Saterfriesisch-Westfriesisch

P. Kramer

Seelter Woudebouk

Seeltersk-Wäästfräisk

Ljouwert, 1961.
automatysk omset nei de nije staveringen
14-12-2010

Foar it Sealtersk tapaste bewurkingen:

ie > íe
i > ie
ì > i
uu > úu
u >uu
ù > u
üü > ü’ü
ü > üü
`ü > ü
iu > ieuw
eeu > eeuw
äu > äuw
(Dêrby binne de troch íe, úu, ü’ü oanjûne ferskillen net fonologysk signifikant en dy kinne dêrom skreaun wurde as ie, uu, üü).
Fierder is tapast oo_ > o_ (do, so), uu_ > u_ (du, ju), aau > au (gau) en
sch > sk (as Hollânsk sch oan it wurdbegjin).

Aaden (die) rispinge (de)
aadenje rispje, winne, earnje
ääke ( – äkte – äkt), (U) eeke swolmje, swolle
Aakelse (die) bôge (de, f. papier)
Ääkem (dät) swolm (de, oan ‘e fingers)
aal 1 allegearre
aal 2 allinken, njonkelytsen
aal dät dat alles
aal dät tjut deerap wai alles wiist derop, tsjut derop
aal do alle(gearre)
Aalmoose (dät, z) ielmis, jefte (de)
Äälne ju) jelne (de)
aaltouhoope alles meiinoar
aan ien (m.)
äänelk lyksoartich
ääng nau, ing
Äänket (dät) inket (de)
Äänketpot (die) int, leat (de)
ääntje intsje
Aantje (dät) eintsje, stikje (it)
Äärger (die) argewaasje (de)
äärgje ergerje, nitelje
Äärgwoan (die) erchtinken (it)
äärgwoanisk erchtinkend
äärm earm
Äärmoud (ju) earmoed (de)
Aärwdeel (dät) ( = Äärwe 1, s.d.) erfgoed (it)
Äärwe (dät) 1, (US) Íerwe erfgoed (it)
Äärwe (die) 2, (US) Íerwe erfgenamt (de)
Äärwgoud (dät) ( = Äärwe 1, s.d.) erfgoed (it)
äärwje, (US) íerw(j)e erv(j)e ( – urf – urven)
Äärwskup (dät) = Äärwe 1, s.d.) erfgoed (it)
Ääske ju) jiske (de)
aaskje easkje
Aaste (dät) easten (it)
aastelk eastlik
aastersiede oan ‘e eastside
aastfräisk Eastfrysk
Aastsiede ju) eastside, -kant (de)
Aate ju) eart(e) (de)
Äätek (die) jittik (de)
Äbbe (ju) eb(be) (de)
Äbbetied (ju) ebtij (it)
Abt (die) abt (de)
ächt echt
achttíen achttjin
achttíenste achttjinde
ädder ier, betiid
Äddere (ju) ier (de, mei bloed)
Adwookoat (die) advokaat (de)
af, (S) of of(‘t)
äffen krekt, pront
Äffener die) kaam (de, oan weeftou)
Ägge (ju) râne; igge (de), skerp (it, f. mês)
Äggetjuuch (dät) snijark (it)
Äi (ju) rivier, stream (de)
Äid(e) (ju), (U) Idde ierde; grûn (de)
Äidbäie (ju), ierdbei (de)
Äidbieuwjen (dät) ierdbeving, -skodding (de)
Äidbupperkaante (ju) ierdoerflak (it)
Äiddunst (die) spoekljocht, dwylljochtsje (it)
Aide (ju) eide (de)
äiden ierden
Äidenlieuwend (dät) it ierdske libben
Äidieme (ju) ierdholder (de) – Bombus terr.
aidje eidzje
Äidkoarste ju) ierdkoarste (de)
Äidswoalke ju) ierdswel (de) – Riparia rip.
Äidwaal (die) ierden wâl (de)
Äidwüülge (ju) krûpwylch (de)
Äidwúurm (die) (gers)wjirm (de)
aigje, (U) aisje (z) streakje, aaikje; oanhelje
Äil (die) iel (de)
Äipeel (die) peal (de), foar wâlbeskerming
Äise ju, (z) ies (it); dauwjirm, daukert (de)
äisewrikje (z) wjirmdolle
äisje (z) ieze, ieskje
aisk tige, slim, yslik
Äiwe (ju) nerf (de, yn lear)
Äiwend (die), (S) Eeuend jûn (de)
Äiwendieten dät jûnsmiel (it)
Äiwendrood dät jûnsrea (it)
Äiwendstíern (die) jûnstjerre (de)
Äiwendwíend (die) jûnwyn (de)
Äkkene ju ikel, ekkel (de)
Äkker (die) eker (de); stik boulân (it)
Äkkerbau (die) lânbou (de)
Äkse (ju) hekse-, aksebile (de)
äksje houwe mei heksebile
Akster (die) akster (de)
aksterskjoote slach oer de kop meitsje
aktiv aktyf
al al
Älbooge (die) earmtakke (de)
aleer foar’t, foardat
Älfenbeen (dät) ivoar, elpenbien (it)
alfte alfte
algemeen algemien
algemeen; int ~ yn ‘t miene, trochstrings
älk elk, elts, alleman
älkeen, älk un een eltsenien
Allaarm (die) lawaai, alaarm (it)
allaarmje oangean, alaarmje
alle (Deege) alle (dagen)
alle(r)weegense, allerwaiens oeral, allerwegen
allebee allebeide
alleene, (S) alleenich allinne, allinnich, apart
allemoale hieltyd, hieltiten
allemon alleman, eltsenien
aller âlder
aller âlder
Ällerboom (die) els, elzebeam (de)
Allerhilgen Alderheljen
allerhounde alderhanne
allerlai alderlei
Allerseelen Aldersielen
alles alles
Almacht (ju) almacht (de)
Almachtige (die) almachtige (de)
Almenakke (ju) almenak (it)
almúugend almeugend
alnuunan, alluundan oanienwei
also dus
Alst m (ju) els (de)
altied(e) altyd, altiten
altoumäts (al)temets, bytiden
altoumoal allegearre meiinoar
Aluun dät) alún it)
alwen alve
alwíer alwer
Ambold (dät), (S) Oombold ambold, ambyld (it)
amerikoansk amerikaansk
ampelje longerje
Ämpfang (die) ûntfangst (de)
Ämpfíenden (dät) gefoel, fielen (it)
ämpfíendsoam gefoelich, weak
Ämpöörenge (ju) opstân (de)
Amt dät amt (it)
amtelk amtlik, offisjeel
Amtsmon (die) boargemaster (de)
Amtssproake (ju) bestjoerstaal (de)
an 1 oan; op; yn
an 2 oant
anäidje oanierdzje
anärkaane meistimne, tjilde
anbaadenje fjoer opstekke; oanbaarne
anbaue oan-, fer-, bebouwe
anbeedje oanbidde
Anbetracht (in ~ ) yn oanmerking
anbrange oanbringe
anbrulje raze tsjin
Andeel die) oandiel, oanpart (it)
Andrieuw (die) oandriuw, oantrún (de)
andúurje oanhâlde, duorje
Anfal (die) oanfal (de)
Anfang (die) begjin (it)
anfertrjoue tabetrouwe, -trouje
Anfíerder die) oanfierder (de)
anfíere oanfiere
angebooren oanberne
Angeleegenhaid (ju) oangelegenheit (de)
ängelsk Ingelsk
angjuchte oanrjochtsje (skea)
Änglounder (die) Ingelskman (de)
Angoawe (ju) opjefte (de)
angunge oanbelangje, oangean; trochgean
anhoolde oanhâlde; oantrúnje
ankiekje oansjen
Ankumst (ju) oankomst (de)
ankúume oankomme
ankúume ap…. oankomme op…..
anlääse oanlizze; besteegje; belizze
Anloage (ju) oanliz (de); plantsoen (it)
anloope oandwaan (f. haven)
anmäldje oanmelde; -tsjinje
Anmarsk (die) oantocht (de)
anmoudje plezierich oandwaan
annerje feroarje
annunner oaninoar
anoardenje regelje; bepale
anpriesje oanpriiz(g)je
Anreegenge (ju) oantrún (de)
Anricht (dät) oanrjocht (it)
anroupe oanroppe
ansäie oannaaie
Ansicht (ju) miening (de), betinken (it)
ansíedelje, sik ~ jin delsette, festigje
anskafje oanskaffe
Anskien (die) skyn (de)
anskienend blykber
anslain tehavene
Ansluus (die) oansluting (de)
ansluute, sik ~ jin oanslute
anspiekerje fêstspikerje
anspreeke oansprekke
anspringe oanspringe
Anstaalde (die, ju) employee, betsjinde (de)
anstaale oanstelle
Änster (ju) ingster (it)
anstiege stige, ouheechkomme
Ansträngenge (ju) ynspanning (de)
answälle oangroeie
Antaal ju) (oan)tal (it)
antaie yninoar triuwe
äntdäkke ûntdekke
Äntdäkkenge (ju) ûntdekking (de)
änthoolde befetsje, ynhâlde
äntkúume ûntkomme
äntläite ûntslaan
äntloang(s) bylâns
antou oan’t
anträffe (oan)treffe
Antroang (die) oandrang, driuw (de)
äntskeede beskiede
äntsluute, sik ~ beslute
äntstamme ôfstamje, ôfskaaie fan
äntstounde ûntstean (it)
Äntstoundenge (ju) ûntstean (it)
äntweder…. af of…. of
äntwikkelje ûntwikkelje, ûntjaan
anweende tapasse
anweese uum…, aan ~ immen freegje om…
anwiese oanwize
anwoakse oanwaakse
Anwooner (die) imme dy’t yn ‘e omkriten wennet
ap dät Upperste op ‘en bêsten
ap lichtste it maklikst
ap ours ‘ne Steede earne oars
ap sik hääbe yninoar sitte, betsjutte
ap un deel op en del
ap un tou út en troch
Ap(be)woarenge (ju) bewaar (it)
ap(pe)räägel! ynoarder!
ap, (S) op op
apaat apart
apaidje opeidzje
apbaue opbouwe
apbíende, aan wät ~ immen wat wiismeitsje
apbikje oppikke
apbrange opbringe
apbreeke opbrekke
apdaie (ûnt)teie
apdeele ferdiele
apdíend tsjok, opset
apdiskje opdisse
Apdraach (die) opdracht (de)
apdwaste opwaarmje, ûnttaaie
apfaale opfalle
apfaalend opfallend
apfälle opfolje
apfange opfange
apfíende fine, ûntdekke
apfíere opfiere; opheegje
apfjoose opfrieze
apfoarderje opeaskje, -foarderje
apfoatje opfetsje
apfreete opfrette
apgjucht 1 oprjocht
apgjucht 2 rjochtop
apgjuchte oprjochtsje
Apgoawe (ju) opjefte (de)
apgunge opgean
aphäkje omhakje
aphällerje ophelderje, -klearje
aphämmelje ôfhimmelje
apheere ophâlde, ein(i)gje
aphongje ophingje
aphöögje opheegje
aphoolde 1 ophâlde, ein(i)gje
aphoolde 2 tsjinhâlde, opkeare
aphoolde, sik ~ tahâlde, ferkeare
aphound njonkelytsen
aphupje ophippe, stuitsje
apiete opite
apíewerje oantrúnje
apjoote opjitte
apkleeuwe opspjalte
apkloorje opklearje; ferklearje
apkratsje iepenklauwe
apkrimpe opkrimpe
apkurkje oprispje, krôkje
apkúume opkomme
aplääse oplizze
aplaid weese (oer)hingje nei
apleede oplade, oploegje
aplichte optille, oplichtsje
aplikje opslikje
apljuchte opljochtsje
Aploage (ju) oplaach (de)
Aploanger (die) dakjuffer (de, tusken drachhout en muorre)
aploope omheechkomme, oprinne (f. floed)
aplööse oplosse; terane; ûntbine
apluuke oplûke; grutbringe; opkweke, -fokke
aplúurje (be)luorkje, -gnuve
apmäärksoam opmerksum
Apmäärksoamkaid (ju) opmerksumens
apmeete opmjitte
apmoakje opmeitsje
apmunterje opmonterje
apnaame opneame
apníeme opnimme
apnunner opinoar
apomje rûmer sykhelje
apound ( = aphound, s.d.) njonkelytsen
appaasje oppasse
Appel (die) apel (de)
Appelboom (die) apelbeam (de)
applontje opplantsje
appuulje ‘t hynder ynhâlde
apreeke oerjaan, opjaan, belies jaan
apriete opskuorre
April (die) april (de)
apriskje, sik ~ jin oereinjaan
aproied opset, tsjûk
Aproup (die) oprop (de)
aproupe oproppe
aprukje opskowe
apruumje oprûmje
Aprúur (die) oproer (it)
apsäike opsykje
apsätte opsette, tsjûk wurde; better wurde (f. waar)
Äpsättelge (ju) ûndersetstik (it, f. bijekoer)
Apsicht ju) opset it)
apsichtelk mei sin, moedwillich
Apsjoon dät) opsjen (it)
apskäppe (op)skeppe
apskiene opljochtsje
apskoare opljochtsje, -gluorkje
apskrieuwe opskriuwe
Apskrift (ju) opskrift (it)
apslo opslaan
apsmiete opsmite
apspíelje, sik ~ wichtich dwaan
apspíesje oan ‘t spit riuwe
apspoulje opspuolje
apspringe oereinspringe
apstaale opstelle
apstaue opstowe, -loegje
apstiege opstige
Apstiksel (dät) opstiksel (it); seame;
Apstok (die) opsteande twiich yn side fan in koer
apstounde oereingean, opstean
apstuukje opstûkje (f. turf, flaaks)
Aptäike (ju) apteek (de)
aptäilje teamje, bedimje
Apteekenge (ju) oantekening (de)
aptoakelje optakelje; opsierje
Aptöigel die) leie, jaling (de)
aptoomje teamje, bedimje
aptreede opkomme
aptunderje opsnolkje (f. klean, hier); opbarne
apweege opweage
apweege, mäd Gould ~ mei goud opheegje
apwíende opwine; opwuolje
apwiese oanwize
apwoakje wekker wurde, opweitsje; wekker meitsje
apwoakse opwaakse
apwoarje bewarje
apwöild oerstjoer, ûnrêstich
apwookje (ûnt)teie
Ärfíendenge (ju) optinksel (it)
Ärfoarenge (ju) ûnderfining (de)
ärfoarskje ûndersykje
Arfoulch die) sukses (it) , fertuten (de)
ärheere ferheare
ärhoolde behâlde
Ärinnerenge (ju) oantinken (it)
ärinnerje an yndachtich meitsje op
ärkanne wer(om)kenne; ynsjen
ärklääre ferklearje
Ärkläärenge (ju) ferklearring (de)
ärkundje ferkenne
ärlaubje (= ferlööwje, s.d.) tastean, lije wolle
Ärlaubnis (ju) fergunning (de)
ärloangje (fer)krije, winne
ärmoonje fermoanje
arneere fiede, ûnderhâlde
ärsätte ferfange
ärskiene ferskine
Ärskienenge (ju) ferskining (de)
Arst (dät) erts (it)
Artikkel (die) artikel (it)
Ärtsbiskop (die) aartsbisskop (de)
Ärtwikkelenge (ju) ûntjowing (de)
ärwääne (= räppe, s.d.) reppe, prate
as 1 as; doe’t
as 2 as
as uk lykas ek
Äske (ju) , Äskenboom (die) esk(enbeam) (de)
Ässluuper (die) hagedis (de)
Ästerke (ju) estrik; muortegel (de)
Ätmäil (dät) etmiel (it)
ättens ( = ätters, s.d.) efternei, neitiid
Atter (die) atter, matearje (de)
ätter … wai nei … ta
ätter 1 nei
ätter 2 neffens
ätterbaale neiprate
ätterbabbelje neikaarte
ätterfläär(j)e efternei berabje
Ätterfoulger die) opfolger (de)
ätterfoulgje nei-; opfolgje
ätterfräigje neifreegje
Ättergjucht (ju) berjocht (it)
ättergunge neigean; waarnimme
ätterhälpe (mei)helpe
ätterielje efterneifleane
ätteriete efternei ite
atterje atterje
ätterkúume (efter)neikomme
Ätterläit (die) ferminderig; neilittenskip; 2e bijeswarm
ätterläite gewurde litte
ätterleese neilêze
ätterloope (efter)neirinne
Ättermiddai (die) (nei)middei (de)
ättermiddeeges middeis
ätternunner tou nei inoar ta
ätterpúurje neiplúzje, útfiskje
ätterraisje neireizgje
ätterreeke it oerjaan
ätterreekenje neirekkenje
ätters efternei, neitiid
ättersäike neisykje
Ätterskup (die) efterhoede (de)
ätterspeere neispoare, -speure
ätterspúurje nei-, opspoare
Ätterswoorm (die) neiswarm (de, f. bijen)
ättertoanke neitinke
ätterwiese bewize; útwizing dwaan
Ätterwinter (die) neiwinter (de)
aue achtslaan
August die augustus, rispmoanne (de)
Auster (ju) oester (de)
äuwich, (S) äuwelch te jûne, fan ‘e jûn, jûnich
Baabe (die) heit (de) (oansprekfoarm)
Bääd (dät) bêd (it)
baadenje barne
Baadenwien (die) brandewyn (de)
bäädmoakje bêd(op)meitsje
Bäädsträi (dät) bêdstrie (it)
Bääken dät) bosk strie, dat op “~sdai” op in hege peal yn ‘e brân stutsen wurdt
Bääkensdai (die) de tiisdei foar de fêstentiid
baale, (US) balle prate
Baaleräi (ju praatsje (it)
Baarch die) (= Hauerbaarch s.d.) snijde bear (de)
Bäärsel (die) boarstel (de)
bäärselje boarstelje
bäärste (- boarst – boarsten) boarste
Bäärste ju) bargeboarstel (de)
Bääs(j)ebaabe (die) pake (de)
Bääsje ju beppe (de)
bääst bêst
bäätätter derefteroan
Baate (die) bate (de), foardiel (it)
bääte íen(e) efteroan
bääte, (U) bääfte efter
bääten, fon ~ fan efteren
Bäätergrúunde (ju) eftergrûn (de)
Bääterhúus dät (= Toaleend, s.d.) efterhûs (it), efterein (de)
Bääterjool (dät) eftertsjil (it)
Bääterkop (die) efterholle (de)
bääterst efterst
baatje bate, nutsje
bäätläite efterlitte
babbelje tsjottelje, teutsje , babbelje
Bäfke (dät) befke, wyt (it)
Bagge (ju) húl (de, f. nôt)
baggerje baggelje, leikje
Bäiden (dät), (U) Bidden bern (it)
Bäidene (pl.) bern (pl.)
Bäideneräi (ju) berneftigens (de)
Bäidensbäiden (dät) bernsbern (it)
Bäidensjíere (pl.) bernejierren (pl.)
bäidensk berneftich, bernlik
Bäie (ju) bei (de)
baierje klokliede
Bail (die) bûgel (de)
Bäisem (die, z) biezem (de)
Bäisemries (dät) biezemrys (it)
Bäist (dät) hokling (it)
Bäiste (pl.) kij, kobisten (pl.)
bäite (hie bät – bätte – bät) oanboetsje, stoke
baitsje beitse, ûntsmette (fan sied)
Bak (dät) kiste, bak, doaze (de)
Bäk (die) bek (de)
Bakboud (dät) bakboard (it)
Bakhúus (dät) stookhutte
Bäkken (dät) bekken (it), skaal (de)
Bakker (die) bakker (de)
Bakkeräi (ju) bakkerij (de)
Bakkoare (ju) ierdkarre, karrebak
Bakougen(d) (die) bakûn(e) (de)
Baksteen (die) bakstien, klinkert (de)
Bal (die) bal (de & it)
Balch (die) (blaas)balge; bistehûd (de)
Balchgat (dät), (= Boolkgat, s.d.) souderlûk, -fal (it)
baldoarich tige goed (f. gewaaks)
Balleküüljen (dät) balspul foar bern
ballerch, ballersk bolderich
ballerje bolderje; lûd prate
Balslo-er (die) balslaander (de)
Balsloon (dät) balslaan (it)
Balspil (dät) balspul (it)
balstjúurich balstjurrich, oeral
Bält (die) bult, heap (de)
bältje (op)heapje
Banneetel (ju) barnnettel (de)
bänselje drave
Barmhaategaid (ju) barmhertigens, meilydsumens (de)
barmhaatich barmhertich, meilydsum
Bärnsteen die) barnstien (it)
Batmúur ju) (= Fraumúur, s.d.) hoarnwiif (it), hoarnmoer, goedfrou (de)
Bau (die) bou (de); bousel (it)
baue bouwe; bebouwe (f. lân)
Bauerke (ju) boumantsje (it)
baufällich boufallich
Baulound dät) boulân (it)
Bauloundbúur (die) bouboer (de)
Bauploats die) bouterrein (it)
Bausteede (ju boustee, -plak (it)
Bauwíerk (dät) bouwurk (it)
Beapdraagde (die) folmachtige (de)
bebaale beprate
bebaale, aan ~ immen berabje
bebaue bebouwe
bebiete, sik ~ jin behearskje
bedäftich hoeden
bedäkke bedekke
bedappe trappearje
Bedarf (die) ferlet (it)
bedeeligje, sik ~ diel hawwe oan
Bedingenge (ju), Bedink (die) betingst (it)
bedoarje, (R) sik ~ bekomme, bedarje, jin bedimje
Bedraach (die) bedrach (it)
Bedrieuw (die) bedriuw (it)
bedrieuwe bedriuwe
bedrjooge (hie bedrjucht – bedrooch – bedrain) bedrage ( – bedragen)
Bedrjooger (die) bedrager (de)
Bedrjoogeräi (ju) ferrifelderij (de), bedroch (it)
bedrjoogersk leageneftich
Bedroach (die) ferrifelderij (de), bedroch (it)
bedröiwed bedrôvjend; tige
bedúurje betreurje
bedúust bûten westen, yn ‘e dûze
bedüüwelje te slim ôf wêze; útskelle
bee beide
Beedhúus (dät) beahûs (it)
beedje bidde
be-eend(ig)je beëin(i)gje, dien meitsje
be-eerje ferearje
beegje bûge
beegsoam bûchsum
Been (dät) 1 skonk, foet (de); bien (it)
Been (die) 2 flier; souder (de); toaniel (it)
Beenbreek (die) bûtergers (it)
Beend (dät) bân (de)
beenich bonkich
Beerder (die) ynbarder, kassier
Beere (ju) 1 bier, draachberje
beere 2 (yn)barre
beesiedich fan wjerskanten
beeter better
beeterje betterje
Befäästenge (ju) fersterking (de)
befäästigje befêstigje, fêstmeitsje
befäile befiele
Befeel (die) befel (it)
befeele ( – befäl – befällen) hjitte, befelje
befíende (be)fine
befoar foardat
befoare befarre
befoarstounde te barren stean
befoatje, sik ~ mäd jin bemuoije, ynlitte, ôfjaan mei
beföigje deroan tafoegje
Befoulgenge (ju) it opfolgjen
befoulgje opfolgje
Befoulkenge (ju) befolking
befräie befrije
Befräienge (ju) befrijing (de)
befräigje befreegje
befrüünded befreone
Begäisterenge (ju) opteinens (de)
begeerelk begearlik
Begeeren (dät) ferlangst, begear (it)
begeerje begear(j)e
Begíer (ju) begearte (de)
begíerelk, begíerich begearich
Begin (die) begjin (it)
beginne (- beginde, begon – begind) begjinne (- begûn – begûn)
Begjucht (die) berjocht (it)
begjuchte 1 berjochtsje
begjuchte 2 in stjerrende betsjinje
begnöigje, sik ~ jin fer-, benoegje
Begoabenge (ju) jefte, bejeftigens (de)
begreeuwe begrave
begriepe begripe
begröitje begroetsje
begrupje grippelje, fuorgje
behärbíergje herbergje
behärskje behearskje
behíerd behierre
Behinderenge (ju) behindering (de)
behinderje behinderje
behondelje behannelje
behongje behingje
behoolde behâlde
Behöörde (ju) oerheit (de), bestjoer (it)
be-ielje, sik ~ oanavensearje, oammeitsje
be-íendrukd ûnder de yndruk
bejänne antsje
bejuubelje bejubelje
bekämpje (= bekompje, s.d.) bestride, betwinge
bekanne bekenne
bekiekje besjen, skôgje, bekypje
bekíere bekeare
Bekíerenge (ju) bekearing (de)
bekloagje bekleie
bekloodje beklaaie
bekníepen nau, hean (f. klean)
Bekoande (die), (R) ju bekende (de)
bekoierje, aan ~ immen berabje
bekompje bestride, betwinge
bekoopje om-, bekeapje
bekríegje beoarlogje
bekundje te witten dwaan
bekweem (= mäkkelk, s.d.) maklik
belääse belizze
belasterje berabje
beleede belade
beleegerje belegerje
beleeken berûn (f. loft)
beleere beleare; ynljochtsje
belieuwje belibje; opfleurje, libbener meitsje
beljoowje beleavje
beljuchte beljochtsje
Beloang die) belang (it)
Beloonenge (ju) beleanning
beloope berinne
belusterje beharkje
beluuke betrekke (út)
belúurje beluorkje, begnuve
bemäärkboar merkber
bemäärke fernimme; oanmerke
bemoalje beskilderje
bemöie muoite jaan
benaame (be)neame
benaud benaud
benoadje mei nee beanderje
Benutsenge (ju) gebrûk (it)
benutsje brûke
beoachtje achtjaan op
beoarbaidje bearbeidzje
beoarderje beoarderje, oanwize
Beoobachtenge (ju) waarnimming (de)
Beooboachter (die) waarnimmer (de)
Beooboachtje waarnimme, achtslaan
bepakje bepakke
beplontje beplantsje
beproalje, aan ~ immen priizgje, yn ‘e hichte stekke
beräide (sik ~ ) 2 (jin) beriede
beräide 1 (- beratte – berat), (U) gäärwje loaie, touwe (f. hûden)
Beräider (die) riedsman (de)
Beräk dät) berik (it)
beraue gerêst stelle, delbêdzje
beraue ap berêste op
bereeke, sik ~ jin bejaan
Bereekenge (ju) berekken(ing) (de)
bereekenje berekkenje
beroupe beroppe
berüümd ferneamd
berüürje beroerje
besäidje besiedzje
Besäik (die) besite (de)
besäike opsykje, op besite gean by
besätte besette
beseepen dronken
besíedelje koloanisearje, befolkje
besíegelje besegelje
besíegje oerwinne
Besierk (die) distrikt (it), krite (de)
besinne, sik ~ jin betinke, bekoarje
Besinnenge (ju) besleur (it)
Besit (die) besit (it)
besitte besitte
besjunge besjonge
beskäftigje, sik ~ dwaande wêze
Beskeed tälle berjochtsje, tynge dwaan, te witten dwaan
Beskeed wíete goed by de tiid wêze
beskeeden beskieden
beskeeldigje beskuldigje
beskiene beskine
beskíerje oerhelje, beprate
Beskjootenge (ju) besjitting (de)
beskoomje beskamje
beskrieuwe beskriuwe
Beskrieuwenge (ju) beskriuwing (de)
Besküüt dät) lange (twie)bak (de, by de kofje)
Besleek (die) beslach (it)
beslo beslaan
Besluut (die) beslút (it)
besluute beslute; ôfslute
besmeere besmarre
besniede besnije
besööme (om)seamje
besproange besprinzgje, besprinkelje
bestaale bestelle; lân bewurkje
Bestaalenge (ju) beneaming; bestelling (de)
Bestäk (dät) 1 bestek (it), boutekening (de)
Bestäk (dät) 2 mjitte by ‘t turfgraven
Bestämmelse (dät) opstikte râne (f. rok)
Bestand (die) 1 beslach (it, f. fee)
bestand 2 krigel, stânfêst
bestat beteutere, betommele
besteedigje, sik ~ jin bestelle, besteegje
besteete om-, bekeapje
bestimme ornearje, fêststelle
Bestimmenge (ju) bestimming (de)
bestoald weese gesteld wêze
bestoarmje bestoarmje
bestounde bestean
bestraie bestruie
bestroafje bestraffe
besunner bysûnder, apart
besunners benammen, fral
besuudelje besmodzje, besmoargje
besúurgje besoargje; fersoargje
besweerelk slim, lêstich
beswíeme (be)swymje, flaufalle
beteekenje oanmerke
beteetigje, sik ~ meidwaan
betíegje oankleie
betíeme, sik ~ jin bedimje
betingje betingje
Betjooner (die) betsjinner (de)
betjoonje betsjinje
betjuude betsjutte
Betjuudenge (ju) betsjutting (de)
betjúuge (be)tsjûgje
betoalje betelje
betoanke betinke
betrachtje beskôgje
beträffe oanbelangje, oangean
betreede betrêdzje, begean
betrúurje betreurje
betüüm krap, seldsun
betwieuwelje betwivelje
Beúurkundenge (ju) it skriftlik fêstlizzen
beúurkundje skriftlik fêstlizze
Bewäägenge (ju) beweging (de)
bewäägje be-, ferwege
bewäärje, sik ~ de proef trochstean
beweerd bewapene
beweertje wurdearje
Bewies (die) bewiis (it)
bewiese bewize
bewinnelje bewuolje
bewisje, sik ~ jin bewis(sig)je
bewoakje bewekje
bewoakse bewaakse
Bewoarenge (ju) bewaar (it)
bewoarje bewarje
bewoonboar bewenber
Bewooner (die) bewenner (de)
bewoonje bewenje
bewunnerje bewûnderje
Bichte (ju) bycht, jecht (de)
Bichtfoar (die) bychtfaar (de)
bichtje bychtsje, jechtsje
Bichtsíegel (dät) bychtgeheim (it)
Bichtstoul (die) bychtstoel (de)
Bidde (ju) bea (de), fersyk (it)
bidje fersykje, smeekje
bie by
bie Túuren bytiden
biebehoolde behâlde
Bíebel (ju) bibel (de)
biebrange bybringe
Biefal (die) byfal (de)
biegunge der in begjin mei meitsje
Bieker (die) beker, biker (de)
Bielde (ju) plaat, print (de); byld (it), foto (de)
Bieldehauer (die) byldhouwer (de)
bieldje foarmje, meitsje
Biele (ju) bile (de)
bieloangs by … lâns
bienai(st) benei
Bíend (dät) jernmjitte (de, f. 8 haspelslaggen)
bíende (hie bint – boont – búunen) bine (- bûn – bûn)
Bienoome (die) bynamme, skelnamme (de)
bienunner byinoar
bienunnersäike byinoarsykje
bíerge (hie bärcht – boorch – búurgen) bergje (- burch – burgen)
bíergich bergich
Bíerich (die), (U) Bäirch berch, heuvel (de)
Bíerichgäist (die) berggeast (de)
Bíerichouhong (die) berchhelling (de)
Bíerichwíerk (dät) myn (de)
Bíerme (ju) gêst (de)
Biesats (die) kanten râne (de)
biesätte bysette (f. ferstoarnen)
bíesich (z) drok
biesiedeníeme (immen) apart nimme
Biespil (dät) foarbyld (it)
bíesterje, (U) bäisterje omdoarmje
biestounde bystean
bíet hääbe te fiter hawue
biete (hie bit – beet – bieten) bite (- biet – biten)
bieterch bytlich
bietiede bytiden, soms
bietieds yntiids, op ‘e tiid
bietou deropta, ekstra
bietsk fûleindich
bieuwe beevje
Bieuwenge (ju) koarts, gril (de)
biewoonje bywenje
Bik (dät), pl. Bíeke lytse houten klauwer (de, te boekweitrispjen)
Bikker (die) bikkel (de)
Bikker (die) 2 (= Kraabe, s.d.) (tún)klauwe(r) (de)
Bille (ju) bil (it)
billich binlik; goedkeap
binne(n) binnen
Binnelken (dät) foarhollelape by âlde frouljusdracht
Binnenlound (dät) binnenste (it)
Binnere (dät) binnenste (it)
Binster (die) skeavebiner (de)
Bisdum (dät) bisdom (it)
bisje (z) biizje, bauje
Biskop (die) bisskop (de)
bit oan’t
bit nu oun, bit nu tou oan’t no ta
bit tou oan’t
bithäär oan’t no ta
Bitje, (R) Bitsken bytsje (it)
bitter bitter
Bjast (die), Bjastmolk (ju) bjist (de)
bjoode (hie bjut – bood – beeden) biede (- bea – bean)
Bjoor (dät) bier (it)
Bjoorenge (ju) buorljusbesite by gelegenheit fan it nije bier
bjoue ( – bjoude, brou – bjoud, brouen) brouwe
Bjunt (dät) bjint (de)
Bjuntbäisem (die) bjintbiezem (de, by’t fjoer)
Bjúure (ju) slooy (it, f. kessen)
Blääd (dät , pl. Bleede) blêd (it); krante (de)
Blaamaasje (ju, z) skande, blamaazje (de))
blääre blêrje, mêkje
blachje (S) (= hachje, s.d.) fûl hymje, pûste
Bläddere (ju) blier (de)
blafje blaffe, bylje
Bläi (dät) (= Lood, s.d.) lead (it)
bläide (hie blät – blätte – blät bliede (- blette – blet)
Bläier (die) blei (de)
Bläise (ju, z) blier; blaas; bûle (de)
Bläistikke (díe) poatlead (it)
Blände (ju) blyn (it)
Bläshanne (ju markol (de)
blau blau
Blaumeeske (ju) blaumieske (it)
Bleede (pl.) blêden (pl.)
bleedje, (US) bleederje blêdzje
Bleedwíerk (dät) blêdguod (it)
bleek bleek
blíede bliid
blíede moakje bliid meitsje, fermeitsje
Blíedskup (ju) blijmoedigens; blydskip (de)
bliek(j)e blikke
Blieke (ju) blikke (de)
blíekje keffe, kifje
blíend blyn
blieuwe (hie blift – bleeuw – blieuwen) bliuwe (- bleau – bleaun)
Blik (dät) blik (it)
blikken blikken
blinkje blinke (- blonk – blonken)
blinsterje blinke, glinsterje
bloasje (z), (S) bleesje blieze, blaze
blöie, (S) blúuje bloeie
Blöimte (dät) blomme-, stoumoal (it)
Blöite (ju) bloei (de)
Blöitenpracht (ju) bloeiselpracht (de)
Blok (die) , pl. Blooke blok; stikje boulân (it)
blond ljocht (f. hier)
blonk blank
blood suf; ferlegen
blöökje balte (f. kij)
bloot 1 neaken, bleat
bloot 2 inkeld mar
blootlääse bleatlizze
blootspäile bleatspiele
Blossem (die), (S) Blössem, Blässem blossem (de), bloeisel (it)
Bloud (dät) bloed (it)
blouderch bluodrich
bloudferjoote bloedferjitte
Bloudooge (dät, bot.) sulverblêd(it)
Bloudsfrüünde (pl.) sibben (pl.)
Bloudskeeld (ju) bloedskuld (de)
Bloudsuuger (die) bloedsûger (de)
bloudwoarm bloedwaarm
blouked (s. sjo) sjoen
Bloume (ju) blom (de)
Bloumentuun (die) blommetún (de)
blussich (z) reafallich
Boad (dät) bod (it)
Boadegast (die) baaigast (de)
böädelje, (S) bäädelje biddelje
Böädelkroume (ju) biddelkrom (it)
boadje baaie
Boak(e) (ju) beaken (it)
boake (R) (hie bakt – buuk – boaken) bakke ( hy bakt – bakte – bakt)
Boan (ju, R) baan (de)
Boangelaise (dät, z) raljes (pl.)
Boanhoaf (die) stasjon (it)
Boank (die, R) 1 bank (de)
Boank (die, R) 2 (= Woodenje, s.d.) “feanmuorre” fan 12 “Kläm” heech, 32 cm breed (= turflingte) en 3 à 4 m lang ( mjitte by ‘t turfgraven)
Boantje (dät) baantsje (it)
Boar (die) 2 bear (de)
boar 1 baar, keal
boarboarsk barbaarsk, wreed
boarfouts bleatfoets
Boark(er) (die) beambast (de)
Boarke (ju, R) rouwe, koarste (de)
Boars (die) bears (de)
Boarst (die) barst (de)
Boart (die) burd (it)
boartich burdich
boartje (= putsje 2, s.d.) skeare, burdzje
Boartsoaks (= Skäärsoaks, s.d.) skearmês (it)
Boas (die) baas (de)
Boi (dät) baai (it, stof)
Böie (ju) buoi (de)
Boitel (die), (S) Beetel betel (de)
boitelje, (S) beetelje betelje, útstekke
Bol (ju) 1 (blom)bol (de); siedknop by flaaks
bol 2 stomp
bolde 1 gau, mei gauwens
bolde 2 hast, benei
bölkje balte, âlje (f. keal)
Bolle (die) rôle; baal (de)
Bolse (die) boarre (de)
Bolstoowe (ju) bêdkrûk (de)
Bolt(e) (die) bout, pin (de)
bong bang, benaud, eangstich
Boode (die) boade (de)
boodje tynge dwaan; útnoegje, biede
Booge (die) bôge (de)
Bookelbäie (= swotte Säntjansbäie, s.d.) swarte bei (de)
Boole (ju) batting (de)
Boolje (ju), (S) Balje tobbe, kûpe, boats (de)
Boolke (die) balke (de)
Boolke ap ‘n ~ op’e souder
boolketjuusterch roettsjuster
Boolkgat (dät) souderlûk, -fal (it)
Boom (die) 1 beam (de)
Boom (die) 2 ploech(s)balke (de)
Boombikker (die) maaituorre (de)
Boomekomp (die) ikelhiem (it)
Boomfrucht (ju) beamfrucht (de)
Boomkelättere (ju) borduersel op bedlekkens
Boomlooper (die) beamkekladder (de)
Boommodder (die) beamotter (de)
Boomstam (die) beamstamme (de)
Boomstubbe (die) beamstobbe (de)
Boomwulle (ju) katoen (it), bomwol (de)
Boone (ju) beane (de)
boonerje beantsjepuntsje, -triedzje
Boonespille (ju) bean(tsje)stôk (de)
Boor (die) boar (de)
Boorgat (dät) boargat (it)
boorje boarje
Böörtjen (dät) board(tsje) (de, it)
Booshaid (ju) lilkens, grimmitigens (de
Boot (dät) boat (it , sûnder roef)
Boote (dät) gr. bondel flaaks (de)
böötelje (iepen)plúzje, -puolje+A1058
Bootjer (die) skipper (de)
Bootjeräi (ju) skipperij (de)
bootjerje farre (op in “Boot”)
Bootsljuude (pl.) skippersfolk (it)
Boskup (ju) boadskip (it)
Boskupper (die) boadskipper, gesant (de)
Bossem (die) 1, (S) Bousem skoarstienmantel, boazem (de)
Bossem (die) 2, (S) Bousem boezem, buozzem (de)
Bouch (ju) boech (de); boarst (it, f. hynder)
Boud (die) 1, (U) Bud board (it, f. skip)
Boud (ju) 2, (U) Bud board(e), râne (de); boerd (it)
Boudel (die) boel, berêding (de)
Boudem (die) boaiem, grûn (de)
Boudemholt (dät) boaiem (de, yn boat)
Boudemstikke (die) boaiemstokje (it, by kuorfrisseljen)
Bouk (dät) boek (it)
Boukdrukkerskunst (ju) boekdrukkeunst (de)
Bouke(nboom) (ju) boek(enbeam) (de)
Boukel (ju) boekel, boekenút (de)
Boukelbäie (= swotte Säntjansbäie, s.d.) swarte bei (de)
Boukete (ju) bokweit (de)
Bouketenbräi (die) bokweitenbrij (de)
Bouketenlound (dät) bokweitlân (it)
Boukstäf (die), pl. Bouksteeuwe letter, stêf (de)
Bouner (die) bjinder (de)
bounerje bjinne
Brääch (ju), pl. Brääge brêge (de)
Brääd (dät), pl. Breede boerd (it), planke (de)
Bräi (die) brij (de)
Bräid (ju) breid (de)
bräide (hie brät – brätte – brät) briede (f. flesk) (- brette – bret)
Braideljäiden (dät) breidjern (it)
Braidelse (ju) breidzjen (it)
Braidelstok (die) (breid)priem (de)
braidje breidzje
Bräif (die), (S) Breeuw brief (de, it)
bräiich weak, brijich
Brainge (ju) harsens (pl.)
Bräiskeede (ju) jernskieder (de, yn weeftou)
Bräits (die) ferkâldenens (de)
brakkich brak, sâltich
Brandenge (ju) brâning (de)
brange (broachte – broacht) bringe (- brocht(e) – brocht)
Bratte (ju) breedte (de)
Brättegous (ju) guozzegebraden (it)
Brattengroad (die) breedtegraad (de)
bratter, braader breder
breed breed
Breedenje (ju) , (S) Breedelge ôfgroeven fean (it)
breedskullerch breedskouderich, dûbel
Breek (die) 1 brek (de)
Breek (ju) 2 tuchtstraf, boete (de)
breekboar brekber, bros
breeke (hie bräkt – bríek – breeken) brekke (- briek – brutsen)
Breeksteen (die) natuerstien (de)
Breemse (ju) rem; brims (de)
Breesem die, z) brazem, blaai (de)
Bríese (ju, z) koelte, wyn (de)
Brikhosk (die) brede klomp foar ‘t turfgraven, stekklomp
Brikke (ju) trip (de)
Bril (die) bril (de)
Brink (die) heech stik greide by ‘t doarp
Broaden (die) gebraden (it)
broaf braaf
Broake (ju) brake (de)
broakje brake, braakje
Bröäsel (die, z) koarte piip (de), kalkeneintsje (it)
broaskje roppe en swetse
Broi (die) 2 broei (de)
Broi (die) I praai (de)
broie broei (de)
Broihoage (die) dwinger (de)
Brom (die) bremerheide
Brommelbäie (ju) toarnbei (de)
Brons (ju) brûns (it)
Brood (dät) bôle (de); brea (it)
broodboake bôlebakke
Broodbuutje (dät) stik brea it)
Bröödken (dät) broadtsje (it)
Broodkoarel (dät) nôt (it, foar ‘t bakken)
Broodsoaks (dät) breamês (it)
bros bros
Broud (dät) 1 brot, brout (de)
Broud (ju) 2 broed (it)
broude (hie brot – brotte – brot) briede (- brette – bret) (f. aaien)
Brouderäi (ju) útbrieden (it)
Broudmoarte (ju) skiif mei briedsellen
Brouk (die) sompich lân
Bround (die) brân (de)
brubbelje brobbelje, prottelje
Bruch = Breek 1, s.d.) brek (de)
bruddelje buorrelje
brulje âlje, brulle
brumje bromme, bromje; grânzgje
brumsk grânzich, noartsk
Brust (ju), (S) Brüst boarst (it)
Brustboom (die) boarsthout (it, oan weeftou)
brustich (= brúusich, s.d.) optúgd; proastich (f.
Brustweer (ju) boarstwar(ring) ( de)
Brüüdicham (die) breugeman (de)
brüüe narje, pleagje
Bruuk (die) brûkme (it), wizânsje (de)
bruukboar brûkber
bruuke (- bruukde – bruukd) brûke; nedich hawwe
bruun brún
Brúur (die), (U) Brour broer (de)
Brúursbäiden (dät) omkesizzer, muoikesizzer (de)
brúusich (z) optúgd; proastich (f. fammen)
brúusje (z) brûzje
bruutoal brutaal, pertaal
Bucht (ju) bocht (de)
Budde (ju) poer (de)
Buddel (die) flesse (de)
budje poere
Buk (die) 1 bok (de)
Buk (die) 2 (= Wring, s.d.) wringe (de)
bukje 1 dûk(j)e, jin bûgje, bokje
bukje 2 driftich wêze f. skiep en geiten
Bukse (ju) 1 (= Busse, s.d.) bus (de), blik (it)
Bukse (ju) 2 broek (de)
Buksetaaske (ju) broeksbûse (de)
bulje bolje, dúnje
Bulle (die) bolle (de)
Bullekoolich (dät) bollekeal (it)
Bullekrúud (dät) miggefangerke (it)
bullerje bolderje, jin tjirgje
Bulster (ju) bolster, húl (de)
bummelje 1 omflanterje
bummelje 2 touterje
Bummeltakke (die) touter (de)
Bundreeger (die) (= Buntjer, s.d.) pias; aparteling; kuorkerinder (de)
Bunge (ju) fûke (de)
Bungel (die) slaaie
bungelje bongelje
Bunke (die) bonke (de)
Bunkeed (ju) boppeste feanlaach
Bunkeler (die) bonkelrêd
bunkje ôfbonkje, ôfboskje
bunt bûnt
bunt(j)erje narje, pleagje
Bunteed (S) (= Splinteed, s.d.) laach tusken swart en skier fean
Buntjer (die) pias; aparteling; kuorkerinder (de)
buppe boppe
Buppelippe (ju) boppelippe (de)
buppenunner boppeinoar
Bupperíerm (die) boppeearm (de)
Bupperkaante (ju) boppekant (de)
Burger (die) boarger (de)
Burgerkríech (die) boargerkriich (de)
Burgerweer (ju) boargerwacht (de)
Burs(k)e (die) jongfeint (de)
Busk (die) 1 bosk (de); strewel (it)
Busk (die) 2 bosk (it), bondel (de)
Buskbäie (ju) blauwe blebberbei (de)
Buskboom (die) leechstambeam (de)
Buske (pl.) strewel (it)
buskerch fol strewel
Busse (ju) bus (de), blik (it)
but bot, grou
Butkop (die) goffe(r)t, lompert (de)
Búude (ju) kreame (de)
Buuk (die) bûk (de), liif (it)
Buuke (ju) beuke (de)
Buukfink (die) skelfink (de)
buukje bûkje, bûtse
Buukwälle ju bükweach (de, f. skip)
Büül (die) budel, ponge, pûde (de)
Buule (ju) bûde (de)
Büüle (ju) draaiend moalsou yn mûne
Buulge (ju), (U) Buulenge weach, baar (de)
buulgje weagje, baarje
büülje 1 bûlje
büülje 2 stowe (f. sân)
Büülkiste (ju) moalkiste (de, yn ‘e mûne)
Büülsound (däi) stousân (it)
Búund (dät) 2 bondel (de)
Búund (die) 1 bûn (it)
Búur (die) 1 boer (de)
Búur (die) 2 molkkeammerke (it)
Búuräi (ju) buorkerij (de)
Búurenhoaf (die) boerepleats (de)
Búurenhúus (dät) boerehûs (it), huzing (de)
Búurenlummel (die) boerepringel (de)
Búurenroat (die) boererie (de)
Búurge (die) boarch (de)
Búurge tälle boarchsizze, goedsizze
búurgje, UuS) bourgje boargje, liene
Búurich (ju) boarch, stins (de)
Búurichfood (die) boarchfoud (de)
Búurmäster (die) boargemaster (de)
Búurske (ju) boerinne (de)
Búurskup (ju) útbuorren (de)
Búuse (ju) boete (de>
Búusekäärel (die, z) sjamme, bitebau (de)
büüsje boetsje
Buuskool (die) wite koal (de)
büüsterch der ferlegen en betize útsjend
Büüte (ju) bût, bút (de)
buute(n) bûten
Buute(n)waareld (ju) bûtenwrâld (de)
buutendät boppedat
Buutendoore (ju) bûten-, útdoar (de)
Buutensiede (ju) bûtenkant (de)
Buutenskup (ju) ruil (de)
Buuterbloume (ju) bûterblom (de)
Buutere (ju) bûter (de)
Buutergäärs (dät) bûtergêrs (it)
buuterje bûterje
buutewais boppedat
buutje roalje en bûtse
Buutje (dät) brogge (de), brochje (it)
daach dochs
Däächt (die) lampepit
dääge(d) deeglik, deugdsum
Däägen (die) degen (de)
däägenje bemiddelje, soargje foar
Däägensmon (die) ien dy’t foar in oaren in faam freget
Dääke (ju) tekken (de), tekkleed (it)
däälich hjoed
Daamsk (die) damast (it
Daarch (die) ûnderste, dridzige feanlaach (de)
Daare (ju, U), pl. Daarene droegerij (de), droechplak (it)
daare (U) droegje
daarich har(r)ich, moudich
daaten oerdwealsk, derten
Dai (die), pl. Deege dei (de), pl. dagen
Dai; älke ~ daagliks, elke dei
Dai; an den ~ kúume foar ‘t ljocht komne
daie taaie
däie (be)dije, tier(j)e
Daiere (ju) deihier (de); deiwurk (it)
Däif (die) dief, tsjeaf (de)
däifsk dievich, gnobberich
Dailooner (die) deihiersman (de)
Däk (dät) (fer)dek (it, f. skip)
Dak, Däk (dät) (= Täk, s.d.) dak (it)
däkke (- däkde – däkd) dekke (- diek – dutsen)
Däkkenge (ju) dekking (de)
Däkleedenge (ju) deklading (de)
Däksel (die) lid, deksel (it)
Dalk (die) dûk, bûde (de)
dämp damp
Damp (die) damp, steam (de)
dampe dampe
dämpe damje, dimpe
Damper (die) steam-, stomboat (de)
dämpich, (U) dämpstrich dimpich, near
Dampseetel (die) steamtsjettel (de)
dän de (art.m., net nom.); dy, dy’t
dan 1 dan
dan 2 doe
dan 3 want
Danne (ju), Danneboom (die) spjirre (de)
Dannenplakke (ju) stik gerslân mei spjirren
dappe trappearje
dapper dapper, moedich
dät 1 it (art. n.)
dät 2 dat
dät aal dat alles
dät spiet mie it muoit my
Dau (die) dau(we) (de)
dauje dauje
de 1 de (art. f., net nom.)
de 2 ( = do 1, s.d.) de (art. pl.)
