiflung Fertwieuwelenge (ju)
verzweigen; sich ~ sik fertwiegje
Vesper Fäsper (die); ~ essen fäsperje
vespern fäsperje
Vesperzeit Fäspertied (ju)
Vetter Fädder (die)
vexieren fiksierje
Vieh Fäi (dät); {die Drinkeldobbe, gääst, ienskätte, klatterch, maaste, oainsk, puurje, skätte, seelje, ju Suupeldobbe, dät Tjudder, tjudderje, uumedrieuwe, uutjoagje, ju Uutkäbbenge}
Viehbestand Riege Fäi (ju)
Viehkette Kuukätte (ju); Wirbel in ~ Weetsel (dät)
Viehmarkt Fäimäärked (dät)
Viehmast Maaste (ju)
Viehtränke Suupeldobbe (die)
Viehweide Drift (ju)
Viehzucht Fäitucht (ju), Fäituchteräi (ju)
viel ful, fuul, duftich; ( sehr ) swied ; ~ zu wenig fuuls tou min; zu ~ tou kwästich
Vielfarbigkeit Buntegaid (ju)
Vielfraß Boul (die), Freeter (die)
vielleicht fielicht, säft, sääft, fuulmoals, fuulsiedich
vier fjauer
Viereck Fjauerkaant (dät)
viereckig fjauerkaantich
vierkantig fjauerkaantich
vierschrötig but, gedrigged
vierte fjoode, (US) fjädde
Viertel Fjoodendeel (dät), Fjoondel, (U) Fjäddel; erstes ~ (vom Mond) eerste Fjoodendeel; letztes ~ (vom Mond ) lääste Fjoodendeel; ~ nach fünf Ketier ätter fieuw
Vierteljahr Fjoodendeelsjier (dät)
Viertelkanne Oart (dät)
Viertelstunde Ketier (dät), Ketieruure (ju)
vierzehn fjautien
vierzig fjautich
vierzinkig fjauertienich
Vitrine gleesen Skap
Vizierkorn Korrel (dät)
Vogel Fuugel (die); kleiner ~ Piepfuugel (die); Feder v. ~ Fugge (ju)
Vogelbeere Fuugelbäie (ju), Dröiselkebäie (ju), Kraansbäie (ju), Moaiboom (die)
Vogelfangen; Stock zum ~ Striekeljädde (ju)
Vogelfeder Fugge (ju); {die Kiel}
Vogelkasten Fuugelkasten (die)
Vogelmiere Hanne-ierwe (ju), Hannebäieuwurf (dät)
Vogelschlingen striekje
Vogt Foo(ge)d (die)
Volant Apsäielske (ju)
Volk Foulk (dät); gemeines ~ Hak un Mak
Volksschule Foulksskoule (ju)
Volkssprache Foulkssproake (ju)
Volksstamm Foulksstam (die)
voll ful; ganz ~ proppenful; auf ~en Touren ap Hoochtuuren
vollbartig fulboartich
vollenden; zu ~der Teil der Arbeit Poark (die)
Völlerei Fulleräi (ju)
völlig riekelk; völlig satt stuufsääd, (U) uursääd, (S) stumpsääd
volljährig fuljierich
vollkommen fulkeemen; ~ falsch uunmis
Vollmond Fulmoune (ju), fulle Moune
vollständig kumpläit, fulboodich, fulständich
vollwangig blussich
von fon; von … aus fon … uut
voneinander fonnunner
vor foar, (S) far; vor sich gehen foar sik gunge
vorallem foarallen
voran foaroun, toueerst
vorankommen foutkuume
voranmachen foutmoakje
Vorarbeit Foaroarbaid (ju)
vorarbeiten foaroarbaidje
Vorarbeiter Boas (die)
voraus foaruut, foudels; im ~ int foarn
vorausberechnen foaruutbereekenje
voraussagen foaruuttälle
voraussehen foaruutsjo; ~ und Vorsicht üben ferhutte
voraussetzen ounnieme
vorbehalten foarbehoolde
vorbei foarbie, foaruur; (v. Zeit) uume; (zu Ende) uute
vorbeigehen foarbiegunge
vorbeikommen foarbiekuume
vorbeiziehen foarbieluuke
vorbereitet fertoacht (ap)
Vorbereitung Rusten (dät)
Vorbild Foarbield (dät)
Vorbindetuch Slabbelappe (die)
vorbohren foarboorje
Vorbote Foarboode (die)
vorbringe foarbrange
vordem toufoarne
Vorder- Faander-
Vorderbeine faadenste Beene
vordere foarnste, faadenste; die ~n Beine do faadenste Beene
Vorderfuß Faanderfout (die), – fäite; {dät Spontau}
Vordergestell (vom Wagen) Krüüselwierk (dät)
Vorderhaus Foarhuus (dät)
Vorderseil Faanderroop (die)
vorderste foarnste, faadenste
Vorderstück; (v. Jacke) Foarpound (dät); ( v. Kleid ) Faanderpound (dät)
Vordertür Faanderdoore (ju)
vordringen foartringe
voreilig foarielich
Voreltern Foaroalere [pl.]
vorerst foareerst
Vorfahren Foaroolden (do), Foarfoaren (do)
Vorfal Foarfal (die)
vorfinden foarfiende
vorführen foarleede
Vorgang Foargong (die)
Vorgänger Foargunger (die)
vorgaukeln foargaukelje, ferkoäkelje, foarköäkelje
vorgeben foarreeke
vorgehen foargunge
vorgeschichtlich foargeskichtelk
vorgeschritten; weit ~ foardeelich
vorgestern eerjäärsene
vorgetäuschte Ohnmacht Teeflaute (ju)
vorhaben foarhääbe
vorhalten foarhoolde
Vorhang Foarhong (die)
vorhangen foarhongje
Vorhängeschloß Slot (dät)
vorher in t foaren, foarhäär, foartied
vorhin foartied, (vor kurzer Zeit) straaksene
vorig fergeen, foarich
Vorjahrsfrost Foarjiersfroast (die)
vorkommen foarkuume
Vorkomnis Foarkuumnis (dät)
Vorland Foarlound (dät); ( beim Fluß ) Niedelound (dät)
vorlaut luudlästich, wies
vorlegen foarlääse
vorlesen foarleese
vorlügen foarljooge, foarkoolje, foarflunkerje
vormachen foarmoakje; (Dummes ~) ounskeende
Vormarsch Foarmarsk (die)
Vormittag Foaremiddai (die), – deege
vormittags foaremiddeeges
Vormund Foarmunner (die)
vorn foare (R), foaroun; von ~ foare (R); von ~ an fon foarne
Vorname Foarnoome (die)
vorne foare
vornehm foarniem; sich ~ anziehen sik ountoakelje
vornehmen foarnieme
vornüber foaruur, foudels uur
Vorpflug Foarplouch (die), -ge
Vorposten Foarpost (die)
Vorrat Foorroat, Föörroat (die)
vorreden foarbaale
Vorreiter Foarrieder (die)
vorrücken foarrukje, foutrukje
Vorsänger Foarsjunger (die)
Vorschein Foarskien (die); zum ~ toun Foarskien
vorschießen foarskjoote
Vorschlag Foarsleek (die)
Vorschlaghammer Foarhoomer (die), Foarsleekhoomer (die), Mööker (die)
Vorschrift Foarskrift (ju)
Vorschwarm Foarswoorm (die)
vorschwatzen foardoamelje
vorschweben foarswieuwje
vorsehen foarsjo
Vorsicht Foarsicht (ju); ~ üben ferhutte
vorsichtig foarsichtich, bedäftich; ~ offenschneiden böötelje
Vorsommer Foarsuumer (ju)
Vorsorge Foarsuurge (ju)
vorspannen foarsponne
vorspielen foarspielje
Vorspuk Foarspouk (die)
vorspuken foarspoukje
Vorstechgrube Oundobbe (die)
vorstellen foarstaale; sich ~ uuttoanke
Vorstellung Foarstaalenge (ju)
voraussagen foaruuttälle
