Frysk-Sealtersk

P. KRAMER

FRYSK-

SEALTERSK

PROVISOARYSKE WURDLIST

Mei de sykfunksje (Ctrl+F) fan ‘e browser
litte har Fryske en Sealter wurden beide gau fine.
Sjoch fierder yn it wurdboek.

Boppedat kin men troch klikken yn ‘e brune
balke links de letters gau berikke.

&

Dit is gjin echt wurdboek. Eins is it net mear as in automatyske omsetting fan myn Seelter Woudebouk. Tink der ek om dat saken mei heakjes en losse foarheaksels net oanpast binne. Sa moat men b.g. foar tekenje ek by út)tekenje sjen. (It earste heakje fan (út)- is fuorthelle foar de alfabetisearring).

De Fryske wurden hingje ôf fan wat yn it wurdboek as oersetting brûkt is. Dêrom kinne beskate Fryske wurden misse. Boppedat sille by in rychje oersettings út dat wurdboek allinne de earste op alfabet stean.
P.K.
Inkelde tekens:
f. Femininum (froulik), m. Maskulinum (manlik), n. Neutrum (ûnsidich), pl. Plural (meartal). R, U en S tsjutte de dialekten oan fan Roomelse, Utände (Strukelje) en Schäddel. R wurdt gewoanlik net oanjûn, allinne as it wurden mei oa oangiet dy’t yn ‘e beide oare doarpen aa hawwe.

De lemmawurden binne fet printe. Yn it wurdboek stiet fierderop yn in artikel ynstee fan it lemmawurd.

—————
* SKRIUWWIZE:
Yn dizze wurdlist binne de tekens as Wl oanpast oan de op’t heden meast brûkte skriuwwize.
De wichtichste ûnderskieden mei Kramer 1961 (Sw) en Fort 1980 (Fo) binne:

Sw ì i, ie ù u, uu ü, üü iu eeu
Fo i ie, íe u u, úu ü üü, ü’ü ieuw eeuw
Wl i ie u uu ü üü ieuw eeuw

Om de rigel “Ien lûd, ien teken” net te ferbrekken, wurde de lange lûden ek yn in iepen wurdlid dûbel skreaun, dus Teeken, groote.
Op ‘e ein fan in wurd wurde se inkeld skreaun: du, ju, do, útsein ee, ie: bee, Snee, die, jie, mie.

Op ‘t lêst is noch Sch-, sch- oan it wurdbegjin ferfongen troch Sk-, sk yn oerienstimming mei it gebrûk yn it ûnderwiis en mei teksten as Skäddel, Skoule op iepenbiere nammebuorden. Dêrmei is de rigel “Ien lûd, ien teken” ferlitten, want oan it wurdbegjin is de útspraak gewoanlik [sx] en oan ‘e ein fan in wurd [sk], al binne dat gjin fonologysk signifikante ûnderskieden.