Dee(ch) (die) daai (it)
deechoartich daaiich, kliemsk
Deeder (die) dieder (de)
Deege (pl.) dagen (pl.)
deege(n)s deis, oerdei
Deegel (die) lytse koperen panne of pôt
Deegeslucht (dät) deiljocht (it)
Deegesoardenge (ju) oarder fan ‘e dei; wurklist (de)
Deegesraise (ju) in dei reizgjen
Deel (die) 2 diel, part (it)
deel 1 del
Deel; tou’n grooten ~ foar in grut part, stikhinne
deelbaadenje delbaarne
Deelbjoor (dät) deamiel (it); begraffenis (de)
deelbukje, (U) deelbeegje jin delbûge
deele diele, partsje, parte
Deelenge (ju) dieling, ferparting (de)
deelfaale (ju) delfalle
deelgliede delglydzje
deelgunge delgean
deelhaue delslaan
deelhongje omleechhingje
deelhurkje hûkearzje
deelknäie (del)knibbelje
deelkúume delkomme
deellääse dellizze
deellääse; sik ~ = lääse gunge, s.d.) lizzen gean
deelläite dellitte
deelmoakje dea-, ôfmeitsje
deelníeme dielnimne
deelriete delhelje, ôfbrekke
deels diels
deelsakje delsakje
deelsätte delsette
deelskrieuwe del-, opskriuwe
deelsmiete delsmite
deelsteete del, deastekke
deelstiege delgean, deltsjen
deeltrapje in trep delgean
deeltuumelje deltûmelje
deelwiese foar in part; yn parten
deemöidich deemoedich
deemöidigje fernederje
deemöidsk (= deemöidich, s.d.) deemoedich
deer 1 dêr
deer 2 der
deer 3 omdat, dêr’t
deeran 1 dêroan
deeran 2 deroan
deerap dêrop; dêrnei
deeraptou dêrop ta
deerätter dêrnei; dêrneffens
deerbääte 1 dêrefter
deerbääte 2 dêrjinsen
deerbäätekúume der efterkomme
deerbie dêrby
deerfoar dêrfoar, derfoar
deerfon dêrfan
deeríen (der)yn
deerieuwenske dêrnjonken
deerjuun dêrfoaroer
deermäd dêrmei
deermäd íenfersteen weese dermei akkoart gean
deermäd tou ~ weese dermei oan ‘e gong wêze
deeroane dêryn; dêroan
deeroart(ich) op dy wize, sadanich
deerou dêrôf; derôf
deerounloope derynrinne
deerour dêryn
deerstounde der (be)stean
deertou dêrta; boppedat
deertruch dêrtroch
deertwiske dertusken
deerunner dêrjinsen
deerunner dêrûnder
deeruum dêrom
deeruumetou deromhinne
deerúur deroer
deeruut dêrút
deerwai dêrhinne
deerweese bestean
Deespoade (die) daaiskeppe (de)
dekoríerje dekoarearje, ûnderskiede
der (= deer 2, s.d.) der
Dichter (die) dichter (de)
die 1 de (art. m., nom.), dy(‘t) (m.)
die 2 dy, dij
díedelje omhingje
Diek (die) dyk (de)
díen dyn (n.)
díen(e) dyn (f., pl.)
díene tine
díenen dines
Díert (dät) 1, pl.) Díerte bist, dier (it)
Díert (dät) 2 ding (it)
Díertekring (die) dieregurdle, taanrûnte (de)
Díertesoarte (ju) bistesoart (de)
Díertewaareld (ju) bistewrâld (de)
Díesekop (die, z) bobbekop, domkop; stiifkop (de)
Dieselboom (die) tiksel (it)
Díesene (ju, z) bosk spinklear flaaks (it)
díesich (z) dizich; stiifkoppich, steech
Dille (ju) leaf (de, oan lodde)
din dyn (m.)
Ding(en) (dät), pl. Dingene, Dingere ding (it)
Disk (die) tafel, dis (de)
Diskdääke (ju) taffelkleed (it)
Diskdouk, Diskleeken (dät) taffellekken (it)
disse dizze
dit dit
ditmoal diskear
djapper djipper
Djapte (ju) (= Djüpte, s.d.) djippens, djipte (de)
djoop djip
Djoop (dät) djipt (it), feart (de)
djoophongjend leechhingjend
dju ( = ju 1, s.d.) de (art.f., nom.); dy, dy’t (f., nom.)
Djunkelenge (ju) skimer (de)
djunker skimerich
Djüpte (ju) djippens, djipte (de)
djúur djoer
djúuroabel djoerabel
Djúurte (ju) djoerte (de)
do 1 de (art. pl.); dyjingen
do 2 doe
Döäfke (ju) koarte piip (de, te smoken)
Döägenicht (die) dogeneat, skevel (de)
Doal (dät) delling, delte (de)
Doaler (díe) daalder (de, 3-mark stik)
doamelje bûtenslaan, dwylje
doane danich
doane; je doaner …. wat mear ….
doane; tou ~ tefolle, te bot
doar mear as drok
döärje knipperje, slûgje
Doarne (ju) (= Doddene, s.d.) hoarnbij, (hynste)brims (de)
Doat (ju) died (de)
Doatseeke (ju) feit (it)
Dobbe (die) dobbe, kûle (de); dobke (it, yn ‘t fel)
Dobbeskieter (die) (= Bauerke, s.d.) boumantsje (it)
Dochter (ju) dochter (de)
Doddene (ju) hoarnbij, (hynste)brims (de)
dof dof
Döise (ju, z) doaze (de)
dokje bosken strie (dokken) tusken de dakpannen triuwe
Dokke (ju) 1 bosk strie (it, te “dokjen”)
Dokke (ju) 2 (= 10 Bíend) reaf (it)
Dokter (die) dokter (de)
Dolk (die), (S) Dülch dolk (de)
Dolle (die) dol, pin (de, oan roeiboat)
Dom (die) daam; dyk (de)
domje damje; dykje; wegen oanlizze
Dons (die) dûns (de)
donsje dûnsje
Donsmusik (ju) dûnsmuzyk (de)
Doobel (die) 2 dobbelstien (de)
Doobel (pl.) 1 feteagen op ‘t sop
doobelje dobbelje
dood dea
Dood (die) dea (de)
dooddwo deadwaan, deadzje
Doode (die) deade (de)
Doode, tou ~ kuume deareitsje
döödelk deadlik
Doodenhoaf (die) tsjerkhôf (it)
Doodenkop (die) deadsholle (de)
Dooderke (ju) djerre (de)
Doodesstroafe (ju) deastraf (de)
doodgunge deagean
doodhaue deaslaan, -bruie
Doodhauer (die) moardner (de)
doodje deadzje, deie
doodkronk deamin, deasiik
doodkúume deareitsje
Doodriek (die, bot.) rinkelbel (de)
doof dôf, staf
doofdum stom-en-dôf
dooge doge
doogje wyld boartsje
Dook (die) dize (de)
dookerch, dookich diz(en)ich, dok(er)ich
dookje dizich wurde
Dookríen (die) damprein (de)
Dookwulke (ju) dizewolk (de)
Doole (ju) ka (de)
doomoalich doetiidsk
doomoals doe, doedestiids
Dööntjen (dät) teltsje (it)
dööpe dope
Dööpe (ju) doop (de)
Dööpsteen (die) doopfet (it) , fonte (de)
Dööpwoater (dät) doopwetter (it)
Doore (ju) doar (de)
Doorhoake (die) stuolheak (de, f. doar)
Doorkesíen (dät, z) doarskezyn (it)
Doorklinke (ju) (doars)klink (de)
Dop (die) (aais)dop; bijesel; fingersein; pyptsjettel, pipekop (de)
Dopheede (ju) skrobberheide (de)
dopje dopje, (ôf)puolje
douje healwiizje, jin tjirgje
Douk (die, dät) doek (de, it)
Doukebolle (die) rôle wollen stof (de)
Dracht (ju) 1 huningopbringst (de)
Dracht (ju) 2 dracht (de, b.g. f. klean)
Drachte (ju) galge (de, f. broek)
Draioargel (ju) draaioargel (it)
Dräk (die) (= Keete, s.d.) kjitte, dridze (de)
dramje seure (f. bern)
Dräppel (die) drompel (de)
drauelje dripkje
dreege (hie drächt – druuch – drain) drage (- droech – droegen), tôgje
dreegen drachtich (net fan kij)
Dreeger (die) drager (de)
Dreegunner (die) dragonder (de)
driest(erch) dryst, frij, pertaal
drieuwe (hie drift – dreeuw – drieuwen) driuwe (- dreau – dreaun)
Drieuwer (die) (ploech)driuwer (de)
Drift (ju) keppel, drift; reed, drift, wei; driuw, oandrift (de)
drilje yn rigen siedzje
Drinkansproake (ju) (it) bedrinken f. eat
drinke (- dronk – dronken) drinke (- dronk – dronken)
Drinkeldobbe (die) drinkstee foar fee
Drinken (dät) drinken (it)
Drinkwoater (dät) drinkwetter (it)
drinsje (z) grine (f. fee)
drjooch rynsk, tafallend
drjooge (hie drjucht – drooch – drain) bedrage
Droach (die) drôch (de)
Droake (die) draak (de)
Droane (ju) holder; broed bij (de)
Droanedop (die) sel (de, f. broed bij)
Droanemoarte (ju) skiif mei sellen f. broed bijen
Dröiselke ju, z lyster (de)
Dröiselkebäie (ju) ( = Fuugelbäie, s.d.) koetsebei (de)
drok drok
Drokte (ju) drokte (de)
Dronk (die) drank (de) , drinken (it)
dronken dronken
Droogeldouk (dät) teamsdoek (de)
Droogelse (ju) filter (it) , teams (de) ; filtraat (it)
droogje filterje, teamzje
Droom (die) dream (de)
Droombielde (ju) dreambyld (it)
drööme dreame; drôgje
Dröömer (die) drôger (de)
dröönje droane
Droupe (die) = Druppe, s.d. drip (de)
Druk (die) druk, parsing (de)
drupje, (S) drüppelje drippe, dripje
Druppe (die) drip (de)
Drupsteen (die) dripstien (de)
drusselje, (S) drüssemje smoare, wjirgje
druuch droech
Druuchte (ju) droechte (de)
Druuge (ju), S Truuge, Druuwe drúf (de)
Druugeldouk (die) ôfdroegersdoek (de)
druugje droegje, druie
Druust (die) , (S) Duust strûs, rist (de, f. blommen, fruchten)
du do, dû
dubbeld dûbel(d)
Duffert (die) doffert (de)
duftich betûft, fûleindich, flink
duftje in swietrook ôfjaan
dul lilk, mâl, dol, poer, breinroer
Duldenge (ju) it duldzjen
duldje duldzje, ferneare, talitte
Duldsoamkaid (ju) duldsumens (de)
Dulhaid (ju) lilkens, grime (de)
Dulkop (die) driftkop, dolkop (de)
Dullegaid (ju) lilkaardigens (de); dûmens (de, f. hûnen)
Dullehúunde (pl.) hulst (de)
dum dom, bloarrich, stom
dump dof, dôf, domp
dumped domp, sêft
Dumstolt (die) domdrystens (de)
Dungele (ju, bot.) himpnettel (de)
Dunnerkrúud (dät) húslok (it)
dunsje dompe
dunstich wâlmich, damp
Durk (die) alkoof (it)
Duts (dät) dozyn (it)
dúudelch, duulich ûnnoazel, ûnredsum
dúudelje sjonge of spylje sûnder wize
Düüfken (dät) doke (it, flaainamme)
Dúugd (ju) deugd, trêft (de)
duukje 1 koese
duukje 2 dûkje, dûke
duulich, (S) döddich dodzich, traech (f. hynder); swiergeand (f. slot, skroef)
Düümelke (die) lyts Tomke (it)
duun dronken
Dúune (ju) dún, sniedún (it)
Duunkraft (ju) dommekrêft (de)
Dúur (ju) doer (de)
Dúurappel (die) bewarapel (de)
dúure (wie dúuren(e) – doarste – doarst) meie (hy mei – mocht – mocht); doare
dúurhaft duorsum
dúurje duorje, oanhâlde
dúus(el)ich (z) dûz(el)ich
dúusend (z) tûzen
dúusendste tûzenste
Dúusendtakke (ju, bot.) skieppegerf (it)
düütelk , (U) düüdelk dúdlik
düütsk Dútsk
Dúuwe (ju) do (de)
Düüwel (die) divel, duvel, deale (de), Hantsje Pik
düüwelsk duvelsk
Dwail (die) swabber, stokdweil (de)
Dwälskert (die) domkop, sokses (de)
Dwärch (die) dwerch (de)
Dwat (dät) dom wiif (it)
Dweel (die), (S) Dwäl jeuzel, kletsmajoar (de)
dweele (hie dwält – dwuul – dwällen) dwylje; dwale
dwíer(el)je dwir(rel)je, rûgelje (b.g. f. snie)
dwo (du dääst, hie däd – díede – däin) dwaan (ik doch, do dochst, hy docht, wy dogge – die – dien); jaan
Eed (ju) eed (de)
Eed (dät) 2 turf (de)
Eedbak (dät) turfbak (de)
Eedbält (die) turfbult (de)
Eedbaue (die) turfskuorre (de)
eedel eal
Eedelljuude (pl.) eallju (pl.)
eedelmöidich eal; ûnselssuchtich
Eedelmon (die) ealman (de)
Eedelsteen (die) edelstien (de)
eedfläie turfsteapelje, -loegje
Eedgenossenskup (ju) eedgenoatskip (it)
Eedgrääb (dät) graafplak (it, f. turf)
eedgreeuwe turfgrave
Eedgreeuweräi (ju) turfgraverij (de)
Eedhäidene (ju) turfhok (it)
Eedkoare (ju) turfkroade (de)
Eedkraite (ju) draagbak foar turf
Eedmot (dät) turfmot (it)
Eeduutfúur (ju) turfútfier (de)
Eedwoain (die) turfkarre (de)
eegentelk eigentlik, winlik
Eekappel (die) galappel (de)
Eeke (ju), Eekenboom (die) iik, ikenbeam (de)
eekelk aaklik
Eekenhain (die) ikebosk (de)
Eeländ (dät) ellinde (de)
eeländich ellindich, benaud
een ien (num.f.n.)
Eenboom (die) inkelde boom oan wein (de)
Eend (die), Eende (dät) ein (de, it)
eend(ig)je ein(ig)je, ophâlde
eendelk einlings
eendloos einleas
eene (die, ju, dät) iene (de, it)
eene = (‘ne, s.d.) in (f.)
Eenegaid (ju) ienriedigens, iensens (de)
eenerlai ienderlei, itselde
eenfach ienfâldich
Eenfachhaid (ju) ienfâld(igens) (de)
eenfooldich ûnnoazel, simpel
Eenhaid (ju) ienheit (de)
eenich iens, ienriedich
eenich; sik ~ weese it deroer iens wêze
eenige inkelde, somlike
Eenigenge (ju) oerienstimming (de)
eenigermäiten eat, in bytsje
eeniget eat
eenigje, sik ~ it iens wurde
eenmoal ienris
eenmoal; ap ~ ynienen
eenooged ieneagich
eenour (sik ~ ) inoar, elkoar
eenpeld inkeld, apart
eensich iennichst
eensoam (R, z) ienlik, iensum
Eenstal (dät) stokramt (it)
eentöönich ienlûdich, ientoanich
eepen iepen
eepenboar , eepenbeer dúdlik, blykber
eepenboarje iepenbierje
eepenbreeke iepenbrekke
Eepenge (ju) iepening (de)
eepengunge iepengean
eepenhoundich gol
eepenje iepen dwaan, iepenje
eepenknoopje losknoopje
eepenlik iepenbier
eepenriete iepenskuorre
eepensniede iepensnije
eepentelk (= eepenlik, s.d.) iepenbier
eer 1 foar’t, ear’t, foardat, eardat
eer 2 earder
eerboar earber, nommel
Eere (ju) eare (de)
eereerjäärsene earearjuster
eerelk earlik
Eergíets (die) earsucht (de)
eerjäärsene earjuster
eerje earje
eerste 1 earst
eerste 2 earst, pas
eerste Fjoodendeel earste kertier
eerstens foarst
eerwöidich earweardich
Eeuwel (dät) 1 kwea, tsjoed, evel (it)
eeuwel 2 tsjoed, kwea, min, evelich
eeuwel níeme kwea ôf nimme, euvel nimme
eeuwelch = eeuwel 2, s.d. tsjoed, kwea, min, evelich
eewich ivich
Eewichkaid (ju) ivichheit (de)
elastisk elastysk
enunner inoar
et it (pron.)
examieníerje eksaminearje
faadenje (U) farre
faadenste foarste, earste
faale (- fäl – faalen) falle (- foel – fallen)
fääre fierder
Faarich (dät), pl. Faargere bigge(l) (de)
Fäärme (ju, S) = Foarm, s.d. foarm (de)
fääst fêst
fäästbíende fêstbine
Fäästegaid (ju) fêstens, sterkte (de)
Fäästeläiwend (die) fêsteljûn (de)
Fäästeldäi (die) fêsteldei (de)
Fäästenge (ju) fêsting (de)
fäästfjoose fêstfrieze
fäästhoolde fêsthâlde
fäästigje befêstigje
fäästje fêstje
fäästlääse fêstlizze
Fäästlound (dät) fêstelân (it)
fäästmoakje fêstmeitsje
fäästroakje fêstreitsje
fäästsätte fêstsette
fääststaale fêststelle
fääststounde fêststean
Faawe (ju) kleur; ferve (de)
faaweloos kleurleas
Faawenpracht (ju) kleurepracht (de)
Faawer (die) ferver (de)
Faawetoon (die) skyn, kleur (de)
faawich kleurich
faawje fervje; kleurje
Fabrik (ju) fabryk (it)
fabriksíerje fabrisearje
fächtje fjochtsje (- focht – fochten)
Fädder (die) neef (de)
Fadder (die, ju) dooptsjûge (de)
Fäi (dät) fee (it)
Faidel (die) dweil, fuotwisk (de)
faidelje dweilje
Fäidem (die) fiem (de, mjitte)
fäidich (= kloor 1, s.d.) klear, ree
Fäihouden (dät) hoarne (de, f. bist)
Fail(er) (die) flater (de); brekme (it)
Fäild (dät), pl. Fäildere fjild (it), (pl.) jilden
Fäildheer (die) fjildhear (de)
Fäildmúus (ju) lân-, fjildmûs (de)
Fäildoarbaid (ju) lânwurk (it)
fäile fiele
Fäiler (die) teister, fieler (de)
failje misse, miskearje, felearje
Failsleek (die) misset, misslach (de)
Fäimäärked (dät) feemerk (de)
fäin moai, fijn
Fäind (die) fijân (de)
fäindelk fijannich
Fäindeslound (dät) (it) fijannige lân
Fäindlienje (ju) fijannige lynje (de)
Fäindskup (ju) fijânskip (de)
Fäiseetel (die) stooktsjettel foar feefoer
Fäituchteräi (ju) (oan)fok, feetylt (de)
Fäk (dät), pl. Feeke fek (it); golle (de)
Fakkel (ju) fakkel, toartse (de)
faksíerje, aan ~ immen raar te fiter hawwe
Fakt (die) feit (it)
fäl fûl, (fer)heftich
Fäl (dät) fel (it), hûd (de)
Fal (die) gefal (it); fal (de)
Falk (die) falk (de)
Falle (ju) falle (de)
fälle, (U) fulje folje
Fäls (die) rots (de)
falsk falsk; ferkeard
falskje ferfalskje
Familie (ju) famylje, sibben (de)
fange (- fäng – fangd) fange (- fong – fongen)
Fangst (die) fangst (de)
Färs (die) fers (it)
Fasal (die) tsjinstman (de)
Fäsper (die) fesper (de)
Fäst (dät) feest (it)
Fäste (ju) fûst, knûst (de)
fästelk feestlik
Fat (dät) fet, smoar (it)
Fät (dät), (pl.) Feete fet (it), tonne; skaal (de)
Fatkluute (ju) fetknoarre (de)
Fätsken (dät) diggel (de)
Fatsucht (ju) fetsucht (de)
Fauene (ju) (tsjinst)faam (de)
fee faai; deasiik (f. minsken)
Feede (ju) skeel (it)
Feeder (ju) metalen fear (de)
Feedouk (die) skûteldoek, skûlk, ôfdroeger (de)
Feegeldouk (die) stofdoek (de)
Feegelse (ju) feisel, stof (it)
feegje feie (hy faget – fage – fage)+A1866
Feele (ju) felling (de)
Feer (dät) oerset, oerhaal de; fear (it)
Feermon (die) oerhaalman (de)
Feesel die, (z) fokbaarch (de)
Feete (ju) tinnen panne (de)
feräärgje lilk meitsje; slimmer wurde
feräärwje neilitte
feranlasje needsaakje; feroarsaakje
Feranlassenge (ju) oanlieding (de)
Ferannerenge (ju) feroaring (de)
ferannerje feroarje
feranstaltje op prikken sette, organisearje
ferbaadenje ferbarne
ferbanne fuortbanne, ferbalje
ferbeegje fer-, tebûgje
Ferbeend (die) ferbân (it)
ferbeeterje ferbetterje
Ferbíend (dät) byntwurk (it)
ferbíende ferbine
Ferbíendenge (ju) ferbining (de)
Ferbíendengswai (die) ferbiningswei (de)
Ferbíendsboolke (die) groubynt (it)
Ferbíendstonner (die) stile (de, yn ‘e skuorre)
ferbíerge ferbergje, ferstopje, ferside bringe
ferbíesterd ferbjustere, oerstjoer
ferbíesterje ferbjusterje; ferdwale
ferbitterd grimmitich
ferbjoode ferbiede
ferbläide, sik ~ deabliede
ferblieuwe ferkeare, tahâlde
ferblöie útbloeie, ferwylje
ferblufje ferswetse
ferbluft ferslein, ferbjustere
Ferboad (dät) (pl.) Ferboode ferbod (it) , (pl.) ferboaden
ferbrange ta-, trochbringe
Ferbreeken (dät) misdie, wandie (de)
Ferbreeker (díe) misdiediger (de)
ferbroie ferbroeie
ferbrüüd, et mäd aan ~ hääbe it by ien ferbruid hawwe
ferbrüüe ferspylje, ferbruie
ferbruuke (fer- , op)brûke
ferbuutje ferkwânselje
ferdäägenje ferdigenje
ferdäkke bedekke
ferdamd ferdomd
ferdaue fertarre
ferdeele út-, ferdiele, ferpart(sj)e
Ferdeeler (die) útdieler (de)
ferdíerwe (hie ferdärft – ferdoorf – ferdúurwen), (U) ferdäirwe be-, ferdjerre (- ferdoar – ferdoarn)
Ferdíerwen (dät) ferdjer (it)
Ferdjunkelenge (ju) fertsjustering (de)
ferdjunkelje fersjusterje, toalje
ferdoun fuort, fierder
Ferdraach (die) ferdrach (it)
ferdreege ferdrage, ferneare; fuortdrage
ferdreege; sik ~ inoar ferdrage, (it) meiinoar roaie kinne
ferdrieuwe ferdriuwe, ferbalje
ferdrinke ferdrinke
ferdruugje ferdroegje, -druie
ferdubbelje ferdûbelje
ferdul(le)d lilk, mâl
ferdüütskje ferdútse, ferdúdlikje
ferdweele (sik ~) ferdwale
ferdwo ferdwaan, fergrieme
fereedigje beëdigje
Fereenboarenge (ju) oerienkomst, ôfspraak (de)
fereenboarje oerienkomme, akkoartsje
fereenigje (fer)ien(ig)je
Fereerenge (ju) ferearing; earbied (de)
fereerje ferearje; earbiedigje
ferfaale ferfalle; weifalle
ferfächtje bepleitsje, ferdigenje
ferfäidigje, ferfiddigje meitsje
ferfailje mislearje; fersomje
Ferfal (die) ferfal (it)
ferfeemd fûgelfaai
ferfíere kjel meitsje
ferfjoose ferfrieze
ferfladderje ferfleane, ferwaaie
ferfoare dwaan, hannelje
Ferfoaren (dät) (hannel)wize (de)
Ferföigenge, tou ~ staale beskikber stelle
ferföigje beskikke, beskiede
Ferfoulgenge (ju) ferfolging (de)
ferfoulgje ferfolgje, eftersitte
ferfrachtje ferfiere (litte)
ferfuskje ferbroddelje, ferriede
ferfuulje fer-, terotsje
fergängelk fergonklik
fergeebens fergees, foar neat
fergeen Jíer ferline jier
Fergiftene (ju) fergiftiging (de)
fergiftje ferjaan, fergiftigje
Fergliek (die) fer(ge)liking (de); fergelyk (it) , oerienkomst (de)
fergliek(j)e fer(ge)lykje; lykmeitsje
ferglimme dôvje, útgean
fergnöigd fernoege, blier
Fergnöigen (dät) nocht, wille, nju, fernoegen (it)
fergonne tastean
fergouldje (op)guldzje
Fergratterenge (ju) fergruting (de)
fergratterje fergrutsje, grutter meitsje
fergriepe, sik ~ jin fertaaste
fergunge fergean
Fergungen (dät) fergryp (it), misslach (de)
ferhaftje oppakke, opbringe
ferhalje weistjerre
ferhälpe behelpsum wêze
Ferhängnis (dät) needlot, beskik (it)
ferhast hate (adj.)
ferhaue tichsette; ôfbruie
ferheelje hielje, genêze
ferheer(j)e ferwoastgje, teheisterje
ferheere ferheare; ûnderstean, tantsje
ferhíere ferhiere
ferhilkje úthoulikje
ferhinderje ferhinderje, tsjinkeare
ferhoalje, sik ~ jin ferhelje, better wurde, opknappe
Ferhondelenge (ju) fer-; ûnderhanneling (de)
ferhondelje fer-; ûnderhannelje
ferhoolde ferhâlde
ferhutte foarútsjen en hoeden wêze
feríerje, sik ~ (= ferdweele, s.d.) ferdwale
ferjäilde ferjilde
ferjeete (hie ferjät – ferjíet – ferjeeten) ferjitte (- fergeat – fergetten)
ferjeetelk ferjitlik
Ferjeetenskup (ju) ferjit (it), ferjitnis de)
ferjeeuwe (hie ferjäft – ferjouf – ferjeeuwen) ferjaan (f. skuld)
Ferjeeuwenge (ju) ferjowing, ferjeffenis (de)
ferjeeuwens fergees, foar neat
ferjoote fer-, oerjitte, slanterje
ferjuubelje jild der troch bringe
ferkanne miskenne; ûntkenne
Ferkíer (die) ferkear (it)
ferkíere (mäd) ferkeare (mei)
ferkjoope, sik ~ beside-, út ‘e wei krûpe
ferklat ferklaaid
ferklinge ferklinke, weistjerre
ferkloagje fer-, oankleie
ferkloodje, sik ~ jin ferklaaie
ferkluumje ferklomje, ferharje
ferkoäkelje foar de kroade ride
ferkoalje (R), (S) ferkíelje ferkâldzje, kjeld skypje
ferkoarkje de koark derop dwaan
ferkoolje ferrifelje, bedrage
Ferkoop (die) ferkeap (de)
ferkoopje ferkeapje
ferkreepelje skeine
ferkroamje eat weimeitsje
ferkúume ferfalle, fertsjirmje, ferwurde
ferkuutje fer-, be-, ynkoart(sj)e
ferlaachje útlaitsje, -gnize
Ferlaangerenge (ju) ferlinging (de)
ferlaangerje ferlingje, ferlangje
ferlääse ferlizse; útjaan
Ferlääser (die) útjower (de)
ferlain ferlegen, skruten
Ferlainegaid (ju) ferlegenens, bleuens de)
ferläite ferlitte
ferläite; sik ~ ap tidigje op
ferleede ferlade; ferstjoere
ferleegerje fersette, ferplakke
ferleeken ferlutsen; ûnbehoarlik
ferleende útliene; ferliene
ferleeterje (sik) fertraagje; jin ferletsje
ferlieuwje tiid trochbringe
ferljoose (z) (hie ferljust – ferloos – ferlädden) ferlieze (- ferlear – ferlern)
Ferljus (die) ferlies (it)
ferlöägenje fersaakje
ferloangje (fer)langje, begearje, nedich hawwe
ferloangsoamje ferlangsumje, bestadigje
Ferloangst die) langst(me) (de, it)
Ferloat dät) ferlaat (it)
Ferlof (dät) ferlof, frij (it); fergunning (de)
Ferloop (die) ferrin (it)
ferloope ferrinne; ferstrike; dearinne
ferlööwje tastean, lije wolle
Ferlust (die) (= Ferljus, s.d.) ferlies (it)
ferlustich gunge ferlern gean, weireitsje
ferluuke ferlûke
fermeerje fermear(der)je
fermeete opmjitte
fermiddelje bemiddelje; ûnderhâlde (ferkear)
fermiede (fer)mije
ferminnerje ferminderje
fermiskje (fer)minge
fermiste, fermisje misse
fermoakje fermeitsje, tameitsje, tatestamintsje
fermoange (fer)minge
fermoonje fermoanje, warskôgje
fermoorje (= fermeerje, s.d.) fermear(der)je
Fermoudenge (ju) fermoeden (it)
fermoudje fermoedzje, ergje
fermumt ferklaaid
Fermunnerenge (ju) besinning (de), bewustwêzen (it)
fermunnerje suf wekker wurde
Fermúugen dät) fermogen (it)
fermúurje tichtmitselje
fernäile ferniele
Fernäilenge (ju) fernieling (de)
Fernäiler die) fernieler (de
fernarred fereale
fernichtje ferneatigje
Fernul ju) beroai, besleur, benul (it)
Fernunft (ju) ferstân, beroai (it)
Feroachtenge (ju) ferachtinge, ferspuiing (de)
feroachtje ferachtsje, ferspuie
feroantwoudje ferantwurdzje
feroarbaidje ferarbeidzje
Feroardenge (ju) oardering (de), foarskrift it)
ferpaachtje ferhiere, ferpachtsje
ferpaasje foarbygean litte; oanpasse
ferpakje ferpìnie
ferpästje ferpeste
Ferpleegenge (ju) fersoarging, ferpleging (de)
ferpousje, ferpúusje ferpoazje, skoftsje
ferräide ferriede
ferräidersk ferriederlik
ferraisje op reis gean
ferrammelje ôfslute, tichtsette
ferrantje (= rantje, s.d.) rinte jaan, betelje
ferreeke ferjaan; weijaan
ferreekenje ferrekkenje
ferríene fer-, tereine
ferrootje fergean, ferwurde (droech)
ferrotterje fergean, ferrotsje (wiet)
Ferroukloosenge (ju, z) ferwaarleazing de)
ferrukje fan ‘t plak skuorre; ferskeuke
ferrustje ferroast(k)je
fersäändigje, sik ~ jin besûndigje
Fersäik (die) besykjen (it)
fersäike besykje; fersykje, ferliede
Fersäikenge (ju) fersiking, oanstriid (de)
fersakje weisakje, fersakje
fersätte fersette
ferseeke (- fersuuk – ferseeken), wegerje, kitse
ferseende fer-, fuortstjoere
fersicherje fersekerje, -sikerje
fersichtje (ap) wegerje, it fersizze
fersíerje fersier(j)e, fergnisje
fersinke wei-, fersinke
fersjo waarnimme
fersjo mäd fersjen fan
fersjo; sik ~ jin fersinne; derop fertocht wêze
Fersjoon (dät) fersin (it)
ferskafje besoargje, skaffe
ferskansje ferskânzje
ferskeeden ûngelikens
ferskeedene ferskate
Ferskíel (dät) (= Skíel, s.d.) ferskil, (fer)skeel (it)
ferskíele (= skíele, s.d.) (fer)skille, skele
ferskíepje mei in skip ferfiere; yn in oar skip oerlade
ferskjoote fon Klöär fersjitte fan kleur, bleek wurde (f. persoanen)
ferskoanke weijaan
Ferskoonenge (ju) ferjouwing (de)
ferskoonje sparje, mije
ferskräkke (sik ~ ) skrilje, skrikke; kjel meitsje
ferskritte ferrêdzje
ferskúuwe ferskowe
fersläipe fersliepe
Fersleek (die) beskot, sket (it)
ferslíepje weislepe, fertôgje; op ‘e lange baan skowe
fersliete (fer) slite
Fersljuchterenge (ju) oanboazjen it)
fersluuke opslokke
fersluuke; sik ~ jin ferslokke
fersluute ôfslute
fersmeere fol-, fersmarre
fersmiete fersmite; it keal ferlizze
fersmilte fer-, gearrane
fersmoachtje ferhongerje; fersmachtsje
fersmoadje (R) fersmaadzje
fersmúurje fersmoarje (v. fjur)
fersnúuwe, sik ~ útpûste
fersoagje de moed ferlieze
fersoaltje te bot sâltsje; fergalje
fersoange fer-, teskroeie
fersoolje fersoalje
fersoundje fersânje
ferspeere tichtsette
ferspíelje ferspylje
Fersplitterenge (ju) ferspjalting (de)
ferspreeke ûnthjitte, tasizze
Ferspreeken (dät) ûnthjit (it), belofte de)
ferstaale fersette; feroarje; ôfskoattelje
Ferstäärkenge (ju) fersterking (de)
ferstäärkje be-, fersterkje
Ferstand die) ferstân, begryp (it)
ferstauje ferstowe, fertarre; weinimme, take
fersteete, sik ~ jin ferstopje
ferstíerwe (fer)stjerre
ferstopje ferstopje
ferstounde ferstean; begripe
ferstounde; sik ~ ap ferstân hawwe fan
ferstraie ferstruie, fersilje
ferstummelje skeine
ferstuukje ferstûkje, ferknoffelje
fersumpt sompich
fersuumje fersomje
fersuupe fersûpe; ferdrinke
fersúurgje fersoargje, berêde
Fersweerenge (ju) gearspanning (de)
ferswíende (hie ferswint – ferswoont – ferswúunen) ferdwine (ferdwûn – ferdwûn), ferswine
ferswoagerd sib, besibbe
fertälle fertelle, ferhelje
Fertälster (dät) (fer)teltsje, ferhaal (it)
fertänje fertinje
ferteere fertarre; opite
fertinsje (z) (= rantje, s.d.) rinte jaan, betelje
fertjoonje fertsjinje
Fertjoonst (die) fertsjinst (de)
fertoacht weese ap …. be-, fertocht wêze op.&hellip
fertöärnje lilk meitsje
fertonkje te tankjen hawwe oan
fertooged yn ‘e tiis, betiisd
fertraald dwers, mâl
Ferträit (die) fertriet (it)
ferträite (dät ferträt mie – ferträtte – ferträt) fertr(i)ette, smerte
ferträitelk, (U) fertrittelk fertr(i)etlik, muoilik, brimstich, noartlik
fertrappelje ferwâdzje, fer-, tetraapje
fertreede fertsjinwurdigje, ferfange
Fertreeder (die) fertsjinwurdiger (de)
fertringe fer-, weikringe
fertrjoue fer-, betrouwe
Fertrjouen (dät) fer-, betrouwen (it)
Fertrjouensmon (die) fertrouwensman (de)
fertúuskje (= ferbuutje, s.d.) ferkwânselje
fertwíegje, sik ~ útsprantelje
Fertwieuwelenge (ju) fertwiveling (de)
ferulmje fer-, temôgje
Ferúurdeelenge (ju) feroardieling (de)
ferúurdeelje feroardielje , ferwize
ferúuriegje oerhâlde, oerbliuwe
ferúurseekje feroarsaakje
ferwaaie fer-, tewaaie; fuortwaaie
ferwachtengsful ferwachtingsfol
ferwachtje ferwachtsje
ferwädje ferwedzje, der tusken sette
ferwäide ferwurde, ûntaardzje
ferwäigerje wegerje, ôfslaan
ferwalkje ôfbruie
Ferwaltenge (ju) bestjùr, bewâld (it)
ferwaltje bestjoere, bewâlde, beheare
ferweederje ferwaarje, ferwierje
ferweege útweage
ferweende tapasse, brûke
ferweere, aan wät ~ immen eat belette
Ferweertenge ju) gebrûksmûglikheit de)
ferwielje, sik ~ jin ophâlde litte
ferwiete (hie ferwit – ferweet – ferwieten) ferwite (- ferwiet – ferwiten)
ferwikselje ferwikselje, ombûts(j)e
ferwiskje útwiskje, útfeie
ferwoakse ferwaakse
ferwoarje befeiligje, bewarje
ferwoaterje ferwetterjc
Ferwöistenge (ju) ferwoasting (de)
ferwöistje ferwoast(g)je
ferwondelje feroarje, werskeppe
ferwonskje ferwinskje, útsegenje, ferflokke
ferwrieuwe útwriuwe
Ferwunnerenge (ju) ferwûndering, fernuvering (de)
ferwunnerje ferwûnderje, fernuverje
ferwutteld bewoartele
Ferwúundenge (ju) besearing, wûne (de)
ferwúundje ferwûnje, besearje
fielainich glûpsk, fianich, falsk
Fiele (ju) file (de)
Fielelse (dät) fylsel (it)
fielicht faaks, licht(wol), miskien
fielje fylje
fien fyn
fíende (hie fint – foont – fúunen) fine (hy fynt – fûn – fûn)
Fíender (die) finer (de)
fienteekend fyntekene
Fíer (ju) 1 plechtichheit (de), feest (it)
fíer 2 fier
Fíeräiwend (die) hjeljûn (de)
Fíerdai die) feestdei, hjeldei (de)
Fíerder (die) lieder, gids; bestjoerder (de)
fíere, (U) fäire fiere, gean, ride, fytse; liede
fíerelk weardich, steatlik; feestlik
Fíerenge (ju) lieding (de)
fíerje fier(j)e
Fíerkieker (die) fierrekiker, fierker (de)
Fíermenge (ju) foarmsel (it)
fíermje it foarmsel jaan
fíerne, fon ~ fan fierren
Fíerte (ju) fierte (de)
Fíeseltop (die, z) fiterlokken (pl.); hiertûfe (de, op hynstekop)
Fieskaft dät) fyfskaft (it)
Fíest (die) fyst, skeet (de)
fieuw fiif
fieuwfach fiiffâldich
Fíewer (dät), (S) Fäiber koarts, goarre (de)
fíewerhaft koartsich
Figuur (ju figuer (it)
Fikke (ju) broeksbûse; gulp (de)
fiks fiks, danich
fille fille, strûpe
Filler (die) filder, strûper (de)
Fin die) fin (de)
Finger (die) finger (de)
Fingerhoud (die) naairing (de)
Finne (ju) hûdfin, pûst (de)
Finster (dät) finster, rút (it)
Finsterbooge (die) finsterbôge (de)
Fisk (die) fisk (de)
Fisker (die) fisker (de)
Fiskeräi (ju) fiskerij (de)
Fiskertäärp (dät) fiskersdoarp (it)
Fiskfangst (die) fiskfangst (de)
fiskje fiskje
Fiskotter (ju) fiskotter (de)
Fiskreeger (= Reeger, s.d.) (iel)reager (de)
fjauer fjouwer
Fjauerkaant (dät) fjouwerkant (it)
fjauerkaantich fjouwerkantich
fjautich fjirtich
fjautíen fjirtjin
fjoode fjirde
fjoode, (US) fjädde fjirde
Fjoodendeel (dät) fjirdepart, fearn (it)
Fjoodendeelsjíer (dät) fearnsjier it)
Fjoole (ju) fioele, fidel (de)
Fjoolstok (die) strykstôk (de)
Fjoondel (= Fjoodendeel, s.d.) fjirdepart, fearn (it)
Fjoorup (die) nôtmjitte (de)
fjoose (z) (dät fjust – froos – fäärsen) frieze (- frear – ferzen)
fjuchte (= fächtje, s.d.) fjochtsje (- focht – fochten)
Fjund (die) freon (de)
Fjunde (pl.) sibben (pl.)
fjundje oankrûpe, streakje (f. hûn, kat)
Fjundskup (ju) freonskip; famylje (de)
fjunnelje immen eat ûntfytmanje
fjuntelk freonlik
Fjúur (dät) fjoer (it)
Fjúuregaid (ju) ferbolgenens, swolm (de)
Fjúurenboom die) din(nebeam) (de)
Fjúurenge (ju) branje (de)
Fjúurglääs (dät) brânglês (it)
Fjúurhäid (die) fjoerhurd (de)
fjúurich fjurrich, ferbolgen
fjúurich fjurrich, ferbolgen
fjúurje fjurje, baarne (f. wûnen)
Fjúurkop (die) hjitkop (de)
Fjúurpieler die) fjoerpylk (de)
Fjúurponne (ju) fjoerpanne (de)
fjúurspäiende Bíerich (die) fulkaan, fjoerspeiende berch (de)
Fjúursteede (ju) stookplak (it)
Fjúursteelpe (ju) dôfkap (de, foar ‘t fjoer)
Fjúursteen (die) fjoerstien, flint (de)
Fjúurstoowe (ju) stove (de)
Fjúurtjuuch (dät) sigrette-oanstekker (de)
Fjúurtouden (die) fjoer-, ljochttoer (de)
Flaage (ju) flage (de)
fläär(j)e (be)kletse
Flaask dät) fleis, flêsk (it)
flääsk loope op ‘e rin gean
Flaaskappel (die) klabats (de)
Flaaskgaffel (ju) twatine prikke foar ‘t ophingjen f. fleis om te rikjen
Flach (dät) flakte (de); grut ein ; flak (it)
Flächte (ju) útslach, dauwjirm (de)
flächtich (S) (= fluchtich, s.d.) flechtich
flächtich loope (S) (= flääsk loope, s.d.) op ‘e rin gean
fladderje fladderje, wjokkelje
Fläddermúus (ju) flearmûs (de)
fläie loegje, steapelje, (del)flije
Fläiene (ju, Uu) (= Floaine, s.d.) fleiel, flealje (de)
flak flak, sljocht
Fläk (die) plak (it), smet (de)
Flakstok (die) boaiemribbe (de, yn boat)
Flamme (ju) flam, lôge (de)
fläp smaakleas, flau
flappe snjitte, flappe
flätterje tige prate, keakelje
flau flau, yn ‘e sûs
flau wäide flaufalle
Flaute (ju) flaute (de}
Flee die) flie (de)
Fleegel (die) skevel, dogeneat (de)
fleeje flieje, fliejeie
Fleet (die) sleep (de, f. skippen)
Flíe (die) flij (de); hûdtsje (it, op wûnen)
flíemstrookje flaaikje
Fliet (die) flyt, warberens (de)
flietich flitich, warber
flikflooie flikfloaie, flaaie
flikje flikke, oplaapje
flikkerje, flimmerje flikkerje, glinsterje
flinkoogje knypeagje; mei de eagen knippe
Flinnerke (ju) (US) flinter de)
Flinte die) balstien, flint(stien) (de)
Flitsebooge (die) flitsebôge (de)
flitskje snjitte, hurd rinne
flitterje fladderje, wjokkelje
fljooge (hie fljucht – flooch – flain) fleane (hy fljocht – fleach – flein)
Fljooge (ju) mich (de)
Fljooger (die) fleander (de)
fljoote (dät fljut – floot – fleeten) floeie, streame
fljuchtje (= fluchtje, s.d.) flechtsje, útnaaie
Floachte (ju, R) frissel (de
floachte (R) (hie floacht – floachte – floachten), (S) fljaachtje frisselje, flechtsje
Flöägel (die, U)(= Juuke, s.d.) wjuk, wjok; mûnewjuk (de)
Floaine (ju, R) fleiel, flealje (de)
Floaks (dät) (R) flaaks (it)
Floaksspíer (dät) flaaksrizel (de)
Flöäte (ju) rimmetyk (de)
Floi(d)er (die) wimpel; wynwizer (de)
floiderje fladderje
Floite(piepe) (ju) floit, fluit(e) (de)
floitje floitsje
Floor (die) flier (de)
Floorsteen (die) flierstien (de)
floot ûndjip, skol
Flot (dät) 1, (S) Flöt flot (it)
Flöt (dät), (R) Flät ythoeke (de yn ‘t âlde Sealter hùs)
flot 2, (S) flöt flot, maklik
flot 3 flot (f. skip)
Flotte (ju), S) Flötte float (de)
Floud (ju) floed (de)
Floudgebíet (dät) it oerstreamde gebiet
floudje opkomme (f. floed); oerrinne
Floudtied (ju) floedtiid (de)
Floudwälle (ju) floedweach (de)
flouje floeie, rinne
Flouk (die) flok (de)
floukje flokke
Floume (ju) ribbefet (it, f. baarch);
fluch moai, kreas
Fluchhaid (ju) skientme, moaiens (de)
Flucht ju) flecht; swarm (de); spoelhâlder (de) (oan spinwiele)
fluchtich flechtich
fluchtje flechtsje, útnaaie
fluchtoartich yn flechtfoarm (wylde gies)
Fludde (die) fodde, loarre, flarde (de)
fluks daliks , gau
Flunke (ju) fin (de)
flunkerje flonkerje; swetse
flusterje (f)lústerje, reauntsje, grútsje
Flüür (die) wimpel, fleugel (de)
Flüürhoude (die) frouljusmûtse (de, mei brede râne)
Flüüs dät) flues (it, f. wol)
Foaks die) foks(e) (de)
foal feal, skier
Foan (die, R) fean (it)
Foanbieldenge (ju) feanfoarming (de)
foanerch feanich
Foangoud (dät) turfgraverij (de)
Foangrúunde (ju) feangrûn (de)
foankultivíerje fean yn kultuer bringe
foar sik gunge him ôfspylje, barre
Foar (die) heit, faar; skoanheit (de)
foar, (S) far foar
foarallen f(oa)ral, benammen
foarbie foarby
foarbiegunge foarbygean
foarbiekúume foarby-, lâns komme
foarbieluuke foarbytsjen, -lûke
foarboar befarber
Foarboode (die) foarboade (de)
foarbrange nei foaren bringe, foarbringe
foarbukje (= foarpíepje, s.d.) fersideboartsje
Foarbukker (die) dy’t by ‘t fersideboartsjen sykje moat
Foardeel (die) foardiel, profyt (it),
Foarder (die) bestjoerder (de)
Foarderäi (ju) farderij (de)
Foarderenge (ju) foardering, eask (de)
foarderje easkje, foarderje
Foardraach (die) foardracht, rede (de)
foardreege foardrage; ferslach útbringe
foare (R) 1 foare, fan foaren
foare (R) 2 (- fúur – foaren) farre (- foer – fearn)
foareerst foarst, yn ‘t foarste plak
Foarensmon (die) farrensman (de)
Foarfal (die) foarfal, barren (it)
foarfíende (oan)treffe
Foarfoaren (pl.) foarfaars (pl.)
foargaukelje (= ferköäkelje, s.d.) foar de kroade ride
foargeskichtelk foarhistoarysk
Foargong (die) rin fan saken, tadracht (de)
Foargunger (die) foargonger (de)
foarhäär tefoaren, foartiid
Foarhong die) gerdyn, skerm (it)
Foarhúus dät) foarhûs (it), foarein (de)
foarich foarich, earder
Foarjíer (dät) maitiid (de), foarjier (it)
Foarjíersfroast (die) nachtfroast (de)
foarkúume foarkomme
Foarkúumnis (dät) barren (it)
foarlääse foarlizze
Foarlägger (die) sleef (de)
foarleede foarliede
foarleese foarlêze
Foarlound (dät) foarlân (it)
foarluuke foarlûke, -trekke; foar kar nimme
Foarm (ju) foarm (de)
Foarmarsk (die) opmars (de)
foarmeelk fear(melk) (f. kij)
foarmje foarmje
Foarmunner (die) fâd, foud (de, b.g. oer bern)
foarn, int ~ yn ‘t foar
foarne, fon ~ fan foaren ôf oan
foarníem fernaam
foarníeme foarnimme; ferrjochtsje
foarnste foarste, earste
Foaroalere (pl.) foarâlden (pl.)