Vorteil Foardeel (die), Grieuw (dät), Boate (ju), Baate (die); auf seiner ~ bedacht neerich
vorteilhaft reed
Vortrag Ansproake (ju), Rääde (ju), Foardraach (die)
vortragen foardreege, räädje
vorüber foarbie, foaruur
vorübergehen foarbiegunge
vorvorgestern eereerjäärsene, foareerjäärsene
vorwärts foaruut, foudels
vorwerfen foarsmiete
Vorwerk Foarwierk (dät)
Vorzeichen Foarteeken (dät)
vorzeigen foarwiese; Zeichen von baldiges Kalben ~ bejänne
Vorzeiger Foarwieser (die)
vorzeitig foartiedich
vorzeitlich foartiedelk
vorziehen foarluuke
vorzüglich wreed
vulgärer Mensch Buuba (die)
Vulkan fjuurspäiende Bierich (die)

W
Waage Wächte (ju), Woage (ju)
waagerecht woage; ~er Dachbalken Muurstrang (die); ~es Rad in Mühle Bunkeler (die)
Wabe Moarte (ju); ~ mit Brutzellen Broudmoarte (ju); ~ mit Drohnenzellen Droanemoarte (ju)
wach woak (R)
wachen woakje (R), skillerje
Wacholder Wacholder (die)
Wachs Woaks (dät, R); mit ~ bestreichen woaksje
wachsen; (anwachsen) woakse (R) (- wuuks – woaksen), groie; ordentlich ~ in de Groienge weese; (mit Wachs bestreichen) woaksje
Wachspresse Woaksprässe (ju)
Wachstuch Woaksdouk (dät)
Wachstum Woaksdum (dät, R), Groienge (ju), Goawe (ju); im ~ zurück geblieben ferkwiend, ferstaaged
Wachstumstrieb Sköät (die)
wackelig rikrakkerch, slanterch, wiggelch, wiggelhaftich, wakkelk, wonkelch; ~ machen wrikkelje
wackeln wiggelje, swabbelje, wriggelje, slakkerje; ( v. Stuhl ) wrikje; ~d gehen slänterje; {Wiggeliers}
Wade Küüt (dät)
Wadenbeinknöchel Onkel (die)
Waffe Woapen (dät, R)
Waffelart Näijierskouke (die)
Waffeleisen Koukeniersen (dät)
Waffen Weerreewen (do); die ~ strecken sik kamp reeke
Waffengeschrei Woapengeroup (dät)
Wagehals Woogehoals (die), Woagehals (die), Woogemoud (die)
wagen woogje, duure (wie duuren – doarste – doarst)
Wagen Woain (die, R), (US) Wain; plumper ~ Bullerwoain (die); zweirädriger ~ Jik (die), Misgunst (die); {ju Gjuchtskeede, dät Jool, klatterje, dät Krüüselwierk, ju Laadere, (US) Laddere, die Loangwoain, dät Stal}
wägen weege (hie wächt – wuuch – wain)
Wagenbank Sittelbrääd (dät), – breede; ~ mit Lehne Wainstoul (die)
Wagenbrett Wainskot (dät), ~ zum Torffahren Eedhäk (dät)
Wagengestell Staal (dät)
Wagenleiter Woainlaadere (ju), (HUS) Wainlaadere (ju)
Wagenpfad Woainpaad (dät), – poade
Wagenrad Wainjool (dät); Nabe v. ~ Trubbe (ju)
Wagenrunge Runge (ju)
Wagenschuppen Sküül (dät), Wainsküül (dät)
Wagenschwengel Knäppel (die)
Wagenseil Wainroop (die)
Wagenverkehr Woainferkier (die)
Wagenvoll Woainful (dät), (H) Wainful (dät)
Wagenwinde Duunkraft (ju)
waghalsig woogehalsich
Wahl Köär (ju)
wählen wääle, wäälje, köäre; (stimmen) stämme
wählerisch köärsk, oainsk
Wahlstimme Stämme (ju)
Wahn Woan (die, R)
Wahnsinn Woansin (die), Rappel (die)
wahnsinnig truchtroald, in sin Woan; ~ werden buute slo
wahr weer
wahren woarje (R)
währen duurje
während wülst, wilst, wült, unner
Wahrheit Weerhaid (ju)
wahrlich weerelk
wahrnehmen woarnieme
wahrsagen wikje
Wahrsager Wikker (die), Wiesbaaler (die)
Wahrsagerin Wikkerske (ju), Wikkerswieuw (dät)
Wahrschau Woarskau (ju, R)
wahrscheinlich woarskienelk
Waidentor Wring (die)
Wake Woake (ju, R)
Wald Busk (die), Holtbusk (die), Woold (die), Wald (die),
Waldschnepfe Holtsnippe (ju), Wooldsnäppe (ju)
Waldtaube Holtduuwe (ju)
walken walkje
Wall Waal (die); ~ aufwerfen waalje; Durchfahrt in ~ Slop (dät), do Sloope; Steige in ~ Klif (dät)
Wallach Ruune (die)
wallen bruddelje
wallen waalje
Walm Hom (die)
Walmsparren Homstok (die)
Walnuß Waalnuute (ju)
Walze im Webstuhl Uumelööper (die)
walzen walsje
wälzen walterje, pulterje
Wamme Kwabbel (die), Wams (die), Wampe (ju)
Wams Wams (dät)
Wand Wooge (ju)
Wandbett Durk (die)
Wandbrett Boud (dät)
Wandel Wondel (die)
wandeln wondelje
wandern wonderje
Wanderschaft Wonderskup (ju)
Wanderung Wonderenge (ju)
Wandervogel Wonderfuugel (die)
Wandfliese Ästerke (ju)
Wandschrank Hongeskap (dät)
Wanduhr Klokke (die)
Wange Sooke (ju)
wankelmütig wonkelch, wonkelmöidich, wankemoudich
wanken wonkje, slingelje, stipstapje, swääkje
wann wanner
Wanne Wonne (ju)
wannen kranselje; (mit Wannmühle) waaierje
Wanst Pans (die)
Wappen Woapen (dät, R)
Ware Weere (ju); schlechte ~ Wrak (dät)
warm woorm
Wärme Waarmte (ju), Waamte (ju), Woorme (ju)
Wärmeflasche Woormpulle (ju)
wärmen woormje, weermje
wärmer waarmer
Wärmflasche Bolstoowe (ju)
Wärmkruke Bolstoowe (ju)
warnen woarskauje, wikje, waadenje
Warnung Woarskauenge (ju)
Warnungstafel Woarskaubrääd (dät)
Warte Uutkiek (die)
warten täiwe, wachtje; ~ auf täiwe; langes ~ Luurderäi (ju)
warum wieruum
Warze Wotte (ju) , (S) Woote
was wät; ~ für wukke [pl.]; ~ für ein wät foar
Waschbecken Waaskkum (die)
Wäsche [Tätigkeit] Waaske (ju), Waaskeräi (ju); ( das zu Waschende ) Wäske (ju); weiße ~ Wietgöitjen (dät)
waschen waaske (- wuusk – waasken); {ju Week}
Wäscherei Waaskeräi (ju)
Waschfrau Waaskwieuw (dät)
Waschgefäß Waaskboolje (ju)
Waschtisch Waaskdisk (die)
Waschwanne Waaskwonne (ju)
Waschzuber Waaskboolje (ju), Waaskelboolje (ju)
Wasser Woater (dät, R); fließendes ~ strieken Woater; {brakkich, flappe, ju Klippe, slinke, wailoope}
Wasserdampf Woasem (die, R)
wasserdicht woaterticht
Wasserhahn Kroane (die), Hoone (die)
Wasserhose Woaterhoose (ju), Hoose (ju)
Wasserhuhn Woaterhanne (ju)
Wasserhund Woaterhuund (die)
wässerig woaterch, woatersk
Wasserjungfer loangbeende Määge
Wasserkessel Sjooder (die)
Wasserlache Woaterdobbe (die), Woaterpoul (die)
Wasserlauf Woaterloop (die), Toachte (ju), Rulle (ju); natürlicher ~ Riede (ju)
Wasserlilie Poapske (ju)
Wasserlinie Woaterlienje (ju)