10 Pfennig-stik Grosken (die)
aai (it), pl. aaien Oai (dät, R), pl. Oaiere
aais)dop; bijesel; fingersein; pyptsjettel, pipekop (de) Dop (die)
aaisdop (de) Oaierskil (dät)
aaklik eekelk
aaklik, beroerd noar (R)
aap (de) Oape (die, R)
aard (it); soart; wize (de) Oard (ju, R)
aardich, kibich, mûzich müüsich (z)
aardich, leaf nuddelk
aardich, leaf oar(d)ich 1
aardzje oar(d)je
aartsbisskop (de) Ärtsbiskop (die)
abt (de) Abt (die)
acht oachte (R)
acht oage (= oachte, s.d.)
achtinge (de) Oachtenge (ju, R)
achtjaan op beoachtje
achtsje oachtje
achtslaan aue
achtste oachte
achttjin achttíen
achttjinde achttíenste
adel (de) Oadel (die, R) 1
adeldom (de) Oadeldum (die)
advokaat (de) Adwookoat (die)
akkelei (de) Klokkebloume (ju)
akkoart! íenfersteen!
akster (de) Akster (die)
aktyf aktiv
al al
al)mei samt 2
al)temets, bytiden altoumäts
al)temets, bytiden toumäts
âld oold
âld guds (de) Klaphingst (die)
âld oanwizend foarheaksel) ke in: kedät, kedeer, kedie, k(e)ju, k(e)junner)
âld wurde, ferâlderje oalerje (R)
âlde (de, kaptein) Oolde (die)
âlden (pl.) Oalere (pl.)
âlden (pl.) Oolden (pl.)
âlder aller
âlder aller
alderhanne allerhounde
Alderheljen Allerhilgen
âlderleas oalerloos
alderlei allerlai
âlderlik oalerelk
âldershûs (it) Oalernhúus (dät)
Aldersielen Allerseelen
âldfrinzich, alderwetsk, âldwrâldsk oold(e)waareldsk
âldfrysk ooldfräisk
âldjiersjûn (de) Ooldjíersäiwend (die)
âldman (de) Knaaster (die), oolde ~
alfte alfte
algemien algemeen
alhiel gjin goarnaan
alhiel net goarnit
alhoewol’t wan uk
âlje, brulle brulje
alkoof (it) Durk (die)
alle (dagen) alle (Deege)
alle(gearre) aal do
allebeide allebee
allegearre aal 1
allegearre meiinoar altoumoal
alleman, eltsenien allemon
alles alles
alles meiinoar aaltouhoope
alles wiist derop, tsjut derop aal dät tjut deerap wai
allinken, njonkelytsen aal 2
allinne, allinnich, apart alleene, (S) alleenich
allyksa ieuwenso
almacht (de) Almacht (ju)
almachtige (de) Almachtige (die)
almenak (it) Almenakke (ju)
almenak (it) Oawernak (die)
almeugend almúugend
alter (it) Oalter (dät, R)
altyd, altiten altied(e)
altyd, hieltyd, jimmer immer
alún it) Aluun dät)
alve alwen
alwer alwíer
ambacht, fak (it) Oambacht (dät, R)
ambold, ambyld (it) Ambold (dät), (S) Oombold
amer (de) Ommer (die)
amerikaansk amerikoansk
amje, sykhelje omje
amme, azem, siken (de) Omme (ju)
amt (it) Amt dät
amtlik, offisjeel amtelk
anderje, antwurdzje oantwoudje
andert (it) Oantwoud (ju, R)
angel (de) Ongel (ju)
angelje ongelje
Angelus liede kläppe
ankel (it) Onkel (die)
anker (it) Onker (die)
antlit, gesicht (it) Gesicht dät)
antsje bejänne
antsje mounjaaderje
apart apaat
apart, nuver, eigenaardich oarich
apel (de) Appel (die)
apelbeam (de) Appelboom (die)
april (de) April (die)
apteek (de) Aptäike (ju)
arbeider (de) Oarbaider (die)
arbeidsplak (it), winkel (de) Oarbaidssteede (ju)
arbeidzje oarbaidje
archlistich, glùpsk Oolk
argewaasje (de) Äärger (die)
ark foar ‘t lizzen fan ‘e skearing (by ‘t weevjen) Skäärlaadere (ju)
ark om bôle yn ‘e ûne te skowen Skussel (die), (US) Sköätel
ark, reau (it) Reeskup (dät) (= Reewe, s.d.)
ark, reau (it) Reewe (ju)
artikel (it) Artikkel (die)
as as 2
as f. sjitspoel (de, yn weeftou) Präin (die)
as, bywannear’t wan
as, spille (de) Oakse (ju, R)
as; doe’t as 1
atter, matearje (de) Atter (die)
atterje atterje
augustus, rispmoanne (de) August die
auto (de) Kraftfoartjuuch (dät)
avensearje, oanmeitsje foudels moakje
azem; wyn (de) Puuste (ju)
b(o)arste, knappe platsje
baai (it, stof) Boi (dät)
baaie boadje
baaigast (de) Boadegast (die)
baan (de) Boan (ju, R)
baan; libbensrin (de) Loopboan (ju)
baantsje (it) Boantje (dät)
baar, keal boar 1
baarch (de), swyn (it) Swien (dät)
baas (de) Boas (die)
bagaazje (de) Pakkeräi (ju)
baggelje, leikje baggerje
bak; kast; kiste (de) Kaste (ju)
bakboard (it) Bakboud (dät)
bakke ( hy bakt – bakte – bakt) boake (R) (hie bakt – buuk – boaken)
bakker (de) Bakker (die)
bakkerij (de) Bakkeräi (ju)
bakkert (de) Rabbalster (die)
bakstien, klinkert (de) Baksteen (die)
bakûn(e) (de) Bakougen(d) (die)
bal (de & it) Bal (die)
balge, pûster (de) Püüsder (die)
balge, pûster (de) Puuster (die)
balke (de) Boolke (die)
balke (de, wêrop ‘t de kop fan in mûne rêst) Fouchholt (dät)
balke der’t de “Schiefloop” yn rint Íeserboolke die, (z)
balke yn boat Rauboolke (die)
balkje dêr’t in twaspan de Eenboom mei omheechhâldt Hoalsknäppel (die)
balslaan (it) Balsloon (dät)
balslaander (de) Balslo-er (die)
balspul (it) Balspil (dät)
balspul foar bern Balleküüljen (dät)
balstien, flint(stien) (de) Flinte die)
balstjurrich, oeral balstjúurich
balte (f. kij) blöökje
balte, âlje (f. keal) bölkje
balte, âlje, gûle roorje
bân (de) Beend (dät)
bang fan wetter woaterskjou
bang foar ‘t ljocht, ljochtskou luchtskjou
bang wurde Nood, et mäd de ~ kriege
bang, benaud, eangstich bong
bank (de) Boank (die, R) 1
bankskroef (de) Skrúuwstok (die)
barbaarsk, wreed boarboarsk
bargeboarstel (de) Bäärste ju)
bargegebraden (it) Sníerebroaden (die)
bargen ringje; turf yn “Ringe” sette ringje
bargeribbe (de) Swiensribbe (ju)
bargetriennen gûle snippeltroonje
bargetrôge (de) Swienetroach (die)
bargewarje, -hoedzje swienewoarje
barich wällerch
barmhertich, meilydsum barmhaatich
barmhertigens, meilydsumens (de) Barmhaategaid (ju)
barne baadenje
barnnettel (de) Banneetel (ju)
barnstien (it) Bärnsteen die)
barre, foarfalle geböäre
barre, foarfalle geskjo (dät geskjut – geskutte – geskut)
barren (it) Foarkúumnis (dät)
barren (it) Geböärnis (dät)
barst (de) Boarst (die)
bate (de), foardiel (it) Baate (die)
bate, nutsje baatje
batting (de) Boole (ju)
be)dije, tier(j)e däie
be)feiligje, fersekerje sicherje
be)fine befíende
be)floeie ríeselje (z)
be)kletse fläär(j)e
be)kommer(nis), soarch (de) Kummer (die)
be)kroanje krounje
be)luorkje, -gnuve aplúurje
be)neame benaame
be)oarderje oardenje
be)straffe stroafje
be)swymje, flaufalle beswíeme
be)taaste, be)fiele, fommelje fummelje
be)tankje tonkje
be)tsjûgje betjúuge
be)warje, hoedzje woarje (R)
be)wend, gewoan gewoond
be)wine, -wuolje winnelje
be-, fer)sterkje stäärkje
be-, ferdjerre (- ferdoar – ferdoarn) ferdíerwe (hie ferdärft – ferdoorf – ferdúurwen), (U) ferdäirwe
be-, ferlette lätte
be-, fersterkje ferstäärkje
be-, fertocht wêze op.&hellip fertoacht weese ap ….
be-, ferwege bewäägje
be-, ôfharkje ouheere
be-, út-)oefenje üübje
bea (de), fersyk (it) Bidde (ju)
bea (de), gebet (it) Gebäd (dät)
beahûs (it) Beedhúus (dät)
beaken (it) Boak(e) (ju)
bealgerij (de) Swälgeräi (ju)
bealgerij, boddelerij (de) Fulleräi (ju)
bealgje, bodzje knooie
beam (de) Boom (die) 1
beam)roegje roodje 2
beambast (de) Boark(er) (die)
beamfrucht (de) Boomfrucht (ju)
beamkekladder (de) Boomlooper (die)
beamotter (de) Boommodder (die)
beamstamme (de) Boomstam (die)
beamstobbe (de) Boomstubbe (die)
bean(tsje)stôk (de) Boonespille (ju)
beane (de) Boone (ju)
beantsje) triedzje träidje
beantsjepuntsje, -triedzje boonerje
bear (de) Boar (die) 2
bear (de, baarch) Hauer (die)
bearbeidzje beoarbaidje
bears (de) Boars (die)
bebouwe bebaue
bêd (it) Bääd (dät)
bêd(op)meitsje bäädmoakje
bedekke bedäkke
bedekke ferdäkke
bedjerre, ferrotsje fuulje
bêdkrûk (de) Bolstoowe (ju)
bedoarn (f. tsiis); wrak wrak 1
bedoarn, goar; rottich fuul
bedongje úurmjuksje
bedrach (it) Bedraach (die)
bedrage drjooge (hie drjucht – drooch – drain)
bedrage ( – bedragen) bedrjooge (hie bedrjucht – bedrooch – bedrain)
bedrager (de) Bedrjooger (die)
bedrinken f. eat Drinkansproake (ju)
bedriuw (it) Bedrieuw (die)
bedriuwe bedrieuwe
bedriuwsgebou (it) Wirtskaftshúus (dät)
bedrôvjend; tige bedröiwed
bêdstrie (it) Bäädsträi (dät)
beëdigje fereedigje
beëin(i)gje, dien meitsje be-eend(ig)je
beevje bieuwe
befalle, oanstean, noaskje gefaale
befarber foarboar
befarre befoare
befeiligje, bewarje ferwoarje
befel (it) Befeel (die)
befêstigje fäästigje
befêstigje, fêstmeitsje befäästigje
befetsje, ynhâlde änthoolde
befiele befäile
befieming (de) Uumfang (die)
befke, wyt (it) Bäfke (dät)
beflyster (de) Wintergríese (die)
befoardering (de) Förderenge (ju)
befoarderje, helpe, stypje förderje
befochtsje, wietmeitsje, wietsje fuchtje
befochtsje; boarne troanke
befoege touständich
befolking Befoulkenge (ju)
befreegje befräigje
befreone befrüünded
befrije befräie
befrijing (de) Befräienge (ju)
begapper (de) Glapooge (die)
begear(j)e begeerje
begearich begíerelk, begíerich
begearich, longerich joanksk (R)
begearich, ynklauwerich gulsich (z)
begearlik begeerelk
begearte (de) Begíer (ju)
begjin (it) Anfang (die)
begjin (it) Begin (die)
begjingat (it, by ‘t turfgraven) Oundobbe (die)
begjinne ounfange
begjinne (- begûn – begûn) beginne (- beginde, begon – begind)
begjinne (- begûn – begûn); oanfetsje, oanpakke) ounfoatje
begjinne, yngean íentreede
begoedige wäilhääbend
begrave begreeuwe
begripe begriepe
begroetsje begröitje
behâlde ärhoolde
behâlde behoolde
behâlde biebehoolde
behannelje behondelje
beharkje belusterje
behearskje behärskje
behelpsum wêze ferhälpe
behierre behíerd
behindering (de) Behinderenge (ju)
behinderje behinderje
behindich jäntich
behingje behongje
bei (de) Bäie (ju)
beide bee
beikeheide (de) Heedebäie (ju)
beitse, ûntsmette (fan sied) baitsje
bejubelje bejuubelje
bek (de) Bäk (die)
bek (de) Frätte (ju)
bekeare bekíere
bekearing (de) Bekíerenge (ju)
bekende (de) Bekoande (die), (R) ju
bekenne bekanne
beker, biker (de) Bieker (die)
bekflaaie muulebaale
bekken (it), skaal (de) Bäkken (dät)
beklaaie bekloodje
beklaaie úurkloodje
bekleie bekloagje
bekling (de) Räächlíene (ju)
bekomme, bedarje, jin bedimje bedoarje, (R) sik ~
belade beleede
belang (it) Beloang die)
beleanning Beloonenge (ju)
beleare; ynljochtsje beleere
beleavje beljoowje
belegerje beleegerje
belêsting (de) Ougoawe (ju)
belêsting (de) Stjúur (ju) 2
belêstingûntdûker (de) Ougoawensäänder (die)
belibje; opfleurje, libbener meitsje belieuwje
belizze belääse
beljochtsje beljuchte
beluorkje, begnuve belúurje
bemiddelje, soargje foar däägenje
bemiddelje; ûnderhâlde (ferkear) fermiddelje
ben)efterbliuwe touräächblieuwe
benammen, fral besunners
benaud benaud
beneaming; bestelling (de) Bestaalenge (ju)
benei bienai(st)
beoarderje, oanwize beoarderje
beoarlogje bekríegje
bepakke bepakje
beplantsje beplontje
beplasterje, berape; (strjit)fluorje ploasterje (R)
bepleitsje, ferdigenje ferfächtje
beppe (de) Bääsje ju
beppe (de) Grootmúur (ju) (= Bääsje, s.d.)
beppe (de) Ooldmääme (ju)
bepraat, oerhelle úurbaald
beprate bebaale
berabje belasterje
berch f. weagen Wällenbíerich (die)
berch, heuvel (de) Bíerich (die), (U) Bäirch
berchhelling (de) Bíerichouhong (die)
berekke, bestopje (f. fjoer) ounröäkelje, dät Fjúur ~ (= röäkelje, s.d.)
berekke, bestopje (f. fjoer) rääkelje (= röäkelje, s.d.)
berekke, bestopje (f. fjoer) röäkelje
berekke, bestopje (f. fjoer) rookelje = röäkelje, s.d.
berekken(ing) (de) Bereekenge (ju)
berekkenje bereekenje
berêste op beraue ap
berggeast (de) Bíerichgäist (die)
bergich bíergich
bergje (- burch – burgen) bíerge (hie bärcht – boorch – búurgen)
berik (it) Beräk dät)
berinne beloope
berjocht (it) Ättergjucht (ju)
berjocht (it) Begjucht (die)
berjocht (it), tynge (de) Tiedenge (ju)
berjochtsje begjuchte 1
berjochtsje, tynge dwaan, te witten dwaan Beskeed tälle
bern (it) Bäiden (dät), (U) Bidden
bern (pl.) Bäidene (pl.)
berne gebooren
berneboartersguod (it) Pingel-pangel
berneftich, bernlik bäidensk
berneftigens (de) Bäideneräi (ju)
bernejierren (pl.) Bäidensjíere (pl.)
bernejurk (de) Päie (ju)
bernsbern (it) Bäidensbäiden (dät)
bernsk kippe
beroai, besleur, benul (it) Fernul ju)
beroerje berüürje
beroppe beroupe
berou,(it), rou, spyt (de) Rjou (ju)
berte (de) Gebúurt (ju)
bertelân (it), -krite (de) Heematslound (dät)
berûn (f. loft) beleeken
besearing (de) Plíete (ju)
besearing, wûne (de) Ferwúundenge (ju)
besearing, wûne (de) Seeregaid (ju)
besegelje besíegelje
besette besätte
beside-, út ‘e wei krûpe ferkjoope, sik ~
besiedzje besäidje
besiedzje úursäidje
besinning (de), bewustwêzen (it) Fermunnerenge (ju)
besit (it) Besit (die)
besite (de) Besäik (die)
besitte besitte
besjen, skôgje, bekypje bekiekje
besjitting (de) Beskjootenge (ju)
besjonge besjunge
beskamje beskoomje
beskate ynhâldsmjitte Skäppel (die)
beskate ynhâldsmjitte Skeepel (U) (= Skäppel, s.d.)
beskermhillige (de) Skutshillige (die)
beskerming (de) Skuts (die)
beskerming (de) Skutte (die) (= Skuts, s.d.)
beskermje, hoedzje skutsje
beskiede äntskeede
beskieden beskeeden
beskikber stelle Ferföigenge, tou ~ staale
beskikke, beskiede ferföigje
beskilderje bemoalje
beskine beskiene
beskôgje betrachtje
beskot, sket (it) Fersleek (die)
beskriuwe beskrieuwe
beskriuwing (de) Beskrieuwenge (ju)
beskuldigje beskeeldigje
beslaan beslo
beslach (it) Besleek (die)
beslach (it, f. fee) Bestand (die) 1
besleur (it) Besinnenge (ju)
beslút (it) Besluut (die)
beslút (it), konklúzje (de) Foulgerenge (ju)
beslute äntsluute, sik ~
beslute; ôfslute besluute
besmarre besmeere
besmodzje, besmoargje besuudelje
besnije besniede
besnoeie (f. beammen) uuttakje 1
besoargje, skaffe ferskafje
besoargje; fersoargje besúurgje
bespeure, fernimme spüüre
besprinzgje, besprinkelje besproange
besproeie: wetterje woaterje
bêst bääst
bestean bestounde
bestean deerweese
bestek (it), boutekening (de) Bestäk (dät) 1
bestelle; lân bewurkje bestaale
bestimming (de) Bestimmenge (ju)
bestjoerder (de) Foarder (die)
bestjoere, bewâlde, beheare ferwaltje
bestjoere, rjochtsje, liede länkje
bestjoerstaal (de) Amtssproake (ju)
bestjùr, bewâld (it) Ferwaltenge (ju)
bestoarmje bestoarmje
bestopje, tadekke toudäkke
bestraffe bestroafje
bestride, betwinge bekämpje (= bekompje, s.d.)
bestride, betwinge bekompje
bestruie bestraie
besykje; fersykje, ferliede fersäike
besykjen (it) Fersäik (die)
betel (de) Boitel (die), (S) Beetel
betelje betoalje
betelje, útstekke boitelje, (S) beetelje
beteutere, betommele bestat
betide misse (de) Froumisse (ju)
betingje betingje
betingje uutbetingje
betingst (it) Bedingenge (ju), Bedink (die)
betingst (it), kondysje (de) Kondüütsje (ju)
betinke betoanke
betrêdzje, begean betreede
betrekke (út) beluuke
betreurje bedúurje
betreurje betrúurje
betsjinje betjoonje
betsjinner (de) Betjooner (die)
betsjutte betjuude
betsjutting (de) Betjuudenge (ju)
better beeter
better meitsje kúuríerje
betterje beeterje
betûft, fûleindich, flink duftich
betwivelje betwieuwelje
beuke (de) Buuke (ju)
beurs, knip (de) Knippe (ju)
bewaakse bewoakse
bewaar (it) Ap(be)woarenge (ju)
bewaar (it) Bewoarenge (ju)
bewapene beweerd
bewarapel (de) Dúurappel (die)
bewarje apwoarje
bewarje bewoarje
beweging (de) Bewäägenge (ju)
bewekje bewoakje
bewenber bewoonboar
bewenje bewoonje
bewenner (de) Bewooner (die)
bewiis (it) Bewies (die)
bewize bewiese
bewize; útwizing dwaan ätterwiese
bewoartele ferwutteld
bewûnderje bewunnerje
bewuolje bewinnelje
bibberje, trilje slotterje
bibel (de) Bíebel (ju)
bidde beedje
biddelje böädelje, (S) bäädelje
biddelje, skoaie gammelje
biddelkrom (it) Böädelkroume (ju)
biede (- bea – bean) bjoode (hie bjut – bood – beeden)
biennen mês (it, te koerfrisseljen) Soole (ju) 1
bier (it) Bjoor (dät)
bier)mok (de) Krous dät), (RU) Kruus
bier, draachberje Beere (ju) 1
bierwoartel (de) Pingsternakke (die)
bieze)lok, -lak (it) Look (dät)
biezem (de) Bäisem (die, z)
biezemrys (it) Bäisemries (dät)
bigge(l) (de) Faarich (dät), pl. Faargere
biisfeint (de) Juksmoaker (die)
biisfeint (de) Kwíedam (die)
biisfeint (de) Paias (die)
biizje, bauje bisje (z)
bij (de), pl.) bijen, imen Ieme (ju)
bij(e)koer (de) Iemetäine (ju)
bijeftige talentful
bijejier (it) Iemejíer (dät)
bijekening (de) Múur (ju) 2
bijekoer (de, fral as er noch leech is) Täine (ju)
bijestân (de) Iemebestand (die)
bijker, ymker (de) Imker (die)
bikkel (de) Bikker (die)
bil (it) Bille (ju)
bile (de) Biele (ju)
bine (- bûn – bûn) bíende (hie bint – boont – búunen)
bingel (f. klok); klopper (de) Klääpel (die), (S) Kleepel
binlik; goedkeap billich
binnen binne(n)
binnen-, ynfleane häärounfljooge
binnen-, yntsjen häärounluuke
binnengean ountreede
binnenste (it) Binnenlound (dät)
binnenste (it) Binnere (dät)
bisdom (it) Bisdum (dät)
bisskop (de) Biskop (die)
bist, dier (it) Díert (dät) 1, pl.) Díerte
bistesoart (de) Díertesoarte (ju)
bistewrâld (de) Díertewaareld (ju)
bite (- biet – biten) biete (hie bit – beet – bieten)
bitter bitter
bjinder (de) Bouner (die)
bjinne bounerje
bjint (de) Bjunt (dät)
bjintbiezem (de, by’t fjoer) Bjuntbäisem (die)
bjirk (de, oan seine, sichte) Hoop (die) 2
bjirk(enbeam) (de) Riesenboom (die, z)
bjirkerizen biezem (de) Riesebäisem (die, z)
bjist (de) Bjast (die), Bjastmolk (ju)
blaas)balge; bistehûd (de) Balch (die)
blaffe, bylje blafje
blank blonk
blau blau
blaumich (de) Moaifljooge (ju)
blaumieske (it) Blaumeeske (ju)
blaumûtskes (pl.) Poatermutse (ju, bot.)
blauwe blebberbei (de) Buskbäie (ju)
blauwe knoop Suldoatenknoop (die, bot.)
bleaker, ljochter (de) Ljuchter(ke) (die)
bleatfoets boarfouts
bleatlizze blootlääse
bleatspiele blootspäile
blêd (it); krante (de) Blääd (dät , pl. Bleede)
blêden (pl.) Bleede (pl.)
blêdguod (it) Bleedwíerk (dät)
blêdzje bleedje, (US) bleederje
bleek bleek
blei (de) Bläier (die)
blêrje, mêkje blääre
bliede (- blette – blet) bläide (hie blät – blätte – blät
blier (de) Bläddere (ju)
blier; blaas; bûle (de) Bläise (ju, z)
blieze, blaze bloasje (z), (S) bleesje
bliid blíede
bliid meitsje, fermeitsje blíede moakje
blijmoedigens; blydskip (de) Blíedskup (ju)
blik (it) Blik (dät)
blikke bliek(j)e
blikke (de) Blieke (ju)
blikken blikken
blinke (- blonk – blonken) blinkje
blinke, glinsterje blinsterje
bliuwe (- bleau – bleaun) blieuwe (hie blift – bleeuw – blieuwen)
bloed (it) Bloud (dät)
bloedferjitte bloudferjoote
bloedskuld (de) Bloudskeeld (ju)
bloedsûger (de) Bloudsuuger (die)
bloedwaarm bloudwoarm
bloei (de) Blöite (ju)
bloeie blöie, (S) blúuje
bloeiselpracht (de) Blöitenpracht (ju)
blok (it), klosse Kloowe (die), (U) Kljoo
blok; stikje boulân (it) Blok (die) , pl. Blooke
blokfink (de) Koolmeeske (ju)
blom (de) Bloume (ju)
blom)bol (de); siedknop by flaaks Bol (ju) 1
blomme-, stoumoal (it) Blöimte (dät)
blommetún (de) Bloumentuun (die)
blossem (de), bloeisel (it) Blossem (die), (S) Blössem, Blässem
bluodrich blouderch
blydskip, wille, nju (de) Fraute (ju)
blykber anskienend
blykber oogenskienelk
blyn blíend
blyn (it) Blände (ju)
boade (de) Boode (die)
boadskip (it) Boskup (ju)
boadskipper, gesant (de) Boskupper (die)
boaiem (de, yn boat) Boudemholt (dät)
boaiem, grûn (de) Boudem (die)
boaiemplanke (de, yn “Mutte”) Kolswien dät)
boaiemribbe (de, yn boat) Flakstok (die)
boaiemstokje (it, by kuorfrisseljen) Boudemstikke (die)
boal (de) Honger (die)
boar (de) Boor (die)
boar(s)omslach (it) Uum(e)sleek (dät) 1
boarch (de) Búurge (die)
boarch (de), kastiel (it) Weerbúurich (ju)
boarch, stins (de) Búurich (ju)
boarchfoud (de) Búurichfood (die)
boarchsizze, goedsizze Búurge tälle
boarchsizzing (de) Gewäärlaistenge (ju)
board (it, f. skip) Boud (die) 1, (U) Bud
board(e), râne (de); boerd (it) Boud (ju) 2, (U) Bud
board(tsje) (de, it) Böörtjen (dät)
boargat (it) Boorgat (dät)
boargemaster (de) Amtsmon (die)
boargemaster (de) Búurmäster (die)
boarger (de) Burger (die)
boargerkriich (de) Burgerkríech (die)
boargerwacht (de) Burgerweer (ju)
boargje, liene búurgje, UuS) bourgje
boarje boorje
boarne soopje, (US) sööp(k)je
boarne, welle (de) Wälle (ju) 1
boarre (de) Bolse (die)
boarre (de) Koater (die)
boarst (it) Brust (ju), (S) Brüst
boarste bäärste (- boarst – boarsten)
boarstel (de) Bäärsel (die)
boarstelje bäärselje
boarsthout (it, oan weeftou) Brustboom (die)
boarstrok (de), baitsje (it) Unnerwams (dät)
boarstwar(ring) ( de) Brustweer (ju)
boarters)top (de) Tiddeltop (die)
boartersplak (it); spylrûmte (de) Spíelruum (die)
boaskje, trouwe hilkje
boat (it , sûnder roef) Boot (dät)
boat (it, mei roef) Mutte (ju) 2
bobbekop (de) Tjukkop (die)
bobbekop, domkop; stiifkop (de) Díesekop (die, z)
bocht (de) Bucht (ju)
bod (it) Boad (dät)
bodder, bealger (de) Knooier (die)
bodzje, bealgje, wrame pöäselje (z)
bodzje, bealgje, wrame púuselje (z) (= pöäselje, s.d.)
boech (de); boarst (it, f. hynder) Bouch (ju)
boei (de) Kneewel (die)
boek (it) Bouk (dät)
boek(enbeam) (de) Bouke(nboom) (ju)
boekdrukkeunst (de) Boukdrukkerskunst (ju)
boekel, boekenút (de) Boukel (ju)
boel, berêding (de) Boudel (die)
boel, bringst, brol (de) Kroam (die, R) 2
boelguod (it), feiling (de) Uutmíeneräi (ju)
boer (de) Búur (die) 1
boerd (it), planke (de) Brääd (dät), pl. Breede
boerehûs (it), huzing (de) Búurenhúus (dät)
boerepleats (de) Búurenhoaf (die)
boerepleats (de) Ploats (die, R) 2
boerepleats (de) Woonhoaf (die)
boerepringel (de) Búurenlummel (die)
boererie (de) Búurenroat (die)
boerinne (de) Búurske (ju)
boesgroentsje (it), oerstrûper (de) Pesúundje (dät, z), (S) Pestrúundje
boete (de> Búuse (ju)
boetsje büüsje
boezem, buozzem (de) Bossem (die) 2, (S) Bousem
boffert (de) Potkouke (die), (S) Gatkouke
boffert (de) Puffert (die)
bôge (de) Booge (die)
bôge (de, f. papier) Aakelse (die)
bok (de) Buk (die) 1
boksizer (it) Sleekring (die)
bokweit (de) Boukete (ju)
bokweitenbrij (de) Bouketenbräi (die)
bokweitlân (it) Bouketenlound (dät)
bolderich ballerch, ballersk
bolderje, jin tjirgje bullerje
bolderje, oangean pulterje
bolderje; lûd prate ballerje
bôle (de); brea (it) Brood (dät)
bôlebakke broodboake
bolje, dúnje bulje
bolle (de) Bulle (die)
bollekeal (it) Bullekoolich (dät)
bolster, húl (de) Bulster (ju)
bondel (de) Búund (dät) 2
bongelje bungelje
bonke (de) Bunke (die)
bonke (de) Knooke (die)
bonkelrêd Bunkeler (die)
bonkich beenich
bonkige râne (de) Wulst (die)
boppe buppe
boppedat buutendät
boppedat buutewais
boppeearm (de) Bupperíerm (die)
boppeinoar buppenunner
boppekant (de) Bupperkaante (ju)
boppelippe (de) Buppelippe (ju)
bopperuft, pak (it) Winnelse (ju)
boppest, fernaamst upperst
boppeste feanlaach Bunkeed (ju)
boppeste souder yn mûne Kapsoller (die)
borduersel op bedlekkens Boomkelättere (ju)
bosk (de); strewel (it) Busk (die) 1
bosk (it), bondel (de) Busk (die) 2
bosk (it, f. jern, hynstehier ensfh.) Strap (die)
bosk spinklear flaaks (it) Díesene (ju, z)
bosk strie (it, te “dokjen”) Dokke (ju) 1
bosk strie, dat op “~sdai” op in hege peal yn ‘e brân stutsen wurdt Bääken dät)
bosken strie (dokken) tusken de dakpannen triuwe dokje
bot, grou but
bou (de); bousel (it) Bau (die)
bouboer (de) Bauloundbúur (die)
boufallich baufällich
boulân (it) Baulound dät)
boulân (it, eartiids mienskipsgrûn) Iesk (die)
boumantsje (it) Dobbeskieter (die) (= Bauerke, s.d.)
boumantsje (it) Bauerke (ju)
boustee, -plak (it) Bausteede (ju
bout, pin (de) Bolt(e) (die)
bouterrein (it) Bauploats die)
bouwe; bebouwe (f. lân) baue
bouwurk (it) Bauwíerk (dät)
braaf broaf
braakje mei de slypbrake sliepbroakje
brak, sâltich brakkich
brake (de) Broake (ju)
brake, braakje broakje
brân (de) Bround (die)
brân yn nôt-ier Stoarksbrood (dät)
brandewyn (de) Baadenwien (die)
brânglês (it) Fjúurglääs (dät)
brâning (de) Brandenge (ju)
branje (de) Fjúurenge (ju)
brazem, blaai (de) Breesem die, z)
breamês (it) Broodsoaks (dät)
brede klomp foar ‘t turfgraven, stekklomp Brikhosk (die)
breder bratter, braader
breed breed
breedskouderich, dûbel breedskullerch
breedte (de) Bratte (ju)
breedtegraad (de) Brattengroad (die)
breedtinige foarke foar ‘t turfladen Prikke (ju)
brêge (de) Brääch (ju), pl. Brääge
breid (de) Bräid (ju)
breid)priem (de) Braidelstok (die)
breidjern (it) Braideljäiden (dät)
breidsjefte (de) Uutstjúur (ju)
breidzje braidje
breidzjen (it) Braidelse (ju)
brek (de) Breek (die) 1
brek (de) Bruch = Breek 1, s.d.)
brekber, bros breekboar
brekke (- briek – brutsen) breeke (hie bräkt – bríek – breeken)
breklik gebräkkelk
bremerheide Brom (die)
breugeman (de) Brüüdicham (die)
briede (- brette – bret) (f. aaien) broude (hie brot – brotte – brot)
briede (f. flesk) (- brette – bret) bräide (hie brät – brätte – brät)
briede op … sinne ap …
briedhin, klok (de) Klukhanne (ju)
brief (de, it) Bräif (die), (S) Breeuw
briefke; etiket; biljet (it) Säädel (dät)
brij (de) Bräi (die)
bril (de) Bril (die)
bringe (- brocht(e) – brocht) brange (broachte – broacht)
broadtsje (it) Bröödken (dät)
broadtsje (it) Koafjebrood (dät)
brobbelje, prottelje brubbelje
broddelje, knoffelje fuskje
broddelje, rûchhouwe rúusje (z)
brodsk kluksk
broed (it) Broud (ju) 2
broei (de) Broi (die) 2
broei (de) broie
broeide mâlt (de) Mask (die)
broek (de) Bukse (ju) 2
broeksbûse (de) Buksetaaske (ju)
broeksbûse; gulp (de) Fikke (ju)
broer (de) Brúur (die), (U) Brour
brogge (de), brochje (it) Buutje (dät)
brogge (de), stik bôle (it) Sniede (die) 2
bromme, bromje; grânzgje brumje
bros bros
brot, brout (de) Broud (dät) 1
brouwe bjoue ( – bjoude, brou – bjoud, brouen)
brûkber bruukboar
brûke benutsje
brûke uutnutsje
brûke; nedich hawwe bruuke (- bruukde – bruukd)
brûkme (it), wizânsje (de) Bruuk (die)
brulloft, gearjefte (de) Hochtied (ju)
brulloft, gearjefte (de) Wädskup (ju)
brulloft, gearjefte (de) Wärskup (ju) (= Wädskup, s.d.)
brún bruun
brún-pears (kleur fan ‘e âlde Sealter frouljusdracht), sangen saang
brûns (it) Brons (ju)
brutaal, pertaal bruutoal
brûzje brúusje (z)
bûchsum beegsoam
bûde (de) Buule (ju)
budel, ponge, pûde (de) Büül (die)
bûge beegje
bûgel (de) Bail (die)
bûgsum, linich länkich
bûk (de), liif (it) Buuk (die)
bûkelje, tommelje stuttebulje
bûkje, bûtse buukje
bûksiik; bros mul(sk)
bükweach (de, f. skip) Buukwälle ju
bûlje büülje 1
bult (de) Hökker (die)
bult, heap (de) Bält (die)
bûn (it) Búund (die) 1
bûnt bunt
bûnzje; poche puchje (= pukje, s.d.)
bûnzje; poche pukje
buoi (de) Böie (ju)
buoi, bui (de) Skúur (die)
buorfrou (de) Noaberske (ju)
buorkerij (de) Búuräi (ju)
buorljusbesite by gelegenheit fan it nije bier Bjoorenge (ju)
buorman (de) Noaber (die, R)
buorrelje bruddelje
burd (it) Boart (die)
burdich boartich
bus (de), blik (it) Bukse (ju) 1 (= Busse, s.d.)
bus (de), blik (it) Busse (ju)
bûsdoek (de) Taaske(n)douk (die)
bûse; tas (de) Taaske (ju)
bût, bút (de) Büüte (ju)
bûten buute(n)
bûten westen, yn ‘e dûze bedúust
bûten-, útdoar (de) Buutendoore (ju)
bûtengewoan uutergewöönelk
bûtenkant (de) Buutensiede (ju)
bûtenlân (it) Uutlound (dät)
bûtenlânsk, útlânsk uutloundsk
bûtenslaan, dwylje doamelje
bûtenwenstich uungewoond
bûtenwenstich, tige (adj.) úuruut
bûtenwrâld (de) Buute(n)waareld (ju)
bûter (de) Buutere (ju)
bûterblom Hoonepootplonte (ju, bot.)
bûterblom (de) Buuterbloume (ju)
bûtergers (it) Beenbreek (die)
bûtergêrs (it) Buutergäärs (dät)
bûterje buuterje
buterje f. molke by ‘t tsjernjen) skiffe(lje)
bûthús (it) Kúustaal (die)
bûthús; hok (it): stâl (de) Staal (die)
bùthúsdoar (de) Staaldoore (ju)
bûthúsdoar (de) Groupedoore (ju)
bûthússouder (de) Hielde (ju)
by bie
by … lâns bieloangs
by …. lânsrinne loangsloope an ….
by gelegenheit Gefal, bie ~
by gelegenheit geläägentelk
by pearen poorwiese
by streken stríekwiese
by ‘t libben Lieuwendstied, bie ~
by willen, ree willens
by-, wanleauwe (it) Úurgloowe (die)
by-, wanleauwich úurgloowsk
bybringe biebrange
bycht, jecht (de) Bichte (ju)
bychtfaar (de) Bichtfoar (die)
bychtgeheim (it) Bichtsíegel (dät)
bychtsje, jechtsje bichtje
bychtstoel (de) Bichtstoul (die)
byfal (de) Biefal (die)
byfuorje toufodderje
byinoar bienunner
byinoar, gear touhoope
byinoar, gear tousoamen ( = touhoope, s.d.)
byinoarhâlde touhoopehoolde
byinoarhelje touhoopehoalje
byinoarnimne touhoopeníeme
byinoarsykje bienunnersäike
bylaapje, fersette lapje 2
bylâns äntloang(s)
byldhouwer (de) Bieldehauer (die)
bynamme, skelnamme (de) Bienoome (die)
byntjern, fiseltried (it) Pakjäiden (dät)
byntwurk (it) Ferbíend (dät)
bysette (f. ferstoarnen) biesätte
bystean biestounde
bysûnder, apart besunner
bytiden bie Túuren
bytiden mädunner
bytiden twiskoun
bytiden, soms bietiede
bytiden, tewilen touwielen
bytiden, wolris toumoal
bytlich bieterch
bytsje (it) Bitje, (R) Bitsken
bywenje biewoonje
daagliks, elke dei Dai; älke ~
daai (it) Dee(ch) (die)
daaiich, kliemsk deechoartich
daaiklute (de) Kluutkene (ju)
daaiskeppe (de) Deespoade (die)
daalder (de, 3-mark stik) Doaler (díe)
daam mei pomp; tille (de) Tille (ju)
daam; dyk (de) Dom (die)
dagen (pl.) Deege (pl.)
dak (it) Dak, Däk (dät) (= Täk, s.d.)
dak (it) Täk (dät)
dakjuffer (de, tusken drachhout en muorre) Aploanger (die)
dakspant (de) Spon (dät) 1
dakspant (de) Sponstok (die) ( = Spon 1, s.d.)
dakspant (de, tusken Speer (dät) 2
daliks , gau fluks
daliks, daadlik, daalk glieks
damast (it Daamsk (die)
damje, dimpe dämpe
damje; dykje; wegen oanlizze domje
damp dämp
damp, steam (de) Damp (die)
dampe dampe
damprein (de) Dookríen (die)
dan dan 1
danich doane
dapper, moedich dapper
dat dät 2
dat alles aal dät
dat alles dät aal
dau(we) (de) Dau (die)
dauje dauje
de (art. f., net nom.) de 1
de (art. m., nom.), dy(‘t) (m.) die 1
de (art. pl.) de 2 ( = do 1, s.d.)
de (art. pl.); dyjingen do 1
de (art.f., nom.); dy, dy’t (f., nom.) dju ( = ju 1, s.d.)
de (art.f., nom.); dy, dy’t (f., nom.) ju 1
de (art.m., net nom.); dy, dy’t dän
de (art.m., net nom.); dy, dy’t ‘n 2 (= dän, s.d.)
de earste stien fan in hûs Grúundsteen (die)
de frije natoer Fräie (dät)
de geboadens oanjaan ounskrieuwe läite, sik ~
de gouden wein Heemelswoain (die litje un die groote)
de haadtûken fan in beam Touch (die)
de hakken opnimme Rietuut níeme, ‘t ~
de hals útsnije käälkje
de koark derop dwaan ferkoarkje
de kristlike wrâld Kristenhaid (ju)
de mindere wêze unnerlain weese
de moed ferlieze fersoagje
de molke ophâlde Molk; de ~ apluuke
de oare kant Ourkaante (ju)
de proef trochstean bewäärje, sik ~
de rjochter hân gjuchte Hounde (ju)
de rûmte ûnder it lege stik fan it dak (de kij steane der) Uutkäbbenge (ju)
de sealter taal Seeltersk (dät)
de smaak slee
de tastân fan ‘t waar Weederloage (ju)
de tiisdei foar de fêstentiid Bääkensdai (die)
de tsjinst opsizze Tjoonst; dän ~ aptälle
dea dood
dea (de) Dood (die)
dea)kiste (de), deafet (it) Húusholt (ju)
dea-, bierguod, hinnekleed (it) Hänneklood (dät)
dea-, ôfmeitsje deelmoakje
dea-, omkomme uumekúume
deabliede ferbläide, sik ~
deade (de) Doode (die)
deadlik döödelk
deadsholle (de) Doodenkop (die)
deadwaan, deadzje dooddwo
deadzje, deie doodje
deagean doodgunge
deakiste (de) Sark (dät, die)
deamiel (it); begraffenis (de) Deelbjoor (dät)
deamin, deasiik doodkronk
deareitsje Doode, tou ~ kuume
deareitsje doodkúume
deaslaan, -bruie doodhaue
deastraf (de) Doodesstroafe (ju)
deeglik, deugdsum dääge(d)
deemoedich deemöidich
deemoedich deemöidsk (= deemöidich, s.d.)
degen (de) Däägen (die)
dei (de), pl. dagen Dai (die), pl. Deege
deihier (de); deiwurk (it) Daiere (ju)
deihiersman (de) Dailooner (die)
deilis wêze skandoalje
deilisskip (it), ûnienichheit (de) Uunfree (die)
deiljocht (it) Deegeslucht (dät)
deis, oerdei deege(n)s
deiske klean (pl.) Wätseldeegesklood (dät)
dekke (- diek – dutsen) däkke (- däkde – däkd)
dekker (de) Täkker (die)
dekking (de) Däkkenge (ju)
deklading (de) Däkleedenge (ju)
dekoarearje, ûnderskiede dekoríerje
del deel 1
del)knibbelje deelknäie
del)lizze lääse (z) 2 (hie lait – laide – laid, imp. lai)
del, deastekke deelsteete
del-, opskriuwe deelskrieuwe
delbaarne deelbaadenje
delfalle deelfaale (ju)
delfalle häärunnerfaale
delfalle, -stoarte oustäite
delgean deelgunge
delgean, deltsjen deelstiege
delglydzje deelgliede
delhelje häärunnerhoalje
delhelje, ôfbrekke deelriete
delkomme deelkúume
delling, delte (de) Doal (dät)
dellitte deelläite
dellizze deellääse
delsakje deelsakje
delsette deelsätte
delsetting (de) Síedelenge (ju)
delslaan deelhaue
delsmite deelsmiete
delstjitte; -stekke; omleechstjitte häärunnersteete
deltûmelje deeltuumelje
der deer 2
der der (= deer 2, s.d.)
dêr deer 1
der (be)stean deerstounde
der boppe útstekke úurraagje
der efterkomme deerbäätekúume
der ferlegen en betize útsjend büüsterch
der in begjin mei meitsje biegunge
der oerhinne úurhoop
der om hinne uume; deer ~ tou
der omwei gean häärgunge, deerbie ~
der sûgich bylizze reekelje
der útglûpe uutsluupe
der útlitte hääruutläite
der útnimme hääruutníeme
der útpike wächpisje, sik ~
der) hinneride waifíere
der) ûnderlizze unnerlääse
der) útkrije uutkriege
der) útsjen uutsjo
der)hinnebringe waibrange
der)hinnereizigje wairaisje
der)oerhinne úurhäär
der)ôffalle oufaale (deer ~ )
der)ôfkomme; ôfdoarmje oukúume (deer ~ )
der)omhinne uumetou
der)yn deeríen
der)ynkomme íenkúume
der)ynlitte íenläite
der)ynrinne ounloope (deer ~ )
der)ynstekke ounsteete (deer ~ )
dêrby deerbie
derbyhelje, hjirhinne helje häärhoalje
dêrefter deerbääte 1
derefteroan bäätätter
dêrfan deerfon
derfan ôfhâlde ouhoolde; deerfon ~
dêrfoar, derfoar deerfoar
dêrfoaroer deerjuun
dêrhinne deerwai
derhinne rinne wailoope 2
derhinne-, fuorttsjen wailuuke
dêrjinsen deerbääte 2
dêrjinsen deerunner
dêrmei deermäd
dermei akkoart gean deermäd íenfersteen weese
dermei oan ‘e gong wêze deermäd tou ~ weese
dêrnei; dêrneffens deerätter
dêrnjonken deerieuwenske
deroan deeran 2
dêroan deeran 1
deroan tafoegje beföigje
deroer deerúur
dêrôf; derôf deerou
dêrom deeruum
deromhinne deeruumetou
derop losgean loosgunge
dêrop ta deeraptou
dêrop; dêrnei deerap
deropta, ekstra bietou
derta oergean; risselwearje, risselwaasje meitsje risselwíerje, deertou ~
dêrta; boppedat deertou
dêrtroch deertruch
dertroch bringe truchbrange (deer ~ )
dertusken deertwiske
dêrûnder deerunner
derûnder eidzje ounaidje
dêrút deeruut
derút kypjend, treflik uutgeteekend
derút kypjend, treflik uutteekend
dêryn deerour
deryn dwaan oundwoo, deer ~
deryn smite ounsmiete, deer ~
dêryn; dêroan deeroane
derynrinne deerounloope
derynsmite ounskjoote
deugd, trêft (de) Dúugd (ju)
deugdlikens (de) Göide (ju)
deunens, gjirrigens (de) Gíets (die)
dichter (de) Dichter (die)
died (de) Doat (ju)
dieder (de) Deeder (die)
dief, tsjeaf (de) Däif (die)
diel hawwe oan bedeeligje, sik ~
diel, part (it) Deel (die) 2
diele, partsje, parte deele
dieling, ferparting (de) Deelenge (ju)
dielnimne deelníeme
diels deels
dieregurdle, taanrûnte (de) Díertekring (die)
dievich, gnobberich däifsk
diggel (de) Fätsken (dät)
dije, tier(j)e; útsette (f. daai) tíegje
dimmen luukstäited
dimpe, tichtsmite tichtfíere
dimpich, near dämpich, (U) dämpstrich
din(nebeam) (de) Fjúurenboom die)
dines díenen
ding (it) Díert (dät) 2
ding (it) Ding(en) (dät), pl. Dingene, Dingere
diskear ditmoal
distrikt (it), krite (de) Besierk (die)
dit dit
divel, duvel, deale (de), Hantsje Pik Düüwel (die)
diz(en)ich, dok(er)ich dookerch, dookich
dize (de) Dook (die)
dizewolk (de) Dookwulke (ju)
dizich wurde dookje
dizich; stiifkoppich, steech díesich (z)
dizze disse
djerre (de) Dooderke (ju)
djip djoop
djip joop (= djoop, s.d.)
djippens, djipte (de) Djapte (ju) (= Djüpte, s.d.)
djippens, djipte (de) Djüpte (ju)
djipper djapper
djipt (it), feart (de) Djoop (dät)
djoer djúur
djoer júur (= djúur, s.d.)
djoerabel djúuroabel
djoerte (de) Djúurte (ju)
do (de) Dúuwe (ju)
do, dû du
doar (de) Doore (ju)
doarp (it) Täär (dät)
doars)klink (de) Doorklinke (ju)
doarskezyn (it) Doorkesíen (dät, z)
doaze (de) Döise (ju, z)
dobbe, kûle (de); dobke (it, yn ‘t fel) Dobbe (die)
dobbelje doobelje
dobbelstien (de) Doobel (die) 2
dochs daach
dochs, ommers ja
dochter (de) Dochter (ju)
dodzich, traach (f. hynder); swiergeand (f. slot, skroef) duulich, (S) döddich
doe dan 2
doe do 2
doe, doedestiids doomoals
doek (de, it) Douk (die, dät)
doek dêr’t de huning troch tjemze wurdt Huunichpüüt (die)
doel (it) Síel (dät)
doer (de) Dúur (ju)
doetiidsk jewielich
doetiidsk doomoalich
dof dof
dof, dôf, domp dump
dôf, gefoelleas geföilloos
dôf, staf doof
doffert (de) Duffert (die)
dôfhûdich uunheerich
dôfkap (de, foar ‘t fjoer) Fjúursteelpe (ju)
doft, roeibank (de) Roiboank (die)
doft, roeibank (de) Sittelbrääd (dät) (= Roiboank, s.d.)
doge dooge
dogeneat, skevel (de) Döägenicht (die)
doke (it, flaainamme) Düüfken (dät)
dokter (de) Dokter (die)
dol, pin (de, oan roeiboat) Dolle (die)
dolk (de) Dolk (die), (S) Dülch
dom wiif (it) Dwat (dät)
dom, bloarrich, stom dum
domdrystens (de) Dumstolt (die)
domkop, sokses (de) Dwälskert (die)
dommekrêft (de) Duunkraft (ju)
domp, sêft dumped
dompe dunsje
dong-, ierdkarre; mjukskroade Mjukskoare (ju)
dong, mjoks, mjuks (de) Mjuks (die)
donggripe (de) Mjuksfúurke (ju)
dongheak (de) Mjukshoake (die)
dongje; mjoksje, mjuksje mjuksje
dongwein ( de) Mjukswoain (die)
doop (de) Dööpe (ju)
doopfet (it) , fonte (de) Funte (ju)
doopfet (it) , fonte (de) Dööpsteen (die)
doopmiel (it) Silme (die)
dooptsjûge (de) Fadder (die, ju)
doopwetter (it) Dööpwoater (dät)
dope dööpe
dope kristenje
dopje, (ôf)puolje dopje
dôvje, útgean ferglimme
dozyn (it) Duts (dät)
draagbak foar turf Eedkraite (ju)
draai om ‘e earen (de) Tauel (die)
draaie traale, (US) tralle
draaiend moalsou yn mûne Büüle (ju)
draaimûne, malmûne (de) Maalmäälne (ju)
draaioargel (it) Draioargel (ju)
draaiwarle (de, oan hoarnkeatling) Weetsel (dät)
draak (de) Droake (die)
drachhouten (pl. f. dak) Rim (dät)
dracht (de) Klooderdracht) (ju)
dracht (de, b.g. f. klean) Dracht (ju) 2
drachtich (net fan kij) dreegen
drachtich, kalf tiedich
drage (- droech – droegen), tôgje dreege (hie drächt – druuch – drain)
drager (de) Dreeger (die)
dragonder (de) Dreegunner (die)
drank (de) , drinken (it) Dronk (die)
drave bänselje
drave troawje (R)
drave, hippelje tichelje
dream (de) Droom (die)
dreambyld (it) Droombielde (ju)
dreame; drôgje drööme
driftich wêze f. skiep en geiten bukje 2
driftkop, dolkop (de) Dulkop (die)
drige, wifkje tüntelje
driging (de) Trúuenge (ju)
driigje mei straf wonkje 2
driigje, drouwe troue (= trúuje, s.d.)
driigje, drouwe trúuje
drinkdobbe (de, foar fee) Suupeldobbe (die)
drinke (- dronk – dronken) drinke (- dronk – dronken)
drinken (it) Drinken (dät)
drinkstee foar fee Drinkeldobbe (die)
drinkwetter (it) Drinkwoater (dät)
drip (de) Droupe (die) = Druppe, s.d.
drip (de) Druppe (die)
dripkje drauelje
drippe, dripje drupje, (S) drüppelje
dripstien (de) Drupsteen (die)
driuwe (- dreau – dreaun) drieuwe (hie drift – dreeuw – drieuwen)
driuwend fean Rüüde (ju)
droane dröönje
drôch (de) Droach (die)
drôch, ferkearde miening (de) Íerwoan (die)
droech druuch
droech (f. iten); skraal (f. bisten, lân); earmtlik skroa
droechte (de) Druuchte (ju)
droegerij (de), droechplak (it) Daare (ju, U), pl. Daarene
droegje daare (U)
droegje, druie druugje
drôf berjocht (it) Trúurkunde (ju)
drôger (de) Dröömer (die)
drok bíesich (z)
drok drok
drokte (de) Drokte (ju)
drokte meitsje Uumstände moakje
drokte op ‘e merk Määrkedgewöil (dät)
drompel (de) Dräppel (die)
dronken beseepen
dronken dronken
dronken duun
drop (it) Sapkouke (ju)
drôvens, rou(we) (de) Trúur (ju)
drúf (de) Druuge (ju), S Truuge, Druuwe
druk, parsing (de) Druk (die)
dryst, frij, pertaal driest(erch)
dryst, frij, pertaal käk (= driesterch, s.d.)
dryst, manmoedich köin
dûbel(d) dubbeld
dûbeld (f. postuer) gedrigged
dûbelde klyster (de) Kraansfuugel, dubbelde ~ (die)
dúdlik düütelk , (U) düüdelk
dúdlik meitsje kloorlääse
dúdlik meitsje kloorstaale
dúdlik, blykber eepenboar , eepenbeer
dûk(j)e, jin bûgje, bokje bukje 1
dûk, bûde (de) Dalk (die)
dûkel (de) Iele ju, bot. 2
dûkje, dûke duukje 2
duldsumens (de) Duldsoamkaid (ju)
duldzje, ferneare, talitte duldje
dún, sniedún (it) Dúune (ju)
dûns (de) Dons (die)
dûnsje donsje
dûnsmuzyk (de) Donsmusik (ju)
duorje, oanhâlde dúurje
duorsum dúurhaft
dus also
dus sööme
dúst (de) Stäk (die) 2
Dútsk düütsk
duvel noch dea nit Düüwel af Dood
duvelsk düüwelsk
dûz(el)ich dúus(el)ich (z)
dûzelich swindelk
dûzelje; oplichte swindelje
duzendskoan (de) Jeloangerjeljauer (dät, bot.)
dwaan (ik doch, do dochst, hy docht, wy dogge – die – dien); jaan dwo (du dääst, hie däd – díede – däin)
dwaan, hannelje ferfoare
dwaande wêze beskäftigje, sik ~
dwaande wêze mei oureeke; sik ~ mäd &hellip.
dweil)trocwiet truchwäit
dweil, fuotwisk (de) Faidel (die)
dweilje faidelje
dwepe swaarmje, swäärmje
dwerch (de) Dwärch (die)
dwers twäärs
dwers, mâl fertraald
dwersseame (de) Twäärsnäid (die)
dwersstokjes yn bijekoer sette spielje
dwêst(gj)e läskje, (S) löskje
dwinger (de) Broihoage (die)
dwir(rel)je, rûgelje (b.g. f. snie) dwíer(el)je
dwylje; dwale dweele (hie dwält – dwuul – dwällen)
dwylje; dwale íerje (= dweele, s.d.)
dy, dij die 2
dyk (de) Diek (die)
dylgje tilgje
dyn (f., pl.) díen(e)
dyn (m.) din
dyn (n.) díen
dy’t by ‘t fersideboartsjen sykje moat Foarbukker (die)
ea jemoals
each (it), pl. eagen Ooge (dät), pl. Oogene
eachappel (de) Süün (dät), (S) Sjüün
eachopslach, loaits (de) Glap (die)
eachslid (it) Oogenlid (dät)
eagenblik, pas, stuit (it), amerij (de) Oogenblik (die)
eagenblik, pas, stuit (it), amerij (de) Oogensleek (die) (= Oogenblik, s.d.)
eagje öögje
eal eedel
eal; ûnselssuchtich eedelmöidich
eallju (pl.) Eedelljuude (pl.)
ealman (de) Eedelmon (die)
ealman (de) Oadelker (die) (= Eedelmon, s.d.)
eamelbult (de) Miegelkebält (die)
eamelje, jeuzelje kauelje
eangje grúuselje (z)
eangst (de) Nood (ju) 2
eangst(me), benaudens (de) Oangst (ju)
eangstich, benaud oangstelk
ear (it) Oor (dät)
ear)beltsje (it), hinger (de) Oorbingele (ju)
earber, nommel eerboar
earder eer 2
eare (de) Eere (ju)
earearjuster eereerjäärsene
earen, alear fröier
earje eerje
earjuster eerjäärsene
earkrûper (de) Gaffeltonge (ju)
earlik eerelk
earm äärm
earm (de) Íerm (die), (U) Äirm
earm-, briedstoel (de) Kroakstoul (die)
earmbân (de) Íermbeend (dät)
earmfol (it) Íermful dät)
earmkrêft (de) Íermkraft (ju)
earmoed (de) Äärmoud (ju)
earmtakke (de) Älbooge (die)
earmtlik) kleanguod it ; swabber, omstipper (de); guod , spul (it) Göitjen (dät)