Foaroarbaid (ju) tarieding, tarissing (de)
foaroun foar(en)oan
foarpíepje fersideboartsje
Foarpost die) foarpost (de)
Foarrääd (dät) fyts (de)
foarrukje opskowe, foarderje
Foarsicht (ju) hoedenens, foarsichtigens (de)
foarsichtich hoeden, foarsichtich
foarske, S) föärskje ûndersykje, fiskje
Foarskenge (ju) ûndersyk (it)
Foarsker (die) ûndersiker (de)
Foarskien, toun ~ foar ‘t ljocht
Foarskrift (ju) foarskrift (it)
Foarsleek (die) útstel, foarstel it), foarslach (de)
Foarslound (dät) heitelân (it)
foarsmiete foarsmite
foarstaale foarstelle, útstelle
Foarstaalenge (ju) foarstelling (de)
Foarsuumer (ju) foarsimmer (de)
Foart (ju) 2 feart, faasje (de)
Foart (ju, R) 1 feart; tocht, reis (de)
foartied foartiid, tefoaren
foartiedelk foarhistoarysk
Foartjuuch (dät) fartúch; reau (it)
foartringe trochkringe
foarúur (= foudelsúur, s.d.) foaroer, foardel
foaruut foarút
foaruutbereekenje foarútberekkenje
foaruutsjo foarútsjen
foaruuttälle foarsizze, wytgje
Foarwäil dät) farwol (it)
Foarwíerk (dät) foarwurk, úthôf (it)
Foarwieser (die, z) toander (de)
foatje R) fetsje, beetkrije, beetpakke
Fodder (dät) foer, fretten (it); fuorring (de); foedraal (it)
Fodderheede (= Riesheede, s.d.) heide (de)
fodderje fuorje
föi ! foi, fui, fij !
föigje foegje
Fokke (ju) fok (de, f. skip)
Folter (ju) pynbank (de)
fon fan
fon … uut út … wei
fon de Siede fansiden
fon nu an fan no ôf
fonnunner faninoar
fonsälwen fansels, út himsels
fonweegen fanwegen(s)
Foo(ge)d (die) fâd (de, f.kastiel)
Foolde (ju) fâld(e), tear, ronfel (de)
fooldje teare, fâldzje, ronfelje
Foole díe) fôle, foalle (de)
Foolemääre (ju) fokmerje (de)
foolgje licht ploegje, felgje; teare
Foone (ju) 1 flagge (de); findel (it)
Foone (ju) 2 rintfear (it)
Foorroat, Föörroat (die) foarrie(d) (de)
fopje ferrifelje
Förderenge (ju) befoardering (de)
förderje befoarderje, helpe, stypje
fotografíerje fotografearje
Fottelge ju , (S) Föttelke fuotling (de)
Fouchholt (dät) balke (de, wêrop ‘t de kop fan in mûne rêst)
foudels foarút
foudels moakje avensearje, oanmeitsje
foudels úur foaroer, foardel
Fouge (ju) foech (de)
Fouger (dät) fracht, weide (de), foer (it)
fougje (gear)foegje
foulchsoam folchsum
Foulchsoamkaid (ju) folchsumens (de)
Foulge (ju) gefolch (it)
foulgensweer mei slimme gefolgen
Foulgerenge (ju) beslút (it), konklúzje (de)
foulgje (op)folgje
Foulk dät) folk, folts (it)
Foulksskoule (ju) legere skoalle (de)
Foulkssproake (ju) folkstaal (de)
Foulksstam díe) folksstamme (de)
fout fuort, daliks
Fout (die), pl. Fäite foet (de), pl. fuotten, fiet
Fout; tou ~ geandefoet
Foutbeen (die) flier (de)
foutbestounde fuortbestean
Foutdúur (ju) fuortbestean (it)
foutfíere troch-, fierdergean mei eat
Foutgong (die) fuortgean (it), ôfreis (de); fuort-, foarútgong (de)
foutgunge fuortgean, fierdergean
fouthälpe fuort-, foarúthelpe
foutkúume fuort-, foarútkomme
foutmoakje oanmeitsje, avensearje
foutrukje foarútskowe
foutsätte fuortsette, ferfetsje
Foutsättenge (ju) fuortsetting (de), ferfolch (it)
Foutstappe (die) fuotstap (dc)
Frääst (die), (S) Fröst foarst (de, f. dak)
Fräästboolke (die) , -latte (ju) naalspier (de)
Frachtsuch (die) frachttrein (de)
fräi frij; dryst-, frijmoedich
fräie frije
Fräie (dät) de frije natoer
Fräiegaid (ju) frijheit (de)
Fräiegaidssin (die) frijheitssin (de)
Fräier (die) frijer, feint (de)
fräigeewich goederjowsk, rynsk
fräigje freegje
fräimoakje frijmeitsje
Fräimoud (die) frijens, frijmoedigens, rûnens (de)
fräimoudich frijmoedicb
Fräindai (die) freed (de)
fräireeke frijjaan, loslitte
Fräise (die, z) Fries (de)
fräisk Frysk
Fräite, ap de ~ gunge út te frijen gean
fräiwillich frijwillich, eigenwillich
Fransoose (die, z) Frânskman (de)
Frätte (ju) bek (de)
fraue, (sik ~) (jin) ferhùgje, ferbliidzje, bliid wêze
Fraumúur (ju) hoarnwiif (it), hoarnmoer, goedfrou (de)
Fraute (ju) blydskip, wille, nju (de)
Free (die) frede de)
freedelk freedsum, fredich
freeloos fredeleas
Freestifter (die) fredestifter (de)
freete (hie frät – fríet – freeten) frette (- friet – fretten)
fríesisk (= fräisk, s.d.) Frysk
fríewel misdiedich
Fríewel (die) fergryp (it), misgryp de)
frisk fris; farsk
friskje ferfris(k)je, opkwikke; ferfarskje
Froage (ju) fraach, frage (de)
froai moai, kreas
Froaiegaid (ju) moaiens (de)
froamd (R) frjemd
froamdbaale net Sealtersk prate
Froamde (die) frjemde, frjemdling; frjemdte (de)
Froast (die) froast (de)
fröier earen, alear
from from
Frommegaid (ju) frommens (de)
Front (ju) front (it), foarkant (de)
Froumisse (ju) betide misse (de)
Frucht (ju) frucht (de)
fruchtboar fruchtber
Fründskup (= Fjundskup, s.d.) freonskip; famylje (de)
früntelk freonlik
Früünd (die) freon (de)
früünd(k)je oankrûpe, streakje (f. hûn, kat)
Früünde (pl.) sibben (pl.)
fuchelje fimelje; broddelje
fuchtich fochtich, damp; breinroer, poer
fuchtje befochtsje, wietmeitsje, wietsje
fudderje poppeklean meitsje
Fugge (ju) fear (de, f. fûgel)
ful fol
fulboartich folburdich
fulboodich folslein
fulkeemen folslein, folmakke
Fulleräi (ju) bealgerij, boddelerij (de)
Fulmoune ljochtmoanne
Fulmoune (ju) ljochtmoanue (de)
fulständich folslein, alhiel
fummelje (be)taaste, (be)fiele, fommelje
Funke (ju) fûnk, sprank(el) (de)
funkelje fûnkelje, sprankelje
Funker (die) seiner (de)
funkje seine oer de radio
Funnemänt (dät) fondemint (it)
Funst (die) fynst (de)
Funte (ju) doopfet (it) , fonte (de)
furchtboar skriklik, yslik
fürchterelk ôfgryslik
Fürst die foarst (de)
fürstelk foarstlik
fuskje broddelje, knoffelje
füüfte fyfte
füüfte fyfte
füüftel fyftel
füüftich fyftich
füüftíen fyftjin
Fuugel (die) fûgel (de)
Fuugelbäie (ju) koetsebei (de)
Fuuke (ju) fûke (de)
fuukje fûkfiskje
fuul bedoarn, goar; rottich
fúul gâns, folle
Fuulbäie (ju, bot.) 1 hûnebei (de)
Fuulbäie (ju, bot.) 2 (= Húundestok, s.d.) sprakelhout (it)
Fuuleräi (ju) ferrotting (de), bedjer (it)
fuulje bedjerre, ferrotsje
fúulmoals mennichkear, gauris
fúuls tou min fiers(ten)temin
fúulsiedich mei gâns kanten
Fúund (die) (= Funst, s.d.) fynst (de)
Fúundloage (ju) fynlaach (de)
Fúundsteede (ju) fynplak (it)
Fúurge (ju) fuorge, grippel (de)
Fúurke (ju), (U) Fourke (hea)foarke (de)
fúurkje foarkje
Fúurmon (die) fuorman (de)
Fúurskäddel (die), (US) Fúursköätel peal of stange hwer’t de kij oan fêstset wurde yn ‘t bûthús
Fuusel (die, z) soarte fan brandewyn ( de)
Gäärkoomere (ju) sakristy (de)
Gäärs dät gers (it)
Gäärshoolm (die) gerssprút (de), gerske (it)
Gäärslound (dät) gerslân (it), miede (de)
Gäärssluuper (die) gerskrûper (de)
Gäärsspringer (die), (U) Gäärshupper, (S) Kunstoapel sprinkhoanne (de)
Gäärswiske (ju) leech gerslân (it)
Gääst 1 = Jääst, s.d.) gêst (de)
gääst 2 geld, fear
Gäddel (die) gurdle, mulbân (de)
Gaffel (ju) gaffel, gavel (de)
Gaffeltonge (ju) earkrûper (de)
gail geil
Gäist (die) geast (de)
Gäistelke (die) geastlike (de)
gäistich geastlik
Gäk die healwizeling, gek (de); peal mei dwersstokken njonken de hurd
gäkje te fiter hawwe
Galge (die) galge (de)
gälje galmje
Galle (ju) galle (de)
galpje gjalpe, raze
galsterch rânzich, trang, sterk
gammelje biddelje, skoaie
Gänfer (die) gimber (de)
gängelje (om)dangelje
gans hiel(endal)
Ganse (dät) gehiel (it)
Gant (die) goarre, gint (de)
garantíerje garandearje
Gaspe (ju) (skuon)gasp (de)
Gast (die) gast (de)
gastfräi gastfrij, gol
Gasthúus (dät) herberge (de), weardshûs (it)
Gat (dät), pl. Goate(re) (R) gat (it), pl. gatten
gau gau, rêd
gau loope hurdrinne
Gaudäif (die) gaudief (de)
Gauegaid (ju) faasje, feart (de)
Gebäd (dät) bea (de), gebet (it)
Gebädbouk (dät) gebetboek (it)
Gebielde (dät) skepping (de), maaksel (it)
Gebiet dät) gebyt, gebet (it)
Gebíet dät) gebiet (it)
gebjoode gebiede, hjitte
geboare gebearten meitsje
geböäre barre, foarfalle
Geböärnis (dät) barren (it)
gebooren berne
Gebräk (dät) (ge)brek, brekme (it)
gebräkkelk breklik
Gebrul (dät) gebrul, geâl (it)
Gebruuk dät) gebrûk, brukme (it)
Gebúurt (ju) berte (de)
Gedächtnisse (dät) ûnthâld (it)
Gedanke (die) (= Toacht, s.d.) tins (de)
gedrigged dûbeld (f. postuer)
Geduld (ju) geduld (it), (fer)duldigens (de)
geduldich (fer)duldich
geduldje, sik ~ tiid dwaan, geduld dwaan
Geegend (ju) krite, streek (de)
Geegenwoart (ju) notiid (de), hjoeddedei
Geest (ju) geast(grûn) (de)
gefaale befalle, oanstean, noaskje
Gefal, bie ~ by gelegenheit
gefangen finzen
Gefangenskup (ju) finzenskip (de)
Gefoar (ju) gefaar (it), need (de)
gefoarelk gefaarlik, nuodlik, faai
Geföige, uut de ~ út ‘e foegen
Geföil (dät) fielen, gefoel (it)
geföilloos dôf, gefoelleas
Gehalt (die) gehalte (it)
gehilliged hillige, hillich
Gejalp dät) gekef (it)
Geläägenhaid (ju) gelegenheit (de)
geläägentelk by gelegenheit
gelain weese an gelegen lizze oan
Gelaise (dät, z) raljes (pl.), spoar (it)
geleerd (ge)leard, knap
Geleerde (die; ju) (ge)learde (de)
gelinge (- geloang – geloangeu) slagje, lokke
Gelint (dät) lining, leuning (de), stek (it)
gemeen gemien, min
Gemeenegaid (ju) gemienens (de)
gemeensoam mienskiplik
Gemeenweesen (dät) mienskip (de)
Gemöis (dät) griente (de)
Genäit (dät) geniet (it) , nocht (de)
genäite (- genoot – geneeten) geniet(sj)e (- genoat – genoaten)
genjoote (= genäite, s.d.)
genöigje foldwaande wêze
Genossenskup (ju) genoatskip, selskip (it)
genouch genôch
geraaden weese útfalle, slagje
Geriemsel dät) rymstik (it)
Gernoat (die) garnaal, grenaat (de)
Geroor (dät) geraas, gebalt (it)
Geroup (dät) gerop, roppen (it)
Gerüst (dät) stellaazje, stelling (de)
gesälje, sik ~ tou aan immen beselskipje
Gesäts (dät) wet (de)
Gesicht dät) antlit, gesicht (it)
Gesindel (dät) min folk (it)
Geskäfte moakje saken dwaan
geskäftelk saaklik
Geskäftshúus (dät) winkelhûs (it)
Geskichte (ju) skiednis, histoarje (de)
geskichtelk histoarysk
Geskichtsfoarsker (die) skiedkundige (de)
Geskíer (dät) panguod (it)
Geskikkelkhaid (ju) linigens, tûkens (de)
geskikt handich, feardich, rêdsum, tûk
geskjo (dät geskjut – geskutte – geskut) barre, foarfalle
Geskoank (dät) geskink, presintsje (it)
Geskräif (dät) geskreau, geraas (it)
Geslächt (dät) slachte (it)
Gesnöäter (ju) gesnetter (it)
Gespräk (dät) petear (it)
Gestalt (ju) stal (it), foarm (de)
gestaltje foarmje, ynrjochtsje
Gestrup (dät) strewel (it)
Gesurre (dät) gegûns, ratteljen (it)
gesúund = súund, s.d. sûn
Gesúundegaid (ju) sûnens (de)
Getoos (dät) lawaai (it
Gewäärlaistenge (ju) boarchsizzing (de)
Gewaid (dät) yngewant (it)
gewäide läite gewurde litte
Gewalt (ju) gewelt (it); macht (de)
Gewaltheerskup (ju) twingerij (de)
gewaltich geweldich
Gewand dät) gewant, gewaad, klaad (it)
gewant tûk; linich; gewant
Geweer (dät) gewear (it)
Gewicht (dät) (ge)wicht (it)
Gewíeten (dät) gewisse (it)
gewinne winne, krije
Gewinst (die) winst (de)
gewisje fersekerje
gewoar, wät ~ wäide eat gewaar wurde
Gewöil (dät) gewoel (it), drokte (de)
Gewölft (dät) (fer)wulft (it)
gewoond (be)wend, gewoan
gewoond weese wend wêze
gewöönelk gewoanlik, trochstrings, ornaris
giebje gybje (f. seil)
Giek (die) gyk (de)
gíerje giere, geie; gûlen f. bargen
Giesel (ju) gisel, slach (de)
gieselje giselje, pytskje
Gíets (die) deunens, gjirrigens (de)
gíetsich gjirrich, fûl, deun
Gift (dät) 1 fergif, fenyn (it)
Gift (ju) 2 jefte (de)
giftich fergiftich, feninich
Giftplonte (ju) fergiftige plant (de)
giggelje (= gängelje, s.d.) (om)dangelje
girsje (= giesje, s.d.) gisje, fermoedzje
gisje gisje, fermoedzje
Gisk (die) skom, skûm, brûs (it)
Gitterträid (= Stiekelwíer, s.d.) stikeltried (it)
Gjoome (die) riem(e), rym; (roei)riem(e) (de)
gjoue(lje) foar wearzgje fan
Gjouel (die) wearze, walch (de)
gjouelk ôfgryslik
Gjucht (dät) 1 rjocht; gerjocht (it)
gjucht 2 tige
gjucht 3 rjocht, passend
Gjuchte (ju) 1 rjochting (de)
gjuchte 2 (- gjuchte – gjucht) rjochtsje, rjochtsprekke
gjuchte Heede (ju) heide (de)
gjuchte Hounde (ju) de rjochter hân
Gjuchtegaid (ju) krektens (de)
Gjuchter (die) rjochter (de)
gjuchtfäidich rjochtskepen, rjochtfeardich
gjuchts rjochts
Gjuchtskeede (ju) skjirre (de), oan haaiwein
Gjuchtsloage (ju) rjochtsgrûn (de)
Gjuchtsploats (die), Gjuchtssteede rjochtsplak (it)
gjuchtwinkelch rjochthoekich, heaksk
glääd glêd
gläädje glêdzje, glêd meitsje
Glääs (dät), pl. Gleese glês (it , pl. glêzen
Glääsfinster (dät) glêsfinster (it)
Glääsker (die) rutesetter (de)
Glääsruute (ju) glêzene dakpanne
Glans (die) glans (de)
glansje (z) glânz(g)je
Glap (die) eachopslach, loaits (de)
Glapooge (die) begapper (de)
glappe oan-, begapje, oangowe
Glid (dät), pl. Glíedere keat (de, f. keatling)
glidderch gliderich, glysterich
glidderje glydskje
gliede (hie glit – gleed – glieden) glide (- glied – gliden), glydzje
gliek gelyk; lyk
glieke gau like gau
gliekerwiese op ‘e selde wize
gliekgultich ûnferskillich
gliekje lykje
gliekloopend lykop rinnend
gliekmäitich lykmjittich, evenredich
glieks daliks, daadlik, daalk
Glieuwe (ju) skreef, groef (de)
glimme (- glom – glommen) glimme (- glom – glommen)
glinsterje glinsterje
glippe misslaan
Glisner (die) húchelder (de)
Glitsker (die) gletsjer (de)
glitskje glydskje
Glöäsker, Gloasker (die) (= Glääsker, s.d.) rutesetter (de)
gloie, (S) glúuje gluorje, gloarje
glöinich, (S) glúuinich gleon
gloorje gluorkje
gloorriek glânsryk
Gloowe (die) leauwe, gelove (it)
Gloowensfräiegaid (ju) frijheit f. leauwe (de)
Gloud (ju) gloede, gleonte (de)
Gluffe (ju) skreef, groef, keep (de) [= Glùsse]
Gluk dät) lok, gelok (it)
glukje slagje, lokke
glukkelk (ge)lokkich
glukkelkerwiese lokkigerwize
Glukseeke (ju) in spultsje f. tafal
gluumje stil en gnypsk wêze
Gluumke (ju) sprankel (de)
gluupje glûpe, loere
gnäägelje narje
gnasterje knarse, kreakje
gnau krekt, presiis
gnau(el)je gnabje, gnauwe
gníesje (z) gnyskje
gniffelje, gniffellaachje glimkje
Gnister (dät) kras-, knarsbien (it)
gnisterje (= gnasterje, s.d.) knarse, kreakje
Gnoade (ju, R) genede, geunst (de)
gnoarich (R) prottelich, gnoarrich, brimstich
gnoarje prottelje, grommelje; knarse
gnubje gnobje (f. hynders)
gnurje gnoarje
Gnuuster (die) knarsbien (it)
Goabel (ju, R) itensfoarke (de)
goadelk, (R) goadelch gaadlik
Goaderge (ju, R) traaljewurk, roaster (it)
goakelje (R) keakelje (f. hinnen)
Göär (die) geur, smaak (de, oan ‘t iten)
goar (R) gear, nôch (f. iten)
Goare (ju) gear (de, yn ‘t lân)
goarnaan alhiel gjin
goarnit alhiel net
goarsjoode gearsiede, besoarje
goarstich moassich, gêrstich
Goarte (ju) groat, grôt (de)
goartje groat meitsje
Goartjebloume (ju) goudtsjeblom (de)
Goaruut (die) ein, ùndergong (de)
Göäte (ju) goat(t)e (de)
Göätegat (dät) goatsgat (it)
goaterch (R) gatterich
Goawe (ju, R) jefte (de)
Göäwel (die), (S) Gäuwel gevel (de)
God (die) god (de), pl. goaden; God
Goddeshanken (dät) (kofje)ingeltsje (it)
Goddestjoonst (die) tsjerketsjinst (de)
godgefaalend godgefallich
Godloose (die, z) goddeleaze (de)
Göide (ju) deugdlikens (de)
Göidere (pl.) guod (it); besitting (de)
göidich (= goudich, s.d. ) goedich, guodlik
Göitjen (dät) (earmtlik) kleanguod it ; swabber, omstipper (de); guod , spul (it)
Gong (die) gong (de)
gonne gunne
Gont (die) (= Gant, s.d.) goarre, gint (de)
gooie smite, goaie
Got (die), (US) Güüt goat, skoat, snjit (de)
Goud (dät) 2, pl. Göidere goed; guod (it)
goud 1 goed, bêst
Gouddwoon (dät) woldiedigens (de)
Goude, int ~ yn goedens
goude, tou ~ kúume te’n goede komme
gouden Dai ! goendei !
gouden Räid goede rie
Goudes eat goeds, goed
Goudesdwooer (die) goeddwaander (de)
goudich goedich, guodlik
goudmöidich goedmoedich
goudwillich willich; goedwillich, brûksum
Gould (dät) goud (it)
Gouldfíewer (dät) goudkoarts (de)
Gouldgreeuwer (die) goudgraver (de)
gouldjeel giel as goud
Gouldstuk (dät) goudstik (it)
Gous (ju), pl. Gäise (z) goes (de) , (pl.) gies, guozzen
Grääb (dät) , (pl.) Greebe ôfgraving, kûle (de
Grääf (dät), pl. Greewe grêf (it)
Grääfsteede (ju) grêfstee (it)
Grääfsteen (die) grêfstien (de)
Grääft(e) (ju) grêft (de)
grääme fertr(i)ette
grääselk, grääsich ôfgryslik
grabbelje grabbelje
gräime grieme, bargje, puozje
gräin grien
Gräinholt (dät) grenen, greinenhout (it)
gräinje grienje
Gräinspon (dät) (= Kooperrood, s.d.) koperbloeisel (it)
Gräinte (ju) grien; greidlân (it)
gräl skel, skril, gril
grälbemoald skel ferve
grälluchtje skel ljochtsje
Gram (dät) twadde sneed hea
gramje twadde sneed hea winne
grappe opkrije, pakke, grape
grappich ynklauwerich
gratter grutt+B2890er
gratter grutter
Grausoamkaid (ju) wredens (de)
greeuwe (hie gräft – grúuf – greeuwen) grave (- groef – groeven)
Greeuwenge (ju) greauwen (pl.)
Greeuwer (die) graver, doller (de)
Greeuweräi (ju) graverij, myn (de)
Griddel (die) gril, grize (de)
Griddele, aan do ~ úur dän Pukkel joagje immen de grize oer de grouwe jeie
Griddelge (ju) koartsgril (de)
griddelje grouje, grize, grilje, huverje, rydboskje
gríechisk Gryksk
gríene moal mealle
Griep (die) hânsel, hânfet (it)
griepe (hie gript – greep – griepen) gripe, grape, pakke, fetsje
griepen, mäd ~ un grappen mei happen en snappen
gríes griis, grau, skier
Gríeseed (dät) skiere turf (de)
Gríeselge (ju) gril, grize, bibberkoarts (de)
gríeselje (z) fyn heilje; bôle tin besmarre
Gríesen, foar ‘n ~ hoolde foar de kroade ride
gríesje (z) rime, rymje, ripe, rypje
Gríessound (dät) skier sân (it)
Griffel (die) grif (it)
grinsje (z) grize, gnyskje
Groad (die, R) graad (de)
Groaf (die) 2 greve (de)
groaf 1 grou, bot
groalje raze, balte
groie fet wurde, groeie
Gröipuule (ju) wjirmbult (de)
gröitje groetsje, deisizze
Gröitnis (dät) groetnis (de)
Groodoore (ju) grutte skuordoar (de)
groot / gratter grut / grutter
Grööte (ju) grutte, gruttens (de)
groote, int ~ yn ‘t grut
grootendeels fierhinne
Grootet, wät ~ eat gruts
Grootfoar (die) (= Bääsebaabe, s.d.) pake (de)
Grootmúur (ju) (= Bääsje, s.d.) beppe (de)
Grootoolden (pl.) paken en beppen
Grootspreeker (die) swetser (de)
Grosken (die) 10 Pfennig-stik
Gröt dät) erts (it)
Grotte (ju) hoale (de)
Groupe (ju) groppe (de, yn ‘t bûthús)
Groupedoore (ju) bûthúsdoar (de)
Grul (dät) 1 grou meald nôt
Grul (die) 2 wrok (de)
grulje, (S) grölje wrokje
Grummel (die) tonger (de)
grummelje tongerje
Grummelkop (die) tongerkop (de)
Grummelskúur (die) swierwaar (it), tongerbuoi (de)
Grummelsleek (die) tongerslach (de)
grupje grippelje, gropje
Gruppe die grippel, groppe (de)
Grúube (ju) (= Grääb, s.d.) ôfgraving, kûle (de)
grúubelje prakkesearje, mimerje
Grúunde (ju) grûn (de)
Grúunde; ne Seeke ap de ~ gunge eat goed oertinke, ûndersykje
grúundelk yngeand
grúundje grûndearje, stiftsje
Grúundsee (ju) grûnsê (de)
Grúundseede (ju) grûnseadde (de)
Grúundsteen (die) de earste stien fan in hûs
Grúundstof (die) grûnstof (de)
Gruus, in ~ sloon tegruzelje, -grúzje
grúuselje (z) eangje
grúuselk (z) ûnhuer, gril
Gulf dät) “golle” foar nôt
Gulfstroom (die) golfstream (de)
gulsich (z) begearich, ynklauwerich
gultich jildich; deugdsum
gunge (- geen – geen) gean (hy giet – gyng – gien)
gunstich geunstich
güüchelje gychelje, gibelje
hääbe (du hääst, hie häd – híed(e) – häiwed) hawwe (do hast, hy hat – hy hie, wy hiene – hân)
hääbich hawwerich
häächje, (S) hichje hymje (f. minske)
Häägakster (die) , (S) Holtakster houtakster (de)
Hääge (ju) hage (de)
haager heger
hää’jie = hääbe jie
Haaldeel (die) helte (de)
Haalter (ju) helter (it)
häär foarby, (fer)lyn; wei, fuort, fandinne, hjir(hinne), harren
häärankúume tichterby-, neierkomme
haaranluuke oanhelje, derby helje
hääranroasje mei faasje tichterby komme
haarbrange hjirbringe
häärdeel nei ûnderen, omlegen, del
häärdeelriede omleechride, (in wei) delride
häärdeelsmiete omleechsmite, delsmite
häärdeelstiege omleechklimme, delkomme
häärdreege oandrage
häärfaale, úur aan ~ immen oerfalle
häärgunge, deerbie ~ der omwei gean
häärhoalje derbyhelje, hjirhinne helje
hääríen nei binnen, deryn
häärkúume (earne) weikomne, fan komme
Häärkúumen (dät) komôf; brûkme (it)
häärounfljooge binnen-, ynfleane
häärounluuke binnen-, yntsjen
häärreeke weromjaan
Häärst (die) hjerst (de)
häärstaale meitsje, skeppe
Häärstaalenge (ju) meitsjen, gearstallen (it)
häärsterch hjerstich
Häärstfroast (die) hjerst(nacht)froast de)
häärstjúure hjirhinne stjoere, komme litte
Häärstsunne (ju) hjerstsinne (de)
häärunnerfaale delfalle
häärunnerfoare (in feart) delfarre
häärunnergunge sakje, dale; (in strjitte) delgean
häärunnerhoalje delhelje
häärunnerriete omleechskuorre
häärunnersteete delstjitte; -stekke; omleechstjitte
häärúume omstrings
hääruumedrieuwe omdriuwe
hääruumedrieuwe, sik ~ omswalkje
hääruumefljooge omfleane
hääruumelääse yn ‘t rûn lizze
hääruumeloope omrinne
häärúurkúume oerkomme
hääruut nei bûten, derút
hääruutbildje foarmje , ûntwikkelje
hääruutfoarderje fergje, útdaagje
hääruutkíekje útsjen, nei bûten sjen
hääruutkúume nei bûten komme, (der) útkomme
hääruutläite der útlitte
hääruutníeme der útnimme
hääruutreeke útjaan (f. boeken)
hääruutsloiderje nei bûten slingerje
hääruutsteete útstjitte
Haat (dät) hert (it)
haatelk hertlik
Haatenskup (ju) hate (de)
haatje haatsje
hää’wie = hääbe wie
häbbe (S) (= hääbe, s.d.) hawwe
hachelk skriklik, yslik
Hachelkäid (ju) skriklikens (de)
hachje fûl hymje, pûste
Hächt (dät) heft (it)
hächtje hechtsje, fêstmeitsje
häd hurd
hädje hurdzje
hädnäkkich, hädnäkked stiif(koppich), steech
haftje hechtsje, kleevje; oanspraaklik wêze
Häid (die) 2, (U) Hid hurd (de)
Häid (ju) 1 hûd (de), fel (it)
häide úthâlde, hurdzje
Häide (ju) hjidde (de)
Häidene (ju), (U) Hiddene turfhok (it); herne,
Häidene , in alle Houk un ~ yn alle hoeken en hernen
häidich fluezich, hûdich
Hail (die) 2 heil (de)
Hail dät) 1 heil (it)
Hailand (die) heiland (de)
hailje heilje
Hailsteen (dät) heilstien, -kerl (de)
Häimken (dät) yntsje, imerke (it)
häisterch heas
Häk (dät) 1 hikke (de)
Häk (dät) 2 efterskip (it)
Häkfrucht (ju) houkfrucht (de)
Häkhúus dät) hakstik (it, f. sok)
häkje hakje
Häkke (ju) 1, (S) Häkker (die) houk, skoffel (de)
Häkke (ju) 2 hakke (de)
Häkkebloume (ju, bot.) ljippetop, hakjeblom (de)
Häkkelse (ju) haksel, hakstrie (it)
Häkse (ju) tsjoenster, hekse (de)
Häksebuutere (ju) soarte fan poddestoel
Häksenseetel (die) heksetsjettel, dusoarder (de)
Häkseräi (ju) tsjoenderij, hekserij (de)
häksje tsjoene, hekse
Häkte (die) snoek (de)
häl (= ljoacht, s.d.) ljocht, klear
Häld (die) helt (de)
halfblíekje sealtersk en platdútsk trochinoar prate
hälge hillige (adj.
hälge (adj.) hillige
Hälgeäiwend (die) krystjûn (de)
Halgedai (die) hjeldei (de)
Hälkieker (die) heldersjende (de)
Hälle (die) hel (de)
Halle (ju) seale (de)
Hällekeem (die) kweageast (de, yn ‘t nôt)
Hällenge (ju) (skips)helling (de)
Hällenpoute (ju) helspoarte (de)
Halloosje (ju, z) horloazje (it)
Hälm (die) helm (de)
Hälmholt (dät) helmhout (it)
Hälpe (ju) 1 help (de)
hälpe 2 (- holp – holpen) helpe (- holp – holpen)
Hälper (die) help(er) (de)
hälploos helpleas
Hälptroppen (pl.) helptroepen (pl.)
hälsk helsk, dealsk
hämmelch himmel
hämmelje himmelje; jin opsier(j)e, opsnolkje
Handske (ju) want, mof (de)
Hange, Hänge (ju) hang, hinge (de, f. doar)
Hanke (dät) wyfke (it, f. fûgels)
Hanne (ju) hin (de)
Hannebäiúurf (dät, bot.) túnerf it)
Hänneklood (dät) dea-, bierguod, hinnekleed (it)
Hannelaadere (ju) hinneljedder (de)
Hannenääst (dät) hinnenêst (it)
Hannerik dät) hinnerik (it), hinnestôk (de)
Hannesküül (dät) hinnehok (it)
Hannewíeme (ju) hinnesouder (de)
Härbíerge (ju) herberch (de), weardshûs (it)
Harfe (ju) harp (de)
Harnisk (die) harnas (it)
Harniskskau (ju) wapenskôging (de)
härrelk hearlik
Härsker (die) hearsker (de)
härskje hearskje
Hart (die) (= Hirsk, s.d.) hart (it), Cervus
Has (dät) 2 hars (it)
Has (die) 1 hate (de)
hasje haatsje
Haskup (die) keppel skiep (de)
Häsp (die) oes (de, foar heak)
Häspe (ju) meeps, weps, ealje bij; roerhang (de)
Haspel (die) hispel, haspel (de)
haspelje hispelje, haspelje
hässelk ûnsjoch
hästerje jin haastje
hätsje stokelje tsjin immen
Hatte (ju) hjitte(ns) (de)
hatter hjitter
hauchje sykhelje; (f)lústerje
Haude (ju) harkehaad (it); frisselwurk fan tûken foar ‘t fersterkjen fan ‘e wâlskanten
haue (- häuw – hauen) kapje; houwe; slaan
Hauenge (ju, U) haven (de)
Hauer (die) bear (de, baarch)
Hauerbaarch (die) snijde bear (de)
Hauíersen (dät) slachizer (it)
Hauk (die) hauk (de)
Haupt (dät) haad (it)
Hauptäddere (ju) (= Puls, s.d.) pols (de)
Hauptdeel (die) haaddiel (it)
Heedbäärsel (die) hânskrobber (de)
Heede (ju) heide (de)
Heedebäie (ju) beikeheide (de)
Heedebäisem (die) Heidebiezem (de)
Heedel (die), (S) Häddele (flaaks)haal (de)
Heeden (die) heiden; segeuner (de)
heedensk heidensk
Heedhanke (ju) heideljurk (de)
Heedskäip (dät) heideskiep (it)
heel hiel, heel
heelje hielje, heelje, genêze
Heem dät) honk, thús (it)
Heemat (ju) heitelân (it)
Heematslound (dät) bertelân (it), -krite (de)
Heemel (die) himel (de)
Heemelfoart (ju) himelfeart (de)
heemelsk himelsk
Heemelswoain (die litje un die groote) de gouden wein
Heemke (ju) yntsje (it)
heemsk ynlânsk; eigen, fertroud, hiem
Heer (dät) 2 hear, leger (it)
Heer (die) 1 hear (de)
heere hear(r)e; behear(r)e
heerenloos sûnder eigner, ûnbeheard
Heerfoart (ju) fjildtocht (de)
heersk hearsksuchtich, bazich
Heerskup (ju) hearskippij (de)
Heersträite (ju) grutte wei, hearbaan (de)
Heertoch (die) hartoch (de)
Heerwai (die) grutte wei, hearbaan (de)
heet hjit
heete (hie hat – híet – heeten) hjitte, hite ( – hiet – hiten)
Heeuwe (ju) kuorke (it)
Heeuwelte ( ju) hefearm (de, fral yn weeftou)
hie hy, hij; er
Hielde (ju) bûthússouder (de)
Híembäie (ju) framboas (de)
hiemje smûge, hymje
Híer (dät), (U) Häir hier (it)
híer 1 hjir(re)
híer 2 har
híer af deer hjir of dêr
híer un deer hjir en dêr
híerbie hjirby
Híerbräif (die) hierkontrakt (it)
Híerdouk (die) holdoek (de)
Híere (pl.) hier (it); hierren (pl.)
Híere ju), (U) Häire hier, pacht (de)
híere, (U) häire hiere
Híerejäild (dät) hierjild (it)
Híeresbratte (ju) hierbreed (it)
híerfoar hjirfoar
híerich hierrich
Híering, (die), (U) Häiring hearring (de)
híerje, (U) häirje ferhierje
híermäd hjirmei
Híertolle (ju) tûfe (de)
híertruch hjirmei, -fan, -troch
Híerwoaks (dät) mei sinen trochgroeid
Hietsele (ju) (flaaks)hikkel (de)
hietselje hikkelje
Hilk (die) houlik (it)
hilkje boaskje, trouwe
hillich (s. hälge) hillich
hillich spreeke hillich ferklearje
Hillige (die) hillige (de)
Hilt dät) hjelt(e) (de)
him 1 him
him 2 harren, oan har
Hinder (dät) hinder, beswier (it)
hinderje hinderje, lette; fer-, behinderje, belette
Hingst (die) hynst (de)
Hingstfoole (die) hynstefôle (de)
hingstje hynstich, willich wêze (f. merjes)
hinkje hinkje, hinkelje
Hirsk (die) hart (it)
hisje (z) (oan)hysje, -sjasse
historisk histoarysk
hitsich fûl
Ho (dät) hea (it)
Hoaaden (die) ûngetiid, haaiing (de)
Hoaf (die) hôf; hiem (it); pleats (de)
Hoafruum (die) hiem (it)
Hoafsäärke (ju) hôftsjerke (de)
Hoage (die, R) (rûch)skerne (de)
Hoagebutte (ju, bot.) roazekantsje (it)
Hoagel (die) hagelkerl (de)
Hoagele (pl.) hagebeien (pl .)
Hoageltouden, Hoagelbuusk (die, R) hagedoarn (de)
hoagje (R), (sik ~ ) (jin) ferbliidzje, ferhûgje
Hoaike (ju) skepersmantel (de)
Hoake (die, R), pl. Hoake heak (de), pl. heakken
Hoal dät) ferlangstik (it, oan tsjettelheak), haal (it)
hoalje (R) helje
Hoals (die, R) hals (de)
Hoalsknäppel (die) balkje dêr’t in twaspan de Eenboom mei omheechhâldt
Hoalter (die, R) (pin)hâlder (de)
Hoamd (dät, R) himd (it)
Hoamp (die, R) himp (de)
Hoangst (die, R) 1 hynder (it)
Hoangst (die, R) 2 hynstebiter (de)
Hoangstebloume (ju) (= Húundebloume, s.d.) hynsteblom (de)
Hoangsteboone (ju) slofferbeane (de)
Hoangstekop (die) hynstekop (de)
Hoarhoomer (die) harhammer (de)
hoarich spliterich
hoarje (R) harje
Hoarspit (dät) harspit (it)+B3243
Hoase (die, R, z) hazze (de)
Hoasemuule (die) hazzemûle (de)
Hoast (ju) haast, gystenens (de)
hoastich hastich, gysten
Höäwel (die) heuvel, hichte (de)
Hoawen (die) haven (de)
Hoawendom (die) (haven)haad (it)
Hoawer die), (U) Heeuwer hjouwer de)
Hobeen (die) heasouder (de)
höchstens heechstens
Höchte (ju), (S) Hachte hichte (de)
Hochtied (ju) brulloft, gearjefte (de)
hoffelk hoflik, fatsoenlik
Höid (die) hoeder (de)
hokje stûkje (f. nôt)
Hokke (die) stûke (de)
Hökker (die) bult (de)
hol hol
Hollegaid (ju) holte (de)
Holnäid (ju) iepenwurke seame (de)
Holt (dät) 1 hout (it)
holt! ho(u)!
Holtdúuwe (ju) hôfdo (de)
holten knoffelich, houten
Holtfersleek (die) houten sket, beskot (it)
Holthúus (dät) houten hûs [it]
Holtkoole (ju) houtskoal (de)
Holtsnippe (ju) houtsnip (de)
Holtsteek (die) Houthannel (de); houtstek (it)
Holtstubbe (die) kynhout (it)
Hom (die) ynspringend part foar de grutte skuordoar; ôfdak (it)
Hondeful (‘n poor ~ ) in pear hânfol
Hondel (die) handel, hannel (de)
hondelje handelje, hannelje
Hondelsflotte (ju) handelsfloat (de)
Hondelsmon (die) handelsman (de)
Hondelsraise (ju, z) handelsreis (de)
Hondelsstääd (ju) Handelsstêd (de)
Hondelsweere (ju) handelswaar (de)
Hondful (ju) hanfol (it)
hondloangje (= toupleegje, s.d.) opperje; hantlangje
Hondouk (die) handoek (de)
Hondsel (dät) hânsel (it)
Hondstok (die gongelstôk (de)
Hondwíerk (dät) hantwurk; hânwurk (it)
Hondwieser die paad-, hânwizer (de)
Hong (die) sin (it), oanstriid, smucht (de)
Honger (die) boal (de)
Hongíersen (dät) hangizer (it, boppe it fjoer)
hongje hingje
hontíerje hantearje; drok dwaande wêze
hooch / haager heech; omhegen / heger
hoochdüütsk heechdútsk
Hoochfoan (die) heechfean (it)
hoochlääsend heechlizzend
hoochraagje heech oprize
Hoochskrúuwer (die) helicoptère (de)
hoochspringe oereinspringe
Hoochsuumer (die) midsimmer (de)
Hoochtúuren, ap ~ op folle toeren
hoofäidich grutsk
Hoofoart (die) grutskens (de)
Hööft (dät) haad (it)
Hööftbewies (die) haadbewiis (it)
Hööftmon (die) haadman (de)
Hööftseeke (ju) haadsaak (de)
Hööftstääd (ju) haadstêd (de)
Hoofúurke (ju) 1 heafoarke (de)
Hoofúurke (ju, bot.) 2 foarkestekker (de)
Hooge (do, pl.) hegerein (de)
Hoojer (die) haaier, ûngetider (de)
hoojoanje (R) gapje
Hooke (die) , (pl.) Hooke op(p)er (de)
Hööker (die) kreamer, keapman (de)
hookje operje
Hookoomer(e) (ju) soarte fan golle
Hoold (die) hâld (it)
hoolde (hie haalt – heelt – heelden) hâlde (- houd – houden)
Hööle (ju) hol (it), hoale (de)
hoolf, (RS) hoolich heal
hoolfrúund healrûn
hoolfwais healwei
hoolfwies healwiis
Hoolm (ju) haal, harrel (de)
Hoolound (dät) miede (de), mied-, haailan (it)
hoolwe Moune healmoanne
Hoom(e) (die) ûngâns (it), haam (de) (f. hynder)
Hoomer (die) hammer (de)
hoomerje hammerje
Hoomersleek (die) hammerslach (it)
Hoomisse (ju) heechmis (de)
Hoone (die) hoanne (de)
Hooneboolke (die) hoannebalke (de)
Hoonepootplonte (ju, bot.) bûterblom
höönisk húnsk
Hoop (die) 1 klampe, heap, bult (de)
Hoop (die) 2 bjirk (de, oan seine, sichte)
Hoopenge (ju) hope, ferhopinge, ferwachting (de)
hoopje hoopje
Hoose (ju, z) 1 hoas (de), pl. hoazzen
Hoose (ju, z) 2 hoas (de, f. wetter), pl. hoazen
Hoosebeend (dät, z) hoasbân (de)
Hoppe (ju) hopwynsels (de, pl.)
Horiesont (die) hoarizon (de)
Hosk (die) klomp, holster (de)
hoske (= koolje, s.d.) ûnsin prate
Host (die) hoast (de), hoastjen (it)
hostje hoastje
hou ! ho(u) !
Houd (die) hoed (de)
Houden (dät), (U) Hudden hoarn (it, de)
Houf (die), Houch hoef, hoech, hoof (de)
Houfíersen (dät) hoefizer (it)
hougje hoege
Houk (die) hoeke, herne (de)
Houkskap (dät) hoekspyn (it)
Hounde (ju), pl. Hounde hân (de), pl. hannen
Hounde; in de ~ faale tafalle
Hounde; an ~ fon oan’e hân fan
Hounde; in ~ hääbe yn hannen hawwe
Hounde; uut de ~ faale ôffalle
Houndebratte (ju) hânbree (it)
Houndekneetsel (dät) pols (de)
Huchepucher (die) = Häägakster, s.d. houtakster (de)
Hufte (ju) heupe, skammel (de)
Hufteknooke (die) heup(e)bonke (de)
Huk (dät) fek, hok (it, foar lytsfee, yn ‘e skuorre)
hülje hoalje, bewuolje
humpelje hinkje
hunnert hùndert
Hunnerte (pl.) hûnderten (pl.)
hunskje wrinzgje, hokkerje
hupje hippe, hip(pel)je
Hurke, in do ~ sitte yn ‘e hoksen sitte
hurkje hûkearzje
Hutte (ju) hok (it)
hüü ! fuort !