Wasserloch Woatergat (dät), – goate; Meer (dät); tiefes ~ im Moor Meer (die)
Wassermann Woatermon (die)
Wassermühle Woatermäälne (ju)
wässern woaterje
Wassernot Woaternood (ju)
Wasserpflanze Woaterfoone (ju)
Wasserratte Woaterrotte (ju)
Wasserrohr Woaterpiepe (ju), Piepe (ju); Damm mit ~ Tille (ju)
wasserscheu woaterskjou
Wasserschöpfer Skäpper (die)
Wasserspiegel Woaterspeegel (die)
Wasserstand Woaterstand (die)
Wassersucht Lidwoater (dät), Sienewoater (dät), Woater (dät)
Wasserwaage Woaterpas (die), Woaterwoage (ju)
Wasserweg Woaterwai (die)
Wasserwirbel Tweerel (die), Dweerel (die)
Wasserzug Toachte (die)
waten waadje
watschelig pummelich
watscheln watskelje
Watt Wääd (dät)
weben weeuwe (hie wäft – weeuwde, wouf – weeuwd, weeuwen); {die Ounsleek, ju Skäärlaadere, dät Skifken}
Weber Weeuwer (die)
Weberei Weeuweräi (ju)
Weberkammer Weeuwerkoomer (ju, die)
Weberstube Weeuwerkoomer (ju, die)
Webstuhl Stäl (dät), Weeuwerstäl (dät); {ju Bräiskeede, die Brustboom, ju Heeuwelte, dät Päärtjen, die Pläienboom, ju Pläiene, di Präin, die Raustok, dät Siedstuk, dät Sluutholt, die Tämpel, die Uumelööper}
Wechsel Wiksel (die)
wechseln wikselje; Farbe ~ ferskjoote fon Klöär; Glauben ~ sik uumereeke
wechselweise wikselwiese
wecken woakje (R), apwoakje
wedeln wimmelje, wümmelje, wummelje; mit Schwanz ~ wipstäitje
weder … noch noch … noch, nit … af
weg wäch, wääge, fout, haidie; weg- wäch-
Weg Wai (die), do Weege, Dom (die); Wege anlegen domje; ( ansteigend ) Apdrift (ju); auf halbem ~e hoolfwais; kürzester ~ Gjuchte (ju); krummer ~ Slingerpaad, – poade (dät)
Wegbiegung Knik (die)
wegblasen wächpuustje
wegbleiben wächblieuwe
wegdrehen wächtraale
Wege Weege (do)
wegen weegen, fonweegen; [unbetont] wain
Wegerich Riesenpintje (ju), Waiblääd (dät), -bleede
wegfahren wächfiere; (mit Schiff) wächfoare
wegfallen wächfaale
wegfliegen wächfljooge
wegfressen befreete
wegführen wächfiere
weggeben wächreeke; ~ können miste konne
weggehen wächgunge; betroffen ~ sliepstäitje
weggießen wächjoote, wächflappe, uutflappe
weggleiten fergliede
weggucken wächkiekje
wegkarren ferkoarje
wegkommen wächkuume
weglassen wäägeläite
weglaufen wächloope, uutkielje, uutnäidje
weglegen waifläie
wegmachen, sich ~ sik skääre
wegnehmen wächnieme
wegpacken ferstauje
wegreißen wächriete
wegrollen kurrelje, ferrulje
wegschlagen wächslo, wächhaue
wegschmeißen wächsmiete
wegsinken fersakje, wächsakje, ounsakje, ousakje
wegspringen ferspringe
wegspülen wächspäile
wegsterben wächstierwe
wegtreiben wächdrieuwe
Wegweiser Waiwieser (die), Hondwieser (die)
wegwerfen wächsmiete
weh seer; ~ tun seerdwo
Weh Seer (dät)
wehen waaie; heftig ~ puustje
wehleidig pienelk
wehmütig weemöidich, weemoudich
Wehr Weer (ju)
Wehrburg Weerbuurich (ju)
Wehrdienst Ruur (dät)
wehrdienstfähig erklären ansätte
wehren weere; sich ~ sik weere, sik tou Weer sätte; sich gegen etwas ~ (sik) kaantje
wehrlos weerloos
Wehrpflicht; frei von der ~ fräi fon t Ruur
Weib Wieuw (dät), do Wieuwljude; altes ~ Peträk (dät); dummes ~ Dwat (dät); falsches ~ Klitse (ju); leichtfertiges ~ Flüürtaaske (ju), ordinäres ~ Tieuwe (ju); verkommenes ~ Tulte (ju)
Weibchen Wiefken (dät); (v. Vögeln) Hanke (dät)
weiblich; ~es Fohlen Muurfoole (die); ~es Huhn Hanne (ju); ~es Kalb Köike (ju); ~es Lamm Ouloum (dät); ~es Schaf Oue (ju)
weich wook, bräi-ich, kwatterch; ( v. Apfel, Brot ) mulsk, mul; ( v. Fleisch ) muur; ( geschmeidig ) smoud; ~ machen wookje, (U) weekje; mit ~er Schale wookskeelich; weicher wakker
Weiche (beim Waschen) Week (ju)
weichen; (weich machen) wookje, (U) weekje, (H) weeke; ( nachgeben ) wieke (- week – wieken)
weicher wakker
weichlich wookelk, piepsk
Weichling Piepstäit (die)
Weide; (Wiese) Weede (ju), Kuuweede (ju), Häärst (ju); {Trjaaske, Tjaaske, uumeweedje}; ( Baum ) Wüülge (ju), Wüülgenboom (die)
Weidebenutzung Weedebenutsenge (ju)
Weidegeld Weedejäild (dät)
Weideland zwischen Geest und Marsch Hammerke (ju)
weiden weedje
Weiden- Wüülgen-
Weidenbaum Wüülgenboom (die)
Weidenholz wüülgen Holt
Weidenkorb Twiegekuurich (die), – ge
Weidenlaubsänger Jiepeke (ju)
Weidenrute Jädde (ju)
Weidenrute Twiech (die); ~ zum Vogelfangen Striekeljädde (ju)
Weidentor Häk (dät), Buk (die)
Weiderecht Weedegjucht (dät)
Weiderei Kuuweede (ju)
Weiderich Kattestäit (die)
Weidevieh Weedefäi (dät)
weigern wäigerje, fersichtje (ap)
Weihe Wäie (ju)
weihen wäie
Weihnachten Wienoachten (do), Middewinter (die); {die Tjukkebuuksäiwend}
Weihnachtsabend Hälgeäiwend (die)
Weihnachtstag Wienoachtsdai (die)
Weihrauch Wierook (die)
Weihrauchfaß Wierookfät (dät)
Weihwasser Wäiwoater (dät)
Weihwasserbecken Wäipot (die), Wäiwoaterkäntken (dät)
weil wil, wült; (da) deer
Weile Wiele (ju), Sät (die), Rik (dät)
weilen wielje
Wein Wien (die)
Weindrossel Wienfuugel (die), litje Kraansfuugel
weinen huulje, kriete, roorje, bläärje, drinsje, woupe; ohne Grund ~ siepeltroonje, snippeltroonje; Krokodilstränen ~ snippeltroonje
weinerlich piepsk, huuljen, huuljend; ~es Frauenzimmer Siepeltriene (ju)
Weinessig Wienäätek (die)
Weintraube Wiendruuge (ju)
weise wies
Weise Wiese (ju)
Weisel Muur (ju)
Weiselzelle Muurdop (die)
weisen wiese, beliekteekenje, beteekenje
Weisheit Wiesegaid (ju)
weismachen wiesmoakje; einem etwas ~ aan wät apbiende
weiß wiet; ~ mit schwarzen Flecken wietbunt; etwas ~es Wietegaid (ju)
weissagen wikje
Weißbrot Stuute (die), Wietbrood (dät); ~ mit Korinthen Krintestuute (die)
Weißbrotmehl Stuutemeel (dät)
Weißbrotstulle Stuutebuutje (dät)
Weißbrotwoche Stuutewiek
Weißdorn Hoageltouden, Hoagelbusk (die, R)
Weißdornbeeren Hoagele [pl.]