earn (de) Oadeler (die)
earne irgends
earne oars ap ours ‘ne Steede
earne oars ourswain, ourswíer
earne ta ‘n út irgends tou uut
earne thús wurde oain wäide
earne) weikomne, fan komme häärkúume
earnst, ynmoed (de) Íedenst (die) 1
earnstich íedenst 2
earnstich nimme Íedenst, foar ~ níeme
earrebarre (de) Oadebar (= Stoark, s.d.)
earrebarre (de) Stoark (die)
earrebarrebek (de) Stoarksnoabel (die, bot.)
ears (de), gat (it) Íers (die), (U) Äirs
earsmoar (it) Oorensmolt (dät)
earst eerste 1
earst, foarst, yn ‘t earst; foarop toueerst
earst, pas eerste 2
earste kertier eerste Fjoodendeel
earsucht (de) Eergíets (die)
eart(e) (de) Aate ju)
eartiids toufoarne
earweardich eerwöidich
easfet (it) Oosfät (dät)
easkje aaskje
easkje, fergje toumoudje
easkje, foarderje foarderje
easten (it) Aaste (dät)
Eastfrysk aastfräisk
eastfryske skiep rienske Skäipe
eastlik aastelk
eastside, -kant (de) Aastsiede ju)
eat eeniget
eat gewaar wurde gewoar, wät ~ wäide
eat goed oertinke, ûndersykje Grúunde; ne Seeke ap de ~ gunge
eat goeds, goed Goudes
eat gruts Grootet, wät ~
eat klear ynsjen kloor; sik ~ weese
eat ligen hjitte outälle 2
eat mei in stôk skjinmeitsje stöökelje
eat mei lawaai bewege sköärje
eat net belykje, der ûnder bliuwe unnerbjoode
eat net ferneare kinne misduldje, wät ~
eat op in heap smite klüütje
eat skôgje, opnimme, besjen Oogenskien, wät in ~ níeme
eat trochinoar dellizze úuraal lääse
eat trochinoar smite úuraal smiete
eat útfrette, kattekwea útheve uutfreete, wät ~
eat weimeitsje ferkroamje
eat wyts Wietegaid (ju)
eat) meikrije oukriege
eat) ôfjaan uutfoulgje
eat, in bytsje eenigermäiten
eat, wat wät 2
eaz(j)e oosje (z)
eb(be) (de) Äbbe (ju)
ebtij (it) Äbbetied (ju)
echt ächt
edelstien (de) Eedelsteen (die)
eed (de) Eed (ju)
eed (de) Need (die) (= Eed 1, s.d.)
eedbrekker (de) Sweerferbreeker (die)
eedgenoatskip (it) Eedgenossenskup (ju)
eek, iik (de) Looge (ju)
efkes ieuwkes
efter bääte, (U) bääfte
efter in list sette uumroomje
efter)neikomme ätterkúume
efter)neirinne ätterloope
eftergrûn (de) Bäätergrúunde (ju)
efterhoede (de) Ätterskup (die)
efterholle (de) Bääterkop (die)
efterhûs (it), efterein (de) Bääterhúus dät (= Toaleend, s.d.)
efterhûs (it), efterein (de) Toaleend (die)
efterlitte bäätläite
efternei berabje ätterfläär(j)e
efternei ite ätteriete
efternei, neitiid ättens ( = ätters, s.d.)
efternei, neitiid ätters
efterneifleane ätterielje
efteroan bääte íen(e)
efterskip (it) Häk (dät) 2
efterst bääterst
eftertsjil (it) Bääterjool (dät)
egalens (de), lykmjittigens Ieuwenmäite (ju)
ei (de), eike (it) Oue (jou)
eibertsnêst (it) Stoarksnääst (dät)
eide (de) Aiede (ju)
eidzje aidje
eig(e)ner (de) Oaindummer (die)
eig(e)ner (de) Oainer (die)
eigen oain (R)
eigenaardich, apart oaintüümelk
eigendom (it) Oaindum (dät)
eigene (it) Oaine (dät)
eigenmachtich oainmachtich
eigentlik, winlik eegentelk
eilaam (it) Ouloum (dät)
eilân (it) Insel (ju)
eilân (it) Oailound (dät)
ein (de, it) Eend (die), Eende (dät)
ein(fûgel) (de) Oande (= Oante, s.d.)
ein(fûgel) (de) Oante (ju, R)
ein(ig)je, ophâlde eend(ig)je
ein, ùndergong (de) Goaruut (die)
einleas eendloos
einlings eendelk
eintsje (it) Stump (die)
eintsje, stikje (it) Aantje (dät)
ek uk
eker (de); stik boulân (it) Äkker (die)
ekonomysk wirtskaftelk
eksaminearje examieníerje
elastysk elastisk
elk, elts, alleman älk
elke moanne, ienris yn ‘e moanne moundelk
ellinde (de) Eeländ (dät)
ellinde (de) Jammer (die)
ellindich, benaud eeländich
els (de) Alst m (ju)
els, elzebeam (de) Ällerboom (die)
eltsenien älkeen, älk un een
eltsenien maaste, die ~ Mon
emigrearje uutwonderje
employee, betsjinde (de) Anstaalde (die, ju)
en un
erchtinken (it) Äärgwoan (die)
erchtinkend äärgwoanisk
erfgenamt (de) Äärwe (die) 2, (US) Íerwe
erfgoed (it) Aärwdeel (dät) ( = Äärwe 1, s.d.)
erfgoed (it) Äärwe (dät) 1, (US) Íerwe
erfgoed (it) Äärwgoud (dät) ( = Äärwe 1, s.d.)
erfgoed (it) Äärwskup (dät) = Äärwe 1, s.d.)
ergerje, nitelje äärgje
ergje, fermoedzje oanje
erts (it) Arst (dät)
erts (it) Gröt dät)
erv(j)e ( – urf – urven) äärwje, (US) íerw(j)e
esk(enbeam) (de) Äske (ju) , Äskenboom (die)
estrik; muortegel (de) Ästerke (ju)
etmiel (it) Ätmäil (dät)
ezel (de) Íesel die, z)
f(oa)ral, benammen foarallen
f)lústerje, reauntsje, grútsje flusterje
faai; deasiik (f. minsken) fee
faak, faken oafte(rs)
faaks, licht(wol), miskien fielicht
faam (de); fanke (it) Wucht (dät), pl. Wuchtere
faas, stelt (de) Woase (ju, z)
faasje, feart (de) Gauegaid (ju)
fabrisearje fabriksíerje
fabryk (it) Fabrik (ju)
fâd (de, f.kastiel) Foo(ge)d (die)
fâd, foud (de, b.g. oer bern) Foarmunner (die)
fakkel, toartse (de) Fakkel (ju)
fal, smeet (de) Stät (die)
fâld(e), tear, ronfel (de) Foolde (ju)
falk (de) Falk (die)
falle (- foel – fallen) faale (- fäl – faalen)
falle (de) Falle (ju)
falsk; ferkeard falsk
famylje, sibben (de) Familie (ju)
fan fon
fan âldsher jeehäär, fon ~
fan ‘e moarn määrlich, (S) mäddelk
fan efteren bääten, fon ~
fan fierren fíerne, fon ~
fan fierren(s) wied; fon wieden
fan foaren ôf oan foarne, fon ~
fan messing mäsken
fan no ôf fon nu an
fan ‘t jier Jíer; fon ‘t ~
fan ‘t keatling losmeitsje looskätje
fan ‘t plak skuorre; ferskeuke ferrukje
fan wêrút (‘t) wíeruut, fon ~
fan wjerskanten beesiedich
fan)wegen(s) wain
fang (de, by weeftou) Tämpel (die)
fange (- fong – fongen) fange (- fäng – fangd)
fangst (de) Fangst (die)
fangtou (it, by mûne); toailine (de) Töie (die), Töiseel (dät)
faninoar fonnunner
fannacht noachich (R), (S) nachelch
fannijs näien, fon ~
fansels, út himsels fonsälwen
fansiden fon de Siede
fanwegen(s) fonweegen
fanwegen(s) weegen
farber skipboar
farderij (de) Foarderäi (ju)
farre faadenje (U)
farre (- foer – fearn) foare (R) 2 (- fúur – foaren)
farre (op in “Boot”) bootjerje
farre (op in “Mutte”) Mutjerje
farrensfolk (it) Skipsfoulk (dät)
farrensman (de) Foarensmon (die)
fartúch; reau (it) Foartjuuch (dät)
farwol (it) Foarwäil dät)
feal, skier foal
fean (it) Foan (die, R)
fean yn kultuer bringe foankultivíerje
feanbei (de) Moasbäie (ju)
feandobbe (de) Meer (die) 1
feanfoarming (de) Foanbieldenge (ju)
feangrûn (de) Foangrúunde (ju)
feanich foanerch
feanlaach mei rizels en beamwoartels Toarks (dät), (US) Taaks
feanmuorre” fan 12 “Kläm” heech, 32 cm breed (= turflingte) en 3 à 4 m lang ( mjitte by ‘t turfgraven) Woodenje (ju)
feanmuorre” fan 12 “Kläm” heech, 32 cm breed = turflingte) en 3 à 4 m lang mjitte by ‘t turfgraven) Boank (die, R) 2 (= Woodenje, s.d.)
feanstof (it, út de ûnderste feanlaach) Mäilm (die)
fear (de, f. fûgel) Fugge (ju)
fear(melk) (f. kij) foarmeelk
feardigens, rêdsumens (de) Kittegaid (ju)
fearnsjier it) Fjoodendeelsjíer (dät)
feart, faasje (de) Foart (ju) 2
feart; tocht, reis (de) Foart (ju, R) 1
fee (it) Fäi (dät)
fee fêstsette seelje
fee yn ‘t jok spanne jukje
feemerk (de) Fäimäärked (dät)
feest (it) Fäst (dät)
feestdei, hjeldei (de) Fíerdai die)
feestjûn foar Krysttiid Tjukkebuuksäiwend (die)
feestlik fästelk
feie (hy faget – fage – fage)+A1866 feegje
feint (de) Knächt (die)
feisel, stof (it) Feegelse (ju)
feit (it) Doatseeke (ju)
feit (it) Fakt (die)
fek (it); golle (de) Fäk (dät), pl. Feeke
fek, hok (it, foar lytsfee, yn ‘e skuorre) Huk (dät)
fel (it), hûd (de) Fäl (dät)
felling (de) Feele (ju)
fels(t) (it) Orre (ju)
fer- , betrouwen (it) Toutrjouen (dät)
fer- , op)brûke ferbruuke
fer(ge)liking (de); fergelyk (it) , oerienkomst (de) Fergliek (die)
fer(ge)lykje; lykmeitsje fergliek(j)e
fer(moed)soening (de) Uutsöönenge (ju)
fer) slite fersliete
fer)boelguodzje uutmíene
fer)dek it, f. skip) Däk (dät)
fer)duldich geduldich
fer)ien(ig)je fereenigje
fer)krije, winne ärloangje
fer)langje, begearje, nedich hawwe ferloangje
fer)mije fermiede
fer)minge fermiskje
fer)minge fermoange
fer)skille, skele ferskíele (= skíele, s.d.)
fer)skille, skele skíele
fer)stjerre ferstíerwe
fer)stjoere, -skikke; útstjoere seende (hie soant (R) – soande (R) – soand (R))
fer)tarre teere
fer)teltsje, ferhaal (it) Fertälster (dät)
fer)toar(k)je soorje
fer)wiidzje, ferbreedzje wiedje
fer)wulft (it) Gewölft (dät)
fer)wyl(g)je wüülkje
fer-, be-, yn-)koart(sj)e kuutje
fer-, be-, ynkoart(sj)e ferkuutje
fer-, betrouwe fertrjoue
fer-, betrouwen (it) Fertrjouen (dät)
fer-, fuortstjoere ferseende
fer-, gearrane fersmilte
fer-, oankleie ferkloagje
fer-, oerjitte, slanterje ferjoote
fer-, omwikselje uumewikselje
fer-, te)rotsje rotterje
fer-, tebûgje ferbeegje
fer-, teknûk(el)je knulje
fer-, temôgje ferulmje
fer-, tereine ferríene
fer-, terotsje ferfuulje
fer-, teskroeie fersoange
fer-, tewaaie; fuortwaaie ferwaaie
fer-, weikringe fertringe
fer-; oan)roere röögje A5844
fer-; ûnderhanneling (de) Ferhondelenge (ju)
fer-; ûnderhannelje ferhondelje
ferachtinge, ferspuiing (de) Feroachtenge (ju)
ferachtsje, ferspuie feroachtje
ferantwurdzje feroantwoudje
ferarbeidzje feroarbaidje
ferbân (it) Ferbeend (die)
ferbân (it), gearhing de) Touhoopehong (die)
ferbarne ferbaadenje
ferbergje, ferstopje, ferside bringe ferbíerge
ferbetterje ferbeeterje
ferbiede ferbjoode
ferbine ferbíende
ferbining (de) Ferbíendenge (ju)
ferbiningsbalke (de, yn ploege) Rüüst (dät)
ferbiningsheak tusken de twa “Raustokke” Rauhoak (die)
ferbiningsizer oan ‘e fang (yn mûne) Sabbelíersen (dät)
ferbiningswei (de) Ferbíendengswai (die)
ferbjustere, oerstjoer ferbíesterd
ferbjusterje; ferdwale ferbíesterje
ferbod (it) , (pl.) ferboaden Ferboad (dät) (pl.) Ferboode
ferbolgen wurde (f. wûnen) rooje
ferbolgenens, swolm (de) Fjúuregaid (ju)
ferbroddelje, ferriede ferfuskje
ferbroeie ferbroie
ferdiele apdeele
ferdiele, ôfskiede oudeele
ferdigenje ferdäägenje
ferdivedaasje (de) Ouwikselenge (ju)
ferdjer (it) Ferdíerwen (dät)
ferdjipping (de, f. hûs) Stokwíerk (dät)
ferdomd ferdamd
ferdrach (it) Ferdraach (die)
ferdrage, ferneare; fuortdrage ferdreege
ferdrinke ferdrinke
ferdriuwe, ferbalje ferdrieuwe
ferdroegje, -druie ferdruugje
ferdûbelje ferdubbelje
ferdútse, ferdúdlikje ferdüütskje
ferdwaan, fergrieme ferdwo
ferdwale ferdweele (sik ~)
ferdwale feríerje, sik ~ (= ferdweele, s.d.)
ferdwine (ferdwûn – ferdwûn), ferswine ferswíende (hie ferswint – ferswoont – ferswúunen)
fereale fernarred
ferearing; earbied (de) Fereerenge (ju)
ferearje be-eerje
ferearje; earbiedigje fereerje
ferfal (it) Ferfal (die)
ferfalle, fertsjirmje, ferwurde ferkúume
ferfalle; weifalle ferfaale
ferfalskje falskje
ferfaltsje (it), tafalder (de) Slump (die)
ferfange ärsätte
ferfearje, rûdzje, rúdzje rüüderje
ferfiere (litte) ferfrachtje
ferfleane, ferwaaie ferfladderje
ferfolging (de) Ferfoulgenge (ju)
ferfolgje, eftersitte ferfoulgje
ferfrieze ferfjoose
ferfris(k)je, opkwikke; ferfarskje friskje
fergean fergunge
fergean, ferrotsje (wiet) ferrotterje
fergean, ferrotsje; rotsje (f. flaaks) rootje
fergean, ferwurde (droech) ferrootje
fergees, foar neat fergeebens
fergees, foar neat ferjeeuwens
fergees, omdôch uumsonst
fergif, fenyn (it) Gift (dät) 1
fergiftich, feninich giftich
fergiftige plant (de) Giftplonte (ju)
fergiftiging (de) Fergiftene (ju)
fergje, útdaagje hääruutfoarderje
fergonklik fergängelk
fergruting (de) Fergratterenge (ju)
fergrutsje, grutter meitsje fergratterje
fergryp (it), misgryp de) Fríewel (die)
fergryp (it), misslach (de) Fergungen (dät)
fergunne misgonne
fergunning (de) Ärlaubnis (ju)
ferhâlde ferhoolde
ferheare ärheere
ferheare; ûnderstean, tantsje ferheere
ferhiere ferhíere
ferhiere, ferpachtsje ferpaachtje
ferhierje híerje, (U) häirje
ferhinderje, tsjinkeare ferhinderje
ferhongerje; fersmachtsje fersmoachtje
ferjaan (f. skuld) ferjeeuwe (hie ferjäft – ferjouf – ferjeeuwen)
ferjaan, fergiftigje fergiftje
ferjaan; weijaan ferreeke
ferjilde ferjäilde
ferjit (it), ferjitnis de) Ferjeetenskup (ju)
ferjitlik ferjeetelk
ferjitte (- fergeat – fergetten) ferjeete (hie ferjät – ferjíet – ferjeeten)
ferjouwing (de) Ferskoonenge (ju)
ferjowing, ferjeffenis (de) Ferjeeuwenge (ju)
ferkâldenens (de) Bräits (die)
ferkâldenheit (de) Smúugeräi (ju)
ferkâldenheit (de) Snuppen (die)
ferkâldzje, kjeld skypje ferkoalje (R), (S) ferkíelje
ferkeap (de) Ferkoop (die)
ferkeapje ferkoopje
ferkear (it) Ferkíer (die)
ferkeardens, ferkeardichheit (de) Läipegaid (ju)
ferkeare (mei) ferkíere (mäd)
ferkeare, tahâlde ferblieuwe
ferkenne ärkundje
ferklaaid ferklat
ferklaaid fermumt
ferklearje ärklääre
ferklearring (de) Ärkläärenge (ju)
ferklinke, weistjerre ferklinge
ferklomje, ferharje ferkluumje
ferkwânselje ferbuutje
ferkwânselje fertúuskje (= ferbuutje, s.d.)
ferlaat (it) Ferloat dät)
ferlade; ferstjoere ferleede
ferlamming (de) Lomhaid (ju)
ferlangst, begear (it) Begeeren (dät)
ferlangstik (it, oan tsjettelheak), haal (it) Hoal dät)
ferlangsumje, bestadigje ferloangsoamje
ferlechje Uutflucht (ju)
ferlegen, skruten ferlain
ferlegenens, bleuens de) Ferlainegaid (ju)
ferlern gean, weireitsje ferlustich gunge
ferlet (it) Bedarf (die)
ferlies (it) Ferljus (die)
ferlies (it) Ferlust (die) (= Ferljus, s.d.)
ferlieze (- ferlear – ferlern) ferljoose (z) (hie ferljust – ferloos – ferlädden)
ferline jier fergeen Jíer
ferlinging (de) Ferlaangerenge (ju)
ferlingje, ferlangje ferlaangerje
ferlitte ferläite
ferlizse; útjaan ferlääse
ferlof, frij (it) Úurloof (die)
ferlof, frij (it); fergunning (de) Ferlof (dät)
ferlosser (de) Leesder (die)
ferlûke ferluuke
ferlutsen; ûnbehoarlik ferleeken
fermeagerje, ôfklaaie oumeegerje
fermear(der)je fermeerje
fermear(der)je fermoorje (= fermeerje, s.d.)
fermear(der)je meerje
fermear(der)je moorje (= meerje, s.d.)
fermeitsje, tameitsje, tatestamintsje fermoakje
ferminderig; neilittenskip; 2e bijeswarm Ätterläit (die)
ferminderje ferminnerje
ferminge, deryn lûke truch’sätte 2
fermoanje ärmoonje
fermoanje, warskôgje fermoonje
fermoeden (it) Fermoudenge (ju)
fermoedzje, ergje fermoudje
fermôg(el)je mooderje
fermogen (it) Fermúugen dät)
fernaam foarníem
ferneamd berüümd
ferneatigje fernichtje
fernederje deemöidigje
ferniele fernäile
fernieler (de Fernäiler die)
fernieling (de) Fernäilenge (ju)
fernimme; merke (-murk – murken) määrke
fernimme; oanmerke bemäärke
fernoege, blier fergnöigd
feroardieling (de) Ferúurdeelenge (ju)
feroardielje , ferwize ferúurdeelje
feroaring (de) Ferannerenge (ju)
feroaring (de); libbenswannel (de) Wondel (die)
feroarje annerje
feroarje ferannerje
feroarje ouannerje
feroarje, werskeppe ferwondelje
feroarsaakje ferúurseekje
ferpeste ferpästje
ferpìnie ferpakje
ferpoazje, skoftsje ferpousje, ferpúusje
ferrêdzje ferskritte
ferrekkenje ferreekenje
ferriede ferräide
ferriederlik ferräidersk
ferrifelderij (de), bedroch (it) Bedrjoogeräi (ju)
ferrifelderij (de), bedroch (it) Bedroach (die)
ferrifelje fopje
ferrifelje úurdüüwelje
ferrifelje, bedrage ferkoolje
ferrin (it) Ferloop (die)
ferrinne; ferstrike; dearinne ferloope
ferroast(k)je ferrustje
ferrotting (de), bedjer (it) Fuuleräi (ju)
fers (it) Färs (die)
fersaakje ferlöägenje
fersânje fersoundje
fersekerje gewisje
fersekerje, -sikerje fersicherje
fersette fersätte
fersette, ferplakke ferleegerje
fersette; feroarje; ôfskoattelje ferstaale
ferside bringe uute(r)siede brange
ferside, ferstoppe uute(r)siede
fersideboartsje foarbukje (= foarpíepje, s.d.)
fersideboartsje foarpíepje
fersier(j)e, fergnisje fersíerje
fersier(j)e, fergnisje síere ( = fersíer(j)e, s.d.)
fersiersel (it, oan mouwe) Snabbe (ju)
fersiking, oanstriid (de) Fersäikenge (ju)
fersin (it) Fersjoon (dät)
fersjen fan fersjo mäd
fersjitte fan kleur, bleek wurde (f. persoanen) ferskjoote fon Klöär
fersjusterje, toalje ferdjunkelje
ferskânzje ferskansje
ferskate ferskeedene
ferskate moorere
ferskil, (fer)skeel (it) Ferskíel (dät) (= Skíel, s.d.)
ferskil, (fer)skeel (it) Skíel (dät, die)
ferskine ärskiene
ferskining (de) Ärskienenge (ju)
ferskowe ferskúuwe
ferskûl, skûle (de, yn ‘t lân), skûlplak; lyts hok (it) Sküül (dat, die)
ferslein fuortgean; slûpsturtsje, slûksturtsje slíepstäitje
ferslein, ferbjustere ferbluft
fersliepe fersläipe
fersmaadzje fersmoadje (R)
fersmite; it keal ferlizze fersmiete
fersmoarje (v. fjur) fersmúurje
fersoalje fersoolje
fersoarging, ferpleging (de) Ferpleegenge (ju)
fersoarging, ferpleging (de) Pleege(nge) (ju)
fersoargje, berêde fersúurgje
fersomje fersuumje
ferspjalting (de) Fersplitterenge (ju)
ferspylje ferspíelje
ferspylje, ferbruie ferbrüüe
ferstân hawwe fan ferstounde; sik ~ ap
ferstân, begryp (it) Ferstand die)
ferstân, beroai (it) Fernunft (ju)
ferstanniger klokker
ferstean; begripe ferstounde
fersterking (de) Befäästenge (ju)
fersterking (de) Ferstäärkenge (ju)
ferstopje ferstopje
ferstowe, fertarre; weinimme, take ferstauje
ferstruie, fersilje ferstraie
ferstûkje, ferknoffelje ferstuukje
fersûpe; ferdrinke fersuupe
ferswakje ouswäkje
ferswetse ferblufje
fersyk(skrift) (it) Íengoawe (ju)
fersykje, smeekje bidje
fersykje; oanfreegje moudje
fertarre ferdaue
fertarre; opite ferteere
fertelle, ferhelje fertälle
fertiizje tulterje
fertikaal boerd oan ploege Mulskeede (ju)
fertinje fertänje
fertr(i)etlik, muoilik, brimstich, noartlik ferträitelk, (U) fertrittelk
fertr(i)ette grääme
fertr(i)ette, smerte ferträite (dät ferträt mie – ferträtte – ferträt)
fertraagje; jin ferletsje ferleeterje (sik)
fertriet (it) Ferträit (die)
fertrouwe trjoue, trjougje
fertrouwensman (de) Fertrjouensmon (die)
fertsjinje fertjoonje
fertsjinst (de) Fertjoonst (die)
fertsjinwurdiger (de) Fertreeder (die)
fertsjinwurdigje, ferfange fertreede
fertsjustering (de) Ferdjunkelenge (ju)
fertwiveling (de) Fertwieuwelenge (ju)
ferver (de) Faawer (die)
fervje; kleurje faawje
ferwaakse ferwoakse
ferwaarje, ferwierje ferweederje
ferwaarleazing de) Ferroukloosenge (ju, z)
ferwachtingsfol ferwachtengsful
ferwachtsje ferwachtje
ferwâdzje, fer-, tetraapje fertrappelje
ferwarre; ôfwarje ouweere
ferwedzje, der tusken sette ferwädje
ferwetterjc ferwoaterje
ferwikselje, ombûts(j)e ferwikselje
ferwinskje, útsegenje, ferflokke ferwonskje
ferwite (- ferwiet – ferwiten) ferwiete (hie ferwit – ferweet – ferwieten)
ferwoast(g)je ferwöistje
ferwoastgje, teheisterje ferheer(j)e
ferwoasting (de) Ferwöistenge (ju)
ferwoechsen, wanskepen wonskeepen
ferwulft (it, f. mûle) Muulebeen (die)
ferwûndering, fernuvering (de) Ferwunnerenge (ju)
ferwûnderje, fernuverje ferwunnerje
ferwûnje, besearje ferwúundje
ferwurde, ûntaardzje ferwäide
fesper (de) Fäsper (die)
fêst fääst
fêst)klinke, nite näidje
fêstbine fäästbíende
fêstelân (it) Fäästlound (dät)
fêsteldei (de) Fäästeldäi (die)
fêsteljûn (de) Fäästeläiwend (die)
fêstens, sterkte (de) Fäästegaid (ju)
fêstfrieze fäästfjoose
fêsthâlde fäästhoolde
fêsting (de) Fäästenge (ju)
fêstje fäästje
festje (it) Wääste (ju) 2
festjebûse (de) Wäästentaaske (ju)
fêstlizze fäästlääse
fêstmeitsje fäästmoakje
fêstmeitsje mei in keatling kätje
fêstreitsje fäästroakje
fêstsette fäästsätte
fêstspikerje anspiekerje
fêststean fääststounde
fêststelle fääststaale
fet (it), tonne; skaal (de) Fät (dät), (pl.) Feete
fet wurde, groeie groie
fet)meste maaste
fet, smoar (it) Fat (dät)
feteagen op ‘t sop Doobel (pl.) 1
fetknoarre (de) Fatkluute (ju)
fetmesten (it) Maaste (ju)
fetsje, beetkrije, beetpakke foatje R)
fetsucht (de) Fatsucht (ju)
fiede, ûnderhâlde arneere
fiede; skoarskje neere
fiele fäile
fielen, gefoel (it) Geföil (dät)
fiem (de, mjitte) Fäidem (die)
fier fíer 2
fier en nei, wiid en syd wied un breed
fier(j)e fíerje
fier; wiid wied
fierder fääre
fierderdriuwe, -jeie wiederdrieuwe
fierders wieders
fiere, gean, ride, fytse; liede fíere, (U) fäire
fierhinne grootendeels
fierhinne, al meast maastendeels
fierrekiker, fierker (de) Fíerkieker (die)
fiers(ten)temin fúuls tou min
fierte (de) Fíerte (ju)
fierút wied; bie wieden
figuer (it) Figuur (ju
fiif fieuw
fiiffâldich fieuwfach
fiis, smoarch, dridzich, goar keetich
fijân (de) Fäind (die)
fijannich fäindelk
fijannich lân Fäindeslound (dät)
fijannige lynje (de) Fäindlienje (ju)
fijânskip (de) Fäindskup (ju)
fiks, danich fiks
filder, strûper (de) Filler (die)
file (de) Fiele (ju)
fille, strûpe fille
filter (it) , teams (de) ; filtraat (it) Droogelse (ju)
filterje, teamzje droogje
filterstokje yn broutobbe Straiholt (dät)
fimelje; broddelje fuchelje
fin (de) Fin die)
fin (de) Flunke (ju)
fine (hy fynt – fûn – fûn) fíende (hie fint – foont – fúunen)
fine, ûntdekke apfíende
finer (de) Fíender (die)
finger (de) Finger (die)
finster, rút (it) Finster (dät)
finsterbôge (de) Finsterbooge (die)
finzen gefangen
finzenis (de), tichthûs (it) Kitjen (dät) (= Píeson, s.d.)
finzenis (de), tichthûs (it) Píeson (dät, z)
finzenskip (de) Gefangenskup (ju)
fioele, fidel (de) Fjoole (ju)
fioelsnare (de) Kwinte (ju)
fisk (de) Fisk (die)
fisker (de) Fisker (die)
fiskerij (de) Fiskeräi (ju)
fiskersdoarp (it) Fiskertäärp (dät)
fiskfangst (de) Fiskfangst (die)
fiskje fiskje
fiskje mei “Tuuke” tuukje 2
fiskotter (de) Fiskotter (ju)
fiter (de) Kwíeke (ju, bot.)
fiterlokken (pl.); hiertûfe (de, op hynstekop) Fíeseltop (die, z)
fiterweak hawwe (f. hynder) úurkootje
fizier (f. gewear) (it) Korrel (dät)
fjild (it), (pl.) jilden Fäild (dät), pl. Fäildere
fjild)slach (de) Slacht (ju)
fjildhear (de) Fäildheer (die)
fjildtocht (de) Heerfoart (ju)
fjirde fjoode
fjirde fjoode, (US) fjädde
fjirdepart, fearn (it) Fjoodendeel (dät)
fjirdepart, fearn (it) Fjoondel (= Fjoodendeel, s.d.)
fjirtich fjautich
fjirtjin fjautíen
fjochterij (de) Klopperäi (ju)
fjochtsje klopje; sik ~
fjochtsje (- focht – fochten) fächtje
fjochtsje (- focht – fochten) fjuchte (= fächtje, s.d.)
fjoer (it) Fjúur (dät)
fjoer opstekke; oanbaarne anbaadenje
fjoer-, ljochttoer (de) Fjúurtouden (die)
fjoerhurd (de) Fjúurhäid (die)
fjoerpanne (de) Fjúurponne (ju)
fjoerpylk (de) Fjúurpieler die)
fjoerstien, flint (de) Fjúursteen (die)
fjouwer fjauer
fjouwerkant (it) Fjauerkaant (dät)
fjouwerkantich fjauerkaantich
fjurje, baarne (f. wûnen) fjúurje
fjurrich, ferbolgen fjúurich
fjurrich, ferbolgen fjúurich
flaaie smaichelje
flaaikje flíemstrookje
flaaks (it) Floaks (dät) (R)
flaaks bûkje troitje
flaaks)haal (de) Heedel (die), (S) Häddele
flaaks)hikkel (de) Hietsele (ju)
flaaksbeuke (de) Troite (die)
flaaksbondel (de, f. 20 “Boote”) Rjoomel (die)
flaaksrizel (de) Floaksspíer (dät)
flaaksstûke (de) Stuuke (die)
fladderje floiderje
fladderje, wjokkelje fladderje
fladderje, wjokkelje flitterje
flage (de) Flaage (ju)
flagge (de); findel (it) Foone (ju) 1
flak, sljocht flak
flakte (de) Ieuwene (ju)
flakte (de); grut ein ; flak (it) Flach (dät)
flam, lôge (de) Flamme (ju)
flater (de) Púudel (die)
flater (de); brekme (it) Fail(er) (die)
flau, yn ‘e sûs flau
flaufalle flau wäide
flaute (de} Flaute (ju)
fleander (de) Fljooger (die)
fleane (hy fljocht – fleach – flein) fljooge (hie fljucht – flooch – flain)
fleanmasine (de) Luftfoartjuuch (dät)
flear (de) Kiddeboom (der)
flear (de) Kitjeboom (= Kiddeboom, s.d.)
flear(e)beam (de) Pingsterboom (die)
flearbei (de) Kiddebäie (ju)
flearhout (it) Knalbusseholt (dät)
flearmûs (de) Fläddermúus (ju)
fleartee (de) Kiddetee (die)
flecht; swarm (de); spoelhâlder (de) (oan spinwiele) Flucht ju)
flechtich flächtich (S) (= fluchtich, s.d.)
flechtich fluchtich
flechtsje, útnaaie fljuchtje (= fluchtje, s.d.)
flechtsje, útnaaie fluchtje
fleiel, flealje (de) Fläiene (ju, Uu) (= Floaine, s.d.)
fleiel, flealje (de) Floaine (ju, R)
fleis, flêsk (it) Flaask dät)
flesse (de) Buddel (die)
flesse (de) Petälje (ju) (= Buddel, s.d.)
fleurich, lustich lustich
flewiel (it) Samt (die) 1
flibe (de) Kwiele (ju)
flibe (de), spij (it) Seeuwer (die)
flie (de) Flee die)
flieje, fliejeie fleeje
flier (de) Floor (die)
flier (de) Foutbeen (die)
flier yn boat Skandäksel (die)
flier; souder (de); toaniel (it) Been (die) 2
flierstien (de) Floorsteen (die)
flij (de); hûdtsje (it, op wûnen) Flíe (die)
flikfloaie, flaaie flikflooie
flikke, oplaapje flikje
flikkerje, glinsterje flikkerje, flimmerje
flinter de) Flinnerke (ju) (US)
flitich, warber flietich
flitsebôge (de) Flitsebooge (die)
float (de) Flotte (ju), S) Flötte
floed (de) Floud (ju)
floedtiid (de) Floudtied (ju)
floedweach (de) Floudwälle (ju)
floeie, rinne flouje
floeie, streame fljoote (dät fljut – floot – fleeten)
floeipapier (it) Klatpapíer (dät)
floit, fluit(e) (de) Floite(piepe) (ju)
floitsje floitje
floitsje píepje 2 (= floitje, s.d.)
flok (de) Flouk (die)
flokke floukje
flokke; winskje wonskje
flonkerje; swetse flunkerje
flot (f. skip) flot 3
flot (it) Flot (dät) 1, (S) Flöt
flot, maklik flot 2, (S) flöt
flotgers (it Slabbegäärs (dät)
fluch, rêdsum, hânsum kittich
flues (it, f. wol) Flüüs dät)
fluezich, hûdich häidich
flybje kwielje
flyt, warberens (de) Fliet (die)
foar foar, (S) far
foar de kroade ride ferkoäkelje
foar de kroade ride foargaukelje (= ferköäkelje, s.d.)
foar de kroade ride Gríesen, foar ‘n ~ hoolde
foar de kroade ride naarje
foar in grut part, stikhinne Deel; tou’n grooten ~
foar in part; yn parten deelwiese
foar ‘t ljocht Foarskien, toun ~
foar ‘t ljocht komne Dai; an den ~ kúume
foar(en)oan foaroun
foarâlden (pl.) Foaroalere (pl.)
foarboade (de) Foarboode (die)
foarby foarbie
foarby, (fer)lyn; wei, fuort, fandinne, hjir(hinne), harren häär
foarby-, lâns komme foarbiekúume
foarbygean foarbiegunge
foarbygean litte; oanpasse ferpaasje
foarbygean, -komme; barre passíerje
foarbykomme, teboppegean úurhoalje
foarbyld (it) Biespil (dät)
foarbytsjen, -lûke foarbieluuke
foardat befoar
foardering, eask (de) Foarderenge (ju)
foardiel, profyt (it), Foardeel (die)
foardracht, rede (de) Foardraach (die)
foardrage; ferslach útbringe foardreege
foare, fan foaren foare (R) 1
foarein (de, f. pleats) Köäkeneend (die)
foarfaars (pl.) Foarfoaren (pl.)
foarfal, barren (it) Foarfal (die)
foargonger (de) Foargunger (die)
foarhaad Ounweendenge (ju)
foarhistoarysk foargeskichtelk
foarhistoarysk foartiedelk
foarholle (de) Stíerne (ju) 1
foarholle yn tearen lûke Stíerne in Krúuseme luuke
foarhollelape by âlde frouljusdracht Binnelken (dät)
foarhûs (it), foarein (de) Foarhúus dät)
foarich, earder foarich
foarinoar, ynoarder tougjuchte 1
foarinoaroer stean juunúurstounde, sik ~
foarkestekker (de) Hoofúurke (ju, bot.) 2
foarkje fúurkje
foarkomme foarkúume
foarlân (it) Foarlound (dät)
foarlêze foarleese
foarliede foarleede
foarlizze foarlääse
foarlûke, -trekke; foar kar nimme foarluuke
foarm (de) Fäärme (ju, S) = Foarm, s.d.
foarm (de) Foarm (ju)
foarmje foarmje
foarmje , ûntwikkelje hääruutbildje
foarmje, meitsje bieldje
foarmje, ynrjochtsje gestaltje
foarmsel (it) Fíermenge (ju)
foarnimme; ferrjochtsje foarníeme
foaroer, foardel foarúur (= foudelsúur, s.d.)
foaroer, foardel foudels úur
foarpost (de) Foarpost die)
foarrie(d) (de) Foorroat, Föörroat (die)
foarsimmer (de) Foarsuumer (ju)
foarsizze, wytgje foaruuttälle
foarsizze, wytgje profesäie
foarskrift (it) Foarskrift (ju)
foarslachter (de, f. wein) Krüüselwíerk (dät)
foarsmite foarsmiete
foarst eerstens
foarst (de) Fürst die
foarst (de, f. dak) Frääst (die), (S) Fröst
foarst, yn ‘t foarste plak foareerst
foarste, earste faadenste
foarste, earste foarnste
foarstelle, útstelle foarstaale
foarstelling (de) Foarstaalenge (ju)
foarstlik fürstelk
foar’t, ear’t, foardat, eardat eer 1
foar’t, foardat aleer
foartiid, tefoaren foartied
foarút foaruut
foarút foudels
foarútberekkenje foaruutbereekenje
foarútsjen foaruutsjo
foarútsjen en hoeden wêze ferhutte
foarútskowe foutrukje
foarwurk, úthôf (it) Foarwíerk (dät)
focht) útskiede uutskeede
fochtich, damp; breinroer, poer fuchtich
fodde (de) Plun (die)
fodde, loarre, flarde (de) Fludde (die)
foddeman (de) Plunker (die)
foech (de) Fouge (ju)
foegje föigje
foer, fretten (it); fuorring (de); foedraal (it) Fodder (dät)
foerbyt (de) Runkel (die)
foet (de), pl. fuotten, fiet Fout (die), pl. Fäite
foi, fui, fij ! föi !
fok (de, f. skip) Fokke (ju)
fokbaarch (de) Feesel die, (z)
fokmerje (de) Foolemääre (ju)
foks(e) (de) Foaks die)
fol ful
fol pracht prunkful
fol strewel buskerch
fol-, fersmarre fersmeere
folburdich fulboartich
folchsum foulchsoam
folchsumens (de) Foulchsoamkaid (ju)
foldwaande wêze genöigje
fôle, foalle (de) Foole díe)
folgeling (de) Jünger (die)
folje fälle, (U) fulje
folk (it), boaden (de) Tjoonste (pl.)
folk, folts (it) Foulk dät)
folksstamme (de) Foulksstam díe)
folkstaal (de) Foulkssproake (ju)
folmachtige (de) Beapdraagde (die)
folslein fulboodich
folslein, alhiel fulständich
folslein, folmakke fulkeemen
fondemint (it) Funnemänt (dät)
fonk, fûnk, sprank(el) (de) Spoorke (ju)
fotografearje fotografíerje
fraach, frage (de) Froage (ju)
fracht, weide (de), foer (it) Fouger (dät)
frachttrein (de) Frachtsuch (die)
framboas (de) Híembäie (ju)
frânsk, romaansk wälsk
Frânskman (de) Fransoose (die, z)
frede de) Free (die)
fredeleas freeloos
fredestifter (de) Freestifter (die)
fredich, net steurd uungestöörd
freed (de) Fräindai (die)
freedsum, fredich freedelk
freegje fräigje
freon (de) Fjund (die)
freon (de) Früünd (die)
freonlik fjuntelk
freonlik früntelk
freonskip; famylje (de) Fjundskup (ju)
freonskip; famylje (de) Fründskup (= Fjundskup, s.d.)
frette (- friet – fretten) freete (hie frät – fríet – freeten)
fretterich, roppich wöösich (z)
Fries (de) Fräise (die, z)
frieze (- frear – ferzen) fjoose (z) (dät fjust – froos – fäärsen)
frij fan iis íesfräi
frij; dryst-, frijmoedich fräi
frijbrief (it) Skutsbräif (die)
frije fräie
frijens, frijmoedigens, rûnens (de) Fräimoud (die)
frijer, feint (de) Fräier (die)
frijheit (de) Fräiegaid (ju)
frijheit f. leauwe (de) Gloowensfräiegaid (ju)
frijheitssin (de) Fräiegaidssin (die)
frijjaan, loslitte fräireeke
frijmeitsje fräimoakje
frijmoedicb fräimoudich
frijwillich, eigenwillich fräiwillich
fris; farsk frisk
frissel (de Floachte (ju, R)
frisselgrien (it) wüülde Räiwe (ju)
frisselje, flechtsje floachte (R) (hie floacht – floachte – floachten), (S) fljaachtje
frjemd froamd (R)
frjemd rûkersgers it) Saisendüüwel (die, z, bot.)
frjemd, nuver sunnerboar
frjemde, frjemdling; frjemdte (de) Froamde (die)
froast (de) Froast (die)
from from
frommens (de) Frommegaid (ju)
fronsele krúusleeken
front (it), foarkant (de) Front (ju)
frou (de) Wieuw dät), pl. Wieuwljuude
frouljusmûtse (de, mei brede râne) Flüürhoude (die)
frouminske (it) Wieuwmoanske (dät)
frucht (de) Frucht (ju)
fruchtber fruchtboar
Frysk fräisk
Frysk fríesisk (= fräisk, s.d.)
fûgel (de) Fuugel (die)
fûgelfaai ferfeemd
fûgelstrik sette stríekje
fûke (de) Bunge (ju)
fûke (de) Fuuke (ju)
fûkfiskje fuukje
fûl hitsich
fûl hymje, pûste blachje (S) (= hachje, s.d.)
fûl hymje, pûste hachje
fûl knetterje, knitterje (f. tonger) knitterje
fûl langstme (it) Seensucht (ju)
fûl, (fer)heftich fäl
fûle tongerslach (de, fan tichteby) Knittersleek (die)
fûleindich bietsk
fûlens, ûngâns (it, fan ko) Tjuuch (dät) 4
fulkaan, fjoerspeiende berch (de) fjúurspäiende Bíerich (die)
fûnk, sprank(el) (de) Funke (ju)
fûnkelje, sprankelje funkelje
fuorge, grippel (de) Fúurge (ju)
fuorje fodderje
fuorman (de) Fúurmon (die)
fuorman (de) Kuutsker (die)
fuort ! hüü !
fuort gean) om net wer te kommen Nimmerwíersjoon, ap ~
fuort, daliks fout
fuort, fierder ferdoun
fuort-, foarúthelpe fouthälpe
fuort-, foarútkomme foutkúume
fuortbanne, ferbalje ferbanne
fuortbestean foutbestounde
fuortbestean (it) Foutdúur (ju)
fuortblieze, -blaze wächpuustje
fuortbringe wächbrange
fuortdraaie wächtraale
fuortdriuwe wächdrieuwe
fuortfarre (mei skip) wächfoare
fuortfleane wächfljooge
fuortgean (it), ôfreis (de); fuort-, foarútgong (de) Foutgong (die)
fuortgean, fierdergean foutgunge
fuortgean, -tsjen wächgunge
fuortkomme wächkúume
fuortride loosriede
fuortrinne wächloope
fuortsette, ferfetsje foutsätte
fuortsetting (de), ferfolch (it) Foutsättenge (ju)
fuortskuorre, der weiskuorre wächriete
fuortslaan wächhaue
fuortslaan wächslo
fuortspiele wächspäile
fuortstappe loosstappe
fuorttôgje wächdreege
fuotling (de) Fottelge ju , (S) Föttelke
fuotstap (dc) Foutstappe (die)
fûst)want (de) Wonte (ju)
fûst, knûst (de) Fäste (ju)
fûterje, stymje muulje
fyfskaft (it) Fieskaft dät)
fyfte füüfte
fyfte füüfte
fyftel füüftel
fyftich füüftich
fyftjin füüftíen
fylje fielje
fylsel (it) Fielelse (dät)
fyn fien
fyn heilje; bôle tin besmarre gríeselje (z)
fyn stof (it), moude (de) Mot (dät)
fyn, klien kleen
fyn-, tewriuwe kuutwrieuwe
fynlaach (de) Fúundloage (ju)
fynplak (it) Fúundsteede (ju)
fynslaan kuuthaue
fynst (de) Funst (die)
fynst (de) Fúund (die) (= Funst, s.d.)
fyntekene fienteekend
fyst, skeet (de) Fíest (die)
fyts (de) Foarrääd (dät)
gaadlik goadelk, (R) goadelch
gaffel, gavel (de) Gaffel (ju)
gaffelfoarmige tûke om by’t ploegjen de ûnkrûden (fral fiter) fan ‘t ploechizer te dwaan Trompel (die
galappel (de) Eekappel (die)
galge (de) Galge (die)
galge (de, f. broek) Drachte (ju)
galjes (pl.) Posten (pl. bot.)
galle (de) Galle (ju)
galmgat (it) Kloanggat (dät)
galmje gälje
galmje, klinke skalje
gâns, folle fúul
gapje hoojoanje (R)
gapje jaanje
gapje; gybje japje
garandearje garantíerje
garje, sparje spoarje (R)
garnaal, grenaat (de) Gernoat (die)
gaspje spongje
gast (de) Gast (die)
gastfrij, gol gastfräi
gat (it), pl. gatten Gat (dät), pl. Goate(re) (R)
gat yn dyk; trochgong yn beamwâl Slop (dät), pl. Sloope
gatterich goaterch (R)
gatterich (f. tsiis) läbberch
gau rekke, kidelhoarnich; kroes, krol(lich) krúus
gau, mei gauwens bolde 1
gau, rêd gau
gaudief (de) Gaudäif (die)
ge)brek, brekme (it) Gebräk (dät)
ge)leard, knap geleerd
ge)learde (de) Geleerde (die; ju)
ge)lokkich glukkelk
ge)wicht (it) Gewicht (dät)
geal(tsje) (de, it) Noachtegoal (ju)
gean (hy giet – gyng – gien) gunge (- geen – geen)
geandefoet Fout; tou ~
gear (de, yn ‘t lân) Goare (ju)
gear)foegje fougje
gear-, byinoarbine touhoopebíende
gear, nôch (f. iten) goar (R)
gear-, nôchsiede wooksjoode
gearfetsje; ferienje touhoopefoatje
gearhingje touhoopehongje
gearjeie, -driuwe touhoopedrieuwe
gearkomme touhoopekúume
gearkomste (de) Touhoopekúumen (dät)
gearroppe touhooperoupe
gearsiede, besoarje goarsjoode
gearspanning (de) Fersweerenge (ju)
gearstalle touhoopestaale
geast (de) Gäist (die)
geast(grûn) (de) Geest (ju)
geastich snurrich
geastlik gäistich
geastlike (de) Gäistelke (die)
gebearten meitsje geboare
gebetboek (it) Gebädbouk (dät)
gebiede, hjitte gebjoode
gebiet (it) Gebíet dät)
gebraden (it) Broaden (die)
gebrûk (it) Benutsenge (ju)
gebrûk, brukme (it) Gebruuk dät)
gebrûksmûglikheit de) Ferweertenge ju)
gebrul, geâl (it) Gebrul (dät)
gebyt, gebet (it) Gebiet dät)
geduld (it), (fer)duldigens (de) Geduld (ju)
gefaar (it), need (de) Gefoar (ju)
gefaarlik, nuodlik, faai gefoarelk
gefaarlik, nuodlik; eangstich, benaud noodelk
gefal (it); fal (de) Fal (die)
gefoel, fielen (it) Ämpfíenden (dät)
gefoelich, weak ämpfíendsoam
gefolch (it) Foulge (ju)
gegûns, ratteljen (it) Gesurre (dät)
gehalte (it) Gehalt (die)
gehiel (it) Ganse (dät)
geil gail
geit (de) Sääge (ju)
geite)bok (de) Säägebuk (die)
geitsje (it Säägenloum (dät)
gek, healwiis, nuver, mâl maal
gek, healwize (de) Maale (die)
gekef (it) Gejalp dät)
gekheit (de) Juks (die)
gekheit, koartswyl (de) Korswille (ju)
gekheit, wille (de) Spoas (die, R)
gekjeie spoasje
geld, fear gääst 2
gelegen lizze oan gelain weese an
gelegenheit (de) Geläägenhaid (ju)
gelyk; lyk gliek
gemeente (de) Meente (ju), Meent (die)
gemeenterie (de) Meenteroat (die)
gemeenterie (de) Roat (die)
gemien, min gemeen
gemienens (de) Gemeenegaid (ju)
genede, geunst (de) Gnoade (ju, R)
geniet (it) , nocht (de) Genäit (dät)
geniet(sj)e (- genoat – genoaten) genäite (- genoot – geneeten)
genoatskip, selskip (it) Genossenskup (ju)
genôch genouch
genôch nouch (= genouch, s.d.)
geraas, gebalt (it) Geroor (dät)
gerdyn, skerm (it) Foarhong die)
gerêst stelle, delbêdzje beraue
geroft (it) Ställaasje (ju, z)
gerop, roppen (it) Geroup (dät)
gers (it) Gäärs dät
gers)flakte (de) Plakke (ju)
gers)wjirm (de) Äidwúurm (die)
gerskrûper (de) Gäärssluuper (die)
gerslân (it) Plakkelound (dät)
gerslân (it), miede (de) Gäärslound (dät)
gerssprút (de), gerske (it) Gäärshoolm (die)
gesellich, smûk mollich
geskikt wêze, passe oainje, sik ~
geskink, presintsje (it) Geskoank (dät)
geskreau, geraas (it) Geskräif (dät)
geskrift, stik (it) Skriftstuk (dät)
gesnetter (it) Gesnöäter (ju)
gêst (de) Bíerme (ju)
gêst (de) Gääst 1 = Jääst, s.d.)
gêst (de) Jääst (die)
gesteld wêze bestoald weese
gêsting (de) Jeesenge (ju, z)
gêstje, suorje jeese (z)(- joos – jeeseu)
geunstich gunstich
geur, smaak (de, oan ‘t iten) Göär (die)
gevel (de) Göäwel (die), (S) Gäuwel
gewant, gewaad, klaad (it) Gewand dät)
gewear (it) Geweer (dät)
gewear (it) Skjootrúur (dät)
geweldich gewaltich
geweldich, kolossaal ríesengroot
geweldich, kolossaal ríesich (z)
geweldich, wanwiten(d) wonwíeten
gewelt (it); macht (de) Gewalt (ju)
geweltich, tige fûl uunmundich
gewisse (it) Gewíeten (dät)
gewoanlik, trochstrings, ornaris gewöönelk
gewoel (it), drokte (de) Gewöil (dät)
gewurde litte ätterläite
gewurde litte gewäide läite
giel as goud gouldjeel
giel, geel jeel
giele bouman (de) Kúufuugel (die)
giele plomp (de) Konkel = Woaterkinkes, s.d.
giele plomp (de) Woaterkinkes (pl. bot.)
gielegou (de) Riekelüün (die)
gielhûdich jeelhäidich
gielkoper (it) Jeelmäsk (dät)
giere, geie; gûlen f. bargen gíerje
gieter (de) Jooter (die)
gimber (de) Gänfer (die)
gisel, slach (de) Giesel (ju)
giselje, pytskje gieselje
giselsturtsje wümmelje
gisje, fermoedzje girsje (= giesje, s.d.)
gisje, fermoedzje gisje
gjalp, skreau (de) Skräif(t) (die)
gjalpe, raze galpje
gjin (f., n.) neen
gjin (m.) naan
gjirde (de), biezemryske (it) Pietske (ju)
gjirrich, fûl, deun gíetsich
glans (de) Glans (die)
glânsryk gloorriek
glânz(g)je glansje (z)
glêd glääd
glêdzje, glêd meitsje gläädje
gleon glöinich, (S) glúuinich
glês (it , pl. glêzen Glääs (dät), pl. Gleese
glêsfinster (it) Glääsfinster (dät)
gletsjer (de) Glitsker (die)
glêzene dakpanne Glääsruute (ju)
glide (- glied – gliden), glydzje gliede (hie glit – gleed – glieden)
glide, glûpe, slûpe slippe 1
glide, sljurkje ruutskje
gliderich, glysterich glidderch
glimkje gniffelje, gniffellaachje
glimme (- glom – glommen) glimme (- glom – glommen)
glinsterje glinsterje
gloede, gleonte (de) Gloud (ju)
gluorje, gloarje gloie, (S) glúuje
gluorkje gloorje
glûpe, loere gluupje
glûpe, snappe, slûpe (litte) sluupje
glûpsk, fianich, falsk fielainich
glûpsturtsje luukstäitje
glydbaan foar moalsekken yn ‘e mûne Lairee (die)
glydskje glidderje
glydskje glitskje
glysterich, slibberich slipperch
gnabbelje, gnau(wel)je; gnabje, gnauwe knapperje 1
gnabje, gnauwe gnau(el)je
gnoarje gnurje
gnobje (f. hynders) gnubje
gnyskje gníesje (z)
goarre (de) Sjukte (ju)
goarre, epidemy (de) Süüke (ju)
goarre, gint (de) Gant (die)
goarre, gint (de) Gont (die) (= Gant, s.d.)
goat(t)e (de) Göäte (ju)
goat, skoat, snjit (de) Got (die), (US) Güüt
goatsgat (it) Göätegat (dät)
goatte (de, om rûchskerne) Siepelke (ju)
god (de), pl. goaden; God God (die)
goddeleaze (de) Godloose (die, z)
godgefallich godgefaalend
godstsjinstich religiös
goed by de tiid wêze Beskeed wíete
goed, bêst goud 1
goed; guod (it) Goud (dät) 2, pl. Göidere
goeddwaander (de) Goudesdwooer (die)
goede rie gouden Räid
goederjowsk, rynsk fräigeewich
goedfreed (de) stille Fräindai (die)
goedich, guodlik göidich (= goudich, s.d. )
goedich, guodlik goudich
goedkeap tou goud Koop
goedleauwich lichtleeuwend
goedmoedich goudmöidich
goendei ! gouden Dai !
goes (de) , (pl.) gies, guozzen Gous (ju), pl. Gäise (z)
goffe(r)t, lompert (de) Butkop (die)
gol eepenhoundich
golfstream (de) Gulfstroom (die)
golle” foar nôt Gulf dät)
gong (de) Gong (die)
gong)hout (it) Klom (die)
gongelstôk (de) Hondstok (die
goud (it) Gould (dät)
goudgraver (de) Gouldgreeuwer (die)
goudkoarts (de) Gouldfíewer (dät)
goudstik (it) Gouldstuk (dät)
goudtsjeblom (de) Goartjebloume (ju)
gr. amer ( de) Skoabäkken (dät)
gr. bondel flaaks (de) Boote (dät)
gr. nôtharke (de) Tooge (ju)
graach lije meie liede; jädden ~ múuge
graad (de) Groad (die, R)
graafplak (it, f. turf) Eedgrääb (dät)
grabbelje grabbelje
grânzich, noartsk brumsk
grappich, bizich, potsich putsich
grave (- groef – groeven) greeuwe (hie gräft – grúuf – greeuwen)
graver, doller (de) Greeuwer (die)
graverij, myn (de) Greeuweräi (ju)
greauwen (pl.) Greeuwenge (ju)
grêf (it) Grääf (dät), pl. Greewe
grêfstee (it) Grääfsteede (ju)
grêfstien (de) Grääfsteen (die)
grêft (de) Grääft(e) (ju)
greide, finne (de) Weede (ju)
greidegebrûk (it) Weedebenutsenge (ju)
greidlân (it) Weedelound (dät)
grenen, greinenhout (it) Gräinholt (dät)
greve (de) Groaf (die) 2
grevel (de), bytsje (it) Minnegaid (ju)
grieme, bargje, puozje gräime
grien gräin
grien) beantsje (it), tusearte (de) Kruupboone (ju)
grien) beantsje (it), tusearte (de) Paadlääser (die, z) (= Kruupboone, s.d.)
grien) beantsje (it), tusearte (de) Stokboone ( = Kruupboone, s.d.)
grien; greidlân (it) Gräinte (ju)
grienje gräinje
griente (de) Gemöis (dät)
grif (it) Griffel (die)
griis, grau, skier gríes
gril(k) (de, fûgel) Strandlooper (die)
gril, grize (de) Griddel (die)
gril, grize, bibberkoarts (de) Gríeselge (ju)
grimmitich ferbitterd
grine (f. fee) drinsje (z)
grinsline, swette (de) Skeedlienje (ju)
grinssleat, skiedingssleat (de) Skeedsloot (die)
gripe, grape, pakke, fetsje griepe (hie gript – greep – griepen)
grippel, groppe (de) Gruppe die
grippelje, fuorgje begrupje
grippelje, gropje grupje
grize, gnyskje grinsje (z)
groat meitsje goartje
groat, grôt (de) Goarte (ju)
groede (de); nerf (f. lear) Naarwe (ju)
groetnis (de) Gröitnis (dät)
groetsje, deisizze gröitje
grommelich, prottelich wrakkerch
groppe (de, yn ‘t bûthús) Groupe (ju)
grou meald nôt Grul (dät) 1
grou, bot groaf 1
groubynt (it) Ferbíendsboolke (die)
grouje, grize, grilje, huverje, rydboskje griddelje
grouwe stôk (de) Prängel (die)