Hüügel (die) (= Bíerich)
hüügje oanienwei sûnder wurden biddelje (f. bern)
Huuk (die) hûch (de)
Huulebälle (die) gûlbek, grynder (de)
huulje gûle, skrieme
huuljen(d) gûl(d)erich
Húund (die) hûn (de); hurdstel (it)
Húundebloume (ju, bot.) hynsteblom (de)
Húundehutte (ju) hûnehok (it)
Húundestok (die, bot.) sprakelhout (it)
Húundsstíerne (die) hûnsstjerre (de)
Hüüne (die) reus (de)
Huunich (die) huning, hunich (de)
Huunichdau (die) moaldau (de)
Huunichmoarte (ju) huningskiif (de)
Huunichpüüt (die) doek dêr’t de huning troch tjemze wurdt
Húus (dät), pl. Húuse (z) hûs (it), pl. huzen, hûzen
Húusdoore (ju) húsdoar (de)
Húusebau (die) huzebou (de)
Húusho(lle)nge (ju) húshâlding (de)
Húushöchte (ju) in húshichte
Húushollerske (ju) húshâldster (de)
Húusholt (ju) (dea)kiste (de), deafet (it)
húusje (z) 1 in hûs sette
húusje (z) 2 húsmanje
Hüüsken (dät) húske (it)
Hüüsling (dät) tsjok byntjern (it)
Húuslook (dät) húslok (it)
Húusoarbaid (dät) húswurk (it, f. froulju)
Húusskälle (ju) hússkille (de)
hüütich hjoeddeisk
Huutsene (ju) Wolpinne op spinwiele
húuwje jûchje
Idee (ju) idee (it), ynfal (de)
Íedenst (die) 1 earnst, ynmoed (de)
íedenst 2 earnstich
Íedenst, foar ~ níeme earnstich nimme
iek ik
Ieke (ju) itigjen (it)
iekje itigje
iel(j)e jin haastje, oanmeitsje; dwylje
Iele (ju) 1 ha(e)st
Iele ju, bot. 2 dûkel (de)
Iele; in de ~ yn ‘e hast
Íelgat (dät), (R) Üülgat ylgat, ûlsgat (it, yn bijekoer)
ielich hastich, gysten, rimpen
Íelt (dät) yl (it)
Íelt(e) (dät), (US) Íele popelen (de)
Ieme (ju) bij (de), (pl.) bijen, imen
Iemebestand (die) bijestân (de)
Iemedop (die) sel foar ‘t útbrieden fan wurk bijen
Iemejíer (dät) bijejier (it)
Iemesküül (dät) ôfdak (it, foar bijekuorren)
Iemetäine (ju) bij(e)koer (de)
íen yn, binnen
íenbeere ynbarre
íenbilgje, sik wät jin eat ynbyldzje
íenbilgsk ynbylde
Íenblik (die) ynkyk (de)
íenbrange ynbringe
íenbreeke ynbrekke
íendeele yndiele
íendiekje yndykje
Íendruk (die) yndruk (de)
Íene (ju) (koarn)angel (de)
íenfaale yn-, binnenfalle
íenfersteen! akkoart!
íenfíere 1 ynhelje, ynride (b.g. f. nôt)
íenfíere 2 ynfiere
Íenfloud (die) ynfloed (de)
Íenfoart (ju) yngong (de), ynriden, ynfarren (it)
Íengedöönte (dät) húsrie (it)
Íengewand (dät) yngewant (it)
íengjuchte ynrjochtsje
Íengoawe (ju) fersyk(skrift) (it)
Íengong (die) yngong (de)
íenhoalje ynhelje
íenhülje ynwuolje, ynhoalje
íenkúume (der)ynkomme
Íenkúumen (dät) ynkommen (it)
íenkwattíerje ynkertierje
íenläite (der)ynlitte
íenleede (út)noegje
Íenloage (ju) ynliz (de)
íenluuke yntsjen, ynlûke
íenníeme ynnimme
íenomje ynazemje
íenreeke ynjaan; yntsjinje (b.g. f. fersykskrift)
íenrichelje (= richelje, s.d.) ôfskette
íenroomje ynlistje
íenruumje ynrûmje
íensätte ynsette; der foar spanne
Íensättelboone (ju) ynlizbeane (de)
íenseepje (= seepje, s.d.) (yn)sjipje
Íensicht (ju) ynsjocb, ynsjen (it)
íensjo ynsjen
íenskätte skutte f. fee
Íensleek (die) yuslach (de)
íensluute ynslute
íenspreeke immen be-, omprate, belêze
íenstaale ôphâlde; ynstelle, jin foardwaan
íenstöartje, -stäite ynstoarte
Íentäil (die) losse souderplanken
íenträffe oankomme; wurklikheit wurde
íentreede begjinne, yngean
íentringe ynkringe
íentuuskje ynroalje
íenwäie ynwije
Íenwíerkenge (ju) ynwurking (de)
íenwikkelje yn-, berôlje, bewuolje
Íenwillenge (ju) tastimming, ynwilliging, tawurd (it)
íenwonderje ynkomme, ymmigrearje
Íenwooner (die) ynwenner (de)
Íere ju), (U) Äire ier (de)
íerje (= dweele, s.d.) dwylje; dwale
Íerm (die), (U) Äirm earm (de)
Íermbeend (dät) earmbân (de)
Íermful dät) earmfol (it)
Íermkraft (ju) earmkrêft (de)
Íers (die), (U) Äirs ears (de), gat (it)
Íersen (dät, z) izer (it)
Íersenboan (ju) spoarwei (de)
Íersfljooge (ju) strontmich (de)
Íerwoan (die) drôch, ferkearde miening (de)
Íes (dät) iis (it)
Íesdääke (ju) iistek (it)
Íesel die, z) ezel (de)
íeselje (z) tsjinwurkje, tsjinakselje
Íeserboolke die, (z) balke der’t de “Schiefloop” yn rint
íesfräi frij fan iis
Íesfuugel (die) iisfûgel (de)
Íesjuukel (die) jûkel (de)
Iesk (die) boulân (it, eartiids mienskipsgrûn)
Iesklound (dät) heech boulân (it)
íeskoold iiskâld, stienkâld
Íespoute (ju) iispoarte (de)
Íesskusse (ju) iisskosse (de)
Íestied (ju) iistiid (de)
ietbeer ytber
iete (hie it – eet – ieten) ite (- iet – iten)
ietelk ytber
Ietelpot (die) itensiederspanne, itenspôt (de)
Ietelweere (ju) itenswaar (de)
Ieten (dät) iten (it)
Ietenstied (ju) itenstiid (de)
Ieteräi (ju) itenswaar, iterij (de)
ieuwen no ienkear; even, like; efkes; niis, krektsa
Ieuwene (ju) flakte (de)
Ieuwenkloang (die) wjerklank (de)
Ieuwenmäite (ju) egalens (de), lykmjittigens
ieuwenske njonken, neist
ieuwenskenunner njonkeninoar
ieuwenso allyksa
ieuwensogoud likegoed
ieuwkes efkes
Íewer (die) iver (de)
Imker (die) bijker, ymker (de)
Imkeräi (ju) ymkerij (de)
immer altyd, hieltyd, jimmer
importíerje ynfiere, ymportearje
in yn
in sik gunge ta omtinken komme
indirekt yndirekt
Industríe (ju) yndustry (de)
informíerje ynljochtsje, ynfermearje
Inlät (dät) teek (de, f. bêd)
inne(r)doat yndied
innunner yninoar
Insätboone (= Snippelboone, s.d.) snijbeane (de)
Insel (ju) eilân (it)
insen ienris, ienkear
instande ynsteat
insteede foar ynstee fan
Instrument (dät) ynstrumint (it)
Intelligens (ju) yntelliginsje (de)
interessant ynteressant, nijsgjirrich
Interesse (dät) ynteresse, niget (de); belang (it)
interessíerje ynteressearje
intwisken ûnderwilens, yntusken
irgendeen hokker dan ek
irgends earne
irgends tou uut earne ta ‘n út
ja dochs, ommers
Jaacht (ju) jacht(erij) (de)
Jaachthouden (dät) jachthoarn (de)
Jaachtkoarte (ju) jachtakte (de)
Jaachttied (ju) jachttiid (de)
jaanje gapje
jäärsen(e) Äiwende justerjûn
jäärsene (U) jüssene juster
Jäärste (ju), (U) Jüste koarn (it), garst (de)
Jääst (die) gêst (de)
jachterje (om)jakkerje (b.g. f. hûn)
Jäd(de) (ju) tien, twiich (de)
jädden jerne, graach
jädden hääbe leafhawwe
jädden; aan ~ liede múuge immen graacha lije meie
Jadder (dät), (US) Jaader jaar (it)
Jäiden (dät), (U) Jidden jern (it)
Jäidenboom (die) skearingboom (de, yn weeftou)
Jäigel (dät) toskflêsk, -fleis, gagel (it)
Jäild (dät), (S) Jíeld jild (it)
Jäild íenbeere jild (yn)barre
jäilde (dät jält – goolt – gúulden) jilde (- gou – gouwen)
jalpe keffe, kefje; piipje (f. piken)
Jammer (die) ellinde (de)
jammerje jammerje
jäntich behindich
japje gapje; gybje
jauerje jank(j)e
je Duts it dozyn
je loanger je ljauer wat langer wat leaver
je… je… wat… wat …
jee ja
Jeeger (die) jager (de)
jeegerje (wyld)jeie
jeehäär, fon ~ fan âldsher
jeel giel, geel
jeelhäidich gielhûdich
Jeelmäsk (dät) gielkoper (it)
jeelsk qielich, gieleftich
Jeerdobbe (die) jarredobbe (de), -gat (it)
Jeere (ju) jarre (de)
jeese (z)(- joos – jeeseu) gêstje, suorje
Jeesenge (ju, z) gêsting (de)
Jeloangerjeljauer (dät, bot.) duzendskoan (de)
jemoals ea
jewielich doetiidsk
Jicht (ju) jicht (de)
jie 1 jimme (nom. pl.)
jie 2 jo (nom. sg.)
Jiepeke (ju) tomke (it, fûgel)
Jíer (dät) jier (it)
Jíer; fon ‘t ~ fan ‘t jier
Jíerdúusend (dät) tûzen jier
jíerelk(s) jierliks
Jíeresring (die) jierring (de)
Jíerestied (ju) jiertiid, tiid fan ‘t jier (de)
Jíergong (die) jiergong (de)
Jíerhunnert (dät) ieu (de)
Jíersdai (die) jierdei (de)
Jíertaal (ju) jiertal (it)
Jíertjaand (dät) tsien jier
Jíerwe (ju) skeaf (de)
Jikkel (die) jak; jaske (it), kile (de)
jo hja (pl.)
Joager (die) turfstekkersleppe (de)
joagje (R) 1 jeie (- jage – jage); jachtsje
joagje (R) 2 jachtich wêze fan hûnen, katten en bargen
Joankhoals (die) skrielhâns, nepert (de)
joankje R) loaikje, ombongelje; oanhâldend biddelje
joanksk (R) begearich, longerich
jöäselje krimmenearje; jeuzelje
Jood (dät) (ûn)túch, ùnkrûd (it)
Jool (dät) tsjil (it)
joolje tsjalskonkich rinne
joolk(beened) wiid-, tsjalskonkich
joop (= djoop, s.d.) djip
joote (hie jut – goot – geeten jitte (- geat – getten)
Jooter (die) gieter (de)
jou 1 jimme (net nom.)
jou 2 jo (sg., net nom.)
jou 3 jou
ju 1 de (art.f., nom.); dy, dy’t (f., nom.)
ju 2 hja (f. sg.)
Judder (die) wjudder, wjûder (de)
Jüfferske (ju) (skoal)juffer (de)
Juk (dät) 1 jok, jûk (it)
Juk (dät) 2 lânmjitte f. 5O are
jukje fee yn ‘t jok spanne
Juks (die) gekheit (de)
Juksmoaker (die) biisfeint (de)
jung jong
Jünger (die) folgeling (de)
Jungfoulk (dät) jongfolk (it)
jungje jongje
Jungmon (die) jongfeint (de)
Jungwucht (dät) jongfaam (de)
junk = jung, (s.d.) jong
Junker (die) jonker (de)
Junkhaid (ju) jonkheid (de)
junner jinsen
juns oan ‘e oare kant fan
Juubel (die) jûchhei (it)
juubelje jubelje, jûchheie
júuchje jûchje, jùchheie
Júude (die) Joad (de)
juude (hie jut – jutte – jut) wjûde, wjudde
júudsk joadsk
Júug(en)d (ju) jongerein (de)
Juuke (die) wjuk, wjok; mûnewjuk (de)
Juukel (die) jûkel (de)
juukje jûkje, jokje
juun tsjin, jin
juunbaale tsjinprate
Juundeel (dät) tsjindiel (it)
Juundruk (die) tsjindruk (de)
juunkúume tsjinkomme
juunnunner tsjininoar
juunoarbaidje tsjinwurkje, tsjinakselje
Juunpaatäi (ju) tsjinpartij (de); tsjindiel (it)
juunsätte, sik deer ~ jin der tsjin fersette
juunslo temjitteslaan (b.g. f. reek)
juunstaale tsjinoerstelle
juunúur tsjinoer, foaroer
Juunúurpaatäi (ju) tsjinpartij (de)
juunúurstounde, sik ~ foarinoaroer stean
juunwoudich tsjinpraterich
júur (= djúur, s.d.) djoer
juust just, krekt
Juuweel (dät) juwiel (it)
Kääden (die) kearn (de)
Käädenhüüsken (dät) klokhús it, (f. frucht)
käädenich ynsûn
Kääkelder (die) tsierderich persoan
kääkelje skelle, kibje
Kääle (ju) kiel (de)
käälkje de hals útsnije
Kaante (ju) kant, kânt (de)
Kaantegäärs (dät, bot) weetgers (it)
kaantich kantich, hoekich
kaantje 1 kantelje, kantsje
kaantje 2, sik ~ jin (oan)kantsje, jin fersette
kaapje út te frijen gean
kääre karre, keure
Käärel (die) man, keardel, kjirl; oare helte (de)
Käärelshöchte (ju) mânsel (it), mânselhichte (de)
Käärse (ju) kears (de)
Käärwe (ju) keep, kern, sneed (de)
Kääsen (dät) kêssen, kjessen (it)
Käddele (ju) mangel(klier) (de)
Käise ju, z) kies (de)
Käisekällen (dät), (U) Käisepiene (ju) pine yn ‘e mûle (de)
Kaiser (die, z) keizer (de)
kaiserelk keizerlik
Kaiserriek (dät) keizerryk (it)
Käisuutluuker (die} toskedokter (de)
Kajüüte (ju) kajút (de)
käk (= driesterch, s.d.) dryst, frij, pertaal
kakje kakke
Kakkerlakke (ju) kakkerlak (de)
Kalänner (die) kalinder (de)
kalje (= kalle, s.d.) soarte f. tipeljen (bernespul)
Kalk (die) kalk ( de)
Kälk (die) tsjelk (de)
kalkje kalkje
Kalksteen (die) kalkstien (de)
kalle soarte f. tipeljen (bernespul)
källe seardwaan
kaller kâlder
kaller kâlder
Käller (die) kelder (de)
Kamäil (dät) kamiel, (de, it)
Kamälde (ju, bot.) kamelle (de)
Kamp (die) striid, kamp (de)
kampje stride, fjochtsje, kamp(j)e
Kampsteede (ju) slachfjild (it)
Kamroad (die) kammeraat, maat, stalke (de)
Kandler (die) kandler, ljochter (de)
Kanienken (dät) knyn (de, it)
kanne (hie koant (R) – koande (R) – koand (R)) kenne (hy ken – koe – kend)
Kanne (ju) kanne, bus (de)
kännigje, (S) kändigje opsizze (b.g. f. hier); bekend meitsje
Kanoal (dät) kanaal (it), feart (de)
Kanshoake, bie dän ~ kriege ien by de lurven pakke
Kanslai (ju) kanselderij (de)
kapläärje yn tsjerke trouwe
Kaploatsjoon (ju) ynseiniging (de, f. houlik)
Kapsoller (die) boppeste souder yn mûne
Kaptain (de) kaptein (de)
Karjool, Karjut (dät) s(j)eas (de)
karjöölje heibel meitsje, oangean
Karmswuttel (ju) kalmuswoartel (de)
Kastäil (dät) kastiel, slot (it), stins (de)
Kastanje (ju) kastanje (de)
Kaste (ju) bak; kast; kiste (de)
Kat (die) 1 kat (de)
Kat (die) 2 merkpunt (it, by ‘t balspul)
Kateeker (die) iikhoarn (de)
kätje fêstmeitsje mei in keatling
Kätlapper (die) itensammerke (it)
katoolje omseamje, ôfbruie
katoolsk roomsk
Kätseräi (ju) ketterij (de)
Kätte (ju) keat(ling) (it)
Kattebäkken (dät) kattepanne (de)
Kättenhoamd (dät) maliënkolder (it)
Kattestäit (die, bot.) kattesturt (de)
Katuule (ju) katûle (de)
kauelje eamelje, jeuzelje
kauje kôgje, koaie
ke in: kedät, kedeer, kedie, k(e)ju, k(e)junner) (âld oanwizend foarheaksel)
Keedel (die) tsiiswrongel (de)
keedelje stremje, gearsjitte
Keegel (die), (U) Kíegel kegel (de)
keegelje, (U) kíegelje kegelje
Keegelspil (dät) kegelspul (it)
Keelde (ju) kjeld (de)
Keeldewälle (ju) weach fan kjeld
keele, (R) köile, (U) koile kuolje
keeme kjimme
Keepse (ju) (= Klatte, s.d.) slodske (it), klitse (de)
Keete (ju) kjitte, dridze (de)
keetich fiis, smoarch, dridzich, goar
Keeuwe (ju) kin (it)
Keeuwebunke (die) kakebien (it)
Kenunne (ju) kanon, kanûn (it)
Keroasje (die, z) moed (de)
Kerskíen (däz) sneins frouljusjak (it)
Kesien (dät, z) kezyn (it)
Ketíer (dät), Ketíerúure (ju) Ketier (it)
Kibbelder (die) tsierderich immen
Kibbelhouk (die) plak dêr’t men gearkomt en praat, leagenbank)
kibbelje tsiere, hottefylje
Kidde (die) kêde (de); flearbloeisel (it)
Kiddebäie (ju) flearbei (de)
Kiddeboom (der) flear (de)
kiddelje kidelje
Kiddetee (die) fleartee (de)
kiekje (hie kieket, kiekt – kiekede, keek – kieked) kypje, loaitsje;
Kiel (die) sjoen)
kielje kyl, kile (de)
kíeman! wurdt der roppen by’t kealleboarnen
Kien (dät) kylje
kien(j)e (hie kint – kiende – kiend) sprút, kjim (de)
Kiensel (dät) kjimje, útsprute
kíere, (U) käire keare, krieme
kíesje (z) 1 kiezzich sjen; digerje
kíesje (z) 2 knappe fan ‘e naden (fan nauwe klean)
kieuwje (hie kift – keeuw – kieuwen) kibje, tsiere, kreauwe
Kiewiet (die) ljip (ds)
kinsk kjimplant (de)
kippe bernsk
Kipse (ju) wippe, kippe, kantelje
Kiste (ju) pet (de)
Kit (dät) kiste (de)
kitje (= kitte, s.d.) stopferve, kit, lym (de)
Kitjeboom (= Kiddeboom, s.d.) flear (de)
Kitjen (dät) (= Píeson, s.d.) finzenis (de), tichthûs (it)
Kitse (ju) katsje (it)
kitte lime, kitte
Kittegaid (ju) feardigens, rêdsumens (de)
kittich fluch, rêdsum, hânsum
kjo (hie kräit – kräide – kräid) kraaie
kjoope (hie kjupt – kroop – kreepen) krûpe (- kroep – krûpt)
Kjuus (dät) krús (it)
Kjuusbäie (ju) krúsbei (de)
Kjuusdanne (ju) spjirre (de)
Kjuusdreeger (die) krúsdrager (de)
Kjuusfoone (ju) krúsflage (de)
Kjuusgloowe (die) krúsleauwe (it)
Kjuusgong (die) krúsgong (de)
Kjuusholt (dät) krúshout (it, f. spinwiele)
kjuusigje krusigje
kjuusje kruse
kjuuswiese (z) krúslings, krúsweis
Klääpel (die), (S) Kleepel bingel (f. klok); klopper (de)
kläärje (op)klearje; suverje
Klaaster (dät) kleaster (it)
klaasterelk kleasterlik
Klaasterknächt (die) kleasterfeint (de)
Klaasterskoule (ju) kleasterskoalle (de)
Kladde (ju, bot.) grutte kladde (de)
Kläie (ju) simmels (de, pl.)
Kläm (dät) hichte fan ien turfstek (mjitte by ‘t turfgraven)
klämme klamme, klammerje
Klämme (ju) klam, klim, stap (de)
klammerje klam(mer)je
Klant (die) seupelder, priuwer (de)
Kläp (dät), pl. Kleepe nij oanmakke feanstripe (100 M. lang) foar de boekweitbou
Klaphingst (die) âld guds (de)
klappe klappe, flappe; útkomme, strike
kläppe Angelus liede
Klapper (die) lûk yn ‘e muorre efter de kij
klapperje klapperje
Klasse (ju) klas(se) (de)
Klatpapíer (dät) floeipapier (it)
klatskje kletse
Klatte (ju), (S) Klitse slodske (it), klitse (de)
klatterch rûch en ûnfersoarge (f. hier,
klatterje rattelje (f. wein); kladderje
klauerje kladderje, klatterje
kleeme (hie klämt – kloamde – kloamd) mei Liem bouwe, klieme
Kleemelse (ju) liem mei strie foar frisselmuorren
kleen fyn, klien
kleenlúud lytsman
Kleenste, int ~ uutoarbaidje yn ‘t fynste, lytste útwurkje
Kleeuw (ju) kleau (de)
kleeuwe kleauwe, spjalte
Kleeuwer (die) klaver (de)
Kleeuwerblääd (dät) klaverblêd (it)
klíerje rinkelje, rinkinkje, kletterje
Klíester (die) stisel (de), plakguod (it)
klíesterje plakke, lymje
Klieuw (dät, bot.) ripeltocht (it)
klieuwe (hie klift – kleeuw – klieuwen) kliuwe (- kleau – kleaun), kladderje
klieuwerje kliuwe, klatterje
klieuwje kleve, kleevje, klibje
klieuwsk kliemsk, klibberich
Klif (dät) trepke yn beamwâltrochgongen om it fee te kearen
Kliksken (dät) stikje, bytsje (it)
klimatisk klimatysk
klimperje tyngelje, rammelje
klinge ( – kloang – kloangen) klinke (- klonk – klonken)
klingelje skilje; tyngelje
Klingelpüüt (die) tsjerkepong (de)
Klinke (ju) klink (de, f. doar)
Klinker (die) klinkert (de)
Klinkpot (die) izerne pot mei trije poaten
klinsterje rammelje
Klippe (ju) rige tûkebosken om de stream fan ‘t wetter te brekken
Kljoun (dät) kleaune (de)
Kloage (ju, R) klacht(e); eask (de)
Kloageroup (die) kleirop (de)
kloagje (R) kleie (hy klaget – klage – klage)
Kloai (ju, R) klaai (de)
Kloaigrúunde (ju) klaaigrûn (de)
Kloang (die) klank (de), lûd (it)
Kloanggat (dät) galmgat (it)
Klöär (die) (s. ferskjoote) kleur (de, fan gesicht)
Klokke (ju) klok (de
Klokkebloume (ju) akkelei (de)
klokker ferstanniger
Kloktouden (die) klokketoer (de)
klom klam, damp
Klom (die) (gong)hout (it)
Klood (dät), pl. Kloode jûpe, jurk (de)
Kloodengstuk (dät) stik klean (it)
Klooderdracht) (ju) dracht (de)
Kloodere (pl.) klean (pl.), klaaiing (de)
Klooderskap (dät) kleankast (de)
kloodje (hie kloodet, klat – kloodede, klatte – klooded, klat klaaie
kloor 1 klear, ree
kloor 2 helder, klear
kloor wäide klear komme
kloor; sik ~ weese eat klear ynsjen
Klooranne (ju) (= Kladde, s.d.) grutte kladde (de) – Arctium lappa
Kloorhaid (ju) klearrichheit (de)
kloorje, sik ~ mäd jin rêde mei &hellip.; jin ynlitte mei &hellip.
kloorlääse dúdlik meitsje
kloorstaale dúdlik meitsje
Kloowe (die), (U) Kljoo blok (it), klosse
klopje klopje
klopje; sik ~ fjochtsje
Kloppe (die) moker (de)
Klopperäi (ju) fjochterij (de)
Klos (die) klosse (de)
klouk wiis, ferstannich; skrander
kloutje kloetsje
Kloutstok (die) kloet (de)
kluftich kluftich, kluchtich
Klukhanne (ju) briedhin, klok (de)
kluksk brodsk
Klump (die) knoarre, klute (de)
Klunder (die) klonte (dee, yn molke)
Klundermolk (ju) strjemde molke (de)
klüngelje klongelje, loaikje
Kluntje (ju) (sûker)klûntsje (it)
kluukje klokje (f. briedhin)
Klúusner (die, z) kluzener (de)
Klüüte (= Kluute, s.d.) ierdklute (de)
Kluute (ju) ierdklute (de)
klüütje eat op in heap smite
Kluutkene (ju) daaiklute (de)
knaapje knarse, knisterje, knappe
Knaaster (die), oolde ~ âldman (de)
knaasterje knarse (mei de tosken)
Knächt (die) feint (de)
Knäddouk (das), (S) Knipdouk omslachdoek; das, sjaal
knäie knibbelje
Knalbusse (ju) (klap)bos (de)
Knalbusseholt (dät) flearhout (it)
knalje p(l)offe, paffe
knap krap; krapoan
Knaphaid (ju) krapte (de)
Knapheede (ju, bot.) stikelbrem (de)
Knäppel (die) 1 kneppel, preuvel (de)
Knäppel (die) 2 sile (de)
knappelje kreakje, kriezje (f. weintsjil)
knapperje 1 gnabbelje, gnau(wel)je; gnabje, gnauwe
knapperje 2 knarse
Knät (die), (US) Knöt knoop, knotte (de, b.g. f. tou)
knätte, (US) knötte knope, knoopje, knotsje (b.g. f. tou)
knätterje knetterje, knetsje
kneed(j)e (hie knät – knatte – kneeden) knetsje, knipe, klieme
Kneewel (die) boei (de)
Kníe (die) knibbelfoarmige balke yn stjûne f. boat
Kníebel (die) knibbel (de)
Kníebelhom (die) knibbelholte; hou(we), wulfsein (de)
Kníep (die) kneep (de); lyfke (it)
kniepe (hie knipt – kneep – kniepen) knipe (- kniep – knypt)
Knieptonge (ju) knyptange (de)
knikke knikke, knieze; teare
Knikker (die) knikkert (de)
knikkerje knikke, knik(kerts)je
Knip (dät) (= Bíend, s.d.) jernmjitte (de, f. 8 haspelslaggen)
knipje (mei de fingers) knippe
Knippe (ju) beurs, knip (de)
Knippers (= Knapheede, s.d.) stikelbrem (de)
knipsk te nau (f. klean); benypt, kniperich
knitterje fûl knetterje, knitterje (f. tonger)
Knittersleek (die) fûle tongerslach (de, fan tichteby)
Knoaspe (ju) knop (de, f. plant)
knooie bealgje, bodzje
Knooier (die) bodder, bealger (de)
Knooke (die) bonke (de)
Knoop (die) knoop (de, f. klean)
Knoopgat (dät) knoopsgat (it)
knoopje knope, knoopje (f. klean)
Knoopnäddele (ju) spjeld(e) (de)
Knouel (die knokkel (de)
Knubbe (ju) hurde bûde (de); stôk
knuchje, (S) knöchje kroanje, stinne
knulje fer-, teknûk(el)je
Knulle (ju) raap, knol (de)
Knurre (die) hurde bûde (de)
knüsselje (z) nifelje, knuzelje
knúu(lääst) lêsten, (h)okkerdeis, koarts, koartby
Knúuflok (dät) knyflok (it)
Koafje (ju) kofje (de)
Koafjebrood (dät) broadtsje (it)
Koai (die, R) kaai (de)
Koaieknooke (die) skouderbonke (de)
Koaienge (ju, R) kade, kaai (de)
Koaigat (dät) kaaisgat, slot(s)gat (it)
koakelje keakelje
Köäkendoore (ju) kokensdoar (de)
Köäkene (ju) koken (de)
Köäkeneend (die) foarein (de, f. pleats)
Köäkske (ju) kokenfaam (de)
koal (R) keal
koalfreete kealfrette
Koalkop (die) kealkop; keale holle (de)
Köär (ju) kar (de)
Köärbulle (die) stamboeksbolle (de)
Koarder (die) (kar)rider; kroader (de)
Koare (ju) karre; kroade (de)
köäre 1 karre, keure
köäre 2 kieze (- keas – keazen), foar kar nimme, karre
Koareful (dät) karfol; kroadfol (it)
Koarel (dät) 1 kerl, koarel (de)
Koarel (dät) 2 not, graan (it)
Koarel tousmiete hinnefuorje
Köärenge (ju) karring, keuring (de)
koarje kar(k)je; kroadzje
Koark (die) koark (de)
Koarkeluuker (die) koarketrekker, koarkeskroef (de)
Koarste (ju) koarste (de)
Koarte (ju) kaart (de)
Koaster (díe) skoalmaster; koster (de)
Köätel (die) keutel; stront (de)
köätelje skite
Koater (die) boarre (de)
Koatsebal (die keatsebal (de)
Kodderhoone (die) koarhoanne (de)
koierje, köierje kuierje; dangelje
Koierskup (ju) kuier (de)
Koiert, Köi(er)t (die) kowedriuwer (de)
Köike (dút) kokeal (it)
köil(ich) koel, fris
köile, koile (= keele, s.d.) kuolje
köin dryst, manmoedich
ko’jie = konnen jie
Kok (die) kok (de)
koksk jangattich, potsjegnuverich
Kolk (die) kolk, poel, wiel (de)
Kolswien dät) boaiemplanke (de, yn “Mutte”)
Kolwe (die) kolf, kôle (de)
kommandíerje, (U) komdäirje kommandearje
Komp (die) kamp (de, stik lân)
Kondüütsje (ju) betingst (it), kondysje (de)
Konkel = Woaterkinkes, s.d. giele plomp (de)
konne (iek, hie kon, du koast, wie konnen(e) – kuud(e) – kuud) kinne (- koe – kinnen)
Konneel (die) (pyp)kaniel (it)
konsedíerje jaan, taskikke
Kontrast (die) tsjinkanting (de)
Koodiegel (die) stikelbaarch, ychel(baarch) (de)
Kool (die) koal (de)
koold kâld
Koole (ju) koal (de, branje)
Koolich (dät), (U) Kool(i)f, pl. Koolgere, Koolwere keal (it), pl. Keallen
koolje ûnsin prate
Koolk (die,Uu) kalk (de)
Koolmeeske (ju) blokfink (de)
Koolsäid (dät) koalsie(d) (it)
Koomer(e) (ju) (lytse) keamer, romte (de)
köönichelk keninklik
Kööniek (die) kening (de)
Köönigin (ju) keninginue (de)
Koop (die) keap (de)
Koopenskup (dät) keapmanskip, keappenskip (de)
Kooper (dät) koper (it)
Kööper (die) keaper (de)
Kooperrood (dät) koperbloeisel (it)
koopje keapje (- koft – kocht – koft – kocht)
Koopljuude (pl.) keaplju (pl.)
Koopmon (die) keapman (de)
Koor (dät) koar (it)
Koote (ju) keat (de, f. hynder)
Koowe (ju) kou(we); skieppeskuorre (de)
Kop (die) holle; kop (de)
Kopful, ‘n ~ Koafje in kopfol kofje
Kopheerer (die) koptillefoan (de)
kopje kopje; topje; de holle ôfslaan
Koppel (die) keppel, kloft
koppelje keppelje
Koppíene (ju) pine yn ‘e holle (de)
kopskädje (= skäddekopje, s.d.) skodholje, -kopje
kopsterbolje kopketomnelje
Kordel (ju) toutsje (it)
Körper (die) lichem, liif (it), lea (de)
Korrel (dät) fizier (f. gewear) (it)
Korswille (ju) gekheit, koartswyl (de)
Kossenge (ju) (ûn)kosten (pl.)
Kost (ju) kost (de), iten (it)
kostboar kostber
Kosten (pl.) kosten (pl.)
Kostgunger (die) kostgonger (de)
kostje kostje
Kouke (die), (U) Kúuke koeke (de)
Koum (die), pl. Koume kaam (de), pl. kam(m)en
ko’wie = konnen wie
Kraabe (die) (tún)klauwe(r) (de)
kraabje klauwe; krevelje
Krääf, Krääb (ju), (S) Kräbbe krêbbe (de)
Kräämerwinkel (die) winkeltsje (it)
Kraans (die) krânse (de)
Kraansbäie (ju) (= Moaiboom, s.d.) koetsebeibeam (de)
Kraansfuugel, dubbelde ~ (die) dûbelde klyster (de)
Kraansfuugel, litje ~ (= Wienfuugel, s.d.) (die) noarmantsje (it) – Turdus mus.
Kraansfuugel, swotte ~ (die) swarte klyster (de)
Krääps (die) kreeft (de)
kraawje (= kraabje, s.d.) klauwe; krevelje
Krabbe (ju) krab(be) (de)
Kraft (ju) krêft (de)
Kraftfoartjuuch (dät) aute (de)
kräftich krêftich
Kraite (ju) laadsket op heawein; (draach)berje (de)
Kralle (ju) kraal (de)
kranselje wanje
krasje (s)krasse; wolkjimme
Krasse (ju) wolkaarder (de)
krauelje kriele, wrimelje
Kreepel (die) kre(u)pel (de)
kreepelje tjirmje, kwine
kreepich, (US) kreepel kre(u)pel(ich), kwels, mank
krewäl moedich, krigel
kribbich kribbich, spuonsk
kríe(t)skje kriizje, krite
Kríech (die) oarloch, kriich (de)
Kríechsäkse (ju) oarlochsbile (de)
Kríechsgefangene (die, ju) kriichsfinzene (de)
Kríechsräid (die) kriichsried (de)
Kríechsskip (dät) oarlochsskip (it)
kriege (hie kricht – kreech – kriegen) krije (hy kriget, krijt -krige – krige(n)); dwaan
Kríeger (die) strider, kriichsman (de)
kríegerisk oarlochssuchtich; kriichshaftich
kriete krite, grine
Kríete (ju) kryt (it)
krimpe (- kromp – krompen) krimpe, gearskronfelje
Kring (die) (k)ring, rûnte (de)
kringrúund sirkelrûn
Krist (die) kristen (de)
kristelk kristlik
Kristendum (dät) kristendom (it)
Kristenfoulk (dät) kristenfolk (it)
Kristengloowe (die) kristenleauwe (it)
Kristenhaid (ju) de kristlike wrâld
kristenje dope
Kristkind (dät) Kristusbern (it)
Kristköönik (die) Kristuskening (de)
Kristmisse (ju) krystmis (de)
Kristus Kristus
Kritiker (die) kritikus (de)
kritisk kritysk
Krjoole (ju) (= Karjool, s.d.) s(j)eas (de)
Kroage (die, R) kraach, krage (de)
Kröäk (die, R) krapte (de)
kroakje (R) kreakje
Kroakstoul (die) earm-, briedstoel (de)
Kroam (die, R) 2 boel, bringst, brol (de)
Kroam die, (R) 1 kream (de)
Kroamer (die) kreamer, winkelman (de)
Kroamfrau (ju) kreamfrou (de)
kroamje skarrelje; mei immen goed oer de wei kinne
Kroane (die) (wetter)kraan (de)
kroank siik
kroanke krinke (- kronk – kronken), misledigje
kroankelje t(s)jirmje, kwine, gammelje
Kroankhaid (ju) sykt(m)e, sjochtme (de)
Kroater (die) krater (de)
kröie kruie (f. mûne) .
Kröihaspel (ju) kruirêd (it)
Krom (ju) kramp (de)
kromje krommelje, krûmelje
Krommel (die) krom(mel), krûm(el) (de)
krömmelje krommelje, krûmelje
Krompe (ju) kram, heak (de)
Krop (die) 1 krop (it); beamkrûn (de)
Krop (die) 2 strykboerd (it, oan ploege)
kros slim, bar
Krouch (die), (U) Kruuch herberge, kroech (de)
Kroume (ju) (= Krommel, s.d.) krom(mel), krûm(el) (de)
Krounbäie (ju) reade blebberbei (de)
Kroune (ju) kroan(e); jernhaspel; krâns (de)
krounje (be)kroanje
Krous dät), (RU) Kruus (bier)mok (de)
Krukke (ju) tôl (de, oan seine)
krulje krolje
Krulle (ju) krol, krolder (de)
Krúud (dät), pl. Krüüdere krûd; leaf, lof; sjitkrûd (it)
Krüüderäi (ju) krûderij (de)
krüüdich krûd(er)ich; dryst
Kruuke (ju) kruk (de)
kruum krom, krûm
kruumbeegje krûmbûge
kruumbeenich krûm-, tsjalskonkich
Kruumenge (ju) kromte, bocht (de)
Kruumholt (dät) wrang(e) (de, yn skip)
Kruupboone (ju) (grien) beantsje (it), tusearte (de)
krúus gau rekke, kidelhoarnich; kroes, krol(lich)
Krüüs (= Kjuus, s.d.) krús (it)
Krúus (ju) krol, lok(ke), tûfe (de)
krúuselje (z) kroezje, krolje litte
Krüüselwíerk (dät) foarslachter (de, f. wein)
Krúuseme (ju) ronfels (pl.)
Krúuseminte (ju) pipermunt (de)
Krüüser (die ) kruser (de)
krúusleeken fronsele
Kuffert (die) Koffer (de)
kultivíerje kultivearje
Kultuursproake (ju) kultuertaal (de)
Kum (die) skaal, skeale; kom, kûm (de); lok (it)
Kummel (die) kummel (de)
Kummer (die) (be)komner(nis), soarch (de)
kummerje, sik ~ jin bekommerje, bekroadzje
Kunde (ju) tynge (de), berjocht (it); kennis(se), kunde (de)
Kunde slo op bekend terrein komme
Kunde; in de ~ kriege wer(om)kenne
kundich kundich; bekend mei
Kunst (ju) keunst; kundigens (de)
Kunstdunger (die) keunstdong (de)
kunstelk keunstmjittich; keunstich
Kunsten (pl.) keunsten, oanslaggen (pl.)
kunstful keunstich
Kunstler (die) keunstner (de)
Kunstoapel (S) (= Gäärsspringer, s.d.) sprinkhoanne (de)
Kunte (ju) kont (de)
kurje koere
kurkje, (S) körkje krôkje, oprispje
Kurrel (die katrol, skiif (de)
kurrelje rôlje, rûgelje
küsje tútsje
Kuste (ju) kust, igge, wâl (de)
Kustenstríek (die) kuststreek (de)
Kúu (ju, pl. Bäiste) ko (de), pl. kij
kúudelk (= knúu, s.d.) lêsten, (h)okkerdeis, koarts, koartby
Kúufäi (dät) kofee (it)
Kúuflaask (dät) ko(we)fleis (it)
Kúufuugel (die) giele bouman (de)
Kúugel (ju) kûgel (de)
Kúukätte (ju) hoarnkeatling (it)
Kuukuuk (die) koekoek, koekút (de)
Kuukuuksbloume (ju) kaaiblom (de)
Küül (dät) kûle, kúl (de, f. net)
Kuule (ju) kûle, dobbe (de)
kúume (hie kumt – koom, keem – keemen) komme (- kaam – kommen)
Kuuper (die) kûper (de
kuuperje kûpje
Kúurich (die), (U) Kouerch koer (de)
kúuríerje better meitsje
küürje mikke, roaie
küüroogje knypeagje; doele op
Kúurs (die) koerts (de)
Kúuse (ju, z) houtene bal (de, foar ‘t “Kallen”)
kúuseslo (= kalle, s.d.) soarte f. tipeljen (bernespul)
Kúustaal (die) bûthús (it)
Kúustäit (die) kowesturt de)
kuut koart; stikken
Küüt (dät) kût (it)
kuutan koart(ôf), brimstich, stûf
kuutbreeke stikken brekke
kuutebuutje rûlebûtsje, roalje en bûts(j)e
Kuutewällen koarte weagen
kuuthaue fynslaan
kuutje (fer-, be-, yn-)koart(sj)e
kuutommich, kuutommed koartamich
kuuts (U) (= knúu, s.d.) lêsten, (h)okkerdeis, koarts, koartby
kuutsichtich koartsichtich; steksjoch
Kuutske (ju) koets (de), rydtúch (it)
Kuutsker (die) fuorman (de)
kuutuum koartsein
kuutwrieuwe fyn-, tewriuwe
Kúuweede (ju) weiderij (de); finlân (it)
kwäädelje jeuzelje, eamelje
kwaakje kweakje , kwêkje
kwääle narje, pleagje, gnjidzje
kwakkelje omheukerje, omgammelje
Kwaksoolwer (die) kwak-, lapsalver (de)
Kwalster (die) rachel, kwalster (de)
kwalsterje rachelje
kwantwiese sabeare, kwânskwiis
kwästich, tou ~ tefolle, oermânsk
kwätsje knieze, knoeie
Kwatsk (die) ûnsin (de)
Kwattíer (dät) kertier, ûnderdak (it)
kweede (hie kwäd – du kwíest, hie kwad, kwíed, wie kwíeden(e) – kweeden) sizze (hy seit – sei – sein)
Kwíedam (die) biisfeint (de)
Kwíeke (ju, bot.) fiter (de)
Kwiele (ju) flibe (de)
kwielje flybje
kwien(j)e t(s)jirmje, kwine
Kwiene (die) tjirmer (de, bist)
kwiet kwyt; lyk, kamp
kwik kwyk, kwik(ker)
kwinkoogje knypeagje
Kwinte (ju) fioelsnare (de)
Kwoal (ju) pleach, kwel(le), t(r)amtaasje (de)
kwood kwea, tsjoed; ûnfreonlik
laachje laitsje
Laadere (ju) 1 (US) Laddere ljedder (de)
Laadere (ju) 2, (US) Laddere sydberje, sydleider (de)
laanger langer
lääse (z) 1 (hie lait – líech – lain) lizze (hy leit – lei – lein)
lääse (z) 2 (hie lait – laide – laid, imp. lai) (del)lizze
Lääse (z) 3 (ju) tersk (de), laach
lääse gunge lizzen gean
Lääsekant (dät, z) ledekant (it)
lääst lêst
lääst 1 lêst
lääst 2 lêsten(deis)
lääste Fjoodendeel lêste kertier
Läästtoonst (die) lêste tsjerketsjinst (de)
lääwerje leverje
Läbbe (ju) lêb(e) (de)
läbberch gatterich (f. tsiis)
lächerelk om te laitsjen, bespotlik
Lachs (die) salm (de)
laf laf, flau
Lai (die), (R) Loai wjerljocht (de)
läich leech, plat
Läichlound (dät) leechlân (it)
läichsaksisk Leechsaksysk, Nedersaksysk
Läichte (ju) lichte, delte (de)
Läid dät), pl. Läidere liet (it), pl. lieten
läide (dät lät – lätte – lät) liede (it liedt, let – lette – let)
Läidebouk (dät) lieteboek (it)
laidich slûchslim, glûpsk
laie wjerljochtsje
Laie (ju) laai (it)
laierje, (S) läierje opdroanje; sangerje
läip slim, min; tige, bare
Läipegaid (ju) ferkeardens, ferkeardichheit (de)
Läipes (dät) kwea (it)
läipsten Fal yn it slimste gefal
Lairee (die) glydbaan foar moalsekken yn ‘e mûne
Läiseel (dät) leie (de)
Läist (die) least (de)
Läiste (ju), (U) Líeste list, râne (de)
läite (hie lät – líet – lät) litte (- liet – litten)
Läiwelke, Läiwerke (ju), (S) Leeuwke ljurk (de
lak ôfmêde, wurch
Läk (die) lek (it); skimp, hún (de)
läkke lekke
Läkse (ju) leske (it)
lälk lilk
Lampe (ju) lampe (de)
Lämt (dät) limmet, lims (it)
länkich bûgsum, linich
länkje bestjoere, rjochtsje, liede
Läns (die) lins (de, foar weintsjil)
Lanse (ju) lâns, pyk (de)
länsje, (U) lünskje omloaikje (fan bisten)
lapje 1 slaan, meppe
lapje 2 bylaapje, fersette
Lappe (die) lape (de)
läskje, (S) löskje dwêst(gj)e
Last (ju) lêst (de, it)
Läst (ju) nôtmjitte (de)
Lastdíert (dät) lêstdier (it)
läste (U) (= lustje, s.d.) meie, lêste
Laster (dät) sûnde, ûndeugd (de)
lästerje rabje, lasterje
lastich lêstich
Latien (dät) latyn(sk) (it)
latje latsje, latten spikerje
Lätse (ju), (S) (die) ~ leppel (de)
lätte be-, ferlette
Latte (ju) latte (de)
Lättere (ju) letter, stêf (de)
Lattuchte (ju) (= Skienfät, s.d.) skynfet (it) , flearmûs (de)
lavíerje lavearje
leebendich (= lieuwendich, s.d.) libben
Leed (dät) leed (it)
Leedbeend (dät) lie(d)bân (de)
leede 1 (hie lat – latte – lat) liede (hy liedt, laat – laatte – laat)
leede 2 (hie laat – latte – leeden) lade, loegje
Leedenge, Leedenje (ju) lading, fracht (de)
Leeder (dät) lear (it)
Leedesteede (ju) laadplak it)
leedich liddich, frij; iepen, los; leech (net fol); net troud
leedichgunge liddichrinne
Leeger (dät) leger, bêd; kamp; magazyn (it)
leegerje legerje, kampearje; lizze (f. foarrieden); opslaan
Leeken (dät) lekken (it)
Leem (die) liem (it)
leende (hie leent – leende, loante – leend, loant) liene
Leende (ju) koarte ribben (pl.)