Weißdornhecke Toudenhääge (ju); Beere der ~ Hoagelbäie (ju)
Weiße; das ~ m Auge dät Wiete in t Ooge
weißen kalkje, wietje
Weißfisch Wietfisk (die)
Weißkohl Buuskool (die)
Weißtorf Grieseed (dät), die griese Foan
Weißwaren Wietgöitjen (dät)
weit fier, wied; ~ und breit wied un breed, hänt un tränt; ~ entfernt wiedloftich; ( geräumig ) ruum; ~ vorgeschritten foardeelich; zu ~ gehen uur do Skrieuwe gunge; bei ~em bie wieden; von ~em fon wieden
weitaus bie wieden
Weite Wiete (ju)
weiten wiedje
weiter fääre, wieder, ferdoun; ~ machen wiedje; (weiterhin) wieders
weiterfahren foutfiere
weitergeben wiederreeke
weitergehen foutgunge, ferdoun gunge
weiterhin wieders
weitertreiben wiederdrieuwe
weithin loangewai
weitläufig wiedloftich
weitschweifig loangträiderch
Weizen Weete (ju)
welch wäkker, wukke
welche wäkke, wukke
welcher wäkker, wäl, wukke
welches wäkke, wukke
welcher Art wukke [pl.]
welk wüülk, wüülsk, wielk
welken wüülkje, wielkje, soorje
Welle Wooge (ju), Buulge (ju), (U) Buulenge, Wälle (ju)
Wellenberg Wällenbierich (die)
wellig wällich; ( v. Brett ) uurjälsk, jäl, jälsk
welsch wälsk
Welt Waareld (ju); die Junge Welt Jungfoulk (dät)
weltberühmt waareldberümd
Weltgeschichte Waareldgeskichte (ju)
weltklug waareldsklouk
Weltkrieg Waareldkriech (die)
weltlich waareldsk
Weltmeer See (ju)
Weltraum Waareldruum (die)
Weltteil Waareldsdeel (die)
Wendeacker Ounweenge (ju), Weenge (ju); {dät Ferweend}
Wendekreis Weendekring (die)
wenden weende (hie woant (R) – woande (R) – woand (R)), kiere, (U) käire
Wendepunkt Traalpunkt (die)
Wendung Weendenge (ju)
wenig min; viel zu wenig fuuls tou min
wenige min, n poor
weniger minner, minder; ~ werden ouminderje
Wenigkeit Minnegaid (ju)
wenigste minste; die ~n do minste
wenigstens ap et minste
wenn wan; ~ auch wan uk
wer wäl
werben wierwe (hie wärft – woorf – wuurwen), (U) wäirwe, wäärbje
Werbung Fräite (ju)
werden wäide (du wädst, hie wäd – wuud(e) – wuuden), (U) widde
werfen smiete (hie smit – smeet – smieten), gooie, wamsje, klüütje, kuusje; auf Haufen ~ klüütje
Werfer Gooier (die)
Werft Hällenge (ju), Wäärft (ju)
Werg Wierk (dät), (U) Wäirk
Werk Wierk (dät), (U) Wäirk
Werktag Wätseldai (die), -deege; ~s wätseldeeges
Werkzeug Reewe (ju), Reeskup (dät); ~ zum Kratzen Skraaber (die); ~e Reewen (do)
wert wäid
Wert Wäid (die), Gehalt (dät)
wertlos wäidloos, neen Boone wäid, uunnuts; ~es Zeug Uutskot (dät), Wrak (dät)
Wertsachen Weertseeken [pl.]
wertvoll djuuroabel
Wesen Weesen (dät); armes ~ Bloud (die), -ere
wesentlich weesentelk
Wespe Häspe (ju)
Wespenstachel Ongel (die)
wessen wäls
Weste Wääste (ju)
Westen Wääste (dät)
Westentasche Wäästentaaske (ju)
Westermoor Wäästfoan (die) ON
Westfale Feeling (die)
westfälisch wäästfäälsk
Westfriese Wäästfräise (die)
Westfriesland Wäästfräislound LN
westlich wäästelk
Westseite Wäästersiede (ju); an der ~ wäästersiede
Wette Wädde (ju)
wetten wädje
Wetter Weeder (dät), Lucht (ju); frostiges ~ Frostweeder (dät), gutes ~ Mounenskienweeder (dät); {sik apsätte, bruusich, smuddich, (U) smuddelich, stil, truchweederd, dät Uunstjuur}
Wetterbericht Weederbegjucht (die)
Wetterfahne Weederfoone (ju), Floider, Floier (die)
wetterfühlig ludderch
Wetterlage Weederloage (ju)
wetterleuchten laie, loaie, uunweedersljuchte
Wetterleuchten Weederljuchten (dät), Uunweederslucht (dät), Uunweedersljoacht (dät), Uunweederlai (die)
wettern weederje
Wetterregel Weederräägel (ju)
Wettlauf Wädloop (die)
wetzen wätje, strieke
Wetzstahl Wätstäil (die)
Wetzstein Wätsteen (die); ( für Sense ) Saisestrik, -strieke (dät); ( für Rasiermesser ) Ouljesteen (die)
Wichsbürste Wiksbäärsel (die)
Wichtelmännchen Oolke (die)
wichtig wichtich; sich ~ machen prunkje
Wichtigtuer Mistjooner (die)
Wicke Wukke (ju)
Wickel; beim ~ fassen bie dän Kanshoake kriege
wickeln wikkelje, winnelje
Wickeltuch für Kleinkinder Winnelse (ju)
Widerhaken Wierhoake (die); ~ zum Heuzupfen Tuukhoake (die)
Widerhall Wierluud (die), Wierskal (die), Ätterkloang (die)
Widerlager Stiepel (die)
widerlegen wierlääse
Widerrist v. Pferd Skuurt (die)
Widerschein Wierskien (die)
Widerschmerz Wierpiene (ju)
widersetzen; es ~ sik deer juunsätte; sich ~ juunieselje, sik kaantje
widerspenstig dwäärich, dweerich, steetsk, wäärich; (v. Pferd) steetsk
Widerspenstigkeit Dwääregaid (ju)
widersprechen juunbaale, wierspreeke
widersprechend juunwoudich
widersprecherisch juunwoudich
Widerspruch Juunwoud (dät)
widerstandsfähig strääwich
widerstreben juunieselje
Widerwille Juunsin (die)
widmen widmje, wäie
widrig eekelk
wie wo, wät, as; ~ auch as uk; ebensogut … wie … sogoud .. as …
wieder wier, wieruume; ~ erfassen ferfoatje; schon ~ alwier
wiederbekommen – wierkriege
wiedererkennen wierkanne, in de Kunde kriege
Wiedererscheinung Wiergungen (dät)
wiederfinden wierfiende
wiederholen wierhoalje
wiederholt alle nooseloang; ~es Fragen Fräigeräi (ju); ~es Fummeln Fummeläi (ju)
wiederkäuen neerkauje, (S) ietekauje, (H) ieterkauje
wiederkommen wierkuume
Wiedersehen Wiersjoon (dät)