grûn (de) Grúunde (ju)
grûndearje, stiftsje grúundje
grûnekkich tjuknäkked
grûnsê (de) Grúundsee (ju)
grûnseadde (de) Grúundseede (ju)
grûnstof (de) Grúundstof (die)
grut / grutter groot / gratter
grut)sprekke (- spreike – sprutsen) spreeke ( hie spräkt – spríek – spreeken)
grutsk hoofäidich
grutsk möitsk
grutsk; aardich goed wreed
grutsk; kein stolt
grutskens (de) Hoofoart (die)
grutt+B2890er gratter
grutte kladde (de) Kladde (ju, bot.)
grutte kladde (de) – Arctium lappa Klooranne (ju) (= Kladde, s.d.)
grutte nút, wâlnút (de) Waalnuute (ju)
grutte skuordoar (de) Groodoore (ju)
grutte wei, hearbaan (de) Heersträite (ju)
grutte wei, hearbaan (de) Heerwai (die)
grutte, gruttens (de) Grööte (ju)
grutter gratter
Gryksk gríechisk
gûl(d)erich huuljen(d)
gûlbek, grynder (de) Huulebälle (die)
gûle, skrieme huulje
gunne gonne
gûnzje sumje
guod (it); besitting (de) Göidere (pl.)
guozzegebraden (it) Brättegous (ju)
gurdle, mulbân (de) Gäddel (die)
gybje (f. seil) giebje
gychelje, gibelje güüchelje
gyk (de) Giek (die)
gymnastykje turnje
ha(e)st Iele (ju) 1
haad (it) Haupt (dät)
haad (it) Hööft (dät)
haadbewiis (it) Hööftbewies (die)
haaddiel (it) Hauptdeel (die)
haadman (de) Hööftmon (die)
haadsaak (de) Hööftseeke (ju)
haadstêd (de) Hööftstääd (ju)
haaier, ûngetider (de) Hoojer (die)
haal, harrel (de) Hoolm (ju)
haalmês (it) Toachsoaks (dät)
haast, gystenens (de) Hoast (ju)
haatsje haatje
haatsje hasje
hage (de) Hääge (ju)
hagebeien (pl .) Hoagele (pl.)
hagedis (de) Ässluuper (die)
hagedoarn (de) Hoageltouden, Hoagelbuusk (die, R)
hagelkerl (de) Hoagel (die)
hakje häkje
hakke (de) Häkke (ju) 2
hakke bargefleis (it) Mät (dät)
haksel, hakstrie (it) Häkkelse (ju)
hakstik (it, f. sok) Häkhúus dät)
hâld (it) Hoold (die)
hâlde (- houd – houden) hoolde (hie haalt – heelt – heelden)
hals (de) Hoals (die, R)
hammer (de) Hoomer (die)
hammerje hoomerje
hammerslach (it) Hoomersleek (die)
hân (de), pl. hannen Hounde (ju), pl. Hounde
hânbree (it) Houndebratte (ju)
handel, hannel (de) Hondel (die)
handelje, hannelje hondelje
handelsfloat (de) Hondelsflotte (ju)
handelsman (de) Hondelsmon (die)
handelsreis (de) Hondelsraise (ju, z)
Handelsstêd (de) Hondelsstääd (ju)
handelswaar (de) Hondelsweere (ju)
handich, feardich, rêdsum, tûk geskikt
handoek (de) Hondouk (die)
hânfet (it, f. swurd) Swäidgriep (die)
hanfol (it) Hondful (ju)
hang, hinge (de, f. doar) Hange, Hänge (ju)
hangizer (it, boppe it fjoer) Hongíersen (dät)
hannel)wize (de) Ferfoaren (dät)
hânsel (it) Hondsel (dät)
hânsel, hânfet (it) Griep (die)
hânskrobber (de) Heedbäärsel (die)
hantearje; drok dwaande wêze hontíerje
hantsjettel (de) Sjooder (die)
hantwurk; hânwurk (it) Hondwíerk (dät)
har híer 2
har(r)ich, moudich daarich
har)spit (it) Spit (dät) 1
har; him; jin; inoar sik
harhammer (de) Hoarhoomer (die)
harje hoarje (R)
harkehaad (it); frisselwurk fan tûken foar ‘t fersterkjen fan ‘e wâlskanten Haude (ju)
harker (de) Lusterer (die)
harkje lusterje
harnas (it) Harnisk (die)
harp (de) Harfe (ju)
harren, oan har him 2
hars (it) Has (dät) 2
harsens (pl.) Brainge (ju)
harspit (it)+B3243 Hoarspit (dät)
hart (it) Hirsk (die)
hart (it), Cervus Hart (die) (= Hirsk, s.d.)
hartoch (de) Heertoch (die)
hast, benei bolde 2
hastich, gysten hoastich
hastich, gysten, rimpen ielich
hate (adj.) ferhast
hate (de) Haatenskup (ju)
hate (de) Has (die) 1
hauk (de) Hauk (die)
haven (de) Hauenge (ju, U)
haven (de) Hoawen (die)
haven)haad (it) Hoawendom (die)
hawwe häbbe (S) (= hääbe, s.d.)
hawwe (do hast, hy hat – hy hie, wy hiene – hân) hääbe (du hääst, hie häd – híed(e) – häiwed)
hawwerich hääbich
hazze (de) Hoase (die, R, z)
hazzemûle (de) Hoasemuule (die)
hazzenút (de) Nuuteboom (die, bot.)
hea (it) Ho (dät)
hea)foarke (de) Fúurke (ju), (U) Fourke
heafoarke (de) Hoofúurke (ju) 1
heak (de), pl. heakken Hoake (die, R), pl. Hoake
heak om’t hea fan ‘e souder te lûken Tuukhoake (die)
heal hoolf, (RS) hoolich
healbroer; kalfbroer Stäifbrúur (die)
healmoanne hoolwe Moune
healrûn hoolfrúund
healsuster; kalfsuster (de) Stäifsuster (ju)
healwei hoolfwais
healwiis hoolfwies
healwiizje, jin tjirgje douje
healwizeling, gek (de); peal mei dwersstokken njonken de hurd Gäk die
hean (de, pl.) Poulrääske (ju, bot.)
hear (de) Heer (die) 1
hear(r)e; behear(r)e heere
hear, leger (it) Heer (dät) 2
hearlik härrelk
hearring (de) Híering, (die), (U) Häiring
hearsker (de) Härsker (die)
hearskippij (de) Heerskup (ju)
hearskje härskje
hearsksuchtich, bazich heersk
heas häisterch
heasouder (de) Hobeen (die)
hechtsje, fêstmeitsje hächtje
hechtsje, kleevje; oanspraaklik wêze haftje
heech boulân (it) Iesklound (dät)
heech oprize hoochraagje
heech stik greide by ‘t doarp Brink (die)
heech; omhegen / heger hooch / haager
heechdútsk hoochdüütsk
heechfean (it) Hoochfoan (die)
heechlizzend hoochlääsend
heechmis (de) Hoomisse (ju)
heechstens höchstens
hefearm (de, fral yn weeftou) Heeuwelte ( ju)
heft (it) Hächt (dät)
heger haager
hegerein (de) Hooge (do, pl.)
heibel meitsje, oangean karjöölje
heide (de) Fodderheede (= Riesheede, s.d.)
heide (de) Riesheede (ju)
heide (de) gjuchte Heede (ju)
heide (de) Heede (ju)
Heidebiezem (de) Heedebäisem (die)
heideljurk (de) Heedhanke (ju)
heiden; segeuner (de) Heeden (die)
heidensk heedensk
heideskiep (it) Heedskäip (dät)
heil (de) Hail (die) 2
heil (it) Hail dät) 1
heiland (de) Hailand (die)
heilje hailje
heilstien, -kerl (de) Hailsteen (dät)
heislik, fûl níetsk
heit (de) (oansprekfoarm) Baabe (die)
heit, faar; skoanheit (de) Foar (die)
heitelân (it) Foarslound (dät)
heitelân (it) Heemat (ju)
hekse-, aksebile (de) Äkse (ju)
heksetsjettel, dusoarder (de) Häksenseetel (die)
hel (de) Hälle (die)
helder, klear kloor 2
heldersjende (de) Hälkieker (die)
heldersjende (de) Spoukkieker (die)
helicoptère (de) Hoochskrúuwer (die)
helje hoalje (R)
helm (de) Hälm (die)
helmhout (it) Hälmholt (dät)
helmstôk (de) Stjúurpänne (die)
help (de) Hälpe (ju) 1
help(er) (de) Hälper (die)
helpe (- holp – holpen) hälpe 2 (- holp – holpen)
helpleas hälploos
helptroepen (pl.) Hälptroppen (pl.)
helsk, dealsk hälsk
helspoarte (de) Hällenpoute (ju)
helt (de) Häld (die)
helte (de) Haaldeel (die)
helter (it) Haalter (ju)
herberch (de), weardshûs (it) Härbíerge (ju)
herberchlibben (it) Weershúuslieuwend (dät)
herberge (de), weardshûs (it) Gasthúus (dät)
herberge, kroech (de) Krouch (die), (U) Kruuch
herbergje behärbíergje
herne (de) Winkel (die) 1
hert (it) Haat (dät)
hertlik haatelk
heul(j)e, gearspanne mei … touhoolde mäd…
heup(e)bonke (de) Hufteknooke (die)
heupe, skammel (de) Hufte (ju)
heuvel, hichte (de) Höäwel (die)
hichte (de) Höchte (ju), (S) Hachte
hichte fan ien turfstek (mjitte by ‘t turfgraven) Kläm (dät)
hiel(endal) gans
hiel, heel heel
hielendal genêze uutheelje
hielendal ryp wurde uutriepje
hielje, genêze ferheelje
hielje, heelje, genêze heelje
hielje, tichtgean touheelje
hieltyd, hieltiten allemoale
hiem (it) Hoafruum (die)
hier (it) Híer (dät), (U) Häir
hier (it); hierren (pl.) Híere (pl.)
hier, pacht (de) Híere ju), (U) Häire
hierbreed (it) Híeresbratte (ju)
hiere híere, (U) häire
hiere, pachtsje paachtje
hierjild (it) Híerejäild (dät)
hierknoedel (de) Tüüt (die)
hierkontrakt (it) Híerbräif (die)
hierlok, tûfe (de) Tolle (ju)
hierrich híerich
hikke (de) Häk (dät) 1
hikkelje hietselje
hillich hillich (s. hälge)
hillich ferklearje hillich spreeke
hillige hälge (adj.)
hillige (adj. hälge
hillige (de) Hillige (die)
hillige, hillich gehilliged
him him 1
him ôfspylje, barre foar sik gunge
himd (it) Hoamd (dät, R)
himd (it) Unnerhoamd (dät)
himel (de) Heemel (die)
himelfeart (de) Heemelfoart (ju)
himelsk heemelsk
himmel hämmelch
himmelje; jin opsier(j)e, opsnolkje hämmelje
himp (de) Hoamp (die, R)
himpnettel (de) Dungele (ju, bot.)
hin (de) Hanne (ju)
hinder, beswier (it) Hinder (dät)
hinderje, lette; fer-, behinderje, belette hinderje
hingje hongje
hinkje humpelje
hinkje, hinkelje hinkje
hinne wai 2
hinne waie (= wai 2, s.d.)
hinne en wer wai un wíer
hinne)pyk (de) Suuken (dät)
hinne-, fuortgean waigunge
hinnefuorje Koarel tousmiete
hinnehok (it) Hannesküül (dät)
hinneljedder (de) Hannelaadere (ju)
hinnenêst (it) Hannenääst (dät)
hinnerik (it), hinnestôk (de) Hannerik dät)
hinnesouder (de) Hannewíeme (ju)
hippe, hip(pel)je hupje
hispel, haspel (de) Haspel (die)
hispelje, haspelje haspelje
histoarysk geskichtelk
histoarysk historisk
hja (f. sg.) ju 2
hja (pl.) jo
hjeldei (de) Halgedai (die)
hjeljûn (de) Fíeräiwend (die)
hjelt(e) (de) Hilt dät)
hjerst (de) Häärst (die)
hjerst(nacht)froast de) Häärstfroast (die)
hjerstich häärsterch
hjerstsinne (de) Häärstsunne (ju)
hjidde (de) Häide (ju)
hjir en dêr híer un deer
hjir of dêr híer af deer
hjir(re) híer 1
hjirbringe haarbrange
hjirby híerbie
hjirfoar híerfoar
hjirhinne stjoere, komme litte häärstjúure
hjirmei híermäd
hjirmei, -fan, -troch híertruch
hjit heet
hjitkop (de) Fjúurkop (die)
hjitte(ns) (de) Hatte (ju)
hjitte, befelje befeele ( – befäl – befällen)
hjitte, hite ( – hiet – hiten) heete (hie hat – híet – heeten)
hjitter hatter
hjoed däälich
hjoeddeisk hüütich
hjouwer de) Hoawer die), (U) Heeuwer
ho(u) ! hou !
ho(u)! holt!
hoale (de) Grotte (ju)
hoalje, bewuolje hülje
hoanne (de) Hoone (die)
hoannebalke (de) Hooneboolke (die)
hoarizon (de) Horiesont (die)
hoarn (it, de) Houden (dät), (U) Hudden
hoarnbij, (hynste)brims (de) Doarne (ju) (= Doddene, s.d.)
hoarnbij, (hynste)brims (de) Doddene (ju)
hoarne (de, f. bist) Fäihouden (dät)
hoarnkeatling (it) Kúukätte (ju)
hoarnwiif (it), hoarnmoer, goedfrou (de) Batmúur ju) (= Fraumúur, s.d.)
hoarnwiif (it), hoarnmoer, goedfrou (de) Fraumúur (ju)
hoarte, skuorre; ferskeuke rukje
hoas (de), pl. hoazzen Hoose (ju, z) 1
hoas (de, f. wetter), pl. hoazen Hoose (ju, z) 2
hoasbân (de) Hoosebeend (dät, z)
hoast (de), hoastjen (it) Host (die)
hoastje hostje
hoe (‘t) wo
hoed (de) Houd (die)
hoeden bedäftich
hoeden, foarsichtich foarsichtich
hoedenens (de) Uumsicht (ju)
hoedenens, foarsichtigens (de) Foarsicht (ju)
hoeder (de) Höid (die)
hoef, hoech, hoof (de) Houf (die), Houch
hoefizer (it) Houfíersen (dät)
hoefolle woofúul
hoege hougje
hoeke (de, yn keamer, lân) Timpe (die) 1
hoeke, herne (de) Houk (die)
hoekhâlde standhoolde
hoekspyn (it) Houkskap (dät)
hoe’n, hokker wät foar
hôf; hiem (it); pleats (de) Hoaf (die)
hôfdo (de) Holtdúuwe (ju)
hoflik, fatsoenlik hoffelk
hôftsjerke (de) Hoafsäärke (ju)
hok (it) Hutte (ju)
hokker dan ek irgendeen
hokker; somlike wäkke(r)
hokker; somlike wukke ( = wäkke, s.d.)
hokling (it) Bäist (dät)
hol hol
hol (it), hoale (de) Hööle (ju)
holder (de) Moasieme (ju)
holder; broed bij (de) Droane (ju)
holdoek (de) Híerdouk (die)
holle; kop (de) Kop (die)
holte (de) Hollegaid (ju)
honger, hûnger, skroei (de) Smoacht (die, R)
hongerich, roppich smoachtich
hongerje, hongerlije; smachtsje smoachtje
honk, thús (it) Heem dät)
hoopje hoopje
hope, ferhopinge, ferwachting (de) Hoopenge (ju)
hopwynsels (de, pl.) Hoppe (ju)
horizontale dakbalke (de, op ‘e muorre) Múurploate (ju) (= Múurstrang, s.d.)
horizontale dakbalke (de, op ‘e muorre) Múurstrang
horloazje (it) Halloosje (ju, z)
hotsje, skerpje wätje
hotte, wette (de) Wätsteen (die)
houk, skoffel (de) Häkke (ju) 1, (S) Häkker (die)
houkfrucht (de) Häkfrucht (ju)
houlik (it) Hilk (die)
hout (it) Holt (dät) 1
hout)draaier (de) Traaler (die)
hout)fykje snitkje
hout-, seachmûne (de) Soagemäälne (ju)
hout-, wâldsnip (de) Wooldsnäppe (ju)
houtakster (de) Häägakster (die) , (S) Holtakster
houtakster (de) Huchepucher (die) = Häägakster, s.d.
houten amer (de, op skip) Pusse (ju, z)
houten hûs [it] Holthúus (dät)
houten sket, beskot (it) Holtfersleek (die)
houtene bal (de, foar ‘t “Kallen”) Kúuse (ju, z)
houtene kraan Swik (dät)
Houthannel (de); houtstek (it) Holtsteek (die)
houtpylk (de) Pudderääske (ju, bot.)
houtskoal (de) Holtkoole (ju)
houtsnip (de) Holtsnippe (ju)
houwe mei heksebile äksje
houwiel (it) Pieke (ju)
hûch (de) Huuk (die)
húchelder (de) Glisner (die)
hûd (de), fel (it) Häid (ju) 1
hûdfin, pûst (de) Finne (ju)
hûkearzje deelhurkje
hûkearzje hurkje
húl (de, f. nôt) Bagge (ju)
hulst (de) Dullehúunde (pl.)
hûn (de); hurdstel (it) Húund (die)
hùndert hunnert
hûnderten (pl.) Hunnerte (pl.)
hûnebei (de) Fuulbäie (ju, bot.) 1
hûnehok (it) Húundehutte (ju)
huning, hunich (de) Huunich (die)
huningopbringst (de) Dracht (ju) 1
huningskiif (de) Huunichmoarte (ju)
huningskiif de) Moarte (ju)
húnsk höönisk
húnsk skoi
hûnsstjerre (de) Húundsstíerne (die)
hurd häd
hurd (de) Häid (die) 2, (U) Hid
hurd fuortstowe; peilje, bedjipje pielje
hurddrave, drave tauje
hurddraven (it) Wädloop (die)
hurde bûde (de) Knurre (die)
hurde bûde (de); stôk Knubbe (ju)
hurdrinne gau loope
hurdzje hädje
hûs (it), pl. huzen, hûzen Húus (dät), pl. Húuse (z)
hûs foar (de) boaden Tjoonsthúus (dät)
húsdoar (de) Húusdoore (ju)
húshâlding (de) Húusho(lle)nge (ju)
húshâldster (de) Húushollerske (ju)
húshimmelje skummelje
húske (it) Hüüsken (dät)
húslok (it) Dunnerkrúud (dät)
húslok (it) Húuslook (dät)
húsmanje húusje (z) 2
húsrie (it) Íengedöönte (dät)
hússkille (de) Húusskälle (ju)
húswurk (it, f. froulju) Húusoarbaid (dät)
huverje; grize skudderje
huzebou (de) Húusebau (die)
hy komt deroan oungungen, hie kumt ~
hy, hij; er hie
hymje (f. minske) häächje, (S) hichje
hynder (it) Hoangst (die, R) 1
hynst (de) Hingst (die)
hynste)rip (it) Reepe (ju)
hynste)rosse rosje
hynstebiter (de) Hoangst (die, R) 2
hynstebiter (de) Päärtjen (dät) 1 (S) uülde Hangst
hynstebiter (de) Rüüderhoangst (die)
hynsteblom (de) Hoangstebloume (ju) (= Húundebloume, s.d.)
hynsteblom (de) Húundebloume (ju, bot.)
hynstefôle (de) Hingstfoole (die)
hynstegereid (it); beage (de) Síele (die)
hynstekop (de) Hoangstekop (die)
hynstetúch (it) Tjuuch (dät) 2
hynstich, willich wêze (f. merjes) hingstje
idee (it), ynfal (de) Idee (ju)
idel, (eigen)wijs strunsk
iel (de) Äil (die)
iel)reager (de) Skietreeger ( = Reeger, s.d.)
iel)reager (de) Fiskreeger (= Reeger, s.d.)
iel)reager (de) Reeger (die)
ielmis, jefte (de) Aalmoose (dät, z)
ien (m.) aan
ien (num.f.n.) een
ien by de lurven pakke Kanshoake, bie dän ~ kriege
ien dy’t de boel troch ‘t gat sjocht Lúurongel (die)
ien dy’t foar in oaren in faam freget Däägensmon (die)
ien(ris) moal 3
ienderlei, itselde eenerlai
iene (de, it) eene (die, ju, dät)
ieneagich eenooged
ienfâld(igens) (de) Eenfachhaid (ju)
ienfâldich eenfach
ienheit (de) Eenhaid (ju)
ienlik, iensum eensoam (R, z)
ienlûdich, ientoanich eentöönich
iennichst eensich
ienriedigens, iensens (de) Eenegaid (ju)
ienris eenmoal
ienris, ienkear insen
iens, ienriedich eenich
iepen eepen
iepen dwaan, iepenje eepenje
iepen)plúzje, -puolje+A1058 böötelje
iepenbier eepenlik
iepenbier eepentelk (= eepenlik, s.d.)
iepenbierje eepenboarje
iepenbrekke eepenbreeke
iepengean eepengunge
iepening (de) Eepenge (ju)
iepenklauwe apkratsje
iepenskuorre eepenriete
iepensnije eepensniede
iepenwurke seame (de) Holnäid (ju)
ier (de) Íere ju), (U) Äire
ier (de, mei bloed) Äddere (ju)
ier, betiid ädder
ierappel (de) Tuffelke (ju)
ierappelfjild (it) Tuffelkeäkker (die)
ierappelkûle (de) Tuffelkekäller (die)
ierappellân (it) Tuffelkelound (dät)
ierappelskyl (de) Tuffelkeskil (dät)
ierdbei (de) Äidbäie (ju),
ierdbeving, -skodding (de) Äidbieuwjen (dät)
ierde; grûn (de) Äid(e) (ju), (U) Idde
ierden äiden
ierden wâl (de) Äidwaal (die)
ierdholder (de) – Bombus terr. Äidieme (ju)
ierdkarre, karrebak Bakkoare (ju)
ierdklute (de) Klüüte (= Kluute, s.d.)
ierdklute (de) Kluute (ju)
ierdkoarste (de) Äidkoarste ju)
ierdmantsje (it) Oolke (die)
ierdoerflak (it) Äidbupperkaante (ju)
ierdsk guod (it) Waareldsgoud (dät)
ierdswel (de) – Riparia rip. Äidswoalke ju)
ies (it); dauwjirm, daukert (de) Äise ju, (z)
iest (de) Tíere (ju)
ieu (de) Jíerhunnert (dät)
ieze, ieskje äisje (z)
igge, wâl (de) Ouger (dät)
iik, ikenbeam (de) Eeke (ju), Eekenboom (die)
iikhoarn (de) Kateeker (die)
iis (it) Íes (dät)
iisfûgel (de) Íesfuugel (die)
iiskâld, stienkâld íeskoold
iispoarte (de) Íespoute (ju)
iisskosse (de) Íesskusse (ju)
iisskosse (de) Skusse (ju)
iistek (it) Íesdääke (ju)
iistiid (de) Íestied (ju)
ik iek
ikebosk (de) Eekenhain (die)
ikel, ekkel (de) Äkkene ju
ikelhiem (it) Boomekomp (die)
imme dy’t yn ‘e omkriten wennet Anwooner (die)
immen wäl 2
immen be-, omprate, belêze íenspreeke
immen berabje bebaale, aan ~
immen berabje bekoierje, aan ~
immen beselskipje gesälje, sik ~ tou aan
immen de grize oer de grouwe jeie Griddele, aan do ~ úur dän Pukkel joagje
immen dy ‘t jin oeral efternei rint Siephuntjen (dät)
immen dy’t krukt Lunkebeen (die)
immen eat belette ferweere, aan wät ~
immen eat ûntfytmanje fjunnelje
immen eat) takenne toukanne
immen freegje om… anweese uum…, aan ~
immen graacha lije meie jädden; aan ~ liede múuge
immen oan eat helpe toudäägenje, aan wät ~
immen oerfalle häärfaale, úur aan ~
immen priizgje, yn ‘e hichte stekke beproalje, aan ~
immen raar te fiter hawwe faksíerje, aan ~
immen wat wiismeitsje apbíende, aan wät ~
immen wjirgje, smoare toutaie; aan dän Hoals ~
immen yn ‘e jas helpe ounhälpe, aan dän Moantel ~
immen) apart nimme biesiedeníeme
immen) beskrobje, kapittelje toadelje
immen) earm handelje uuthondelje
in (art. m.,n.) ‘n 1
in (f.) eene = (‘ne, s.d.)
in (f.) ‘ne
in bytsje; inkelden min 2
in dei reizgjen Deegesraise (ju)
in dronk ynstelle proostje (= toostje, s.d.)
in dronk ynstelle toostje
in feart) delfarre häärunnerfoare
in ferfaltsje hawwe, boffe slumpje
in geheim ferklappe uutbaale, wät Stilkenes ~
in hûs sette húusje (z) 1
in húshichte Húushöchte (ju)
in kopfol kofje Kopful, ‘n ~ Koafje
in merk jaan, merke markíerje
in nacht oerstean úurstounde
in pear hânfol Hondeful (‘n poor ~ )
in pear, inkelde poor, ‘n ~
in rjochte lyn ‘ne lieke Líenje
in skip yn ‘e line lûke lienje 2
in spultsje f. tafal Glukseeke (ju)
in stjerrende betsjinje begjuchte 2
in swietrook ôfjaan duftje
in tiidlang, skoftke Tiedloang, ‘ne ~
in trêde Träädel (dät)
in trep delgean deeltrapje
in tût meitsje túuterje 1
in wâl, dyk opsmite waalje
Ingelsk ängelsk
Ingelskman (de) Änglounder (die)
ingster (it) Änster (ju)
inkeld oankeld R), (U) änkeld
inkeld mar bloot 2
inkeld, apart eenpeld
inkelde boom oan wein (de) Eenboom (die)
inkelde, somlike eenige
inkelden, guon oankelde
inket (de) Äänket (dät)
inoar enunner
inoar ferdrage, (it) meiinoar roaie kinne ferdreege; sik ~
inoar, elkoar eenour (sik ~ )
int, leat (de) Äänketpot (die)
intsje ääntje
it (art. n.) dät 1
it (pron.) et
it by ien ferbruid hawwe ferbrüüd, et mäd aan ~ hääbe
it dak derôf dwaan/ôfskuorre (b.g. troch stoarm) outäkke
it deroer iens wêze eenich; sik ~ weese
it dozyn je Duts
it duldzjen Duldenge (ju)
it fersjoen, begrepen hawwe op …. ousäin, et ~ hääbe ap &hellip.
it foarmsel jaan fíermje
it iens wurde eenigje, sik ~
it iepen fjoer mei jiske bestopje, berekke toustrieke
it ierdske libben Äidenlieuwend (dät)
it lân yn loundíen
it maklikst ap lichtste
it mienskiplik brûken f. greiden Meeweede (ju)
it muoit my dät spiet mie
it oerjaan ätterreeke
it oerstreamde gebiet Floudgebíet (dät)
it opblazen Sprängenge (ju)
it opfolgjen Befoulgenge (ju)
it prykjen fan ‘e fingers Nailekällen (dät)
it sil my nij dwaan näi; et skäl mie ~ dwoo
it skriftlik fêstlizzen Beúurkundenge (ju)
it stik stukwiese
ite (- iet – iten) iete (hie it – eet – ieten)
iten (it) Ieten (dät)
iten, foer (it) Neerenge (ju)
itens)panne (de), board (it) Täller (dät) 1
itensammerke (it) Kätlapper (die)
itensfoarke (de) Goabel (ju, R)
itensiederspanne, itenspôt (de) Ietelpot (die)
itenstiid (de) Ietenstied (ju)
itenswaar (de) Ietelweere (ju)
itenswaar, iterij (de) Ieteräi (ju)
itersfeest (it) Smúus (die) 2
itigje iekje
itigjen (it) Ieke (ju)
iver (de) Íewer (die)
ivich eewich
ivichheit (de) Eewichkaid (ju)
ivoar, elpenbien (it) Älfenbeen (dät)
izer (it) Íersen (dät, z)
izerne pot mei trije poaten Klinkpot (die)
ja jee
jaan (hy jout – joech – jûn); oerjaan, -rikke reeke (hie rakt – roate (R) – roat (R)
jaan, taskikke konsedíerje
jaar (it) Jadder (dät), (US) Jaader
jacht(erij) (de) Jaacht (ju)
jacht)roer (it) Rúur (dät) 2, (U) Rour
jachtakte (de) Jaachtkoarte (ju)
jachthoarn (de) Jaachthouden (dät)
jachtich wêze fan hûnen, katten en bargen joagje (R) 2
jachttiid (de) Jaachttied (ju)
jager (de) Jeeger (die)
Jahrzehnt (das) tjoon Jíere (do)
jak; jaske (it), kile (de) Jikkel (die)
jammerje jammerje
jangattich, potsjegnuverich koksk
jank(j)e jauerje
jarre (de) Jeere (ju)
jarredobbe (de), -gat (it) Jeerdobbe (die)
jefte (de) Gift (ju) 2
jefte (de) Goawe (ju, R)
jefte, bejeftigens (de) Begoabenge (ju)
jeie (- jage – jage); jachtsje joagje (R) 1
jeld, âlderdom (de) Oaler (dät, R)
jelne (de) Äälne ju)
jeneverstrûk (de) Wacholder (die)
jerk (de) Woode (die)
jern (it) Jäiden (dät), (U) Jidden
jern (it, twynd) Twien (die)
jerne, graach jädden
jernmjitte (de, f. 8 haspelslaggen) Bíend (dät)
jernmjitte (de, f. 8 haspelslaggen) Knip (dät) (= Bíend, s.d.)
jernskieder (de, yn weeftou) Bräiskeede (ju)
jerntried (de, twynd) Twienträid (die)
jeuzel, kletsmajoar (de) Dweel (die), (S) Dwäl
jeuzelje, eamelje kwäädelje
jicht (de) Jicht (ju)
jier (it) Jíer (dät)
jierdei (de) Jíersdai (die)
jiergong (de) Jíergong (die)
jierliks jíerelk(s)
jierring (de) Jíeresring (die)
jiertal (it) Jíertaal (ju)
jiertiid, tiid fan ‘t jier (de) Jíerestied (ju)
jild (it) Jäild (dät), (S) Jíeld
jild (yn)barre Jäild íenbeere
jild der troch bringe ferjuubelje
jilde (- gou – gouwen) jäilde (dät jält – goolt – gúulden)
jildich; deugdsum gultich
jimme (net nom.) jou 1
jimme (nom. pl.) jie 1
jin (fer)roer(j)e rüürje, sik~
jin (oan)kantsje, jin fersette kaantje 2, sik ~
jin bedimje betíeme, sik ~
jin behearskje bebiete, sik ~
jin bejaan bereeke, sik ~
jin bekommerje, bekroadzje kummerje, sik ~
jin bemuoije, ynlitte, ôfjaan mei befoatje, sik ~ mäd
jin bestelle, besteegje besteedigje, sik ~
jin besûndigje fersäändigje, sik ~
jin betinke, bekoarje besinne, sik ~
jin bewis(sig)je bewisje, sik ~
jin delbûge deelbukje, (U) deelbeegje
jin delsette, festigje ansíedelje, sik ~
jin delsette, fêstigje síedelje
jin der tsjin fersette juunsätte, sik deer ~
jin eat ynbyldzje íenbilgje, sik wät
jin fer-, benoegje begnöigje, sik ~
jin ferhelje, better wurde, opknappe ferhoalje, sik ~
jin ferite úuriete, sik ~
jin ferklaaie ferkloodje, sik ~
jin fernuverje, ferwûnderje wunderje, wunnerje, sik ~
jin fersinne; derop fertocht wêze fersjo; sik ~
jin ferslokke fersluuke; sik ~
jin ferstopje fersteete, sik ~
jin fertaaste fergriepe, sik ~
jin ferwarre weere, sik ~
jin ferwarre, jin te war stelle Weer; sik tou ~ sätte
jin haastje hästerje
jin haastje, oanmeitsje; dwylje iel(j)e
jin oan in beamtûke op en del fearje litte wíegelwaggelje
jin oanslute ansluute, sik ~
jin oanstelle, jin tjirgje tíerje (sik ~ )
jin oereinjaan apriskje, sik ~
jin ôffreegje sik befräigje
jin ophâlde litte ferwielje, sik ~
jin rêde mei &hellip.; jin ynlitte mei &hellip. kloorje, sik ~ mäd
jin skamje skoomje, sik ~
jin tebek-, weromlûke touräächluuke, sik ~
jin wachtsje, warje, oppasse woarje; sik ~
jin) beriede beräide (sik ~ ) 2
jin) ferbliidzje, ferhûgje hoagje (R), (sik ~ )
jin) ferhùgje, ferbliidzje, bliid wêze fraue, (sik ~)
jinsels) oerlibje úurlieuwje (sik)
jinsen junner
jiske (de) Ääske ju)
jitte (- geat – getten) joote (hie jut – goot – geeten
jitte, noch noch
jittik (de) Äätek (die)
jittik (de) Wienäätek (die)
jo (nom. sg.) jie 2
jo (sg., net nom.) jou 2
Joad (de) Júude (die)
joadsk júudsk
jok, jûk (it) Juk (dät) 1
jok, jûk (it) Ommerjuk (dät) (= Juk 1, s.d.)
jong jung
jong junk = jung, (s.d.)
jonge beam, dy’t ferplante wurde moat Teeling (die)
jonge, feint (de) Wänt (die)
jongerein (de) Júug(en)d (ju)
jongfaam (de) Jungwucht (dät)
jongfeint (de) Burs(k)e (die)
jongfeint (de) Jungmon (die)
jongfolk (it) Jungfoulk (dät)
jongje jungje
jonker (de) Junker (die)
jonkheid (de) Junkhaid (ju)
jou jou 3
jubelje, jûchheie juubelje
jûchhei (it) Juubel (die)
jûchje húuwje
jûchje, jùchheie júuchje
jûkel (de) Íesjuukel (die)
jûkel (de) Juukel (die)
jûkje, jokje juukje
jûn (de) Äiwend (die), (S) Eeuend
jûns säiwens
jûnsmiel (it) Äiwendieten dät
jûnsrea (it) Äiwendrood dät
jûnstjerre (de) Äiwendstíern (die)
jûnwyn (de) Äiwendwíend (die)
jûpe, jurk (de) Klood (dät), pl. Kloode
just, krekt juust
juster jäärsene (U) jüssene
justerjûn jäärsen(e) Äiwende
juwiel (it) Juuweel (dät)
k)ring, rûnte (de) Kring (die)
ka (de) Doole (ju)
kaai (de) Koai (die, R)
kaaiblom (de) Kuukuuksbloume (ju)
kaaisgat, slot(s)gat (it) Koaigat (dät)
kaakbonke (de) Sookenknooke (die)
kaam (de), pl. kam(m)en Koum (die), pl. Koume
kaam (de, oan weeftou) Äffener die)
kaart (de) Koarte (ju)
kade, kaai (de) Koaienge (ju, R)
kajút (de) Kajüüte (ju)
kakebien (it) Keeuwebunke (die)
kakke kakje
kakkerlak (de) Kakkerlakke (ju)
kâld koold
kâlder kaller
kâlder kaller
kalinder (de) Kalänner (die)
kalk ( de) Kalk (die)
kalk (de) Koolk (die,Uu)
kalkje kalkje
kalkstien (de) Kalksteen (die)
kalmuswoartel (de) Karmswuttel (ju)
kamelle (de) Kamälde (ju, bot.)
kamiel, (de, it) Kamäil (dät)
kammeraat, maat, stalke (de) Kamroad (die)
kamp (de, stik lân) Komp (die)
kanaal (it), feart (de) Kanoal (dät)
kandler, ljochter (de) Kandler (die)
kanne, bus (de) Kanne (ju)
kanon, kanûn (it) Kenunne (ju)
kanselderij (de) Kanslai (ju)
kant, kânt (de) Kaante (ju)
kantelje, kantsje kaantje 1
kanten râne (de) Biesats (die)
kantich, hoekich kaantich
kantsjeroas (de) wüülde Rouse (ju)
kapje; houwe; slaan haue (- häuw – hauen)
kaptein (de) Kaptain (de)
kar (de) Köär (ju)
kar(k)je; kroadzje koarje
kar)rider; kroader (de) Koarder (die)
karfol; kroadfol (it) Koareful (dät)
karre, keure kääre
karre, keure köäre 1
karre; kroade (de) Koare (ju)
karring, keuring (de) Köärenge (ju)
karspel (it), parochy (de) Sä(är)spel (dät)
kas(t) (de) Skap (dät)
kastanje (de) Kastanje (ju)
kastelein, weard (de) Weerd (die)
kastiel, slot (it), stins (de) Kastäil (dät)
kastijing (de) Tuchtenge (ju)
kat (de) Kat (die) 1
katoen (it), bomwol (de) Boomwulle (ju)
katrol, skiif (de) Kurrel (die
katrolhâlder (de, yn weeftou) Pläiene (ju)
katsje (it) Kitse (ju)
kattepanne (de) Kattebäkken (dät)
kattesturt (de) Kattestäit (die, bot.)
katûle (de) Katuule (ju)
keakelje koakelje
keakelje (f. hinnen) goakelje (R)
keakelje, tige prate swätje
keal koal (R)
keal (it), pl. Keallen Koolich (dät), (U) Kool(i)f, pl. Koolgere, Koolwere
kealfrette koalfreete
kealkop; keale holle (de) Koalkop (die)
keap (de) Koop (die)
keaper (de) Kööper (die)
keapje (- koft – kocht – koft – kocht) koopje
keaplju (pl.) Koopljuude (pl.)
keapman (de) Koopmon (die)
keapmanskip, keappenskip (de) Koopenskup (dät)
-kear, -reis moal 2
kear, reis (de); plak (it), smet (de) Moal (dät) 1
kear, swaai (de) Weendenge (ju)
keare, krieme kíere, (U) käire
kearkring (de) Weendekring (die)
kearn (de) Kääden (die)
kearpunt (it) Traalpunkt (die)
kears (de) Käärse (ju)
keat (de, f. hynder) Koote (ju)
keat (de, f. keatling) Glid (dät), pl. Glíedere
keat(ling) (it) Kätte (ju)
keatsebal (de) Koatsebal (die
kêde (de); flearbloeisel (it) Kidde (die)
keep, kern, sneed (de) Käärwe (ju)
keffe, kefje; piipje (f. piken) jalpe
keffe, kifje blíekje
kegel (de) Keegel (die), (U) Kíegel
kegelje keegelje, (U) kíegelje
kegelspul (it) Keegelspil (dät)
keinens, grutskens (de) Stolt (die)
keizer (de) Kaiser (die, z)
keizerlik kaiserelk
keizerryk (it) Kaiserriek (dät)
kelder (de) Käller (die)
kening (de) Kööniek (die)
keninginue (de) Köönigin (ju)
keningssel (de, f. bijen) Múurdop (die)
keninklik köönichelk
kenne (hy ken – koe – kend) kanne (hie koant (R) – koande (R) – koand (R))
keppel skiep (de) Haskup (die)
keppel, drift; reed, drift, wei; driuw, oandrift (de) Drift (ju)
keppel, kloft Koppel (die)
keppelje koppelje
kerbiel (it, yn ‘e skuorre) Stäkbeen (dät)
kerl, koarel (de) Koarel (dät) 1
kers (de) Säärse (ju)
kertier, ûnderdak (it) Kwattíer (dät)
kêssen, kjessen (it) Kääsen (dät)
Ketier (it) Ketíer (dät), Ketíerúure (ju)
ketterij (de) Kätseräi (ju)
keunst; kundigens (de) Kunst (ju)
keunstdong (de) Kunstdunger (die)
keunsten, oanslaggen (pl.) Kunsten (pl.)
keunstgreide (de) Trjaaske (ju)
keunstich kunstful
keunstmjittich; keunstich kunstelk
keunstner (de) Kunstler (die)
keutel; stront (de) Köätel (die)
kezyn (it) Kesien (dät, z)
kibje, tsiere, kreauwe kieuwje (hie kift – keeuw – kieuwen)
kidelje kiddelje
kiel (de) Kääle (ju)
kiel skraabje, brimme skrämme
kiel, strôt(e) (de) Sluuk (die)
kies (de) Käise ju, z)
kieze (- keas – keazen), foar kar nimme, karre köäre 2
kieze; stimme wääl(j)e
kiezzich sjen; digerje kíesje (z) 1
kij, kobisten (pl.) Bäiste (pl.)
kikkert, froask (de) Poage (die)
kikkertsdril (it) Poageglidderske (ju), (U) Puddegrauelse
kin (it) Keeuwe (ju)
kinkhoast (de) Stikhost (die)
kinne (- koe – kinnen) konne (iek, hie kon, du koast, wie konnen(e) – kuud(e) – kuud)
kiste (de) Kit (dät)
kiste, bak, doaze (de) Bak (dät)
kjel meitsje ferfíere
kjel meitsje skräkke 2
kjel wurde, skrikke, skrilje skräkke 1
kjeld (de) Keelde (ju)
kjimje, útsprute Kiensel (dät)
kjimme keeme
kjimplant (de) kinsk
kjitte, dridze (de) Dräk (die) (= Keete, s.d.)
kjitte, dridze (de) Keete (ju)
klaai (de) Kloai (ju, R)
klaaie kloodje (hie kloodet, klat – kloodede, klatte – klooded, klat
klaaigrûn (de) Kloaigrúunde (ju)
klabats (de) Flaaskappel (die)
klacht(e); eask (de) Kloage (ju, R)
kladderje, klatterje klauerje
klam(mer)je klammerje
klam, damp klom
klam, klim, stap (de) Klämme (ju)
klamme, klammerje klämme
klampe, heap, bult (de) Hoop (die) 1
klanderje; omseamje, ôfbruie walkje
klank (de), lûd (it) Kloang (die)
klap)bos (de) Knalbusse (ju)
klappe, flappe; útkomme, strike klappe
klapperje klapperje
klas(se) (de) Klasse (ju)
klauwe yn ‘t sân (f. hinnen) pluuderje
klauwe, skraabje (f. fee, b.g. hynders) púurje
klauwe; krevelje kraabje
klauwe; krevelje kraawje (= kraabje, s.d.)
klaver (de) Kleeuwer (die)
klaverblêd (it) Kleeuwerblääd (dät)
klean (pl.), klaaiing (de) Kloodere (pl.)
kleankast (de) Klooderskap (dät)
klear komme kloor wäide
klear(ebare) púur
klear, ree fäidich (= kloor 1, s.d.)
klear, ree kloor 1
klearens, ljochtens (de) Ljoachtegaid (ju)
klearrichheit (de) Kloorhaid (ju)
kleaster (it) Klaaster (dät)
Kleaster)oarder (de) Oarden (die)
kleasterfeint (de) Klaasterknächt (die)
kleasterlik klaasterelk
kleasterskoalle (de) Klaasterskoule (ju)
kleau (de) Kleeuw (ju)
kleau, spjalt (de, yn ‘e grûn) Slucht (ju)
kleaune (de) Kljoun (dät)
kleauwe, spjalte kleeuwe
kleie (hy klaget – klage – klage) kloagje (R)
kleirop (de) Kloageroup (die)
kletse klatskje
kletse, snetterje snaffelje
kletse, snetterje snoabelje
kletse, tsjottelje, smûzje smúusje (z) 2
kleur (de, fan gesicht) Klöär (die) (s. ferskjoote)
kleur; ferve (de) Faawe (ju)
kleurepracht (de) Faawenpracht (ju)
kleurich faawich
kleurleas faaweloos
kleve, kleevje, klibje klieuwje
kliemsk, klibberich klieuwsk
klimatysk klimatisk
klink (de, f. doar) Klinke (ju)
klinke (- klonk – klonken) klinge ( – kloang – kloangen)
klinkert (de) Klinker (die)
klinkneil, nyt (de) Näid (ju) 2 (= Níete 2, s.d.)
klinkneil, nyt (de) Níete (ju) 2
kliuwe (- kleau – kleaun), kladderje klieuwe (hie klift – kleeuw – klieuwen)
kliuwe, klatterje klieuwerje
kloek, sunich spoarsoam
kloet (de) Kloutstok (die)
kloetsje kloutje
kloft (de) Skoar (ju, R)
kloft, ploech (de) Trop (die)
klok (de Klokke (ju)
klokhús it, (f. frucht) Käädenhüüsken (dät)
klokje (f. briedhin) kluukje
klokketoer (de) Kloktouden (die)
klokliede baierje
klomp, holster (de) Hosk (die)
klomplears (de) Stöäwelhosk (die)
klongelje, loaikje klüngelje
klonte (dee, yn molke) Klunder (die)
klopje klopje
klosse (de) Klos (die)
klucht, pots, grap (de) Putse (ju)
kluftich, kluchtich kluftich
kluzener (de) Klúusner (die, z)
knappe fan ‘e naden (fan nauwe klean) kíesje (z) 2
knarsbien (it) Gnuuster (die)
knarse knapperje 2
knarse (mei de tosken) knaasterje
knarse, knisterje, knappe knaapje
knarse, kreakje gnasterje
knarse, kreakje gnisterje (= gnasterje, s.d.)
kneep (de); lyfke (it) Kníep (die)
kneppel (de, oan treed f. weeftou) Päärtjen (dät) 2
kneppel, preuvel (de) Knäppel (die) 1
knetsje, knipe, klieme kneed(j)e (hie knät – knatte – kneeden)
knetterje prasselje
knetterje, knetsje knätterje
knibbel (de) Kníebel (die)
knibbelfoarmige balke yn stjûne f. boat Kníe (die)
knibbelholte; hou(we), wulfsein (de) Kníebelhom (die)
knibbelje knäie
knieze, knoeie kwätsje
knikke nikkopje, nikje
knikke, knieze; teare knikke
knikke, knik(kerts)je knikkerje
knikkert (de) Knikker (die)
knipe (- kniep – knypt) kniepe (hie knipt – kneep – kniepen)
knipperje, slûgje döärje
knoarre, klute (de) Klump (die)
knoffelder, kneukelhouwer (de) Stumper (die)
knoffelich, houten holten
knoffelje, strompelje strumpelje
knokkel (de) Knouel (die
knoop (de, f. klean) Knoop (die)
knoop, knotte (de, b.g. f. tou) Knät (die), (US) Knöt
knoopsgat (it) Knoopgat (dät)
knop (de, f. plant) Knoaspe (ju)
knope, knoopje (f. klean) knoopje
knope, knoopje, knotsje (b.g. f. tou) knätte, (US) knötte
knyflok (it) Knúuflok (dät)
knyn (de, it) Kanienken (dät)
knypeagje kwinkoogje
knypeagje píeroogje
knypeagje pinkoogje
knypeagje; doele op küüroogje
knypeagje; mei de eagen knippe flinkoogje
knyptange (de) Knieptonge (ju)
ko (de), pl. kij Kúu (ju, pl. Bäiste)
ko(we)fleis (it) Kúuflaask (dät)
koal (de) Kool (die)
koal (de, branje) Koole (ju)
koal)raap (de) Stäkräiwe (ju)
koalsie(d) (it) Koolsäid (dät)
koalsied it Raps (die)
koar (it) Koor (dät)
koarhoanne (de) Kodderhoone (die)
koark (de) Koark (die)
koarketrekker, koarkeskroef (de) Koarkeluuker (die)
koarn (it), garst (de) Jäärste (ju), (U) Jüste
koarn)angel (de) Íene (ju)
koarn)angel (de) Onge (= Íene, s.d.)
koarste (de) Koarste (ju)
koart stik Wrubbe (die)
koart(ôf), brimstich, stûf kuutan
koart; stikken kuut
koartamich kuutommich, kuutommed
koarte piip (de), kalkeneintsje (it) Bröäsel (die, z)
koarte piip (de, te smoken) Döäfke (ju)
koarte ribben (pl.) Leende (ju)
koarte weagen Kuutewällen
koarts, goarre (de) Fíewer (dät), (S) Fäiber
koarts, gril (de) Bieuwenge (ju)
koartsein kuutuum
koartsgril (de) Griddelge (ju)
koartsich fíewerhaft
koartsichtich; steksjoch kuutsichtich
koartswilich, kluftich spoasich
koeke (de) Kouke (die), (U) Kúuke
koekoek, koekút (de) Kuukuuk (die)
koel, fris köil(ich)
koelte, wyn (de) Bríese (ju, z)
koer (de) Kúurich (die), (U) Kouerch
koere kurje
koerflesse (de) Twíegebuddel (die)
koerts (de) Kúurs (die)
koese duukje 1
koets (de), rydtúch (it) Kuutske (ju)
koetsebei (de) Dröiselkebäie (ju) ( = Fuugelbäie, s.d.)
koetsebei (de) Fuugelbäie (ju)
koetsebei (de) Strikbäie (ju) (= Fuugelbäie, s.d.)
koetsebeibeam (de) Kraansbäie (ju) (= Moaiboom, s.d.)
koetsebeibeam (de) Moaiboom (die)
kofee (it) Kúufäi (dät)
Koffer (de) Kuffert (die)
kofje (de) Koafje (ju)
kofje)ingeltsje (it) Goddeshanken (dät)
kôgje, koaie kauje
kok (de) Kok (die)
kokeal (it) Köike (dút)
koken (de) Köäkene (ju)
kokenfaam (de) Köäkske (ju)
kokensdoar (de) Köäkendoore (ju)
kolf, kôle (de) Kolwe (die)
kolk, poel, wiel (de) Kolk (die)
koloanisearje, befolkje besíedelje
koloanje, fêstiging (de) Näisíedlenge (ju)
kommandearje kommandíerje, (U) komdäirje
komme (- kaam – kommen) kúume (hie kumt – koom, keem – keemen)
komôf; brûkme (it) Häärkúumen (dät)
kont (de) Kunte (ju)
koper (it) Kooper (dät)
koperbloeisel (it) Gräinspon (dät) (= Kooperrood, s.d.)
koperbloeisel (it) Kooperrood (dät)
kopje; topje; de holle ôfslaan kopje
kopketomnelje kopsterbolje
koptillefoan (de) Kopheerer (die)
kost (de), iten (it) Kost (ju)
kostber kostboar
kostberheden (pl.) Weertseeken (pl.)
kosten (pl.) Kosten (pl.)
kostgonger (de) Kostgunger (die)
kostje kostje
kou(we); skieppeskuorre (de) Koowe (ju)
koweblomke Maríenbloume (ju)
kowedriuwer (de) Koiert, Köi(er)t (die)
kowesturt de) Kúustäit (die)
kraach, krage (de) Kroage (die, R)
kraaie kjo (hie kräit – kräide – kräid)
kraal (de) Kralle (ju)
krab(be) (de) Krabbe (ju)
kram, heak (de) Krompe (ju)
kramp (de) Krom (ju)
kramtried (it) Wíerträid (die)
krânse (de) Kraans (die)
krante (de) Saitenge (ju)
krap, seldsun betüüm
krap; krapoan knap
krapte (de) Knaphaid (ju)
krapte (de) Kröäk (die, R)
kras, hecht rustich
kras, hecht stak
kras-, knarsbien (it) Gnister (dät)
krater (de) Kroater (die)
kre(u)pel (de) Kreepel (die)
kre(u)pel(ich), kwels, mank kreepich, (US) kreepel
kreake (de) Oargelbeen (die)
kreakje kroakje (R)
kreakje, kriezje (f. weintsjil) knappelje
kream (de) Kroam die, (R) 1
kreame (de) Búude (ju)
kreamer, keapman (de) Hööker (die)
kreamer, winkelman (de) Kroamer (die)
kreamfrou (de) Kroamfrau (ju)
kreauwer, wrokker (de) Wrak (die) 3
krêbbe (de) Krääf, Krääb (ju), (S) Kräbbe
kreeft (de) Krääps (die)
krêft (de) Kraft (ju)
krêftich kräftich
krekt, presiis gnau
krekt, pront äffen
krekt, sekuer strikt
krekt; gjirrich nau
krektens (de) Gjuchtegaid (ju)
kribbich, spuonsk kribbich
kriele, wrimelje krauelje
krigel, stânfêst bestand 2
kriichsfinzene (de) Kríechsgefangene (die, ju)
kriichsried (de) Kríechsräid (die)
kriizje, krite kríe(t)skje
krije (hy kriget, krijt -krige – krige(n)); dwaan kriege (hie kricht – kreech – kriegen)
krikelbeam (de) Släietouden (die)
krimmenearje; jeuzelje jöäselje
krimpe, gearskronfelje krimpe (- kromp – krompen)
kring, ies (it) Oas (dät)
kringe ( – krong – krongen) trienge ( – troang – troangen)
krinke (- kronk – kronken), misledigje kroanke
krinkel (de, yn jern) Sníerekat (die)
kristen (de) Krist (die)
kristendom (it) Kristendum (dät)
kristenfolk (it) Kristenfoulk (dät)
kristenleauwe (it) Kristengloowe (die)
kristlik kristelk
Kristus Kristus
Kristusbern (it) Kristkind (dät)
Kristuskening (de) Kristköönik (die)
krite, grine kriete
krite, streek (de) Geegend (ju)
kritikus (de) Kritiker (die)
kritysk kritisk
kroadeskjirre (de), -earmen (pl.) Troame (ju, R)
kroan(e); jernhaspel; krâns (de) Kroune (ju)
kroanje, stinne knuchje, (S) knöchje
kroech, herberch (de) Skoanke (ju, R)
kroezje, krolje litte krúuselje (z)
krôkje, oprispje kurkje, (S) körkje
krol, krolder (de) Krulle (ju)
krol, lok(ke), tûfe (de) Krúus (ju)
krolje krulje
krom(mel), krûm(el) (de) Krommel (die)
krom(mel), krûm(el) (de) Kroume (ju) (= Krommel, s.d.)
krom, krûm kruum
kromhout meitsje twilje
krommelje, krûmelje kromje
krommelje, krûmelje krömmelje
kromte, bocht (de) Kruumenge (ju)
krop (it); beamkrûn (de) Krop (die) 1
krop (it, by kij) Wampe (ju)
krop (it, f. foet) Wriege (ju)
krûd (it, te sjitten) Pulwer (dät)
krûd(er)ich; dryst krüüdich
krûd; leaf, lof; sjitkrûd (it) Krúud (dät), pl. Krüüdere
krûderij (de) Krüüderäi (ju)
kruie (f. mûne) . kröie
kruirêd (it) Kröihaspel (ju)
kruk (de) Kruuke (ju)
krûm-, tsjalskonkich kruumbeenich
krûmbûge kruumbeegje
krûpe (- kroep – krûpt) kjoope (hie kjupt – kroop – kreepen)
krûpwylch (de) Äidwüülge (ju)
krús (it) Kjuus (dät)
krús (it) Krüüs (= Kjuus, s.d.)
krúsbei (de) Kjuusbäie (ju)
krúsdrager (de) Kjuusdreeger (die)
kruse kjuusje
kruser (de) Krüüser (die )
krúsflage (de) Kjuusfoone (ju)
krúsgong (de) Kjuusgong (die)
krúshout (it, f. spinwiele) Kjuusholt (dät)
krúshout (it, f. spinwiele) Twäärsholt (dät) ( = Kjuusholt, s.d.)
krusigje kjuusigje
krúsleauwe (it) Kjuusgloowe (die)
krúslings, krúsweis kjuuswiese (z)
krystdei (de) Wíenoachtsdai (die)
krystiid Middewinter (die)
krystjûn (de) Hälgeäiwend (die)
krystmis (de) Kristmisse (ju)
krysttiid (de) Wíenoachten (pl.)
kryt (it) Kríete (ju)
kûgel (de) Kúugel (ju)
kuier (de) Koierskup (ju)
kuierje wondelje
kuierje; dangelje koierje, köierje
kûle foar ‘ t rotsjen f. flaaks Reeteldobbe (ju) (= Rooteldobbe, s.d.)
kûle foar ‘ t rotsjen f. flaaks roode Dobbe (ju) (= Rooteldobbe, s.d.)
kûle foar ‘ t rotsjen f. flaaks Rooteldobbe (ju)
kûle, dobbe (de) Kuule (ju)
kûle, kúl (de, f. net) Küül (dät)
kultivearje kultivíerje
kultuertaal (de) Kultuursproake (ju)
kummel (de) Kummel (die)
kundich; bekend mei kundich
kuolje keele, (R) köile, (U) koile
kuolje köile, koile (= keele, s.d.)
kuorke (it) Heeuwe (ju)
kûper (de Kuuper (die)
kûpje kuuperje
kust, igge, wâl (de) Kuste (ju)
kuststreek (de) Kustenstríek (die)
kût (it) Küüt (dät)
kwak-, lapsalver (de) Kwaksoolwer (die)
kwânselje, sjacherje sjacherje
kwea (it) Läipes (dät)
kwea ôf nimme, euvel nimme eeuwel níeme
kwea, min sljucht 2
kwea, tsjoed, evel (it) Eeuwel (dät) 1
kwea, tsjoed; ûnfreonlik kwood
kweageast (de, yn ‘t nôt) Hällekeem (die)
kweakje , kwêkje kwaakje
kweker; fokker (de) Tuchter (die)
kwekerij; fokkerij (de) Tuchteräi (ju)
kwispeldoar ( de) Sputterbäkken (dät)
kwispeldoar (de) Seeuwerpot (die)
kwyk, kwik(ker) kwik
kwyt; lyk, kamp kwiet
kwytwurde, -reitsje looswäide
kyl, kile (de) kielje
kylje Kien (dät)
kynhout (it) Holtstubbe (die)
kynhout (it) Sienholt (dät) (= Sienstubbe, s.d.)
kynhout (it) Sienstubbe (die)
kypje, loaitsje; kiekje (hie kieket, kiekt – kiekede, keek – kieked)
laach (de) Loage (ju, R) 1
laach boppe de turf dy’t net as branje brûkt wurde kin Röd (dät)
laach tusken swart en skier fean Bunteed (S) (= Splinteed, s.d.)
laach tusken swart en skier fean Splinteed (dät)
laad (it) Loade (ju, R)
laadplak it) Leedesteede (ju)
laadsket op heawein; (draach)berje (de) Kraite (ju)
laai (it) Laie (ju)
laam (it), pl. lammen Loum (dät), pl. Loumere
lade, loegje leede 2 (hie laat – latte – leeden)
lading, fracht (de) Leedenge, Leedenje (ju)
laf, flau laf
laitsje laachje
lakstimpel (it) Pitskaft (dät)
lam lom
lampe (de) Lampe (ju)
lampepit Däächt (die)
lân (it), pl. lannen Lound dät), pl. Lounde(re)
lân(besit) (it) Määrk (ju) 1
lân)hierder, pachter (de) Paachter (die)
lân-, fjildmûs (de) Fäildmúus (ju)
lânbou (de) Äkkerbau (die)
lânboukundich loundwirtskaftelk
lânfâd (de) Loundpleeger (die)