Leerder (die) learmaster; ûnderwizer (de)
leere leare
Leere (ju) leare (de)
Leesder (die) ferlosser (de)
leese (z) 1 (hie lääst – luus – leesen) lêze (- lies – lêzen)
leese (z) 2 (- leesde – leesd, leesen (z) (= lööse, s.d.) losmeitsje; oplosse
Leesebouk (dät) lêsboek (it)
leet let
leeter letter, neitiid
Leeuwe (die) 2 (= Lööwe 2, s.d.) liuw (de)
leeuwe 1 leauwe
leeuwhaft te leauwen
licht licht; maklik; sachts; los(sinnich)
lichte lichtsje, heevje
Lichtegaid (ju) lichtens; maklikens (de)
lichtleeuwend goedleauwich
lichtsinnich los(sinnich), licht, wif
Lid (dät) , pl. Líede lid (it), pl. leden
liede (hie lit – leed – lieden) lije (- litte – lit)
liede; jädden ~ múuge graach lije meie
Líedebreeken (dät) leabrekken (it)
Lieden (dät) lijen (it), kwaal (de)
Liedenskälk (die) lijensbeker (de)
liederelk liderlik, goar
líefelk lichaamlik, liiflik
Liek (dät) 1 lyk (it, seametou oan seil)
liek 2 sljocht, lyk
liek 3 rjocht(út)
liek 4 (= stail, s.d.) steil
liekap stounde rjochtop stean
liekdeel rjocht omleech
Lieke (ju) lyk (it)
Liekenferbaadeneräi (ju) lykferbarning de)
Liekentoach (die) lykstaasje (de)
liekje 1 sljochtsje
liekje 2 lykje
liekloope lykoprinne
Liekstikke (die) liniaal, liker, rij (de)
liekuut rjochtút
Liem (die) lym (it)
Lien (dät) lyn (de), flaaks (it)
Liene (ju) line (de), tou (it)
Líene (ju) lining, leuning (de)
líenje lynje, leune
Lienje (ju) 1 lyn; lynje (de)
lienje 2 in skip yn ‘e line lûke
Lienpaad (dät) trekwei (de)
Liensäid (dät) lynsie(d) (it)
liepje lypje, lipe
Lieuw (dät) liif (it)
Lieuwend (dät) libben (it); liif, lichum (it)
lieuwendich libben
Lieuwendsmiddel (pl.) libbensmiddels (pl.), iten (it)
Lieuwendstied, bie ~ by ‘t libben
Lieuwendswíerk (dät) libbenswurk (it)
Lieuwendswondel (die) libbenswannel (de)
Lieuwer (ju) lever (de)
Lieuwerwust (ju) leverwoarst (de)
Lieuweudsstand (die) libbensstandert (de)
lieuwje libje
Lieuwseer (dät) pine yn ‘t liif (de)
likje slikje
Liktouden (die) lykdoarne (de)
Limpe (ju) mûklist (de)
Lindeboom (die) linebeam (de)
links lofts, links
Linnen (dät) linnen (it)
Linnengöitjen (dät) linnenguod (it)
linnens linnens
Lint (dät) lint (it)
Lippe (ju) lippe (de)
lisperje lispje, reauntsje
List (ju) list, kneep (de)
Liste (ju) list, steat (de)
Litje (die, ju) lytse, strobbe (de), lytsbern (it)
litje, in ‘t ~ yn ‘t lyts
litjen, bie ~ stadichoan, njonkelytsen
litjer lytser
litst lytst
littek / litjer / litst lyts / lytser / lytst
littek:do litje Moanskene
littek:’n litjen Mon, (die) litje Mon,
littek:’n littek, litjet Bäiden, dät litje Bäiden,
littek:’ne litje Kúu, (ju) litje Kúu,
ljauer leaver
ljauer leaver
ljo hääbe leafhawwe
ljoacht (R) ljocht, klear
Ljoachtegaid (ju) klearens, ljochtens (de)
ljoachterlöächen yn ljochte lôge
ljoachthíerich ljochthierrich
Ljoachtmisse (ju) ljochtmis (de)
ljoachtwäide ljochtwurde
ljoo leaf
ljooge (hie ljucht – looch – lain) lige (- liigde – liigd); leagenje
Ljoohääber (die) leafhamer, leaver; frijer de)
Ljoowe (ju), Ljoote leafde (de)
ljou(woarm) lij (b.g. f. wetter, molke)
ljuchte ljochtsje
Ljuchter(ke) (die) bleaker, ljochter (de)
Ljuchttouden (die) ljocht-, fjoertoer (de)
Ljuude (pl.) lju (pl.)
Lo(u)ndsmon (die) lânsman (de)
Loade (ju, R) laad (it)
Loage (ju, R) 1 laach (de)
Loage (ju, R) 2 lizzing; tastân (de)
Löägen(s)e (ju) leagen de)
Löägener (die) liger (de)
löägenje leagenje, ligen hitte
löägensk ligerich
loai loai, mudzich
Loaiegaid (ju) loaiens (de)
loaierje loaikje, loaiterje
Loailäkkerlound (dät) loailekkerlân (it)
Loaiwams (die) loaiwammes, loaikert de)
loaiwamsje (z) loaikje
Loaiwoain (die) stange op boat, dêr’t de skoat mei in ring oer rint
loang(e) / laanger lang / langer
Loangbeenmääge (ju) langskonkmich (de)
Loangboot (dät) wytsingboat (it)
Loangengroad (die) lingtegraad (de)
loangje (oan)langje, -rikke
loangjíerich langjierrich
loangmöidich langmoedich
loangs lâns
loangsk langwerpich
loangsloope an …. by …. lânsrinne
loangsoam stadich, langsum
Loangte (ju, R) langte, lingte (de)
loangträiderch langtriedderich
loangwielich lang(duorjend)
Loangwoain (die) langhout (it)
Lof (dät) lof (it)
lokje lokje
lom lam
Lomhaid (ju) ferlamming (de)
loo(g)je loaie, touwe
Lood (dät) lead (it)
loodje soldearje
Loof (die), (R) Loouw, (S) Looch leaf, blêd (it)
Looge (ju) eek, iik (de)
Look (dät) (bieze)lok, -lak (it)
loom sleau, slûch
Loon (die) lean (it)
loonje leanje; beleanje
Loop (die) rin, gong (de)
Loopboan (ju) baan; libbensrin (de)
loope (hie lapt – ron – ronnen) rinne (- rûn – rûn)
Lööper (die) loper(baarch) (de)
loos 1 los; lossinnich
loos 2 leech (net fol)
loosbreeke losbrekke
lööse (z) losmeitsje; oplosse
loosgunge derop losgean
looskätje fan ‘t keatling losmeitsje
loosläite loslitte; frijlitte
loosloope leechrinne (f. fet)
loosmoakje leegje; losmeitsje
loosriede fuortride
loosskäppe leechskeppe
loosspränge losspringe litte
loosstappe fuortstappe
looswäide kwytwurde, -reitsje
lootje lotsje
löötje (= loodje, s.d.) soldearje
Lööwe (die) 2 liuw (de)
Lööwe (ju) 1 luif (de)
loowje loovje, priizgje
losje losse, losje
Losselsteede (ju) losplak (it), oerslach (de)
Lot (dät), pl. Loote lot (it)
Louch (dät) tsjerkedoarp (it)
Loum (dät), pl. Loumere laam (it), pl. lammen
Lound dät), pl. Lounde(re) lân (it), pl. lannen
Lounddeel (die) stik lân (yn see)
Loundengssteech (die) steger (de)
Lounderäien (pl.) lannen, stikken lân (pl.)
Loundfoulk (dät) lânfolk (it)
loundíen it lân yn
loundje lânje; bedarje, belânje
Loundkoop (die) oankeap fan lân
Loundpleeger (die) lânfâd (de)
Loundsträite (ju) strjitwei (de)
Loundstríek (die) lansdouwe (de), gea (it)
loundwirtskaftelk lânboukundich
Lountjer (pl.) lânslju (pl.)
Loute (ju) ûnepook, loete (de)
Lubbe (ju) tsjokke brij (de)
lubberch tsjokfloeiber, lobberich
Lucht (dät) 2 ljocht (it)
Lucht (ju) 1 (= Luft, s.d. ) loft; lucht, wyn (de)
luchtje (= ljuchte, s.d.) ljochtsje
Luchtskien (die) ljochtskynsel it)
luchtskjou bang foar ‘t ljocht, ljochtskou
Luchtstroal (die) ljochtstriele (de)
ludderje loaiterje, omhingje
Luft (ju) loft; lucht, wyn (de)
Luftdruk (die) luchtdruk (de)
Luftfoartjuuch (dät) fleanmasine (de)
luftje luchtsje, wierje
Luftloage (ju) luchtlaach (de)
luftticht (wyn)ticht
Lummel (die) lummel, bongel (de)
Lump (die) minne hont (de)
lumpen lompen, ûnbehouwen
Lunge (ou) longe (de)
lungerje omstippe, omhingje
Lunkebeen (die) immen dy’t krukt
Lunkoor (die) liepert, glûpert (de)
Lunte (ju) lonte (de)
Lurk (die) mûklist (de)
Lust (ju) sin (it), smucht (de)
Lusterer (die) harker (de)
lusterje harkje
lustich fleurich, lustich
lustje meie, lêste
luttersk Luthersk
Lüüchpüüt (die) liichbeest (it)
lúud lûd
lúude (dät lut – lutte – lut) lûdzje, klinke
luuke (hie lukt – look – leeken) lûke (- loek – lutsen) tsjen (hy tsjucht – teach – tein)
luukstäited dimmen
luukstäitje glûpsturtsje
luukwoarm lij (b.g. f. wetter, molke)
Luune (ju) lúm, lune (de), sin (it)
Lüünek (die), (S) Lüünich mosk (de)
luunsk sinnich, wrantelich
Lúur (ju) loer (de)
Lúure (ju) ruft (it)
Lúurenhouden (dät) midwinterhoarn (de)
lúurje loere, luorkje, gnuve
Lúurongel (die) ien dy’t de boel troch ‘t gat sjocht
Lúus (ju) lûs (de)
Lúutenäi (ju) litany (de)
luuter suver, lotter
m(i)auje miaukje
Määd (dät), pl. Meede swee (it)
Määge (ju) neef, langpoat (de)
Maak (dät) 1 march (it)
Maak (die) 2 mark (de, jild)
määkelje lekskoaie
maal gek, healwiis, nuver, mâl
Maale (die) gek, healwize (de)
Maalmäälne (ju) draaimûne, malmûne (de)
Määlne (ju) mûne (de)
määlnje mealle
Määlnroue (ju) mûnewjuk, -roede (de)
Määme (ju) , pl. Määme mem (de), pl. memmen (oansprekfoarm)
Määmesproake (ju) memmetaal (de)
Määre (ju) merje (de)
Määrk (dät) 2 mark, merk (it)
Määrk (ju) 1 lân(besit) (it)
määrke fernimme; merke (-murk – murken)
Määrked (dät), (S) Míerked merk (de)
Määrkedgewöil (dät) drokte op ‘e merk
Määrkedsdai (die) merkdei (de)
Määrkedsplats (die) plak dêr’t de merk houden wurdt
Määrkrmoal (dät) merkteken (it)
määrkwöidich opmerklik
määrlich, (S) mäddelk fan ‘e moarn
maast meast
maastbjoodend meastbiedend
maaste (fet)meste
Maaste (ju) fetmesten (it)
maaste, ap ~ meast(entiids)
maaste, die ~ Mon eltsenien
maastendeels fierhinne, al meast
Maat, oppe ~ kúume oer’t mad komme
Macht (ju) macht (de)
machtich machtich
machtloos machteleas
mäd mei
Mäddenmäil (dät) moarnsiten (it)
Mäddenrood (dät) moarnsrea, dagerea (it)
Mäddenstíerne (die) moarnsstjerre (de)
Mäddentied (ju) moarntiid (de)
Mädder (die) mier, meander (de)
mädeens ynienen, meiïens
mädnunner meïnoar
mädsamt mei ynbegryp fan
mädunner bytiden
magnetisk magnetysk
Mäid (ju) miede (de)
Mäiden (die) moarn (de)
mäiden ädder moarnier
Mäil (dät) miel, iten (it)
Mäilm (die) feanstof (it, út de ûnderste feanlaach)
Mäiltied (ju) miel (it)
Maimaskiene (ju) meanmasine (de)
Mäite (ju) 1 mjitte (de)
mäite 2 tsjinhâlde, keare
mäite 3 moetsje, mette
mäk nuet, mak
mäkkelk maklik; noflik f. aard
Mäkkelkaid (ju) maklikens (de), gemak (it)
mäkkerje mêkje, mekkerje
Mälde (ju, bot.) melt; mealje (de)
Mäldenge (ju) melding (de); berjocht (it)
mäldje melde; berjochtsje
man 1 mar
man 2 men (betoand)
Maríenbloume (ju) koweblomke
markíerje in merk jaan, merke
Marsk (die) mars (de)
marskíerje marsjearje
Masjäster (die) mesester (it)
Mask (die) broeide mâlt (de)
Mäske (ju) mêsk, stek (de)
mäsken fan messing
Maskiene (ju) masine; itensiederskachel (de)
Masse (ju) massa (de)
Mäst (die) mêst, mest (de)
Mästboänk (die) mestelbank (de)
Mäster (die) master (de)
Mät (dät) hakke bargefleis (it)
Materioal (dät) materiaal (it)
Matrose (die, z) matroas, seeman (de)
Matte (ju) 1 matte (de)
Matte (ju) 2 meallean yn natura
Matter (ju) marteling, tramtaasje (de)
matterje martelje, tramtearje
Mätwust (ju) metwoarst (de)
me men (ûnbetoand)
mee- mei-
meebelieuwje meibelibje
meebrange meinimme
meedeele meidiele, fernije
Meedeelenge (ju) meidieling (de)
meedwo meijaan
meeger meager, skraal
Meegergaid (ju) meagerens (de)
meegunge meigean
meehälpe meihelpe
mee-iete mei-ite
Meel (dät) moal (it)
Meelasje (ju) lêst (it), muoite (de)
meelerch moalich
Meelieden (dät) meilijen, begrutsjen (it)
meeliedich meilydsum
meelk melk (f. ko)
meelke (hie mälkt – moolk – múulken) melke, meltse (-molk – molken)
Meelkiepe (ju) moalkop de)
Meelkstoul (die) tuolle (de)
meemoakje (mei)belibje, meimeitsje
meene miene; bedoele
Meeneed (die) meineed, falske eed (de)
Meenenge (ju) miening (de), betinken (it)
meeníeme meinimme
Meente (ju), Meent (die) gemeente (de)
Meenteroat (die) gemeenterie (de)
Meer (dät) 2 see (de)
Meer (die) 1 feandobbe (de)
meereeke meijaan
Meereswooge (ju) weach (de, f. see)
Meerhaid (ju) mearderheit (de), meartal (it)
Meeríerm (die) see-earm (de)
meeriete meiskuorre
meerje fermear(der)je
Meerte (die) maart, meart (de)
Meesel (pl. z) mûzels (pl.)
Meeske (ju) miuw, seefûgel
Meespíeler (die) meispylder (de)
meete (hie mät – hie miet, mätte, wie mätten – meeten) mjitte (- meat – metten)
Meeter (die) meter; mjitter (de)
Meetinstrument (dät) mjitynstrumint (it)
Meeweede (ju) it mienskiplik brûken f. greiden
Metal (dät) metaal (it)
methodisk methoadysk
Middai (die) middei (de)
Middaismäil (dät) middeismiel (it)
midde midden, mids
Midde (ju) midden (de)
Middel (dät) middel (it)
Middelloop (die) middelste earm f. stream (de)
middelmäitich midsmjittich, tuskenbeiden
Middeloaler (dät) midsieuwen (pl.)
middelste middelste
Middewiek (die) woansdei (de)
Middewinter (die) krystiid
Midnoacht (ju) mid(s)nacht (de)
Midsuumer (die) St. Jansdei (24 juny)
mie my, mij
miede (hie mit – meed, mitte – mieden, mit) mije
miege (hie micht – meech – miegen) mige
Miegelke (ju), (U) Michhäimken (mych)eamelder (de)
Miegelkebält (die) eamelbult (de)
Miele (ju) myl (de)
míen myn (f.,n.,pl.)
míene mynje
Miene (ju) myn (de)
míenen mines, minen
Miete (ju) myt (de)
Míete (ju) skûne (de)
mild myld
Milte (ju) milt (de)
min 1 myn (m.)
min 2 in bytsje; inkelden
minder, minner minder
Minnegaid (ju) grevel (de), bytsje (it)
minnerjíerich minderjierrich
Minnerpot (die) lytse molkpôt (de)
minnerwäidich minderweardich
minste, ap et ~ op syn minst
minste, die ~ Mon mar inkeldris ien
mintwain om myn part
Minute (ju) menút (de)
mis mis, mislearre
Misaaden (die) misfrucht (de)
Misärfoulch (die) mislearring
Misbetjooner (die) misbetsjinner (de)
Misbouk (dät) misboek (it)
misbruuke misbrûke
misduldje, wät ~ eat net ferneare kinne
Misgewand (dat) misklaad (it)
misglukje mislearje, mislokke
misgonne fergunne
Misgunst (ju) oergeunst (de)
misgunstich oergeunstich
mishondelje mishandelje
misje (= miste, s.d.) misse
Miskenge (ju) mingsel, gearmjuksel it)
miskje minge, trochinoarmjuksje
misoachtje min-, lytsachtsje
Misse (ju) misse (de)
misselk nuodlik, faai
miste misse
Mistjooner (die) misbetsjinuer (de); immen dy’t wichtig docht
mistrjousk wan-, mistrouwich, erchtinkend
mjo (hie mäint – mäinde – mäind) meane
Mjuks (die) dong, mjoks, mjuks (de)
Mjuksfúurke (ju) donggripe (de)
Mjukshoake (die) dongheak (de)
mjuksje dongje; mjoksje, mjuksje
Mjukskoare (ju) dong-, ierdkarre; mjukskroade
Mjukswoain (die) dongwein ( de)
Moade (ju, R) maits (de)
Moai (die) maaie (de)
Moaiboom (die) koetsebeibeam (de)
Moaifljooge (ju) blaumich (de)
Moaimound (dät) maaimoanne (de)
Moairust (die) maaituorre (de)
Moakerloon (die) maklean (it, f. klean)
moakje (R) meitsje (hy makket – makke – makke); dwaan
Moal (dät) 1 kear, reis (de); plak (it), smet (de)
moal 2 -kear, -reis
moal 3 (ien(ris)
Moaler (die) skilder (de)
moalje (R) skilderje, mielje; fervje
Moalt (dät) mâlt (it)
Moaltmeel (dät) mâltmoal (it)
moange (R) minge
Moangelse (ju) mingsel; pankoeksdaai (it)
Moanske (dät, R) 2 wiif, frou, oare helte (de); minske (it)
Moanske (die, R) l, pl. Moanskene mins(ke) (de), pl. minsken
moanskelk minsklik
Moanskengríes (dät) slach minsken (it) [nee, âld mins]
Moanskenlieuwend (dät) minskelibben it)
moanskenskjou minskeskou
Moanskentoanken, síet ~ sûnt minskehûgenis
Moanskhaid (ju) minskheit (de), minskdom (it)
Moantel (die, R) mantel; jas (de)
Möär(en)der (die) moardner (de)
möärenje moardzje
Moarte (ju) huningskiif de)
Moas (dät) moas (it)
Moasbäie (ju) feanbei (de)
moaserch moazich (fan boppeste feanlaach)
Moasieme (ju) holder (de)
Moat (die) maat (de)
moatje, (S) matje rogge mjitte
Modder (die) murd (de)
möidich moedich, krigel
Möie (ju) muoike, muoije (de)
Moite (ju) muoite (de)
Moite; sik ~ reeke war dwaan
Moiteräi (ju) oproer (it)
möitsk grutsk
Molk (ju) molke (de)
Molk; de ~ apluuke de molke ophâlde
Molkkanne (ju) molkkanne; molkbus (de)
Molkpot (die) molkpôt, -panne (de)
molkreeke molke jaan
Molksträite (ju) , -stroale molkwei de)
molkwoarm molkwaarm
Molle (ju) trôge, bak; djipte (de)
mollich gesellich, smûk
Mon díe), pl. Monljuude man (de), pl. manlju
mongs soms, bytiden
Mönk (die) mûnts, muonts (de)
monk(en) mank, mids
Monmoanske (die) manspersoan (de)
Mönnek (die), (S) Múunek wear sûnder hoarnen (de)
Monskup (ju) manskippen (pl.); bemanning, manskip (de)
Monster (dät) meunster (it)
Mööbel (dät) meubel (it)
mooderje fermôg(el)je
Mööker (die) moker (de)
Mööne (die) mûne (de)
Moone (ju) moannen, moanjes pl.
Moonekop (die, bot.) moankop (de)
moonich mennich, mannich
moonichmoal mennichkear, gauris
moonje (oan)moanje
moor mear
moorere ferskate
moorje (= meerje, s.d.) fermear(der)je
moormoals mear as ien kear
Moort (die) moart (de)
Mot (dät) fyn stof (it), moude (de)
Moud (die) moed (de)
Moude (ju) moade, swang, trant (de)
moudje fersykje; oanfreegje
moudloos moedeleas, mismoedich
moudwillich oerdwealsk; baldiedich; willemoeds
Mound (dät) moanne (de, yn ‘t jier)
Moundai (die) moandei (de)
Moundblääd (dät) moanneblêd (it)
moundelk elke moanne, ienris yn ‘e moanne
Moune (ju) moanne (de, yn ‘e loft)
Mouneferdjunkelenge (ju) moannefertsjustering (de)
mouneljoacht ljochtmoanne
Mounewiksel (die) oergong fan ‘e moannefazen
mounjaaderje antsje
mounsichtich moansiik
Mounskien (die) moanneskyn (de)
Mounskieuwe (ju) moanneskiif (de)
moute (iek, hie mout, du moast, wie mouten(e) mouden(e) – moaste – moast moatte (- moast – moatten)
Mudde (ju) modder, dridze (de)
mudderch, muddich modderich, dridzich
muffich moassich, muf(fich)
mul(sk) bûksiik; bros
Mulbolle (die) pak turfmot (it)
Mulfabrik (ju) turfmotfabryk (it)
mulje murf, bros wurde
Muller (die) mûnder (de)
mulsk moassich
Mulskeede (ju) fertikaal boerd oan ploege
mummelje sûnder tosken kôgje
mündelk mûnling
Mündenge (ju) (= Múude, s.d.) mûning, see-earm (de)
munkelje preuvelje, mompelje
Munte (ju) munt (de)
munter monter
Muppert (die, bot) tuorrebout (de)
murmelje reauntsje
mursk prottelich, noartlich
Musik (ju, z) muzyk (de)
Muskel (ju) spier (de)
muskelch (spier)sterk
Musselke (ju) skulp, núnder; moksel (de)
Muster (die) moster (de)
musterje meunsterje
Mutjer (die) skipper (de, f. “Mutte”)
Mutjerje farre (op in “Mutte”)
Mutse (ju) mûtse (de)
Mutte (ju) 1 sûch, motte (de)
Mutte (ju) 2 boat (it, mei roef)
Múude (ju) mûning, see-earm (de)
múuge (iek, hie mai, wie múugen(e) – moate (R) – moat (R) meie (hy mei – mocht – mocht); lêste; kinne
múugelk mûglik
Múugelkaid (ju) mûglikheit (de)
múugelkst sa folle mûglik
Muule (ju) mûle (de)
muulebaale bekflaaie
Muulebeen (die) ferwulft (it, f. mûle)
muulje fûterje, stymje
Muuloargel (ju) mûlharpe (de)
Múur (ju) 1, (U) Mour moer, mem; skoanmem (de)
Múur (ju) 2 bijekening (de)
Múur (ju) 3 skroefmoer (de)
múur 4 murf, bros
Múurdop (die) keningssel (de, f. bijen)
Múure (ju) muorre (de)
Múurfoole (die) merjefôle (de)
Múurhoangst (die) merje (de)
múurje mitselje
Müürker (die) mitselder (de)
Múurpiepe (ju) puntige houten buis (de, ymkersark)
Múurploate (ju) (= Múurstrang, s.d.) horizontale dakbalke (de, op ‘e muorre)
Múursproake (ju) memmetaal (de)
Múurstrang horizontale dakbalke (de, op ‘e muorre)
Múurtieke (ju) stienkrobbe (de)
Múus (ju) mûs (de)
Múusegäärs (dät, z, bot.) mûzeweet (de)
müüsich (z) aardich, kibich, mûzich
múusje (z) mûzje
‘n 1 in (art. m.,n.)
‘n 2 (= dän, s.d.) de (art.m., net nom.); dy, dy’t
‘n Íendruk moake oanfalle, oankomme
Näägelke (dät) (tsiis)nagel (de)
naame (US) namme neame
naan gjin (m.)
naargends nearne
naarje foar de kroade ride
Naarwe (ju) groede (de); nerf (f. lear)
nääselje, (U) näästje nestelje
Nääst (dät) nêst (it)
Näddele (ju) nuddel, nulle; spjelde (de)
Näddelkääsen (dät) spjeldekessen (it)
Näddelköönich (die) winterkeninkje, tomke (it)
Näddelooge (dät) nullegat (it)
nai nei, tichteby
näi nij
näi; et skäl mie ~ dwoo it sil my nij dwaan
Näiaploage (ju) werprintinge (de)
Näid (ju) 1 naad (de, ek yn ‘t hier); groede
Näid (ju) 2 (= Níete 2, s.d.) klinkneil, nyt (de)
naidisk oergeunstich
näidje (fêst)klinke, nite
näielk nidich, lilk
näien, fon ~ fannijs
naier neier
naierje tichterby komme litte
naierkúume neierkomme
naigje nige, oerhingje
Näijíer (dät) nijjier (it)
Nail (die) neil (de)
Nailekällen (dät) it prykjen fan ‘e fingers
nailje ( = spiekerje, s.d.) spikerje, neilje
Näilound (dät) nij lân (it)
nailtjuusterch roettsjuster
näimoudsk nijerwetsk, nijmoadrich
Näimoune (ju) tsjustermoanne
Näimoune (ju) tsjustere moanne (de)
Näis (dät) nijs
Näisíedlenge (ju) koloanje, fêstiging (de)
Näiskíeregaid (ju) nijsgjirrigens (de)
näiskíerich nijsgjirrich
naist neist, tichtstby, earstkommend
Naiste (die) neiste (de)
Naite (ju) neite (de), omkriten (pl.)
näitiedelk notiidsk, modern
näitroal ûnsidich
näkje narje, pleagje
Näkke (ju) nekke (de)
nämmelk nammentlik
Näp (die) nappe, skûdel (de)
Narrenfíewer (dät) typhus (de)
Närwe (die) senuw (de)
Nät (dät) net (it)
Natuur (ju) natoer, natuer (de)
natüürelk natuerlik
nau krekt; gjirrich
nau ap …. ticht op ….
Nauel (die) , (S) Nauelke (ju) nawle (de)
‘ne in (f.)
‘ne lieke Líenje in rjochte lyn
Need (die) (= Eed 1, s.d.) eed (de)
Needer (ju) njirre (de)
Neederkrúud (dät, bot.) njirrekrûd (it)
neemens nimmen, gjinien
neen gjin (f., n.)
neere fiede; skoarskje
Neerenge (ju) iten, foer (it)
neerich tige iverich, op syn foardiel betocht, kloek
neerkauje, (S) ietekauje wjerkôgje
Neetel(e) (ju) nettel (de)
Nib (die) tute (de)
Nichte (ju) nift, nicht (de)
Níede (ju) leech (it); delte (de)
Níedelound (dät) leechlân (it)
Níederloage (ju) nederlaach (de)
níegje nige, jin bûge
níeme (hie nimt – noom – núumen) nimme (- naam – nommen)
Níete (ju) 1 nyt (de)
Níete (ju) 2 klinkneil, nyt (de)
nietelch nitelich (r. bolle)
níetsk heislik, fûl
nikkopje, nikje knikke
niks neat
Nikse (ju) Wetternimf (de)
nikskweedend neatsizzend
niksnutsich ûnnut, ûnbrûkber
nimmer (nit) nea
Nimmerwíersjoon, ap ~ (fuort gean) om net wer te kommen
Niske (ju) nis (de)
nit net
nit Düüwel af Dood duvel noch dea
nit moal net ienris
njuskje, (S) nüskje noaskje, snuffelje (f. bargen)
Njusterge (ju) noaster de)
njuugen njoggen
njúugentich njoggentich
njúugentíen njoggentjin
Njúure (ju) nier (de)
noa (R) nee
Noaber (die, R) buorman (de)
Noaberske (ju) buorfrou (de)
noachich (R), (S) nachelch fannacht
Noacht (ju, R) nacht (de)
Noachtegoal (ju) geal(tsje) (de, it)
Noachtpot (die) pispôt (de), maaik-muoi
noakend (R) neaken, bleat
noar (R) aaklik, beroerd
noarbrustich near(boarstich)
noch jitte, noch
nochtern nofteren, nochteren
nöigje, (S) nöödigje noegje
Nood (ju) 1 need (de)
Nood (ju) 2 eangst (de)
Nood hääbe yn noed sitte, bang wêze
Nood, et mäd de ~ kriege bang wurde
noodelk gefaarlik, nuodlik; eangstich, benaud
nöödich nedich
Noodroup (die) needrop (de), needsein it)
Noodsäärke (ju) needtsjerke (de)
nooit (= sieläärge nit, s.d.) nea (net), noait, fan syn libben net
Noome (die) namme (de)
Noose (ju, z) noas; oes de, foar heak)
Noosehouden (dät) noashoarn (de)
Noosepiepe (ju) noastergat (it)
Nöösken (dät) oes (de, boppe yn seil)
normoal normaal
notíerje notearje
nouch (= genouch, s.d.) genôch
Noude dät), (U) Nudden noarden (it)
noudelk noardlik
nouderkaante …. oan ‘e noardkant fan ….
Noudlucht (dät) noarderljocht (it)
Noudmon (die), pl. Noudljuude noarman (de)
Noudpool (die) noardpoal (de)
Noudsee (ju) noardsee (de)
noudsk noardsk
Noudstíern (die) poal-, noardstjerre (de)
Noudwääste (dät) noardwesten (it)
Noudwíend (die) noardewyn (de)
Noust (ju) oast (de)
Noustgat (dät) oastgat (it, yn hout)
nu no
nu man tou! tsjonge noch oan ta!
nuddelk aardich, leaf
Nukke (ju) stjit, skoat (de)
Nukker (die) trekker (de, oan gewear)
nulje omseure, fimelje
nummer (nit) nea
Nusker (die) stadige wurker, griemer
nuskje stadich arbeidzje, omseure; yn ‘e modder omwrotte (f. bargen)
nut(s)je nut dwaan; benutsje, goed brûke
nutselk nuttich, tsjinstlik
Nutsen (die) nut (it)
Nuumer (ju) nûmer (it)
Nuute (ju) nút (de)
Nuuteboom (die, bot.) hazzenút (de)
oaber (R) lykwols, mar
oachte achtste
oachte (R) acht
Oachtenge (ju, R) achtinge (de)
oachtje achtsje
oachtje ap …. tinke om ….
Oadebar (= Stoark, s.d.) earrebarre (de)
Oadel (dät, R) 2 ploegekeatling (it)
Oadel (die, R) 1 adel (de)
Oadeldum (die) adeldom (de)
Oadeler (die) earn (de)
Oadelker (die) (= Eedelmon, s.d.) ealman (de)
oafte(rs) faak, faken
oage (= oachte, s.d.) acht
Oai (dät, R), pl. Oaiere aai (it), pl. aaien
Oaiegat (dät) reekgat yn ‘t dak
Oaierskil (dät) aaisdop (de)
Oailound (dät) eilân (it)
oain (R) eigen
oain wäide earne thús wurde
Oaindum (dät) eigendom (it)
Oaindummer (die) eig(e)ner (de)
Oaine (dät) eigene (it)
Oainer (die) eig(e)ner (de)
oainje, sik ~ geskikt wêze, passe
oainmachtich eigenmachtich
oainsk R steech, steuch (f. fee)
Oainständegaid (ju) selstannigens (de)
oainständich selsstannich
oaintüümelk eigenaardich, apart
Oakse (ju, R) as, spille (de)
Oaksestok (die) steunstôk foar as f. spinwiel
Oaler (dät, R) jeld, âlderdom (de)
Oalere (pl.) âlden (pl.)
oalerelk âlderlik
oalerje (R) âld wurde, ferâlderje
oalerloos âlderleas
Oalernhúus (dät) âldershûs (it)
Oalter (dät, R) alter (it)
Oambacht (dät, R) ambacht, fak (it)
Oande (= Oante, s.d.) ein(fûgel) (de)
oane (= oun, s.d.) oan; yn
Oangst (ju) eangst(me), benaudens (de)
oangstelk eangstich, benaud
oanje ergje, fermoedzje
Oankebaabe (die) oerpake (de)
oankeld R), (U) änkeld inkeld
oankelde inkelden, guon
Oankemääme (ju) oerbeppe (de)
Oante (ju, R) ein(fûgel) (de)
Oantwoud (ju, R) andert (it)
oantwoudje anderje, antwurdzje
Oap (die, R) tút, pea (de)
Oape (die, R) aap (de)
oape-äänelk lykjend op in aap
oapje tútsje
oar(d)ich 1 aardich, leaf
oar(d)ich 2 ridlik, tcmelik, aardich
oar(d)je aardzje
Oarbaid (ju, R) wurk (it), arbeid (de)
Oarbaider (die) arbeider (de)
oarbaidje arbeidzje
Oarbaidsfoulk (dät) wurkfolk (it)
Oarbaidsruum (die) wurkromte, wurkrûmte (de)
Oarbaidssteede (ju) arbeidsplak (it), winkel (de)
Oard (ju, R) aard (it); soart; wize (de)
Oarden (die) (Kleaster)oarder (de)
oarden(t)elk oarderlik, behoarlik
Oardenge (ju) oarder (de)
oardenje (be)oarderje
Oargel (ju) oargel (it)
Oargelbeen (die) kreake (de)
oarich apart, nuver, eigenaardich
Oas (dät) kring, ies (it)
öäsich (z) wearzich, walchlik
oawe ôf; ôfmêde, oan ein
Oawernak (die) almenak (it)
oawers (= oaber, s.d.) mar, lykwols
Oberst (die) oerste (de)
och! och!
Offer (dät) offer (it)
offerje offerje
Offersteen (die) offerstien (de)
Offerstok (die) offerblok (it)
öile yn ‘e modder omwrotte
Okse (die) okse (de)
Okshoud (dät) wynfet (it)
ombrustich near(boarstich)
omje amje, sykhelje
Omme (ju) amme, azem, siken (de)
Ommer (die) amer (de)
Ommerjuk (dät) (= Juk 1, s.d.) jok, jûk (it)
Onge (= Íene, s.d.) (koarn)angel (de)
Ongel (ju) angel (de)
ongelje angelje
Onkel (die) ankel (it)
Onker (die) anker (it)
Ooge (dät), pl. Oogene each (it), pl. eagen
Ooge; in ‘t ~ faale yn ‘t each falle
Oogenblik (die) eagenblik, pas, stuit (it), amerij (de)
oogenblikkelk op dit pas, op dit stuit; opslach, fuortendaliks
Oogenbruun (dät) wynbrau, eachsbrau (de)
oogenferköäkelje tsjoene
Oogenlid (dät) eachslid (it)
Oogenskien, wät in ~ níeme eat skôgje, opnimme, besjen
oogenskienelk blykber
Oogensleek (die) (= Oogenblik, s.d.) eagenblik, pas, stuit (it), amerij (de)
Oogenwulst (die) wynbrausknobbel (de)
öögje eagje
oold âld
oold(e)waareldsk âldfrinzich, alderwetsk, âldwrâldsk
Ooldbaabe (die) pake (de)
Oolde (die) âlde (de, kaptein)
Oolden (pl.) âlden (pl.)
Ooldewieuwesuumer (die) moaie neisimmer de)
ooldfräisk âldfrysk
ooldful snoad, liep; noaswiis
Ooldjíersäiwend (die) âldjiersjûn (de)
Ooldmääme (ju) beppe (de)
Oolje (ju) oalje (de)
Oolk archlistich, glùpsk
Oolke (die) ierdmantsje (it)
Oom (die) omke (de)
Oomkweeder (die) omkesizzer (de)
Oor (dät) ear (it)
Oorbingele (ju) (ear)beltsje it), hinger de)
Oorensmolt (dät) earsmoar (it)
Öörtjen (dät) oartsen (de)
Oose (ju, z, S) oes (de, foar heak)
Oosfät (dät) easfet (it)
oosje (z) eaz(j)e
operíerje operearje
Ornaat (die) ornaat (it), klaaiinge de)
Orre (ju) fels(t) (it)
ou ôf, ou
ou-äängje minderje (by it breidzjen)
ouannerje feroarje
oubaadenje ôfbarne
oubaue winne (f. ertsen b.g.)
Oubieldenge (ju) ôfbylding (de)
oubieldje ôfbyldzje, mielje
oubiete ôfbite
oubleedje ôfskulferje, skibje
oubreeke ôfbrekke
Oud dät), (U) Ud oart (it), âlde ynhâldsmjitte, sawat ½ healmingel
Oudak (dät) ôfdak (it)
oudeele ferdiele, ôfskiede
Oudeelenge (ju) ôfdieling (de)
oudwo ôfdwaan, oan ‘e kant lizze
Oue (jou) ei (de), eike (it)
oufaale (deer ~ ) (der)ôffalle
oufaawje ôffervje
oufäidigje ôfhandelje, reemeitsje
Oufal (die) ôffal (de)
oufielje ôffylje
Oufíendenge (ju) ôfkeapsom (de)
oufíere ôfreizigje, fuortgean
oufoare ôffarre (fan wâl stekke)
oufreedje, oufreedigje ôffreedzje, ôffredigje, ôfstekje
Oufúur (ju) Offier (de); ferfier (it)
Ougefal (die) ôffal, ôfeart (it)
ougelain ôfhandich, efterôf
Ougen(d) (die) ûn(e); kachel (de)
Ouger (dät) igge, wâl (de)
Ougoawe (ju) belêsting (de)
Ougoawensäänder (die) belêstingûntdûker (de)
ougreeuwe ôfgrave
ougrúundäirje (U) smaadzje, hùne
ouhaue ôfslaan
ouheere be-, ôfharkje
Ouhong (die) skeante (de)
ouhongje fon …. ôfhingje fan ….
ouhoolde ôfhâlde; hâlde (f. gearkomsten b.g.)
ouhoolde; deerfon ~ derfan ôfhâlde
oukätje losmeitsje (f. keatling)
oukoopje ôfkeapje
oukriege (eat) meikrije
oukúume (deer ~ ) (der)ôfkomme; ôfdoarmje
oulääwerje ôfleverje
Ouleegerenge (zu) opslach (f. guod); ôfsetting (de)
ouleegerje opslaan; besinke (litte)
oulíen(j)e wegerje, ôfstegerje
Oulíenenge (ju) ôfstegering (de)
ouljooge ûntkenne, ûntstride
ouloope ôfrinne; ûntwetterje
oulööse ôflosse; losmeitsje
Ouloum (dät) eilaam (it)
ouluuke ôflûke; ôftsjen
oumeegerje fermeagerje, ôfklaaie
oumjo ôfmeane
oun oan; yn
ounaidje derûnder eidzje
ounbäite oanmeitsje (f. fjoer), stoke
ounbaue oanbouwe; ferbouwe (b.g. f. nôt)
ounbjoode oanbiede
ounbrange oanbringe
ounbreeke ynbrekke
Oundobbe (die) begjingat (it, by ‘t turfgraven)
oundúurje oanhâlde, trochgean
oundwoo, deer ~ deryn dwaan
Ounfang (die) oanfang (de), begjin (it)
ounfange begjinne
ounfangs yn it begjin
ounfoatje begjinne (- begûn – begûn); oanfetsje, oanpakke)
oungreeuwe yngrave
Oungriep (die) oanfal (de)
oungriepe oanfalle; oangripe, beetpakke
Oungrieper (die) oanfaller (de)
oungungen, hie kumt ~ hy komt deroan
ounhälpe, aan dän Moantel ~ immen yn ‘e jas helpe
ounhaue ynkapje (f. reliëf)
ounhoolde oanhâlde, trochgean
Ounhoolder (die) oanhâlder (de)
ouníeme ôfnimme
ounkiekje oansjen
Ounleek (die) ynslach (de, by ‘t weevjen)
ounlíenje oanlynje (tsjin)
ounloope (deer ~ ) (der)ynrinne
ounloope foar…. útrinne foar ….
ounloowje tasizze
ounluuke oanlûke
ounníeme oannimme
ounoarbaidje ynarbeidzje, ynwurkje
ounreegje oantrúnje
ounreeke oanjaan
ounriede oanride
ounröäkelje, dät Fjúur ~ (= röäkelje, s.d.) berekke, bestopje (f. fjoer)
ounsakje weisakje
ounsätte oansette; begjinne te ….; ynlizze
ounsätte Boone ynleine beane
ounsjo oansjen
Ounsjoon (dät) oansjen (it), achting (de); skôging (de), uterlik (it)
Ounsjoon; dät ~ ätter sa ‘t it liket
ounsjoonelk oansjenlik
ounskäppe ynskeppe
ounskjoote derynsmite
ounskrieuwe läite, sik ~ de geboadens oanjaan
ounslo ynslaan
ounsmiete, deer ~ deryn smite
ounsniede ynsnije, ynkeepje
ounsoalte (yn)sâltsje
ounsponne ynslaan (hynder en wein)
ounspreede úttiizje (f. te spinnen wol of flaaks)
ounstämme ophelje (in sang)
ounsteete (deer ~ ) (der)ynstekke
ounstikke oanstekke (f. fjoer)
ounstipje (yn)stipje
ounstounde oanstean, befalle
ountreede binnengean
Ounweendenge (ju) foarhaad
ouplikke ôfklauwe
ouplukje ôfplôkje, -ploaitsje
our, (S) úur oar(e)
ouräide ôfriede
ouraisje ôfreizgje
oural oeral
ourde twadde, oarde
oureeke ôfjaan
oureeke; sik ~ mäd &hellip. dwaande wêze mei
ourel oardel
ouriete ôfskuorre, ôfbrekke
Ourkaante (ju) de oare kant
ouroomje ôfreamje; de list der ôf dwaan
ours, (S) úurs oars
oursiede yn ‘t oare gefal; oan ‘e oare kant
ourswain, ourswíer earne oars
Ourswäkke (pl.) oaren (pl.)
Ouruum (dät) ôfeart, ôffal (it)
ousäike ôfsykje
ousäin, et ~ hääbe ap &hellip. it fersjoen, begrepen hawwe op ….
ousakje ôfsakje
ousätte ôfsette
Ouse (ju, z) oes (de, f. tek)
ousjo ôfsjen; oereagje
ouskädje ôfskodzje
Ouskeed (die) ôfskie (it)
Ouskjou (die) ôfgriis de)
ousköätelje ôfskoattelje
ouskoawje ôfskave
ouskubje (= skubje, s.d.) skobje (f. fisk)
ouskuumje skûm ôfskeppe
ouslo ôfslach, útslaan (f. bal)
ousluute ôfslute
ousmiete ôfsmite
ousniede ôfsnije
ousoagje ôfseagje
ouspeere ôfslute, ôfsette
oustäite delfalle, -stoarte
Oustand (die) ôfstân (de)
oustumpje ôf-, ferstomp(j)e
oustutje skraagje, skoarje
ousunnerje ôfsûnderje
ouswäkje ferswakje
outäiwe ôfwachtsje
outäkke it dak derôf dwaan/ôfskuorre (b.g. troch stoarm)
outälle 1 wegerje, ôfsizze
outälle 2 eat ligen hjitte
outappe ôftaapje
Outoach (die) ôftocht (de)
outonkje ôftankje, oan ‘e kant dwaan
outraale ôfdraaie
outränje ôfskiede
ouwaaie ôfwaaie
ouwaaske ôfwaskje; skûdelwaskje
Ouwai (die) sydwei (de)
ouwätje ôfslypje
ouweege ôfweage
ouweende ôfkeare
Ouweer (ju) ôfwar, ferdigening (de)
ouweere ferwarre; ôfwarje
ouwieke ôfwike
ouwiese ôfwize, ôfkitse
Ouwikselenge (ju) ferdivedaasje (de)
ouwikselje ôfwikselje; ferdivedearje
Paacht (ju) (lâns)hier, pacht (de)
Paachter (die) (lân)hierder, pachter (de)
paachtje hiere, pachtsje
Paad (dät) paad (it)
Paadlääser (die, z) (= Kruupboone, s.d.) (grien) beantsje (it), tusearte (de)
Päärtjen (dät) 1 (S) uülde Hangst hynstebiter (de)
Päärtjen (dät) 2 kneppel (de, oan treed f. weeftou)
paasje passe
Paat (dät) part (it)
Paatäi (ju) partij (de)
Paatíe (ju) part (it)
Paias (die) biisfeint (de)
Päie (ju) bernejurk (de)
Pakjäiden (dät) byntjern, fiseltried (it)
Pakje (dät) 2 pakje (it, b.g. tabak)
pakje 1 pakke
Pakkeräi (ju) bagaazje (de)
Palast (die) paleis (it)
Päls (die) pels (de)
Palte (die) strook (de, f. stof, fel)
pändelje slingerje, bongelje; hinne en wer gean)
pangelje ôftingje; pangelje
pänje mei in houtene skoattel ôfslute
Pänne (ju) pin(ne) (de)
Pännedöise (ju, z) (= Uuneet, s.d.) rûgebol (de) – Equisetum
Pännesoaks (dät) pinnemês (it)
Pännich (die) pe(i)nje (de)
Pans (die) pânse, bealch (de)
Panserhoamd (dät) pânserhimd (it)
Papíer (dät) papier (it)
Päppel (die) popel(ier) (de)
Pas (die) pas (de)
passíerje foarbygean, -komme; barre
Paster (die) passer (de)
Patron (die) patroan (de)
Pauluun (die) pau (de)
Peel (dät) 2 pel (de, it)
Peel (die) 1 peal (de) , peallen
Peere (ju) par (de)
Peereboom (die) par(re)beam (de)
Pestoor (die) pastoar (de)
Pesúundje (dät, z), (S) Pestrúundje boesgroentsje (it), oerstrûper (de)
Petälje (ju) (= Buddel, s.d.) flesse (de)
Petersilje (ju) peterseelje (de)
Petríeshanne (ju) patrys (de)
Píedek (die) piid, murch (it)
píegelje ôfweage f. brandewyn
Pieke (ju) houwiel (it)
Piekele (die) pikel (de)
Piekelflaask (dät) pikelfleis (it)
Piekelhíering (die) pikelhearring (de)
Piel (die) pylk (de)
Pieler (die) pylder (de)
pielje hurd fuortstowe; peilje, bedjipje
Piene (ju) pine (de), wee, sear (it)
pienelk pynlik, gefoelich
pienigje pinigje, tramtearje, gnjidzje
Píep (die) tút, pea (de)
Piepe (ju) piip, pipe; buis (de)
Píeper (die) piper (de)
píepje 1 piipje, krite
píepje 2 (= floitje, s.d.) floitsje
píepje 3 tútsje
píeroogje knypeagje
Píeson (dät, z) finzenis (de), tichthûs (it)
Pietske (ju) gjirde (de), biezemryske (it)
pietskje swypkje, pytskje, strymje
Pik (dät) pik (it)
Pikfakkel (ju) pikfakkel (de)
pikkeswot pikswart
Pingel-pangel berneboartersguod (it)
Pingster Pinkster
Pingsterbloume (ju, bot.) nageltsjes (pl.)