Wiederwahl Wierwoal (ju)
Wiege Wääse (ju)
wiegeln wiegelje
Wiegemeister Weeger (die)
wiegen; (Gewicht) weege (dät wächt – wuuch – wain)
wiegen; (in den Armen) stuttelje; ( in Wiege ) wääsje
wiehern wränskje, (S) hünskje; (H) freudig ~ hunskje
Wiemen Wieme (ju)
Wiemenstange Rieuwel (ju)
Wiesbaum Punter (die)
Wiese Mäid (ju), Gäärslound (dät), Häärst (ju); niedrige ~ Gäärswiske (ju)
Wiesel Wieselke (ju)
Wiesenfläche Gäärslound (dät)
Wiesengrund Mäidlound (dät)
Wiesenland Gräinte (ju)
Wiesenschaumkraut Kiewietsbloume (ju)
Wiesenteufelsabbiß Suldoatenknoop (die)
wieviel wofuul
Wiking Wikinger (die)
Wikingboot Loangboot (dät)
Wikingerfahrt Wikingfoart (ju)
wild wüüld, wield; ( v. Pferd ) flääsk; ( stürmisch ) tuusterch; ( unbändig ) uunräästich; ( unruhig ) wääpsk
Wild Wüüld (dät)
Wilddieb Strööper (die)
Wildente wüülde Oante (ju); kleine ~ Kriekoante (ju)
wildern wüülderje
Wildernis Wüüldernis (ju)
wildfremd wüüldfroamd
Wildgänse wüülde Gäise [pl.]
Wildschwein Wüüldswien (dät)
Wille Wille (die)
willens willens
willig willich
willkommen wäilkuumen, wilkeemen
wimmeln wimmelje, wimmerje
Wimpel Wimpel (die), Flüür (die), Floier, Floider (die)
Wind Wiend (die); {bietraale, buksk}
Winde Wiende (ju)
Windei Wiendoai (dät)
Windel Luure (ju), Winnelse (ju)
windeln winnelje
winden wiende (hie wint – woont – wuunen); sich ~ sik krimpe, wriggelje; ( wälzen ) walterje
Windhose Wiendhoose (ju)
windig wiendich, buusich
Windkolik Blas (ju)
Windmühle Wiendmäälne (ju); {dät Fouchholt, die Kapsoller, dät Kjuuselwierk, kröie, ju Kröihaspel, ju Swichtställenge, dät Sabbeliersen, dät Skiefloop, Skieuweloop, die Töie, dät Töiseel}
Windmühlengetriebe Spilne (ju)
Windmühlenhaube Kappe (ju)
Windmüller Wiendmuller (die)
Windrispe Swääpe (ju)
windschief wiendskeeuw
windstill wiendstil, stil
Windstille Wiendstilte (ju)
Windstoß Wiendstäk (die), Böie (ju)
Winkel Houk (die), Kaante (ju), Winkel (die), Häidene (ju), (U) Hiddene; ( Ecke v. Dach ) Ouker (die, dät)
winken wäänke
winseln jauerje, jauelje
Winter Winter (die); durch den ~ truch t Winter; gegen den ~ juun t Winter; im ~ bie Winterdai, in Winterdai
winterlich wintersk; ~e Frühlingstage Ätterwinter
wintern winterje
Winterroggen Winterroage (die)
Winterschlaf Wintersläip (die)
Wintersonnenwende Middewinter (die)
Wintertag Winterdai (die), – deege
Winterwetter Winterweeder (dät)
winzig min, lietik
Wippe Wipwap (die), Buuterwächt (ju)
wippen Buutere wääsje
wippen wipje, wippelje; ( v. Vogelschwanz ) wipstäitje
wir wie
Wirbel; (in Kette, Tau) Weetsel (dät)
wirbelig dwaarelch
wirbeln duusje, dweerelje, tweerelje, wirbelje; (v. Schnee) dwier(el)je
Wirbelsäule Räägebunke (die), Räägeknooke (die)
Wirbelwind Tweerfloage (ju), dweerelge Wiend
wirken wierkje; (v. Regen) ansätte
wirklich wuddelk, wuttelk, wurtelk, weerelk, doane
Wirkung Wierkenge (ju); ~ haben (v. Regen) ansätte
wirr dwaarelch, fertatterd, ferbiesterd; ~er Haufen Rummeläi (ju)
Wirt Weerd (die)
wirtschaftlich wirtskaftelk
Wirtschaftsgebäude Wirtskaftshuus (dät)
Wirtshaus Weershuus (dät), Härbierge (ju), Skoanke (ju, R)
Wirtshausleben Weershuuslieuwend (dät)
Wirtschaft; (Gast-) Weerskup (ju), Weershuus (dät); armselige ~ ; Smachlapperäi (ju); unordentliche ~ Smeerderäi (ju)
wischen wiskje
Wischlappen Apniemer (die), Faidel (die)
Wischtuch Apniemer (die), Druugeldouk (die), Faidel (die)
wispern flusterje
wissen wiete (iek, hie weet, du waast, wie wieten – wiste – wist); zu ~ tun tou wieten dwo
Wissen Wieten (dät)
Wissenschaft Wietenskup (ju)
Wittensand Wietensound ON
wittern ruuke (hie rukt – rook- reeken)
Witwe Wiedewieuw (dät)
Witwer Wiedekäärel (die)
Witzbold Broasker (die)
witzig snurrich
wo wier
wobei wierbie
Woche Wiek (ju); zwei ~n fjautien Deege
Wochenbett Kroam (die), (R), Wiekenbääd (dät)
Wochenblatt Wieksblääd (dät)
wöchentlich wieks
Wöchnerin Kroamfrau (ju), Wiekenwieuw (dät)
Wocken Diese (ju)
wodurch wiertruch
wofür wierfoar
Woge Buulge (ju), (U) Buulenge; ( v. Meer ) Meereswooge (ju)
wogegen wierjuun
wogen buulgje, woogje
wohl wäil, wül, (H) wöil; ( vielleicht ) säft, sääft
Wohl; für jemands ~ sorgen pleegje
Wohlbefinden; im ~ toufree
wohlfeil tou goud Koop
wohlhabend jäildich, wäilhääbend
wohlich weelich
wohlschmeckend läkker, smoakelk
Wohltäter Goudesdwooer (die)
wohltätig geben konsedierje
Wohltätigkeit Gouddwoon (dät)
Wohlverleih Snüüfken(bloume) (ju)
wohlwollend goudwillich
wohnen woonje, huusje
Wohnfläche Köökeneend (dät)
Wohngebiet Woongebiet (dät)
Wohnhaus Woonhuus (dät)
Wohnort Woonsteede (ju)
Wohnstube Woonstoowe (ju)
Wohnteil Köäkeneend (die), Flät (dät)
Wohnung Woonenge (ju)
Wohnungsbau Huusebau (die)
Wohnwagen Woonwoain (die)
Wolf Wulf (die)
Wolke Wulke (ju)
Wolkenberg Wulkenbierich (die)
Wolkenbruch Wulkenbreek (die)
wolkenlos wulkenloos
Wolkenmasse Boank (die)
Wolkenschicht Boank (die)
wolkig wulkerch, wulkich
Wolle Wulle (ju)
aus Wolle wullen
feine Wolle Siejät (dät); {dät Flüüs, krasje, ounspreede, die Top}
wollen [Verb] wolle (iek, hie wol, du wolt, wie wollen – wüül – wüüld)