lânfolk (it) Loundfoulk (dät)
lang / langer loang(e) / laanger
lang(duorjend) loangwielich
lange (twie)bak (de, by de kofje) Besküüt dät)
langer laanger
langhout (it) Loangwoain (die)
langjierrich loangjíerich
langmoedich loangmöidich
langskonkmich (de) Loangbeenmääge (ju)
langst(me) (de, it) Ferloangst die)
langte, lingte (de) Loangte (ju, R)
langtriedderich loangträiderch
langwerpich loangsk
lânje; bedarje, belânje loundje
lânmjitte f. 10 are Skäppelsäid (dät)
lânmjitte f. 5O are Juk (dät) 2
lannen, stikken lân (pl.) Lounderäien (pl.)
lâns loangs
lâns)hier, pacht (de) Paacht (ju)
lâns, pyk (de) Lanse (ju)
lansdouwe (de), gea (it) Loundstríek (die)
lânslju (pl.) Lountjer (pl.)
lânsman (de) Lo(u)ndsmon (die)
lânwurk (it) Fäildoarbaid (ju)
lape (de) Lappe (die)
latsje, latten spikerje latje
latte (de) Latte (ju)
latte foar ‘ t rjochtmeitsjen f. mûnestiennen Ree (dät)
latyn(sk) (it) Latien (dät)
lavearje lavíerje
lawaai (it Getoos (dät)
lawaai meitsje rummelnasje
lawaai, alaarm (it) Allaarm (die)
leabrekken (it) Líedebreeken (dät)
lead (it) Bläi (dät) (= Lood, s.d.)
lead (it) Lood (dät)
leaf ljoo
leaf (de, oan lodde) Dille (ju)
leaf, blêd (it) Loof (die), (R) Loouw, (S) Looch
leafde (de) Ljoowe (ju), Ljoote
leafhamer, leaver; frijer de) Ljoohääber (die)
leafhawwe jädden hääbe
leafhawwe ljo hääbe
leagen de) Löägen(s)e (ju)
leageneftich bedrjoogersk
leagenje, ligen hitte löägenje
lean (it) Loon (die)
leanje; beleanje loonje
lear (it) Leeder (dät)
leare leere
leare (de) Leere (ju)
learen skoat by ‘t flaaksribjen Ribbelappe (die)
learling, skoalgonger (de) Sköiler (die)
learmaster; ûnderwizer (de) Leerder (die)
lears (de) Stääwel (die, R) (= Stöäwel, s.d.)
lears (de) Stöäwel (die), (R) Stääwel
least (de) Läist (die)
leat, sprút (de) Sköät (die)
leauwe leeuwe 1
leauwe, gelove (it) Gloowe (die)
leaver ljauer
leaver ljauer
lêb(e) (de) Läbbe (ju)
ledekant (it) Lääsekant (dät, z)
leech (it); delte (de) Níede (ju)
leech (net fol) loos 2
leech gerslân (it) Gäärswiske (ju)
leech, plat läich
leech, plat (f. lân) síed 2
leechhingjend djoophongjend
leechlân (it) Läichlound (dät)
leechlân (it) Níedelound (dät)
leechrinne (f. fet) loosloope
Leechsaksysk, Nedersaksysk läichsaksisk
leechskeppe loosskäppe
leechsloarpje uutslubberje ( = uutslurpje, s.d.)
leechsloarpje uutslurpje
leechstambeam (de) Buskboom (die)
leed (it) Leed (dät)
leegje; losmeitsje loosmoakje
lege miede (de) Wiske (ju)
leger)tros (de) Tros (die)
leger, bêd; kamp; magazyn (it) Leeger (dät)
legere skoalle (de) Foulksskoule (ju)
legerje, kampearje; lizze (f. foarrieden); opslaan leegerje
legitimaasje, pas (de) Uutwies (die)
leie (de) Läiseel (dät)
leie, jaling (de) Aptöigel die)
leie, jaling (de) Täil (die) 1
lek (it); skimp, hún (de) Läk (die)
lekke läkke
lekken (it) Leeken (dät)
lekskoaie määkelje
leppel (de) Lätse (ju), (S) (die) ~
lêsboek (it) Leesebouk (dät)
leske (it) Läkse (ju)
lêst lääst
lêst lääst 1
lêst (de, it) Last (ju)
lêst (it), muoite (de) Meelasje (ju)
lêstdier (it) Lastdíert (dät)
lêste kertier lääste Fjoodendeel
lêste tsjerketsjinst (de) Läästtoonst (die)
lêsten(deis) lääst 2
lêsten, (h)okkerdeis, koarts, koartby knúu(lääst)
lêsten, (h)okkerdeis, koarts, koartby kúudelk (= knúu, s.d.)
lêsten, (h)okkerdeis, koarts, koartby kuuts (U) (= knúu, s.d.)
lêstich lastich
let leet
letter, neitiid leeter
letter, stêf (de) Boukstäf (die), pl. Bouksteeuwe
letter, stêf (de) Lättere (ju)
letters yn hout snije, kerve präntje 1
lever (de) Lieuwer (ju)
leverje lääwerje
leverwoarst (de) Lieuwerwust (ju)
lêze (- lies – lêzen) leese (z) 1 (hie lääst – luus – leesen)
libben leebendich (= lieuwendich, s.d.)
libben lieuwendich
libben (it); liif, lichum (it) Lieuwend (dät)
libbensmiddels (pl.), iten (it) Lieuwendsmiddel (pl.)
libbensstandert (de) Lieuweudsstand (die)
libbenswannel (de) Lieuwendswondel (die)
libbenswurk (it) Lieuwendswíerk (dät)
libje lieuwje
lichaamlik, liiflik líefelk
lichem, liif (it), lea (de) Körper (die)
licht ploegje, felgje; teare foolgje
licht; maklik; sachts; los(sinnich) licht
lichte, delte (de) Läichte (ju)
lichtens; maklikens (de) Lichtegaid (ju)
lichtsje, heevje lichte
lid (it), pl. leden Lid (dät) , pl. Líede
lid, deksel (it) Däksel (die)
liddich, frij; iepen, los; leech (net fol); net troud leedich
liddichrinne leedichgunge
liderlik, goar liederelk
lie(d)bân (de) Leedbeend (dät)
liede (hy liedt, laat – laatte – laat) leede 1 (hie lat – latte – lat)
liede (it liedt, let – lette – let) läide (dät lät – lätte – lät)
liede nei waileede
lieder, gids; bestjoerder (de) Fíerder (die)
lieding (de) Fíerenge (ju)
liem (it) Leem (die)
liem mei strie foar frisselmuorren Kleemelse (ju)
liene leende (hie leent – leende, loante – leend, loant)
liep, slûchslim slau
liepens, snoadens (de) Slauegaid (ju)
liepert, glûpert (de) Lunkoor (die)
liet (it), pl. lieten Läid dät), pl. Läidere
lieteboek (it) Läidebouk (dät)
lige (- liigde – liigd); leagenje ljooge (hie ljucht – looch – lain)
liger (de) Löägener (die)
ligerich löägensk
liichbeest (it) Lüüchpüüt (die)
liif (it) Lieuw (dät)
lij (b.g. f. wetter, molke) ljou(woarm)
lij (b.g. f. wetter, molke) luukwoarm
lije (- litte – lit) liede (hie lit – leed – lieden)
lijen (it), kwaal (de) Lieden (dät)
lijensbeker (de) Liedenskälk (die)
like gau glieke gau
likegoed ieuwensogoud
likegoed … , as … sogoud … as …
likernôch; omtrint uumtränt
lilk lälk
lilk meitsje fertöärnje
lilk meitsje; slimmer wurde feräärgje
lilk, mâl ferdul(le)d
lilk, mâl, dol, poer, breinroer dul
lilkaardigens (de); dûmens (de, f. hûnen) Dullegaid (ju)
lilkens, grime (de) Dulhaid (ju)
lilkens, grimmitigens (de Booshaid (ju)
lime, kitte kitte
limmet, lims (it) Lämt (dät)
limmet, lims (it) Soakslämt (dät)
line (de), tou (it) Liene (ju)
linebeam (de) Lindeboom (die)
lingtegraad (de) Loangengroad (die)
liniaal, liker, rij (de) Liekstikke (die)
linigens, tûkens (de) Geskikkelkhaid (ju)
lining, leuning (de) Líene (ju)
lining, leuning (de), stek (it) Gelint (dät)
linnen (it) Linnen (dät)
linnenguod (it) Linnengöitjen (dät)
linnenmjitte (7½ jelne) Smitte (ju) 2
linnens linnens
lins (de, foar weintsjil) Läns (die)
lint (it) Lint (dät)
lippe (de) Lippe (ju)
lispje, reauntsje lisperje
list, kneep (de) List (ju)
list, râne (de) Läiste (ju), (U) Líeste
list, steat (de) Liste (ju)
litany (de) Lúutenäi (ju)
litte (- liet – litten) läite (hie lät – líet – lät)
liuw (de) Leeuwe (die) 2 (= Lööwe 2, s.d.)
liuw (de) Lööwe (die) 2
lizze (hy leit – lei – lein) lääse (z) 1 (hie lait – líech – lain)
lizzen gean deellääse; sik ~ = lääse gunge, s.d.)
lizzen gean lääse gunge
lizzing; tastân (de) Loage (ju, R) 2
ljedder (de) Laadere (ju) 1 (US) Laddere
ljip (ds) Kiewiet (die)
ljippetop, hakjeblom (de) Stäitbloume ( = Häkkebloume, s.d.)
ljippetop, hakjeblom (de) Häkkebloume (ju, bot.)
ljocht (f. hier) blond
ljocht (it) Lucht (dät) 2
ljocht-, fjoertoer (de) Ljuchttouden (die)
ljocht, klear häl (= ljoacht, s.d.)
ljocht, klear ljoacht (R)
ljochthierrich ljoachthíerich
ljochtmis (de) Ljoachtmisse (ju)
ljochtmoanne Fulmoune
ljochtmoanne mouneljoacht
ljochtmoanue (de) Fulmoune (ju)
ljochtsje ljuchte
ljochtsje luchtje (= ljuchte, s.d.)
ljochtskynsel it) Luchtskien (die)
ljochtstriele (de) Luchtstroal (die)
ljochtwurde ljoachtwäide
lju (pl.) Ljuude (pl.)
ljurk (de Läiwelke, Läiwerke (ju), (S) Leeuwke
loai, mudzich loai
loaie, touwe loo(g)je
loaie, touwe (f. hûden) beräide 1 (- beratte – berat), (U) gäärwje
loaiens (de) Loaiegaid (ju)
loaikje loaiwamsje (z)
loaikje, loaiterje loaierje
loaikje, ombongelje; oanhâldend biddelje joankje R)
loailekkerlân (it) Loailäkkerlound (dät)
loaiterje, omhingje ludderje
loaiwammes, loaikert de) Loaiwams (die)
lodde, leppe (de) Spoade (die, R)
loegje, steapelje, (del)flije fläie
loer (de) Lúur (ju)
loere, luorkje, gnuve lúurje
lof (it) Lof (dät)
loft; lucht, wyn (de) Lucht (ju) 1 (= Luft, s.d. )
loft; lucht, wyn (de) Luft (ju)
lofts, links links
lok, gelok (it) Gluk dät)
lokje lokje
lokje tokje
lokkigerwize glukkelkerwiese
lompen, ûnbehouwen lumpen
longe (de) Lunge (ou)
longerje ampelje
lonte (de) Lunte (ju)
loop (de) Truchtoach (die)
loop; trochgong ( de) Truchgong (die)
loopske hûn Síepe (die)
loovje, priizgje loowje
loper(baarch) (de) Lööper (die)
los(sinnich), licht, wif lichtsinnich
los; lossinnich loos 1
losbrekke loosbreeke
losknoopje eepenknoopje
loslitte; frijlitte loosläite
losmeitsje (f. keatling) oukätje
losmeitsje; oplosse leese (z) 2 (- leesde – leesd, leesen (z) (= lööse, s.d.)
losmeitsje; oplosse lööse (z)
losplak (it), oerslach (de) Losselsteede (ju)
losse souderplanken Íentäil (die)
losse, losje losje
losspringe litte loosspränge
loswuolje uutwikkelje
lot (it) Lot (dät), pl. Loote
lotsje lootje
luchtdruk (de) Luftdruk (die)
luchtlaach (de) Luftloage (ju)
luchtsje, wierje luftje
lûd lúud
lûdferoarjen (it) Stämwiksel (die)
lûdzje, klinke lúude (dät lut – lutte – lut)
luif (de) Lööwe (ju) 1
lûk yn ‘e muorre efter de kij Klapper (die)
lûke (- loek – lutsen) tsjen (hy tsjucht – teach – tein) luuke (hie lukt – look – leeken)
lûke, hoarte tuukje 1
lúm, lune (de), sin (it) Luune (ju)
lummel, bongel (de) Lummel (die)
lûs (de) Lúus (ju)
lúsjefer (de), strykhoutsje (it) Ríetstikke (die)
lúsjefer (de), strykhoutsje (it) Striekholt (dät) ( = Ríetstikke, s.d.)
Luthersk luttersk
lyk (it) Lieke (ju)
lyk (it, seametou oan seil) Liek (dät) 1
lykas ek as uk
lykdoarne (de) Liktouden (die)
lykferbarning de) Liekenferbaadeneräi (ju)
lykje gliekje
lykje liekje 2
lykjend op in aap oape-äänelk
lykmjittich, evenredich gliekmäitich
lykop rinnend gliekloopend
lykoprinne liekloope
lyksoartich äänelk
lykstaasje (de) Liekentoach (die)
lykwols, mar oaber (R)
lym (it) Liem (die)
lyn (de), flaaks (it) Lien (dät)
lyn; lynje (de) Lienje (ju) 1
lynje, leune líenje
lynsie(d) (it) Liensäid (dät)
lypje, lipe liepje
lyster (de) Dröiselke ju, z
lyts / lytser / lytst littek / litjer / litst
lyts Tomke (it) Düümelke (die)
lytse heilbuoi, -fleach (de) Twisterenge (ju)
lytse houten klauwer (de, te boekweitrispjen) Bik (dät), pl. Bíeke
lytse koperen panne of pôt Deegel (die)
lytse molkpôt (de) Minnerpot (die)
lytse snoek (de) Snouk (die, S)
lytse) keamer, romte (de) Koomer(e) (ju)
lytse, strobbe (de), lytsbern (it) Litje (die, ju)
lytser litjer
lytsman kleenlúud
lytst litst
maaie (de) Moai (die)
maaimoanne (de) Moaimound (dät)
maaituorre (de) Boombikker (die)
maaituorre (de) Moairust (die)
maart, meart (de) Meerte (die)
maat (de) Moat (die)
maat (de), ritme (it) Taakt (die)
maatstôk (de, in roede lang); dwershout (it, yn liemmuorre) Räi (ju) 3
macht (de) Macht (ju)
machteleas machtloos
machtich machtich
magnetysk magnetisk
maitiid (de), foarjier (it) Foarjíer (dät)
maits (de) Moade (ju, R)
mak tuuk
maklean (it, f. klean) Moakerloon (die)
maklik bekweem (= mäkkelk, s.d.)
maklik; noflik f. aard mäkkelk
maklikens (de), gemak (it) Mäkkelkaid (ju)
maliënkolder (it) Kättenhoamd (dät)
mâlt (it) Moalt (dät)
mâltmoal (it) Moaltmeel (dät)
man (de), pl. manlju Mon díe), pl. Monljuude
man, keardel, kjirl; oare helte (de) Käärel (die)
mangel(klier) (de) Käddele (ju)
mank, mids monk(en)
mânsel (it), mânselhichte (de) Käärelshöchte (ju)
manskippen (pl.); bemanning, manskip (de) Monskup (ju)
manspersoan (de) Monmoanske (die)
mantel; jas (de) Moantel (die, R)
mar man 1
mar inkeldris ien minste, die ~ Mon
mar, lykwols oawers (= oaber, s.d.)
march (it) Maak (dät) 1
mark (de, jild) Maak (die) 2
mark, merk (it) Määrk (dät) 2
markol (de) Bläshanne (ju
mars (de) Marsk (die)
marsjearje marskíerje
marteling, tramtaasje (de) Matter (ju)
martelje, tramtearje matterje
masine; itensiederskachel (de) Maskiene (ju)
masker (it, foar festeljûn) Skebällenskop (die)
massa (de) Masse (ju)
master (de) Mäster (die)
materiaal (it) Materioal (dät)
matroas, seeman (de) Matrose (die, z)
matte (de) Matte (ju) 1
meager, skraal meeger
meagerens (de) Meegergaid (ju)
mealle määlnje
meallean yn natura Matte (ju) 2
mean-, snijark foar heide Síed (die) 1
meane mjo (hie mäint – mäinde – mäind)
meanmasine (de) Maimaskiene (ju)
mear moor
mear as drok doar
mear as ien kear moormoals
mearderheit (de), meartal (it) Meerhaid (ju)
meast maast
meast(entiids) maaste, ap ~
meastbiedend maastbjoodend
meastentiids; út en troch truchuut
meeps, weps, ealje bij; roerhang (de) Häspe (ju)
mei mäd
mei wrikje
mei- mee-
mei de fingers) knippe knipje
mei eat oan ‘e gong wêze tougong; mäd wät ~ weese
mei faasje tichterby komme hääranroasje
mei gâns kanten fúulsiedich
mei goud opheegje apweege, mäd Gould ~
mei happen en snappen griepen, mäd ~ un grappen
mei in houtene skoattel ôfslute pänje
mei in platte foarholle platstíernich
mei in skip ferfiere; yn in oar skip oerlade ferskíepje
mei Liem bouwe, klieme kleeme (hie klämt – kloamde – kloamd)
mei nee beanderje benoadje
mei sin, moedwillich apsichtelk
mei sinen trochgroeid Híerwoaks (dät)
mei slimme gefolgen foulgensweer
mei spek trochriuwe spikje
mei ynbegryp fan mädsamt
mei) streekjes strieped
mei)belibje, meimeitsje meemoakje
mei)helpe ätterhälpe
mei)troaie, troaikje truggelje
meibelibje meebelieuwje
meidiele, fernije meedeele
meidieling (de) Meedeelenge (ju)
meidwaan beteetigje, sik ~
meie (hy mei – mocht – mocht); doare dúure (wie dúuren(e) – doarste – doarst)
meie (hy mei – mocht – mocht); lêste; kinne múuge (iek, hie mai, wie múugen(e) – moate (R) – moat (R)
meie, lêste läste (U) (= lustje, s.d.)
meie, lêste lustje
meigean meegunge
meihelpe meehälpe
meiinoar oparbeidzjen (it) Touhoopeoarbaid (ju)
mei-ite mee-iete
meijaan meedwo
meijaan meereeke
meilijen, begrutsjen (it) Meelieden (dät)
meilydsum meeliedich
meineed, falske eed (de) Meeneed (die)
meinimme meebrange
meinimme meeníeme
meïnoar mädnunner
meiskuorre meeriete
meispylder (de) Meespíeler (die)
meistimne, tjilde anärkaane
meitsje ferfäidigje, ferfiddigje
meitsje (hy makket – makke – makke); dwaan moakje (R)
meitsje, skeppe häärstaale
meitsjen, gearstallen (it) Häärstaalenge (ju)
mêkje, mekkerje mäkkerje
melde; berjochtsje mäldje
melding (de); berjocht (it) Mäldenge (ju)
melk (f. ko) meelk
melke, meltse (-molk – molken) meelke (hie mälkt – moolk – múulken)
melt; mealje (de) Mälde (ju, bot.)
mem (de), pl. memmen (oansprekfoarm) Määme (ju) , pl. Määme
memmetaal (de) Määmesproake (ju)
memmetaal (de) Múursproake (ju)
men (betoand) man 2
men (ûnbetoand) me
mennich, mannich moonich
mennichkear, gauris fúulmoals
mennichkear, gauris moonichmoal
menút (de) Minute (ju)
merje (de) Määre (ju)
merje (de) Múurhoangst (die)
merjefôle (de) Múurfoole (die)
merk (de) Määrked (dät), (S) Míerked
merkber bemäärkboar
merkdei (de) Määrkedsdai (die)
merkpunt (it, by ‘t balspul) Kat (die) 2
merkteken (it) Määrkrmoal (dät)
mês; knyft (it) Soaks (dät, R)
mesester (it) Masjäster (die)
mêsk, stek (de) Mäske (ju)
mêst, mest (de) Mäst (die)
mestelbank (de) Mästboänk (die)
metaal (it) Metal (dät)
metalen fear (de) Feeder (ju)
meteorologen (pl.) Weederljuude (pl.)
meter; mjitter (de) Meeter (die)
methoadysk methodisk
metwoarst (de) Mätwust (ju)
meubel (it) Mööbel (dät)
meubelmakker, skrynmakker (de) Skrainer (die)
meunster (it) Monster (dät)
meunster, wangedrocht (it) Uunhold (die)
meunsterje musterje
miaukje m(i)auje
mich (de) Fljooge (ju)
mid(s)nacht (de) Midnoacht (ju)
middei (de) Middai (die)
middeis ättermiddeeges
middeis smiddeegs
middeismiel (it) Middaismäil (dät)
middel (it) Middel (dät)
middelste middelste
middelste earm f. stream (de) Middelloop (die)
midden (de) Midde (ju)
midden, mids midde
midsieuwen (pl.) Middeloaler (dät)
midsimmer (de) Hoochsuumer (die)
midsmjittich, tuskenbeiden middelmäitich
midwinterhoarn (de) Lúurenhouden (dät)
miede (de) Mäid (ju)
miede (de), mied-, haailan (it) Hoolound (dät)
miel (it) Mäiltied (ju)
miel, iten (it) Mäil (dät)
miene; bedoele meene
miening (de), betinken (it) Ansicht (ju)
miening (de), betinken (it) Meenenge (ju)
mienskip (de) Gemeenweesen (dät)
mienskiplik gemeensoam
mier, meander (de) Mädder (die)
mige miege (hie micht – meech – miegen)
miggefangerke (it) Bullekrúud (dät)
mije miede (hie mit – meed, mitte – mieden, mit)
mije, sparje, ûntsjen skoonje
mikke, roaie küürje
mikke, roaie síelje (= küürje, s.d.)
milt (de) Milte (ju)
min folk (it) Gesindel (dät)
min-, lytsachtsje misoachtje
minder minder, minner
minderje (by it breidzjen) ou-äängje
minderjierrich minnerjíerich
minderweardich minnerwäidich
minderweardich minske of bist Skröägel (die)
mines, minen míenen
minge moange (R)
minge, trochinoarmjuksje miskje
mingsel, gearmjuksel it) Miskenge (ju)
mingsel; pankoeksdaai (it) Moangelse (ju)
minne hont (de) Lump (die)
mins(ke) (de), pl. minsken Moanske (die, R) l, pl. Moanskene
minskelibben it) Moanskenlieuwend (dät)
minskeskou moanskenskjou
minskheit (de), minskdom (it) Moanskhaid (ju)
minsklik moanskelk
mis, mislearre mis
misbetsjinner (de) Misbetjooner (die)
misbetsjinuer (de); immen dy’t wichtig docht Mistjooner (die)
misboek (it) Misbouk (dät)
misbrûke misbruuke
misdie, wandie (de) Ferbreeken (dät)
misdiedich fríewel
misdiediger (de) Ferbreeker (díe)
misfrucht (de) Misaaden (die)
mishandelje mishondelje
miskenne; ûntkenne ferkanne
misklaad (it) Misgewand (dat)
mislearje, mislokke misglukje
mislearje; fersomje ferfailje
mislearring Misärfoulch (die)
misse fermiste, fermisje
misse misje (= miste, s.d.)
misse miste
misse (de) Misse (ju)
misse, miskearje, felearje failje
misset, misslach (de) Failsleek (die)
misslaan glippe
misslaan slippe 2
mitselder (de) Müürker (die)
mitselje múurje
miuw, seefûgel Meeske (ju)
miuw, seefûgel (de) Seemeeske (ju)
mjitte (- meat – metten) meete (hie mät – hie miet, mätte, wie mätten – meeten)
mjitte (de) Mäite (ju) 1
mjitte by ‘t turfgraven Bestäk (dät) 2
mjitynstrumint (it) Meetinstrument (dät)
moade, swang, trant (de) Moude (ju)
moai prate woorm baale
moai skriuwe präntje 2
moai, fijn fäin
moai, kreas fluch
moai, kreas froai
moaie neisimmer de) Ooldewieuwesuumer (die)
moaiens (de) Froaiegaid (ju)
moal (it) Meel (dät)
moal mealle gríene
moaldau (de) Huunichdau (die)
moalich meelerch
moalkiste (de, yn ‘e mûne) Büülkiste (ju)
moalkop de) Meelkiepe (ju)
moandei (de) Moundai (die)
moankop (de) Moonekop (die, bot.)
moanne (de, yn ‘e loft) Moune (ju)
moanne (de, yn ‘t jier) Mound (dät)
moanneblêd (it) Moundblääd (dät)
moannefertsjustering (de) Mouneferdjunkelenge (ju)
moannen, moanjes pl. Moone (ju)
moanneskiif (de) Mounskieuwe (ju)
moanneskyn (de) Mounskien (die)
moansiik mounsichtich
moardner (de) Doodhauer (die)
moardner (de) Möär(en)der (die)
moardzje möärenje
moarken (pl.) Puuskat (die, bot.)
moarn (de) Mäiden (die)
moarnier mäiden ädder
moarns smäidens
moarnsiten (it) Mäddenmäil (dät)
moarnsrea, dagerea (it) Mäddenrood (dät)
moarnsstjerre (de) Mäddenstíerne (die)
moarntiid (de) Mäddentied (ju)
moart (de) Moort (die)
moas (it) Moas (dät)
moassich mulsk
moassich, gêrstich goarstich
moassich, muf(fich) muffich
moatte (- moast – moatten) moute (iek, hie mout, du moast, wie mouten(e) mouden(e) – moaste – moast
moazich (fan boppeste feanlaach) moaserch
modder, dridze (de) Mudde (ju)
modderich, dridzich mudderch, muddich
moed (de) Keroasje (die, z)
moed (de) Moud (die)
moed, durf (de) Woogemoud (die)
moedeleas, mismoedich moudloos
moedich, krigel krewäl
moedich, krigel möidich
moer, mem; skoanmem (de) Múur (ju) 1, (U) Mour
moetsje, mette mäite 3
moker (de) Kloppe (die)
moker (de) Mööker (die)
mol(wrot) (de) Wroute (ju) 1
molke (de) Molk (ju)
molke jaan molkreeke
molkkanne; molkbus (de) Molkkanne (ju)
molkkeammerke (it) Búur (die) 2
molkpôt, -panne (de) Molkpot (die)
molkskûdel (de) Sät (die) 2
molkwaarm molkwoarm
molkwei de) Molksträite (ju) , -stroale
mollebult (de) Wroutebält (die)
mollegat (it) Wroutegat (dät)
monter munter
mosk (de) Lüünek (die), (S) Lüünich
moster (de) Muster (die)
mouwe (de) Sleeuwe (ju)
mûglik múugelk
mûglikheit (de) Múugelkaid (ju)
mûklist (de) Limpe (ju)
mûklist (de) Lurk (die)
mûle (de) Muule (ju)
mûlharpe (de) Muuloargel (ju)
mûnder (de) Muller (die)
mûne (de) Määlne (ju)
mûne (de) Mööne (die)
mûnewjuk, -roede (de) Määlnroue (ju)
mûning, see-earm (de) Mündenge (ju) (= Múude, s.d.)
mûning, see-earm (de) Múude (ju)
mûnling mündelk
munt (de) Munte (ju)
mûnts, muonts (de) Mönk (die)
muoike, muoije (de) Möie (ju)
muoite (de) Moite (ju)
muoite jaan bemöie
muorre (de) Múure (ju)
murd (de) Modder (die)
murd (de) Ulk (die)
murf, bros múur 4
murf, bros wurde mulje
mûs (de) Múus (ju)
mûtse (de) Mutse (ju)
mûzels (pl.) Meesel (pl. z)
mûzeweet (de) Múusegäärs (dät, z, bot.)
mûzje múusje (z)
muzyk (de) Musik (ju, z)
my, mij mie
mych)eamelder (de) Miegelke (ju), (U) Michhäimken
myl (de) Miele (ju)
myld mild
myn (de) Bíerichwíerk (dät)
myn (de) Miene (ju)
myn (f.,n.,pl.) míen
myn (m.) min 1
mynje míene
myt (de) Miete (ju)
naad (de, ek yn ‘t hier); groede Näid (ju) 1
naaie säie
naaijern (it) Säieljäiden (dät)
naainulle (de) Säinäddele (ju)
naairing (de) Fingerhoud (die)
naalspier (de) Fräästboolke (die) , -latte (ju)
nacht (de) Noacht (ju, R)
nachtfroast (de) Foarjíersfroast (die)
nachtmerje (de) Wäilrüüderske (ju)
nachts snoagens (R)
naderje, beslach lizze op poundje
nageltsjes (pl.) Pingsterbloume (ju, bot.)
namme (de) Noome (die)
nammentlik nämmelk
nappe, skûdel (de) Näp (die)
narje gnäägelje
narje, pleagje brüüe
narje, pleagje bunt(j)erje
narje, pleagje näkje
narje, pleagje, gnjidzje kwääle
narje, tergje taargje
natoer, natuer (de) Natuur (ju)
natuerlik natüürelk
natuerstien (de) Breeksteen (die)
nau, hean (f. klean) bekníepen
nau, ing ääng
nawle (de) Nauel (die) , (S) Nauelke (ju)
nea nimmer (nit)
nea nummer (nit)
nea (net), noait, fan syn libben net nooit (= sieläärge nit, s.d.)
nea (net), noait, fan syn libben net sieläärge nit, (U) se lääwe nit
nea ien sieläärge neen
nea wat sieläärge niks
neaken, bleat bloot 1
neaken, bleat noakend (R)
neame naame (US) namme
near(boarstich) noarbrustich
near(boarstich) ombrustich
nearne naargends
neat niks
neatsizzend nikskweedend
nederlaach (de) Níederloage (ju)
nedich nöödich
nee noa (R)
need (de) Nood (ju) 1
need op see Seenood (ju)
need)lot (it) Skiksal (dät)
needlot, beskik (it) Ferhängnis (dät)
needrop (de), needsein it) Noodroup (die)
needsaakje; feroarsaakje feranlasje
needtsjerke (de) Noodsäärke (ju)
neef (de) Fädder (die)
neef, langpoat (de) Määge (ju)
neffens ätter 2
neffens oarkonde úurkundelk
nei ätter 1
nei … ta ätter … wai
nei binnen, deryn hääríen
nei bûten komme, (der) útkomme hääruutkúume
nei bûten slingerje hääruutsloiderje
nei bûten, derút hääruut
nei foaren bringe, foarbringe foarbrange
nei inoar ta ätternunner tou
nei ûnderen, omlegen, del häärdeel
nei)middei (de) Ättermiddai (die)
nei-, opspoare ätterspúurje
nei, tichteby nai
nei-; opfolgje ätterfoulgje
neier naier
neierkomme naierkúume
neifreegje ätterfräigje
neigean; waarnimme ättergunge
neikaarte ätterbabbelje
neil (de) Nail (die)
neilêze ätterleese
neilitte feräärwje
neiplúzje, útfiskje ätterpúurje
neiprate ätterbaale
neireizgje ätterraisje
neirekkenje ätterreekenje
neispoare, -speure ätterspeere
neist, tichtstby, earstkommend naist
neiste (de) Naiste (die)
neiswarm (de, f. bijen) Ätterswoorm (die)
neisykje ättersäike
neite (de), omkriten (pl.) Naite (ju)
neitinke ättertoanke
neiwinter (de) Ätterwinter (die)
nekke (de) Näkke (ju)
nerf (de, yn lear) Äiwe (ju)
nêst (it) Nääst (dät)
nestelje nääselje, (U) näästje
net nit
net (it) Nät (dät)
net foarby te kommen uunpassíerboar
net ienris nit moal
net kolonisearre uunbesíedeld
net oplost uunlööst
net Sealtersk prate froamdbaale
net sûn uungesúund
net te skieden uuntränboar
net útmakke; twivelriedich uunäntskat
nettebiter (de) Toonebikker (die)
nettel (de) Neetel(e) (ju)
nettsjinsteande trots
nidich, lilk näielk
nier (de) Njúure (ju)
nifelje, knuzelje knüsselje (z)
nift, nicht (de) Nichte (ju)
nige, jin bûge níegje
nige, oerhingje naigje
nij näi
nij lân (it) Näilound (dät)
nij oanmakke feanstripe (100 M. lang) foar de boekweitbou Kläp (dät), pl. Kleepe
nijerwetsk, nijmoadrich näimoudsk
nijjier (it) Näijíer (dät)
nijs Näis (dät)
nijsgjirrich näiskíerich
nijsgjirrigens (de) Näiskíeregaid (ju)
nimme (- naam – nommen) níeme (hie nimt – noom – núumen)
nimmen, gjinien neemens
nis (de) Niske (ju)
nitelich (r. bolle) nietelch
njirre (de) Needer (ju)
njirrekrûd (it) Neederkrúud (dät, bot.)
njoggen njuugen
njoggentich njúugentich
njoggentjin njúugentíen
njonkelytsen aphound
njonkelytsen apound ( = aphound, s.d.)
njonken, neist ieuwenske
njonkeninoar ieuwenskenunner
no nu
no ienkear; even, like; efkes; niis, krektsa ieuwen
noarden (it) Noude dät), (U) Nudden
noarderljocht (it) Noudlucht (dät)
noardewyn (de) Noudwíend (die)
noardlik noudelk
noardpoal (de) Noudpool (die)
noardsee (de) Noudsee (ju)
noardsk noudsk
noardwesten (it) Noudwääste (dät)
noarman (de) Noudmon (die), pl. Noudljuude
noarmantsje (it) Wienfuugel (die)
noarmantsje (it) – Turdus mus. Kraansfuugel, litje ~ (= Wienfuugel, s.d.) (die)
noas; oes de, foar heak) Noose (ju, z)
noashoarn (de) Noosehouden (dät)
noaskje, snuffelje (f. bargen) njuskje, (S) nüskje
noaster de) Njusterge (ju)
noastergat (it) Noosepiepe (ju)
nocht, wille, nju, fernoegen (it) Fergnöigen (dät)
noegje nöigje, (S) nöödigje
noflik, bliid weelich
nofteren, nochteren nochtern
normaal normoal
nôt (it, foar ‘t bakken) Broodkoarel (dät)
nôt opslaan sollerje
not, graan (it) Koarel (dät) 2
notearje notíerje
nôtfoarke (de) Skjootele (ju)
nôtieren swylje toogje
notiid (de), hjoeddedei Geegenwoart (ju)
notiidsk, modern näitiedelk
nôtmjitte (de) Fjoorup (die)
nôtmjitte (de) Läst (ju)
nôtsouder (de, yn mûne) Soller (die)
nuddel, nulle; spjelde (de) Näddele (ju)
nuet, mak mäk
nuet, mak tom
nullegat (it) Näddelooge (dät)
nûmer (it) Nuumer (ju)
nuodlik, faai misselk
nút (de) Nuute (ju)
nut (it) Nutsen (die)
nut dwaan; benutsje, goed brûke nut(s)je
nuttich, tsjinstlik nutselk
nuver, raar, min; prachtich roar
nyt (de) Níete (ju) 1
oalje (de) Oolje (ju)
oalje)tanke taankje
oaljelampe (de) Troanlampe (ju)
oam)stekke fjoer) stikke
oan ‘e eastside aastersiede
oan ‘e gong tougong
oan ‘e kant, fansiden siedels
oan ‘e noardkant fan …. nouderkaante ….
oan ‘e oare kant fan juns
oan ‘e swier wêze swíerje 3
oan ‘e westside wäästersiede
oan ‘t spit riuwe apspíesje
oan ‘t)safier sowied
oan)driuw, -drang (de) Troang (die)
oan)fok, feetylt (de) Fäituchteräi (ju)
oan)hysje, -sjasse hisje (z)
oan)langje, -rikke loangje
oan)moanje moonje
oan)riede – rette – ret) räide (hie rät – rätte – rät)
oan)tal (it) Antaal ju)
oan)treffe anträffe
oan)treffe foarfíende
oan-, begapje, oangowe glappe
oan-, fer-, bebouwe anbaue
oan; op; yn an 1
oan; yn oane (= oun, s.d.)
oan; yn oun
oanavensearje, oammeitsje be-ielje, sik ~
oanbelangje, oangean beträffe
oanbelangje, oangean; trochgean angunge
oanberne angebooren
oanbidde anbeedje
oanbiede ounbjoode
oanboazjen it) Fersljuchterenge (ju)
oanboetsje, stoke bäite (hie bät – bätte – bät)
oanbouwe; ferbouwe (b.g. f. nôt) ounbaue
oanbringe anbrange
oanbringe ounbrange
oandiel, oanpart (it) Andeel die)
oandrage häärdreege
oandrang, driuw (de) Antroang (die)
oandriuw, oantrún (de) Andrieuw (die)
oandwaan (f. haven) anloope
oan’e hân fan Hounde; an ~ fon
oanfal (de) Anfal (die)
oanfal (de) Oungriep (die)
oanfalle, oankomme ‘n Íendruk moake
oanfalle; oangripe, beetpakke oungriepe
oanfaller (de) Oungrieper (die)
oanfang (de), begjin (it) Ounfang (die)
oanfier, tafier (de) Toufúur (ju)
oanfierder (de) Anfíerder die)
oanfiere anfíere
oanfingen (it, f. fjoer) Stik (die)
oangean, alaarmje allaarmje
oangean, lawaai meitsje truumultje
oangelegenheit (de) Angeleegenhaid (ju)
oangroeie answälle
oanhâlde, duorje andúurje
oanhâlde, trochgean oundúurje
oanhâlde, trochgean ounhoolde
oanhâlde; oantrúnje anhoolde
oanhâldend, oanienwei stoadich
oanhâlder (de) Ounhoolder (die)
oanhelje, derby helje haaranluuke
oanienwei alnuunan, alluundan
oanienwei sûnder wurden biddelje (f. bern) hüügje
oanierdzje anäidje
oaninoar annunner
oanjaan ounreeke
oankeap fan lân Loundkoop (die)
oankleie betíegje
oankomme ankúume
oankomme op….. ankúume ap….
oankomme; wurklikheit wurde íenträffe
oankomst (de) Ankumst (ju)
oankrûpe, streakje (f. hûn, kat) fjundje
oankrûpe, streakje (f. hûn, kat) früünd(k)je
oanlieding (de) Feranlassenge (ju)
oanliz (de); plantsoen (it) Anloage (ju)
oanlizze; besteegje; belizze anlääse
oanlûke ounluuke
oanlynje (tsjin) ounlíenje
oanmeitsje (f. fjoer), stoke ounbäite
oanmeitsje, avensearje foutmoakje
oanmelde; -tsjinje anmäldje
oanmerke beteekenje
oannaaie ansäie
oannimme ounníeme
oanpriiz(g)je anpriesje
oanride ounriede
oanrikke, -langje touloangje
oanrikke, -langje wailoangje
oanrjocht (it) Anricht (dät)
oanrjochtsje (skea) angjuchte
oanroppe anroupe
oansette; begjinne te ….; ynlizze ounsätte
oansjen ankiekje
oansjen ounkiekje
oansjen ounsjo
oansjen (it), achting (de); skôging (de), uterlik (it) Ounsjoon (dät)
oansjenlik ounsjoonelk
oanskaffe anskafje
oansluting (de) Ansluus (die)
oansprekke anspreeke
oanspringe anspringe
oanstean, befalle ounstounde
oanstekke (f. fjoer) ounstikke
oanstelle anstaale
oant an 2
oant tou 3
oan’t antou
oan’t bit
oan’t bit tou
oan’t no ta bit nu oun, bit nu tou
oan’t no ta bithäär
oantekening (de) Apteekenge (ju)
oantinken (it) Ärinnerenge (ju)
oantocht (de) Anmarsk (die)
oantrún (de) Anreegenge (ju)
oantrúnje apíewerje
oantrúnje ounreegje
oanwaakse anwoakse
oanwinne, oerhân krije úurhound níeme
oanwize anwiese
oanwize apwiese
oar(e) our, (S) úur
oar(e) úur 2 (= our, s.d.)
oardel ourel
oardel úurel (= ourel, s.d.)
oarder (de) Oardenge (ju)
oarder fan ‘e dei; wurklist (de) Deegesoardenge (ju)
oardering (de), foarskrift it) Feroardenge (ju)
oarderlik, behoarlik oarden(t)elk
oardiel (it) Úurdeel (dät)
oardielje úurdeelje
oaremoarn uute(ne)mäiden
oaren (pl.) Ourswäkke (pl.)
oargel (it) Oargel (ju)
oarkonde (de) Úurkunde (ju)
oarloch, kriich (de) Kríech (die)
oarlochsbile (de) Kríechsäkse (ju)
oarlochsskip (it) Kríechsskip (dät)
oarlochssuchtich; kriichshaftich kríegerisk
oars ours, (S) úurs
oars sonst (= ours, s.d.)
oars úurs (= ours, s.d.)
oars stimme uumestämme
oarsaak, reden (de) Úurseeke (ju)
oarsprong (de) Úursproang (die)
oart (it), âlde ynhâldsmjitte, sawat ½ healmingel Oud dät), (U) Ud
oartsen (de) Öörtjen (dät)
oast (de) Noust (ju)
oastgat (it, yn hout) Noustgat (dät)
och! och!
oer (it); titte (de) Tit (die)
oer de hikkel helje ( ek fig.) truchhietselje
oer de skreef gean, oer de hege skuon gean úur do Skrieuwe gunge
oer ‘t mad komme; ferraskje úurraskje
oer)bringer (de) Úurbranger (die)
oer)hingje nei aplaid weese
oer-, benachtsje úurnoachtje
oer-, bewinterje úurwinterje
oer-, ferhastigje úurielje
oer-, ferwinne síegje
oer-, ferwinner (de) Síeger (die)
oer, oerbleaun úurich
oer; boppe úur 1
oeral oural
oeral(lich), brollich úuraal
oeral, allerwegen alle(r)weegense, allerwaiens
oerâld, stokâld úuroold
oerbeppe (de) Oankemääme (ju)
oerbliuwe úurblieuwe
oerbliuwe úurichblieuwe
oerbliuwsel, steal it) Úurblieuwsel (dät)
oerdrage, oerbringe úurdreege
oerdwealsk, derten daaten
oerdwealsk; baldiedich; willemoeds moudwillich
oerdwealsk; dreech (f. iten) wrieuwel
oerdwealsk; misdiedich wrieuwelch
oere (de) Úure (ju)
oereingean, opstean apstounde
oereinspringe apspringe
oereinspringe hoochspringe
oerfal (de) Úurfal (die)
oerfal (de) Úurloop (die)
oerfalle, oer ‘t mad komme úurfaale
oerfloedich úurfloudich
oergean (ta) úurgunge (tou)
oergeunst (de) Misgunst (ju)
oergeunstich misgunstich
oergeunstich naidisk
oergong (de) Úurgong (die)
oergong fan ‘e moannefazen Mounewiksel (die)
oergongsfoarm (de) Úurgongsfoarm (ju)
oerhaalman (de) Feermon (die)
oerhâlde, oerbliuwe ferúuriegje
oerheit (de), bestjoer (it) Behöörde (ju)
oerhelje, beprate beskíerje
oerienkomme, akkoartsje fereenboarje
oerienkomst, ôfspraak (de) Fereenboarenge (ju)
oerienstimming (de) Eenigenge (ju)
oerinoar úurnunner
oerjaan úurreeke 2
oerjaan, belies jaan úurreeke 1, et ~
oerjaan, opjaan, belies jaan apreeke
oerjefte (de) Úurgoawe (ju)
oerkomme häärúurkúume
oerlevering (de) Úurlääwerenge (ju)
oerleverje úurlääwerje
oerlitte úurläite 1
oerlizze úurlääse
oerlûke; oertsjen; oerklaaie úurluuke
oermacht (de) Úurlainhaid (ju)
oermacht (de) Úurmacht (ju)
oermachtich, oermânsk úurmachtich
oerminske (de) Úurmoanske (die)
oermjitte, bûten roai úuremäite
oernimme úurníeme
oerpake (de) Oankebaabe (die)
oerrinne úurloope
oerrinne úurstrieke
oerrinne, -gean ta úurtreede tou
oerrompelje, oer ‘t mad komme úurrumpelje
oersêd stumpsääd (S)
oersêd stuufsääd
oersêd úursääd (U) (= stuufsääd, s.d.)
oerset, oerhaal de; fear (it) Feer (dät)
oersette úursätte
oersiede úursjoode
oersjen úursjo
oersjen, oereagje úurkiekje
oersjoch (it) Úursicht (ju)
oerspand úurspond
oerste (de) Oberst (die)
oerstjoer, ûnrêstich apwöild
oerstreaming (de) Úurfloudenge (ju)
oerstrûper (de) Úurhoamd (dät)
oer’t mad komme Maat, oppe ~ kúume
oertastân (de) Úurtoustand (die)
oertrek(sel) (it) Úurtoach (die)
oertrek(sel) (it) Úurträksel (dät)
oertsjûgje úurtjúuge
oerwâld (it) Úurwoold (die)
oerwinne besíegje
oerwinning (de) Síech (die)
oes (de, boppe yn seil) Nöösken (dät)
oes (de, f. tek) Ouse (ju, z)
oes (de, foar heak) Häsp (die)
oes (de, foar heak) Oose (ju, z, S)
oester (de) Auster (ju)
of(‘t) af, (S) of
ôf)rjem(k)je roomje
ôf)skoattelje sköatelje
ôf)slute, tichtsette; opslute speere
ôf)stamje, ôfskaaie stamme
ôf)tingje tingje
ôf)war (de) Weer (ju) 3
ôf-, ferstomp(j)e oustumpje
ôf, ou ou
of…. of äntweder…. af
ôf; ôfmêde, oan ein oawe
ôfbarne oubaadenje
ôfbite oubiete
ôfbonkje, ôfboskje bunkje
ôfbrekke oubreeke
ôfbruie ferwalkje
ôfbruie prüü(g)elje
ôfbylding (de) Oubieldenge (ju)
ôfbyldzje, mielje oubieldje
ôfdak (it) Oudak (dät)
ôfdak (it, foar bijekuorren) Iemesküül (dät)
ôfdieling (de) Oudeelenge (ju)
ôfdraaie outraale
ôfdroegersdoek (de) Druugeldouk (die)
ôfdwaan, oan ‘e kant lizze oudwo
ôfeart, ôffal (it) Ouruum (dät)
ôffal (de) Oufal (die)
ôffal, ôfeart (it) Ougefal (die)
ôffalle Hounde; uut de ~ faale
ôffarre (fan wâl stekke) oufoare
offer (it) Offer (dät)
offerblok (it) Offerstok (die)
offerje offerje
offerstien (de) Offersteen (die)
ôffervje oufaawje
Offier (de); ferfier (it) Oufúur (ju)
ôffreedzje, ôffredigje, ôfstekje oufreedje, oufreedigje
ôffylje oufielje
ôfgrave ougreeuwe
ôfgraving, kûle (de Grääb (dät) , (pl.) Greebe
ôfgraving, kûle (de) Grúube (ju) (= Grääb, s.d.)
ôfgriis de) Ouskjou (die)
ôfgroeven fean (it) Breedenje (ju) , (S) Breedelge
ôfgryslik fürchterelk
ôfgryslik gjouelk
ôfgryslik grääselk, grääsich
ôfhâlde; hâlde (f. gearkomsten b.g.) ouhoolde
ôfhandelje, reemeitsje oufäidigje
ôfhandich, efterôf ougelain
ôfhimmelje aphämmelje
ôfhingje fan …. ouhongje fon ….
ôfjaan oureeke
ôfkeapje oukoopje
ôfkeapsom (de) Oufíendenge (ju)
ôfkeare ouweende
ôfklauwe ouplikke
ôfkundigje (f. breidspear) uutkändigje
ôfleverje oulääwerje
ôflosse; losmeitsje oulööse
ôflûke; ôftsjen ouluuke
ôfmeane oumjo
ôfmêde, wurch lak
ôfnimme ouníeme
ôfplôkje, -ploaitsje ouplukje
ôfreamje; de list der ôf dwaan ouroomje
ôfreizgje ouraisje
ôfreizigje, fuortgean oufíere
ôfriede ouräide
ôfrinne (f. wetter) wailoope 1
ôfrinne; ûntwetterje ouloope
ôfsakje ousakje
ôfseagje ousoagje
ôfsette ousätte
ôfsette, rûpelje prälje
ôfsjen; oereagje ousjo
ôfskave ouskoawje
ôfskette íenrichelje (= richelje, s.d.)
ôfskette richelje
ôfskie (it) Ouskeed (die)
ôfskiede outränje
ôfskilderje, -mielje uutmoalje
ôfskoattelje ousköätelje
ôfskodzje ouskädje
ôfskrikke (dop f. aai), skrimpe skrämpe ( – skromp – skrompen)
ôfskulferje, skibje oubleedje
ôfskuorre, ôfbrekke ouriete
ôfslaan ouhaue
ôfslach, útslaan (f. bal) ouslo
ôfslute fersluute
ôfslute ousluute
ôfslute, ôfsette ouspeere
ôfslute, tichtsette ferrammelje
ôfslypje ouwätje
ôfsmite ousmiete
ôfsnije ousniede
ôfstamje, ôfskaaie fan äntstamme
ôfstân (de) Oustand (die)
ôfstean, oerlitte oan úurläite 2
ôfstegering (de) Oulíenenge (ju)
ôfstrûpe; ôfris(k)je striepelje
ôfsûnderje ousunnerje
ôfsûnderje sunnerje
ôfsykje ousäike
ôftaapje outappe
ôftankje, oan ‘e kant dwaan outonkje
ôftingje; pangelje pangelje
ôftocht (de) Outoach (die)
ôfwaaie ouwaaie
ôfwachtsje outäiwe
ôfwar, ferdigening (de) Ouweer (ju)
ôfwaskje; skûdelwaskje ouwaaske
ôfweage ouweege
ôfweage f. brandewyn píegelje
ôfwike ouwieke
ôfwikselje; ferdivedearje ouwikselje
ôfwize, ôfkitse ouwiese
okse (de) Okse (die)
om uum 1
om uume
om bar wikselwiese
om dy uum díenentwillen
om jin (him, har) hinne uum sik tou
om myn part mintwain
om syn part sintwain
om ‘t wiel
om ‘t wüült 1 ( = wiel, s.d.)
om te laitsjen, bespotlik lächerelk
om)dangelje gängelje
om)dangelje giggelje (= gängelje, s.d.)
om)jakkerje b.g. f. hûn) jachterje
om)keare, -draaie uumekíere
om)keare, wine (- wynde – wynd) weende (hie woant (R) – woande (R) – woand (R))
om)seamje besööme
om-, bekeapje bekoopje
om-, bekeapje besteete
om-, rûnsizze+A6312 rundbaale
om…hinne uum…hääruume
ombringe, fan kant meitsje uumebrange
omdat, dêr’t deer 3
omdoarmje bíesterje, (U) bäisterje
omdôch, om ‘e nocht uundöimich
omdope uumedööpe
omdraaie uumetraale
omdriuwe hääruumedrieuwe
omfladderje uumfladderje
omflanterje bummelje 1
omfleane hääruumefljooge
omfoarmje uumefoarmje
omgean mei uumegunge mäd
omgongstiid (de) Uumloopstied (ju)
omgrave, omhakje uumegreeuwe
omhakje aphäkje
omheech, nei boppen uum(e)hooch
omheechkomme, oprinne (f. floed) aploope
omheukerje, omgammelje kwakkelje
omhingje díedelje
ominoar hinne uumnunner tou
omke (de) Oom (die)
omkear (de) Uumetraalenge (ju)
omkeare, -swaaie uumeweende
omkesizzer (de) Oomkweeder (die)
omkesizzer, muoikesizzer (de) Brúursbäiden (dät)
omklam(mer)je uumklammerje
omkriten (pl.) Uumgeebenge (ju)
omkriten (pl.) Uumgeegend (ju)
omleechhingje deelhongje
omleechklimme, delkomme häärdeelstiege
omleechride, (in wei) delride häärdeelriede
omleechskuorre häärunnerriete
omleechsmite, delsmite häärdeelsmiete
omlizze uumelääse
omlizzend uumlääsend
omloaikje (fan bisten) länsje, (U) lünskje
omnaaie, -seamje uumesäie
omploegje uumebaue
omploegje, -brekke uumebreeke
omringje, omjaan uumereeke ( = uumreeke, s.d.)
omringje, omjaan uumreeke
omrinne hääruumeloope
omrinne; der omhinnerinne rundloope
omropper (de) Uutrouper (die)
omseamje, ôfbruie katoolje
omseamje, ôfbruie truchwalkje
omsette uumesätte
omseure, fimelje nulje
omsirkelje uumsirkelje
omsjen, omkypje uumekíekje
omskot (it, f. skip) Uumeskot (das)
omslaan uumeslo
omslach (it) Uumesleek (die) 2
omslachdoek; das, sjaal Knäddouk (das), (S) Knipdouk
omsmite uumesmiete
omspiele uumspäile
omstippe, omhingje lungerje
omstrielje uumstroalje (R)
omstrings häärúume
omswalkje hääruumedrieuwe, sik ~
omwurkje (f. grûn) uumemoakje, uumeoarbaidje
ongel, talk (de) Ungel (die)
op ap, (S) op
op bekend terrein komme Kunde slo
op dit pas, op dit stuit; opslach, fuortendaliks oogenblikkelk
op dy wize, sadanich deeroart(ich)
op ‘e rin gean flääsk loope
op ‘e rin gean truchbaadenje (U) (= flääsk loope, s.d.)
op ‘e rin gean flächtich loope (S) (= flääsk loope, s.d.)
op ‘e selde wize gliekerwiese
op ‘e wacht stean, skilderje skillerje
op ‘en bêsten ap dät Upperste
op en del ap un deel
op folle toeren Hoochtúuren, ap ~
op itselde stuit tou glieke Tied
op oarder, sljocht, glêd reeken
op prikken sette, organisearje feranstaltje
op reis gean ferraisje
op siik, op ‘e sneup Säike, ap de ~
op syn minst minste, ap et ~
op syn minst toumindest
op ‘t wurd beret Träid; ap ‘n ~
op(p)er (de) Hooke (die) , (pl.) Hooke
op)folgje foulgje
op)guldzje fergouldje
op)heapje bältje
op)klearje; suverje kläärje
op)romje, rûmje ruumje 1
op)skeppe apskäppe
op)wine – wûn – wûn) wíende (hie wint – woont – wúunen)
op-, útdrinke uutdrinke
opblaze, springe litte spränge
opbouwe apbaue
opbrekke apbreeke
opbringe apbrange
opbuo(r)lje spruudelje
opdisse apdiskje
opdracht (de) Apdraach (die)
opdroanje; sangerje laierje, (S) läierje
op’e souder Boolke ap ‘n ~
opeaskje, -foarderje apfoarderje
opeidzje apaidje
operearje operíerje
operje hookje
opfalle apfaale
opfallend apfaalend
opfange apfange
opfetsje apfoatje
opfiere; opheegje apfíere
opfolger (de) Ätterfoulger die)
opfolgje befoulgje
opfolje apfälle
opfolje uutfälle
opfrette apfreete
opfrieze apfjoose
opgean apgunge
opgnisje uutstaffíerje
ophâlde, ein(i)gje apheere
ophâlde, ein(i)gje aphoolde 1
ôphâlde; ynstelle, jin foardwaan íenstaale
opheegje aphöögje
ophelderje, -klearje aphällerje
ophelje (in sang) ounstämme
ophingje aphongje
ophippe, stuitsje aphupje
opinoar apnunner
opite apiete
opjefte (de) Angoawe (ju)
opjefte (de) Apgoawe (ju)
opjitte apjoote
opklearje; ferklearje apkloorje
opkomme apkúume
opkomme aptreede
opkomme (f. floed); oerrinne floudje
opkrije, pakke, grape grappe
opkrimpe apkrimpe
oplaach (de) Aploage (ju)
oplaapje stukje 2
oplade, oploegje apleede
oplichter (de) Skooier (die)
oplizze aplääse
opljochtsje apljuchte
opljochtsje apskiene
opljochtsje, -gluorkje apskoare
oplosse; terane; ûntbine aplööse
oplûke; grutbringe; opkweke, -fokke apluuke
opmars (de) Foarmarsk (die)
opmeitsje apmoakje
opmeitsje, ferhelpe uutbeeterje
opmerklik määrkwöidich
opmerksum apmäärksoam
opmerksumens Apmäärksoamkaid (ju)
opmjitte apmeete
opmjitte fermeete
opmonterje apmunterje
opneame apnaame
opnimme apníeme
oppakke, opbringe ferhaftje
oppasse appaasje
opperje; hantlangje hondloangje (= toupleegje, s.d.)
opperje; hantlangje toupleegje
opperman; helper (de) Pleechsmon (die) (= Toupleeger, s.d.)
opperman; helper (de) Toupleeger (die)
oppikke apbikje
opplantsje applontje
oprispje, krôkje apkurkje
oprize raagje
oprjocht apgjucht 1
oprjochtsje apgjuchte
oproer (it) Aprúur (die)
oproer (it) Moiteräi (ju)
oprop (de) Aproup (die)
oproppe aproupe