Pingsterboom (die) flear(e)beam (de)
Pingsternakke (die) bierwoartel (de)
pinkelje pisje
pinkoogje knypeagje
pisje pisje
Pitskaft (dät) lakstimpel (it)
Plaage (die) plag(g)e, sead(d)e (de)
Pläienboom (die) slútbalke (de, yn weeftou)
Pläiene (ju) katrolhâlder (de, yn weeftou)
Plakke (ju) (gers)flakte (de)
Plakkelound (dät) gerslân (it)
Plakken (die) plak (it), smet (de)
Plan (die) plan (it)
planmäitich stelselmjittich
plat plat, flak
plat(düütsk) platdútsk
platsje b(o)arste, knappe
Platsríen (die) stjalprein (de)
platstíernich mei in platte foarholle
Platte (ju) plasse, hollekrún; daalder (de, f. woarst, woartel)
Pleechsmon (die) (= Toupleeger, s.d.) opperman; helper (de)
Pleege(nge) (ju) fersoarging, ferpleging (de)
pleegje pliigje (hy plichtet – plichte – plichte)
Plicht (ju) plicht (de)
Plichtboolke (die) plechtbalke (de)
Plíete (ju) besearing (de)
Ploaster (dät, R) strjitfluorring; plaster (de); pleister (it)
ploasterje (R) beplasterje, berape; (strjit)fluorje
Ploate ju, (R) plaat (de)
Ploats (die, R) 1 plak, stee (it)
Ploats (die, R) 2 boerepleats (de)
Plok (die) pin(ne) (de); pealtsje (it)
Plonke (ju) planke (de)
Plonte (ju) plant (de)
Plontesoarte (ju) plantesoart (de)
plontje plantsje
Plooge (ju) pleach, besiking (de)
ploogje pleagje, narje
Plouch (die) ploege (de)
Plouchhoolder (die) ploechhâlder (de)
Plouchíersen (dät, z) ploechizer (it)
Plouchstäit (die) ploegesturt (de)
Plouchstal (dät) ploechstel (it)
plougje ploegje, ploeie
plukje plôkje, ploaitsje
Plun (die) fodde (de)
Plunker (die) foddeman (de)
plunnerje plonderje, útrûpelje
pluuderje klauwe yn ‘t sân (f. hinnen)
Pluume (ju) prom, prûm (de)
plüümkje prume, prúmkje, prûmkje
pluusje (z) raffelje, plúzje
Poage (die) kikkert, froask (de)
Poageglidderske (ju), (U) Puddegrauelse kikkertsdril (it)
Poagestoul (die) poddestoel (de)
Poapske (ju, bot.) swanneblom (de)
Poapst (die, R) paus (de)
poapstelk pauselik
Poarel (ju) pearel (de)
Poark (die) perk (it); stik
pöäselje (z) bodzje, bealgje, wrame
Poaske(n) (R) Peaske
Poaskebloume (ju) titelroas (de)
Poaskefäst (dät) Peaskefeest (it)
Poaskefjúur (dät) Peaskefjoer (it)
Poater (die, R) pater (de)
Poatermutse (ju, bot.) blaumûtskes (pl.)
Pok (die) pok (de)
Poknäid (die) pokdobbe (de)
políerje opwriuwe, glânzje
politisk polityk
Ponkouksponne (ju) pankoekspanne (de)
Ponne (ju) panne; dakpanne (de)
Pööbel (die) rapalje, skoarjemoarje (it)
Poolmenboom (die) palmbeam (de)
Poolmsundai (die) Palmsnein (de)
Poor (dät) pear (it)
poor, ‘n ~ in pear, inkelde
poorje pearje
poorwiese by pearen
Poot (die) poat (de)
Post (die) post (de)
Posten (pl. bot.) galjes (pl.)
Pot (die) pôt, panne (de)
Potääske (ju) potjiske (de)
Potkieker (die) potsjegnuver (de)
Potkouke (die), (S) Gatkouke boffert (de)
Potlood (dät) timmermanspoatlead (it)
Potslain (dät) porslein (it)
Potteboaker (die) pottebakker (de)
Poukouke (die) pankoek, stro (de)
Poul (die) poel, wetterplasse (de)
Poulrääske (ju, bot.) hean (de, pl.)
Pound (dät) pân (it)
poundje naderje, beslach lizze op
Poute (ju) poarte, yngong (de)
Pracht (ju) pracht, swidens (de)
prachtful prachtich, swiid
Präin (die) as f. sjitspoel (de, yn weeftou)
praktisk praktysk
prälje ôfsette, rûpelje
Prängel (die) grouwe stôk (de)
präntje 1 letters yn hout snije, kerve
präntje 2 moai skriuwe
Präseed (dät) parse turf (de)
Prässe (ju) parse (de)
prasselje knetterje
Preetenje (ju) preek (de)
preetje preekje
Preetjer (die) preker
Preetstoul (die) preekstoel (de)
Pries (die) priis (de)
priesje (z) priiz(g)je
Príester (die) preester (de)
Prigge (ju) plug (de); pintsje
prikje pjukke, prippe; wjirmsykje
Prikke (ju) breedtinige foarke foar ‘t turfladen
Prinsässin (ju) prinsesse (de)
Priorske (ju) prioresse (de)
Pröäkel (die) toskpluzer; piipútpluzer (de)
pröäkelje puonne, pookje
proalje pronkje; swetse, poche
probíerje probearje, hifkje
Problem (dät) probleem (it)
profesäie foarsizze, wytgje
pröifje (= wröigje, s.d.) ûndersykje, hifkje
pröiwje priuwe
Proost (die) proast (de)
Proostäi (ju) proastdij (de)
proostje (= toostje, s.d.) in dronk ynstelle
Prop (die) prop (de)
protestíerje protestearje
prunkful fol pracht
prunkje pronkje, bylkje; fernaam dwaan
prunt pront
prüü(g)elje ôfbruie
Prüüke (ju) prúk, prûk (de)
prüümtje, prüümkje (= plüümkje, s.d.) prume, prúmkje, prûmkje
Prüün (die) priem (de)
pruustje prûst(j)e, prúste
puchje (= pukje, s.d.) bûnzje; poche
Pudde (die) podde (de)
Pudderääske (ju, bot.) houtpylk (de)
Puffert (die) boffert (de)
pukje bûnzje; poche
Pukkel (die) puchel, rêch (de)
Pulle (ju) pûle, kanne (de)
Puls (die) pols (de)
Pulst (die) stamper (de, yn tsjerne)
Pulststok (die) pols (de, te springen)
pulterje bolderje, oangean
Pulwer (dät) krûd (it, te sjitten)
Pumpe (ju) pomp (de)
pumpje pompe
Punkt (die) punt (de, it)
Punte (ju) skou (de)
Punter (die), (U) Kraite (ju) pontsjer, bynpeal (de)
Puppe (ju) poppe (de)
Pusse (ju, z) houten amer (de, op skip)
Putsbäärsel (die) skearkwast (de)
Putse (ju) klucht, pots, grap (de)
Putselsoaks (= Skäärsoaks, s.d.) skearmês (it)
putsich grappich, bizich, potsich
putsje 1 poetse; himmelje
putsje 2, (U) boartje, (S) skääre skeare, burdzje
Putswängel (die) wine (de, boppe saad)
Putte (ju) (= Sood, s.d.) saad, reinwettersbak (de)
Púudel (die) flater (de)
Puule (ju) pûl (de)
puulje puolje
Púund (dät) pûn (it)
púur klear(ebare)
púurje klauwe, skraabje (f. fee, b.g. hynders)
Púuruut (die) piipútpluzer (de)
Püüsder (die) balge, pûster (de)
púuselje (z) (= pöäselje, s.d.) bodzje, bealgje, wrame
Puuskat (die, bot.) moarken (pl.)
Puuste (ju) azem; wyn (de)
Puuster (die) balge, pûster (de)
puustje pûste, blaze
Püüt (die) ponge; pûde (de)
Puutäile (ju) pûtiel (de)
Rääch (die) rêch (de)
Räächlíene (ju) bekling (de)
Rääd (dät) , pl. Reede rêd (it); fyts (de)
Rääde (ju) rede (de>
räädje sprenke, reedzje
Räägebunke (die) rêchbonke (de)
Räägel (ju) regel, wizânsje de)
räägelje regelje, beoarderje
räägelmäitich regelmjittich; ornaris
räägels rêgelings, beklings, tebek
räägels gunge tebek-, efterútgean
raagje oprize
rääkelje (= röäkelje, s.d.) berekke, bestopje (f. fjoer)
Raant (die) râne (de)
Rääske (ju) rusk, resk (de)
Rääst (ju) rêst (de), skoft (it)
rääst(j)e (út)rêst(j)e
Räätsel (dät) riedling, riedsel (it)
räätselhaft riedsel(eft)ich
Rabbalster (die) bakkert (de)
Rache (ju) wrake, wrek (de)
rachje rache, skelle
rächje wre(e)kje
Räddenge, Räddenje (ju) rêden (it)
Räddengsboot (dät) rêdingsboat (it)
rädje rêde
Räi (dät) 2 ree (de)
Räi (ju) 3 maatstôk (de, in roede lang); dwershout (it, yn liemmuorre)
räi 1 rau, rie, net sean
Räid (die) rie(d) (de)
räide (hie rät – rätte – rät) (oan)riede (- rette – ret)
Räidhúus (dät) ried(s)hûs, gemeentehûs (it)
Räidreeker (die) riedsman, riejower (de)
Rainefoone (ju, bot.) rintfear (it)
Räir (dät) rier (it)
Raise (ju, z) reis (de)
raisje (z) reizgje
Rait (dät) 1 reid (it)
Rait (die) 2 (= Ríet, s.d.) skreef, barst (de)
raitsje prikelje; nitelje
Räiwe (ju) raap; byt (de)
Räiweoolje (ju) raapoalje (de)
Räiwsäid (dät) raapsied (it)
räkke 1 rikke
räkke 2 rekke (- riek – rutsen)
ramje rame; heie; oanstampe
rammelje tsjantelje (f. lytse bern)
Ramstäk (die) stjit, oanfal (de)
rantje rinte jaan, betelje
räppe reppe, prate
rappe (= rupje, s.d.) ropje, roppe
Raps (die) koalsied it
Raspe (ju) rasp (de)
Rasse (ju) ras (it)
Räst (die) rest (de), oerskot (it)
ratterskje rinkelje, rattelje
Rauboolke (die) balke yn boat
raue rêste
Raue (ju) rêst (de)
rauelk rêstich, rêstlik
Rauepunkt (die) rêstpunt (it)
Rauhoak (die) ferbiningsheak tusken de twa “Raustokke”
Raustok (die) stôk tusken skearing (yn weeftou)
reagíerje reagearje
Ree (dät) latte foar ‘ t rjochtmeitsjen f. mûnestiennen
Reedewíerk (dät) rêdwurk (it)
Reeger (die) (iel)reager (de)
reeke (hie rakt – roate (R) – roat (R) jaan (hy jout – joech – jûn); oerjaan, -rikke
reekelje der sûgich bylizze
reeken op oarder, sljocht, glêd
Reekenge (ju) rekken(ing) (de)
reekenje rekkenje; hynsterosse
Reekenskup (ju) rekkenskip (de)
reeme (S) romje, priizgje
Reepe (ju) (hynste)rip (it)
Reeskup (dät) (= Reewe, s.d.) ark, reau (it)
Reete (ju) rotterij (de, f. flaaks)
Reeteldobbe (ju) (= Rooteldobbe, s.d.) kûle foar ‘ t rotsjen f. flaaks
Reewe (ju) ark, reau (it)
regíerje regearje
registríerje registrearje, optekenje
rejíerje = regíerje, s.d.) regearje
religiös godstsjinstich
Ribbe (ju) rib(be) (de)
Ribbelappe (die) learen skoat by ‘t flaaksribjen
Ribíersen (dät) stik ark te flaaksribbeljen
ribje ribbelje (f. flaaks)
richelje ôfskette
riede (hie rit – reed – rieden) ride (hy riidt – ried – riden)
Rieder (die) ruter; ridder (de)
Riederäi (ju) ruterij (de), hynstefolk (it)
Riege (ju) rige(le); rigel (de)
riegje riigje, rigelje
riek ryk
Riek (dät) ryk (it)
Riekdum (die) rykdom, rikens (de)
Rieke (die) rikeling (de)
riekelk ryklik
Riekelüün (die) gielegou (de)
Rieksdoaler (die) ryksdaalder (de)
Riem (die) rym, ryp (de); rym (it)
rieme rime, ripe; rime, dichtsje
Riemer (die) rimer (de)
riemje rime, ripe
Riemsel (dät) rymke, siske (it)
Ríen (die) rein (de)
ríene (- reen – ríenen) reine
ríenerch reinich
Ríenfal (die) reinfal (de)
rienselje pelle (f. nôt)
riensk rynsk, fan de Ryn
rienske Skäipe eastfryske skiep
Ríenwoater (dät) reinwetter (it)
Riep (die) 2 ryp, rym (de)
riep 1 ryp
Riepele (ju) rûpel, ripel (de)
riepelje rûpelje, ripelje
riepje rypje
Riepte (ju) ripens (de
Ries (die) rys (de)
Riese (ju) riis (it), leat (de)
ríese (z) 2 rize, riizje, heve
Ríese die, s) 1 reus (de)
Riesebäisem (die, z) bjirkerizen biezem (de)
Riesebräi (die, z) rizenbrij (de)
ríeselje (z) (be)floeie
Riesenboom (die, z) bjirk(enbeam) (de)
ríesengroot geweldich, kolossaal
Riesenpintje (ju, bot.) weversblêd (it)
Riesheede (ju) heide (de)
ríesich (z) geweldich, kolossaal
Ríet (die) skreef, barst (de)
riete (hie rit – reet – rieten) skuorre, repe, write
Ríetstikke (die) lúsjefer (de), strykhoutsje (it)
Rietuut níeme, ‘t ~ de hakken opnimme
rieuw rynsk
Rieuwe (ju) riuwe, harke de)
Rieuwel (ju) spekstôk (de), pl. deizen
Rieuwelse (dät) swylsel (it)
rieuwje, (S) tíeme swylje, harkje, riuwje
rifje reve, reevje
Rik (dät) rak, rek (it), rjocht stik yn ‘e “Ai”
Rim (dät) drachhouten (pl. f. dak)
Ring (die) ring (de)
Ringe (ju) rûne turfheap, tsjerne (de)
ringje bargen ringje; turf yn “Ringe” sette
risk rjochtop
riskje optille, risse
risselwíerje, deertou ~ derta oergean; risselwearje, risselwaasje meitsje
Rits (die) (= Ríet, s.d.) skreef, barst (de)
Rjoome (= Gjoome, s.d.) riem(e), rym; (roei)riem(e) (de)
Rjoomel (die) flaaksbondel (de, f. 20 “Boote”)
rjoomje (= roie, s.d.) roeie
Rjou (ju) berou,(it), rou, spyt (de)
Rjouelkoop (die) roukeap (de)
rjucht (= gjucht, s.d.) tige; rjocht, passend
roabroakje (R) rêdbrake
Roage (die) rogge (de)
Roagebloume (= Skoanelke, s.d.) roggeblom (de)
Roagenaaden (die) roggerispinge (de)
Roagenfäild (dät) roggefjild (it)
Roagenmeel (dät) roggemoal (it)
roagje raze f. bargen
Röäk (die) rook (de)
röäkelje berekke, bestopje (f. fjoer)
roakje (R) reitsje, roere, treffe
roar nuver, raar, min; prachtich
roasend (R, z) razen(d), mâl
roasje (R, z) raze, tjirgje; fleane, snuorje
Roat (die) gemeenterie (de)
Roathúus (dät) riedshûs (it)
Roatsheer (die) riedshear (de); riedslid (it)
Röd (dät) laach boppe de turf dy’t net as branje brûkt wurde kin
Roiboank (die) doft, roeibank (de)
Roiboolke (die), Roiboud (dät) planke (de, yn boat)
roie roeie
Roier (die) roeier (de)
röime = reeme, s.d. romje, priizgje
Rok (die) rôk, rok; jas de)
Rom (die) raam (de)
ron, ronnen (s. loope) rûn
ronk rank, klien
rood read
roodblond rodzich
roodboartich readburdich
roode Dobbe (ju) (= Rooteldobbe, s.d.) kûle foar ‘ t rotsjen f. flaaks
roodje 1 rotsje (f. flaaks)
roodje 2 (beam)roegje
Roof (die) 1 rôf (de)
Roof (die) 2 roef (de)
roogje roppe en jûchheie
röögje A5844 (fer-; oan)roere
rooje ferbolgen wurde (f. wûnen)
Rook (die) reek (de)
rookelje = röäkelje, s.d. berekke, bestopje (f. fjoer)
rookerch rikkerich
rookerje rikje (b.g. f. fisk)
rookje rikje (f. fjoer); smoke
Rookwulke (ju) reekwolk (de)
Room (die) rjemme (de)
Roome (die) ramt (it)
roomje (ôf)rjem(k)je
Roompot (die) rjemkop (de)
roomsk Romeinsk; roomsk
Roomske (die) Romein (de)
Roop (die) (tsjok) tou (it); (efter)bine (de)
Roor (dät) (= Rúur 3, s.d.) piip, buis (de)
Roorder (die) razer, ropper (de)
roorje balte, âlje, gûle
Rooteldobbe (ju) kûle foar ‘ t rotsjen f. flaaks
rootje fergean, ferrotsje; rotsje (f. flaaks)
Roowdíert (dät) rôfdier (it)
Roower (die) rôver, rover (de)
Rooweräi (ju) rôverij (de)
roowje rôvje, roovje
rosje (hynste)rosse
Roskoum (die) roskaam (de)
Roster (dät) roaster (it)
rosterje roasterje
Röt (dät) sompich stik lân
Rotte (ju) rot (de)
Rottekrúud (dät) rottekrûd (it)
rotterje (fer-, te)rotsje
Rouk (die) roek (de)
roukloos rokkeleas, ûnfoarsichtich
Roum (die) rom, rop, gloarje (de)
Roup (die) rop (de)
roupe (hie rapt – ruup – ruupen) roppe (- rôp – roppen)
Rouse (ju, z), (S) Rousje (z) roas ( de>
Rout (dät) roet, ruot (it)
Rubbe (die) robbe (de)
ruchelje rutelje; rochelje
Ruine (ju) ruïne, púnfal (de)
rukhoalsje snokke, snokje
rukje hoarte, skuorre; ferskeuke
rulje rôlje
Rulle (ju) rôle; rol, list (de)
rummelnasje lawaai meitsje
Rump (die) romp, bûk (de); festje (it)
rund rûn
rund; dät ~ kriege útkomme mei eat
rundbaale om-, rûnsizze+A6312
Runde (ju) rûnte; omgong (de)
rundhääruume rûnom; yn ‘t rûn
rundloope omrinne; der omhinnerinne
Rundskrieuwen (dät) rûnskriuwen (it)
rundtraale rûntemealle
runduume(tou) ringsom, oan alle kanten
Runge (ju) ronge (de)
Runkel (die) foerbyt (de)
runselje ronfelje; de foarholle yn tearen lûke
rupje ropje, roppe
russelje risselje, russelje
russisk, rusk Russysk
Rust (die) 1 roast, rust de
Rust (die) 2 tuorre, krobbe (de)
rusterch roastich, rustich
rustich kras, hecht
rustje roast(k)je, rust(k)je
rüstje ta
ruuch, (U) rouch rûch; rau
ruuchhauen rûch bewurke
Rüüde (ju) driuwend fean
Rúuder (= Rúur 1) roer (it)
Rúuderer (die) (= Roier, s.d.) roeier (de)
Rüüderhoangst (die) hynstebiter (de)
rüüderje ferfearje, rûdzje, rúdzje
rúuderje ( = roie, s.d.) roeie
Ruugeriep (die) rym; ryp (de)
ruuke (hie rukt – rook – reeken) rûke ( – roek, rûkte – rûkt)
ruum rom, rûm
Ruum (die) romte, rûmte (de); keamer (de)
rüüme (ûnt-, op)romje, -rûmje
ruumelk rom, rûm, wiid
ruumje 1 (op)romje, rûmje
ruumje 2 (= beproalje, s.d.) priizgje, yn ‘e hichte stekke
Ruumte (ju) romte, rûmte (de)
Ruune (die) rún (de)
Ruupe (ju) rûp (de)
Rúur (dät) 1, (U) Rour roer (it)
Rúur (dät) 2, (U) Rour (jacht)roer (it)
Rúur (dät) 3, (U) Rour piip, buis (de)
rüürje, sik~ jin (fer)roer(j)e
rúusje (z) broddelje, rûchhouwe
Rúusk (die) rûs, sûs (de)
rúuskje rûzje
Rüüst (dät) ferbiningsbalke (de, yn ploege)
Ruute (ju) rút, glês (it)
ruutskje glide, sljurkje
Sä(är)spel (dät) karspel (it), parochy (de)
saabje sobje, sabje
Säächgäärs (dät, bot.) sigge (de)
sääd sêd
Säädel (dät) briefke; etiket; biljet (it)
säädigje sêdzje
säädsoam sêdsum
Sääf (dät) tsjef, tsjêf (it)
Saage (ju) sêge de)
Sääge (ju) geit (de)
Säägebuk (die) (geite)bok (de)
Säägen (die) seine, seining (de)
säägenje sein(i)gje, seinje
Säägenloum (dät) geitsje (it
Säälwer (dät) sulver (it)
Säände (ju) sunde (de), kwea (it)
Säänder (die) sûnder, kweadogger (de)
Säänderin (ju) sûnderesse (de)
Säändfloud (ju) sûndfloed (de)
saang brún-pears (kleur fan ‘e âlde Sealter frouljusdracht), sangen
Säärke (ju) tsjerke (de)
Säärkendoore (ju) tsjerkedoar (de)
Säärkenläid (dät) tsjerkeliet (it)
Säärkensong (die) tsjerkesang (de)
Säärkhoaf (die) tsjerkhôf (it)
Säärktouden (die) tsjerketoer (de)
Säärse (ju) kers (de)
Säärspeltäärp (dät) tsjerkedoarp (it)
Sabbelíersen (dät) ferbiningsizer oan ‘e fang (yn mûne)
Säddene (ju) tsjerne (de)
Säddenemolk (ju) sûpe (de)
säddenje tsjernje
säft sachs, licht(wol)
Säid (dät) sied (it)
Säidboone (ju) sied(del)beane (de)
Säide (ju) snaar, snare (de)
Säideltied (ju) siedderstiid (de)
Säidgoud (dät) set-, siedguod (it)
säidje siedzje
säie naaie
Säieljäiden (dät) naaijern (it)
säik (= süük, s.d.) siik
säike (hie säkt – soachte – soacht) sykje ( hy siket – socht – socht)
Säike, ap de ~ op siik, op ‘e sneup
säikelje (= sükkelje, s.d.) tjirmje, siikje
Sail (dät) seil (it)
Sailboot (dät) sylboat (it)
säilden selden, seldsum
sailje sile
Sailskip (dät) sylskip (it)
Sailsport (die) silen (it)
Säinäddele (ju) naainulle (de)
Saise (ju, z) seine (de)
Saiseboom (die) seinestôk (de)
Saisendüüwel (die, z, bot.) frjemd rûkersgers it)
Saisesnied (die) seineslach (de)
saisestrieke strikelje
Saisestrik (dät) strikel (de)
Säister(ke) (ju) skroar(ske), naaister (de)
Saitenge (ju) krante (de)
säiwens jûns
Säk (die) sek (de)
sakje sakje
säkje sekje (f. moal)
säks seis
säkste sech(s)te, sekste, seisde
säkstich sech(s)tich, sekstich
säkstíen sech(s)t(s)jin, sekst(s)jin
Säktaaske (ju) stoffen tas (de)
sälge (die-, ju-, dät-) selde (de-,it-)
Sälleräi (ju) selderij (de)
Sälskup (ju) selskip (it); maatskippij (de)
sälwen sels
Sammelenge (ju) samling (de)
sammelje sammelje, garje
Samt (die) 1 flewiel (it)
samt 2 (al)mei
sänt 1 sint (hillich)
sänt 2 sûnt
Sänt Jans Sint Jan
Sänt Jookub Sint Jabik
Säntjansbäie (ju), roode ~ reade bei (de)
Säntjansbäie (ju), swotte ~ swarte bei (de)
Sap (die, dät) sop (it, f. planten)
Sapkouke (ju) drop (it)
sappich soppich
Sark (dät, die) deakiste (de)
särtelk tear, ynlik
Sät (die) 1 skoft (it), hoart, set (de)
Sät (die) 2 molkskûdel (de)
sätte ( – sätte – sät) sette ( – sette – set)
se se, har
See (ju) see; mar (de)
Seede (ju) sead(d)e (de)
Seedíert (dät) seedier (it)
Seefuugel (die) seefûgel (de)
Seegong (die) seegong (de)
Seeke (ju) saak (de); ding (it)
seeker wis, feilich
Seel (dät) 1 reap (de)
Seel (dät) 2 seel (it, b.g. oan amers)
Seele (ju) siele (de)
seelje fee fêstsette
Seelter (die) sealter(lanner) (de)
seelter, seeltersk sealtersk
Seeltersk (dät) de sealter taal
Seeluft (ju) seelucht (de)
seeme (US) seamje
Seemeeske (ju) miuw, seefûgel (de)
Seemelse (ju) simmels (pl.)
Seemon (die) seeman (de)
seende (hie soant (R) – soande (R) – soand (R)) (fer)stjoere, -skikke; útstjoere
Seendenge (ju) sinding; útstjoering (de)
Seenood (ju) need op see
Seensucht (ju) fûl langstme (it)
Seeoadeler (die) seeearn (de)
Seepe (ju) sjippe (de)
Seepesjooder (die) sjippefabrikant (de)
seepje (yn)sjipje
Seer (dät) 1 sear plak, sear (it)
seer 2 sear, pynlik
seerdwo seardwaan
Seeregaid (ju) besearing, wûne (de)
Seeroower (die) seerôver (de)
Seeskuum (die) seeskûm (it)
Seetel (die) tsjettel (de)
Seeuwer (die) flibe (de), spij (it)
Seeuwerpot (die) kwispeldoar (de)
Sentrum (dät) sintrum (it)
sicher wis, fêst, grif
Sicherhaid (ju) wissens, wissichheit (de)
sicherje (be)feiligje, fersekerje
Sicht (ju) sicht (it)
Sichte (ju) sichte (de)
sichtje sichtsje
Sidde (ju) sede (de), brûkme (it)
Síech (die) oerwinning (de)
Síed (die) 1 mean-, snijark foar heide
síed 2 leech, plat (f. lân)
Siede (ju) side, kant (de)
Síede (ju) side (de, weefsel)
Siedeldoore (ju) syddoar (de)
Síedelenge (ju) delsetting (de)
siedelgong (die) sydgong (de)
síedelje jin delsette, fêstigje
Siedelplonke (ju) sydberje (de)
siedels oan ‘e kant, fansiden
Síedendouk (die) sidene doek (de)
Siedenskeed (dät) sydskieding (de)
Siedensloot (die) sydsleat (de)
Siedenwooge (ju) sydnuorre (de)
Siedstuk (dät) sydbalke (de, fan weeftou)
Síegel (dät) sigel, segel (it)
síegelje sigelje, segelje
Síeger (die) oer-, ferwinner (de)
síegje oer-, ferwinne
Síel (dät) doel (it)
sieläärge neen nea ien
sieläärge niks nea wat
sieläärge nit, (U) se lääwe nit nea (net), noait, fan syn libben net
Síele (die) hynstegereid (it); beage (de)
síelje (= küürje, s.d.) mikke, roaie
síen syn (n.)
síen(e) syn (f. + pl.)
Siene (ju) sine (de)
Sienholt (dät) (= Sienstubbe, s.d.) kynhout (it)
Síenkene (ju) rezyn (de
Sienstubbe (die) kynhout (it)
Siepe (die) streamke (it), wetterlossing (de)
Síepe (die) loopske hûn
Siepel (ju) sipel (de)
Siepelke (ju) goatte (de, om rûchskerne)
Siephuntjen (dät) immen dy ‘t jin oeral efternei rint
siepje sypje, siperje; oanhinklik efterneirinne (f. hûnen en lytse bern)
Síerde (ju) sier, fersiering (de)
síere ( = fersíer(j)e, s.d.) fersier(j)e, fergnisje
síerelk sierlik
Síeroat (die) sieraad (it)
Síeroop (die) sjerp (de)
Síes (die) tsiis (de)
síet sûnt(tiid)
Sieuwe (ju) souwe (de) , sou (it)
sieuwje silje, souje; spije, flybje
Sigaare (ju) sigaar (de)
sik har; him; jin; inoar
sik befräigje jin ôffreegje
Silme (die) doopmiel (it)
Sim (die) rûmte (de, tusken souderlûk en dak)
simulíerje prakkesearje; simulearje, foarjaan, beare
sin syn (m.)
Sin (die) sin (de ; doel (it)
Sin hääbe sin hawwe
Sinbielde (ju) sinnebyld (it)
Singel (dät) (pike)stjelp (de)
sinke (- soank – soanken) sinke (- sonk – sonken)
sinloos sinleas
sinne ap … briede op …
sinnich sunich, sêft; hoeden
sintwain om syn part
sirkelje sirkelje
sisje size, siizje, sisterje
sitte ( – síet – seeten) sitte ( – siet – sitten)
sitte gunge sitten gean
Sittelbrääd (dät) (= Roiboank, s.d.) doft, roeibank (de)
sjacherje kwânselje, sjacherje
sjo (hie sjucht – iek, hie saach, du seechst, wie seegen – blouked) sjen (ik sjoch, hy sjocht, wy sjogge – seach – sjoen)
sjoode (hie sjut – sood – seeden) siede ( – sea – sean), koaitsje
sjoodenheet siedend hjit
Sjooder (die) hantsjettel (de)
sjuch deer ! sjoch dêr !
Sjukte (ju) goarre (de)
sjunge ( – soang – soangen) sjonge (- song – songen)
Sjunger (die) sjonger (de)
Skaad (ju) skaad, skâd (it)
Skäädel (die) (= Platte, s.d.) plasse, hollekrún (de)
skääre 1 (- skäärde – skäärd) skeare ( – skearde – skeard)
skääre 2 (= putsje 2, s.d.) skeare, burdzje
Skäärjäiden (dät) skearing (de)
Skäärlaadere (ju) ark foar ‘t lizzen fan ‘e skearing (by ‘t weevjen)
Skäärsoaks (dät) skearmês (it)
skäddekopje skodholje, -kopje
skaddich skadich
skädje skodzje
Skaffer (die) skepper, makker (de)
skafje skeppe (- skoep – skepen), meitsje; (fer)skaffe
Skäft (die) stâl(le), piip (de)
skäilde (= skeelde, s.d.) skelde (- skold – skolden), skelle; rache, segenje
Skäin (dät), in de Skäin skuorre (de)
Skäip (dät), pl. Skäipe skiep (it), pl. skiep
Skäipetieke (ju) skieppetyk (de)
Skäipskíere (ju) skieppeskjirre (de)
Skäipweede (ju) skieppegreide (de)
skä’jie ( = skällen jie) sille jim
skakkerje skatterje (ek f. ekster)
Skalde (die) skald (de)
skalje galmje, klinke
skälje skilje, skelje
skälle (du skääst, iek, hie skäl, wie skällen(e) – skuul – skould) sille (hy soe, wy soene – sillen, sild); moatte
Skälle (ju) skil(le), skel(le (de)
Skälm (die) skelm, skarlún (de)
skälmsk skelmsk, ûndogensk
Skandäksel (die) flier yn boat
Skande (ju) skande (de)
Skandele (U), (S) Skandebloume (= Skoanelke) roggeblom (de)
Skändenge (ju) skeining, skânsearring (de)
skandoalje deilis wêze
skanner skjinner
Skanse (ju, z) skâns (de)
Skap (dät) kas(t) (de)
skäppe 1 skeppe (- skepte – skept)
skäppe 2 ( – skoup – skeepen) skeppe ( – skoep – skepen)
Skäppel (die) beskate ynhâldsmjitte
Skäppelsäid (dät) lânmjitte f. 10 are
Skäpper (die) 1 skepamer (de)
Skäpper (die) 2 sleef (de
Skarloak (die) skarlekken (it)
Skärm (die) skerm (it)
skärp skerp
skärpe skerpe, slypje, hotsje
skärpkaantich skerpkantich
Skät (die) skatting, belêsting (de)
Skätjäild (dät) skutjild (it)
Skats (die) skat (de)
skatsje skatte, rûz(j)e, roaie
Skätte (die) 1 skut-, sketstâl (de)
skätte 2 skutte (f. fee)
Skätter (die) plysjeman (de)
Skauspil (dät) skouspul; toanielstik (it)
Skäuwboank (die) (= Skoawboank, s.d.) skaafbank (de)
skä’wie ( = skällen wie) sille wy
Skebällenskop (die) masker (it, foar festeljûn)
Skeed (dät) skied (it), grins, swette (de)
skeede (hie skat – skatte – skat) skiede (- skaatte – skaat)
Skeede (ju) skie, skjidde (de)
Skeedenge (ju) skieding; swette (de)
skeederch skurdich, hakkelich
Skeedlienje (ju) grinsline, swette (de)
Skeedsgjucht (dät) skiedsgerjocht (it)
Skeedsgjuchter (die) skiedsrjochter (de)
Skeedsloot (die) grinssleat, skiedingssleat (de)
Skeeld (ju) skuld (de)
skeelde (hie skält – skoolt – skúulden), (S) skíelde skelde (- skold – skolden), skelle; rache, segenje
skeeldich skuldich
skeen (skanner) skjin (skjinner)
skeende (hie skoant – skoande – skoand) skeine
Skeenegaid (ju) skjinnens (de)
skeenigje skjinje (f. nôt)
Skeep(e)koowe (die) skieppeskuorre (de)
Skeepel (U) (= Skäppel, s.d.) beskate ynhâldsmjitte
Skeeper (die) skeper (de)
Skeepflaask (dät) skiepfleis (it)
Skeerge (die) rjochtstsjinder (de)
skeeuw skeef, skean, bryk
Skíefloop (dät) rêd yn mûne
Skíel (dät, die) ferskil, (fer)skeel (it)
skíele (fer)skille, skele
skíele skilich sjen, mykje; gnuve, kypje
skíelich skilich
Skíeme (ju) skim, skym (de)
Skien (die) skyn (de)
skíene spalkje
skiene ( – skeen – skienen) skine, ljochtsje; skine, lykje
Skíene (ju) skynbonke, skine (de)
Skienfät (dät) skynfet (it), flearmûs (de)
skienhillich skynhillich
skíer suver, skjin; alhiel fet (f. spek)
Skíere (ju), (U) Skäire skjirre (de)
Skiet (die) skyt (de)
skiete (hie skit – skeet – skieten) skite ( – skiet – skiten)
Skietreeger ( = Reeger, s.d.) (iel)reager (de)
Skieuwe (ju) skiif (de); rút, glês (it)
Skieuwel(s)e (ju) sjudden, skiuwden (pl.)
skiffe(lje) buterje f. molke by ‘t tsjernjen)
Skifken (dät) sjitspoel (de, by weeftou)
Skiksal (dät) (need)lot (it)
Skil (dät) skyl (de)
Skilderenge (ju) skildering, beskriuwing (de)
skilderje skilderje, beskriuwe
skille skile; dopje; pûlje
skillerje op ‘e wacht stean, skilderje
Skilleroatsje (dät) skildering (de); skilderij (it)
Skillersmon (die) skildwachter (de)
Skimmel (die) skimmel (de)
skimmelch skimmelich
Skimmer (die) sêfte glâns, glim(p), skimer de); fermoeden (it)
skimmerje sêft glimme, gluorkje, glinsterje, trochskimerje
skimpe skimpe, lêbje
skinje strûpe, útsûge
Skinke (die) skinke, hamme (de)
Skip (dät), pl. Skíepe skip (it)
skipboar farber
Skipfoart (ju) skipfeart (de)
Skipper (die) skipper (de)
skipperje skipperje, skipper wêze
Skipsfoulk (dät) farrensfolk (it)
Skipstimmermon (die) skipstimmerman, skûtmakker (de)
skitterje yn ‘e loop weze
skjoote 1 (hie skjut – skoot – skeeten) sjitte ( – skeat – sketten); smite
skjoote 2 skifte ( f. soere molke)
Skjootele (ju) nôtfoarke (de)
Skjooter (die) skutter (de)
Skjootrúur (dät) gewear (it)
Skjootslits (die) sjitgat (it)
Skjou (ju) 1 skouwens, skoftigens (de)
skjou 2 skou, skoftich
skjoue skouje, skouwe
skjuchtern skruten
Sklaawe (die) slaaf (de)
Sklaawenmäärked (dät) slavemerk (de)
Sklaaweräi (ju) slavernij (de)
Sklaawin (ju) slavin(ne) (de)
Skloouwe (die) (= Sklaawe, s.d.) slaaf (de)
Skoabäkken (dät) gr. amer ( de)
Skoade (die, R) skea (de)
Skoade dwo skea dwaan, skeadzje
Skoade; tou ~ kúume skea lije
skoadelk skealik, neidielich
skoadje skea dwaan, skeadzje
Skoale (ju) skaal, skeale (de)
Sköälken (dät) (thee)kopke (it)
Skoanelke (ju, R) roggeblom (de)
Skoanke (ju, R) kroech, herberch (de)
skoanke (R) skinke ( – skonk – skonken); jaan
Skoankenge (ju, R) skinking, jefte (de)
Sköär (die) skuor (de)
Skoar (ju, R) kloft (de)
sköäre skuorre, boarste
sköärje eat mei lawaai bewege
Skoarte (ju) skerteldoek, skelk (de)
Sköät (die) leat, sprút (de)
Skoat die), (US) Sköät skot (it)
Sköätel (die) skoattel (de)
sköatelje (ôf)skoattelje
Skoawboank (ju) skaafbank (de)
Skoawe (ju, R) skaaf (de)
Sköäwel (die) reed (de), pl. redens
Sköäwelíersen (dät) reedizer (it)
sköäwelje reedride
skoawich sjofel, skabb(er)ich
skoawje (R) skave; rasp(j)e
Skofttied (ju) skoft (it)
skoi húnsk
Sköifel (die) skoffel (de)
sköifelje skoffelje
Sköiler (die) learling, skoalgonger (de)
Skoof die), (S) Skoouwe skobbe (de, f. strie)
skoofel sjofel, skibbich
skooie stelle en oplichte
Skooier (die) oplichter (de)
Skoomel (die) skammel, kruk (de); fuotbankje (it)
skoomje, sik ~ jin skamje
Skoomte (ju) skamte (de)
skoonje mije, sparje, ûntsjen
Skoot (die) skerte, skurte (de)
Skoote (ju) skoat (de, f. seil)
Skööteldouk (die) skû(de)ldoek (de)
Skootfäl (dät) skoat(s)fel (it)
Skosteen (die), (S) Skösteen skoarstien (de)
Skosteenfeeger (die) skoarstienreager (de)
Skot (dät) skud, sket (it)
Skou (die) skoech (de) , pl. skuon
Skoubeend (dät) (skuon)fiter (de)
Skoule (ju) skoalle (de)
Skouljúugend (ju) skoalbern (pl.)
Skoulkere (pl.) skoalbern (pl.)
Skoulmäster (die) skoalmaster (de)
Skouster (die) skuonmakker (de)
skousterje skuonmeitsje
skrabje skra(e)bje
Skräif(t) (die) gjalp, skreau (de)
Skrain (die, Uu) skram, (s)kras (de)
skräin (U) skean
Skrainer (die) meubelmakker, skrynmakker (de)
skräiwe raze, skreauwe
Skräk (die) skrik, kjeltme (de)
skräkke 1 kjel wurde, skrikke, skrilje
skräkke 2 kjel meitsje
skräkkelk skriklik, yslik
skramme skramme; (s)krasse
skrämme (de) kiel skraabje, brimme
skrämpe ( – skromp – skrompen) ôfskrikke (dop f. aai), skrimpe
skreeuwe (= skräiwe, s.d.) raze, skreauwe
Skrieuw (die) streep; skreef (de)
Skrieuwboank (die) skriuwtafel (de)
skrieuwe (hie skrift – skreeuw – skrieuwen) skriuwe ( – skreau – skreaun)
Skrieuwen (dät) skriuwen, brief, stik (it)
Skrieuwer (die) skriuwer; klerk (de)
Skrieuwnoome (die) skaainamme, fan (de)
Skrift (ju) skrift; geskrift; hânskrift (it)
skriftelk skriftlik
Skriftstuk (dät) geskrift, stik (it)
skroa droech (f. iten); skraal (f. bisten, lân); earmtlik
Skroage (die) (syd)skoar(re), -skraach (de)
Skröägel (die) minderweardich minske of bist
skroat skean, skeef
skrof steil, stiif, batsk
skrubje skrobje
Skrúuwe (ju) skroef (de)
skrúuwje skroeve; opskroeve
Skrúuwstok (die) bankskroef (de)
skubje skobje (f. fisk)
skudderje huverje; grize
Skullerblääd (dät) skouderblêd (it)
Skullere (ju) skouder (it)
skulsje skolperje; útspiele
skummelje húshimmelje
skupje skeppe, dolle
Skuppe (ju) skeppe, bats (de)
Skusse (ju) iisskosse (de)
Skussel (die), (US) Sköätel ark om bôle yn ‘e ûne te skowen
Skuts (die) beskerming (de)
Skutsbräif (die) frijbrief (it)
Skutshillige (die) beskermhillige (de)
skutsje beskermje, hoedzje
Skutswinkel (die) skûlherne (de)
Skutte (die) (= Skuts, s.d.) beskerming (de)
Skuudele (ju) skùtel, skûdel; panne; petiele (de)
Sküül (dat, die) ferskûl, skûle (de, yn ‘t lân), skûlplak; lyts hok (it)
sküülje skûlje
Skuum (die) skom, skûm (it)
skuumje skomje, skûmje
Skúur (die) buoi, bui (de)
skúurich rudich, rûdich; rûpstekkich
Skúurich (die), (S) Skúurch rude, rûde (de)
skúurje skuorje, skjirje
Skuute (ju) skûte (de)
skúuwe (hie skuft – skoof – skäuwen) skowe, triuwe ( – treau – treaun); kroadzje
Skúuwer (die) skúf; swift, oplichter (de)
Släägel (die) swingel; kearbalke (de,
slab(ber)je slab(ber)je, slob(ber)je
Slabbegäärs (dät) flotgers (it
Slabbelappe (die) slaab, slabbedoek (de)
Slacht (ju) (fjild)slach (de)
Slachtskip (dät) slachskip (it)
Släietouden (die) krikelbeam (de)
Släif (die) skelwurd foar in slof en sleau immen
Släip (die) sliep (de)
släipe (hie släpt – slíep – slíepen) sliepe ( – sl(i)epte – sl(i)ept); slomje, slûgje
Släiper (die) slieper (de)
släiperch slieprich, slûch
Släipkoomere (ju) sliepkeamer (de)
släiploos sliepeleas (d )
Släipruum (die) sliepseale (de)
slakkerje snije (f. wiete snie)
Slange (ju) slange (de)
Slänkte (ju) riid, leechte (de)
Slanterbäie ( = swotte Säntjansbäie, s.d.) swarte bei (de)
slap slop
slau liep, slûchslim
Slauegaid (ju) liepens, snoadens (de)
slee de smaak
Sleek (dät) 2 stoart- en droechplak foar turf
Sleek (die) 1 slach (de)
Sleekfäild (dät) slach(t)fjild (it)
Sleekring (die) boksizer (it)
Sleeksiede (ju) slachside (de)
Sleeuwe (ju) mouwe (de)
slíe(r)kje slûpe, glûpe; krûpe
Slíede (ju) slide (de)
Sliek (die) slyk (it); blabze, dridze (de)
slieke ( – sleek – slieken) (= slíe(r)kje, s.d.) slûpe, glûpe; krûpe
Sliem (die) slym (it), slime (de)
sliemje slymje, slimerje
sliep uut! slypút!