wollen [Adj.] wullen
Wollenstoff Wullengöitjen (dät)
Wollflocke Knoop (die)
Wollgarn; feines ~ Siejätjäiden (dät)
Wollgras Wulgäärs (dät), Puuskat (die)
wollig wullich
Wolljacke Wams (dät)
Wollkratze Krasse (ju)
Wollstoff Boi (dät)
wollüstig hoonich; ~ küssen flappe
womit wiermäd
wonach wierätter
woran wieran
worauf wierap
woraus; von ~ fon wieruut
worein wieroun
Wort Woud (dät), U Wud; grobe ~e Skeelde (do); nicht ~ halten de Molk apluuke
Wörterbuch Woudebouk (dät)
wörtlich fon Woud tou Woud
worüber wieruur
wovon wierfon
Wrack Wrak (dät)
wringen wringe (- wrong – wrongen)
wuchern wucherje
wühlen öile, wöile; ( v. Tier ) wroute; ( v. Schwein ) nuskje
Wulst Wulst (die)
wund seer, wuund; ( entzündet ) seerich; ~ sein smeete
Wunde Seer (dät), Seeregaid (ju), Wuunde (ju); {die Flie, rooje, smeete (dät smät – smätte – smät)}
Wunder Wunder, Wunner (dät)
wunderbar wunderboar
Wunderbild Wunderbielde (ju)
wunderlich wunderelk, wunnerelk, roar, maal, ferfreeten; sich ~ gebären tierje
wundern wunnerje; sich ~ sik wunderje, wunnerje; es wird mich ~ et skäl mie näi dwo
Wundkruste Boarke (ju, R)
Wundrose Rouse (ju)
Wundschutz Ploaster (dät)
Wunsch Wonsk (die)
Wünschelrute Twille (ju)
Wünschelrutengänger Wällensäiker (die)
wünschen wonskje
Würde Wöide (ju)
würdig wäidich, wöidich, weerdich
Wurf Smiet (die)
Würfel Doobel (die)
würfeln doobelje
wurffest smietfääst
würgen rukhoalsje
Wurm Äise (ju), Wurm (die), Äidwurm (die); ~er suchen äisewrikje, wrikje, prikje, wurmje
Wurmstich Wurmstääk (die)
wurmstichig wurmsteetsk, skuurich; (v. Holz) ferwurmd
Wurst Wust (ju); {die Doaler, dät Eende, ju Platte, ju Prigge}
Wurstdorn Prigge (die), Wustprigge (die)
wursten wustje
Wurstfleisch Mät (dät)
Wurstpflock Wustprigge (die)
Wurstspeiler Rieuwel (die)
Wurststecker Rieuwel (die)
Wurstspieß Gaffele (ju)
Wurzel Wuttel (die); {die Doaler, ju Platte}
wurzeln wuttelje
Wurzelstock Stubbe (die)
würzig krüüderch, krüüdich
wuschelig stralterch
Wuschelkopf Tuusterkop (die)
wüst wöist; ~ spielen doogje; ~es Treiben Maaljoageräi (ju)
Wüste Wüüste (ju)
Wüstenei Wöistenäi (ju)
Wüstling Klant (die)
Wut Dullegaid (ju), Wuut (ju)
wüten wüütje
wütend dul, fuchtich, dul; {uurloope}
Wüterich Twinger (die)

X
X-beinig skeeuwbeenich

Z
Zacke (z.B. v. Säge) Takke (die)
zackig takkerch
zäh toai
zähflüssig tjukloopend, lubberch
Zähigkeit Toaiegaid (ju)
Zahl Toal (ju), Taal (ju)
zahlen betoalje
zählen tälle
Zähler Täller (die)
zahm tom, mäk, tuuk
zähmen tomje
Zähmung Tommenge (ju)
Zahn Tusk (die); ( v. Rad ) Takke (die); {bejapje, gnasterje, gnubje, kiesje, klapperje, knaasterje, knapperje, knasterje, mummelje, släisk, snapperje}
Zahnarzt Tuskedokter (die), Käisuutluuker (die)
Zahnbürste Tuskebäärsel (die)
Zahnfleisch Jäigel (dät)
Zahnrad Kamrääd, ~ in Windmühle Skiefloop (dät)
Zahnschmerzen Käisekällen (dät), (U) Käisepiene (ju), Tuskepiene (ju)
Zange Tonge (ju)
zanken kibbelje, rachje, hikhakje, kathalsje, kääkelje, keekelje; sich ~ sik in do Fudden hääbe
Zänker Kibbelsnuute (die), Wrak (die)
Zänkerei Keekeläi (ju), Kibbeläi (ju)
zänkisch kribbich; ~er Mensch Fjuurfreeter (die)
zanksüchtig kribbelch; ~er Mensch Kibbelder (die)
Zapfen; (Stift) Prop (die), Tappe (die), Tabbe (die); ( Hahn ) Kroane (die), Swik (dät); Eis- Juukel (die)
Zäpfchen im Hals Huuk (die)
zapfen tapje; {die Tapstok}
Zapfloch Tapgat (dät)
Zappelei Spatteläi (ju)
zappelig spattelch
Zappeln Spatteläi (ju)
zappeln spattelje
zart wookelk; (fein) fien, teeder; ~ sprechen woorm baale
zärtlich minnelk, särtelk
zaserig werden fluusje
zaubern oogenferköäkelje
Zauderer Ludderbukse (die)
zaudern nulje, suumje, tuntelje, ju Tied outäiwe
Zaum Toom (die); {dät Bit}
zäumen toomje
Zaun Hääge (ju), Tuun (die); ( aus Weidenflechtwerk ) Teenelse (ju)
Zaunkönig Näddelköönich (die), -ge
Zaunpfahl Tuunpeel (die)
Zechbruder Klant (die)
zechen swierje
Zecke Tieke (ju)
Zehe Toone (ju); auf den ~n laufen tööntje
Zehennagel Nail (die)
zehn tjoon; ~ Stück n hoolich Stiech
Zehnt Teeged (die)
zehnte tjaande
Zehntel Tjaandel (dät)
zehren teere
Zeichen Teeken (dät)
zeichnen teekenje
Zeichnung Teekenge (ju)
Zeigefinger (scherzhaft) Potskraaber (die)
zeigen wiese, beliekteekenje, beteekenje
Zeiger (v. Uhr) Wieser (die)
Zeile Riege (ju)
Zeit Tied (ju), do Tieden(e); in alter ~ aleer, toufoarne; zu gleicher ~ tou glieke Tied; ~ für etwas haben et wachtje konne; vor kurzer ~ straaksene; du liebe ~! nu man tou!; mit der ~ uurloang; ~ des Tränkens Suupeltied (ju); unpassende ~ Uuntied (ju); zur ~ stuuns, apstuuns
Zeitabständen; in kurzen ~ alle nooseloang
zeitig tiedich, bietieds, bietiedelk
Zeitlang Tiedloang (ju), Rik (dät)
zeitlich tiedelk
Zeitpunkt; ~ des Essens Ietenstied (ju); unpassender ~ ju Uuntied
Zeitraum Tuur (die)
Zeitrechnung Tiedreekenge (ju)
Zeitschrift Tiedskrift (ju)
Zeitspanne; kurze ~ Skoft (die)
Zeitung Blääd (dät), do Bleede, Saitenge (ju)
Zeitvertrieb Tiedferdrieuw (die)
Zelle für Arbeitsbienen Iemedop (die)