oprûmje apruumje
opset it) Apsicht ju)
opset, tsjûk aproied
opsette, tsjûk wurde; better wurde (f. waar) apsätte
opsizze (b.g. f. hier); bekend meitsje kännigje, (S) kändigje
opsjen (it) Apsjoon dät)
opsjitte, útwaakse uutwoakse
opskikke, oppronkje uutputsje
opskowe aprukje
opskowe, foarderje foarrukje
opskrift (it) Apskrift (ju)
opskriuwe apskrieuwe
opskuor (it) Truumult (die)
opskuorre apriete
opslaan apslo
opslaan; besinke (litte) ouleegerje
opslach (f. guod); ôfsetting (de) Ouleegerenge (zu)
opslikje aplikje
opslokke fersluuke
opsmite apsmiete
opsnolkje (f. klean, hier); opbarne aptunderje
opspjalte apkleeuwe
opsprekke, swetse slippe 3
opspuolje apspoulje
opstân (de) Ämpöörenge (ju)
opsteande twiich yn side fan in koer Apstok (die)
opstelle apstaale
opstige apstiege
opstiksel (it); seame; Apstiksel (dät)
opstikte râne (f. rok) Bestämmelse (dät)
opstowe, -loegje apstaue
opstûkje (f. turf, flaaks) apstuukje
opsykje apsäike
opsykje, op besite gean by besäike
optakelje; opsierje aptoakelje
opteinens (de) Begäisterenge (ju)
optille, oplichtsje aplichte
optille, risse riskje
optinksel (it) Ärfíendenge (ju)
optocht (de) Uumtoach (die)
optúgd; proastich (f. brustich (= brúusich, s.d.)
optúgd; proastich (f. fammen) brúusich (z)
opwaakse apwoakse
opwaarmje, ûnttaaie apdwaste
opweage apweege
opwine; opwuolje apwíende
opwriuwe, glânzje políerje
opwuolje, spuolje spoulje
ornaat (it), klaaiinge de) Ornaat (die)
ornearje, fêststelle bestimme
oukip(erj)e úurkippe
p(l)offe, paffe knalje
paad (it) Paad (dät)
paad-, hânwizer (de) Hondwieser die
paad-, hânwizer (de) Waiwieser (die) ( = Hondwieser, s.d.)
pak turfmot (it) Mulbolle (die)
pake (de) Bääs(j)ebaabe (die)
pake (de) Grootfoar (die) (= Bääsebaabe, s.d.)
pake (de) Ooldbaabe (die)
paken en beppen Grootoolden (pl.)
pakje (it, b.g. tabak) Pakje (dät) 2
pakke pakje 1
paleis (it) Palast (die)
palmbeam (de) Poolmenboom (die)
Palmsnein (de) Poolmsundai (die)
pân (it) Pound (dät)
pan)toffel, slof (de) Slurre (ju)
panguod (it) Geskíer (dät)
pankoek, stro (de) Poukouke (die)
pankoekspanne (de) Ponkouksponne (ju)
panne (de, mei fjoer om te feanbarnen) Smeelponne (ju)
panne; dakpanne (de) Ponne (ju)
pânse, bealch (de) Pans (die)
pânserhimd (it) Panserhoamd (dät)
papier (it) Papíer (dät)
papsûger (de) Súugelke (ju, bot.)
par (de) Peere (ju)
par(re)beam (de) Peereboom (die)
parse (de) Prässe (ju)
parse turf (de) Präseed (dät)
part (it) Paat (dät)
part (it) Paatíe (ju)
partij (de) Paatäi (ju)
pas (de) Pas (die)
pas op ! woar die !
passe paasje
passer (de) Paster (die)
pastoar (de) Pestoor (die)
pater (de) Poater (die, R)
patroan (de) Patron (die)
patrys (de) Petríeshanne (ju)
pau (de) Pauluun (die)
pau, stûp (de) Tuukenge (ju)
paus (de) Poapst (die, R)
pauselik poapstelk
pe(i)nje (de) Pännich (die)
peal (de) , peallen Peel (die) 1
peal (de), foar wâlbeskerming Äipeel (die)
peal of stange hwer’t de kij oan fêstset wurde yn ‘t bûthús Fúurskäddel (die), (US) Fúursköätel
pear (it) Poor (dät)
pearel (de) Poarel (ju)
pearje poorje
Peaske Poaske(n) (R)
Peaskefeest (it) Poaskefäst (dät)
Peaskefjoer (it) Poaskefjúur (dät)
pel (de, it) Peel (dät) 2
pelle (f. nôt) rienselje
pels (de) Päls (die)
perk (it); stik Poark (die)
pet (de) Kiste (ju)
petear (it) Gespräk (dät)
petearje unnerhoolde; sik ~
peterseelje (de) Petersilje (ju)
pias; aparteling; kuorkerinder (de) Bundreeger (die) (= Buntjer, s.d.)
pias; aparteling; kuorkerinder (de) Buntjer (die)
piid, murch (it) Píedek (die)
piip, buis (de) Roor (dät) (= Rúur 3, s.d.)
piip, buis (de) Rúur (dät) 3, (U) Rour
piip, pipe; buis (de) Piepe (ju)
piipje, krite píepje 1
piipútpluzer (de) Púuruut (die)
pik (it) Pik (dät)
pike)stjelp (de) Singel (dät)
pikel (de) Piekele (die)
pikelfleis (it) Piekelflaask (dät)
pikelhearring (de) Piekelhíering (die)
pikestjelp (de) Suukensingel (dät)
pikfakkel (de) Pikfakkel (ju)
pikswart pikkeswot
pin(ne) (de) Pänne (ju)
pin(ne) (de); pealtsje (it) Plok (die)
pin)hâlder (de) Hoalter (die, R)
pin, bout (de) Tabbe (die) ( = Tappe, s.d.)
pin, bout (de) Tappe (die)
pine (de), wee, sear (it) Piene (ju)
pine yn ‘e holle (de) Koppíene (ju)
pine yn ‘e mûle (de) Käisekällen (dät), (U) Käisepiene (ju)
pine yn ‘t liif (de) Lieuwseer (dät)
pinigje, tramtearje, gnjidzje pienigje
Pinkster Pingster
pinnemês (it) Pännesoaks (dät)
pioenroas (de) Spjoone (ju)
piper (de) Píeper (die)
pipermunt (de) Krúuseminte (ju)
pisje pinkelje
pisje pisje
pispôt (de), maaik-muoi Noachtpot (die)
pjukke, prippe; wjirmsykje prikje
plaat (de) Ploate ju, (R)
plaat (de), boerd; taffelblêd (it) Toafel (ju)
plaat, print (de); byld (it), foto (de) Bielde (ju)
plag(g)e, sead(d)e (de) Plaage (die)
plak (it), smet (de) Fläk (die)
plak (it), smet (de) Plakken (die)
plak dêr’t de merk houden wurdt Määrkedsplats (die)
plak dêr’t men gearkomt en praat, leagenbank) Kibbelhouk (die)
plak op ‘e sinne Sunnenfläk (die)
plak, stee (it) Ploats (die, R) 1
plakke, lymje klíesterje
plan (it) Plan (die)
planke (de) Plonke (ju)
planke (de, yn boat) Roiboolke (die), Roiboud (dät)
planken stek (it) Stakkät (dät)
planken stek (it) Strankät (dät)
plant (de) Plonte (ju)
plantesoart (de) Plontesoarte (ju)
plantsje plontje
plaskje, spatte spank(el)je
plasse, hollekrún (de) Skäädel (die) (= Platte, s.d.)
plasse, hollekrún; daalder (de, f. woarst, woartel) Platte (ju)
plat, flak plat
platdútsk plat(düütsk)
pleach, besiking (de) Plooge (ju)
pleach, kwel(le), t(r)amtaasje (de) Kwoal (ju)
pleagje, narje ploogje
plechtbalke (de) Plichtboolke (die)
plechtichheit (de), feest (it) Fíer (ju) 1
plezierich oandwaan anmoudje
plicht (de) Plicht (ju)
pliigje (hy plichtet – plichte – plichte) pleegje
ploech(s)balke (de) Boom (die) 2
ploech)driuwer (de) Drieuwer (die)
ploechhâlder (de) Plouchhoolder (die)
ploechizer (it) Plouchíersen (dät, z)
ploechstel (it) Plouchstal (dät)
ploege (de) Plouch (die)
ploegekeatling (it) Oadel (dät, R) 2
ploegesturt (de) Plouchstäit (die)
ploegje, ploeie plougje
plôkje, ploaitsje plukje
plonderje, útrûpelje plunnerje
plug (de); pintsje Prigge (ju)
plysjeman (de) Skätter (die)
poal-, noardstjerre (de) Noudstíern (die)
poarte, yngong (de) Poute (ju)
poat (de) Poot (die)
poatlead (it) Bläistikke (díe)
podde (de) Pudde (die)
poddestoel (de) Poagestoul (die)
poel, wetterplasse (de) Poul (die)
poepestôk; wichelroede (de) Twille (ju)
poer (de) Budde (ju)
poere budje
poerfrjemd wüüldfroamd
poetse; himmelje putsje 1
pok (de) Pok (die)
pokdobbe (de) Poknäid (die)
polityk politisk
polke de) Soodoa (dät)
pols (de) Hauptäddere (ju) (= Puls, s.d.)
pols (de) Houndekneetsel (dät)
pols (de) Puls (die)
pols (de, te springen) Pulststok (die)
pomp (de) Pumpe (ju)
pompe pumpje
ponge; pûde (de) Püüt (die)
pontsjer, bynpeal (de) Punter (die), (U) Kraite (ju)
popel(ier) (de) Päppel (die)
popelen (de) Íelt(e) (dät), (US) Íele
poppe (de) Puppe (ju)
poppeklean meitsje fudderje
porslein (it) Potslain (dät)
post (de) Post (die)
pôt (de, foar bargefretten) Swienepot (die)
pôt, panne (de) Pot (die)
potjiske (de) Potääske (ju)
potlid (it) Steelpe (ju)
potsjegnuver (de) Potkieker (die)
pottebakker (de) Potteboaker (die)
praai (de) Broi (die) I
praatsje (it) Baaleräi (ju
pracht, swidens (de) Pracht (ju)
prachtich, swiid prachtful
prakkesearje, mimerje grúubelje
prakkesearje; simulearje, foarjaan, beare simulíerje
praktysk praktisk
prate baale, (US) balle
preek (de) Preetenje (ju)
preekje preetje
preekstoel (de) Preetstoul (die)
preester (de) Príester (die)
preker Preetjer (die)
preuvelje, mompelje munkelje
priem (de) Prüün (die)
priis (de) Pries (die)
priiz(g)je priesje (z)
priizgje, yn ‘e hichte stekke ruumje 2 (= beproalje, s.d.)
prikelje; nitelje raitsje
prikje (it, by ‘t rieden) Staanken (dät)
prinsesse (de) Prinsässin (ju)
prioresse (de) Priorske (ju)
priuwe pröiwje
proast (de) Proost (die)
proastdij (de) Proostäi (ju)
probearje, hifkje probíerje
probleem (it) Problem (dät)
prom, prûm (de) Pluume (ju)
pronkje, bylkje; fernaam dwaan prunkje
pronkje; swetse, poche proalje
pront prunt
prop (de) Prop (die)
protestearje protestíerje
prottelgat (it) Wrantpot (die)
prottelich, gnoarrich, brimstich gnoarich (R)
prottelich, noartlich mursk
prottelich, noartsk túuterch
prottelje, grommelje; knarse gnoarje
protter (de) Spräie (ju)
prúk, prûk (de) Prüüke (ju)
prume, prúmkje, prûmkje plüümkje
prume, prúmkje, prûmkje prüümtje, prüümkje (= plüümkje, s.d.)
prûst(j)e, prúste pruustje
puchel, rêch (de) Pukkel (die)
pûde (de), puntpûdtsje (it) Tüütjen (dät)
pûl (de) Puule (ju)
pûle, kanne (de) Pulle (ju)
pûn (it) Púund (dät)
pún (it); púnbult (de) Trümmere (pl.)
punt (de), oerd (it) Spitse (ju)
punt (de, it) Punkt (die)
puntige houten buis (de, ymkersark) Múurpiepe (ju)
puolje puulje
puonne, pookje pröäkelje
puozze, wetterplasse (de) Woaterpoul (die)
pùrneaken splinterbloot
pûste, blaze puustje
pûtiel (de) Puutäile (ju)
pylder (de) Pieler (die)
pylk (de) Piel (die)
pynbank (de) Folter (ju)
pynlik, gefoelich pienelk
pyp)kaniel (it) Konneel (die)
qielich, gieleftich jeelsk
raam (de) Rom (die)
raap, knol (de) Knulle (ju)
raap; byt (de) Räiwe (ju)
raapoalje (de) Räiweoolje (ju)
raapsied (it) Räiwsäid (dät)
rabje, lasterje lästerje
rache, skelle rachje
rachel, kwalster (de) Kwalster (die)
rachelje kwalsterje
raffelje, plúzje pluusje (z)
rak, rek (it), rjocht stik yn ‘e “Ai” Rik (dät)
raljes (pl.) Boangelaise (dät, z)
raljes (pl.), spoar (it) Gelaise (dät, z)
rame; heie; oanstampe ramje
rammelje klinsterje
ramt (it) Roome (die)
râne (de) Raant (die)
râne; igge (de), skerp (it, f. mês) Ägge (ju)
rane; smelte ( – smolt – smolten) smilte ( – smolt – smolten)
rank, klien ronk
rânzich, trang, sterk galsterch
rapalje, skoarjemoarje (it) Pööbel (die)
ras (it) Rasse (ju)
rasp (de) Raspe (ju)
rattelje (f. wein); kladderje klatterje
rau, rie, net sean räi 1
raze f. bargen roagje
raze tsjin anbrulje
raze, balte groalje
raze, skreauwe skräiwe
raze, skreauwe skreeuwe (= skräiwe, s.d.)
raze, tjirgje; fleane, snuorje roasje (R, z)
raze, tjirgje; woedzje toobje
razen(d), mâl roasend (R, z)
razer, ropper (de) Roorder (die)
read rood
readburdich roodboartich
reade bei (de) Säntjansbäie (ju), roode ~
reade blebberbei (de) Krounbäie (ju)
reaf (it) Dokke (ju) 2 (= 10 Bíend)
reaf (it) Stuk (dät) 2 ( = Dokke 2, s.d.)
reafallich blussich (z)
reagearje reagíerje
reap (de) Seel (dät) 1
reap (de) Sträiseel (dät)
reauntsje murmelje
rêch (de) Rääch (die)
rêchbonke (de) Räägebunke (die)
rêd (it); fyts (de) Rääd (dät) , pl. Reede
rêd yn mûne Skíefloop (dät)
rêdbrake roabroakje (R)
rêde rädje
rede (de> Rääde (ju)
rêden (it) Räddenge, Räddenje (ju)
rêdingsboat (it) Räddengsboot (dät)
rêdwurk (it) Reedewíerk (dät)
ree (de) Räi (dät) 2
reed (de), pl. redens Sköäwel (die)
reedizer (it) Sköäwelíersen (dät)
reedride sköäwelje
reek (de) Rook (die)
reekgat yn ‘t dak Oaiegat (dät)
reekwolk (de) Rookwulke (ju)
regearje regíerje
regearje rejíerje = regíerje, s.d.)
regel, wizânsje de) Räägel (ju)
rêgelings, beklings, tebek räägels
regelje, beoarderje räägelje
regelje; bepale anoardenje
regelmjittich; ornaris räägelmäitich
registrearje, optekenje registríerje
reid (it) Rait (dät) 1
reidhin (de) Woaterhanne (ju)
rein (de) Ríen (die)
reine ríene (- reen – ríenen)
reinfal (de) Ríenfal (die)
reinich ríenerch
reinwetter (it) Ríenwoater (dät)
reis (de) Raise (ju, z)
reis (de, om wurk) Wonderskup (ju)
reis, tocht (de) Wonderenge (ju)
reitsje, roere, treffe roakje (R)
reizgje raisje (z)
reizgje, tsjen; rinne, kuierje wonderje
rekke (- riek – rutsen) räkke 2
rekken(ing) (de) Reekenge (ju)
rekkenje; hynsterosse reekenje
rekkenskip (de) Reekenskup (ju)
rem; brims (de) Breemse (ju)
reparaasje (de), opmeitsjen (it) Uutbeeterenge (ju)
reppe, prate ärwääne (= räppe, s.d.)
reppe, prate räppe
rêst (de) Raue (ju)
rest (de), oerskot (it) Räst (die)
rêst (de), skoft (it) Rääst (ju)
rêste raue
rêstich, rêstlik rauelk
rêstpunt (it) Rauepunkt (die)
reus (de) Hüüne (die)
reus (de) Ríese die, s) 1
reve, reevje rifje
rezyn (de Síenkene (ju)
rib(be) (de) Ribbe (ju)
ribbefet (it, f. baarch); Floume (ju)
ribbelje (f. flaaks) ribje
ride (hy riidt – ried – riden) riede (hie rit – reed – rieden)
ridlik, aardich, tamelik täämelk
ridlik, tcmelik, aardich oar(d)ich 2
rie(d) (de) Räid (die)
ried (de, fan ‘e stêd) Stäädroat (die)
ried(s)hûs, gemeentehûs (it) Räidhúus (dät)
riedling, riedsel (it) Räätsel (dät)
riedsel(eft)ich räätselhaft
riedshear (de); riedslid (it) Roatsheer (die)
riedshûs (it) Roathúus (dät)
riedsman (de) Beräider (die)
riedsman, riejower (de) Räidreeker (die)
riejowing (de) Unnersleek (die)
riem(e), rym; (roei)riem(e) (de) Gjoome (die)
riem(e), rym; (roei)riem(e) (de) Rjoome (= Gjoome, s.d.)
rier (it) Räir (dät)
riezel (de) Smolt (dät)
rige tûkebosken om de stream fan ‘t wetter te brekken Klippe (ju)
rige(le); rigel (de) Riege (ju)
riid, leechte (de) Slänkte (ju)
riigje, rigelje riegje
riis (it), leat (de) Riese (ju)
rikeling (de) Rieke (die)
rikje (b.g. f. fisk) rookerje
rikje (f. fjoer); smoke rookje
rikke räkke 1
rikkerich rookerch
rikplak (it, foar fleis) Wieme (ju)
rime, ripe riemje
rime, ripe; rime, dichtsje rieme
rime, rymje, ripe, rypje gríesje (z)
rimer (de) Riemer (die)
rimmetyk (de) Flöäte (ju)
rin fan saken, tadracht (de) Foargong (die)
rin-, driuwsân (it) Sluupsound (die)
rin, gong (de) Loop (die)
ring (de) Ring (die)
ringsom, oan alle kanten runduume(tou)
rinkelbel (de) Doodriek (die, bot.)
rinkelje, rattelje ratterskje
rinkelje, rinkinkje, kletterje klíerje
rinne (- rûn – rûn) loope (hie lapt – ron – ronnen)
rinnend wetter strieken Woater
rinsân (it) Swimsound (dät)
rinte jaan, betelje ferrantje (= rantje, s.d.)
rinte jaan, betelje fertinsje (z) (= rantje, s.d.)
rinte jaan, betelje rantje
rintfear (it) Rainefoone (ju, bot.)
rintfear (it) Foone (ju) 2
ripeltocht (it) Klieuw (dät, bot.)
ripens (de Riepte (ju)
rispinge (de) Aaden (die)
rispje, winne, earnje aadenje
risselje, russelje russelje
riuwe, harke de) Rieuwe (ju)
rivier, stream (de) Äi (ju)
rize, riizje, heve ríese (z) 2
rizenbrij (de) Riesebräi (die, z)
rjemkop (de) Roompot (die)
rjemme (de) Room (die)
rjocht omleech liekdeel
rjocht(út) liek 3
rjocht, passend gjucht 3
rjocht; gerjocht (it) Gjucht (dät) 1
rjochter (de) Gjuchter (die)
rjochthoekich, heaksk gjuchtwinkelch
rjochting (de) Gjuchte (ju) 1
rjochtop apgjucht 2
rjochtop risk
rjochtop stean liekap stounde
rjochts gjuchts
rjochtsgrûn (de) Gjuchtsloage (ju)
rjochtsje, rjochtsprekke gjuchte 2 (- gjuchte – gjucht)
rjochtskepen, rjochtfeardich gjuchtfäidich
rjochtsplak (it) Gjuchtsploats (die), Gjuchtssteede
rjochtsprekke Úurdeel spreeke
rjochtstsjinder (de) Skeerge (die)
rjochtút liekuut
roalje en bûtse buutje
roalje, tyskje túuskje
roas ( de> Rouse (ju, z), (S) Rousje (z)
roast(k)je, rust(k)je rustje
roast, rust de Rust (die) 1
roaster (it) Roster (dät)
roasterje rosterje
roastich, rustich rusterch
roazekantsje (it) Hoagebutte (ju, bot.)
robbe (de) Rubbe (die)
rodzich roodblond
roef (de) Roof (die) 2
roeie rjoomje (= roie, s.d.)
roeie roie
roeie rúuderje ( = roie, s.d.)
roeier (de) Roier (die)
roeier (de) Rúuderer (die) (= Roier, s.d.)
roek (de) Rouk (die)
roer (it) Rúuder (= Rúur 1)
roer (it) Rúur (dät) 1, (U) Rour
roet, ruot (it) Rout (dät)
roettsjuster boolketjuusterch
roettsjuster nailtjuusterch
rôf (de) Roof (die) 1
rôfdier (it) Roowdíert (dät)
rogge (de) Roage (die)
rogge mjitte moatje, (S) matje
roggeblom (de) Roagebloume (= Skoanelke, s.d.)
roggeblom (de) Skandele (U), (S) Skandebloume (= Skoanelke)
roggeblom (de) Skoanelke (ju, R)
roggefjild (it) Roagenfäild (dät)
roggemoal (it) Roagenmeel (dät)
roggerispinge (de) Roagenaaden (die)
rok (de, manljusklean) Stäitrok (die)
rôk, rok; jas de) Rok (die)
rokkeleas, ûnfoarsichtich roukloos
rôle (de, dêr’t yn weeftou it linnen oer rint) Uumelööper (die)
rôle wollen stof (de) Doukebolle (die)
rôle; baal (de) Bolle (die)
rôle; rol, list (de) Rulle (ju)
rôlje rulje
rôlje, rûgelje kurrelje
rom, rop, gloarje (de) Roum (die)
rom, rûm ruum
rom, rûm, wiid ruumelk
Romein (de) Roomske (die)
Romeinsk; roomsk roomsk
romje, priizgje reeme (S)
romje, priizgje röime = reeme, s.d.
romleas, sûnder rom en eare uunruumelk
romp, bûk (de); festje (it) Rump (die)
romte, rûmte (de) Ruumte (ju)
romte, rûmte (de); keamer (de) Ruum (die)
ronfelje; de foarholle yn tearen lûke runselje
ronfels (pl.) Krúuseme (ju)
ronge (de) Runge (ju)
rook (de) Röäk (die)
roomsk katoolsk
rop (de) Roup (die)
ropje, roppe rappe (= rupje, s.d.)
ropje, roppe rupje
roppe (- rôp – roppen) roupe (hie rapt – ruup – ruupen)
roppe en jûchheie roogje
roppe en swetse broaskje
roskaam (de) Roskoum (die)
rot (de) Rotte (ju)
rots (de) Fäls (die)
rotsje (f. flaaks) roodje 1
rotsmuorre (de) Steenwooge (ju)
rottekrûd (it) Rottekrúud (dät)
rotterij (de, f. flaaks) Reete (ju)
roukeap (de) Rjouelkoop (die)
rouwe, koarste (de) Boarke (ju, R)
rôver, rover (de) Roower (die)
rôverij (de) Rooweräi (ju)
rôvje, roovje roowje
rûch bewurke ruuchhauen
rûch en ûnfersoarge (f. hier, klatterch
rûch)skerne (de) Hoage (die, R)
rûch; rau ruuch, (U) rouch
rûchhouwer (de) Sludderpäls (die)
rude, rûde (de) Skúurich (die), (S) Skúurch
rudich, rûdich; rûpstekkich skúurich
ruft (it) Lúure (ju)
rûgebol (de) Uuneet (dät, bot.)
rûgebol (de) – Equisetum Pännedöise (ju, z) (= Uuneet, s.d.)
ruil (de) Buutenskup (ju)
ruil (de) Túusk (die)
ruïne, púnfal (de) Ruine (ju)
rûke ( – roek, rûkte – rûkt) ruuke (hie rukt – rook – reeken)
rûker, strûs (de) Strúus (die)
rûlebûtsje, roalje en bûts(j)e kuutebuutje
rûmer sykhelje apomje
rûmte (de, tusken souderlûk en dak) Sim (die)
rûn ron, ronnen (s. loope)
rûn rund
rún (de) Ruune (die)
rûne (twie)bak Twíebak (die)
rûne turfheap, tsjerne (de) Ringe (ju)
rûnom; yn ‘t rûn rundhääruume
rûnskriuwen (it) Rundskrieuwen (dät)
rûnte; omgong (de) Runde (ju)
rûntemealle rundtraale
rûp (de) Ruupe (ju)
rûpel, ripel (de) Riepele (ju)
rûpelje, ripelje riepelje
rûpstek(ker)ich, wjirmstekkich wúurmsteetsk
rûs, sûs (de) Rúusk (die)
rusk, resk (de) Rääske (ju)
Russysk russisk, rusk
rút, glês (it) Ruute (ju)
rutelje; rochelje ruchelje
ruter; ridder (de) Rieder (die)
ruterij (de), hynstefolk (it) Riederäi (ju)
rutesetter (de) Glääsker (die)
rutesetter (de) Glöäsker, Gloasker (die) (= Glääsker, s.d.)
rûzje rúuskje
ryk riek
ryk (it) Riek (dät)
rykdom, rikens (de) Riekdum (die)
ryklik riekelk
ryksdaalder (de) Rieksdoaler (die)
rym, ryp (de); rym (it) Riem (die)
rym; ryp (de) Ruugeriep (die)
rymke, siske (it) Riemsel (dät)
rymstik (it) Geriemsel dät)
rynsk rieuw
rynsk, fan de Ryn riensk
rynsk, tafallend drjooch
ryp riep 1
ryp, rym (de) Riep (die) 2
rypje riepje
rys (de) Ries (die)
s(j)eas (de) Karjool, Karjut (dät)
s(j)eas (de) Krjoole (ju) (= Karjool, s.d.)
s)krasse; wolkjimme krasje
sa folle mûglik múugelkst
sa gau sobolde
sa gau sogau
sa ‘t it liket Ounsjoon; dät ~ ätter
sa te sizzen so tou tällen
sa)dat sodät
sa; dan so
saad, reinwettersbak (de) Putte (ju) (= Sood, s.d.)
saad, reinwettersbak (de) Sood (die)
saadswetter (it) Soodwoater (dät)
saak (de); ding (it) Seeke (ju)
saaklik geskäftelk
sabeare, kwânskwiis kwantwiese
sabel (de) Soabel (die)
sachs, licht(wol) säft
sadanich sodoane
safier sofíer
safolle sofel (= sofúul, s.d.)
safolle sofúul
saken dwaan Geskäfte moakje
sakje sakje
sakje, dale; (in strjitte) delgean häärunnergunge
sakristy (de) Gäärkoomere (ju)
salang (‘t) Soolwe (ju)
salm (de) Lachs (die)
sâlt (it) Soalt (dät, R)
sâlte soalten
sâltich soalterch, soaltich
sâltkoarste (de) Soaltkoarste (ju)
sâltsje soaltje
salve (de) soolwje
salvje Soom (die)
samling (de) Sammelenge (ju)
sammelje, garje sammelje
sa’n sun
sân (it) Sound
sânbank (de) Soundboank (die)
saneamd soondje ( = oapje, s.d.)
sang (de), gesang (it) Song (die)
sangerich (f. molke) songerch
sângrûn (de) Soandgrúunde (ju)
sânich sounterch
sânsek (de) Soundsäk (die)
sânstripe (de) Soundstriepe (die)
sânwâl (de) Soundwaal (die)
sawat sowät
sawat, omstrings uum 2
sawn soogen
sawnstjerre (de) Soogengestíern (dät)
sawntich soogentich
sawntjin soogentíen
se, har se
seachbok (de) Soagebuk (die)
seachmoal (it) Soagelse (ju)
sead(d)e (de) Seede (ju)
seage (de) Sniede (S) 1 (= Soage, s.d.)
seage (de) Soage (ju), (S) Sniede, Saage
seagje soagje
seagmoal (it) Soagemeel (dät)
seal(e) (de) Soal (die, (dät)
seal, sadel (it) Soadel (die, R)
seale (de) Halle (ju)
sealje soadelje
sealmakker (de) Soadeler (die)
sealrêgich soadelrääged
sealter(lanner) (de) Seelter (die)
sealtersk seelter, seeltersk
sealtersk en platdútsk trochinoar prate halfblíekje
seam(e) (de) somäd
seamje seeme (US)
seamje sonaamd
sean) sop (it) Soppe (ju)
sear plak, sear (it) Seer (dät) 1
sear, pynlik seer 2
seardwaan källe
seardwaan seerdwo
sech(s)t(s)jin, sekst(s)jin säkstíen
sech(s)te, sekste, seisde säkste
sech(s)tich, sekstich säkstich
sêd sääd
sede (de), brûkme (it) Sidde (ju)
sêdsum säädsoam
sêdzje säädigje
see (de) Meer (dät) 2
see; mar (de) See (ju)
seedier (it) Seedíert (dät)
see-earm (de) Meeríerm (die)
seeearn (de) Seeoadeler (die)
seefûgel (de) Seefuugel (die)
seegong (de) Seegong (die)
seel (it, b.g. oan amers) Seel (dät) 2
seelucht (de) Seeluft (ju)
seeman (de) Seemon (die)
seerôver (de) Seeroower (die)
seeskûm (it) Seeskuum (die)
seewier (it) Teek (dät)
sêft glimme, gluorkje, glinsterje, trochskimerje skimmerje
sêfte glâns, glim(p), skimer de); fermoeden (it) Skimmer (die)
sêge de) Saage (ju)
seil (it) Sail (dät)
sein(i)gje, seinje säägenje
seine (de) Saise (ju, z)
seine oer de radio funkje
seine, seining (de) Säägen (die)
seiner (de) Funker (die)
seineslach (de) Saisesnied (die)
seinestôk (de) Saiseboom (die)
seis säks
sek (de) Säk (die)
sekje (f. moal) säkje
sel (de, f. broed bij) Droanedop (die)
sel foar ‘t útbrieden fan wurk bijen Iemedop (die)
selde (de-,it-) sälge (die-, ju-, dät-)
selden, seldsum säilden
selderij (de) Sälleräi (ju)
sels sälwen
sels(t) sogoar
selskip (it); maatskippij (de) Sälskup (ju)
selsstannich oainständich
selstannigens (de) Oainständegaid (ju)
senuw (de) Närwe (die)
set-, siedguod (it) Säidgoud (dät)
setfjild (it, foar turf); skodde hea Spreedenje (ju)
sette ( – sette – set) sätte ( – sätte – sät)
seupelder, priuwer (de) Klant (die)
seure (f. bern) dramje
sib, besibbe ferswoagerd
sibben (pl.) Bloudsfrüünde (pl.)
sibben (pl.) Fjunde (pl.)
sibben (pl.) Früünde (pl.)
sicht (it) Sicht (ju)
sichte (de) Sichte (ju)
sichtsje sichtje
side (de, weefsel) Síede (ju)
side, kant (de) Siede (ju)
sidene doek (de) Síedendouk (die)
sied (it) Säid (dät)
sied(del)beane (de) Säidboone (ju)
sied)wine, waaierij; ierdappelsortearmasine (de) Waaier (die)
siedderstiid (de) Säideltied (ju)
siede ( – sea – sean), koaitsje sjoode (hie sjut – sood – seeden)
siedend hjit sjoodenheet
siedzje säidje
siele (de) Seele (ju)
sier, fersiering (de) Síerde (ju)
sieraad (it) Síeroat (die)
sierlik síerelk
sigaar (de) Sigaare (ju)
sigel, segel (it) Síegel (dät)
sigelje, segelje síegelje
sigen (de) Soch (ju), Sochwíend (die)
sigerich toagich
sigge (de) Säächgäärs (dät, bot.)
sigrette-oanstekker (de) Fjúurtjuuch (dät)
siik kroank
siik säik (= süük, s.d.)
siik süük
sile sailje
sile (de) Knäppel (die) 2
silen (it) Sailsport (die)
silje, souje; spije, flybje sieuwje
sille (hy soe, wy soene – sillen, sild); moatte skälle (du skääst, iek, hie skäl, wie skällen(e) – skuul – skould)
sille jim skä’jie ( = skällen jie)
sille wy skä’wie ( = skällen wie)
simmels (de, pl.) Kläie (ju)
simmels (pl.) Seemelse (ju)
simmer (de) Suumer (die)
simmerdeis Suumerdai, bie ~
simmerfloed (de) Suumerfloud (ju)
simmerfrucht (de) Suumerfrucht (ju)
simmerjûn (de) Suumeräiwend (die)
simmerpracht (de) Suumerpracht (ju)
simmerwaar (it) Suumerweeder (dät)
sin (de ; doel (it) Sin (die)
sin (de), doel (it) Swäk (die)
sin (it), oanstriid, smucht (de) Hong (die)
sin (it), smucht (de) Lust (ju)
sin hawwe Sin hääbe
sinding; útstjoering (de) Seendenge (ju)
sine (de) Siene (ju)
singe, sinz(g)je; skroeie soange (R)
sinke (- sonk – sonken) sinke (- soank – soanken)
sinleas sinloos
sinne (de) Sunne (ju)
sinnebyld (it) Sinbielde (ju)
sinnefertsjustering (de) Sunnenferdjunkelenge (ju)
sinnegloede (de) Sunnengloud (ju)
sinneskiif (de) Sunnenskieuwe (ju)
sinnestek (de) Sunnenstäk (die)
sinnestelsel (it) Sunnensystem (dät)
sinnich sunnich
sinnich, wrantelich luunsk
sint (hillich) sänt 1
Sint Jabik Sänt Jookub
Sint Jan Sänt Jans
sinterklaas (de) Sunnerkloas (die)
sintrum (it) Sentrum (dät)
sintsje; wierje sunje
sipel (de) Siepel (ju)
sirkelje sirkelje
sirkelrûn kringrúund
sitte ( – siet – sitten) sitte ( – síet – seeten)
sitten gean sitte gunge
size, siizje, sisterje sisje
sizze (hy seit – sei – sein) kweede (hie kwäd – du kwíest, hie kwad, kwíed, wie kwíeden(e) – kweeden)
sjamme, bitebau (de) Búusekäärel (die, z)
sjen (ik sjoch, hy sjocht, wy sjogge – seach – sjoen) sjo (hie sjucht – iek, hie saach, du seechst, wie seegen – blouked)
sjerp (de) Síeroop (die)
sjippe (de) Seepe (ju)
sjippefabrikant (de) Seepesjooder (die)
sjitgat (it) Skjootslits (die)
sjitspoel (de, by weeftou) Skifken (dät)
sjitte ( – skeat – sketten); smite skjoote 1 (hie skjut – skoot – skeeten)
sjoch dêr ! sjuch deer !
sjoen blouked (s. sjo)
sjoen) Kiel (die)
sjofel, skabb(er)ich skoawich
sjofel, skibbich skoofel
sjongboek (it) Songbouk (dät)
sjonge (- song – songen) sjunge ( – soang – soangen)
sjonge of spylje sûnder wize dúudelje
sjonger (de) Sjunger (die)
sjudden, skiuwden (pl.) Skieuwel(s)e (ju)
skaad, skâd (it) Skaad (ju)
skaaf (de) Skoawe (ju, R)
skaafbank (de) Skäuwboank (die) (= Skoawboank, s.d.)
skaafbank (de) Skoawboank (ju)
skaainamme, fan (de) Skrieuwnoome (die)
skaal, skeale (de) Skoale (ju)
skaal, skeale; kom, kûm (de); lok (it) Kum (die)
skadich skaddich
skald (de) Skalde (die)
skammel, kruk (de); fuotbankje (it) Skoomel (die)
skamte (de) Skoomte (ju)
skande (de) Skande (ju)
skande, blamaazje (de)) Blaamaasje (ju, z)
skâns (de) Skanse (ju, z)
skarlekken (it) Skarloak (die)
skarrelje; mei immen goed oer de wei kinne kroamje
skat (de) Skats (die)
skatte, rûz(j)e, roaie skatsje
skatterje (ek f. ekster) skakkerje
skatting, belêsting (de) Skät (die)
skave; rasp(j)e skoawje (R)
skea (de) Skoade (die, R)
skea dwaan, skeadzje Skoade dwo
skea dwaan, skeadzje skoadje
skea lije Skoade; tou ~ kúume
skeaf (de) Jíerwe (ju)
skealik, neidielich skoadelk
skealjen (pl.) Wächte (ju)
skean skräin (U)
skean, skeef skroat
skeante (de) Ouhong (die)
skeanwaaid wíendskeeuw
skeare ( – skearde – skeard) skääre 1 (- skäärde – skäärd)
skeare, burdzje boartje (= putsje 2, s.d.)
skeare, burdzje putsje 2, (U) boartje, (S) skääre
skeare, burdzje skääre 2 (= putsje 2, s.d.)
skearing (de) Skäärjäiden (dät)
skearingboom (de, yn weeftou) Jäidenboom (die)
skearkwast (de) Putsbäärsel (die)
skearmês (it) Boartsoaks (= Skäärsoaks, s.d.)
skearmês (it) Putselsoaks (= Skäärsoaks, s.d.)
skearmês (it) Skäärsoaks (dät)
skeavebiner (de) Binster (die)
skeef, skean, bryk skeeuw
skeel (it) Feede (ju)
skeine ferkreepelje
skeine ferstummelje
skeine skeende (hie skoant – skoande – skoand)
skeining, skânsearring (de) Skändenge (ju)
skeinsprút (de) Suumerspot (die)
skel ferve grälbemoald
skel ljochtsje grälluchtje
skel, skril, gril gräl
skelde (- skold – skolden), skelle; rache, segenje skäilde (= skeelde, s.d.)
skelde (- skold – skolden), skelle; rache, segenje skeelde (hie skält – skoolt – skúulden), (S) skíelde
skelfink (de) Buukfink (die)
skelle, kibje kääkelje
skelm, dogeneat, smjunt Spitsbouch (die)
skelm, skarlún (de) Skälm (die)
skelmsk, ûndogensk skälmsk
skelwurd foar in slof en sleau immen Släif (die)
skepamer Woaterskäpper (die)
skepamer (de) Skäpper (die) 1
skeper (de) Skeeper (die)
skepersmantel (de) Hoaike (ju)
skeppe ( – skoep – skepen) skäppe 2 ( – skoup – skeepen)
skeppe (- skepte – skept) skäppe 1
skeppe (- skoep – skepen), meitsje; (fer)skaffe skafje
skeppe, bats (de) Skuppe (ju)
skeppe, dolle skupje
skepper, makker (de) Skaffer (die)
skepping (de), maaksel (it) Gebielde (dät)
skerm (it) Skärm (die)
skerp skärp
skerp (it), igge (de, f. mês) Soaksägge (ju)
skerp, puntich spits
skerpe, slypje, hotsje skärpe
skerpje, puntsje spitsje
skerpkantich skärpkaantich
skerte, skurte (de) Skoot (die)
skerteldoek, skelk (de) Skoarte (ju)
sket (it), ôffreding (de) Tuun (die) 2
sketterje smätterje
skevel, dogeneat (de) Fleegel (die)
skie, skjidde (de) Skeede (ju)
skied (it), grins, swette (de) Skeed (dät)
skiede (- skaatte – skaat) skeede (hie skat – skatte – skat)
skiede; toarne tränje, tränne
skieding; swette (de) Skeedenge (ju)
skiedkundige (de) Geskichtsfoarsker (die)
skiednis, histoarje (de) Geskichte (ju)
skiedsgerjocht (it) Skeedsgjucht (dät)
skiedsrjochter (de) Skeedsgjuchter (die)
skientme, moaiens (de) Fluchhaid (ju)
skiep (it), pl. skiep Skäip (dät), pl. Skäipe
skiepfleis (it) Skeepflaask (dät)
skieppegerf (it) Dúusendtakke (ju, bot.)
skieppegreide (de) Skäipweede (ju)
skieppeskjirre (de) Skäipskíere (ju)
skieppeskjirre (de) Wulskíere (ju)
skieppeskuorre (de) Skeep(e)koowe (die)
skieppetyk (de) Skäipetieke (ju)
skier sân (it) Gríessound (dät)
skiere turf (de) Gríeseed (dät)
skierkert, griiskop (de) Wietkop (die)
skierroek (de) Soaltrouk (die)
skifte ( f. soere molke) skjoote 2
skiif (de); rút, glês (it) Skieuwe (ju)
skiif mei briedsellen Broudmoarte (ju)
skiif mei sellen f. broed bijen Droanemoarte (ju)
skil(le), skel(le (de) Skälle (ju)
skilder (de) Moaler (die)
skildering (de); skilderij (it) Skilleroatsje (dät)
skildering, beskriuwing (de) Skilderenge (ju)
skilderje, beskriuwe skilderje
skilderje, mielje; fervje moalje (R)
skildwachter (de) Skillersmon (die)
skile; dopje; pûlje skille
skilich skíelich
skilich sjen, mykje; gnuve, kypje skíele
skilje, skelje skälje
skilje; tyngelje klingelje
skim, skym (de) Skíeme (ju)
skimer (de) Djunkelenge (ju)
skimerich djunker
skimmel (de) Skimmel (die)
skimmelich skimmelch
skimpe, lêbje skimpe
skine, ljochtsje; skine, lykje skiene ( – skeen – skienen)
skinke ( – skonk – skonken); jaan skoanke (R)
skinke, hamme (de) Skinke (die)
skinke, jaan spändje
skinking, jefte (de) Skoankenge (ju, R)
skip (it) Skip (dät), pl. Skíepe
skipfeart (de) Skipfoart (ju)
skipper (de) Bootjer (die)
skipper (de) Skipper (die)
skipper (de, f. “Mutte”) Mutjer (die)
skipperij (de) Bootjeräi (ju)
skipperje, skipper wêze skipperje
skippersfolk (it) Bootsljuude (pl.)
skips)helling (de) Hällenge (ju)
skipstimmerman, skûtmakker (de) Skipstimmermon (die)
skite köätelje
skite ( – skiet – skiten) skiete (hie skit – skeet – skieten)
skjin (skjinner) skeen (skanner)
skjin, suver süüwer
skjinje (f. nôt) skeenigje
skjinne winst (de) Úurwinst (die)
skjinnens (de) Skeenegaid (ju)
skjinner skanner
skjirre (de) Skíere (ju), (U) Skäire
skjirre (de), oan haaiwein Gjuchtskeede (ju)
skoal)juffer (de) Jüfferske (ju)
skoalbern (pl.) Skouljúugend (ju)
skoalbern (pl.) Skoulkere (pl.)
skoalle (de) Skoule (ju)
skoalmaster (de) Skoulmäster (die)
skoalmaster; koster (de) Koaster (díe)
skoanmem (de) Sweegermúur (ju)
skoansoan (de) Sweegersúun (die)
skoar, stipe (de) Stíepel (die)
skoar, stutte, steun (de) Stöän (die)
skoarje, stypje stutje
skoarje, triuwe stämme 1
skoarstien (de) Skosteen (die), (S) Skösteen
skoarstienmantel, boazem (de) Bossem (die) 1, (S) Bousem
skoarstienreager (de) Skosteenfeeger (die)
skoat (de, f. seil) Skoote (ju)
skoat(s)fel (it) Skootfäl (dät)
skoattel (de) Sköätel (die)
skobbe (de, f. strie) Skoof die), (S) Skoouwe
skobje (f. fisk) ouskubje (= skubje, s.d.)
skobje (f. fisk) skubje
skodholje, -kopje kopskädje (= skäddekopje, s.d.)
skodholje, -kopje skäddekopje
skodzje skädje
skoech (de) , pl. skuon Skou (die)
skoffel (de) Sköifel (die)
skoffelje sköifelje
skoft (it) Skofttied (ju)
skoft (it), hoart (de) Sponne (ju)
skoft (it), hoart, set (de) Sät (die) 1
skolperje; útspiele skulsje
skom, skûm (it) Skuum (die)
skom, skûm, brûs (it) Gisk (die)
skomje, skûmje skuumje
skommeling (de) Swankenge (ju)
skonk, foet (de); bien (it) Been (dät) 1
skot (it) Skoat die), (US) Sköät
skou (de) Punte (ju)
skou, skoftich skjou 2
skouder (it) Skullere (ju)
skouderblêd (it) Skullerblääd (dät)
skouderbonke (de) Koaieknooke (die)
skouje, skouwe skjoue
skouspul; toanielstik (it) Skauspil (dät)
skouwens, skoftigens (de) Skjou (ju) 1
skowe, triuwe ( – treau – treaun); kroadzje skúuwe (hie skuft – skoof – skäuwen)
skra(e)bje skrabje
skraagje, skoarje oustutje
skram, (s)kras (de) Skrain (die, Uu)
skramme; (s)krasse skramme
skreef, barst (de) Rait (die) 2 (= Ríet, s.d.)
skreef, barst (de) Ríet (die)
skreef, barst (de) Rits (die) (= Ríet, s.d.)
skreef, groef (de) Glieuwe (ju)
skreef, groef, keep (de) [= Glùsse] Gluffe (ju)
skrielhâns, nepert (de) Joankhoals (die)
skrieme woupe
skrift; geskrift; hânskrift (it) Skrift (ju)
skriftlik skriftelk
skriftlik fêstlizze beúurkundje
skrik, kjeltme (de) Skräk (die)
skriklik, yslik furchtboar
skriklik, yslik hachelk
skriklik, yslik skräkkelk
skriklikens (de) Hachelkäid (ju)
skrilje, skrikke; kjel meitsje ferskräkke (sik ~ )
skriuwe ( – skreau – skreaun) skrieuwe (hie skrift – skreeuw – skrieuwen)
skriuwen, brief, stik (it) Skrieuwen (dät)
skriuwer; klerk (de) Skrieuwer (die)
skriuwtafel (de) Skrieuwboank (die)
skroar(ske), naaister (de) Säister(ke) (ju)
skrobberheide (de) Dopheede (ju)
skrobje skrubje
skroef (de) Skrúuwe (ju)
skroefmoer (de) Múur (ju) 3
skroeve; opskroeve skrúuwje
skruten skjuchtern
skû(de)ldoek (de) Skööteldouk (die)
skud, sket (it) Skot (dät)
skúf; swift, oplichter (de) Skúuwer (die)
skuld (de) Skeeld (ju)
skuldich skeeldich
skûlherne (de) Skutswinkel (die)
skûlje sküülje
skulp, núnder; moksel (de) Musselke (ju)
skûm ôfskeppe ouskuumje
skûne (de) Míete (ju)
skuon)fiter (de) Skoubeend (dät)
skuon)gasp (de) Gaspe (ju)
skuonboarstel (de) Wiksbäärsel (die)
skuonmakker (de) Skouster (die)
skuonmeitsje skousterje
skuonpoetse wiksje
skuor (de) Sköär (die)
skuorje, skjirje skúurje
skuorre (de) Skäin (dät), in de Skäin
skuorre, boarste sköäre
skuorre, repe, write riete (hie rit – reet – rieten)
skurdich, hakkelich skeederch
skut-, sketstâl (de) Skätte (die) 1
skûte (de) Skuute (ju)
skùtel, skûdel; panne; petiele (de) Skuudele (ju)
skûteldoek, skûlk, ôfdroeger (de) Feedouk (die)
skutjild (it) Skätjäild (dät)
skutte (f. fee) skätte 2
skutte f. fee íenskätte
skutter (de) Skjooter (die)
skyl (de) Skil (dät)
skyn (de) Anskien (die)
skyn (de) Skien (die)
skyn, kleur (de) Faawetoon (die)
skynbonke, skine (de) Skíene (ju)
skynfet (it) , flearmûs (de) Lattuchte (ju) (= Skienfät, s.d.)
skynfet (it), flearmûs (de) Skienfät (dät)
skynhillich skienhillich
skyt (de) Skiet (die)
slaab, slabbedoek (de) Slabbelappe (die)
slaaf (de) Sklaawe (die)
slaaf (de) Skloouwe (die) (= Sklaawe, s.d.)
Slaaf (de) Sloawe (die, R)
slaaie Bungel (die)
slaan ( hy slacht – sloech – slein) slo (hie slacht – sluuch – sloain (R))
slaan (it); fjochterij de) Slo-eräi (ju)
slaan, meppe lapje 1
slaander (de) Slo-er (die)
slab(ber)je, slob(ber)je slab(ber)je
slach (de) Sleek (die) 1
slach minsken (it) [nee, âld mins] Moanskengríes (dät)
slach oer de kop meitsje aksterskjoote
slach(t)fjild (it) Sleekfäild (dät)
slachfjild (it) Kampsteede (ju)
slachizer (it) Hauíersen (dät)
slachside (de) Sleeksiede (ju)
slachskip (it) Slachtskip (dät)
slachte (it) Geslächt (dät)
slachter (de) Sloachter (die, R)
slachterij (de) Sloachteräi (ju)
slachtsje sloachtje (R)
slagje, lokke gelinge (- geloang – geloangeu)
slagje, lokke glukje
slak (de) Snigge (ju)
slange (de) Slange (ju)
slank, klien slonk
slatte, sleatsje slootje 2
slavemerk (de) Sklaawenmäärked (dät)
slavernij (de) Sklaaweräi (ju)
slavin(ne) (de) Sklaawin (ju)
sleat (de) Sloot (die)
sleatgrave slootje 1
sleau sloksk
sleau, slûch loom
sleef (de Skäpper (die) 2
sleef (de) Foarlägger (die)
sleef (de) Sljo (die) , (U) Sleef
sleep (de, f. skippen) Fleet (die)
sleepnet (it) Woade (ju) (= Woare, s.d.)
sleepnet (it) Woare (die, R)
slide (de) Slíede (ju)
sliep (de) Släip (die)
sliepe ( – sl(i)epte – sl(i)ept); slomje, slûgje släipe (hie släpt – slíep – slíepen)
sliepeleas (d ) släiploos
slieper (de) Släiper (die)
sliepkeamer (de) Släipkoomere (ju)
slieprich, slûch släiperch
sliepseale (de) Släipruum (die)
sliert (de, f. damp, reek) Swoade (die)
slikje likje
slim, bar kros
slim, lêstich besweerelk
slim, min; tige, bare läip
slim, min; tige, bare slim (= läip, s.d.)
slim, swier, lêstich swíerelk, swíerich
sline, snobje (yn ‘t genyp) snoupe
slinger (de, f. klok) Slinger (die), (U) Slingel
slingerje, bongelje; hinne en wer gean) pändelje
slingerje; wine (f. wei) slingerje, (U) slingelje
slink(j)e, belúnje (f. swolm); ophelderje (f. omgrûne wetter) slinke ( – slonk – slonken)
slinke (de) Woaterloopíerm (die)
slite ( – sliet – sliten) sliete (hie slit – sleet – slieten)
sljocht harkje ( f. tún) woasje (R, z)
sljocht, flak sljucht 1
sljocht, lyk liek 2
sljochtsje liekje 1
sljochtsje sljuchte
sloard(er)ich, slof, sleau sludderch
sloard(er)ich, slof, sleau slurrich ( = sludderch, s.d.)
sloarp(j)e, slurvje slubberje, (S) slöbberje
sloarp(j)e, slurvje slurpje ( = slubberje, s.d.)
slodske (it), klitse (de) Keepse (ju) (= Klatte, s.d.)
slodske (it), klitse (de) Klatte (ju), (S) Klitse
slofferbeane (de) Hoangsteboone (ju)
slok (de) Sluk (die)
slokke sluuke (hie slukt – slook – sleeken)
slokker(t) (de) Sluukhoals (die)
slom(mer)je, slûm(er)je, slûgje slummerje
slomme (de); knipperke (it) Slummer (die)
slonzich, sjofel slunsich
slooy (it, f. kessen) Bjúure (ju)
slop slap
slot (it) Slot (dät)
slûchslim, glûpsk laidich
sluere, sjoelje slúurje, (S) slöärje
slûk slok
slûkje, smokkelje smuggelje
slûpe, glûpe; krûpe slíe(r)kje
slûpe, glûpe; krûpe slieke ( – sleek – slieken) (= slíe(r)kje, s.d.)
slûs, slús, syl (de) Slüüse (ju, z)
slútbalke (de, yn weeftou) Pläienboom (die)
slútbalke (de, yn weeftou) Sluutholt (dät)
slute ( – sleat – sletten), tichtdwaan sluute (hie slut – sloot – sleeten)
slyk (it); blabze, dridze (de) Sliek (die)
slym (it), slime (de) Sliem (die)
slymje, slimerje sliemje
slypbrake (de) Sliepbroake (die)
slypje, hotsje, opskerpje sliepe ( – sleep – sleepen)
slypstien (de) Sliepsteen (die)
slypút! sliep uut!
smaadzje, hùne ougrúundäirje (U)
smaak, smeits (de) Smoak (die, R)
smaakleas, flau fläp
smaaklik smoakelk
smakke, smachte smakmuulje
smarre, klieme smeere
smeie smíedje
smeits(j)e ( it smakket – smakke – smakke) smoakje
smel smäl
smerte, skrine smeete (dät smät – smätte – smät)
smerte; pine (de) Smaat(e) (die)
smeule; feanbarne smeele
smeulsk laitsje smíelje
smid (de) Smid (die), pl. Smíede
smidsark (it) Smíederäi (ju)
smidte (de) Smíede (ju)
smidte (de) Smitte (ju) 1 (= Smíede, s.d.)
smite (- smite – smiten); werpe (- wurp – wurpen); saaie, soalje smiete (hie smit – smeet – smieten) 1
smite, goaie gooie
smite, slingerje sloiderje
smoar, fet (it) Smeer (dät)
smoarch plak (it) Stippe (die)
smoarch, fet smeerich
smoarch, fiis swiensk
smoare, wjirgje drusselje, (S) drüssemje
smoarryk steenriek
smoes (de) Smúus (die) 1
smoke smookje
smûge, hymje hiemje
smûz(j)e, skrânz(g)je smúusje (s) 1
snaar, snare (de) Säide (ju)
snaffel (de) Snoabel (ju)
snappe, snippe; happe snappe
snauwe snaue
snauwe, grauwe snuutje
sneed (de) Snied (die)
snein (de) [di???] Sundai (ju)
sneins frouljusjak (it) Kerskíen (däz)
sneon, saterdei (de) Snäiwende (díe), (S) Sneeuwende
snetterje snatterje
snetterje; kletse, teutsje snöäterje
snider, skroar (de) Snieder (die)
snie (de) Snee (die)
sniebal (de) Sneebal (die)
sniejacht (de) Sneejoagjen (dät)
snieman (de) Sneekäärel (die)
snies (it) Stíege (ju) 2
snijark (it) Äggetjuuch (dät)
snijbeane (de) Insätboone (= Snippelboone, s.d.)
snijbeane (de) Snippelboone (ju)
snijde bear (de) Baarch die) (= Hauerbaarch s.d.)
snijde bear (de) Hauerbaarch (die)
snije ( – snie – snien); fykje sniede (hie snit – sneed – snieden)
snije (- snijde – snijd) (f. snie) snäie
snije (f. wiete snie) slakkerje
snije, snipelje (b.g. f. koal) snitselje
snip (de) Snippe (ju)
snipelje snippelje, (R) snibbelje
snjitte, flappe flappe
snjitte, hurd rinne flitskje
snoad, liep; noaswiis ooldful
snoade) set (de) Trik (die)
snoarje, gûnzje swíerje 1
snoarkje snurkje
snoarske (it) Sweegerske (ju)
snoeie, bekapje takje
snoek (de) Häkte (die)
snoer, string (it) Snúur (ju) , (U) Snour
snokke, snokje rukhoalsje
snor, snoar (de) Snurboart (die)
snotte (de) Snotte (ju)
snotterje snotterje
snuf, snúf (it) Snúuftebak (die)
snuffelje snuffelje
snuorje, ynriuwe snurje
snút, snute (de) Snuute (ju)
snuve; snute snúuwe (hie snuft – snoof – snäuwen)
soad (de), soer (it) Súurbaadenjen (dät)
soal (de) Soole (die) 2
soal(j)e, smite wamsje (z)
soan (de) Súun (die)
soarch (de) Súurge (ju), (U) Sourge
soarchsum súurgsoam
soargeleas súurgloos
soargje súurgje, (U) sourgje
soarte (de, it) Soarte (ju)
soarte f. tipeljen (bernespul) kalje (= kalle, s.d.)
soarte f. tipeljen (bernespul) kalle
soarte f. tipeljen (bernespul) kúuseslo (= kalle, s.d.)
soarte fan brandewyn ( de) Fuusel (die, z)
soarte fan golle Hookoomer(e) (ju)
soarte fan poddestoel Häksebuutere (ju)
soarte fan trui (de) Wams (dät)
sobje, sabje saabje
soel swoul
soen, boete (de) Süüne (ju)
soer súur
soer gers (it) Súurgäärs (dät)
soerich, soer süürelk
soerje, suorje súurje
soerkoal (de) Súurbuuskool (die)
soerstof (de) Súurstof (die)
sok (de) Sokke (ju)
sok(ke) suk(ke)
soks(sawat) sowät
soldaat (de) Suldoat (die)
soldearje loodje
soldearje löötje (= loodje, s.d.)
som(me) (de) Summe (ju)
somliken, inkelden, guon Wäkkene (pl.)
somp(e), sodze (de) Sump (die)
sompe (de) Sumpplakke (ju)
sompich fersumpt
sompich lân Brouk (die)
sompich stik lân Röt (dät)
sompich, sodzich sumpich