Sliepbroake (die) slypbrake (de)
sliepbroakje braakje mei de slypbrake
sliepe ( – sleep – sleepen) slypje, hotsje, opskerpje
slíepje tôgje, sleepje, slepe; sluere
slíepstäitje ferslein fuortgean; slûpsturtsje, slûksturtsje
Sliepsteen (die) slypstien (de)
sliete (hie slit – sleet – slieten) slite ( – sliet – sliten)
slikkerje yn ‘t iepenbier sline, snobje
slim (= läip, s.d.) slim, min; tige, bare
Slinger (die), (U) Slingel slinger (de, f. klok)
slingerje, (U) slingelje slingerje; wine (f. wei)
Slingerlappe (die) stienslinger (de)
slinke ( – slonk – slonken) slink(j)e, belúnje (f. swolm); ophelderje (f. omgrûne wetter)
Slinkkleeuwer (die) tôchklaver de)
slippe 1 glide, glûpe, slûpe
slippe 2 misslaan
slippe 3 opsprekke, swetse
slipperch glysterich, slibberich
Slips (die) strik (de, om foar te hawwen)
Slits (die) spjalt, naad; split (de)
slitsooged spjalteagich
Sljo (die) , (U) Sleef sleef (de)
sljucht 1 sljocht, flak
sljucht 2 kwea, min
sljuchte sljochtsje
slo (hie slacht – sluuch – sloain (R)) slaan ( hy slacht – sloech – slein)
Sloachter (die, R) slachter (de)
Sloachteräi (ju) slachterij (de)
sloachtje (R) slachtsje
slöäre stadich rinne
Sloatje (ju) (tabaks)prúmke (it)
Sloawe (die, R) Slaaf (de)
Slo-er (die) slaander (de)
Slo-eräi (ju) slaan (it); fjochterij de)
sloiderje smite, slingerje
slok slûk
sloksk sleau
slonk slank, klien
Sloot (die) sleat (de)
slootje 1 sleatgrave
slootje 2 slatte, sleatsje
Slop (dät), pl. Sloope gat yn dyk; trochgong yn beamwâl
Slot (dät) slot (it)
slotterje bibberje, trilje
slubberje, (S) slöbberje sloarp(j)e, slurvje
Slucht (ju) kleau, spjalt (de, yn ‘e grûn)
sludderch sloard(er)ich, slof, sleau
Sludderpäls (die) rûchhouwer (de)
Sluk (die) slok (de)
Slummer (die) slomme (de); knipperke (it)
slummerje slom(mer)je, slûm(er)je, slûgje
Slump (die) ferfaltsje (it), tafalder (de)
slumpje in ferfaltsje hawwe, boffe
slunsich slonzich, sjofel
slurpje ( = slubberje, s.d.) sloarp(j)e, slurvje
Slurre (ju) (pan)toffel, slof (de)
slurrich ( = sludderch, s.d.) sloard(er)ich, slof, sleau
Sluuk (die) kiel, strôt(e) (de)
sluuke (hie slukt – slook – sleeken) slokke
Sluukhoals (die) slokker(t) (de)
sluupje glûpe, snappe, slûpe (litte)
Sluupsound (die) rin-, driuwsân (it)
Slüür (die) wale (de)
slúurje, (S) slöärje sluere, sjoelje
Slüüse (ju, z) slûs, slús, syl (de)
sluute (hie slut – sloot – sleeten) slute ( – sleat – sletten), tichtdwaan
Sluutholt (dät) slútbalke (de, yn weeftou)
Smaat(e) (die) smerte; pine (de)
Smaatekaan (ju, bot.) túnreadskonk (de)
smaichelje flaaie
smäidens moarns
smakmuulje smakke, smachte
smäl smel
smätterje sketterje
smeele smeule; feanbarne
Smeelponne (ju) panne (de, mei fjoer om te feanbarnen)
Smeer (dät) smoar, fet (it)
smeere smarre, klieme
smeerich smoarch, fet
smeete (dät smät – smätte – smät) smerte, skrine
Smid (die), pl. Smíede smid (de)
smiddeegs middeis
Smíede (ju) smidte (de)
Smíederäi (ju) smidsark (it)
smíedje smeie
smíelje smeulsk laitsje
smiete (hie smit – smeet – smieten) 1 smite (- smite – smiten); werpe (- wurp – wurpen); saaie, soalje
Smiete (ju) 2 stienwurp (de, as ôfstân)
smilte ( – smolt – smolten) rane; smelte ( – smolt – smolten)
Smitte (ju) 1 (= Smíede, s.d.) smidte (de)
Smitte (ju) 2 linnenmjitte (7½ jelne)
Smoacht (die, R) honger, hûnger, skroei (de)
smoachtich hongerich, roppich
smoachtje hongerje, hongerlije; smachtsje
Smoak (die, R) smaak, smeits (de)
smoakelk smaaklik
smoakje smeits(j)e ( it smakket – smakke – smakke)
Smolt (dät) riezel (de)
smookje smoke
smuddich, (U) smuddelich tryst, goar (fan ‘t waar)
smuggelje slûkje, smokkelje
Smuk (die) toai, sier (de)
smurrich ( = smuddich, s.d.) tryst, goar (fan ‘t waar)
smusterlaachje temûk laitsje
Smúugeräi (ju) ferkâldenheit (de)
smúurje stove, prule
Smúus (die) 1 smoes (de)
Smúus (die) 2 itersfeest (it)
smúusje (s) 1 smûz(j)e, skrânz(g)je
smúusje (z) 2 kletse, tsjottelje, smûzje
Snabbe (ju) fersiersel (it, oan mouwe)
snaffelje kletse, snetterje
snäie snije (- snijde – snijd) (f. snie)
Snäiwende (díe), (S) Sneeuwende sneon, saterdei (de)
snappe snappe, snippe; happe
snatterje snetterje
snaue snauwe
Snee (die) snie (de)
Sneebal (die) sniebal (de)
Sneejoagjen (dät) sniejacht (de)
Sneekäärel (die) snieman (de)
Snied (die) sneed (de)
Sniede (die) 2 brogge (de), stik bôle (it)
sniede (hie snit – sneed – snieden) snije ( – snie – snien); fykje
Sniede (S) 1 (= Soage, s.d.) seage (de)
Snieder (die) snider, skroar (de)
Sníerebroaden (die) bargegebraden (it)
Sníerekat (die) krinkel (de, yn jern)
Snigge (ju) slak (de)
Snippe (ju) snip (de)
Snippelboone (ju) snijbeane (de)
snippelje, (R) snibbelje snipelje
snippeltroonje bargetriennen gûle
snitkje (hout)fykje
snitselje snije, snipelje (b.g. f. koal)
Snoabel (ju) snaffel (de)
snoabelje kletse, snetterje
snoagens (R) nachts
snöäterje snetterje; kletse, teutsje
Snotte (ju) snotte (de)
snotterje snotterje
Snouk (die, S) lytse snoek (de)
snoupe sline, snobje (yn ‘t genyp)
snuffelje snuffelje
Snuppen (die) ferkâldenheit (de)
Snurboart (die) snor, snoar (de)
snurje snuorje, ynriuwe
snurkje snoarkje
snurrich geastich
Snüüfken(bloume) (ju, bot.) wylde goudtsjeblom (de)
Snúuftebak (die) snuf, snúf (it)
Snúur (ju) , (U) Snour snoer, string (it)
Snuute (ju) snút, snute (de)
snuutje snauwe, grauwe
snúuwe (hie snuft – snoof – snäuwen) snuve; snute
so sa; dan
so tou tällen sa te sizzen
Soabel (die) sabel (de)
Soadel (die, R) seal, sadel (it)
Soadeler (die) sealmakker (de)
soadelje sealje
soadelrääged sealrêgich
Soage (ju), (S) Sniede, Saage seage (de)
Soagebuk (die) seachbok (de)
Soagelse (ju) seachmoal (it)
Soagemäälne (ju) hout-, seachmûne (de)
Soagemeel (dät) seagmoal (it)
soagje seagje
Soaks (dät, R) mês; knyft (it)
Soaksägge (ju) skerp (it), igge (de, f. mês)
Soakslämt (dät) limmet, lims (it)
Soal (die, (dät) seal(e) (de)
Soalt (dät, R) sâlt (it)
soalten sâlte
soalterch, soaltich sâltich
soaltje sâltsje
Soaltkoarste (ju) sâltkoarste (de)
Soaltrouk (die) skierroek (de)
Soandgrúunde (ju) sângrûn (de)
soange (R) singe, sinz(g)je; skroeie
Soarte (ju) soarte (de, it)
sobolde sa gau
Soch (ju), Sochwíend (die) sigen (de)
sodät (sa)dat
sodoane sadanich
sofel (= sofúul, s.d.) safolle
sofíer safier
sofúul safolle
sogau sa gau
sogoar sels(t)
sogoud … as … likegoed … , as …
Sokke (ju) sok (de)
Sokkerai (die) sûkerei (de)
Soller (die) nôtsouder (de, yn mûne)
sollerje nôt opslaan
soloange stik hout oan ploechiizder
somäd seam(e) (de)
sonaamd seamje
Song (die) sang (de), gesang (it)
Songbouk (dät) sjongboek (it)
songerch sangerich (f. molke)
sonst (= ours, s.d.) oars
Sood (die) saad, reinwettersbak (de)
Soodoa (dät) polke de)
Soodwoater (dät) saadswetter (it)
soogen sawn
Soogengestíern (dät) sawnstjerre (de)
soogentich sawntich
soogentíen sawntjin
söögje sûg(j)e litte, fuorje
Söögling (die) tatebern (it)
Sooke (ju) wang (it, eig. tsjeak, kaak)
Sookenknooke (die) kaakbonke (de)
Sool (die)
Soole (die) 2 soal (de)
Soole (ju) 1 biennen mês (it, te koerfrisseljen)
Soolwe (ju) salang (‘t)
soolwje salve (de)
Soom (die) salvje
sööme dus
soondje ( = oapje, s.d.) saneamd
soopje, (US) sööp(k)je boarne
soor toar, soar
soorje (fer)toar(k)je
Soppe (ju) (sean) sop (it)
Sound sân (it)
Soundboank (die) sânbank (de)
Soundsäk (die) sânsek (de)
Soundstriepe (die) sânstripe (de)
Soundwaal (die) sânwâl (de)
sounterch sânich
sowät sawat
sowät soks(sawat)
sowied (oan ‘t)safier
Spaal dät), (US) Spal stik boulân (it, 10 x 100 m.)
Spächt (die) spjocht (de)
späie spije ( – spein – spein); spuie
späile spiele
Späilwoater (dät) spielwetter (it)
Späk (die) spek (it)
Späkfat (dät) spekfet (it)
Späkkiste (ju) spekksiet (de)
Späkponkouke (die) spekstro (de)
Späkswoode (ju) spekswa(e)rd (it)
Späktoakel (die) spektakel (it)
spändje skinke, jaan
spank(el)je plaskje, spatte
spattelje spartelje, sparrelje
Speegel (die) spegel (de)
speegelglääd spegelglêd
speegelje spegelje
Speeke (ju) speak(e) (de)
Speer (dät) 2 dakspant (de, tusken
Speer (die) 1 spear (de)
speere (ôf)slute, tichtsette; opslute
speerwied wagewiid
Speerwíerk (dät) spantwurk (it)
Spieker (die) spiker, neil (de)
spiekerje spikerje, neilje
Spíelboan (ju) spylbaan (de)
Spiele (ju) stokje (it, dat dwers troch bijekoer stutsen vvurdt)
Spíeler, Spiedeler (die) spiler, spylder (de)
Spíelfäild (dät) spylfjild (it)
spielje dwersstokjes yn bijekoer sette
spíelje, spiedelje spylje; boartsje
Spíelmon (die) spylman (de)
Spíelruum (die) boartersplak (it); spylrûmte (de)
Spíelseeke (ju) stik boartersguod (it)
Spíelsteede (ju) sportfjild (it)
Spienoat (die) spinaazje (de)
Spíer (dät) sprút, spier (de)
Spíes (die) spear, speetse (de)
Spíese (ju, z) spize, (de), iten (it)
spíesje (z) spizigje
Spiet (die) spyt (de)
spiete spite (- spiet – spiten), muoije)
spietelk spitich
spikje mei spek trochriuwe
Spil dät), (pl.) Spíele spul (it)
Spille (ju) tinne Stange (de)
Spilne (ju) spil(le), bout (de, yn spinwiele)
spinne ( – spon – sponnen) spinne ( – spûn – spûn)
Spinne (ju) spin (de)
Spinnewäb (dät) spinreach (it)
Spint (die) spyn (it), waan (de)
Spit (dät) 1 (har)spit (it)
Spit (dät) 2 stek (de, mei leppe)
spits skerp, puntich
Spitsbouch (die) skelm, dogeneat, smjunt
Spitse (ju) punt (de), oerd (it)
spitsje skerpje, puntsje
Spjoone (ju) pioenroas (de)
spliete splite (- spliet – spliten); spjalte
Splinteed (dät) laach tusken swart en skier fean
Splinter (die) splinter (de)
splinterbloot pùrneaken
splinternäi (spik)splinternij
splisje (tou)splisse
splitterje splinterje
Spoade (die, R) lodde, leppe (de)
Spoardöise (ju) sparpot (de)
spoarje (R) garje, sparje
Spoarkasse (ju) sparbank (de)
spoarsoam kloek, sunich
Spoas (die, R) gekheit, wille (de)
spoasich koartswilich, kluftich
spoasje gekjeie
Spon (dät) 1 dakspant (de)
Spon (dät) 2 span (it)
Sponge (ju) spanje, gasp (de)
spongje gaspje
Spongjoome (die) spanriem (de)
sponne spanne
Sponne (ju) skoft (it), hoart (de)
Sponnenge (ju) spanning (de)
Sponstok (die) ( = Spon 1, s.d.) dakspant (de)
Spontau (dät) spantou (it, ek foar hynders)
Spoore (ju) spoare (de)
spoork(en)je spatte, fûnkje
Spoorke (ju) fonk, fûnk, sprank(el) (de)
spotje spotte, gûchje
Spouk (die) spoek, spook (it)
spoukenje ( = spoukje, s.d.) spoekje
Spoukeräi (ju) spoekerij (de)
Spoukfertälster (dät) spoekestoarje (de)
spoukje spoekje
Spoukkieker (die) heldersjende (de)
spouksk spoekerich
Spoule (ju) spoel (de), pl. spuollen
spoulje opwuolje, spuolje
Spoulpiepe (ju) spoelpiip (de)
Spoune (ju) spoen, pl. spuonnen
Spräie (ju) protter (de)
sprak spliterich (f. lippen)
Spräkwoud (dät) sprekwurd (it)
spränge opblaze, springe litte
Sprängenge (ju) it opblazen
Sprängstof (die) springstof (de)
Spreed (die) spanstôk (de, foar seil, skeanoer)
spreede (hie sprat – spratte – sprat) spriede ( hy spraat – spraatte – spraat
Spreedenje (ju) setfjild (it, foar turf); skodde hea
spreeke ( hie spräkt – spríek – spreeken) (grut)sprekke (- spreike – sprutsen)
Spreeker (die) sprekker (de)
Sprik (die) tûke-, prikkeguod (it)
springe ( – sproang – sproangen) springe (- sprong – sprongen)
Springfloud (ju) springfloed (de)
spritsje spatte; spuitsje
Sproake (ju) taal, sprake
Sproakleere (ju) spraakleare (de)
Sproang (die) sprong (de)
sproange (R) sprinkelje, sprankje
spruudelje opbuo(r)lje
Sprüüt (dät) sprút (de, oan mûne)
Spruut (die) sprút (de)
spruute (út)sprute
Sputterbäkken (dät) kwispeldoar ( de)
sputterje spije, flybkje
Sputterse (ju) spij (it), flibe (de>
Spúur (ju), (U) Spour spoar (it), print (de)
spüüre bespeure, fernimme
spúurje speure, sneupe
Stääd (ju), pl. Stääde, Steeden stêd (de)
Stäädhoolder (die) steedhâlder (de)
Stäädooldeste (die) stêdsâldste (de)
Stäädpoute (ju) stêdspoarte (de)
Stäädroat (die) ried (de, fan ‘e stêd)
Staal (die) bûthús; hok (it): stâl (de)
Staaldoore (ju) bùthúsdoar (de)
staale, (US) stalle stalje, stelle; sette
Staanken (dät) prikje (it, by ‘t rieden)
stäärk sterk
Stäärke (ju) sterkte, sterkens (de)
stäärkje (be-, fer)sterkje
Stääwel (die, R) (= Stöäwel, s.d.) lears (de)
Stäf (die, U), pl. Steeuwe stêf (de), pl, stêven (ek f. fet)
Stäifbrúur (die) healbroer; kalfbroer
Stäiffoar (die) styffaar (de)
Stäifmúur (ju) styfmoer (de)
Stäifsuster (ju) healsuster; kalfsuster (de)
stail Steil
Stäil (die) stiel (it)
Stäilhälm (die) stielen helm (de)
Stäit (die), (U) Stit sturt (de)
Stäitbloume ( = Häkkebloume, s.d.) ljippetop, hakjeblom (de)
stäite (hie stät – stätte – stät) stoarte
Stäitrok (die) rok (de, manljusklean)
Stäiwenge (ju) stjûne (de)
stak kras, hecht
Stäk (die) 1 stek, prip (de)
Stäk (die) 2 dúst (de)
Stäkbeen (dät) kerbiel (it, yn ‘e skuorre)
Stakkät (dät) planken stek (it)
Stäkräiwe (ju) (koal)raap de)
Stal (dät) (ûnder)stel (it)
Stäl (dät) weeftou (it)
Ställaasje (ju, z) geroft (it)
Ställenge (ju) stelling; ferhâlding (de)
Stälte (ju) stelt; houten foet (de)
Stam (die) stamme (de)
Stamboom (die) stambeam (de)
stamme (ôf)stamje, ôfskaaie
Stämme (ju) 3 stim(me), lûd (it)
stämme 1 skoarje, triuwe
stämme, sik ~ 2 strôtskave, brimme
Stämmenge (ju) stimming (de)
stampje stampe
Stämsäädel (dät) stimbriefke (it)
Stämwiksel (die) lûdferoarjen (it)
Stand (die) stân (de)
standhoolde hoekhâlde
Stängel (die) stâle (de)
stänne stinne
Stappe (die) 1 stap, trêd; tree, treed (de)
stappe 2 stappe, trêdzje
stärfelk stjerlik, sterflik
Stät (die) fal, smeet (de)
stauje stowe, steapelje
Steede (ju) stee, plak (it)
Steel(e) (die) stâl(le) (de)
steele (hie stält – stúul – stäälen) stelle ( – stiel – stellen)
Steelpe (ju) potlid (it)
Steen (die) stien (de)
Steenbíerich (die) stienberch (de)
Steenbreek (die) stiengroeve (de)
Steenbuk (die) stienbok (de)
Steenbúurich (ju) stins, boarch (de)
Steenebält (die) stienbult (de)
steenen stiennen, f. stien
steenhäd stienhurd, spikerhurd
Steenhúus (dät) stins, boarch (de)
steenigje stiennigje
Steenken (dät) stientsje (it)
Steenklos (die) stienblok (it)
Steenkoole (ju) stienkoal (de)
Steenkúugel (ju) stienkûgel (de)
Steenmasse (ju) stienmassa (de)
Steenmodder (die) stienmurd (de)
steenoold stokâld
Steenpieler (die) stienpylder (de)
Steenpoute (ja) stienpoarte (de)
steenriek smoarryk
Steensnied (die) stiensnee (de)
Steensoarte (ju) stiensoart (de)
Steentrappe (ju) stiennen trep (de)
Steenwaal (die) stiennen wâl, boarstwarring (de)
Steenwooge (ju) rotsmuorre (de)
Steet (die) stjit (de)
steete (hie stat – statte – stat) stjitte (-staatte – staat); stekke ( – stiek – stutsen)
steetsk steuch, steech ( f. hynder)
stichelje stikelje, haatlike opmerkings meitsje, mei stikels omrinne
stiege (hie sticht – steech – stiegen) stige
Stíege (ju) 1 trep, tree (de)
Stíege (ju) 2 snies (it)
Stiekel (die) stikel (de, net bot.)
Stiekelboars (die) stikelbears (de}, toarnderke (it)
Stiekelwíer (dät) stikeltried (it)
Stíepel (die) skoar, stipe (de)
stíerje stoarje, digerje
Stíern(e) (die) 2 stjer(re) (de)
Stíern(en)heemel (die) stjerreloft (de)
Stíernbielde (ju) stjerrebyld (it)
Stíerne (ju) 1 foarholle (de)
Stíerne in Krúuseme luuke foarholle yn tearen lûke
Stíernekrúuseme (ju) tear (de, yn ‘e foarholle)
Stíernkieker (die) stjerrekundige (de)
stíernkloor stjerhelder
Stíernkoppel (die) stjerrekloft (de)
Stíernkunde (ju) stjerrekunde (de)
stíerwe (hie stärft – stoorf – stúurwen), (U) stäirwe stjerre ( – stoar – stoarn)
stieuw stiif
Stieuwbail (die) stiichbûgel (de)
Stieuwelse (ju) stisel (de)
stieuwje strike; stiselje
stiftje stiftsje, stichtsje
Stik (die) oanfingen (it, f. fjoer)
Stik, in ~ läite yn ‘e steek litte
Stikhost (die) kinkhoast (de)
stikje stikke, smoare; stikje, stekke, plantsje
stikke (oam)stekke (fjoer)
Stikke (die) staak, prikke (de)
Stikker (die) turflep (de)
stiks(j)üünich, -sjúunich steksjoch
stil stil
stilje stilje
stilken stikem, heimelik, geheim
stilkene, int ~ yn ‘t genyp
stillääse stillizze
stille Fräindai (die) goedfreed (de)
stille Wiek (ju) stille wike (de)
stilstounde stilstean
stilswiegje (stil)swije
Stilte (ju) stilte, stiltme (de)
stimme útkomme, eigenskip jaan, strike
Stip (dät) stip, sjeu (de)
stipje (yn)stipje
Stippe (die) smoarch plak (it)
stippich stippelich
stjunke ( – stoank – stoanken) stjonke ( – stonk – stonken)
Stjúur (dät) 1 stjoer (it)
Stjúur (ju) 2 belêsting (de)
stjúure stjoere, bestjoere; tsjinkeare
Stjúurmon (die) stjoerman (de)
Stjúurpänne (die) helmstôk (de)
Stjúurrääd (dät) stjoerrêd (it)
Stoab (die) stêf (de)
stoadich oanhâldend, oanienwei
Stoaf (die) stof, túch (it)
Stöäfken (dät) stove (de)
Stöän (die) skoar, stutte, steun (de)
Stöänder (die) stile, opstôk (de)
stöäne steune, stypje, skoarje
Stoank (die) stank, lucht (de)
Stoapel (die, R) steapel, heap (de)
stoapelje steapelje
Stöär (die) staar (de)
stöäre stoarje
Stoark (die) earrebarre (de)
Stoarksbrood (dät) brân yn nôt-ier
Stoarksnääst (dät) eibertsnêst (it)
Stoarksnoabel (die, bot.) earrebarrebek (de)
Stoarm (die) stoarm (de)
Stoarmfloud (ju) stoarmfloed (de)
stoarmje stoarmje
stoarmsk stoarmich; gysten
stöärtje ( = stäite, s.d.) stoarte
Stoat (die) steat (de)
Stöäwel (die), (R) Stääwel lears (de)
Stöäwelhosk (die) klomplears (de)
stoawich stoffich
Stoite (ju) stuit (de)
stoitje stuitsje
Stok (die) stôk (de)
Stokboone ( = Kruupboone, s.d.) (grien) beantsje (it), tusearte (de)
Stokwíerk (dät) ferdjipping (de, f. hûs)
stolt grutsk; kein
Stolt (die) keinens, grutskens (de)
stompje (= stampje, s.d.) stampe
Stonner (die) stander, stile (de)
Stonnerke (dät) standerke (it)
stöökelje eat mei in stôk skjinmeitsje
stookje stoke
Stoomerder (die) stammerder (de)
stoomerje stammerje
stööre steure
Stöörenge (ju) steuring (de)
Stoothauk (die) wikel (de)
Stoowe (ju) (wen)keamer (de)
stööwerje stou-, stofreine; sneupe, snuffelje
Stop (die) (= Stoppel 2, s.d.) stoppe, prop (de)
Stopjäiden (dät) stopjern (it)
stopje stopje
Stoppel (die) 2 stoppe, prop (de)
Stoppel (ju) 1 stoppel (de)
Stoul (die) stoel (de) , pl. stuollen
stounde (hie stoant (R) – stuude – steen) stean ( hy stiet – stie – stien)
stounde gunge stean gean
strääwich stevich, hecht
Sträi (dät) strie (it)
straie struie
Straielse (ju), (U) Straielge strui(sel), struien (it)
Sträifjúur (dät) strie-, wispfjoer (it)
Straiholt (dät) filterstokje yn broutobbe
straikje (wurk)stake
Sträiseel (dät) reap (de)
Sträispíer (dät) strieke (it)
Straisukker (die) struisûker (de)
Sträitäk (dät) (strie)tek (it)
Sträite (ju) strjitte (de)
Sträitenferkíer (die) strjitteferkear (it)
strak(s) strak, aanst(ûns)
Sträkke (ju) 1 trajekt (it)
sträkke 2 strekke ( – striek – strutsen); rjochtsje
strampelje stampe, traapje
Strämsel (dät) strjemsel (it)
Strand (die) strân (it)
Strandlooper (die) gril(k) (de, fûgel)
Strang (die) string (it)
Strankät (dät) planken stek (it)
Strap (die) bosk (it, f. jern, hynstehier ensfh.)
Stried (die) striid (de)
Striederäi (ju) striderij (de)
striedich (tsjin)stridich
striedje stride ( – stried – striden)
stríedje wiidskonkich rinne
Stríek (die) streek (de)
strieke (hie strikt – streek – strieken) strike ( – striek – strutsen); trochskrasse
Striekeljädde (ju) wylgeprikke te fûgelfangen
striekelje ( = strookje, s.d.) streakje
strieken Woater rinnend wetter
Striekholt (dät) ( = Ríetstikke, s.d.) lúsjefer (de), strykhoutsje (it)
Striekíersen (dät) strykizer (it)
stríekje fûgelstrik sette
stríekwiese by streken
Stríemel (die) stryk, strûp; strikel (de)
Striepe (die) stripe; streek (de)
strieped (mei) streekjes
Striepel (die) stripe, reep (de)
striepelje ôfstrûpe; ôfris(k)je
striepje streekje
strieuwje stribje
Strikbäie (ju) (= Fuugelbäie, s.d.) koetsebei (de)
strikt krekt, sekuer
Stroafe (ju) straf(fe) (de)
Stroafgjucht (dät) strafgerjocht (it)
stroafje (be)straffe
Stroafling (die) strafte, finzene (de)
Stroal (die, R) striel (de)
Stroalenge (ju) strieling (de)
stroalje strielje
strom strak, stiif; strang
Strommegaid (ju) strangens (de)
strookje streakje
Stroom (die) stream (de)
stroomhoochfoarend streamopfarrend
Strööper (die) streuper, stroper; omswindeler (de)
Strop (die) strop, strûp (de)
Strot (die) strôt(e) (de)
strumpelje knoffelje, strompelje
Strunk (die) stronk (de)
strunsk idel, (eigen)wijs
Strunt (die) stront (de)
struuf stroef, rûch
Struuk (die) strûk (de)
Struukeräi (ju) strewel (it)
Struukwíerk (dät) strewel (it)
Strúus (die) rûker, strûs (de)
Stubbe (die) stobbe (de)
studíerje studearje
Stuk (dät) 1 stik (it), knoarre (de)
Stuk (dät) 2 ( = Dokke 2, s.d.) reaf (it)
Stuk uum Stuk stik foar stik
stukje 1, (S) stokje stûkje, heakje
stukje 2 oplaapje
stukken stikken
stukwiese it stik
stulje stjurje
stulperje strampelje, knoffelje
stum stom
Stummel (die) stommel(tsje) (de, it)
Stump (die) eintsje (it)
stump 2 stomp
Stumper (die) knoffelder, kneukelhouwer (de)
stumpsääd (S) oersêd
stutje skoarje, stypje
Stutte (ju) stipe, skoar(re) (de)
stuttebulje bûkelje, tommelje
stutterje stjitterje, stammerje
stuufsääd oersêd
Stuuke (die) flaaksstûke (de)
stuukje stûkje (f. flaaks)
stúur swier, dreech (f. wurk)
Stuute (die) witebôle (de)
Stuutebuutje (dät) stik witebôle (it)
stúuwe (dät stuft – stoof – stäuwen) stowe
Stüüwer (die) stoer (de)
Such (die) trein (de)
Suchte (ju) sucht, sike (de)
suk(ke) sok(ke)
Sukker (die) sûker (de)
Suldoat (die) soldaat (de)
Suldoatenknoop (die, bot.) blauwe knoop
sumje gûnzje
Summe (ju) som(me) (de)
Sump (die) somp(e), sodze (de)
sumpich sompich, sodzich
Sumplound (dät) somplân (it)
Sumpplakke (ju) sompe (de)
sun sa’n
Sundai (ju) snein (de) [di???]
sunje sintsje; wierje
Sunne (ju) sinne (de)
Sunnenferdjunkelenge (ju) sinnefertsjustering (de)
Sunnenfläk (die) plak op ‘e sinne
Sunnengloud (ju) sinnegloede (de)
Sunnenskieuwe (ju) sinneskiif (de)
Sunnenstäk (die) sinnestek (de)
Sunnensystem (dät) sinnestelsel (it)
sunner sûnder
sunnerboar frjemd, nuver
sunnerje ôfsûnderje
Sunnerkloas (die) sinterklaas (de)
sunnich sinnich
Suster (ju) suster (de)
Suud súd
Suude (dät) suden (it)
suudelk súdlik _
Suudsiede (ju) súdside (de)
Suudwääste (dät) súdwesten (it)
súuge (hie sucht – sooch – sain) sûge
Súugelke (ju, bot.) papsûger (de)
süük siik
Süüke (ju) goarre, epidemy (de)
Suuken (dät) (hinne)pyk (de)
Suukensingel (dät) pikestjelp (de)
süükje, (U) sükkelje tjirmje, siikje
Suumer (die) simmer (de)
Suumeräiwend (die) simmerjûn (de)
Suumerdai, bie ~ simmerdeis
Suumerfloud (ju) simmerfloed (de)
Suumerfrucht (ju) simmerfrucht (de)
Suumerpracht (ju) simmerpracht (de)
Suumerspot (die) skeinsprút (de)
Suumerweeder (dät) simmerwaar (it)
suumje sùmje, drôgje
Süün (dät), (S) Sjüün eachappel (de)
Súun (die) soan (de)
súund sûn
Súundhaid (ju) sûnens (de)
Süüne (ju) soen, boete (de)
süünich sunich
Suup (die) swolch, dronk (de)
suupe (hie supt – soop – seepen) sûpe
Suupeldobbe (die) drinkdobbe (de, foar fee)
Suupen (dät) sûpen, (kealle)drinken (it)
Suuper (die) sûper (de)
Suuperäi (ju) sûperij (de)
Suupswien (dät) sûplap (de)
súur soer
Súurbaadenjen (dät) soad (de), soer (it)
Súurbuuskool (die) soerkoal (de)
süürelk soerich, soer
Súurgäärs (dät) soer gers (it)
Súurge (ju), (U) Sourge soarch (de)
súurgje, (U) sourgje soargje
súurgloos soargeleas
súurgsoam soarchsum
súurje soerje, suorje
Súurke (ju, bot.) surk (de)
Súurstof (die) soerstof (de)
súusje (z) sûzje
süüwer skjin, suver
swaarmje, swäärmje dwepe
Swäid (dät), (U) Swid swurd (it)
Swäidbrúur (die) striidmaat (de)
Swäidgriep (die) hânfet (it, f. swurd)
swäit swiet
Swäitegaid (ju) swietekau (de)
Swäitwoater (dät) swietwetter (it)
swäk swak
Swäk (die) sin (de), doel (it)
Swäkhaid (ju) swakkens, sloppens (de)
Swäl (dät) swolm (de)
Swälgeräi (ju) bealgerij (de)
swälje (= strookje, s.d.) streakje
swälle ( – swol – swollen) tine; swolle
Swängel (die) swingel; pompstôk (de)
swänke swinke, swaaie
Swankenge (ju) skommeling (de)
swätje keakelje, tige prate
swätsk swietich, mjitsk
swätter swieter
Sweegermúur (ju) skoanmem (de)
Sweegerske (ju) snoarske (it)
Sweegersúun (die) skoansoan (de)
sweer swier (f. gewicht)
sweere ( – sweerde, swoor – sweerd, swäddend) swarre
Sweerferbreeker (die) eedbrekker (de)
Sweet (die) swit it)
Swid (dät), pl. Swíede (U) swurd (it, f. skip)
swíed tige, fûl
swiegje (hie swicht – sweech – swieged) swije (- swei, swijde – swein, swijd)
Swien (dät) baarch (de), swyn (it)
Swienepot (die) pôt (de, foar bargefretten)
Swienetroach (die) bargetrôge (de)
swienewoarje bargewarje, -hoedzje
Swieniegel (= Koodiegel, s.d.) stikelbaerch, ychel(baerch) (de)
swiensk smoarch, fiis
Swiensribbe (ju) bargeribbe (de)
Swiepe (ju) swipe (de)
swíerelk, swíerich slim, swier, lêstich
swíerje 1 snoarje, gûnzje
swíerje 2 swier(j)e
swíerje 3 oan ‘e swier wêze
Swieuwel (die) swevel (de)
swieuwelje swevelje; jeuzelje
Swieuwelstikke (die) swevelprikke (de)
swieuwje sweevje
Swik (dät) houtene kraan
swimme ( – swom – swommen) swimme ( – swom – swommen); driuwe
Swimmer (die) swimmer (de)
Swimsound (dät) rinsân (it)
swindelje dûzelje; oplichte
swindelk dûzelich
switte switte; beslaan
Swoade (die) sliert (de, f. damp, reek)
Swoager (die, R) sweager (de)
Swoalke, (S) Suaadelke (ju) swel (de)
Swolst (dät) swolm, swolderij (de)
Swom (die) swam (de)
Swonne (ju) swan (de)
Swoode (ju), (U) Swodde swaard (it)
swööre ( = sweere, s.d.) swarre
Swoorm (die) swarm (de)
swoormje swarmje
swot, (S) suoot swart
Swoteed (dät) swart fean (it)
swotje swartsje
Swotsel (dät) swartsel (it)
swoul soel
Swungrääd (dät) swangrêd (it)
Taakt (die) maat (de), ritme (it)
Taal (ju) 1 tal; getal; oantal (it)
Taal (ju) 2 ( = Sproake, s.d.) taal, sprake
täämelk ridlik, aardich, tamelik
taankje (oalje)tanke
Täär (dät) doarp (it)
Taar (die) tarre (de)
Taarboole (ju) tartonne (de)
taare tarje
taargje narje, tergje
täärske (hie täärsket – toarsk – toarsken) terskje (- tursk – tursken)
Täärsker (die) tersker (de)
Taaske (ju) bûse; tas (de)
Taaske(n)douk (die) bûsdoek (de)
taaste taaste
Tääste (ju) têst (de)
Taaster (die) teister, fielder (de)
Tabbe (die) ( = Tappe, s.d.) pin, bout (de)
tachentich tachtich
taie(rje) triuwe, drukke
Täil (dät) 2 ( = Toakeläi, s.d.) teakelwurk (it, f. skip)
Täil (die) 1 leie, jaling (de)
Täine (ju) bijekoer (de, fral as er noch leech is)
Täisdai (die) tiisdei (de)
täiwe wachtsje, toevje
Täk (dät) dak (it)
takje snoeie, bekapje
täkke tekje, tekke
Takke (die) 1 útsteksel (it); tosk (de, f. seage)
Takke (die) 2 tûke
Täkker (die) dekker (de)
takkerch takkelich
Taks (die) taks, das (de)
taksíerje taksearje, skatte
talentful bijeftige
tälle telle; fertelle, sizze
Täller (dät) 1 (itens)panne (de), board (it)
Täller (die) 2 teller (de)
Tälte (ju) tinte; kreame (de)
Tämpel (die) fang (de, by weeftou)
tän tin
Tängel (die) tingel (de)
tänje (út)tinje; fersoargje
Tapgat (dät) tapgat (it)
tapje ta(e)pje
Tappe (die) pin, bout (de)
Tapstok (die) stôk om focht út broutobbe te taapjen
Tatter (die) útslach, skabberigens (de)
tatterch triljend, oeral, op ien ein
Tau (dät) tou (it)
Tauel (die) draai om ‘e earen (de)
tauje hurddrave, drave
Tebak (die) tabak (de)
Tee (die) thee (de)
Teeged (die) tsiende, belesting (de)
Teek (dät) seewier (it)
Teeken (dät) teken (it)
Teekenge (ju) (yn-, ûnder-)tekening (de)
teekenje (yn-, ûnder-))tekenje
Teekop (die) theekopke (it)
Teeling (die) jonge beam, dy’t ferplante wurde moat
Teemse (ju) teams (de)
Teenelse (ju) túnstek (it, fan wylgetienen)
teere (fer)tarre
Teerenge (ju) tarring (de)
Teerouse (ju) theeroas (de)
theaterspíelje toanielspylje
theoretisk theoretysk
Ticheläi (ju) (= Tichelwíerk, s.d.) tichelwurk (it)
Tichelder (die) stienbakker (de)
tichelje drave, hippelje
Tichelougen(d) (die) tichelûn(e) (de)
Tichelwíerk (dät), Tichleräi (ju) tichelwurk (it)
ticht ticht
ticht bie ticht(e)by
ticht(j)e tichtsje
Tichte (ju) tichtens (de)
Tichtegaid (ju) tichtens (de)
tichtfíere dimpe, tichtsmite
tichtfjoose tichtfrieze
tichtmúurje tichtmitselje
tichtwoakse tichtwaakse
Tiddeltop (die) (boarters)top (de)
Tied (ju), pl. Tieden(e) tiid (de)
Tiede (ju) tij (it)
tiedelk tydlik
Tiedenge (ju) berjocht (it), tynge (de)
Tiedferdrieuw (die) tiidkoarting (de)
tiedich drachtich, kalf
Tiedloang, ‘ne ~ in tiidlang, skoftke
Tiedreekenge (ju) tiidrekkening (de)
Tiedskrift (ju) tiidskrift (it)
tíegje dije, tier(j)e; útsette (f. daai)
tielje, (S) dielje stoppelje, stoppelploegje
tíeme (S) swylje
Tien(d)e (ju) tine (de, b.g. f. foarke)
Tíere (ju) iest (de)
tíerje (sik ~ ) jin oanstelle, jin tjirgje
Tíerm (die), (U) Täirm term (de)
Tiesel (ju, bot.) stikel, tiksel (de)
Tieuwe (ju) teef (de)
tikje, tikke tikje
tilgje dylgje
tille tille, risse
Tille (ju) daam mei pomp; tille (de)
timmerje timmerje
Timmermon (die) timmerman (de)
Timpe (die) 1 hoeke (de, yn keamer, lân)
Timpe (die) 2 timpe; tippe (de); earlapke (it)
Tin (dät) tin (it)
tingje (ôf)tingje
Tinker (die) tinjitter, -keapman (de)
Tintäller (die, U) (= Feete, s.d.) tinnen panne, skaal (de)
Tip (die) (=Timpe 2, s.d.) timpe; tippe (de); earlapke (it)
tipje tipje
Tippelke (dät) stipke, plakje (it)
Tit (die) oer (it); titte (de)
Tittel (die) titel (de)
tjaande tsiende
tjo (hie tjucht – tooch – täin) tsjen ( hy tsjocht – teach – tein)
tjoon tsien
tjoon Jíere (do) Jahrzehnt (das)
tjoonelk tsjinstich, nuttich, gaadlik
Tjooner (die) tsjinner (de)
tjoonje tsjinje; nei tsjerke gean
Tjoonst (die) tsjinst (de)
Tjoonst; dän ~ aptälle de tsjinst opsizze
Tjoonst; dän ~ dwoo tsjinst dwaan
Tjoonste (pl.) folk (it), boaden (de)
Tjoonsthúus (dät) hûs foar (de) boaden
Tjudder (dät) tsjoar (it)
tjudderje tsjoarje
tjuk tsjok, tsjûk
Tjukkebuuksäiwend (die) feestjûn foar Krysttiid
Tjukkop (die) bobbekop (de)
tjukloopend tsjokfloeiber
tjuknäkked grûnekkich
Tjuksel (die) tsjoksel (de, it, bile)
Tjukte (ju) tsjokte, grouwens (de)
Tjuuch (dät) 1 túch; ark; guod (it)
Tjuuch (dät) 2 hynstetúch (it)
Tjuuch (dät) 3 (ûn)túch, ûnkrûd (it)
Tjuuch (dät) 4 fûlens, ûngâns (it, fan ko)
tjuude (hie tjut – tjutte – tjut) tsjutte, útlizze
tjúuge tsjûgje
Tjúuge (die) tsjûge (de)
Tjúugnis (dät) tsjûgenis (de)
tjuusterch tsjuster
Tjuusterenge (ju) tsjusterens (de), tsjuster (it)
Toach (die) tôch, staasje; tocht, reis (de)
Toachsoaks (dät) haalmês (it)
Toacht (die) tins (de)
Toachte (die) tochte, tochtsleat (de)
toadelje (immen) beskrobje, kapittelje
Toafel (ju) plaat (de), boerd; taffelblêd (it)
toagich sigerich
toai taai
Toake (ju, R) tek (it)
Toakel (die, R) t(e)akel, taalje (de)
Toakeläi (ju) teakelwurk (it, f. skip)
toakelje t(e)akelje; yn oarder bringe
Toal (ju, R) telle, terskflier (de)
Toaleend (die) efterhûs (it), efterein (de)
toanke (R) ( – toachte – toacht) tinke ( – tocht – tocht)
Toarks (dät), (US) Taaks feanlaach mei rizels en beamwoartels
Toarst (die) toarst (de)
toarstich toarstich, hetsich
toarstje toarst(g)je
Toarte (ju) taart (de)
Töie (die), Töiseel (dät) fangtou (it, by mûne); toailine (de)
tokje lokje
Tol (die) tol; tûme (de, mjitte)
Tolbeerder (die) tolgarder (de)
Tolle (ju) hierlok, tûfe (de)
tom nuet, mak
Tommenge (ju) teamjen, nuet meitsjen (it)
Tonge (ju) tange (de)
Tonk (die) tank (de)
tonkboar tankber
Tonkboarkaid (ju) tankberens de)
tonkje (be)tankje
toobje raze, tjirgje; woedzje
Tooge (ju) gr. nôtharke (de)
toogje nôtieren swylje
Toom (die) teame (de)
Toon (die) toan, klank (de), lûd (it)
Toone (ju) tean (de)
Toonebikker (die) nettebiter (de)
Tööneboank (die) toanbank (de)
Toonoard (ju) toansoart (de)
toostje in dronk ynstelle
Top (die) 1 top (de)
Top (die) 2 toppe (de, f. hea of wol)
tou 1 te
tou 2 ta
tou 3 oant
tou glieke Tied op itselde stuit
tou goud Koop goedkeap
Touch (die) de haadtûken fan in beam
toudäägenje, aan wät ~ immen oan eat helpe
toudäkke bestopje, tadekke
toudeele tapartsje
Touden (die) 1, (U) Tudden toarne (de)
Touden (die) 2, (U) Tudden toer (de)
Toudenspitse (ju) toerspunt (de)
toueerst earst, foarst, yn ‘t earst; foarop
toufaale tafalle, barre meie
Toufal (die) tafal (it)
Touflucht (ju) taflecht (de)
toufoarne eartiids
toufodderje byfuorje
touföigje tafoegje
toufree tefreden; sûn en goed
toufúul tefolle
Toufúur (ju) oanfier, tafier (de)
tougjuchte 1 foarinoar, ynoarder
tougjuchte 2 tateakelje, kastije
tougjuchte moakje ynoarder meitsje; lân oanmeitsje
tougliek tagelyk; meiïens
tougong oan ‘e gong
tougong; mäd wät ~ weese mei eat oan ‘e gong wêze
tougrúunde gunge te lider gean, nei gychem gean
touheelje hielje, tichtgean
touheere ta(be)hearre
touhoolde mäd… heul(j)e, gearspanne mei …
touhoope byinoar, gear
touhoopebíende gear-, byinoarbine
Touhoopebreek (die) ûndergong (de)
touhoopebreeke ynstoarte
touhoopedrieuwe gearjeie, -driuwe
touhoopefoatje gearfetsje; ferienje
touhoopehoalje byinoarhelje
Touhoopehong (die) ferbân (it), gearhing de)
touhoopehongje gearhingje
touhoopehoolde byinoarhâlde
touhoopejeeuwe troud wurde (yn tsjerke)
touhoopekúume gearkomme
Touhoopekúumen (dät) gearkomste (de)
touhoopeníeme byinoarnimne
Touhoopeoarbaid (ju) meiinoar oparbeidzjen (it)
touhooperoupe gearroppe
touhoopeskräkke yninoar krimpe; krimpe fan kjeltme
touhoopesleeten ticht tsjin inoar sletten
touhoopestaale gearstalle
touhúus thús
toukanne (immen eat) takenne
touken (Jíer) takomme (jier)
Toukieker (die) taskôger (de)
toukiekje tasjen, taskôgje
toukonne mäd … takinne mei
Toukumst (ju) takomst (de)
toukúume takomme
toukweede tasizze
toulääst yn ‘t lêst, by eintsjebeslút
touloange telang
touloangje oanrikke, -langje
Touloop (die) tarin (de)
touloope 1 tarinne (der op ~)
touloope 2 (spits ~ ) tarinne, gearje
Toulusterer (die) (ta)harker (de)
touluuke tichtdwaan ( f. doar)
toumäite temjitte, yn ‘e mjitte
toumäts (al)temets, bytiden
toumindest op syn minst
toumoal bytiden, wolris
toumoudje easkje, fergje
touníeme tanimme, oanwinne
touniks teneate
Tounoame (ju) taname (de)
toununner ta inoar, tsjininoar
toupakje tapakke
Toupleeger (die) opperman; helper (de)
toupleegje opperje; hantlangje
tourääch werom; tebek
touräächblieuwe (ben)efterbliuwe
touräächdrieuwe tebekdriuwe, -jeie
touraächläite weilitte; (ben)efterlitte
touräächloope tebek-, weromrinne
touräächluuke, sik ~ jin tebek-, weromlûke
touräächreeke wer(om)jaan
touräächriede tebek-, weromride
Touräächtoach (die) weromreis, -tocht (de)
toureeke tajaan; oerjaan
touroupe taroppe
tousätte tafoegje
tousmeere ticht-, tasmarre
tousmiete tasmite
tousoamen ( = touhoope, s.d.) byinoar, gear
touspreeke tasizze
touspringe taspringe
Toustämmenge (ju) tastimming, permisje (de)
Toustand (die) tastân (de)
toustande kúume ta stân komme
touständich befoege
toustounde takomme; lije wolle
toustrieke it iepen fjoer mei jiske bestopje, berekke
toutaie tichttriuwe
toutaie; aan dän Hoals ~ immen wjirgje, smoare
toutälle tasizze, ûnthjitte
touträffe útkomme
Toutrjouen (dät) fer- , betrouwen (it)
Touweege (ju) tareed, tagong (de)
touweende takeare
touwieder weese tsjinstean, wearzgje
touwielen bytiden, tewilen
touwiese tawize
trääde trêde
Träädel (dät) in trêde
traal ticht yninoar draaid
traale, (US) tralle draaie
Traaler (die) (hout)draaier (de)
Traalpunkt (die) kearpunt (it)
Traast (die) treast (de)
traastje treast(g)je
Traastwoud (dät) treastwurd (it)
trachtje ätter stribje nei
träffe (- träfde – träfd) treffe ( – trof – troffen)
träi trije (m.)
Träid (die) tried (de
Träid; ap ‘n ~ op ‘t wurd beret
träidje (beantsje) triedzje
träidloos triedleas
träie trijeris
Träkpot (die) trekpôt (de)
traktíerje traktearje
tränje, tränne skiede; toarne
transportíerje transportearje
trapje treprinne
Trappe (ju) trep; tree, treed (de)
trappelje trantelje, triptraapje
trättíen trettjin
Trebaant (die) trewant (de)
Treed (die) 1 trêd, stap (de)
Treed (die) 2, Treedbrääd treed (de)
treede (hie trät – tríed – treeden) trêdzje; wâdzje
Treedestok (die) treedstôk (de)
trienge ( – troang – troangen) kringe ( – krong – krongen)
Triep (die) tryp (it)
tríeselje (z) ûnwis rinne, skeanbilje
Trik (die) (snoade) set (de)
trilje trilje
trippelje trippelje, trip(k)je
Trjaaske (ju) keunstgreide (de)
trjo trije (f.n.)
Trjoachter (die, R) trachter (de)
trjoachterje (R) trachterje
Trjooblääd (dät, bot.) trijeblêd (it)
trjoofoold trijefâldich
Trjookaant (dät) trijehoek (de)
Trjoue (ju) trou, trouwens (de)
trjoue, trjougje fertrouwe
trjouhaatich trouhertich
troa swier rinnend
Troach (die) trôch, trôge (de)
Troame (ju, R) kroadeskjirre (de), -earmen (pl.)