Zelt Tälte (ju), Tält (dät)
Zentrum Sentrum (dät)
zerbrechen kuutbreeke
zerbrechlich breekboar, teeder
zerbrochen stukken
zerdrücken knitterje
zerfetzt tulterch, tuuterch
zerfressen ferfreete
zerhacken ferhäkje
zerhauen kuuthaue
zerknittern knulje, knitterje
zerlumpt plunnerch, slunterch
zerreiben ferwrieuwe, kuutwrieuwe
zerren tuukje
zerrissen plunnerch, talterch, tulterch, rüüderch, tuuterch
zerrütten ferskädje
zerrüttet fertatterd
zerstören fernäile; wer zerstört Fernäiler (die)
Zerstörer Fernäiler (die)
Zerstörung Fernäilenge (ju); mutwillige ~ Fernäileräi (ju)
Zerteilung von Ländereien Määrkendeelenge (ju)
zertreten fertrappelje
zertrümmern in Gruus sloon
zerzaust plukkich, plukkelch
zetern bullerje
Zettel Säädel (dät)
Zeug Tjuuch (dät); dummes ~ reden kauelje; ( Gewebe ) Göitjen (dät); halbwollenes ~ Fieskaft (die); wertloses ~ dät Uutskot, dät Wrak
Zeuge Tjuuge (die)
zeugen tjuuge
Zeugnis Tjuugnis (dät)
Zichorie Sokkerai (die), Sichoorje (ju)
Zicklein Säägeloum (dät), -ere
Ziege Sääge (ju); {bukje}
Ziegebock Säägebuk (die)
Ziegelbrenneräi Ticheläi (ju)
Ziegelei Tichelwierk (dät), Ticheläi (ju), Tichleräi (ju)
Ziegelofen Tichelougend (die), Ticheläiougend (die)
Ziegelplatte; (glasurt) Ästerke (ju)
Ziegelstein Baksteen (die); harter ~ Klinker (die)
Ziegenlamm Säägenloum (dät)
Ziegler Tichelder (die)
ziehen luuke (hie lukt – look – leeken), tjo (hie tjucht – tooch – täin) ; ( reißen ) toogje
Ziehweg Lienpaad (dät)
Ziel Siel (dät)
Zielbewußtsein Uumsleek (die)
zielen küürje, sielje
Zielscheibe Skieuwe (ju)
ziemlich oarich, oardich, täämelk; ~ gut wreed, oarich goud
Zier Swier (die, ju)
Zierde Sierde (ju)
zieren sierje; sich ~ sik tierje
zierlich sierelk, kleen
Zigarre Sigaare (ju)
Zigeuner Heeden (die)
Zilpzalp Jiepeke (ju)
Zimmer Koomere (ju), Koomer (ju, die)
Zimmerdecke Blaffondäkke (ju)
Zimmerei Timmeroarbaid (ju)
Zimmermann Timmermon (die)
Zimmermannsbleistift Potlood (dät, die)
zimmern timmerje
zimperlich ferwoand
Zimmet Konneel (die)
Zimt Kenäil (die)
Zinke Tiene, Tiende (ju)
Zinn Tin (dät); aus ~ tinnen
zinnern tinnen
Zinngießer Tinker (die)
Zinnkanne Kruus (dät); {ju Klippe}
Zinnkraut Pudderääske (ju)
Zinnschale Feete (ju), Tintäller (die, U)
Zinsen Rante (ju)
Zipfel Timpe (die), Tip (die)
Zirkel Paster (die)
zirkeln sirkelje
zischen sisje, sisje, siskje, snirje
zitterig tatterch, wubbelch, bieuwich
Zittern Bieuwenge (ju)
zittern bieuwje, dubberje, trilje; vor Kälte ~ kluumje
Zitze Tit (die)
Zober Boolje (ju), (S) Balje
Zögerer Ludderbukse (die)
zögern suumje, tüntelje, nulje, simulierje, ju Tied outäiwe, tuntelje
Zoll Tol (die); ( Maß ) Tuume (die)
Zöllner Tolbeerder (die)
Zollstock Tuumstok (die), Tuumestok (die), Tolstok (die)
Zopf Top (die)
Zorn Dullegaid (ju), Dulhaid (ju)
zornig dul, ferduld
zottig knooperch
zuweilen bietiede
zuwarten outäiwe
zu tou; ~ sich kommen biekuume
zubereitet goar (R)
zubinden toubiende
Zucht Tucht (ju); in ~ halten in Twoang hoolde; (Ordnung) Stjuur (dät)
Zuchtbulle Köärbulle (die)
züchten apluuke, tuchtje
Züchter Tuchter (die)
Züchterei Tuchteräi (ju)
Zuchthaus Tuchthuus (dät)
Züchtigung Tuchtenge (ju)
Zuchtkalb Feeselkoolich, – koolwere (dät)
Zuchtschwein Feeselswien (dät)
Zuchttier; als ~ füttern feeselch fodderje; ~e betreffend feeselch
Zuchtvieh Feeselfäi (dät)
zucken tuukje
Zucker Sukker (die)
Zuckerwürfel Kluntje (ju)
Zuckerzange Sukkertonge (ju)
Zuckung Tuukenge (ju)
zudecken toudäkke; Feuer mit Asche ~ dät Fjuur ounröäkelje, rääkelje, röäkelje, rookelje
zudrehen; ein Schiff dem Winde ~ bietraale
zudringlich antringsk, naigungen; ~er Bettler Truggeler (die)
zudrücken toutaie
zueinander toununner; ~ hin ätternunner tou
zuerkennen toukanne
zuerst toueerst, eerste
Zufall Toufal (die)
zufallen toufaale; ( gelingen ) slumpje
zufällig toufällich, slumpelk, slumpswiese
zufälligerweise slumpelkerwiese
Zuflucht Touflucht (ju)
zufrieden toufree; nicht ~ roar toupaas; sehr ~ weelich; ~stellen toufree staale
Zufuhr Toufuur (ju)
zufüttern toufodderje
Zug Toach (die); in kleinen ~en trinken slöötje, nibje
Zugabe Tougoawe (ju)
Zugang Tougong (die)
zugeben toureeke
zugehören touheere
Zügel Aptöigel (die), Aptüügel (die), Täil (die)
Zügelleine Läiseel (dät)
zügeln aptäilje, aptoomje, töögelje
zugetan toubetoacht
Zughakenkette Oadel (dät)
zugig toagich
zugleich tougliek
Zugloch des Feuerherdes Luftgat (dät), -goate
Zugluft Soch (ju), Soach (die), Soachlucht (ju), Sochwiend, Soachwiend (die)
Zugmesser Toachsoaks (dät)
Zugnetz Woade (ju), Woare (die, R)
zugreifen toupakje
zugrunde; ~ gehen tougruunde gunge; ~ richten ferdierwe
zugucken toukiekje
zuhalten mit touhoolde mäd
zuhause touhuus
zuheilen touheelje
zuhören toulusterje; aufmerksam ~ pinkoorje; {Boone in do Oore}
Zuhörer Toulusterer (die)
zuknöpfen ticht knoopje
zukommen toukuume
Zukunft Toukumst (ju), Ättertied (ju)
zulangen touloangje
zulassen touläite
Zulauf Touloop (die)
zulaufen touloope
zuletzt toulääst, läiweloa
zumachen toumoakje
zumauern tichtmuurje