somplân (it) Sumplound (dät)
soms, bytiden mongs
sop (it, f. planten) Sap (die, dät)
soppich sappich
souderlûk, -fal (it) Balchgat (dät), (= Boolkgat, s.d.)
souderlûk, -fal (it) Boolkgat (dät)
souwe (de) , sou (it) Sieuwe (ju)
spalkje skíene
span (it) Spon (dät) 2
spanje, gasp (de) Sponge (ju)
spanne sponne
spanning (de) Sponnenge (ju)
spanriem (de) Spongjoome (die)
spanstôk (de, foar seil, skeanoer) Spreed (die)
spantou (it, ek foar hynders) Spontau (dät)
spantwurk (it) Speerwíerk (dät)
sparbank (de) Spoarkasse (ju)
sparje (de) Woaterjood (dät, bot.)
sparje, mije ferskoonje
sparpot (de) Spoardöise (ju)
spartelje, sparrelje spattelje
spatte, fûnkje spoork(en)je
spatte; spuitsje spritsje
speak(e) (de) Speeke (ju)
spear (de) Speer (die) 1
spear, speetse (de) Spíes (die)
spegel (de) Speegel (die)
spegelglêd speegelglääd
spegelje speegelje
spek (it) Späk (die)
spekfet (it) Späkfat (dät)
spekhals (de) Unnerkääle (ju)
spekksiet (de) Späkkiste (ju)
spekstôk (de), pl. deizen Rieuwel (ju)
spekstro (de) Späkponkouke (die)
spekswa(e)rd (it) Späkswoode (ju)
spektakel (it) Späktoakel (die)
speure, sneupe spúurje
spiele späile
spielwetter (it) Späilwoater (dät)
spier (de) Muskel (ju)
spier)sterk muskelch
spij (it), flibe (de> Sputterse (ju)
spije ( – spein – spein); spuie späie
spije, flybkje sputterje
spik)splinternij splinternäi
spiker, neil (de) Spieker (die)
spikerje, neilje nailje ( = spiekerje, s.d.)
spikerje, neilje spiekerje
spil(le), bout (de, yn spinwiele) Spilne (ju)
spiler, spylder (de) Spíeler, Spiedeler (die)
spin (de) Spinne (ju)
spin)wiele (de) Wäil (dät) 2
spinaazje (de) Spienoat (die)
spinne ( – spûn – spûn) spinne ( – spon – sponnen)
spinreach (it) Spinnewäb (dät)
spite (- spiet – spiten), muoije) spiete
spitich spietelk
spize, (de), iten (it) Spíese (ju, z)
spizigje spíesje (z)
spjalt, naad; split (de) Slits (die)
spjalteagich slitsooged
spjeld(e) (de) Knoopnäddele (ju)
spjeldekessen (it) Näddelkääsen (dät)
spjirre (de) Danne (ju), Danneboom (die)
spjirre (de) Kjuusdanne (ju)
spjocht (de) Spächt (die)
splinter (de) Splinter (die)
splinterje splitterje
splite (- spliet – spliten); spjalte spliete
spliterich hoarich
spliterich (f. lippen) sprak
spoar (it), print (de) Spúur (ju), (U) Spour
spoare (de) Spoore (ju)
spoarwei (de) Íersenboan (ju)
spoek, spook (it) Spouk (die)
spoekerich spouksk
spoekerij (de) Spoukeräi (ju)
spoekestoarje (de) Spoukfertälster (dät)
spoekje spoukenje ( = spoukje, s.d.)
spoekje spoukje
spoekjende ridder (de) Wüüldjeeger (die)
spoekljocht, dwylljochtsje (it) Äiddunst (die)
spoel (de), pl. spuollen Spoule (ju)
spoeldrager yn spinwiele Weerwe (ju)
spoelpiip (de) Spoulpiepe (ju)
spoen, pl. spuonnen Spoune (ju)
sportfjild (it) Spíelsteede (ju)
spotte, gûchje spotje
spraakleare (de) Sproakleere (ju)
sprakelhout (it) Fuulbäie (ju, bot.) 2 (= Húundestok, s.d.)
sprakelhout (it) Húundestok (die, bot.)
sprankel (de) Gluumke (ju)
sprekker (de) Spreeker (die)
sprekwurd (it) Spräkwoud (dät)
sprenke, reedzje räädje
spriede ( hy spraat – spraatte – spraat spreede (hie sprat – spratte – sprat)
springe (- sprong – sprongen) springe ( – sproang – sproangen)
springfloed (de) Springfloud (ju)
springstof (de) Sprängstof (die)
sprinkelje, sprankje sproange (R)
sprinkhoanne (de) Gäärsspringer (die), (U) Gäärshupper, (S) Kunstoapel
sprinkhoanne (de) Kunstoapel (S) (= Gäärsspringer, s.d.)
sprong (de) Sproang (die)
sprút (de) Spruut (die)
sprút (de, oan mûne) Sprüüt (dät)
sprút, kjim (de) kien(j)e (hie kint – kiende – kiend)
sprút, spier (de) Spíer (dät)
spul (it) Spil dät), (pl.) Spíele
spylbaan (de) Spíelboan (ju)
spylfjild (it) Spíelfäild (dät)
spylje; boartsje spíelje, spiedelje
spylman (de) Spíelmon (die)
spyn (it), waan (de) Spint (die)
spyt (de) Spiet (die)
St. Jansdei (24 juny) Midsuumer (die)
staak, prikke (de) Stikke (die)
staar (de) Stöär (die)
stadich arbeidzje, omseure; yn ‘e modder omwrotte (f. bargen) nuskje
stadich rinne slöäre
stadich, langsum loangsoam
stadichoan úurloang 1
stadichoan, njonkelytsen litjen, bie ~
stadige wurker, griemer Nusker (die)
stal (it), foarm (de) Gestalt (ju)
stâl(le) (de) Steel(e) (die)
stâl(le), piip (de) Skäft (die)
stâle (de) Stängel (die)
stalje, stelle; sette staale, (US) stalle
stambeam (de) Stamboom (die)
stamboeksbolle (de) Köärbulle (die)
stamme (de) Stam (die)
stammerder (de) Stoomerder (die)
stammerje stoomerje
stampe stampje
stampe stompje (= stampje, s.d.)
stampe, traapje strampelje
stamper (de, yn tsjerne) Pulst (die)
stân (de) Stand (die)
stander, stile (de) Stonner (die)
standerke (it) Stonnerke (dät)
stange op boat, dêr’t de skoat mei in ring oer rint Loaiwoain (die)
stank, lucht (de) Stoank (die)
stap, trêd; tree, treed (de) Stappe (die) 1
stappe, trêdzje stappe 2
stasjon (it) Boanhoaf (die)
steam-, stomboat (de) Damper (die)
steamtsjettel (de) Dampseetel (die)
stean ( hy stiet – stie – stien) stounde (hie stoant (R) – stuude – steen)
stean gean stounde gunge
steapel, heap (de) Stoapel (die, R)
steapelje stoapelje
steat (de) Stoat (die)
stêd (de) Stääd (ju), pl. Stääde, Steeden
stêdsâldste (de) Stäädooldeste (die)
stêdspoarte (de) Stäädpoute (ju)
stee, plak (it) Steede (ju)
steech, steuch (f. fee) oainsk R
steedhâlder (de) Stäädhoolder (die)
stêf (de) Stoab (die)
stêf (de), pl, stêven (ek f. fet) Stäf (die, U), pl. Steeuwe
steger (de) Loundengssteech (die)
steil liek 4 (= stail, s.d.)
Steil stail
steil, stiif, batsk skrof
stek (de, mei leppe) Spit (dät) 2
stek, prip (de) Stäk (die) 1
steksjoch stiks(j)üünich, -sjúunich
stellaazje, stelling (de) Gerüst (dät)
stelle ( – stiel – stellen) steele (hie stält – stúul – stäälen)
stelle en oplichte skooie
stelling; ferhâlding (de) Ställenge (ju)
stelselmjittich planmäitich
stelt; houten foet (de) Stälte (ju)
sterk stäärk
sterkte, sterkens (de) Stäärke (ju)
steuch, steech ( f. hynder) steetsk
steune, stypje, skoarje stöäne
steunstôk foar as f. spinwiel Oaksestok (die)
steure stööre
steuring (de) Stöörenge (ju)
stevich, hecht strääwich
stiel (it) Stäil (die)
stiel om te skerpjen Wätstäil (die)
stielen helm (de) Stäilhälm (die)
stien (de) Steen (die)
stienbakker (de) Tichelder (die)
stienberch (de) Steenbíerich (die)
stienblok (it) Steenklos (die)
stienbok (de) Steenbuk (die)
stienbult (de) Steenebält (die)
stiengroeve (de) Steenbreek (die)
stienhurd, spikerhurd steenhäd
stienkoal (de) Steenkoole (ju)
stienkrobbe (de) Múurtieke (ju)
stienkûgel (de) Steenkúugel (ju)
stienmassa (de) Steenmasse (ju)
stienmurd (de) Steenmodder (die)
stiennen trep (de) Steentrappe (ju)
stiennen wâl, boarstwarring (de) Steenwaal (die)
stiennen, f. stien steenen
stiennigje steenigje
stienpoarte (de) Steenpoute (ja)
stienpylder (de) Steenpieler (die)
stienslinger (de) Slingerlappe (die)
stiensnee (de) Steensnied (die)
stiensoart (de) Steensoarte (ju)
stientsje (it) Steenken (dät)
stienwurp (de, as ôfstân) Smiete (ju) 2
stiftsje, stichtsje stiftje
stige stiege (hie sticht – steech – stiegen)
stige, ouheechkomme anstiege
stiichbûgel (de) Stieuwbail (die)
stiif stieuw
stiif(koppich), steech hädnäkkich, hädnäkked
stiifkoppich, steech, dôfhûdich wärrääged
stik (it), knoarre (de) Stuk (dät) 1
stik ark te flaaksribbeljen Ribíersen (dät)
stik boartersguod (it) Spíelseeke (ju)
stik boulân (it, 10 x 100 m.) Spaal dät), (US) Spal
stik brea it) Broodbuutje (dät)
stik foar stik Stuk uum Stuk
stik gerslân mei spjirren Dannenplakke (ju)
stik hout oan ploechiizder soloange
stik klean (it) Kloodengstuk (dät)
stik lân (yn see) Lounddeel (die)
stik witebôle (it) Stuutebuutje (dät)
stikel (de, net bot.) Stiekel (die)
stikel, tiksel (de) Tiesel (ju, bot.)
stikelbaarch, ychel(baarch) (de) Koodiegel (die)
stikelbaerch, ychel(baerch) (de) Swieniegel (= Koodiegel, s.d.)
stikelbears (de}, toarnderke (it) Stiekelboars (die)
stikelbrem (de) Knapheede (ju, bot.)
stikelbrem (de) Knippers (= Knapheede, s.d.)
stikelje, haatlike opmerkings meitsje, mei stikels omrinne stichelje
stikeltried (it) Gitterträid (= Stiekelwíer, s.d.)
stikeltried (it) Stiekelwíer (dät)
stikem, heimelik, geheim stilken
stikje, bytsje (it) Kliksken (dät)
stikke, smoare; stikje, stekke, plantsje stikje
stikken stukken
stikken brekke kuutbreeke
stil stil
stil en gnypsk wêze gluumje
stil)swije stilswiegje
stile (de, yn ‘e skuorre) Ferbíendstonner (die)
stile, opstôk (de) Stöänder (die)
stilje stilje
stille wike (de) stille Wiek (ju)
stillizze stillääse
stilstean stilstounde
stilte, stiltme (de) Stilte (ju)
stim(me), lûd (it) Stämme (ju) 3
stimbriefke (it) Stämsäädel (dät)
stimming (de) Stämmenge (ju)
stinne stänne
stins, boarch (de) Steenbúurich (ju)
stins, boarch (de) Steenhúus (dät)
stip (de), plak (it) Tuddelk (die)
stip, sjeu (de) Stip (dät)
stipe, skoar(re) (de) Stutte (ju)
stipke, plakje (it) Tippelke (dät)
stippelich stippich
stisel (de) Stieuwelse (ju)
stisel (de), plakguod (it) Klíester (die)
stjalprein (de) Platsríen (die)
stjer(re) (de) Stíern(e) (die) 2
stjerhelder stíernkloor
stjerlik, sterflik stärfelk
stjerre ( – stoar – stoarn) stíerwe (hie stärft – stoorf – stúurwen), (U) stäirwe
stjerrebyld (it) Stíernbielde (ju)
stjerrekloft (de) Stíernkoppel (die)
stjerrekunde (de) Stíernkunde (ju)
stjerrekundige (de) Stíernkieker (die)
stjerreloft (de) Stíern(en)heemel (die)
stjit (de) Steet (die)
stjit, oanfal (de) Ramstäk (die)
stjit, skoat (de) Nukke (ju)
stjitte (-staatte – staat); stekke ( – stiek – stutsen) steete (hie stat – statte – stat)
stjitterje, stammerje stutterje
stjoer (it) Stjúur (dät) 1
stjoere, bestjoere; tsjinkeare stjúure
stjoerman (de) Stjúurmon (die)
stjoerrêd (it) Stjúurrääd (dät)
stjonke ( – stonk – stonken) stjunke ( – stoank – stoanken)
stjûne (de) Stäiwenge (ju)
stjurje stulje
stoarje stöäre
stoarje, digerje stíerje
stoarm (de) Stoarm (die)
stoarmfloed (de) Stoarmfloud (ju)
stoarmich; gysten stoarmsk
stoarmje stoarmje
stoart- en droechplak foar turf Sleek (dät) 2
stoarte stäite (hie stät – stätte – stät)
stoarte stöärtje ( = stäite, s.d.)
stobbe (de) Stubbe (die)
stoel (de) , pl. stuollen Stoul (die)
stoer (de) Stüüwer (die)
stof, túch (it) Stoaf (die)
stofdoek (de) Feegeldouk (die)
stoffen tas (de) Säktaaske (ju)
stoffich stoawich
stôk (de) Stok (die)
stôk om focht út broutobbe te taapjen Tapstok (die)
stôk tusken skearing (yn weeftou) Raustok (die)
stokâld steenoold
stoke stookje
stokelje tsjin immen hätsje
stokje (it, dat dwers troch bijekoer stutsen vvurdt) Spiele (ju)
stokramt (it) Eenstal (dät)
stom stum
stom-en-dôf doofdum
stommel(tsje) (de, it) Stummel (die)
stomp bol 2
stomp stump 2
stookhutte Bakhúus (dät)
stookplak (it) Fjúursteede (ju)
stooktsjettel foar feefoer Fäiseetel (die)
stopferve, kit, lym (de) kitje (= kitte, s.d.)
stopje stopje
stopjern (it) Stopjäiden (dät)
stoppe, prop (de) Stop (die) (= Stoppel 2, s.d.)
stoppe, prop (de) Stoppel (die) 2
stoppel (de) Stoppel (ju) 1
stoppelje, stoppelploegje tielje, (S) dielje
stosân (it) Waaisound (die)
stou-, stofreine; sneupe, snuffelje stööwerje
stousân (it) Büülsound (däi)
stove (de) Fjúurstoowe (ju)
stove (de) Stöäfken (dät)
stove, prule smúurje
stowe stúuwe (dät stuft – stoof – stäuwen)
stowe (f. sân) büülje 2
stowe, steapelje stauje
straf(fe) (de) Stroafe (ju)
strafgerjocht (it) Stroafgjucht (dät)
strafte, finzene (de) Stroafling (die)
strak, aanst(ûns) strak(s)
strak, stiif; strang strom
strampelje, knoffelje stulperje
strân (it) Strand (die)
strangens (de) Strommegaid (ju)
streakje striekelje ( = strookje, s.d.)
streakje strookje
streakje swälje (= strookje, s.d.)
streakje, aaikje; oanhelje aigje, (U) aisje (z)
stream (de) Stroom (die)
streamke (it), wetterlossing (de) Siepe (die)
streamopfarrend stroomhoochfoarend
streek (de) Stríek (die)
streekje striepje
streep; skreef (de) Skrieuw (die)
strekke ( – striek – strutsen); rjochtsje sträkke 2
stremje, gearsjitte keedelje
streupe wüülderje
streuper, stroper; omswindeler (de) Strööper (die)
strewel (it) Buske (pl.)
strewel (it) Gestrup (dät)
strewel (it) Struukeräi (ju)
strewel (it) Struukwíerk (dät)
stribje strieuwje
stribje nei trachtje ätter
stride ( – stried – striden) striedje
stride, fjochtsje, kamp(j)e kampje
strider, kriichsman (de) Kríeger (die)
striderij (de) Striederäi (ju)
strie (it) Sträi (dät)
strie)tek (it) Sträitäk (dät)
strie-, wispfjoer (it) Sträifjúur (dät)
strieke (it) Sträispíer (dät)
striel (de) Stroal (die, R)
strieling (de) Stroalenge (ju)
strielje stroalje
striid (de) Stried (die)
striid, kamp (de) Kamp (die)
striidmaat (de) Swäidbrúur (die)
strik (de, om foar te hawwen) Slips (die)
strike ( – striek – strutsen); trochskrasse strieke (hie strikt – streek – strieken)
strike; stiselje stieuwje
strikel (de) Saisestrik (dät)
strikelje saisestrieke
string (it) Strang (die)
stripe, reep (de) Striepel (die)
stripe; streek (de) Striepe (die)
strjemde molke (de) Klundermolk (ju)
strjemsel (it) Strämsel (dät)
strjitfluorring; plaster (de); pleister (it) Ploaster (dät, R)
strjitte (de) Sträite (ju)
strjitteferkear (it) Sträitenferkíer (die)
strjitwei (de) Loundsträite (ju)
stroef, rûch struuf
stroffelje; tûmelje, tommelje tuumelje
stronk (de) Strunk (die)
stront (de) Strunt (die)
strontmich (de) Íersfljooge (ju)
strook (de, f. stof, fel) Palte (die)
strop, strûp (de) Strop (die)
strôt(e) (de) Strot (die)
strôtskave, brimme stämme, sik ~ 2
strui(sel), struien (it) Straielse (ju), (U) Straielge
struie straie
struisûker (de) Straisukker (die)
strûk (de) Struuk (die)
strûpe, útsûge skinje
strûs, rist (de, f. blommen, fruchten) Druust (die) , (S) Duust
stryk, strûp; strikel (de) Stríemel (die)
strykboerd (it, oan ploege) Krop (die) 2
strykizer (it) Striekíersen (dät)
strykstôk (de) Fjoolstok (die)
studearje studíerje
stuit (de) Stoite (ju)
stuitsje stoitje
stûke (de) Hokke (die)
stûkje (f. flaaks) stuukje
stûkje (f. nôt) hokje
stûkje, heakje stukje 1, (S) stokje
stúmje túuterje 2
stuolheak (de, f. doar) Doorhoake (die)
sturt (de) Stäit (die), (U) Stit
styffaar (de) Stäiffoar (die)
styfmoer (de) Stäifmúur (ju)
stynske weet de) Tu(r)skeweete (ju)
sûch, motte (de) Mutte (ju) 1
sucht, sike (de) Suchte (ju)
súd Suud
suden (it) Suude (dät)
súdlik _ suudelk
súdside (de) Suudsiede (ju)
súdwesten (it) Suudwääste (dät)
suf wekker wurde fermunnerje
suf; ferlegen blood
sûg(j)e litte, fuorje söögje
sûge súuge (hie sucht – sooch – sain)
sûker (de) Sukker (die)
sûker)klûntsje (it) Kluntje (ju)
sûkerei (de) Sokkerai (die)
sukses (it) , fertuten (de) Arfoulch die)
sulver (it) Säälwer (dät)
sulverblêd(it) Bloudooge (dät, bot.)
sùmje, drôgje suumje
sûn gesúund = súund, s.d.
sûn súund
sunde (de), kwea (it) Säände (ju)
sûnde, ûndeugd (de) Laster (dät)
sûnder sunner
sûnder betingsten, ûnbetinge uunbedingt
sûnder eigner, ûnbeheard heerenloos
sûnder soargen uunbesweerd
sûnder tosken kôgje mummelje
sûnder wearde, weardeleas wäidloos
sûnder, kweadogger (de) Säänder (die)
sûnderesse (de) Säänderin (ju)
sûndfloed (de) Säändfloud (ju)
sûnens (de) Gesúundegaid (ju)
sûnens (de) Súundhaid (ju)
sunich süünich
sunich, sêft; hoeden sinnich
sûnt sänt 2
sûnt minskehûgenis Moanskentoanken, síet ~
sûnt(tiid) síet
sûpe suupe (hie supt – soop – seepen)
sûpe (de) Säddenemolk (ju)
sûpen, (kealle)drinken (it) Suupen (dät)
sûper (de) Suuper (die)
sûperij (de) Suuperäi (ju)
sûplap (de) Suupswien (dät)
surk (de) Súurke (ju, bot.)
suster (de) Suster (ju)
sutelder, negoasjeman (de) Uumelooper (die)
suver, lotter luuter
suver, skjin; alhiel fet (f. spek) skíer
sûzje súusje (z)
swaard (it) Swoode (ju), (U) Swodde
swabber, stokdweil (de) Dwail (die)
swak swäk
swakkens, sloppens (de) Swäkhaid (ju)
swam (de) Swom (die)
swan (de) Swonne (ju)
swangrêd (it) Swungrääd (dät)
swanneblom (de) Poapske (ju, bot.)
swarm (de) Swoorm (die)
swarmje swoormje
swarre sweere ( – sweerde, swoor – sweerd, swäddend)
swarre swööre ( = sweere, s.d.)
swart swot, (S) suoot
swart fean (it) Swoteed (dät)
swarte bei (de) Bookelbäie (= swotte Säntjansbäie, s.d.)
swarte bei (de) Boukelbäie (= swotte Säntjansbäie, s.d.)
swarte bei (de) Säntjansbäie (ju), swotte ~
swarte bei (de) Slanterbäie ( = swotte Säntjansbäie, s.d.)
swarte klyster (de) Kraansfuugel, swotte ~ (die)
swartsel (it) Swotsel (dät)
swartsje swotje
sweager (de) Swoager (die, R)
swee (it) Määd (dät), pl. Meede
sweevje swieuwje
swel (de) Swoalke, (S) Suaadelke (ju)
swetser (de) Grootspreeker (die)
swevel (de) Swieuwel (die)
swevelje; jeuzelje swieuwelje
swevelprikke (de) Swieuwelstikke (die)
swier (f. gewicht) sweer
swier rinnend troa
swier waar (it) Uunweeder (dät)
swier(j)e swíerje 2
swier, dreech (f. wurk) stúur
swierwaar (it), tongerbuoi (de) Grummelskúur (die)
swiet swäit
swietekau (de) Swäitegaid (ju)
swieter swätter
swietich, mjitsk swätsk
swietwetter (it) Swäitwoater (dät)
swije (- swei, swijde – swein, swijd) swiegje (hie swicht – sweech – swieged)
swimme ( – swom – swommen); driuwe swimme ( – swom – swommen)
swimmer (de) Swimmer (die)
swingel; kearbalke (de, Släägel (die)
swingel; pompstôk (de) Swängel (die)
swinke, swaaie swänke
swipe (de) Swiepe (ju)
swit it) Sweet (die)
switte; beslaan switte
swolch, dronk (de) Suup (die)
swolm (de) Swäl (dät)
swolm (de, oan ‘e fingers) Ääkem (dät)
swolm, swolderij (de) Swolst (dät)
swolmje, swolle ääke ( – äkte – äkt), (U) eeke
swurd (it) Swäid (dät), (U) Swid
swurd (it, f. skip) Swid (dät), pl. Swíede (U)
swylje tíeme (S)
swylje, harkje, riuwje rieuwje, (S) tíeme
swylsel (it) Rieuwelse (dät)
swypkje, pytskje, strymje pietskje
syd)skoar(re), -skraach (de) Skroage (die)
sydbalke (de, fan weeftou) Siedstuk (dät)
sydberje (de) Siedelplonke (ju)
sydberje, sydleider (de) Laadere (ju) 2, (US) Laddere
syddoar (de) Siedeldoore (ju)
sydgong (de) siedelgong (die)
sydnuorre (de) Siedenwooge (ju)
sydskieding (de) Siedenskeed (dät)
sydsleat (de) Siedensloot (die)
sydwei (de) Ouwai (die)
sykhelje; (f)lústerje hauchje
sykje ( hy siket – socht – socht) säike (hie säkt – soachte – soacht)
sykt(m)e, sjochtme (de) Kroankhaid (ju)
sylboat (it) Sailboot (dät)
sylskip (it) Sailskip (dät)
syn (f. + pl.) síen(e)
syn (m.) sin
syn (n.) síen
sypje, siperje; oanhinklik efterneirinne (f. hûnen en lytse bern) siepje
‘t hynder ynhâlde appuulje
t(e)akel, taalje (de) Toakel (die, R)
t(e)akelje; yn oarder bringe toakelje
t(s)jirmje, kjirmje, earmoedzje wimmerje
t(s)jirmje, kwine kwien(j)e
t(s)jirmje, kwine, gammelje kroankelje
ta rüstje
ta tou 2
ta inoar, tsjininoar toununner
ta omtinken komme in sik gunge
ta stân komme toustande kúume
ta(be)hearre touheere
ta(e)pje tapje
ta)harker (de) Toulusterer (die)
ta-, trochbringe ferbrange
taai toai
taaie daie
taaiwaar (it) Weeder; eepen ~
taal, sprake Sproake (ju)
taal, sprake Taal (ju) 2 ( = Sproake, s.d.)
taart (de) Toarte (ju)
taaste taaste
tabak (de) Tebak (die)
tabaks)prúmke (it) Sloatje (ju)
tabetrouwe, -trouje anfertrjoue
tachtich tachentich
tafal (it) Toufal (die)
tafalle Hounde; in de ~ faale
tafalle, barre meie toufaale
tafel, dis (de) Disk (die)
taffelkleed (it) Diskdääke (ju)
taffellekken (it) Diskdouk, Diskleeken (dät)
taflecht (de) Touflucht (ju)
tafoegje touföigje
tafoegje tousätte
tagelyk; meiïens tougliek
tahâlde, ferkeare aphoolde, sik ~
tajaan; oerjaan toureeke
takeare touweende
takinne uuträkke
takinne mei toukonne mäd …
takkelich takkerch
takkelich wêze uuttakje 2
takomme toukúume
takomme (jier) touken (Jíer)
takomme; lije wolle toustounde
takomst (de) Toukumst (ju)
taks, das (de) Taks (die)
taksearje, skatte taksíerje
tal; getal; oantal (it) Taal (ju) 1
taname (de) Tounoame (ju)
tange (de) Tonge (ju)
tanimme, oanwinne touníeme
tank (de) Tonk (die)
tankber tonkboar
tankberens de) Tonkboarkaid (ju)
tapakke toupakje
tapartsje toudeele
tapasse anweende
tapasse, brûke ferweende
tapgat (it) Tapgat (dät)
tareed, tagong (de) Touweege (ju)
tarieding, tarissing (de) Foaroarbaid (ju)
tarin (de) Touloop (die)
tarinne (der op ~) touloope 1
tarinne, gearje touloope 2 (spits ~ )
tarje taare
taroppe touroupe
tarre (de) Taar (die)
tarring (de) Teerenge (ju)
tartonne (de) Taarboole (ju)
tasizze ounloowje
tasizze toukweede
tasizze touspreeke
tasizze, ûnthjitte toutälle
tasjen, taskôgje toukiekje
taskôger (de) Toukieker (die)
tasmite tousmiete
taspringe touspringe
tastân (de) Toustand (die)
tastean fergonne
tastean, lije wolle ärlaubje (= ferlööwje, s.d.)
tastean, lije wolle ferlööwje
tastimming, permisje (de) Toustämmenge (ju)
tastimming, ynwilliging, tawurd (it) Íenwillenge (ju)
tateakelje, kastije tougjuchte 2
tatebern (it) Söögling (die)
tawize touwiese
te tou 1
te barren stean befoarstounde
te bot sâltsje; fergalje fersoaltje
te fiter hawue bíet hääbe
te fiter hawwe gäkje
te jûne, fan ‘e jûn, jûnich äuwich, (S) äuwelch
te lang, oerlang úurloang 2
te leauwen leeuwhaft
te lider gean, nei gychem gean tougrúunde gunge
te nau (f. klean); benypt, kniperich knipsk
te slim ôf wêze; útskelle bedüüwelje
te tankjen hawwe oan fertonkje
te witten dwaan bekundje
te witten dwaan wíeten dwoo, tou ~
teakelwurk (it, f. skip) Täil (dät) 2 ( = Toakeläi, s.d.)
teakelwurk (it, f. skip) Toakeläi (ju)
teame (de) Toom (die)
teamje, bedimje aptäilje
teamje, bedimje aptoomje
teamjen, nuet meitsjen (it) Tommenge (ju)
teams (de) Teemse (ju)
teamsdoek (de) Droogeldouk (dät)
tean (de) Toone (ju)
tear (de, yn ‘e foarholle) Stíernekrúuseme (ju)
tear, ynlik särtelk
teare, fâldzje, ronfelje fooldje
tebek-, efterútgean räägels gunge
tebek-, weromride touräächriede
tebek-, weromrinne touräächloope
tebekdriuwe, -jeie touräächdrieuwe
teboppe gean; heger biede úurbjoode
teboppegean úurträffe
teef (de) Tieuwe (ju)
teek (de, f. bêd) Inlät (dät)
tefoaren, foartiid foarhäär
tefolle toufúul
tefolle, oermânsk kwästich, tou ~
tefolle, te bot doane; tou ~
tefreden; sûn en goed toufree
tegruzelje, -grúzje Gruus, in ~ sloon
tehavene anslain
teie wookje 2
teister, fielder (de) Taaster (die)
teister, fieler (de) Fäiler (die)
teiwaar (it) Wookweeder (dät)
tek (it) Toake (ju, R)
teken (it) Teeken (dät)
tekje, tekke täkke
tekken (de), tekkleed (it) Dääke (ju)
telang touloange
telle, terskflier (de) Toal (ju, R)
telle; fertelle, sizze tälle
teller (de) Täller (die) 2
teltsje (it) Dööntjen (dät)
temjitte, yn ‘e mjitte toumäite
temjitteslaan (b.g. f. reek) juunslo
temûk laitsje smusterlaachje
te’n goede komme goude, tou ~ kúume
teneate touniks
terjochtstelle waigjuchte
term (de) Tíerm (die), (U) Täirm
tersk (de), laach Lääse (z) 3 (ju)
tersker (de) Täärsker (die)
terskje (- tursk – tursken) täärske (hie täärsket – toarsk – toarsken)
têst (de) Tääste (ju)
thee (de) Tee (die)
thee)kopke (it) Sköälken (dät)
thee)pantsje (it) Unnersköölken (dät)
theekopke (it) Teekop (die)
theeroas (de) Teerouse (ju)
theoretysk theoretisk
thermosflesse (de) Woormpulle (ju)
thús touhúus
tichelûn(e) (de) Tichelougen(d) (die)
tichelwurk (it) Ticheläi (ju) (= Tichelwíerk, s.d.)
tichelwurk (it) Tichelwíerk (dät), Tichleräi (ju)
tichsette; ôfbruie ferhaue
ticht ticht
ticht op …. nau ap ….
ticht tsjin inoar sletten touhoopesleeten
ticht yninoar draaid traal
ticht(e)by ticht bie
ticht-, spinhûs (it) Tuchthúus (dät)
ticht-, tasmarre tousmeere
tichtdwaan ( f. doar) touluuke
tichtens (de) Tichte (ju)
tichtens (de) Tichtegaid (ju)
tichterby komme litte naierje
tichterby-, neierkomme häärankúume
tichtfrieze tichtfjoose
tichtmitselje fermúurje
tichtmitselje tichtmúurje
tichtmitselje uutmúurje
tichtsette ferspeere
tichtsje ticht(j)e
tichttriuwe toutaie
tichtwaakse tichtwoakse
tidigje op ferläite; sik ~ ap
tien, twiich (de) Jäd(de) (ju)
tige gjucht 2
tige barne tunderje
tige goed (f. gewaaks) baldoarich
tige iverich, op syn foardiel betocht, kloek neerich
tige prate, keakelje flätterje
tige, fûl swíed
tige, slim, yslik aisk
tige; rjocht, passend rjucht (= gjucht, s.d.)
tiid (de) Tied (ju), pl. Tieden(e)
tiid dwaan, geduld dwaan geduldje, sik ~
tiid trochbringe ferlieuwje
tiidkoarting (de) Tiedferdrieuw (die)
tiidrekkening (de) Tiedreekenge (ju)
tiidskrift (it) Tiedskrift (ju)
tiisdei (de) Täisdai (die)
tij (it) Tiede (ju)
tikje tikje, tikke
tiksel (it) Dieselboom (die)
tille, risse tille
timmerje timmerje
timmerman (de) Timmermon (die)
timmermanspoatlead (it) Potlood (dät)
timpe; tippe (de); earlapke (it) Timpe (die) 2
timpe; tippe (de); earlapke (it) Tip (die) (=Timpe 2, s.d.)
tin tän
tin (it) Tin (dät)
tine díene
tine (de, b.g. f. foarke) Tien(d)e (ju)
tine; swolle swälle ( – swol – swollen)
tingel (de) Tängel (die)
tinjitter, -keapman (de) Tinker (die)
tinke ( – tocht – tocht) toanke (R) ( – toachte – toacht)
tinke om …. oachtje ap ….
tinne Stange (de) Spille (ju)
tinnen panne (de) Feete (ju)
tinnen panne, skaal (de) Tintäller (die, U) (= Feete, s.d.)
tins (de) Gedanke (die) (= Toacht, s.d.)
tins (de) Toacht (die)
tinte; kreame (de) Tälte (ju)
tipje tipje
titel (de) Tittel (die)
titelroas (de) Poaskebloume (ju)
tjirk (de) Tüüdik (die)
tjirmer (de, bist) Kwiene (die)
tjirmje, kwine kreepelje
tjirmje, siikje säikelje (= sükkelje, s.d.)
tjirmje, siikje süükje, (U) sükkelje
toai, sier (de) Smuk (die)
toan, klank (de), lûd (it) Toon (die)
toanbank (de) Tööneboank (die)
toander (de) Foarwieser (die, z)
toanielspylje theaterspíelje
toansoart (de) Toonoard (ju)
toar, soar soor
toarnbei (de) Brommelbäie (ju)
toarne (de) Touden (die) 1, (U) Tudden
toarst (de) Toarst (die)
toarst(g)je toarstje
toarstich, hetsich toarstich
tobbe, kûpe, boats (de) Boolje (ju), (S) Balje
tôch, staasje; tocht, reis (de) Toach (die)
tôchklaver de) Slinkkleeuwer (die)
tochte, tochtsleat (de) Toachte (die)
toer (de) Touden (die) 2, (U) Tudden
toer, ongong (de) Túur (ju)
toerspunt (de) Toudenspitse (ju)
toevje wielje
tôgje, sleepje, slepe; sluere slíepje
tôl (de, oan seine) Krukke (ju)
tol; tûme (de, mjitte) Tol (die)
tolftal (it) Tweelwe (do)
tolfte tweelfte
tolgarder (de) Tolbeerder (die)
tolve tweelich, (U) tweel(i)f
tomke (it, fûgel) Jiepeke (ju)
tomstôk (de) Tuum(e)stok (die)
tonder (de) Tunder (die)
tonge (de) Tunge (ju)
tonger (de) Grummel (die)
tongerje grummelje
tongerkop (de) Grummelkop (die)
tongersdei (de) Tuunsdai (die)
tongerslach (de) Grummelsleek (die)
tonne (de) Tunne (ju)
top (de) Top (die) 1
toppe (de, f. hea of wol) Top (die) 2
tosk (de) Tusk (die)
toskedokter (de) Käisuutluuker (die}
toskflêsk, -fleis, gagel (it) Jäigel (dät)
toskpluzer; piipútpluzer (de) Pröäkel (die)
tou (it) Tau (dät)
tou)splisse splisje
touter (de) Bummeltakke (die)
touterje bummelje 2
toutsje (it) Kordel (ju)
traaljewurk, roaster (it) Goaderge (ju, R)
traan (de) Troan (die)
trachter (de) Trjoachter (die, R)
trachterje trjoachterje (R)
trajekt (it) Sträkke (ju) 1
traktearje traktíerje
transportearje transportíerje
trantelje, triptraapje trappelje
trappearje bedappe
trappearje dappe
treast (de) Traast (die)
treast(g)je traastje
treastwurd (it) Traastwoud (dät)
trêd, stap (de) Treed (die) 1
trêde trääde
trêdzje; wâdzje treede (hie trät – tríed – treeden)
treed (de) Treed (die) 2, Treedbrääd
treedstôk (de) Treedestok (die)
treffe ( – trof – troffen) träffe (- träfde – träfd)
trein (de) Such (die)
trekfûgel (de) Wonderfuugel (die)
trekker (de, oan gewear) Nukker (die)
trekpôt (de) Träkpot (die)
trekwei (de) Lienpaad (dät)
trep, tree (de) Stíege (ju) 1
trep; tree, treed (de) Trappe (ju)
trepke yn beamwâltrochgongen om it fee te kearen Klif (dät)
treprinne trapje
trettjin trättíen
treurich, muoilik trúurich
treurje trúurje, (S) trüürje
trewant (de) Trebaant (die)
tried (de Träid (die)
triedleas träidloos
trien (de) Troone (ju)
trije (f.n.) trjo
trije (m.) träi
trijeblêd (it) Trjooblääd (dät, bot.)
trijefâldich trjoofoold
trijehoek (de) Trjookaant (dät)
trijekleurfioeltsje (it) wüülde Stäifmutterke (ju, bot)
trijeris träie
trijetine (de, te ielfiskjen) Tuuke (ju)
trilje trilje
triljend, oeral, op ien ein tatterch
trillebilderich wubbelch
trime (de, f. ljedder); spile (de, f. rút) Twäärsstok (die)
trip (de) Brikke (ju)
trippelje, trip(k)je trippelje
tritich trüütich
triuwe, drukke taie(rje)
troan (de) Troon (die)
troch truch
troch trúuge ( = truch, s.d.)
troch de wike wätseldeeges
troch-, fierdergean mei eat foutfíere
trôch, trôge (de) Troach (die)
trochboarje, -priemje truchboorje
trochinoar truchnunner
trochinoar mjuksje truchmoakje, truchmoange
trochjaan truchreeke
trochjaan, fierderjaan wiederreeke
trochkapje truchhäkje
trochkringe foartringe
trochlitte truchläite
trochrinne truchloope
trochseagje truchsoagje
trochsette, -taaste truchsätte 1
trochsetting (de) Truchsättenge (ju)
trochsilje truchsieuwje
trochsjitte truchskjoote
trochslaan truchhaue
trochslach; gatsjepanne (de) Truchsleek (die)
trochsneed (de) Truchmäite (ju)
trochsnije truchsniede
trochstekke; -stjitte truchsteete
trochstikje truchstikje
trochstrings truchwäch
trochsykje truchsäike
trochtinke truchtoanke
troef (de) Trúu (die)
troevje trumpje
troffel (de) Truufel (die)
trôge, bak; djipte (de) Molle (ju)
tromje, roffelje trummelje
tromp; tromme (de) Trum(mel) (ju), (S) Tromme
trompet (de) Trumpätte (ju)
trotsearje, grimmitich wêze trotsje
trou, trouwens (de) Trjoue (ju)
troud wurde (yn tsjerke) touhoopejeeuwe
trouhertich trjouhaatich
tryp (it) Triep (die)
tryst, goar (fan ‘t waar) smuddich, (U) smuddelich
tryst, goar (fan ‘t waar) smurrich ( = smuddich, s.d.)
tsien tjoon
tsien jier Jíertjaand (dät)
tsiende tjaande
tsiende, belesting (de) Teeged (die)
tsierderich immen Kibbelder (die)
tsierderich persoan Kääkelder (die)
tsiere, hottefylje kibbelje
tsiis (de) Síes (die)
tsiis)nagel (de) Näägelke (dät)
tsiiswrongel (de) Keedel (die)
tsjalskonkich rinne joolje
tsjantelje (f. lytse bern) rammelje
tsjef, tsjêf (it) Sääf (dät)
tsjelk (de) Kälk (die)
tsjen ( hy tsjocht – teach – tein) tjo (hie tjucht – tooch – täin)
tsjerke (de) Säärke (ju)
tsjerkedoar (de) Säärkendoore (ju)
tsjerkedoarp (it) Louch (dät)
tsjerkedoarp (it) Säärspeltäärp (dät)
tsjerkeliet (it) Säärkenläid (dät)
tsjerkepong (de) Klingelpüüt (die)
tsjerkesang (de) Säärkensong (die)
tsjerketoer (de) Säärktouden (die)
tsjerketsjinst (de) Goddestjoonst (die)
tsjerkhôf (it) Doodenhoaf (die)
tsjerkhôf (it) Säärkhoaf (die)
tsjerne (de) Säddene (ju)
tsjernje säddenje
tsjettel (de) Seetel (die)
tsjil (it) Jool (dät)
tsjin)stridich striedich
tsjin, jin juun
tsjindiel (it) Juundeel (dät)
tsjindruk (de) Juundruk (die)
tsjinhâlde, keare mäite 2
tsjinhâlde, opkeare aphoolde 2
tsjininoar juunnunner
tsjinje; nei tsjerke gean tjoonje
tsjinkanting (de) Kontrast (die)
tsjinkomme juunkúume
tsjinner (de) Tjooner (die)
tsjinoer, foaroer juunúur
tsjinoerstelle juunstaale
tsjinpartij (de) Juunúurpaatäi (ju)
tsjinpartij (de); tsjindiel (it) Juunpaatäi (ju)
tsjinprate juunbaale
tsjinprate wíerspreeke
tsjinpraterich juunwoudich
tsjinst (de) Tjoonst (die)
tsjinst dwaan Tjoonst; dän ~ dwoo
tsjinst)faam (de) Fauene (ju)
tsjinstean, wearzgje touwieder weese
tsjinstich, nuttich, gaadlik tjoonelk
tsjinstman (de) Fasal (die)
tsjinwicht (it) Uutgliek (die)
tsjinwurkje, tsjinakselje íeselje (z)
tsjinwurkje, tsjinakselje juunoarbaidje
tsjoar (it) Tjudder (dät)
tsjoarje tjudderje
tsjoed, kwea, min, evelich eeuwel 2
tsjoed, kwea, min, evelich eeuwelch = eeuwel 2, s.d.
tsjoenderij, hekserij (de) Häkseräi (ju)
tsjoene oogenferköäkelje
tsjoene, hekse häksje
tsjoenster, hekse (de) Häkse (ju)
tsjok byntjern (it) Hüüsling (dät)
tsjok) tou (it); efter)bine (de) Roop (die)
tsjok, opset apdíend
tsjok, tsjûk tjuk
tsjokfloeiber tjukloopend
tsjokfloeiber, lobberich lubberch
tsjokke brij (de) Lubbe (ju)
tsjoksel (de, it, bile) Tjuksel (die)
tsjokte, grouwens (de) Tjukte (ju)
tsjonge noch oan ta! nu man tou!
tsjottelje, teutsje , babbelje babbelje
tsjûge (de) Tjúuge (die)
tsjûgenis (de) Tjúugnis (dät)
tsjûgje tjúuge
tsjuster tjuusterch
tsjustere moanne (de) Näimoune (ju)
tsjusterens (de), tsjuster (it) Tjuusterenge (ju)
tsjustermoanne Näimoune (ju)
tsjutte, útlizze tjuude (hie tjut – tjutte – tjut)
túch, ûnkrûd (it) Uuntjuuch (dät)
túch; ark; guod (it) Tjuuch (dät) 1
tuchtstraf, boete (de) Breek (ju) 2
tûfe (de) Híertolle (ju)
tûk; linich; gewant gewant
tûke Takke (die) 2
tûke-, prikkeguod (it) Sprik (die)
tûken kapje twíegje
tukje, sliepke; sliep (it, oan ‘e holle) Tuddenge (ju), (U) Tonnenge
tûme, tomme (de) Tuume (die)
tûn (it) Tuun (die) 1
tún)klauwe(r) (de) Bikker (die) 2 (= Kraabe, s.d.)
tún)klauwe(r) (de) Kraabe (die)
túnerf it) Hannebäiúurf (dät, bot.)
túnfrucht Tuunfrucht (ju)
túnker, gernier (de) Tuunker (die)
túnreadskonk (de) Smaatekaan (ju, bot.)
túnstek (it, fan wylgetienen) Teenelse (ju)
tuolle (de) Meelkstoul (die)
tuolle de, f. tsjil) Trubbe (ju)
tuorre, krobbe (de) Rust (die) 2
tuorrebout (de) Muppert (die, bot)
turf (de) Eed (dät) 2
turfbak (de) Eedbak (dät)
turfbult (de) Eedbält (die)
turfgrave eedgreeuwe
turfgraverij (de) Eedgreeuweräi (ju)
turfgraverij (de) Foangoud (dät)
turfhok (it) Eedhäidene (ju)
turfhok (it); herne, Häidene (ju), (U) Hiddene
turfkarre (de) Eedwoain (die)
turfkroade (de) Eedkoare (ju)
turflep (de) Stikker (die)
turflep (de) Woodenjesteeter (die)
turfmot (it) Eedmot (dät)
turfmotfabryk (it) Mulfabrik (ju)
turfskuorre (de) Eedbaue (die)
turfsteapelje, -loegje eedfläie
turfstekkersleppe (de) Joager (die)
turfútfier (de) Eeduutfúur (ju)
tuske(n) twiske
tuskenromte (de) Twiskenruum (die)
tút, pea (de) Oap (die, R)
tút, pea (de) Píep (die)
tute (de) Nib (die)
tûterje, tûtsje túutje
tútsje küsje
tútsje oapje
tútsje píepje 3
tûzen dúusend (z)
tûzen jier Jíerdúusend (dät)
tûzenste dúusendste
twa (f.n.) two
twa (m.) twäin
twad twäidens
twadde sneed hea Gram (dät)
twadde sneed hea winne gramje
twadde, oarde ourde
twadde, oarde twäide
twadderlei (f.n.) twoderlai
twadderlei (m.) twäierlai
twang (de) Twoang (die)
twaris twäie
twaspjalt (de) Twíespalt (die)
twatine prikke foar ‘t ophingjen f. fleis om te rikjen Flaaskgaffel (ju)
tweintich twintich
twigen frisselje (foar liemmuorren) wällerje
twiich, prikke Twíech (die)
twilling (de) Twilling (die)
twilljocht (it) Twillucht (dät)
twinge ( – twong – twongen) twinge ( – twoang – twoangen)
twinger (de) Twinger (die)
twingerij (de) Gewaltheerskup (ju)
twirre Tweerfloage (ju)
twivel (de) Twieuwel (die)
twivelder (de) Twieuwelder (die)
twivelje twieuwelje
twynje twienje
tydlik tiedelk
tylje, fokje, fokke tuchtje
tylt, oanfok; tucht; kloft (de) Tucht (ju)
tynge (de), berjocht (it); kennis(se), kunde (de) Kunde (ju)
tynge dwaan; útnoegje, biede boodje
tyngelje, rammelje klimperje
typhus (de) Narrenfíewer (dät)
ûle (de) Uule (ju)
ûn- uun-
ûn(be)geanber uunwächsoam
ûn(be)wenber uunbewoonboar
ûn(e); kachel (de) Ougen(d) (die)
ûn)kosten pl.) Kossenge (ju)
ûn)túch, ùnkrûd (it) Jood (dät)
ûn)túch, ûnkrûd (it) Tjuuch (dät) 3
ûn-, wanleauwe (it) Uungloowe (die)
ûnbarmhertich uunbarmhaatich
ûnbekend, frjemd uunbekoand
ûnbemurken uunbeoachted
ûnberekkenber uunbereekenboar
ûnberet uunäntsleeten
ûnbeskoftigens (de) Uunbeskuftegaid (ju)
ûnbrekber uunbreekboar
ûnbrûkber uunbruukboar
ûnder unner
ûnder de yndruk be-íendrukd
ûnder)stel (it) Stal (dät)
ûnderbrekke unnerbreeke
ûnderbringe unnerbrange
ûnderbroek (de) Unnerbukse (ju)
ûnderdak, ûnderkommen (it) Unnertäk (dät)
ûnderdrukker (de) Unnerdrukker (die)
ûnderfining (de) Ärfoarenge (ju)
ûndergean unnergunge
ûndergong (de) Touhoopebreek (die)
ûndergong (de) Unnergong (die)
ûndergrûnsk unnergrúundsk
ûnderhâlde unnerhoolde
ûnderhearrich unneroardend
ûnderhearrich meitsjs unneroardenje
ûnderkin (it) Unnerkeeuwe (ju)
ûnderklean (pl.) Unnerkloodere (pl.)
ûnderlippe (de) Unnerlippe (ju)
ûndermaster (de) Unnerkoaster (die)
ûndernimme unnerníeme
ûndernimming (de) Unnerníemen (dät)
ûndernimmingsgeast (de) Uumesleek (die) 3
ûnderrjocht, ûnderwiis (it) Unnergjucht (die)
ûnderrjochtsje, -wize; ynljochtsje unnergjuchte
ûnderrôk (de) Unnerrok (die)
ûnderrôk (de) Waanken (dät)
ûndersetstik (it, f. bijekoer) Äpsättelge (ju)
ûndersiker (de) Foarsker (die)
ûnderskied (it) Unnerskeed (die)
ûnderskiede unnerskeede
ûnderskiede; úttekenje uutteekenje
ûnderskrift Unnerskrift (ju)
ûnderste unner(st)e
ûnderste, dridzige feanlaach (de) Daarch (die)
ûndersyk (it) Foarskenge (ju)
ûndersyk (it) Unnersäikenge (ju)
ûndersyk, keuring (de) Wröich (ju)
ûndersykje ärfoarskje
ûndersykje unnersäike
ûndersykje, fiskje foarske, S) föärskje
ûndersykje, hifkje pröifje (= wröigje, s.d.)
ûndersykje, hifkje wröigje
ùnderweis unnerwains
ûnderwilens Twiskentied, in de ~
ûnderwilens unnerdoowiele
ûnderwilens Wiele; unner do ~
ûnderwilens, yntusken intwisken
ûndier (it) Uundíert (dät)
ûndjip, skol floot
ûnepook, loete (de) Loute (ju)
ûnferhoeds uunferhüütsk
ûnferjitlik uunferjeetelk
ûnfermindere uunferminnerd
ûnfersjoens, hommels uunferhooped
ûnfersjoens, hommels uunferwachted
ûnferskillich gliekgultich
ûnferstannich uunklouk
ûnfertarber, net te iten uunferdauelk
ùnfolslein uunfulständich
ûnfreonlik _ uunfrüntelk
ûnfruchtber, geld uunfruchtboar
ûngaadlik uungoadelch
ûngâns (it), haam (de) (f. hynder) Hoom(e) (die)
ûngeduerich, roerich wipsk
ûngefear, likernôch uungefeer
ûngelikens ferskeeden
ûngelikens, ûngelyk uungliek
ûngelok, ûnk (it) Uungluk (dät)
ûngelokkich uunglukkelk
ûngetiid, haaiing (de) Hoaaden (die)
ûngeunstich uungunstich
ûngewoan, frjemd uungewöönelk
ûnhâldber uunhooldboar
ûnheil, ûnk (it) Uunheel (dät)
ûnhuer, gril grúuselk (z)
ûnienichheit (de) Uuneenichkaid (ju)
ûnienichheit (de), deilisskip (it) Wrosseläi (ju)
ûnkunde (de) Uunwíetenhaid (ju)
ûnkundich, ûnwittend uunkundich
ûnlijich; yn ‘e tiis túusich (z)
ûnmûglik uunmúugelk
ûnnoazel, simpel eenfooldich
ûnnoazel, ûnredsum dúudelch, duulich
ûnnut, ûnbrûkber niksnutsich
ûnoarderlik, rommelich, oerallich uunoardenelk
ûnrêstich, roerich uunrauelk
ûnryp, ùntidich uunriep
ûnseedlik uunsittelk
ûnsidich näitroal
ûnsin (de) Kwatsk (die)
ûnsin (de) Uunsin (die)
ûnsin prate hoske (= koolje, s.d.)
ûnsin prate koolje
ûnsjoch hässelk
ûnskuld (de) Uunskeeld (ju)
ûnskuldich uunskeeldich
ûnstjoer (it) Uunstjúur (dät)
ûnt)teie apdaie
ûnt)teie apwookje
ûnt-, op)romje, -rûmje rüüme
ûntaardzje, ferskaaie uutoarje
ûntank (de) Uuntonk (die)
ûntdekke äntdäkke
ûntdekking (de) Äntdäkkenge (ju)
ûntefreden uuntoufree
ûntfangst (de) Ämpfang (die)
ûnthâld (it) Gedächtnisse (dät)
ûnthjit (it), belofte de) Ferspreeken (dät)
ûnthjitte, tasizze ferspreeke
ûntjowing (de) Ärtwikkelenge (ju)
ûntkenne, ûntstride ouljooge
ûntkomme äntkúume
ûntkomme (oan) Wai; uut de ~ kúume
ûntromje, rom meitsje uutrüüme
ûntrou uuntrjou
ûntslaan äntläite
ûntstean (it) äntstounde
ûntstean (it) Äntstoundenge (ju)
ûntwikkelje, ûntjaan äntwikkelje
ûntwoartelje uutwuttelje
ûntwyk (it) Uutwiek (die)
ûnwis uunsicher
ûnwis rinne, skeanbilje tríeselje (z)
ûnwjersteanber, ûnbedimber uunbändich
ús uus
út uut
út uute (= uut, s.d.)
út … wei fon … uut
út ‘e foegen Geföige, uut de ~
út ‘e oertiid úurtiedelk
út ‘e wei sette, útrjochtsje uutgjuchte
út en troch ap un tou
út te frijen gean Fräite, ap de ~ gunge
út te frijen gean kaapje
út)noegje íenleede
út)rêst(j)e rääst(j)e
út)roegje; lân oanmeitsje uutroodje
út)sprute spruute
út)tinje; fersoargje tänje
út-, ferdiele, ferpart(sj)e ferdeele
út-, ferwikselje uutwikselje
út-, ôfmjitte uutmeete
út-, ôfstel (it) Uutstal (die)
út-, omdiele uutdeele
út-, opgrave, -dolle uutgreeuwe
útazemje, -amje uutomje
útbaarne uutbaadenje
útbaggelje, -leikje uutbaagerje
útbanne; útdriuwe, -jeie uutdrieuwe
útbliede uutbläide
útbloeie, ferwylje ferblöie
útboarje uutboorje
útbouwe, útwreidzje uutbaue
útbrekke uutbreeke
útbriede (f. aai) uutbroude
útbriede . uutbräide
útbrieden (it) Brouderäi (ju)
útbuorren (de) Búurskup (ju)
útdieler (de) Ferdeeler (die)
útdjipje, útgrave uutskachtje
útdrage; rûnbringe uutdreege
útdroegje uutdruugje
útdrukke, -parsje uuttaie
útdrukking (de) Uutdruk (die)
uterje uuterje
uterst uuterst
útfal (de) Uutfal (die)
útfalle uutfaale
útfalle, slagje geraaden weese
útfier (de) Uutfúur (ju)
útfiere uutfíere 2
útfine uutfíende
útfining (de) Uutfíendenge (ju)
útgean (f. kears) uutgunge
útgean fan uutgunge fon
útgean, útdôvje; dwêste; útfeie uutläskje
útglide uutgliede
útglide uutruutskje
útgong (de) Uutgong (die)
úthâlde, ferneare; folhâlde uuthoolde
úthâlde, hurdzje häide
úthâlde; hoekhâlde uutdúurje
úthâlding, kriich (de) Uutdúur (ju)
úthearre, útkloarkje uutheere
úthingje uuthongje
útholje uuthöölje
úthoulikje ferhilkje
útiensette, dúdlik meitsje uutnunnersätte
útinoar uutnunner
útinoar hâlde uutnunner hoolde
útjaan uutreeke
útjaan (f. boeken) hääruutreeke
útjefte (de) Uutgoawe (ju)
útjeie (f. fee) uutjoagje
útjitte uutjoote
útjower (de) Ferlääser (die)
útkapje uuthaue
útkieze, -karre uutköäre
útkjimme uutkeeme
útklaaie uutkloodje
útklopje uutklopje
útknipe uutkneede
útkôgje uutkauje
útkomme touträffe
útkomme uutkúume
útkomme mei eat rund; dät ~ kriege
útkomme, eigenskip jaan, strike stimme
útkreamje, te keap hawwe uutkroamje
útkrûpe uutkjoope
útkyk (de) Uutkiek (die)
útlade, losse uutleede
útlaitsje uutlaachje
útlaitsje, -gnize ferlaachje
útleverje; ôfleverje uutlääwerje
útliene uutbúurgje
útliene uutleende
útliene; ferliene ferleende
útlitte; (jin) luchtsje uutläite
útlizze; útspriede uutlääse
útloop; ôffier (de) Uutloop (die)
útluchtsje, wierje uutluftje
útmergelje, útbouwe (f. grûn) uutpíegelje
útmjoksje uutmjuksje
útnaaie uutnäidje
útnaaie; útknipe uutkniepe
útnimne; yn skeaven bine uutníeme
útpakke uutpakje
útplôkje, útropje uutrupje
útplonderje uutplunnerje
útpûste fersnúuwe, sik ~
útpûste uutpuustje
útrêste uuträäste, -raue
útride uutfíere 1
útride uutriede
útrikke; útstalje uutstaale
útrinne foar …. ounloope foar….
útrinne; fuortrinne (f. wetter) uutloope
útrissing (de) Uutrustenge (ju)
útroppe; omroppe uutroupe
útsette; útstalje; ferstelle, útstelle; lekje; útlove uutsätte