Troan (die) traan (de)
Troang (die) (oan)driuw, -drang (de)
troanke befochtsje; boarne
Troanlampe (ju) oaljelampe (de)
troawje (R) drave
Troite (die) flaaksbeuke (de)
troitje flaaks bûkje
Trompel (die gaffelfoarmige tûke om by’t ploegjen de ûnkrûden (fral fiter) fan ‘t ploechizer te dwaan
Troon (die) troan (de)
Troone (ju) trien (de)
Trop (die) kloft, ploech (de)
Tros (die) (leger)tros (de)
trots nettsjinsteande
trotsje trotsearje, grimmitich wêze
troue (= trúuje, s.d.) driigje, drouwe
Trubbe (ju) tuolle de, f. tsjil)
truch troch
truchbaadenje (U) (= flääsk loope, s.d.) op ‘e rin gean
truchboorje trochboarje, -priemje
truchbrange (deer ~ ) dertroch bringe
Truchgong (die) loop; trochgong ( de)
truchhäkje trochkapje
truchhaue trochslaan
truchhietselje oer de hikkel helje ( ek fig.)
truchläite trochlitte
truchloope trochrinne
Truchmäite (ju) trochsneed (de)
truchmoakje, truchmoange trochinoar mjuksje
truchnunner trochinoar
truchreeke trochjaan
truchsäike trochsykje
truchsätte 1 trochsette, -taaste
truch’sätte 2 ferminge, deryn lûke
Truchsättenge (ju) trochsetting (de)
truchsieuwje trochsilje
truchskjoote trochsjitte
Truchsleek (die) trochslach; gatsjepanne (de)
Truchsleek; in ‘n ~ yn trochsneed, trochstrings
truchsniede trochsnije
truchsoagje trochseagje
truchsteete trochstekke; -stjitte
truchstikje trochstikje
Truchtoach (die) loop (de)
truchtoanke trochtinke
truchuut meastentiids; út en troch
truchwäch trochstrings
truchwäit (dweil)trocwiet
truchwalkje omseamje, ôfbruie
truggelje (mei)troaie, troaikje
Trum(mel) (ju), (S) Tromme tromp; tromme (de)
trummelje tromje, roffelje
Trümmere (pl.) pún (it); púnbult (de)
Trumpätte (ju) trompet (de)
trumpje troevje
Trúu (die) troef (de)
Trúuenge (ju) driging (de)
Truufel (die) troffel (de)
trúuge ( = truch, s.d.) troch
trúuje driigje, drouwe
Truumult (die) opskuor (it)
truumultje oangean, lawaai meitsje
Trúur (ju) drôvens, rou(we) (de)
trúurich treurich, muoilik
trúurje, (S) trüürje treurje
Trúurkunde (ju) drôf berjocht (it)
trüütich tritich
Tu(r)skeweete (ju) stynske weet de)
Tucht (ju) tylt, oanfok; tucht; kloft (de)
Tuchtenge (ju) kastijing (de)
Tuchter (die) kweker; fokker (de)
Tuchteräi (ju) kwekerij; fokkerij (de)
Tuchthúus (dät) ticht-, spinhûs (it)
tuchtje tylje, fokje, fokke
Tuddelk (die) stip (de), plak (it)
Tuddenge (ju), (U) Tonnenge tukje, sliepke; sliep (it, oan ‘e holle)
Tuffelke (ju) ierappel (de)
Tuffelkeäkker (die) ierappelfjild (it)
Tuffelkekäller (die) ierappelkûle (de)
Tuffelkelound (dät) ierappellân (it)
Tuffelkeskil (dät) ierappelskyl (de)
tulterje fertiizje
Tunder (die) tonder (de)
tunderje tige barne
Tunge (ju) tonge (de)
Tunne (ju) tonne (de)
tüntelje drige, wifkje
turnje gymnastykje
Tusk (die) tosk (de)
Tüüdik (die) tjirk (de)
tuuk mak
Tuuke (ju) trijetine (de, te ielfiskjen)
Tuukenge (ju) pau, stûp (de)
Tuukhoake (die) heak om’t hea fan ‘e souder te lûken
tuukje 1 lûke, hoarte
tuukje 2 fiskje mei “Tuuke”
Tuum(e)stok (die) tomstôk (de)
Tuume (die) tûme, tomme (de)
tuumelje stroffelje; tûmelje, tommelje
Tuun (die) 1 tûn (it)
Tuun (die) 2 sket (it), ôffreding (de)
Tuunfrucht (ju) túnfrucht
Tuunker (die) túnker, gernier (de)
Tuunsdai (die) tongersdei (de)
Túur (ju) toer, ongong (de)
túusich (z) ûnlijich; yn ‘e tiis
Túusk (die) ruil (de)
túuskje roalje, tyskje
tuusterch yn ‘e tiis
Tüüt (die) hierknoedel (de)
túuterch prottelich, noartsk
túuterje 1 in tût meitsje
túuterje 2 stúmje
túutje tûterje, tûtsje
Tüütjen (dät) pûde (de), puntpûdtsje (it)
twäärs dwers
Twäärsholt (dät) ( = Kjuusholt, s.d.) krúshout (it, f. spinwiele)
Twäärsnäid (die) dwersseame (de)
Twäärsstok (die) trime (de, f. ljedder); spile (de, f. rút)
twäide twadde, oarde
twäidens twad
twäie twaris
twäierlai twadderlei (m.)
twäin twa (m.)
tweelfte tolfte
tweelich, (U) tweel(i)f tolve
Tweelwe (do) tolftal (it)
Tweerel (die) wiel(ing), draaikolk (de)
tweerelje warrelje
Tweerfloage (ju) twirre
Twíebak (die) rûne (twie)bak
Twíech (die) twiich, prikke
Twíegebuddel (die) koerflesse (de)
twíegje tûken kapje
Twien (die) jern (it, twynd)
twienje twynje
Twienträid (die) jerntried (de, twynd)
Twíespalt (die) twaspjalt (de)
Twieuwel (die) twivel (de)
Twieuwelder (die) twivelder (de)
twieuwelje twivelje
twilje kromhout meitsje
twilje; sik ~ útsprantelje, yn twaën gean (f. wei, tûke)
Twille (ju) poepestôk; wichelroede (de)
Twilling (die) twilling (de)
Twillucht (dät) twilljocht (it)
twinge ( – twoang – twoangen) twinge ( – twong – twongen)
Twinger (die) twinger (de)
twintich tweintich
twiske tuske(n)
Twiskenruum (die) tuskenromte (de)
Twiskentied, in de ~ ûnderwilens
twiskoun bytiden
Twisterenge (ju) lytse heilbuoi, -fleach (de)
two twa (f.n.)
Twoang (die) twang (de)
twoderlai twadderlei (f.n.)
uk ek
Ulk (die) murd (de)
ullerch walgich (f. bedoarn of te fet iten)
un en
Ungel (die) ongel, talk (de)
unner ûnder
unner(st)e ûnderste
unnerbjoode eat net belykje, der ûnder bliuwe
unnerbrange ûnderbringe
unnerbreeke ûnderbrekke
Unnerbukse (ju) ûnderbroek (de)
unnerdoowiele ûnderwilens
Unnerdrukker (die) ûnderdrukker (de)
Unnergjucht (die) ûnderrjocht, ûnderwiis (it)
unnergjuchte ûnderrjochtsje, -wize; ynljochtsje
Unnergong (die) ûndergong (de)
unnergrúundsk ûndergrûnsk
unnergunge ûndergean
Unnerhoamd (dät) himd (it)
unnerhoolde ûnderhâlde
unnerhoolde; sik ~ petearje
Unnerkääle (ju) spekhals (de)
Unnerkeeuwe (ju) ûnderkin (it)
Unnerkloodere (pl.) ûnderklean (pl.)
Unnerkoaster (die) ûndermaster (de)
unnerlääse (der) ûnderlizze
unnerlain weese de mindere wêze
Unnerlippe (ju) ûnderlippe (de)
unnerníeme ûndernimme
Unnerníemen (dät) ûndernimming (de)
unneroardend ûnderhearrich
unneroardenje ûnderhearrich meitsjs
Unnerrok (die) ûnderrôk (de)
unnersäike ûndersykje
Unnersäikenge (ju) ûndersyk (it)
Unnerskeed (die) ûnderskied (it)
unnerskeede ûnderskiede
Unnersköölken (dät) (thee)pantsje (it)
Unnerskrift (ju) ûnderskrift
Unnersleek (die) riejowing (de)
Unnertäk (dät) ûnderdak, ûnderkommen (it)
unnerwains ùnderweis
Unnerwams (dät) boarstrok (de), baitsje (it)
upperst boppest, fernaamst
üübje (be-, út-)oefenje
Uule (ju) ûle (de)
uum 1 om
uum 2 sawat, omstrings
uum díenentwillen om dy
uum sik tou om jin (him, har) hinne
uum(e)hooch omheech, nei boppen
Uum(e)sleek (dät) 1 boar(s)omslach (it)
uum…hääruume om…hinne
uume om
uume; deer ~ tou der om hinne
uumebaue omploegje
uumebrange ombringe, fan kant meitsje
uumebreeke omploegje, -brekke
uumedööpe omdope
uumefoarmje omfoarmje
uumegreeuwe omgrave, omhakje
uumegunge mäd omgean mei
uumekíekje omsjen, omkypje
uumekíere (om)keare, -draaie
uumekúume dea-, omkomme
uumelääse omlizze
Uumelooper (die) sutelder, negoasjeman (de)
Uumelööper (die) rôle (de, dêr’t yn weeftou it linnen oer rint)
uumemoakje, uumeoarbaidje omwurkje (f. grûn)
uumereeke ( = uumreeke, s.d.) omringje, omjaan
uumesäie omnaaie, -seamje
uumesätte omsette
Uumeskot (das) omskot (it, f. skip)
Uumesleek (die) 2 omslach (it)
Uumesleek (die) 3 ûndernimmingsgeast (de)
uumeslo omslaan
uumesmiete omsmite
uumestämme oars stimme
uumetou (der)omhinne
uumetraale omdraaie
Uumetraalenge (ju) omkear (de)
uumeweende omkeare, -swaaie
uumewikselje fer-, omwikselje
Uumfang (die) befieming (de)
uumfladderje omfladderje
Uumgeebenge (ju) omkriten (pl.)
Uumgeegend (ju) omkriten (pl.)
uumklammerje omklam(mer)je
uumlääsend omlizzend
Uumloopstied (ju) omgongstiid (de)
uumnunner tou ominoar hinne
uumreeke omringje, omjaan
uumroomje efter in list sette
Uumsicht (ju) hoedenens (de)
uumsirkelje omsirkelje
uumsonst fergees, omdôch
uumspäile omspiele
Uumstände moakje drokte meitsje
uumstroalje (R) omstrielje
Uumtoach (die) optocht (de)
uumtränt likernôch; omtrint
uun- ûn-
uunäntskat net útmakke; twivelriedich
uunäntsleeten ûnberet
uunbändich ûnwjersteanber, ûnbedimber
uunbarmhaatich ûnbarmhertich
uunbedingt sûnder betingsten, ûnbetinge
uunbekoand ûnbekend, frjemd
uunbeoachted ûnbemurken
uunbereekenboar ûnberekkenber
uunbesíedeld net kolonisearre
Uunbeskuftegaid (ju) ûnbeskoftigens (de)
uunbesweerd sûnder soargen
uunbewoonboar ûn(be)wenber
uunbreekboar ûnbrekber
uunbruukboar ûnbrûkber
Uundíert (dät) ûndier (it)
uundöimich omdôch, om ‘e nocht
Uuneenichkaid (ju) ûnienichheit (de)
Uuneet (dät, bot.) rûgebol (de)
uunferdauelk ûnfertarber, net te iten
uunferhooped ûnfersjoens, hommels
uunferhüütsk ûnferhoeds
uunferjeetelk ûnferjitlik
uunferminnerd ûnfermindere
uunferwachted ûnfersjoens, hommels
Uunfree (die) deilisskip (it), ûnienichheit (de)
uunfruchtboar ûnfruchtber, geld
uunfrüntelk ûnfreonlik _
uunfulständich ùnfolslein
uungefeer ûngefear, likernôch
uungestöörd fredich, net steurd
uungesúund net sûn
uungewoond bûtenwenstich
uungewöönelk ûngewoan, frjemd
uungliek ûngelikens, ûngelyk
Uungloowe (die) ûn-, wanleauwe (it)
Uungluk (dät) ûngelok, ûnk (it)
uunglukkelk ûngelokkich
uungoadelch ûngaadlik
uungunstich ûngeunstich
Uunheel (dät) ûnheil, ûnk (it)
uunheerich dôfhûdich
Uunhold (die) meunster, wangedrocht (it)
uunhooldboar ûnhâldber
uunklouk ûnferstannich
uunkundich ûnkundich, ûnwittend
uunlööst net oplost
uunmundich geweltich, tige fûl
uunmúugelk ûnmûglik
uunoardenelk ûnoarderlik, rommelich, oerallich
uunpassíerboar net foarby te kommen
uunrauelk ûnrêstich, roerich
uunriep ûnryp, ùntidich
uunruumelk romleas, sûnder rom en eare
uunsicher ûnwis
Uunsin (die) ûnsin (de)
uunsittelk ûnseedlik
Uunskeeld (ju) ûnskuld (de)
uunskeeldich ûnskuldich
Uunstjúur (dät) ûnstjoer (it)
Uuntjuuch (dät) túch, ûnkrûd (it)
Uuntonk (die) ûntank (de)
uuntoufree ûntefreden
uuntränboar net te skieden
uuntrjou ûntrou
uunwächsoam ûn(be)geanber
Uunweeder (dät) swier waar (it)
Uunweederlai (die) wjerljocht (de)
uunweedersljuchte wjerljochtsje
Uunweederslucht (dät) wjerljocht (de)
Uunwíetenhaid (ju) ûnkunde (de)
úur 1 oer; boppe
úur 2 (= our, s.d.) oar(e)
úur do Skrieuwe gunge oer de skreef gean, oer de hege skuon gean
úuraal oeral(lich), brollich
úuraal lääse eat trochinoar dellizze
úuraal smiete eat trochinoar smite
úurbaald bepraat, oerhelle
úurbjoode teboppe gean; heger biede
úurblieuwe oerbliuwe
Úurblieuwsel (dät) oerbliuwsel, steal it)
Úurbranger (die) (oer)bringer (de)
Úurdeel (dät) oardiel (it)
Úurdeel spreeke rjochtsprekke
úurdeelje oardielje
úurdreege oerdrage, oerbringe
úurdüüwelje ferrifelje
Úure (ju) oere (de)
úurel (= ourel, s.d.) oardel
úuremäite oermjitte, bûten roai
úurfaale oerfalle, oer ‘t mad komme
Úurfal (die) oerfal (de)
Úurfloudenge (ju) oerstreaming (de)
úurfloudich oerfloedich
Úurgloowe (die) by-, wanleauwe (it)
úurgloowsk by-, wanleauwich
Úurgoawe (ju) oerjefte (de)
Úurgong (die) oergong (de)
Úurgongsfoarm (ju) oergongsfoarm (de)
úurgunge (tou) oergean (ta)
úurhäär (der)oerhinne
úurhoalje foarbykomme, teboppegean
Úurhoamd (dät) oerstrûper (de)
úurhoop der oerhinne
úurhound níeme oanwinne, oerhân krije
úurich oer, oerbleaun
úurichblieuwe oerbliuwe
úurielje oer-, ferhastigje
úuriete, sik ~ jin ferite
úurkiekje oersjen, oereagje
úurkippe oukip(erj)e
úurkloodje beklaaie
úurkootje fiterweak hawwe (f. hynder)
Úurkunde (ju) oarkonde (de)
úurkundelk neffens oarkonde
úurlääse oerlizze
Úurlääwerenge (ju) oerlevering (de)
úurlääwerje oerleverje
Úurlainhaid (ju) oermacht (de)
úurläite 1 oerlitte
úurläite 2 ôfstean, oerlitte oan
úurlieuwje (sik) (jinsels) oerlibje
úurloang 1 stadichoan
úurloang 2 te lang, oerlang
Úurloof (die) ferlof, frij (it)
Úurloop (die) oerfal (de)
úurloope oerrinne
úurluuke oerlûke; oertsjen; oerklaaie
Úurmacht (ju) oermacht (de)
úurmachtich oermachtich, oermânsk
úurmjuksje bedongje
Úurmoanske (die) oerminske (de)
úurníeme oernimme
úurnoachtje oer-, benachtsje
úurnunner oerinoar
úuroold oerâld, stokâld
úurraagje der boppe útstekke
úurraskje oer ‘t mad komme; ferraskje
úurreeke 1, et ~ (it) oerjaan, belies jaan
úurreeke 2 oerjaan
úurrumpelje oerrompelje, oer ‘t mad komme
úurs (= ours, s.d.) oars
úursääd (U) (= stuufsääd, s.d.) oersêd
úursäidje besiedzje
úursätte oersette
Úurseeke (ju) oarsaak, reden (de)
Úursicht (ju) oersjoch (it)
úursjo oersjen
úursjoode oersiede
úurspond oerspand
Úursproang (die) oarsprong (de)
úurstounde in nacht oerstean
úurstrieke oerrinne
úurtiedelk út ‘e oertiid
úurtjúuge oertsjûgje
Úurtoach (die) oertrek(sel) (it)
Úurtoustand (die) oertastân (de)
úurträffe teboppegean
Úurträksel (dät) oertrek(sel) (it)
úurtreede tou oerrinne, -gean ta
úuruut bûtenwenstich, tige (adj.)
Úurwinst (die) skjinne winst (de)
úurwinterje oer-, bewinterje
Úurwoold (die) oerwâld (it)
uus ús
uut út
uutbaadenje útbaarne
uutbaagerje útbaggelje, -leikje
uutbaale, wät Stilkenes ~ in geheim ferklappe
uutbaue útbouwe, útwreidzje
Uutbeeterenge (ju) reparaasje (de), opmeitsjen (it)
uutbeeterje opmeitsje, ferhelpe
uutbetingje betingje
uutbläide útbliede
uutblieuwe weibliuwe
uutboorje útboarje
uutbräide útbriede .
uutbreedje útwreidzje; útspriede
uutbreeke útbrekke
uutbroude útbriede (f. aai)
uutbúurgje útliene
uutdeele út-, omdiele
uutdíene útstrekke, útsette, (út)tine
Uutdíenenge (ju) útwreiding (de)
uutdreege útdrage; rûnbringe
uutdrieuwe útbanne; útdriuwe, -jeie
uutdrinke op-, útdrinke
Uutdruk (die) útdrukking (de)
uutdruugje útdroegje
Uutdúur (ju) úthâlding, kriich (de)
uutdúurje úthâlde; hoekhâlde
uute (= uut, s.d.) út
uute(ne)mäiden oaremoarn
uute(r)siede ferside, ferstoppe
uute(r)siede brange ferside bringe
uutergewöönelk bûtengewoan
uuterje uterje
uuterst uterst
uutfaale útfalle
Uutfal (die) útfal (de)
uutfälle opfolje
uutfíende útfine
Uutfíendenge (ju) útfining (de)
uutfíere 1 útride
uutfíere 2 útfiere
Uutflucht (ju) ferlechje
uutfoulgje (eat) ôfjaan
uutfreete, wät ~ eat útfrette, kattekwea útheve
Uutfúur (ju) útfier (de)
uutfüürelk wiidweidich
uutgeteekend derút kypjend, treflik
uutgjuchte út ‘e wei sette, útrjochtsje
uutgliede útglide
Uutgliek (die) tsjinwicht (it)
Uutgoawe (ju) útjefte (de)
Uutgong (die) útgong (de)
uutgreeuwe út-, opgrave, -dolle
uutgunge útgean (f. kears)
uutgunge fon útgean fan
uuthaue útkapje
uutheelje hielendal genêze
uutheere úthearre, útkloarkje
uuthondelje (immen) earm handelje
uuthongje úthingje
uuthoolde úthâlde, ferneare; folhâlde
uuthöölje útholje
uutjoagje útjeie (f. fee)
uutjoote útjitte
Uutkäbbenge (ju) de rûmte ûnder it lege stik fan it dak (de kij steane der)
uutkändigje ôfkundigje (f. breidspear)
uutkauje útkôgje
uutkeeme útkjimme
Uutkiek (die) útkyk (de)
uutkjoope útkrûpe
uutkloodje útklaaie
uutklopje útklopje
uutkneede útknipe
uutkniepe útnaaie; útknipe
uutköäre útkieze, -karre
uutkrasje útskrasse; útnaaie
uutkriege (der) útkrije
uutkroamje útkreamje, te keap hawwe
uutkúume útkomme
uutlaachje útlaitsje
uutlääse útlizze; útspriede
uutlääwerje útleverje; ôfleverje
uutläite útlitte; (jin) luchtsje
uutläskje útgean, útdôvje; dwêste; útfeie
uutleede útlade, losse
uutleende útliene
Uutloop (die) útloop; ôffier (de)
uutloope útrinne; fuortrinne (f. wetter)
Uutlound (dät) bûtenlân (it)
uutloundsk bûtenlânsk, útlânsk
uutluftje útluchtsje, wierje
uutmeete út-, ôfmjitte
uutmíene (fer)boelguodzje
Uutmíeneräi (ju) boelguod (it), feiling (de)
uutmjuksje útmjoksje
uutmoalje ôfskilderje, -mielje
uutmúurje tichtmitselje
uutnäidje útnaaie
uutníeme útnimne; yn skeaven bine
Uutnoame (ju) útsûndering (de)
uutnunner útinoar
uutnunner hoolde útinoar hâlde
uutnunnersätte útiensette, dúdlik meitsje
uutnutsje brûke
uutoarbaidje útwurkje
uutoarje ûntaardzje, ferskaaie
uutomje útazemje, -amje
uutpakje útpakke
uutpíegelje útmergelje, útbouwe (f. grûn)
uutplunnerje útplonderje
uutputsje opskikke, oppronkje
uutpuustje útpûste
uuträäste, -raue útrêste
uuträkke takinne
uutreeke útjaan
uutriede útride
uutriepje hielendal ryp wurde
uutriete útskuorre
uutrieuwje útswylje (striedong op gerslân)
uutroodje (út)roegje; lân oanmeitsje
uutroupe útroppe; omroppe
Uutrouper (die) omropper (de)
uutrupje útplôkje, útropje
Uutrustenge (ju) útrissing (de)
uutrüüme ûntromje, rom meitsje
uutruutskje útglide
Uutsäid (ju) útsiedzjen
uutsäike útsykje
uutsätte útsette; útstalje; ferstelle, útstelle; lekje; útlove
uutseende útstjoere (radio ensfh.)
Uutsicht (ju) útsjoch, eacweid (it)
Uutsicht; in ~ hääbe yn útsjoch hawwe
uutsjo (der) útsjen
uutskachtje útdjipje, útgrave
uutskädje útskodzje
uutskäppe útskeppe
uutskeede (focht) útskiede
uutskeelde útskelle, útsegenje
uutskoanke útskinke, útjitte
uutsläipe útsliepe
Uutsleek (die) útslach (de, syktme)
uutsleeten útsletten
uutsliepe útslypje
uutsloiderje útslingerje
uutslubberje ( = uutslurpje, s.d.) leechsloarpje
uutslurpje leechsloarpje
uutsluupe der útglûpe
uutsluute útslute
uutsmeere útsmarre; begrieme
uutsniede útsnije, -fykje; útknippe
Uutsöönenge (ju) fer(moed)soening (de)
uutspäie útspije
uutspäile útspiele, -drinzgje
uutspinne útspinne
uutsponne útspanne; opsette (f. seil)
uutspreede útspriede; útweidzje
uutstaale útrikke; útstalje
Uutstaalwinkel (die) útstalwinkel (de)
uutstaffíerje opgnisje
Uutstal (die) út-, ôfstel (it)
uutsteete útstekke; -stjitte
uutstíerwe útstjerre
Uutstjúur (ju) breidsjefte (de)
uutstounde útstean, ferduorje
uutsuuge útsûge
uuttäärske útterskje
uuttaie útdrukke, -parsje
uuttakje 1 besnoeie (f. beammen)
uuttakje 2 takkelich wêze
uutteekend derút kypjend, treflik
uutteekenje ûnderskiede; úttekenje
uuttjoonje úttsjinje
uuttoanke úttinke
Uutwai (die) útwei (de)
uutweege útweage
uutwiedje útwreidzje
Uutwiek (die) ûntwyk (it)
uutwieke útwike; ûntwike
uutwíerkje útwurkje
Uutwies (die) legitimaasje, pas (de)
uutwikkelje loswuolje
uutwikselje út-, ferwikselje
uutwoakse opsjitte, útwaakse
uutwonderje emigrearje
uutwringe útwringe
uutwuttelje ûntwoartelje
Wääd (dät) waad (it)
waadenje ( = woarskauje, s.d.) warskôgje
waadje wâdzje, baaie
wääge (= wäch, s.d.) wei, fuort
wäägeblieuwe weibliuwe
wäägeläite weilitte
waaie waaie
Waaier (die) (sied)wine, waaierij; ierdappelsortearmasine (de)
waaierje wynje (f. sied, nôt)
Waaisound (die) stosân (it)
Waal (die) wâl (de)
wääl(j)e kieze; stimme
waalje in wâl, dyk opsmite
Waalnuute (ju) grutte nút, wâlnút (de)
wäänke winke ( – wonk – wonken)
Waanken (dät) ûnderrôk (de)
Waapel (die) waarle (de)
wäärbje ( = wíerwe, s.d.) winne, werve ( – wurf – wurven)
Waareld (ju) wrâld (de)
waareldberüümd wrâldferneamd
Waareldgeskichte (ju) wrâldskiednis (de)
Waareldkríech (die) wrâldkriich (de)
Waareldruum (die) (die) wrâldrumte (de)
Waareldsdeel (die) wrâlddiel (it)
Waareldsgoud (dät) ierdsk guod (it)
waareldsk wrâldsk
waareldsklouk wrâldwiis
Wäärft (ju) werf; terp (de)
waarmer waarmer
waarmer waarmer
Waarmte (ju) waarmte, waarmens (de)
Wääse (ju, z) widze (de)
wääsje (z) widzje
Waaskdisk (die) wasktafel (de)
waaske (- wuusk – waasken) waskje ( – wosk – wosken)
Waaske (ju) wask (de)
Waaskelboolje (ju) wasktobbe (de)
Waaskeräi (ju) waskerij; kletserij (de)
Waaskkum (die) waskkûm (de)
Wääste (dät) 1 westen (it)
Wääste (ju) 2 festje (it)
wäästelk westlik
Wäästentaaske (ju) festjebûse (de)
wäästersiede oan ‘e westside
wäästfäälsk westfaalsk
Wäästfräise (die, z) westerlauwerske fries (de)
wäch wei, fuort
wächblieuwe weibliuwe
wächbrange fuortbringe
wächdreege fuorttôgje
wächdrieuwe fuortdriuwe
wächfaale weifalle
wächfíere wei-, fuortfiere; fuortride
wächflappe weiitte
wächfljooge fuortfleane
wächfoare fuortfarre (mei skip)
wächgunge fuortgean, -tsjen
wächhaue fuortslaan
wächjoote weiitte
wächkúume fuortkomme
wächloope fuortrinne
wächníeme weinimme, -krije
Wacholder (die) jeneverstrûk (de)
wächpisje, sik ~ der útpike
wächpuustje fuortblieze, -blaze
wächriete fuortskuorre, der weiskuorre
wächsakje weisakje
wächslo fuortslaan
wächsmiete wei-, fuortsmite
wächspäile fuortspiele
wächstíerwe weistjerre
Wächte (ju) skealjen (pl.)
wachtje (= täiwe, s.d.) wachtsje, toevje
wächtraale fuortdraaie
Wädde (ju) weddenskip (de)
wädje wedzje
Wädloop (die) hurddraven (it)
Wädskup (ju) brulloft, gearjefte (de)
Wai (die) 1, pl. Weege wei (de), pl. wegen
wai 2 hinne
wai un wíer hinne en wer
Wai; uut de ~ kúume ûntkomme (oan)
waibrange (der)hinnebringe
Wäid (die) 1 wearde (de)
wäid 2 wurdich
wäide (du wädst, hie wäd – wuud(e) – wuuden), (U) widde wurde (- waard – wurden); sille
wäidich weardich
wäidloos sûnder wearde, weardeleas
waie (= wai 2, s.d.) hinne
Wäie (ju) 1 wijing(e) (de)
wäie 2 wije
waifíere (der) hinneride
waifläie weilizze, (nôt) opbergje
wäigerje wegerje
waigjuchte terjochtstelle
waigunge hinne-, fuortgean
Wäil (dät) 2 (spin)wiele (de)
wäil 1 wol
waileede liede nei
wäilhääbend begoedige
wäilkúumen wolkom
wailoangje oanrikke, -langje
wailoope 1 ôfrinne (f. wetter)
wailoope 2 derhinne rinne
Wäilrüüderske (ju) nachtmerje (de)
wailuuke derhinne-, fuorttsjen
wain (fan)wegen(s)
Wäipot (die) wijwetterbak (de)
wairaisje (der)hinnereizigje
Wäit (dät) 2 wiette (de)
wäit 1 wiet
Wäitegaid (ju) wiet(t)ichheit (de)
wäitje wietsje
Waiwieser (die) ( = Hondwieser, s.d.) paad-, hânwizer (de)
Wäiwoater (dät) wijwetter (it)
Wäiwoaterkäntken (dät) wijwetterbak (de)
wäkke(r) hokker; somlike
wakkelk wankel, wif
Wäkkene (pl.) somliken, inkelden, guon
wakker weaker; sêfter
wakker weaker; sêfter
wäl 1 wa
wäl 2 immen
Wald (die) ( = Woold, s.d.) wâld (it)
wälje wâlje, welje
walkje klanderje; omseamje, ôfbruie
Wälle (ju) 1 boarne, welle (de)
Wälle (ju) 2 weach, baar (de)
Wällenbíerich (die) berch f. weagen
wällerch barich
wällerje twigen frisselje (foar liemmuorren)
wällich weagjend, krinkelich
Wälp (die) wylp (de)
wäls waans
walsje walse
wälsk frânsk, romaansk
walterje wâlterje, rôlje (f. bist)
Wampe (ju) krop (it, by kij)
Wams (dät) soarte fan trui (de)
wamsje (z) soal(j)e, smite
wan as, bywannear’t
wan uk alhoewol’t
wanner wannear
Wänt (die) jonge, feint (de)
wärrääged stiifkoppich, steech, dôfhûdich
Wärskup (ju) (= Wädskup, s.d.) brulloft, gearjefte (de)
wät 1 wat
wät 2 eat, wat
Wät 3 (ju) wet (de)
wät foar hoe’n, hokker
wätje hotsje, skerpje
Wätseldai (die) wurkdei, wykdei (de)
wätseldeeges troch de wike
Wätseldeegesklood (dät) deiske klean (pl.)
watskelje w(r)aggelje, wevelje
Wätstäil (die) stiel om te skerpjen
Wätsteen (die) hotte, wette (de)
Weede (ju) greide, finne (de)
Weedebenutsenge (ju) greidegebrûk (it)
Weedegjucht (dät) weidrjocht (it)
Weedejäild (dät) weidjild (it)
Weedelound (dät) greidlân (it)
Weeder (dät) 1 waar (it)
Weeder (die) 2 wear (de)
Weeder; eepen ~ taaiwaar (it)
Weederbegjucht (die) waarberjocht (it)
Weederfoone (ju) wynwizer (de)
Weederljuchten (dät) wjerljocht (de)
Weederljuude (pl.) meteorologen (pl.)
Weederloage (ju) de tastân fan ‘t waar
Weederräägel (ju) waarrigel (de), -rymke it)
weedje weidzje
weege (hie wächt – wúuch – wain) weage (- woech -woegen)
Weege (pl.) wege (pl.)
weegen fanwegen(s)
Weeger (die) weachmaster (de)
Week (ju) weak (de, by ‘t waskjen)
weelich noflik, bliid
weemöidich weemoedich
weende (hie woant (R) – woande (R) – woand (R)) (om)keare, wine (- wynde – wynd)
Weendekring (die) kearkring (de)
Weendenge (ju) kear, swaai (de)
Weer (die) 2 ( = Weeder 2, s.d.) wear (de)
Weer (ju) 3 (ôf)war (de)
weer 1 wier
Weer; sik tou ~ sätte jin ferwarre, jin te war stelle
Weerbúurich (ju) boarch (de), kastiel (it)
Weerd (die) kastelein, weard (de)
weerdich ( = wäidich, s.d.) weardich
Weere (ju) waar (de), guod (it)
weere, sik ~ jin ferwarre
weerelk wierlik(en), sikersonk
Weerhaid (ju) wierheit (de)
weerloos warleas, sûnder ferwar
Weerreewen (pl.) wapenreau, -ark (it)
Weershúus (dät) weardshûs (lt), herberge (de)
Weershúuslieuwend (dät) herberchlibben (it)
Weerskup (ju) weardshûs (it)
Weertseeken (pl.) kostberheden (pl.)
Weerwe (ju) spoeldrager yn spinwiele
weese (z) ( iek bän, du bäst, hie is, wie sunt – iek, hie waas, du wierst, wie wieren(e) – weesen) wêze ( ik bin, do bist, hy is, wy binne – ik, hy wie, do wiest, wy wiene – west)
Weesen (dät) wêzen (it)
weesentelk (z) wêzen(t)lik; oanmerklik
Weet (ju) weet, wit (de)
Weete (ju) weet (de)
Weetsel (dät) draaiwarle (de, oan hoarnkeatling)
weeuwe ( – weeuwde, wouf – weeuwd, weeuwen) weevje
Weeuwer (die) wever (de)
Weeuweräi (ju) weverij (de)
Weeuwstoul (die), Weeuwerstäl weeftou (it)
wichtich wichtich
widmje wije, opdrage
wie wy, wij
wied fier; wiid
wied un breed fier en nei, wiid en syd
wied; bie wieden fierút
wied; fon wieden fan fierren(s)
Wiedekäärel (die) widner (de)
wieder wider; fierder
wiederdrieuwe fierderdriuwe, -jeie
wiederreeke trochjaan, fierderjaan
wieders fierders
Wiedewieuw (dät) widdo (de)
wiedje (fer)wiidzje, ferbreedzje
wiedloftich wiidweidich
Wiefken (dät) wyfke (it)
wíegelje wiggelje, ruoikje
wíegelwaggelje jin oan in beamtûke op en del fearje litte
Wiek (ju) wike (de)
wieke ( – week – wieken) wike
Wieke (ju) wyk, feankanaal (it)
wieks wyks
Wieksblääd (dät) wykblêd (it)
wiel om ‘t
wield ( = wüüld, s.d. ) wyld
Wiele (ju) wile, set (de)
Wiele; unner do ~ ûnderwilens
wielje toevje
Wieme (ju) rikplak (it, foar fleis)
Wien (die) wyn (de, drank)
Wienäätek (die) jittik (de)
Wíend (die) wyn (de)
wíende (hie wint – woont – wúunen) (op)wine (- wûn – wûn)
Wíendhoose (ju) (wyn)hoas) (de)
Wíendoai (dät) wynaai (it)
wíendskeeuw skeanwaaid
Wíendstäk (die) wynpûst (de)
wíendstil wynstil
Wíendstilte (ju) wynstilte, blakte (de)
Wíendstroale (ju) wynfear (de)
Wienfuugel (die) noarmantsje (it)
Wíenoachten (pl.) krysttiid (de)
Wíenoachtsdai (die) krystdei (de)
Wienranke (die) wynstôk (de)
Wíep (die) wisp, bondel (de)
wíer 1 wêr (‘t), dêr’t
wíer 2 wer
wíeran wêroan (‘t)
wíerap wêrop (‘t)
wíerätter wêrneffens
wíerbie wêrby (‘t)
wíerfíende werfine
wíerfoar wêrfoar (‘t)
wíerfon wêrfan (‘t)
Wíerhoake (die) wjerheak, hakke] (de)
wíerhoalje werdwaan
wíerjuun wêrfoaroer (‘t); wêrtsjin (‘t)
Wíerk (dät), (U) Wäirk wurk fan tou (it); lege huningskiif (de); wurk; fabryk (it), myn (de)
wíerkanne wer(om)kenne
Wíerkenge (ju) wurking (de)
wíerkje wurkje
wíerkriege werkrije
wíerkúume werkomme
wíerlääse wjerlizze
Wíerlúud (die) wjerklank (de), wjerlûd (it)
wíermäd wêrmei (‘t)
Wíerook (die) wij-, wiereek (de)
Wíerookfät (dät) wiereekfet (it)
wíeroun wêryn’t
Wíersjoon (dät) wersjen (it)
Wíerskal (die) wjerlûd (it)
Wíerskien (die) wjerskyn (de)
wíerspreeke tsjinprate
Wíerträid (die) kramtried (it)
wíertruch wêrtroch (‘t)
wíeruum wêrom (‘t)
wíeruume werom
wíeruumegunge weromgean
wíeruumekúume wer(om)komme
wíerúur wêroer (‘t)
wíeruut, fon ~ fan wêrút (‘t)
wíerwe (hie wärft – woorf – wúurwen), (U) wäirwe winne, werve ( – wurf – wurven)
Wíerwoal (ju) werferkiezing (de)
wies wiis
Wiesbaaler (die) wiersizzer (de)
Wiese (ju, z) 1 wize, menier (de)
wiese (z) 2 wize; bewize; sjen litte
Wiesegaid (ju, z) wiisheit (de)
Wíeselke (ju, z) wezeling (de)
Wieser (die, z) wizer (de)
wiesmoakje wiismeitsje
wiet wyt
Wietbrood (dät) (wite) bôle (de)
wíete (iek, hie weet, du waast, wie wiesten(e) – wiste – wist) wi(t)te ( – wist – wit(t)en)
Wietegaid (ju) eat wyts
Wíeten (dät) witten (it)
wíeten dwoo, tou ~ te witten dwaan
Wíetenskup (ju) wittenskip (de)
Wietfisk (die) wytfisk (de)
wietje wytsje
Wietkop (die) skierkert, griiskop (de)
Wieuw dät), pl. Wieuwljuude frou (de)
Wieuwmoanske (dät) frouminske (it)
wiggelch wankel, kantelich
wiggelje waggelje, wevelje; wriggelje
Wikinger (die) wytsing (de)
Wikingfoart (ju) wytsingtocht (de)
wikje wiersizze, wikje
wikkelje wuolje, wine
Wikker (die) wiersizzer, wikker (de)
Wikkerske (ju) wiersizster, wikster (de)
Wiksbäärsel (die) skuonboarstel (de)
Wiksel (die) wiksel(ing) (de)
wikselje wikselje
wikselwiese om bar
wiksje skuonpoetse
Wille (die) wille (de), wollen (it)
willens by willen, ree
willich willich
wimmelje wim(m)elje, krielje
wimmerje t(s)jirmje, kjirmje, earmoedzje
Wimpel (die) wimpel (de)
Winkel (die) 1 herne (de)
Winkel (die) 2 winkel (de)
winne ( – won – wonnen) winne (- wûn – wûn) (ek ynhiere f. folk)
winnelje (be)wine, -wuolje
Winnelse (ju) bopperuft, pak (it)
Winter (die) (truch ‘t Winter, juun t Winter) winter (de)
Winterdai, bie ~ winterdeis
Wintergríese (die) beflyster (de)
Winterroage (die) winterrogge (de)
Wintersläip (die) wintersliep (de)
Winterweeder (dät) winterwaar (it)
wipje wippe, wipje
Wippe (ju) wein op twa tsjillen
wippelje wippe op in planke
wipsk ûngeduerich, roerich
wipstäitje wipsturtsje
wirbelje ( = tweerelje)
Wirse (ju, z) wurdze (de)
wirsje (z) wurdzje
wirtskaftelk ekonomysk
Wirtskaftshúus (dät) bedriuwsgebou (it)
Wiske (ju) lege miede (de)
wiskje wisnkje, feie
wisse wis
wo hoe (‘t)
Woade (ju) (= Woare, s.d.) sleepnet (it)
Woaie (ju), (U) Waai (die), (S) Uäi (die) waai (it)
Woain (die, R), (U) Wain, (S) Uain wein (de)
Woainferkíer (die) wein-, autoferkear (it)
Woainful (dät) weinfol (it)
Woainmoaker (die) weinmakker (de)
woak (R) wekker
Woake (ju, R) wek, wjek (it)
woakje (R) 1 wekje, wekker meitsje; -wurde
woakje (R) 2 weitsje, (be)wekje
Woaks (dät, R) waaks (de)
Woaksdum (dät, R) waaksdom (de)
woakse (R) (- wuuks – woaksen) waakse (- woeks – woeksen)
Woakskäärse (ju) waakskears (de)
Woaksprässe (ju) waaksparse (de)
Woan (die, R) waan, drôch (de)
woane (R) wenne
Woansin (die) waan-, dwylsin (de)
Woapen (dät, R) wapen (it)
Woapengeroup (dät) wapengerop (it)
woar die ! pas op !
Woare (die, R) sleepnet (it)
woarje (R) (be)warje, hoedzje
woarje; sik ~ jin wachtsje, warje, oppasse
woarníeme waarnimme
Woarskau (ju, R) warskôgingsteken (it)
Woarskaubrääd (dät) warskôgingsboerd (it)
Woarskauenge (ju) warskôging (de)
woarskauje warskôgje
woarskienelk wierskynlik
Woase (ju, z) faas, stelt (de)
Woasem (die, z, R) wazem (de)
woasemje (R, z) wazemje
woasje (R, z) sljocht harkje ( f. tún)
Woater (dät, R) wetter (it)
woaterch wetterich
Woaterdobbe (die) wetterdobbs (de)
Woaterfoone (ju) wetterplant (de)
Woatergalle (ju) waarkop (de)
Woaterhanne (ju) reidhin (de)
Woaterhoose (ju) wetterhoas (de)
woaterje besproeie: wetterje
Woaterjood (dät, bot.) sparje (de)
Woaterkinkes (pl. bot.) giele plomp (de)
Woaterlienje (ju) wetterlyn (de, f. skip)
Woaterloop (die) wetterrin, wjittering (de)
Woaterloopíerm (die) slinke (de)
Woatermon (die) wetterman (de)
Woaternood (ju) wettersneed (de)
Woaterpas (die) wetterpas (it)
Woaterpiepe (ju) wetterpiip, -buis (de)
Woaterpoul (die) puozze, wetterplasse (de)
Woaterrotte (ju) wetterrôt (de)
woatersk wetterich
Woaterskäpper (die) skepamer
woaterskjou bang fan wetter
Woaterspeegel (die) wetterspegel (de)
Woaterstand (die) wetterstân (de)
woaterticht wetterticht
Woaterwai (die) wetterwei (de)
Woaterwälle (ju) welle, boarne (de)
Wöide (ju) weardichheit (de)
wöidich weardich
wöile (yn ‘e modder) omwrotte, woelje
wöist woast
Wöistenäi (ju) woastenije (de)
wo’jie ( = wollen jie) wolle jim
wolle ( iek, hie wol, du wolt, wie wollen(e) – wüül – wüüld) wolle (ik, hy wol – woe – wollen); sille
Wondel (die) feroaring (de); libbenswannel (de)
wondelje kuierje
Wonderenge (ju) reis, tocht (de)
Wonderfuugel (die) trekfûgel (de)
wonderje reizgje, tsjen; rinne, kuierje
Wonderskup (ju) reis (de, om wurk)
wonkelch wankelmoedich
wonkelmöidich wankelmoedich
wonkje 1 wankelje, wraggelje; wifkje
wonkje 2 driigje mei straf
Wonne (ju) wan(ne); kûp (de)
Wonsk (die) winsk (de)
wonskeepen ferwoechsen, wanskepen
wonskje flokke; winskje
Wonte (ju) (fûst)want (de)
wontrjousk ( = mistrjousk, s.d.) wan-, mistrouwich, erchtinkend
wonwíeten geweldich, wanwiten(d)
Woode (die) jerk (de)
Woodenje (ju) “feanmuorre” fan 12 “Kläm” heech, 32 cm breed (= turflingte) en 3 à 4 m lang ( mjitte by ‘t turfgraven)
Woodenjesteeter (die) turflep (de)
woofúul hoefolle
Wooge (ju) 1 weach, muorre (de), lewant (it)
Wooge (ju) 2 weach, baar (de)
Woogehoals (die) weachhals (de)
Woogemoud (die) moed, durf (de)
woogje 1 weagje, aventoerje
woogje 2 weagje, baarje
wook weak; sêft
wookelk weakich, tear
wookje 2 teie
wookje l, (U) weekje weakje
wooksjoode gear-, nôchsiede
Wookweeder (dät) teiwaar (it)
Woold (die) wâld (it)
Wooldsnäppe (ju) hout-, wâldsnip (de)
Woonenge (ju) wente (de)
Woongebíet (dät) wengebiet (it)
Woonhoaf (die) boerepleats (de)
Woonhúus (dät) wenhûs (it)
woonje wenje
Woonsteede (ju) wenstee (it)
Woonstoowe (ju) wenkeamer (de)
Woonwoain (die) wenwein (de)
woorm waarm
woorm baale moai prate
Woorme (ju) ( = Waarmte, s.d.) waarmte, waarmens (de)
woormje waarmje
Woormpulle (ju) thermosflesse (de)
wöösich (z) fretterich, roppich
Wotte (ju) , (S) Uoote wart (de)
Woud (dät), (U) Wud wurd (it)
Woud hoolde wurd hâlde
Woudebouk (dät) wurdboek (it)
woupe skrieme
wo’wie ( = wollen wie) wolle wy
Wrak (dät) 2 wrak (it)
Wrak (die) 3 kreauwer, wrokker (de)
wrak 1 bedoarn (f. tsiis); wrak
wrakje wrokje
wrakkerch grommelich, prottelich
wrange wrakselje, oangean
wränskje, (S) hünskje wrinzgje, wrinskje
wranterch wrantelich, prottelich
wrantje wrantelich, prottelich wêze
Wrantpot (die) prottelgat (it)
wreed grutsk; aardich goed
wreeke wrek(j)e
Wriege (ju) krop (it, f. foet)
wrieuwe (hie wrift – wreeuw – wrieuwen) wriuwe ( – wreau – wreaun)
wrieuwel oerdwealsk; dreech (f. iten)
wrieuwelch oerdwealsk; misdiedich
Wrieuwhatte (ju) wriuwingswaarmte ( de)
Wrieuwpeel (die) wriuwpeal (de)
wrikje mei
wrikkelje wippelich meitsje
Wring (die) wringe (de)
wringe ( – wrong – wrongen) wringe ( – wrong – wrongen)
Wröich (ju) ûndersyk, keuring (de)
wröigje ûndersykje, hifkje
Wrosseläi (ju) ûnienichheit (de), deilisskip (it)
wrosselje wrakselje
Wroute (ju) 1 mol(wrot) (de)
wroute 2 wrotte (yn ‘e groun)
Wroutebält (die) mollebult (de)
Wroutegat (dät) mollegat (it)
Wrubbe (die) koart stik
wubbelch trillebilderich
wucherje woekerje
Wucht (dät), pl. Wuchtere faam (de); fanke (it)
wuddelk wêzentlik, wurklik
wukke ( = wäkke, s.d.) hokker; somlike
Wukke (ju, bot.) wikje (it)
wul (= wäil, s.d.) wol
Wulf (die) wolf (de)
Wulke (ju) wolk(e(n) (de)
Wulkenbíerich (die) wolkeberch (de)
Wulkenbreek (die) wolkbreuk, stjalprein (de)
wulkenloos wolkeleas, klear
wulkich wolkich, berûn
Wulle (ju) wolle de)
Wulskíere (ju) skieppeskjirre (de)
Wulst (die) bonkige râne (de)
wümmelje giselsturtsje
Wunder, Wunner (dät) wûnder, wonder (it)
Wunderbielde (ju) wûnderbyld (it)
wunderboar wùnderbaarlik
wunderelk, wunnerelk wûnder(lik), nuver; heal, beroerd
wunderje, wunnerje, sik ~ jin fernuverje, ferwûnderje
wurtelk ( = wuddelk s.d.) wêzentlik, wurklik
Wust (ju) woarst (de)
wustje woarstmeitsje
Wuttel (die) woartel (de)
wuttelje woartelje
Wuttelloof (dät) woartelkrûd (it)
wüüld wyld
Wüüld (dät) wyld (it)
wüülde Gäise (pl.) wylde guozzen
wüülde Oante (ju) wylde ein (de)
wüülde Räiwe (ju) frisselgrien (it)
wüülde Rouse (ju) kantsjeroas (de)
wüülde Stäifmutterke (ju, bot) trijekleurfioeltsje (it)
wüülderje streupe
Wüüldernis (ju) wyldernis de)
wüüldfroamd poerfrjemd
Wüüldjeeger (die) spoekjende ridder (de)
Wüüldswien (dät) wylde baarch (de)
Wüülge (ju), Wüülgenboom (die) wylch, wylgenbeam (de)
wüülk wilich
wüülkje (fer)wyl(g)je
wüülsk ( = wüülk, s.d.) wilich
wüülst wylst, yn de tiid fan
wüült 1 ( = wiel, s.d.) om ‘t
wüült 2 ( = wüülst, s.d.) wylst, yn de tiid fan
Wúunde (ju) wûne (de)
Wúuregaid (ju) wurgens (de)
wúurich, (U) moud wurch, mêd
Wúurm (die) wjirm (de); bloeisel (it, f.nutebeammen)
wúurmje wjirmdolle
wúurmsteetsk rûpstek(ker)ich, wjirmstekkich
Wüüste (ju) woastine (de)
Wúut (ju) woede (de)
wüütje woedzje, raze