zumindest toumindest
zumuten toumoudje
zunächst eerste
Zunahme Tounoame (ju)
Zunder Tunder (die)
Zündhölzchen Swieuwelstikke (die)
zunehmen tounieme
Zunge Tunge (ju)
zungenfertig kwak, klak
zunichte touniks
zupfen plukje, tuukje
zurecht tougjuchte, reeken, rääken
zurechtmachen tougjuchte moakje, reeken moakje
zurechtweisen touwiskje
zureden toubaale
zurennen touloope
zurichten tougjuchte
zurück tourääch, wieruume
zurückbleiben touräächblieuwe, bääteblieuwe
zurückgeben touräächreeke
zurückgeblieben bäätap; im Wachstum ~ ferkwiend, ferstaaged
zurückgehen wieruumegunge
zurückgehen ousakje
zurückhalten; davon ~ deerfon ouhoolde; ~d unnerhoolsk
zurückkommen wieruumekuume; um nie mehr zurückzukommen ap Nimmerwiersjoon
zurücklassen touraächläite, bääteläite
zurücklaufen touräächloope
zurückprallen stoitje
zurückreiten touräächriede
zurückschrecken skjoue, skjouje
zurücktreiben touräächdrieuwe
zurückziehen; sich ~ sik touräächluuke, slinke
zurufen touroupe
zusagen toukweede, touspreeke; ( zusichern ) toutälle
zusammen touhoope, tousommen, bienunner
Zusammenarbeit Touhoopeoarbaid (ju)
zusammenbinden touhoopebiende; {dät Spontau}
zusammenbrechen touhoopebreeke
Zusammenbruch Touhoopebreek (die), Unnergong (die)
zusammenfassen touhoopefoatje
zusammengefügt; eng ~ ticht
zusammengeharkte Getreidereste Toogelse (ju)
zusammengeschlossen touhoopesleeten
zusammenhalten touhoopehoolde
Zusammenhang Touhoopehong (die)
zusammenhängen touhoopehongje
zusammenholen touhoopehoalje
zusammenkneifen; die Augen ~ pieroogje
zusammenkommen touhoopekuume
Zusammenkunft Touhoopekuumen (dät); ~ zum Probieren des neuen Bieres Bjoorenge (ju)
zusammennähen fersäie; {ju Paknäddele}
zusammennehmen touhoopenieme
zusammenpacken; unordentlich ~ knausje
zusammenrechen rieuwje, toogje, wirsje
zusammenrufen touhooperoupe
zusammenschrecken touhoopeskräkke
zusammenschweißen wälje
zusammenstellen touhoopestaale
zusammensuchen touhoopesnurje
zusammentreiben touhoopedrieuwe
zusammenwachsen ferwoakse
zusammenziehen; sich ~ klinge; ~d släisk
zusätzlich uurhoop; ~es Futter Biefodder, Toufodder (dät)
Zuschauer Toukieker (die)
zuschlagen touslo
zuschließen tousluute
zuschnallen spongje
zuschnappen tousnappe
zuschneiden tousniede
Zuschneider Tousnieder (die)
Zuschuß Bieboate (ju)
zusehen toukiekje
zusetzen tousätte
zusichern toutälle
Zusicherung geben ferspreeke
Zuspeise Toubiet (die)
zusprechen toubaale
zuspringen touspringe
Zustand Toustand (die)
zustande tougong; ~ kommen toustande kuume
zuständig touständich
zustecken (mit Spange) spongje
zustehen toustounde
Zustimmmung Toustämmenge (ju)
zutage treten foar t Ljoachte kuume
zuteilen toudeele
zutragen toudreege
zuträglich tjoonelk
zutrauen; sich ~ woogje
Zutrauen Toutrjouen (dät)
zutreffen touträffe, roakje (R)
Zutritt Touweege (ju)
zuverlässig apgjucht, äffen, däftich, dääge, nau
zuviel toufuul, tou doane, uurhoop; ~ tun sik uurdwo
zuvor foartied
zuwachsen tichtwoakse, touwoakse
zuwege tougong
zuweilen altoumäts, toumäts, toumoal, touwielen, biewielen, smoals
zuweisen touwiese
zuwenden touweende
zuwerfen tousmiete, tichtfiere
zuwider touwieder; ~ sein touwieder weese
Zwang Twoang (die)
zwängen knausje
Zwangsversteigerung {ju Poundenge}
zwanzig twintich; ~ Stück Stiech (dät); Stiege (ju)
zwar inne(r)doat
Zweck Swäk (die); ~ haben Sin hääbe
Zwecke; mit ~n befestigen tängelje
zweckmäßig tjoonelk
zwei [m.] twäin; [f., n.] two; mehr als ~ eenige; nicht durch ~ teilbar uunpoor
zweibeinig twoobeenich
zweierlei twäierläi [m.]; twooderlai, twoo-erlai [f., n.]
Zweifel Twieuwel (die)
zweifelhaft twieuwelhaft
zweifeln twieuwelje
Zweifler Twieuwelder (die)
Zweig Twiech (die), Takke (die); dünner ~ Ries (dät); dürrer ~ Sprikke (die); ~e entfernen takje; ~e flechten wällerje; ~e spalten twiegje
zweigen; sich ~ sik twiegje
Zweigenflechtwerk; {ju Haude}
zweihundert twoohunnert
zweijährig twoojierich
zweimal twäie
zweirädrig; ~er Kippwagen Wuppe (ju); ~er Wagen Misgunst (die), Jik (die)
zweit; zu ~ mäd uus bee-en
zweite twäide, uurde
zweitens twäidens
Zweizahn Hoofuurke (ju)
zweizinkig twootienich
Zwerg Böötel (die), Oolke (die), Dwärch (die), Bierichgäist (die)
Zwergbohne Kruupboone (ju), Stokboone, Paadlääser (die)
zwicken knippe
Zwieback; langer ~ Besküüt (dät); runder ~ Twiebak (die); ~ mit Zuckerstreusel Koafjebesküüt (dät)
Zwiebel Siepel (ju)
Zwiebelart {ju Sklotte}
Zwiespalt Twiespalt (die)
Zwilch Inlät (dät)
Zwilling Twilling (die)
zwingen twinge – twoang – twoangen)
Zwinger Twinger (die)
zwinkern flinkoogje, kwinkoogje, pieroogje, knipoogje, blinkje
Zwirn Jäiden (dät), (U) Jidden, Twien (die)
zwirnen twienje
Zwirnsfaden Twienträid (die)
zwischen twiske; ( unter ) monk, monken
Zwischenahn Twiskenaan ON
Zwischenraum Twiskenruum (die)
Zwischentür middelste Doore
Zwischenwand Skäärmuure (ju)
Zwischenzeit Twiskentied (ju)
Zwist Twist (die)
zwitschern piepje, trillierje
Zwitter Twieuweler (die), Twieuwelder (die)
zwölf tweelich, U tweel(i)f
zwölfte tweelfte
Zwölver Tweelwe (do)