útsiedzjen Uutsäid (ju)
útsjen, nei bûten sjen hääruutkíekje
útsjoch, eacweid (it) Uutsicht (ju)
útskelle, útsegenje uutskeelde
útskeppe uutskäppe
útskinke, útjitte uutskoanke
útskodzje uutskädje
útskrasse; útnaaie uutkrasje
útskuorre uutriete
útslach (de, syktme) Uutsleek (die)
útslach, dauwjirm (de) Flächte (ju)
útslach, skabberigens (de) Tatter (die)
útsletten uutsleeten
útsliepe uutsläipe
útslingerje uutsloiderje
útslute uutsluute
útslypje uutsliepe
útsmarre; begrieme uutsmeere
útsnije, -fykje; útknippe uutsniede
útspanne; opsette (f. seil) uutsponne
útspiele, -drinzgje uutspäile
útspije uutspäie
útspinne uutspinne
útsprantelje fertwíegje, sik ~
útsprantelje, yn twaën gean (f. wei, tûke) twilje; sik ~
útspriede; útweidzje uutspreede
útstalwinkel (de) Uutstaalwinkel (die)
útstean, ferduorje uutstounde
útstekke; -stjitte uutsteete
útsteksel (it); tosk (de, f. seage) Takke (die) 1
útstel, foarstel it), foarslach (de) Foarsleek (die)
útstjerre uutstíerwe
útstjitte hääruutsteete
útstjoere (radio ensfh.) uutseende
útstrekke, útsette, (út)tine uutdíene
útsûge uutsuuge
útsûndering (de) Uutnoame (ju)
útswylje (striedong op gerslân) uutrieuwje
útsykje uutsäike
útterskje uuttäärske
úttiizje (f. te spinnen wol of flaaks) ounspreede
úttinke uuttoanke
úttsjinje uuttjoonje
útweage ferweege
útweage uutweege
útwei (de) Uutwai (die)
útwike; ûntwike uutwieke
útwiskje, útfeie ferwiskje
útwreiding (de) Uutdíenenge (ju)
útwreidzje uutwiedje
útwreidzje; útspriede uutbreedje
útwringe uutwringe
útwriuwe ferwrieuwe
útwurkje uutoarbaidje
útwurkje uutwíerkje
w(r)aggelje, wevelje watskelje
wa wäl 1
waad (it) Wääd (dät)
waai (it) Woaie (ju), (U) Waai (die), (S) Uäi (die)
waaie waaie
waaks (de) Woaks (dät, R)
waaksdom (de) Woaksdum (dät, R)
waakse (- woeks – woeksen) woakse (R) (- wuuks – woaksen)
waakskears (de) Woakskäärse (ju)
waaksparse (de) Woaksprässe (ju)
waan, drôch (de) Woan (die, R)
waan-, dwylsin (de) Woansin (die)
waans wäls
waar (de), guod (it) Weere (ju)
waar (it) Weeder (dät) 1
waarberjocht (it) Weederbegjucht (die)
waarkop (de) Woatergalle (ju)
waarle (de) Waapel (die)
waarm woorm
waarmer waarmer
waarmer waarmer
waarmje woormje
waarmte, waarmens (de) Waarmte (ju)
waarmte, waarmens (de) Woorme (ju) ( = Waarmte, s.d.)
waarnimme fersjo
waarnimme woarníeme
waarnimme, achtslaan Beooboachtje
waarnimmer (de) Beooboachter (die)
waarnimming (de) Beoobachtenge (ju)
waarrigel (de), -rymke it) Weederräägel (ju)
wachtsje, toevje täiwe
wachtsje, toevje wachtje (= täiwe, s.d.)
wâdzje, baaie waadje
wagewiid speerwied
waggelje, wevelje; wriggelje wiggelje
wâl (de) Waal (die)
wâld (it) Wald (die) ( = Woold, s.d.)
wâld (it) Woold (die)
wale (de) Slüür (die)
walgich (f. bedoarn of te fet iten) ullerch
wâlje, welje wälje
wâlmich, damp dunstich
walse walsje
wâlterje, rôlje (f. bist) walterje
wan(ne); kûp (de) Wonne (ju)
wan-, mistrouwich, erchtinkend mistrjousk
wan-, mistrouwich, erchtinkend wontrjousk ( = mistrjousk, s.d.)
wang (it, eig. tsjeak, kaak) Sooke (ju)
wanje kranselje
wankel, kantelich wiggelch
wankel, wif wakkelk
wankelje, wraggelje; wifkje wonkje 1
wankelmoedich wonkelch
wankelmoedich wonkelmöidich
wannear wanner
want dan 3
want, mof (de) Handske (ju)
wapen (it) Woapen (dät, R)
wapengerop (it) Woapengeroup (dät)
wapenreau, -ark (it) Weerreewen (pl.)
wapenskôging (de) Harniskskau (ju)
war dwaan Moite; sik ~ reeke
warleas, sûnder ferwar weerloos
warrelje tweerelje
warskôging (de) Woarskauenge (ju)
warskôgingsboerd (it) Woarskaubrääd (dät)
warskôgingsteken (it) Woarskau (ju, R)
warskôgje waadenje ( = woarskauje, s.d.)
warskôgje woarskauje
wart (de) Wotte (ju) , (S) Uoote
wask (de) Waaske (ju)
waskerij; kletserij (de) Waaskeräi (ju)
waskje ( – wosk – wosken) waaske (- wuusk – waasken)
waskkûm (de) Waaskkum (die)
wasktafel (de) Waaskdisk (die)
wasktobbe (de) Waaskelboolje (ju)
wat wät 1
wat langer wat leaver je loanger je ljauer
wat mear …. doane; je doaner ….
wat… wat … je… je…
wazem (de) Woasem (die, z, R)
wazemje woasemje (R, z)
weach (de, f. see) Meereswooge (ju)
weach fan kjeld Keeldewälle (ju)
weach, baar (de) Buulge (ju), (U) Buulenge
weach, baar (de) Wälle (ju) 2
weach, baar (de) Wooge (ju) 2
weach, muorre (de), lewant (it) Wooge (ju) 1
weachhals (de) Woogehoals (die)
weachmaster (de) Weeger (die)
weage (- woech -woegen) weege (hie wächt – wúuch – wain)
weagje, aventoerje woogje 1
weagje, baarje buulgje
weagje, baarje woogje 2
weagjend, krinkelich wällich
weak (de, by ‘t waskjen) Week (ju)
weak, brijich bräiich
weak; sêft wook
weaker; sêfter wakker
weaker; sêfter wakker
weakich, tear wookelk
weakje wookje l, (U) weekje
wear (de) Weeder (die) 2
wear (de) Weer (die) 2 ( = Weeder 2, s.d.)
wear sûnder hoarnen (de) Mönnek (die), (S) Múunek
wearde (de) Wäid (die) 1
weardich wäidich
weardich weerdich ( = wäidich, s.d.)
weardich wöidich
weardich, steatlik; feestlik fíerelk
weardichheit (de) Wöide (ju)
weardshûs (it) Weerskup (ju)
weardshûs (lt), herberge (de) Weershúus (dät)
wearze, walch (de) Gjouel (die)
wearzgje fan gjoue(lje) foar
wearzich, walchlik öäsich (z)
weddenskip (de) Wädde (ju)
wedzje wädje
weeftou (it) Stäl (dät)
weeftou (it) Weeuwstoul (die), Weeuwerstäl
weemoedich weemöidich
weet (de) Weete (ju)
weet, wit (de) Weet (ju)
weetgers (it) Kaantegäärs (dät, bot)
weevje weeuwe ( – weeuwde, wouf – weeuwd, weeuwen)
wege (pl.) Weege (pl.)
wegerje wäigerje
wegerje, it fersizze fersichtje (ap)
wegerje, kitse ferseeke (- fersuuk – ferseeken),
wegerje, ôfsizze outälle 1
wegerje, ôfslaan ferwäigerje
wegerje, ôfstegerje oulíen(j)e
wei (de), pl. wegen Wai (die) 1, pl. Weege
wei-, fersinke fersinke
wei, fuort wääge (= wäch, s.d.)
wei, fuort wäch
wei-, fuortfiere; fuortride wächfíere
wei-, fuortsmite wächsmiete
weibliuwe uutblieuwe
weibliuwe wäägeblieuwe
weibliuwe wächblieuwe
weiderij (de); finlân (it) Kúuweede (ju)
weidjild (it) Weedejäild (dät)
weidrjocht (it) Weedegjucht (dät)
weidzje weedje
weifalle wächfaale
weiitte wächflappe
weiitte wächjoote
weijaan ferskoanke
weilitte wäägeläite
weilitte; (ben)efterlitte touraächläite
weilizze, (nôt) opbergje waifläie
wein (de) Woain (die, R), (U) Wain, (S) Uain
wein op twa tsjillen Wippe (ju)
wein-, autoferkear (it) Woainferkíer (die)
weinfol (it) Woainful (dät)
weinimme, -krije wächníeme
weinmakker (de) Woainmoaker (die)
weisakje ounsakje
weisakje wächsakje
weisakje, fersakje fersakje
weislepe, fertôgje; op ‘e lange baan skowe ferslíepje
weistjerre ferhalje
weistjerre wächstíerwe
weitsje, (be)wekje woakje (R) 2
wek, wjek (it) Woake (ju, R)
wekje, wekker meitsje; -wurde woakje (R) 1
wekker woak (R)
wekker wurde, opweitsje; wekker meitsje apwoakje
welle, boarne (de) Woaterwälle (ju)
wen)keamer (de) Stoowe (ju)
wend wêze gewoond weese
wengebiet (it) Woongebíet (dät)
wenhûs (it) Woonhúus (dät)
wenje woonje
wenkeamer (de) Woonstoowe (ju)
wenne woane (R)
wenstee (it) Woonsteede (ju)
wente (de) Woonenge (ju)
wenwein (de) Woonwoain (die)
wer wíer 2
wêr (‘t), dêr’t wíer 1
wer(om)jaan touräächreeke
wer(om)kenne Kunde; in de ~ kriege
wer(om)kenne wíerkanne
wer(om)kenne; ynsjen ärkanne
wer(om)komme wíeruumekúume
wêrby (‘t) wíerbie
werdwaan wíerhoalje
werf; terp (de) Wäärft (ju)
wêrfan (‘t) wíerfon
werferkiezing (de) Wíerwoal (ju)
werfine wíerfíende
wêrfoar (‘t) wíerfoar
wêrfoaroer (‘t); wêrtsjin (‘t) wíerjuun
werkomme wíerkúume
werkrije wíerkriege
wêrmei (‘t) wíermäd
wêrneffens wíerätter
wêroan (‘t) wíeran
wêroer (‘t) wíerúur
werom wíeruume
wêrom (‘t) wíeruum
werom; tebek tourääch
weromgean wíeruumegunge
weromjaan häärreeke
weromreis, -tocht (de) Touräächtoach (die)
wêrop (‘t) wíerap
werprintinge (de) Näiaploage (ju)
wersjen (it) Wíersjoon (dät)
wêrtroch (‘t) wíertruch
wêryn’t wíeroun
westen (it) Wääste (dät) 1
westerlauwerske fries (de) Wäästfräise (die, z)
westfaalsk wäästfäälsk
westlik wäästelk
wet (de) Gesäts (dät)
wet (de) Wät 3 (ju)
wetter (it) Woater (dät, R)
wetter)kraan (de) Kroane (die)
wetterdobbs (de) Woaterdobbe (die)
wetterhoas (de) Woaterhoose (ju)
wetterich woaterch
wetterich woatersk
wetterlyn (de, f. skip) Woaterlienje (ju)
wetterman (de) Woatermon (die)
Wetternimf (de) Nikse (ju)
wetterpas (it) Woaterpas (die)
wetterpiip, -buis (de) Woaterpiepe (ju)
wetterplant (de) Woaterfoone (ju)
wetterrin, wjittering (de) Woaterloop (die)
wetterrôt (de) Woaterrotte (ju)
wettersneed (de) Woaternood (ju)
wetterspegel (de) Woaterspeegel (die)
wetterstân (de) Woaterstand (die)
wetterticht woaterticht
wetterwei (de) Woaterwai (die)
wever (de) Weeuwer (die)
weverij (de) Weeuweräi (ju)
weversblêd (it) Riesenpintje (ju, bot.)
wêze ( ik bin, do bist, hy is, wy binne – ik, hy wie, do wiest, wy wiene – west) weese (z) ( iek bän, du bäst, hie is, wie sunt – iek, hie waas, du wierst, wie wieren(e) – weesen)
wezeling (de) Wíeselke (ju, z)
wêzen (it) Weesen (dät)
wêzen(t)lik; oanmerklik weesentelk (z)
wêzentlik, wurklik wuddelk
wêzentlik, wurklik wurtelk ( = wuddelk s.d.)
wi(t)te ( – wist – wit(t)en) wíete (iek, hie weet, du waast, wie wiesten(e) – wiste – wist)
wichtich wichtich
wichtich dwaan apspíelje, sik ~
widdo (de) Wiedewieuw (dät)
wider; fierder wieder
widner (de) Wiedekäärel (die)
widze (de) Wääse (ju, z)
widzje wääsje (z)
wiel(ing), draaikolk (de) Tweerel (die)
wier weer 1
wiereekfet (it) Wíerookfät (dät)
wierheit (de) Weerhaid (ju)
wierlik(en), sikersonk weerelk
wiersizster, wikster (de) Wikkerske (ju)
wiersizze, wikje wikje
wiersizzer (de) Wiesbaaler (die)
wiersizzer, wikker (de) Wikker (die)
wierskynlik woarskienelk
wiet wäit 1
wiet(t)ichheit (de) Wäitegaid (ju)
wietsje wäitje
wiette (de) Wäit (dät) 2
wiggelje, ruoikje wíegelje
wiid-, tsjalskonkich joolk(beened)
wiidskonkich rinne stríedje
wiidweidich uutfüürelk
wiidweidich wiedloftich
wiif, frou, oare helte (de); minske (it) Moanske (dät, R) 2
wiis wies
wiis, ferstannich; skrander klouk
wiisheit (de) Wiesegaid (ju, z)
wiismeitsje wiesmoakje
wij-, wiereek (de) Wíerook (die)
wije wäie 2
wije, opdrage widmje
wijing(e) (de) Wäie (ju) 1
wijwetter (it) Wäiwoater (dät)
wijwetterbak (de) Wäipot (die)
wijwetterbak (de) Wäiwoaterkäntken (dät)
wike wieke ( – week – wieken)
wike (de) Wiek (ju)
wikel (de) Stoothauk (die)
wikje (it) Wukke (ju, bot.)
wiksel(ing) (de) Wiksel (die)
wikselje wikselje
wile, set (de) Wiele (ju)
wilich wüülk
wilich wüülsk ( = wüülk, s.d.)
wille (de), wollen (it) Wille (die)
willich willich
willich; goedwillich, brûksum goudwillich
wim(m)elje, krielje wimmelje
wimpel (de) Wimpel (die)
wimpel, fleugel (de) Flüür (die)
wimpel; wynwizer (de) Floi(d)er (die)
wine (de, boppe saad) Putswängel (die)
winke ( – wonk – wonken) wäänke
winkel (de) Winkel (die) 2
winkelhûs (it) Geskäftshúus (dät)
winkeltsje (it) Kräämerwinkel (die)
winne (- wûn – wûn) (ek ynhiere f. folk) winne ( – won – wonnen)
winne (f. ertsen b.g.) oubaue
winne, krije gewinne
winne, werve ( – wurf – wurven) wäärbje ( = wíerwe, s.d.)
winne, werve ( – wurf – wurven) wíerwe (hie wärft – woorf – wúurwen), (U) wäirwe
winsk (de) Wonsk (die)
winst (de) Gewinst (die)
winter (de) Winter (die) (truch ‘t Winter, juun t Winter)
winterdeis Winterdai, bie ~
winterkeninkje, tomke (it) Näddelköönich (die)
winterrogge (de) Winterroage (die)
wintersliep (de) Wintersläip (die)
winterwaar (it) Winterweeder (dät)
wippe op in planke wippelje
wippe, kippe, kantelje Kipse (ju)
wippe, wipje wipje
wippelich meitsje wrikkelje
wipsturtsje wipstäitje
wis wisse
wis, feilich seeker
wis, fêst, grif sicher
wisnkje, feie wiskje
wisp, bondel (de) Wíep (die)
wissens, wissichheit (de) Sicherhaid (ju)
wite koal (de) Buuskool (die)
wite) bôle (de) Wietbrood (dät)
witebôle (de) Stuute (die)
witten (it) Wíeten (dät)
wittenskip (de) Wíetenskup (ju)
wize, menier (de) Wiese (ju, z) 1
wize; bewize; sjen litte wiese (z) 2
wizer (de) Wieser (die, z)
wjerheak, hakke] (de) Wíerhoake (die)
wjerklank (de) Ieuwenkloang (die)
wjerklank (de), wjerlûd (it) Wíerlúud (die)
wjerkôgje neerkauje, (S) ietekauje
wjerlizze wíerlääse
wjerljocht (de) Lai (die), (R) Loai
wjerljocht (de) Uunweederlai (die)
wjerljocht (de) Uunweederslucht (dät)
wjerljocht (de) Weederljuchten (dät)
wjerljochtsje laie
wjerljochtsje uunweedersljuchte
wjerlûd (it) Wíerskal (die)
wjerskyn (de) Wíerskien (die)
wjirm (de); bloeisel (it, f.nutebeammen) Wúurm (die)
wjirmbult (de) Gröipuule (ju)
wjirmdolle äisewrikje (z)
wjirmdolle wúurmje
wjudder, wjûder (de) Judder (die)
wjûde, wjudde juude (hie jut – jutte – jut)
wjuk, wjok; mûnewjuk (de) Flöägel (die, U)(= Juuke, s.d.)
wjuk, wjok; mûnewjuk (de) Juuke (die)
woansdei (de) Middewiek (die)
woarst (de) Wust (ju)
woarstmeitsje wustje
woartel (de) Wuttel (die)
woartelje wuttelje
woartelkrûd (it) Wuttelloof (dät)
woast wöist
woastenije (de) Wöistenäi (ju)
woastine (de) Wüüste (ju)
woede (de) Wúut (ju)
woedzje, raze wüütje
woekerje wucherje
wol wäil 1
wol wul (= wäil, s.d.)
woldiedigens (de) Gouddwoon (dät)
wolf (de) Wulf (die)
wolk(e(n) (de) Wulke (ju)
wolkaarder (de) Krasse (ju)
wolkbreuk, stjalprein (de) Wulkenbreek (die)
wolkeberch (de) Wulkenbíerich (die)
wolkeleas, klear wulkenloos
wolkich, berûn wulkich
wolkom wäilkúumen
wolle (ik, hy wol – woe – wollen); sille wolle ( iek, hie wol, du wolt, wie wollen(e) – wüül – wüüld)
wolle de) Wulle (ju)
wolle jim wo’jie ( = wollen jie)
wolle wy wo’wie ( = wollen wie)
Wolpinne op spinwiele Huutsene (ju)
wrak (it) Wrak (dät) 2
wrake, wrek (de) Rache (ju)
wrakselje wrosselje
wrakselje, oangean wrange
wrâld (de) Waareld (ju)
wrâlddiel (it) Waareldsdeel (die)
wrâldferneamd waareldberüümd
wrâldkriich (de) Waareldkríech (die)
wrâldrumte (de) Waareldruum (die) (die)
wrâldsk waareldsk
wrâldskiednis (de) Waareldgeskichte (ju)
wrâldwiis waareldsklouk
wrang(e) (de, yn skip) Kruumholt (dät)
wrantelich, prottelich wranterch
wrantelich, prottelich wêze wrantje
wre(e)kje rächje
wredens (de) Grausoamkaid (ju)
wrek(j)e wreeke
wringe ( – wrong – wrongen) wringe ( – wrong – wrongen)
wringe (de) Buk (die) 2 (= Wring, s.d.)
wringe (de) Wring (die)
wrinzgje, hokkerje hunskje
wrinzgje, wrinskje wränskje, (S) hünskje
wriuwe ( – wreau – wreaun) wrieuwe (hie wrift – wreeuw – wrieuwen)
wriuwingswaarmte ( de) Wrieuwhatte (ju)
wriuwpeal (de) Wrieuwpeel (die)
wrok (de) Grul (die) 2
wrokje grulje, (S) grölje
wrokje wrakje
wrotte (yn ‘e groun) wroute 2
wûnder(lik), nuver; heal, beroerd wunderelk, wunnerelk
wûnder, wonder (it) Wunder, Wunner (dät)
wùnderbaarlik wunderboar
wûnderbyld (it) Wunderbielde (ju)
wûne (de) Wúunde (ju)
wuolje, wine wikkelje
wurch, mêd wúurich, (U) moud
wurd (it) Woud (dät), (U) Wud
wurd hâlde Woud hoolde
wurdboek (it) Woudebouk (dät)
wurde (- waard – wurden); sille wäide (du wädst, hie wäd – wuud(e) – wuuden), (U) widde
wurdearje beweertje
wurdich wäid 2
wurdt der roppen by’t kealleboarnen kíeman!
wurdze (de) Wirse (ju, z)
wurdzje wirsje (z)
wurgens (de) Wúuregaid (ju)
wurk (it), arbeid (de) Oarbaid (ju, R)
wurk fan tou (it); lege huningskiif (de); wurk; fabryk (it), myn (de) Wíerk (dät), (U) Wäirk
wurk)stake straikje
wurkdei, wykdei (de) Wätseldai (die)
wurkfolk (it) Oarbaidsfoulk (dät)
wurking (de) Wíerkenge (ju)
wurkje wíerkje
wurkromte, wurkrûmte (de) Oarbaidsruum (die)
wy, wij wie
wyfke (it) Wiefken (dät)
wyfke (it, f. fûgels) Hanke (dät)
wyk, feankanaal (it) Wieke (ju)
wykblêd (it) Wieksblääd (dät)
wyks wieks
wylch, wylgenbeam (de) Wüülge (ju), Wüülgenboom (die)
wyld wield ( = wüüld, s.d. )
wyld wüüld
wyld (it) Wüüld (dät)
wyld boartsje doogje
wyld)jeie jeegerje
wylde baarch (de) Wüüldswien (dät)
wylde ein (de) wüülde Oante (ju)
wylde goudtsjeblom (de) Snüüfken(bloume) (ju, bot.)
wylde guozzen wüülde Gäise (pl.)
wyldernis de) Wüüldernis (ju)
wylgeprikke te fûgelfangen Striekeljädde (ju)
wylp (de) Wälp (die)
wylst, yn de tiid fan wüülst
wylst, yn de tiid fan wüült 2 ( = wüülst, s.d.)
wyn (de) Wíend (die)
wyn (de, drank) Wien (die)
wyn)hoas) (de) Wíendhoose (ju)
wyn)ticht luftticht
wynaai (it) Wíendoai (dät)
wynbrau, eachsbrau (de) Oogenbruun (dät)
wynbrausknobbel (de) Oogenwulst (die)
wynfear (de) Wíendstroale (ju)
wynfet (it) Okshoud (dät)
wynje (f. sied, nôt) waaierje
wynpûst (de) Wíendstäk (die)
wynstil wíendstil
wynstilte, blakte (de) Wíendstilte (ju)
wynstôk (de) Wienranke (die)
wynwizer (de) Weederfoone (ju)
wyt wiet
wytfisk (de) Wietfisk (die)
wytsing (de) Wikinger (die)
wytsingboat (it) Loangboot (dät)
wytsingtocht (de) Wikingfoart (ju)
wytsje wietje
yl (it) Íelt (dät)
ylgat, ûlsgat (it, yn bijekoer) Íelgat (dät), (R) Üülgat
ymkerij (de) Imkeräi (ju)
yn in
yn alle hoeken en hernen Häidene , in alle Houk un ~
yn ‘e hast Iele; in de ~
yn ‘e hoksen sitte Hurke, in do ~ sitte
yn ‘e loop weze skitterje
yn ‘e modder omwrotte öile
yn ‘e modder) omwrotte, woelje wöile
yn ‘e steek litte Stik, in ~ läite
yn ‘e tiis tuusterch
yn ‘e tiis, betiisd fertooged
yn flechtfoarm (wylde gies) fluchtoartich
yn goedens Goude, int ~
yn hannen hawwe Hounde; in ~ hääbe
yn it begjin ounfangs
yn it slimste gefal läipsten Fal
yn ljochte lôge ljoachterlöächen
yn noed sitte, bang wêze Nood hääbe
yn oanmerking Anbetracht (in ~ )
yn rigen siedzje drilje
yn ‘t each falle Ooge; in ‘t ~ faale
yn ‘t foar foarn, int ~
yn ‘t fynste, lytste útwurkje Kleenste, int ~ uutoarbaidje
yn ‘t genyp stilkene, int ~
yn ‘t grut groote, int ~
yn ‘t iepenbier sline, snobje slikkerje
yn ‘t lêst, by eintsjebeslút toulääst
yn ‘t lyts litje, in ‘t ~
yn ‘t miene, trochstrings algemeen; int ~
yn ‘t oare gefal; oan ‘e oare kant oursiede
yn ‘t rûn lizze hääruumelääse
yn trochsneed, trochstrings Truchsleek; in ‘n ~
yn tsjerke trouwe kapläärje
yn útsjoch hawwe Uutsicht; in ~ hääbe
yn)barre beere 2
yn)sâltsje ounsoalte
yn)sjipje íenseepje (= seepje, s.d.)
yn)sjipje seepje
yn)stipje ounstipje
yn)stipje stipje
yn-, berôlje, bewuolje íenwikkelje
yn, binnen íen
yn-, binnenfalle íenfaale
yn-, ûnder-))tekenje teekenje
yn-, ûnder-)tekening (de) Teekenge (ju)
ynarbeidzje, ynwurkje ounoarbaidje
ynazemje íenomje
ynbarder, kassier Beerder (die)
ynbarre íenbeere
ynbrekke íenbreeke
ynbrekke ounbreeke
ynbringe íenbrange
ynbylde íenbilgsk
yndachtich meitsje op ärinnerje an
yndied inne(r)doat
yndiele íendeele
yndirekt indirekt
yndruk (de) Íendruk (die)
yndustry (de) Industríe (ju)
yndykje íendiekje
ynfiere íenfíere 2
ynfiere, ymportearje importíerje
ynfloed (de) Íenfloud (die)
yngeand grúundelk
yngewant (it) Gewaid (dät)
yngewant (it) Íengewand (dät)
yngong (de) Íengong (die)
yngong (de), ynriden, ynfarren (it) Íenfoart (ju)
yngrave oungreeuwe
ynhelje íenhoalje
ynhelje, ynride (b.g. f. nôt) íenfíere 1
ynienen eenmoal; ap ~
ynienen, meiïens mädeens
yninoar innunner
yninoar krimpe; krimpe fan kjeltme touhoopeskräkke
yninoar sitte, betsjutte ap sik hääbe
yninoar triuwe antaie
ynjaan; yntsjinje (b.g. f. fersykskrift) íenreeke
ynkapje (f. reliëf) ounhaue
ynkertierje íenkwattíerje
ynklauwerich grappich
ynkomme, ymmigrearje íenwonderje
ynkommen (it) Íenkúumen (dät)
ynkringe íentringe
ynkyk (de) Íenblik (die)
ynlânsk; eigen, fertroud, hiem heemsk
ynleine beane ounsätte Boone
ynlistje íenroomje
ynliz (de) Íenloage (ju)
ynlizbeane (de) Íensättelboone (ju)
ynljochtsje, ynfermearje informíerje
ynnimme íenníeme
ynoarder meitsje; lân oanmeitsje tougjuchte moakje
ynoarder! ap(pe)räägel!
ynrjochtsje íengjuchte
ynroalje íentuuskje
ynrûmje íenruumje
ynseiniging (de, f. houlik) Kaploatsjoon (ju)
ynsette; der foar spanne íensätte
ynsjen íensjo
ynsjocb, ynsjen (it) Íensicht (ju)
ynskeppe ounskäppe
ynslaan ounslo
ynslaan (hynder en wein) ounsponne
ynslach (de) Íensleek (die)
ynslach (de, by ‘t weevjen) Ounleek (die)
ynslute íensluute
ynsnije, ynkeepje ounsniede
ynspanning (de) Ansträngenge (ju)
ynspringend part foar de grutte skuordoar; ôfdak (it) Hom (die)
ynsteat instande
ynstee fan insteede foar
ynstoarte íenstöartje, -stäite
ynstoarte touhoopebreeke
ynstrumint (it) Instrument (dät)
ynsûn käädenich
yntelliginsje (de) Intelligens (ju)
ynteressant, nijsgjirrich interessant
ynteresse, niget (de); belang (it) Interesse (dät)
ynteressearje interessíerje
yntiids, op ‘e tiid bietieds
yntsje (it) Heemke (ju)
yntsje, imerke (it) Häimken (dät)
yntsjen, ynlûke íenluuke
ynwenner (de) Íenwooner (die)
ynwije íenwäie
ynwuolje, ynhoalje íenhülje
ynwurking (de) Íenwíerkenge (ju)
ytber ietbeer
ytber ietelk
ythoeke (de yn ‘t âlde Sealter hùs) Flöt (dät), (R) Flät